Zierikzeesche Nieuwsbode V Openbars Vergadering [J irSliap iep in huid loosfdaJsem ABONNEMENT EERSTE BLAD. ADVERTENTIÊNi Woensdag 16 April 1924 zierikzeesche courant. tmm op Donderdag 17 April, Drankwet. Herziening dar lijst van Inkwartiering, STER- tabak PrQs per 3 maandea f 1,50, franco por post ƒ1,80. Voor hoe buitenland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag. Woensdag on Vrijdag. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. van l—8 .regels 80 ota. van 1 regels on daarboven 20 ets. por regel. Reclames 80 ots. p. regel. Bij contract belangrijke korting. de» avonds 8 unr, in het HOtel „Juliana". W0~ Toegankelijk toot leden der Tereenlglng en belangstellenden. Bespreking feestelijkheden lu verband met de komst der Koninklijke Familie. HET BE8TEPB BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzeb; Gelet op art. 21 der Drankwet; Brengen ter kennis van de Vergunning houders, dat zij, die zich met hunnen aanslag in het vergunningsrecht bezwaard gevoelen, zich binnen veertien dagen, nadat de aan slag te hunner kennis is gebracht, tot den Gemeenteraad kunnen wenden, doch niette min, op straffe van het vervallen der ver gunning, verplicht zjjn den aanslag vóór 1 Mei a.s. in zijn geheel ten kantore van den Gemeente-Ontvanger te voldoen, zullende zoo noodig later teruggave van het te voel betaalde plaats vinden. Ziehikzee, den 16 April 1924. A. TIMMERMAN Cz., Weth. l.o-Burgem. P. F. WITTERMANS. Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzeeb maken bekend, dat op heden is aangeplakt en gedurende veertien dagen van den 16 April tot den 30 April a.s. ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter in zage is gelegd de herziene lijst, bevattende de namen der inwoners, die voor het ver- leenen van inkwartiering en onderhoud aan krygsvolk' in aanmerking komen, met aan duiding van de mate waarin ieder hunner, naar gelang van de beschikbare ruimte zijner woning en van de gebouwen en getimmerten voor stalling bruikbaargeacht wordt daarin te kunnen voorzien. Inlichtingen omtrent het indienen van be zwaren tegen de lijst, zjjn ter Gemeente- Secretarie te bekomen. Zibrikzee, den 16 April 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. TIMMERMAN Cz., Weth. l.o-Burgem P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER en WET- HOUDERS van Zierikzee doen te weten, dat door den Raad dier gemoente in zjjne vergadering van 17 Maart 1924, no. 10, is vastgesteld de volgende Verordening: De Raad der Gemeente Zierikzee; Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders HEEFT BESLOTEN i vaat te stellen de navolgende Verordening tot wijziging der Algemeeno Politie-Verordening voor de ge meente Zierikzee. Eenig Artikel. In artikel 63, vierde zinsnede, wordt na de woorden Oude Haven toegevoegd ,,van de Noordzijde af". Zjjnde deze Verordening aan de Gedep. Staten van Zeeland, volgens hun berigt van den 11 April 1924, no. 164\ ?e Aftleeling, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 16 April 1924. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. TIMMERMAN Cz., Weth., 1°.-Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. UiS Siad en Provinolo NtEMEUEPS_ Zeer verstandig dan hebt U de beste en goedkoopste. rRruqbaa vervaardigde gebruiksvoorwerpen, idem voor de tombola, idem voor de thee salon, idem voor het etaleeren der voor werpen en een commissie voor het ont vangen en later teruggeven der ingezon den voorwerpen, welke commissie tevens moet zorg dragen voor de uit te voeren catalogus. Met verschillende andere punten van •ondergeschikt belang zullen we onze le zers niet vermoeien, maar wel willen we nog eens herinneren aan de tentoon- stellingsdagen n.l. 27, 28 en 29 Mei. De dag van inzend'ng werd bepaald op 19 en 20 Mei e.k. en Zaterdag 17 Mei vzor buiten Zierikzee. het vele onderhanden zijnde werk, dat heden is aangevangen, en prees de vele werkzaamheden, die het dagel. bestuur zich steeds moest getroosten om al deze werken daar te stellen. De goede ver standhouding in het D. B. bij verschil van meening, bleef steeds gehandhaafd, en werden de verschillende meeningen ge respecteerd. Spr. heeft een gul woord voor de Ambtenaren. De heer Laban, die ziek is, was voor hem steeds een zeer humaan en helpend secretaris. Bo- venal de heer Blaas, die steeds bereid De inzend-ng van de nummers 1 70 j Was, ieder behulpzaam te wezen, en die RECHTZAKEN. ZIERIKZEE. Bij resolutie ven den mi nister van financiën is o.a. verplaatst; de ontvanger P. J. der Weduwen, van het kantoor der directe belastingen en accijnzen te I.Jsselmonde, naar het 4e kantoor der directe belastingen te Rot terdam. Het comité der binnenkort alhier te houden huisolijttentoonslelling hield Dins dagavond in de bestuurskamer der Am bachtsschool een vergadering, welke door den voorzitter van het comité, dhr. J. H. Heimbach werd geopend. Medegedeeld werd o.m., dat reeds 130 mededingers zich hebben aangemeld, en 16 buiten mededinging. De „Fotoclub? alhier zendt „en bloct in. Aan ZK.H. den prins der Nederlanden, ;s bericht ge zonden van de door de padvinders-af- deeling alh'er op touw gezette huisvlijt- tentoonstelling. De heer W. Merle heeft toegezegd voor zijn rekening een theesalon te zul len inrichten, de heer L. Doeleman zal limonade beschikbaar stellen, terwijl voorts de heer G. Anker voor draad looze concerten zal zorg dragen. De volgende commiss'es werden be noemd, n.l. een commiss e voor de be oordeeling van handwerken, 'dem voor teeken- en schilderwerk; idem voor hout snijwerk, idem voor metaalarbeid; idem Voor de foto's, idem voor cartonarbeid, Idem voor 'de u't waardelooze dingen moet geschieden Maandag 19 JMe: e.k, van 10—12 en van 70 en daarboven van 2—5 uur. Alle ingezonden voorwerpen worden tegen brandschade verzekerd. De firma Sinderham te Amsterdam had medegedeeld, via uen beer H. G. Krom, dat zij gereedschappen en grondstoffen voor 'huisvlijt op deze expos'tie zal ten toonstellen. Van enkele personen of lichamen zijn reeds medailles bij 't bestuur ingekomen of toegezegd. De uit te loven prijzen (voorwerpen) zullen op de tentoonstelling zelve worden aangekocht Naar wij vernemen werd voor en kele dagen een vergadering gehouden van de voorloopjge Raad van Beheer eener Waterleiding op ons eiland. Zijn wij goed ingel:cht dan schijnt dit comité zich opnieuw te zetten aan den arbeid voor de totstandkoming daarvan. Nieuwe berekeningen van aanleg en exploitatie der waterleiding zullen naar de tegenwoordige prijzen van ma chines en materiaal door het Rijks bureau voor Drinkwatervoorziening wor den opgemaakt. Hoe echter het comité aan het kapitaal voor den aanleg zal komen is ons tot nu toe onbekend. En dit is wel het grootste beletsel voor den aanleg, sedert bet Rijk niet al leen subsidiemaar zelfs het kapitaal heeft geweigerd. Nu de tijd nadert, waarop de ten toonstelling voor Zeeuwsche letterkunde te Middelburg wordt gehouden, willen wij onze lezers nog eens opwekken eens goed na te gaan of zij ook het een of ander op literair gebied hebben, dat over Zeeland handelt of door Zeeuwen, hetzij vroeger of le.ev geschreven is. Ook num mers van bladen uit vroeger tijd, hetzij deze nog verschijnen of tot het verleden behooren, hieronder ook verkiezingsge- schriften enz., zullen zeer welkom zijn en de heer H. Pieters, Spanjaardstraat F 83 is gaarne bere:d nadere inlichtingen te geven en inzendingen in ontvangst te nemen. Wij vestigen de aandacht op een in dit nummer voorkomende advertentie der ..Zierikzeesche Oranjevereeniging", waar in op Donderdagavond een vergadering wordt Aangekondigd ter bespreking der plannen over de feestelijkheden in ver band met het a.s. Kon. bezoek aan Schou wen—Duiveland. RENESSE. Door de leerlingen van de openbare school alhier is een bedrag van flo ingezameld voor schoolkinderen in het Rijn. en Roergebied, voor het aan schaffen van klompen. CRE1SCHOR. De heer M. T. v. Staalen heeft, met het oog op zijn gezondheids toestand, met ingang van 1 Mei a.s., eer vol ontslag verzocht uit zijn betrekking als kassier der Boerenleenbank. STAVENISSE. Alhier is ook mond- en klauwzeer geconstateerd onder het vee van Joh.s Stoutjesdijk Pz. en L. van Iwaarden Pz. ST.-ANNALAND. Terwijl Zaterdagmor gen een schip met kunstmest werd ge lost en de werkman M. C. v. D. een baal over de loopplank zou dragen, ge raakte deze door een wagen in bewe ging, met het ongelukkig gevolg, dat hij in het gangboord viel en zijn linker schouder ontwrichtte. THOLEN. Maandagavond hield burge meester Diepenhorst met den. Raad en genoodigden, benevens de pers, een. af- scheidsconferentfe. De voorzitter begon met een woord van dank aan de heeren Raadsleden en vroeg vergeving voor dat gene, wat later bleken fouten te zijn. Daarna besprak Z.E.A. de veranderingen in den Raad gedurende zijn 3-jarig ver blijf, herdacht met weemoed het over lijden van wijlen het raadslid D. van der Maas en de In j.l. September wisseling der Raadsleden. Het speet hem, dat hij hier zoo vroeg heen gaat, gedachtig aan steeds als trouwe hulp het college bij stond bij ontstentenis. Spr. hoopte, dat het Tholen in alles wel moge gaan en dat in den Raad steeds de goede toon moge blijven, die hier heerscht. Met een woord van dank aan de steeds getrouwe pers, die steeds gezorgd heeft de ge voerde discussies zoodanig te verwerken, dat hier enkele zaken soms minder juist werden afgehandeld, door hem steeds in het goede spoor werden geleid. De heer Goossen memoreerde, dat het 3 jaar geleden is, dat hier ook een andere burgemeester afscheid nam'. 1 Februari was het drie jaar geleden, dat ik U hier in deze zaal installeerde. Wij kenden U enkel van naam, daar ook de tijd, dat U te Poortvliet stond, zeer kort was. Se dert hebben wij U leeren kennen, en ik mag zeggen, ook leeren waardeeren. Want dit vond ik wel in U de grootste gave, dat U nooit als voorzitter zeide: Zoo moet hetj Neen, ge hebt steeds U laten leiden door het gevoel van billijk heid en recht. En nu is het door U op gezette program nog niet klaar. Veel is reeds verwezenlijkt, o. a. de stichting der U. L. O. School, de gasfabriek, de haven- beschoeiing en vooral uw werkzaam aan deel in de overbrugging. Ik zeide U bij uwe installatie, dat ge hier kwaamt on der een burgerij, die weet té waardeeren, doch ook weet te critiseeren. En geluk kig, waardeering hebt U genoten, en critiek hebt U ontmoet, doch het was een opbouwende. Ik hoop, dat het U in uw nieuwe standplaats goed moge gaan. Dat de Zegen des Hemels U steeds vergezelle, en dat ge met deze promotie een rechte werkkring voor U en uw gezin moogt hebben gevonden. De heer Wagemaker sloot zich hierbij geheel aan. Toch wilde hij in deze ure afzonderlijk dank zeggen voor de goede harmonie, die steeds geheerscht heeft in het dag. bestuur. Hij hoopte, dat het den bur gem. goed moge gaan in Giessen- Nieuwkerk c.a. De heer Moelker had, doordat hij in vele commissiën zit, meer omgang met den burgemeester dan de gewone raads leden. Hij moet erkennen, alles was vriendschappelijk, de voortdurende vriend schap, en den humanen omgang. Het speet hem erg, dat de heer Diepenhorst heen gaat. De heer Geluk memoreerde, dat ook hij bij de installatie eenige wenschen heeft uitgesproken. We hebben allen onze gebreken en we moeten telkens in elkander iets overzien. Spr. heeft voor zich voor den goeden gang van zaken niets verborgen gehouden. Daarvan is hij overtuigd. Moge de God des Hemels U steeds in uwe standplaats geven wijsheid en gezicht om het volk daar te leiden zoo als het behoort, zoo eindigde hij zijn speech tot den burgemeester. De heer B. Krijger, namens de ambte naren het woord voerende, zeide, dat het zeer doet, wanneer een vriend schei den gaat. Spr. memoreerde de vriend schap af het huis zijns vaders te Poort vliet reeds, alwaar U zeer geacht werd om uw humanen omgang. U kwaamt hier in een zeer moeilijken tijd. De de pressie deed zich geducht gevoelen. En in den regel 's het dan, veel critiek en weinig waardij. Toch hebt ge U een baan gebroken door al die depressie. Veel hebt ge tot stand gebracht. Weest ver zekerd, dat uw naam en persoon in onze harten zal voortleven. Ga het U en uw gezin in uwe nieuwe standplaats wel naar lichaam en ziel. De burgemeester eindigde daarop met een kort woord van dank, en zeide den bode Lindhout, die steeds zorgvuldig de deuren bewaakte, voor het veelvuldige bezoek hartelijk dank. Hierop bleef de Raad nog een tijd in gesloten bijeenkomst bijeen. THOLEN. Er wordt medegedeeld, dat door de direct'e van de Stoomtram A.B.T. besloten is op het traject Tholen—Ber- gen-op-Zoom electrische motorwagens aan te schaffen. Valschheid in geschrifte. De Almelosche rechtbank heeft de bei de Enschedesche aannemers, vader en zoon, veroordeeld, de zoon wegens het valschelijk onderteekenen met de namen van twee borgen van een inschrijvings biljet voor de aanbesteding van 84 arbei derswoningen en 2 winkelhuizen voor Woningstichting Almelo" en de vader wegens het gebruik maken van dit biljet, als ware het echt èn onvervalscht, res pectievelijk tot zes maanden en twee jaren gevangenisstraf, beiden met aftrek der preventieve hechtenis. De eisch van het O. M. was respec tievelijk 6 maanden en 1 jaar gevangenis straf met aftrek. Drinkwatervorgiftiglng. Voor de Almelosche rechtbank heeft terecht gestaan G. J., landbouwer te Bek- kum (Hengelo), wegens vergifFging van een drinkwaterput van een zijner buren, door middel van carbol en petroleum. De eisch van het O.M. luidde 8 maan den gevangenisstraf, met aftrek van de voorloopige hechten:s. Bekl. is veroor deeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Staat en ambten <a»p. In de Dinsdag gehouden z'tting van de Haagsehe rechtbank kwam op de rol voor de zaak van het Ned. Onderwijzers-Ge nootschap (N.O.G.) tegen den Staat der Nederlanden inzake den onderwijzer, wiens aanstel!5ng, welke voor 1 jaar gel dig was, werd 'ngetrokken, waarna hem een nieuwe aanstelFng voor slechts 3 maanden werd verleend. Nadat mr. Op- penheim voor e'sch had geconcludeerd, werd de zaak 4 \yeken uitgesteld. Rheumathiek en Spierpijn Spoedige verlichting van do pijnon en woldra genezing door Sn>n?pïrin- Tabktten (Mfêimardt). Koker 75 ot. BJj apoth. en drogisten. AANBESTEDINGEN. Door het bestuur van den cJalamiteuzen Burgh en Westlandpolder werd Dinsdag j.l. in de gemeentekamer te Burgh aan besteed: herstel, vernieuwing en onder houd lot en mét 30 April 1P25 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiïngS- werken en het verbouwen der woning van den waterbouwkundige. Raming f 12943,47. Ingeschreven was door J. v. v. Panne Mz.. Eikerzee, voor f 15700; A. Prince. Haamstede, f 15610; N. V. d. Linde, Eikerzee, f 15624 en P. Romeijn, Burgh, f 15492. Het werk is door hst bestuur niet gegund. SCHERPENISSE. Dinsdag j.l. had 'n het hotel „De Gouden Leeuw" de aanbe steding plaats van het herstel en onder houd der waterkeerende werken, dienst 1924-'25, aan het calamiteuze waterschap Scherp en isse'\ Ingeschreven werd door de heeren W'. van Vossen te St.-Anna- land, voor f 15600; V. C. P. Bolier te Middelburg, voor f 15525; J. J. Jansen te Middelburg, voor f 15420; J. Eienbaas te St.-Annaland, voor f 15380; A. West dorp le Stavenis9e voor f 153/0; 'L. van Popering te Bru'nisse voor f 15320; M. van de Velde -te Bruinisse voor f 15305 en W. L. Klos te Scherpenisse voor f 15270. Onder nadere goedkeuring :s het werk door het bestuur aan W'. L. Klos gegund. De raming bedroeg f 15041,26. bindt Akker'a Kloosterbalsem den strijd aan met rhenmatlek en spierpijn. Heer lijk wrijfmiddel, zet het zijn verzachtende zuiverende en genezende werking voort tot de kwaal overwonnen Is. Door ieder gebruiker geprezen bij brand- en snij- wonden, winterhanden en -voeten en alle huidaandoeningen. doeling Fggen den directeur en den hoofdambtenaren van den Postohèque- en Girodienst, den heeren A. W. Kymmell, M. Potten en L. A. M. v. d. Vorst, op hun intussöhen daartoe ge laan verzoek, eervol on'tslag uit den rijksd'enst te ver- leenen. Do leiding. Van gewoonlijk goed geïnformeerde zijde verneemt 't Volk, aat van de be noeming van een driehoofdig directorium als leid-'ng van het P.T.T.-bedrijf waar schijnlijk niets zal komen. ONDERWIJS NIEUW.VOSMEER. Alhier is overleden de R-Kath. Zuster Cajetana, welke acht jaren aan de Zusterschool was verbonden, Zij stond in hoog aanzien. Met ingang van 16 dezer :'s benoemd lot lid van de commissie van toezicht op de Rijkslandbouwwinterschool te Goes A. J. van Nieuwenhuijzen te Steenber gen (Mariaboeve). Snppl. On'dnswjjabogrooting. ingediend is een wetsontwerp tot Ver- h'ooging en wijziging van hoofdstuk Ia der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1923, waarbij het eindcijfer der begroot'n; wordt verhoogd met f 11.269.900; o.£ f 940.000 voor kweekschoolonderwiiji9(, f $,2 milF.oen voor O.L. onderwijs en f 5,1 millioen voor bijzonder L.O. POST EN TELEGRAPHIE. De leiilors van den girodienst. Naar de Haagsehe redacteur van de „Msb.'? verneemt, moet bet in de be KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. ZIERIKZEE. Herbenoemd tot ouderling de heeren J. S. Vooren en M. F. de Vos Cz., en tot diaken de heeren L. v. Damme P. J. Bierens. Geref. Kerk. Beroepen: Te Bierum (Gr.), cand. K. J. Cremer te Amsterdam. Te Hoek (bij Terneuzen), cand. L. Hoorweg Jr., te Hilversum. Te Nieuw-Buinen, H. de Lange te Exmorra (Fr.). Te Apel doorn. H. H. Schoemakers te Kampen. Bedankt: Voor Lunteren, E. J. van Voorst te Kootwijk. Chr. Geref. Kerk. Aangenomen: Naar Amsterdam. A. M. Berkhof f te Utrecht. Geref. Gem. Bedankt: Voor Dirkslana, A. de Blait te VIaardingen. 1MND® IN m - In Bessarabië :s de staat van beleg afgekondigd tengevolge van het misluk ken der Russisch-Rumeensche conference. - Het Italiaansche koninklijk paar zal in Jul: e.k. een 17-daagsch bezoek aan Spanje brengen. - Na afloopvan het Groot-Neder'l. Congres te Leuven is Dinsdagmorgen een Vlaamsc'he student door een Waalsch col lega doodgeschoten. De dader is gear resteerd. De opschudding te Leuven is groot. Gendarmerie en politiemacht is versterkt. - Anatole France, de beroemde Fran- sohe schrijver, viert heden (Woensdag) zijn 80en verjaardag. Volgens een B. T. A.-bericht utt Riga, zou de opstandige beweging in Toerkestan, waarvan den laatsten tijd af en toe melding werd gemaakt, ter rein winnen. De roode troepen zouden na verwoede gevechten het gebied van Samarkand hebben ontruimd. Volgens een bericht uit Archangel heeft de ijsbreker „Artic Ocean" zes Rus sische pelsjagers gered van een ijsberg, waarop zij reeds sedert eenige weken ronddreven. Rauwe visch was gedurende dien tijd hun eenig voedsel geweest Onlangs hebben wij gemeld, dat een aantal herinneringen uit Napoleon's laat ste levensjaren, door diens dienaar Ar- chambault destijds op St.-Helena ver gaard, in het openbaar zouden worden geveild. De veiling heeft niet plaats ge had, daar de voorwerpen door een par ticulier persoon zijn opgekocht, die zij aan het museum van Malmaison heeft aangeboden. De Katholieke aartsbisschop Cieplak, die na lange gevangenisstraf in Rusland, door de sowjetregeering vrijgelaten is, is te Warschau aangekomen, waar hij plechtig ontvangen Is. De rechter van instructie in de zaak-Daudet heeft geconcludeerd, dat de dood van Philippe aan zelfmoord is te wijten bij 'g ebrek aan eenig bewijs van moord. MacDjnald heeft onder algeheele instemming Van het Lagerhuis verklaard5

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1