Zierikzeesche Nieuwsbode Vrijdag 18 April 1924 zierikzeesche courant. RU^T.t.J'ï "S EERSTE BLAD. BER8CH T J. BONGERTMAN, Ziarikzee. Heilgymnastiek. Massage. Algemeen Overzicht. liaizenavia H Honig's w Maizena ABONNEMENT PrJJs por 8 maanden f 1,50, franco por post f 1,80. Voor hot buitonland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Voraohynt Maandag. Woensdag •n Vrijdag. ADVERTENTIÊN i v*n 1—8 regels 60 ets. vau rogeli on daarboven 20 ott», per regel. Reclames 80 ets. p. regei. BJJ contract belangrijke korting, Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Wegens hat Paaschfeest zal de Nieuwsbode a s. Maandag nlot worden uitgegeven. DE DIRECTEUR. fyLLCN ZUN HCT eem Maandag zijn te Londen de Engelsch- Rusêische znderhandelingtn geopend met redevoeringen van den Br'tschen premier MacDonald en den leider der Russische afgevaardigden Rakowsky. De Britsche premier wees in zijn rede voering vooral op de taak der onderhan delaars, welke het verleden zullen moeten liquideeren en nieuwe betrekkingen op bouwen voor de toekomst. Het herstel van de economische be trekkingen zal meer aan het particulier initiatief moeten worden overgelaten, om dat credietverleening en ontwikkeling van het handelsverkeer veel minder een taak is voor de regeering, dan wel voor het particulier bedrijf. Men aal dus een regeling moeten tot stand zien te brengen, welke door het Engelscbe volk met vertrouwen zal kun nen worden aanvaard. De groote Londensche bankiers hebben aan den vooravond van deze conferentie een brief tot MacDonald gericht, waarin zij de voorwaarden aangeven om te ko men tot herstel van het Russisch crediet, dat zoowat over heel den aardbol danig geschokt is door de even brute als plot selinge annuleering der staatsschuld van 't voormalige Tsarenrijk. De Londensche financiers verlangen niet alleen erkenning door Moskou van de publieke en particuliere schulden, het teruggeven der particuliere eigendommen en de staking van alle propaganda tegen andere landen, maar tevens verschillende bizinenlandsche hervormingen in Rusland, betreffende rechtspraak en herstel van rechtszekerheid, envrijheid van ver keer tusschen Russen en Britten en hun particuliere instellingen. Deze laatste wensch gaat lijnrecht in tegen de Sovjet-politiek, die het buiten- landsch verkeer liever onder haar bolsje wistische vleugelen houdt ter .controlee ring. Het hoofd der Sovjetdelegatie, Ra kowsky, heeft eveneens een rede gehou den bij de opening der onderhandelingen ec in 't algemeen gewezen op de nood zakelijkheid om tol een bevredigende op lossing te komen. Waar beide landen hopen, dat do con ferentie tot een goed e'nde wordt ge bracht, daar is oprechthe:d en vertrou wen noodig, ook van de leidende heeren in 't Kremlin, die achter de onderhande laars staan. In dit verband !s 't noodig er op te wijzen, dat in de sovjetpers felle aan vallen worden gedaan op de Britsche regeering en de n-'euwe Labour-minis ters, in plaats dat men tracht een betere atmosfeer te scheppen voor de teere plant der conferentie aan de Theems. Het door de óommisêle van deskundigen voorgestelde plan om te komen tot lang zaam herstel, is door de Br'tsche regee ring aanvaard, evenals door de Du:tscfae regeering, als grondiiag voor een te tref fen regeling. Uit een door den Franschen minister president gehouden rede blijkt echter, dat nog groote moeilijkbeden zullen moeten overwonnen worden, vóór de denkbeel den der deskundigen, neergelegd in hun rapport, zullen kunnen worden, verwezen lijkt Polncaré 's voorzichtig. Hij heeft niets tegen het herstel van de fiscale en econ. eenheid van 't Duitsche Rijk, maar...j... „niet na een pr'ncipieele verklaring en niet na de aanvaardmg met den mond" aldus luidde het -'n zijn rede zal men van Frankrijk de inruiiing van zijn Êanden tegen anderen, kunnen eischen. erst zal Duitschland tot uitvoering moe ten overgaan, betgeen niet overeenkomt met het rapport der deskundigen, volgens welke het plan niet te splitsen is; de uitvoering omvat niet alleen voor Duitsch land, maar ook voor de geallieerden ver plichtingen om Duitschland's econ. een heid te herstellen. Men zal goed doen zijn verwachtingen omtrent een spoed'ge oplossing van het herstelprobleem voor- loopig niet al te hoog te spannen. Wanneer Amerika volhardt in haar streven om de Japanners buiten haar grenzen te houden, door strenge immi gratiebepalingen te formuleeren, loopt het op den langen duur mis in den Pacific. De immigratiebesluiten van het Am. Congres, die vrijwel aan de Japansche landverhuiz'ng een einde maken, hebben dan ook al tot scherpe protesten van den Japanscöen gezant te Washington gele:d. Maar protesten nóch waarschuwingen hebben veel invloed op de Amerkaansche volksvertegenwoordigers en alleen :n de pers gaan stemmen op, die er bij pres1- dent Coolidge op aandringen om van zijn vetorecht gebruik te maken, teneinde het land te behoeden voor een dwaasheid, die de betrekkingen met Japan ten zeerste zou schaden" en die in de toekomst groote gevaren zou kunnen doen ontstaan. BINNENLAND. Bussisch-Fransch-Amerlkaansohe conferentie Indien de onderhandelingen tusschen de Britsche regeering en vertegenwoordigers der Sowjets leiden tot het resultaat, dat de beide regeeringen beoogen, is, ver neemt het „Hbl., de waarschijnlijkheid groot, dat in dezen zomer in Den Haag een conferentie gehouden wordt van ver tegenwoordigers der Sowjets eenerzijds en van de Fransche regeering en die der Vereenigde Staten aan den anderen kant. Ook die besprekingen zullen ten doel hebben het vinden van een methode, nor male betrekkingen aan te knoopen. Wijziging faillissementweï. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp, beoogeade wijziging te brengen in de surséance van betaling en een ontwerp van wet betreffende voort zetting van hot bedrijf na insolventie. ï?c Rijksmiddelen. Hoewel enkele bronnen van inkomsten op de middelenstaat van Maart j.l. eeni- gen vooruitgang vertoonen, zooals zegel registratie- en invoerrechten, geven de gepubliceerde cijfers nog steeds geeti hoopvol beeld van den huidigen toestand. De Inkomstenbelasting bracht in Maart f8.03 millioen op, zijnde 8 ton minder dan in 1928. De opbrengst van de suikeraccijns gaat langzaam achteruit. De hooge prijs zal wel de voornaamste oorzaak zijn. In Maart bracht ze op f2.60 millioen, tegen f3,19 millioen in 1923. Ook de accijns op 't gedistilleerd was weer lager. In Maart 1922 daalde de op brengst tot f 5,7 millioen, in 1923 tot f 4,72 en thans tot f 3.55 millioen. De accijns op 't geslacht blijft dalend. Oorzaak minder verbruik, of wel groo- tere hoeveelheden buitenl. vleesch zijn geconsumeerd. De tabakaccijns is eveneens dalend. In de eerste drie maanden werd slechts een bate verkregen van f3.84 millioen tegen f4.98 millioen verleden jaar. De raming voor het kwartaal had f4,25 mil lioen bedragen. Vermelden wij ten slotte, dat de suc cessierechten f175.000 meèr hebben Op_ gebracht dan het reeds vrij hooge bedrag in 1923. Van de buitengewone middelen kwam uit de oorlogswinstbelasting nog f 120.000 binnen en uit de opcenten ten bate van het leeningsfonds f7.26 millioen tegen f8.23 millioen v. j. De gewone middelen hebben f31.23 millioen opgebracht (v. j. f 33,32 millioen. In het geheel ontving de schatkist dus in Maart f38.61 milli oen en in het eerste kwartaal f 124.62 millioen tegen resp. f41.55 en f 147.48 millioen verleden jaar. Uit Stad ©n Provincie ZIERIKZEE. In de groote zaal van hotel „Juliana" werd Donderdagavond een algemeene vergadering gehouden der Zierikzeesche Oranjevereeniging" alhier, welke niet druk was bezocht. De voorzitter, de heer J. A. Biermasz, opende deze bijeenkomst met een woord van welkom tot de aanwezigen, daarbij herinnerend aan het a.s. Kon. bezoek in Augustus. Het bestuur had een programma opge steld, rekening houdende met den uit- drukkelijken wensch van H. M. om zoo weinig mogelijk kosten te maken. Als eerste nummer prijkt op 't pro gramma: versiering van dat gedeelte van Zierikzee, waar langs hoogstwaarschijn lijk de route zal gaan, n.1. na aankomst aan het zoogenaamde Luitje, langs de Nieuwe Haven, Oude Haven Z.2., naar het Stadhuis. Vandaar gaat na een kort j oponthoud de tocht langs Dam, Schuit-i haven en de beide Nobelstraten naar de in Schouwen gelegen gemeenten. Alles j behoudens nadere goedkeuring van hoo- I ger hand. De bijzondere vrijw. Landstorm i zal een eerewacht vormen, terwijl voorts een eerewacht te paard geformeerd wordt waartoe het bestuur van de O. V. een commissie koos, bestaande uit de heeren J. J. Cock, voorz;, I. de Broekert, secr., G. v. d. Vliet, penningm. en A. C. de Oude. Met de leiding van een bloemenhulde koud gegeten, met ge kookte versche of ge droogde vruchten, zooals appelen, pruimen, peren, abrikozen, is een heerlijk gerecht. De bereiding is eenvoudig en niet duur. Let er echter op, dat U hiervoor steeds gebruikt de echte De slaitzegels op de pakjes gacandeecen de echtheid. nesse en zijn fraaie, lommerrijke om geving een bezoek waardig keuren, zich niet meer behoeven bloot te stellen aan de brandende zonnestralen, noch aan ijzi ge koude, guren regen en snerpenden wind tijdens het wachten op den komen den of vertrekkenden tram. Ook wordt het gebouw zóó ingericht, dat logies en pension kunnen verstrekt worden, iets waaraan op ons dorp door het groote bezoek, vooral in den zomer, wel be hoefte bestaat. Ongetwijfeld zal de heer Beije goede vruchten plukken van zijn onderneming. OOSTERLAND. Naar mij vernemen hoopt dr. G. H. Vleugels Schutter Dins dag a.s. den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jaar tot arts werd bevorderd. SCHERPENISSE. De heer M. Geuze allMer heeft er zich voorgespannen om een kinderkoor op te richten voor jongens en meisjes tusschen 10 en 14 jaar. Zijn onderneming is ruimschoots geslaagd, want niet minder dan 60 leerlingen heb ben zich aangemeld. De eerste oefening heeft reeds in de school onder zijn leiding plaats gehad. RECHTZAKEN* MET GECONF'JTE VRUCHTEN) döor jongelui zal de heer L. Doéleman zich belasten, terwijl de heer J. H. Heim- bach de organisatie werd opgedragen van het opstellen van muziekvereenigingen, gymnastiekvereenigingen, padvinders enz. Des morgens van den feestdag stelt men zich voor te geven carillonconcert, postduivendemonstratie (een bizondere attractie) en muzikale wandelingen. Des middags heeft de ontvangst der Kon. familie plaats, terwijl na het ver trek naar Schouwen, op 't Havenplein een klein openluchtspel zal worden ge geven, waarbij een Nationaal tooneelstuk zal worden opgevoerd door een Holland- sche club. Ongeveer 6 uur vertrekt de Kon. fami lie weer van hier, waarna de feestelijk heden worden voortgezet met zang- en muziekuitvoeringen en tot slot een open- luchtbioscoop en een lichtstoet. In deze vergadering werden een tien tal buuTtcommissies geformeerd. Deze commissies zullen mouwu vergaderen om te beraadslagen over de inzameling der gelden. Met 1 Mei a.s. zullen reeds de lijsten ter teekening worden aangeboden voor een periodieke bijdrage of een gift ineens. De armen zullen ook dien feestdag niet vergeten worden! Het programma is niet alleen sober, volgens de uitgesproken wensch van onze Koningin, maar het is ook voorloo- pig toekomstmuziek, omdat alles van hoo- ger hand nog moet worden goedgekeurd. Tusschen Kruisland en Steenbergen op den z.g. Langenweg, is hedenmorgen onze vroegere stadgenoot G., met zijn motorfiets, met duo, waarop zijn vrouw, door onbekende oorzaak omgeslagen en ernstig aan 't hoofl verwond. Bij ont vangst van dit bericht, 3 uur, was de ge wonde nog niet bij kennis. Zijn vrouw is niet gewond. Toeschouwers zagen op een gegeven moment den motor slingeren en kort daarop omslaan. De schade aan den motor is gering. Blijkens een in dit nummer voor komende annonce zal de tooneelvereeni- gingf „Semper Crescendo" op den len en, 2en Paaschdag in de Concertzaal een uitvoering geven. Maandagavond wordt het bekende blijspel: „Het duistere punt" opgevoerd. HAAMSTEDE. Woensdagavond j.l. hiel den de leerlingen der pas geëindigde landbouwwintercursus met een?ge andere oud-leerlingen uit Haamstede en Burgh een, vergadering in .hotel, ,Bom" tot de- fin-'tieve oprichting èener vereeniging van oud-leerlingen. Dhr. J. Capelle te Burgh verwelkomde ae talrijk opgekomenen, waarna een reglement wérd vastgesteld; de naam der vereeniging zal in een vol gende vergadering worden bepaald. Als bestuursleden werden benoemd J. Ca pelle, B. Th- Boot en J. L. v. d. Zande te Burgh, resp. voorzitter, vicie-voorzit- ter en secretaris, B. Th. de Vrieze en L. Dijkman te Haamstede, resp. penning meester en bibliothecaris, terwijl het voorstel om het overige bestuurslid te benoemen uit en door de donateurs, tot een volgende vergadering werd aange houden. Dhr. V. d. Berg, leider der land- bouwwintercursus te Haamstede werd tot eere-voorzitter benoemd. Nadat nog door eenige heeren het woord was gevoerd sloot de heer Capelle onder dankzegging voor de opkomst en een aanbeveling om lid of donateur der vereeniging te wor den, de vergadering. RENESSE. Op initiatief van den onder nemer, den heer P. G. Beije alhier, wordt in de onmiddellijke nabijheid van de tramhalte een flink gebouw opgetrokken met aangrenzende ruime wachtkamer. Voor het met den tram reizende publiek, voor de vele vreemdelingen en honderdem strandgasten zal de stich -ing een aanwinst zijn. Zij zal ln een lang gevoelde behoefte voorzien, daar de vele bezoekers, die Re- De moordaanslag to Valkenswaard. Het gerechtshof te Arnhem heeft uit spraak gedaan in de strafzaak tegen C. P. de W., huisvrouw van M. D., die terecht heeft gestaan ter zake van poging tot moord en medeplichtigheid aan poging tot moord op haar echtgenoot. Het hof memoreert allereerst de feiten van het proces; dat beklaagde door de rechtbank in dén Bosch aanvankelijk is vrijgespro ken, de officier van justitie in hooger beroep is gegaan met het resultaat, dat het gerechtshof in den Bosch haar ver oordeelde tot 4 jaar gevangenisstraf; dat bekl. hiertegen cassatie heeft aangetee- kend en de Hooge Raad vervolgens de zaak voor een nieuwe behandeling heeft verwezen naar het gerechtshof te Arn hem. Vervolgens releveert het hof den inhoud van de verklaringen van bekl., van de getuigen en de deskundigen, om dan te beslissen, dat bekl. voor het hof wel in vele opzichten op haar vroegere verklaringen is teruggekomen, doch daar voor geen aanmerkelijke redenen heeft opgegeven, zoodat deze verklaringen haar volle kracht blijven behouden en zij dus door het hof voor de constructie van het bewijs worden gebruikt, waarna dan volgt dat door die bewijsmiddelen het hof wet tig en overtuigend bewezen acht, dat bekl. aan K. voor den door hem op M. D- gepleegden moordaanslag het middel heeft verschaft, doordat zij, terwijl zij wist na alles wat er tusschen haar en K. was besproken, dat deze voornemens was, haar echtgenoot van 't leven te be- rooven, het pistool daartoe aan K. heeft doen overhandigen, hetgeen het hof kwa lificeert als medeplichtigheid aan poging tot moord en waarvoor het bekl. varoor- deelt tot een gevangenisstraf voor den tijd van drie jaar, met aftrek van de geheele voorloopige hechtenis, voor deze aitsp aak door beklaagde reeds ondergaan, met last tot haar gevangenhouding. Verduii-t^rlnir. De Utrechtsche rechtbank heeft mr. A. J. R., advocaat en procureur te Utrecht, wegens verduistering van verschillende bedragen, ten nadeele van cliënten, ver oordeeld tot negen maanden gevangenis straf, met aftrek van de voorloopige hechtenis. Het O.M. had geëisdht één jaar en drie maanden, met aftrek van de voorloopige hechtenis. Mr. R. zal van dit vonnis in beroep gaan. lltilé. Voor de rechtbank te Rotterdam heeft terechtgestaan de directeur der N.V. Mij. tot exploitatie van onroerende goederen Utilé, gevestigd te Roterdam, de 61-jarige H. L. N. H., die op 14 December 1923 heeft terechtgestaan voor het kantonge recht aldaar, beklaagd van overtreding van de loterijwet 1905. Op 28 December bad de kantonrechter alsnog het hooren van enkele getuigen gelast en, nadat dit was geschied, heeft op 25 Januari de .kantonrechter op grond van overtreding van de artikelien 1, 2, 6„ 11 en 13 hem veroordeeld tot een geldboete van f 1000, subs. 40 d. hechtenis, met last tot ver nietiging van de inbeslaggenomen obli gaties. Het O.M. eischte 3 mnd. hechtên's. Uitspraak 1 Mei e.k. VerkoopingenTenz* ZIERIKZEE, 17 April. Ten overstaan van den notaris J. S. L. Korteweg wer den heden koeien verkocht voor f 276, f 311 e;ï f 240. predikbeurten. Zondag 20 - en Maandag 21 April (le en 2e Paaschdagte Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Op de beide Paaachdag«n is de derde collecte voor de opleidiog van predikanten. Nieuwe Kerk. le Paaschdag. 10 uie, da. Steénbeek Kinine Kerk. 10 ure, dr. Helder.. Nieuwe Kerk. 2e Paaschdag. 10 ure, ds, de Roode. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Mortier. Lnthersche Kerk. le Paaschdag. 10 ure, geen dienst. Geref. Kerk. le Paaschdag. 10.30 en 6.30 ure, ds. Wid: lenga. 2e 10.30 ure, idem. Chr. Geref. Kerk. le Paaschdag 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leea- keik en 6 ure (o. t.), ds. v. d. Molen. 2e 9.30 ure (o. t.) idem. Evangelisatie Jeruël II. le Paaschdag. 10.30, gewone dienst (Avond maal) en 7 ure, idem. Oud-Geref. Gem. le Paaschdag. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk. band met de komende reorganisatie van het Rijksschooltoezicht. Naar wij vernemen hoopt dhr. A. L. Amelunxen, hoofd der school te B- kerzee, 1 Mei a.s. zijn 40-jarig ambtsju bileum te vieren. uandbouw en veeteelt. De coöperatieve Suikerfabrikanten te Bergen op Zoom en Roosendaal lieten hun geproduceerde suiker per contract raffineeren bij de Centrale Suiker Maat schappij. Thans is dit contract afgeloo- pen en zal dit niet meer verlengd wor den. Men is besloten te oontracteeren met de coöperatieve Suikerfabriek- en Raffinaderij Dinteloord. De fabrieken en entrepots dezer laatste coöperatie zullen daardoor een aanmerkelijke vergrooting ondergaan. AANBESTEDINGEN. ONDERWIJS* KEBKNEEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Bergeijk (N.-Br.), Wi A. Eerdbeek le Stan daarbuiten (N.-B.) —-Te Rotterdam, P. G. de Vey Mestdagh te Wassenaar. OUD-VOSSEMEER. Bij de herstemming voor notabele tusschen de heeren L. Kie vit en Jae. van den Houte, werden 110 stemmen uitgebracht, waarvan 2 van on waarde. Gekozen werd de heer L. Kievit met 59 stemmen tegen 49 9temmen op den heer van den Houte. Geref. Kerk. Beroepen: Te Culemborg, F. H. Boer»- ma te Bozum (Fr.) Te Overs child (Gr.), cand. K. J- Cremer te Amsterdam! Te H.-I.-Ambacjit, E. J. Wientjes te Oudshoorn. Chr. Geref. Kerk. Bedankt: Voor Doesburg, J. P. Meijerlng te Nieuwpoort. VAtf HEINDE EN TOR. ZIERIKZEE. Aan de Betonbouwmaat- schappij „Zeeland" is opgedragen, het bouwen van een landhuisje in gewapend beton voor den heer P. Kloet alhier, voor f 2923. Het metselwerk was geraamd op f 4200. De Regeering zou volgens het Hdbl. voornemens zijn de administratie van de Leerplichtwet althans wat het absoluut schoolverzuim betreft, ,:n handen van de Gemeentebesturen te leggen, zulks in ver- Omtrent het neerschieten van den Vlaamschen student B. Vallaeys door den Waalschen student G. Colback, kunnen wij thans mededeeien; dat, in tegenstel ling met wat eerst werd gemeld, het slachtoffer niet "s overleden, ofschoon hij levensgevaarlijk is gekwetst. In een Amerikaansche fabriek van ontplofbare stoffen kwam een werkman te vallen, die drie patronen in zijn zak bad. De patronen ontploften, waardoor ook de opgeslagen voorraden tot ontplof fing werden gebracht, tengevolge waar van de fabriek in de lucht vloog. Er zijn verscheidene dooden en gewonden. Volgens een draadloos bericht uit Londen zou de Amerikaansche m.!nister van buiteniandsche zaken Hughes voor nemens zijn af te treden tenzij de aan stoot gevende anti-Japanscbe bepalingen uit de immigratiewet worden geschrapt. Te Monza (Spanje) werd een zigeu nervrouw, die haar man wTde ontzetten, welke in een wachthu:sje was opgeslo ten, daarbij door een gendarme verrast. Uit wraak schoot zij het zoontje van den gendarme neer. Deze laatste stak het wachthuisje :n brand, waardoor de gevangene verbrandde. De vluchtende zi geunervrouw werd door de gendarmes doodgeschoten, doch niet voordat een hunner door de vluchtelinge doodelijk werd getroffen. Volgens een bericht uit Berlijn is een nieuw Italiaansch bestuurbaar lucht schip, toen het voor een proeftocht uit de loods gehaald werd, door een wervel wind meegenomen. De bemanning was 1 nog met voilaflfg aan boord. Drie man konden de hulptouwe» -niet tijd:g losla- i ten en werden meegenomen, en vielen later, waarbij zij doodelijk gewond wer- i den. Het luchtschip kon ten slotte na

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1