Zierikzeesche fill Nieuwsbode i Honig's abonnement: Vrijdag 11 4pril 1924 zierikzeesche courant. advert entiên i EERSTEBLAD. H H. Correspondenten, J. BONGERTMANZienkzee. Heilgymnastiek. Massage. Algemeen Overzicht. Lekkerbekken Puddingen \\aar kom "ite vandaan?!^ Pry» p«p 6 maanden f 1,5c, franco por post f 1,80. Voor hot buitenland per Jaar 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oonï Vorsohynt Maandag: Woensdag on VrJJdag. 80ste JAABGANG. - No. 110681 Dir. J. DE LOOZE Jr. IJllj.-RlticI U.M. MSTF». van 1—8 regel» 60 ct». van 4 regel» on daarboven 20 ot». per regel. Reol&mes 80 ots. p. regel. By contract belangryke korting, inzonding op den dag van Uit gave vóór 11 ure. Dit nnmmor bestaat nlfc 3 bladen. die ons opgaaf verstrekken der predik beurten, gelieven ons die voor den Goe den Vrijdag zmgaand te doen toekomen. De Redactie. De Britsche regeering heeft begin de zer week ervaren, dat ze steunt op een mlnderhe'd in haar volksvertegenwoor diging, het Lagerhuis, toen ze de verlei ding niet heeft kunnen weerstaan om voor haar partij propaganda te voeren door voor te stellen de huurwetten zóó danig te wijzigen, dat werkloozen we gens huurschuld niet uit hun woningen: kunnen worden gezet. Dit voorstel was zeer zeker goed be doeld, maar in de practijk zou het hier op neerkomen, dat ieder werkelooze een voudig geen huur meer zou behoeven te betalen en dat geen verhuurder daarte gen ook maar iets zou kunnen doen. De conservatieven en liberalen steun den deze bepaling n'et, zooals begrijpe lijk is, maar de regeering van Mac Do nald, welke over 't algemeen in En geland voldoet, moest ook den meest link- schen vleugel der partij eens tevreden stellen, wil deze haar op den duur blij ven steunen. Deze nieuwe wetsbepaling werd dan ook met een flinke meerderheid verwor pen, zoodat de regeering de nederlaag leed, welke echter geen politieke gevol gen zal hebben, omdat het hier geen beginselkwestie der Labourpartij betrof. De Italiaanscha verkiezingen, die den vo- rigen Zondag zijn gehouden, hebben een groote meerderheid voor de fascistische partij, de regeeringsparlij^ opgeleverd, hetgeen niet te verwonderen valt wanneer men weet hoe het fascistisch kiesstelsel werkt Gansch Italië vormt één kies kring, verdeeld in 15 kiesdistricten. In de eerste plaats wordt vastgesteld, welke der partijen in het geheele land de meer derheid zal verkrijgen en daarom is be paald, dat de partij, die de sterkste in den lande blijkt te zijn, een meerder heidspremie zal verkrijgen. Aan die partij worden tweederden van het aantal ka merzetels toegewezen. Nu zou men denken, dat ook elke andere partij kans op de meerderheids premie zou hebben, maar de volgelin gen van Benito Mussolini weten heel goed, dat zij de sterkste partij zijn en ln de practijk komt dus dit kiesstelsel neer op de waarborging van de fascis tische overmacht in het Italiaansche par lement. De rappzrten van cle deskundigen zijn Woensdagmorgen aan de herstelcommis sie overhandigd en tegelijkertijd aan de pers ter beschikking gestejd. Daar de deskundigen s.echts adviseurs zijn der Commissie van Herstel, hebben ze alle politieke gehaspel laten rusten, terwijl zij evenmin een algemeene regeling van het vergoedingsvraagstuk geven. Het groote probleem, dat reeds jaren oploss'ng vraagt ter verbetering van den ganschen economisehen toestand en de rust in Europa, is ter oplossing overge laten aan de C. v. H. en de betrokken regeeringen. De heeren hebben voorts er naar ge streefd om tot een gemeenschappelijk advies te komen en hun rapport, dat een men deze netelige kwestie in het rap port niet aangeroerd. De commentaren, welke op het resul taat der deskundigen, worden gegeven, luiden niet ongunstig. De Duitsche regee ring beschouwt de rapporten a.s een ba sis, waarop verder onderhandeld kan worden, de Fransche en Engeische pers noemen ze gunstig en een belangrijken stap vooruit, terwijl men in Amerika hoopvol is gestemd, waaruit men mis schien mag afleiden, dal de tijd niet ver meer af is, dat de Ver. Staten daadwerke lijk aan het herstel zullen deelnemen. B I nnenland. Georganiseerd overleg rijksambtenaren. Dinsdag heeft de Centrale Commissie voor georganiseerd Overleg :n ambtena renzaken vergaderd. Het eerste gedeelte der verg idering werd bijgewoond door den secretaris-generaal in algemeenen dienst, mr. J. B. Kan, die namens de regeering eenige mededeeiingen voorlas, o.a. ti'at eenze,fde regeling van salars- korting voor het geheele rijkspersoneel zou gelden; dat de regeering in den brief van de Centrale Commissie van 3 dezer geen enkel overtuigend argument kon vinden om wijz:ging te brengen in haar voornemens voor 1924; dat zij bereid is, ten aanzien van het treffen van een of- meer overgangsbepalingen voor 1925 met redelijke voorstellen der commissie ern stig rekenrng te houden; dat de regeering niet bere:d was, den brief van 3 April aan de Tweede Kamer over te leggen, daar de zakelijke inhoud reeds was ge publiceerd en besloten werd, een'gszins uitvoerig op deze voorgelezen mëdedee- lingen te antwoorden. Bet tekort over '23. In een interview met het „H.bl. heeft de Minister van Fin. o. a. meegedeeld, dat het tekort over 1923 (in de millioe- nennota op 50 miiüoen geschat) ongeveer 20 millioen kleiner is dan aanvankelijk werd geraamd. Tweed® Kamer. Zitting van Dznderdag 10 April. Aan de orde is de afdeeling handel en nijverheid van de begrooting van arbeid. De heer Fleskens wenscht meer invoer- belemmerende bepalingen en subsidies of kasvoorschotten voor zwakke industrieën. De heer Staalman bestrijdt dit De heer Duys bepleit het aanknoopen van handelsbetrekkingen met Rusland. Minister Aaiberse kan geen verdere be schermende maatregelen beloven, aange" zien elk geval afzonderlijk moet worden bezien. Overwogen wordt verlenging van de. maatregelen betreffende den invoer van schoenen. Een handelseontract met Rusland is een zaak van marchandeeren, zoodat aan Irang van de Kamer onge- we nacht is. Bij de afdeeling volksgezond heid vraagt de heer Smeenk een geza menlijke exploitatierekening van verschil lende, door Woningbouwverenigingen gebouwde woningcomplexen. Mevrouw de VriesBruins dient een door de 7 vrouwelijke Kamerleden onder- teekende motie in, waarin het terugnemen van bezuinigingen op kinderhygiëne wordt gevraagd. De heer Bakker bepleit opnieuw hst samensmelten van de v^eschkeuringsdiensten. De heer Staalman wenscht herzien'ng van de Drankwet en aanpass'ng daarvan aan de practijk. Na de pauze wordt de motie-Duys tot invocr:ng van een Ziektewet, los van dc algemeene herzien:ng van de sociale ver zekering, verworpen met 60 tegen 12 stemmen. Vervolgens wordt, met 7 stemmen te gen, aangenomen het voorstel tot tijde lijke afwijking van art'kei 20, eerste en tweede .lid, der Invaliditeitswet. De heer Rutgers van Rozenburg bepleit verhooging van de rijksbijdrage voor de is een minder vleiende naam voor hen wier smaak zoo fijn ontwikkeld is dat zij geen bevrediging vinden in voed sel. dat daaraaif niet tegemoet komt. Men moet er echter rekening mee houden. De meest verstokte lekkerbek is voldaan door Gefabriceerd met Honlg's Maïzena. onrustbarend. Industrialisatie is daarom noodig. De klacht van den heer Van Kol over corruptie heeft de instemming van den minister. Er kan niet streng genoeg hiertegen worden opgetreden. De minister zegt, dat men ten opzichte van de kwestie van Nieuw'-Guinea ge rust kan zijn. Zonder den minisier kan geen beslissing worden genomen. Hij weerlegt vele beweringen van den heer Cramer, dien hij niet op de hoogte noemt van de Jndischs toestanden. De kwestie van de poenale sanctie is bij de Tweede Kamer aanhanging. De Westersche be stuursinstellingen kunnen niet zonder meer naar het Oosten worden overge plant. De Indische beweging Wordt door de leiders in verkeerde banen geleid. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE. Wij verwijzen naar de in dit nummer voorkomende advertentie., waarin wijzigingen van den dienst dei R.T.M. op marktdagen te Zierikzee wor den aangekondigd. DREISCHOR. Op aanwijzing is door den heer Rijksveearts onder deze ge meente een onderzoek ingesteld naar een verzwegen geval van mond- en klauw zeer. Daarna is door de politie proces verbaal opgemaakt. OUD-VOSSEMEER. Maandag j.l. is I. van Daalen a hier begonnen bij de land bouwers-veehouders de volle melk op te halen, welke vervoerd wordt naar Ber gen op Zoom en vandaar naar de Wcuw- schs Boterfabriek wordt gebracht om verwerkt te Worde». niet met de effectenafdeeling, maar weet wel, dat bekl. meermalen aandrong op afwikkeling van de zaak der Engelsche stukken. Getuige M. H. Briedée Jr. was werk zaam op de bank. O.a. moest hij de orders van W. uitvoeren. De orders en stukken kwamen uit Middelburg en wer den op het hoofd der cliënten geboekt. Slechts éénmaal is een stuk verkocht zon der order van den cliënt. De aandeelen van de Danube Oil stonden in de boeken genoteerd voor 170 pCt., of dit er voor betaald was, wist spr. niet. Getuige M. H. Briedée Sr., accountant, controleerde de boeken der bank. Hij handhaaft de cijfers over de verdiensten van W., zooals hij die te goeder trouw opgemaakt heeft en aan den officier ver strekt. De bank deed aan Bucket Shop, en als de cliënt en hausse ging, ging de bank en baisse en omgekeerd. De koers van 170 en 190 pCt. voor de Danube Oil werd door de bank vastgesteld. Vol gens de boeken betaalde de bank er voor 170 pCt. met aftrek van 15 pCt. en zulks in payementen. Inzake de En gelsche stukken zegt getuige, dat deze eerst ten verkoop naar Engeland werden gezonden. Door ruzie met de directie werden de stukken niet terug ontvangen, toen W. zeide, dat ze niet meer ver kocht moesten worden. Nu heeft getuige zich er voor gespannen en zullen ze nog terug komen en aan de eigenaars worden gegeven. Hiermede was de laatste tegen 10 uur gedagvaarde getuige gehoord en nadat beide beklaagden nog hadden verklaard, dat alles over het kantoor Middelburg liep en bekl. W. gezegd had, eerst in de instructie vernomen te hebben, dat rijn orders niet werden uitgevoerd, werd de behandeling geschorst tot halftweë. In de middagz'tting werd eerst ge hoord getuige L. van Dijke uit Kloetinge, die naar de Danube Oil geïnformeerd heeft bij jhr. van Vredenburgh, gezant in Brussel en deze meldde dat ze niets waard waren. Hierna werden verschillende .makelaars en andere effecten kenners uit Amster dam en Haarlem gehoord, die alle kwa men zeggen, dat de Danube Oil niets waard waren, een 'hunner zelfs, dat een als commissaris aangegeven collega in Parijs niet eens wist of de maatschappij nog bestond. Ook de beide makelaars, die zorgden voor den executcrialen verkoop werden gehoord, en zelden, dat het wel meer voorkomt, dat stukken worden ingebracht en door dezelfde personen weer inge kocht. De laatste getuige-deskundige was de accountant K. Kleijnveld, die evenals des tijds te Amsterdam, inlichtingen gaf over de bank, waarop een debat ontsrtond tus- schen hem, den officier en mr. Kokozky. Nadat de beklaagden nog eens verze kerd hadden onschuldig te zijn en geheel te goeder trouw te zijn geweest, werd de zaak andermaal geschorst tot Vrij dagmorgen 10 uur. Alsdan zullen requi sitoir en pleidooien plaats hebben. o B o iJ' PREDIKBEURTEN, Zondag 13 April te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, dr. Helder. Kleine Kerk. 10 uur, ds. Steenbeek. 's Avonds 6 30 uur, ds. v. d. Griend. Goede Vrijdag Kleine Kerk. 10 uur, 4s. Steenbeek (Bed. H.A.) en 's avonds 6 80 uur, ds. de Roode (Bevestiging nieuwe leden en Avondmaal). Luthersche Kerk. 10 uur, ds. Hoevers van Den Haag. Onder worp „De dwaasheid van het Christendom". Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 uur, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 idem (Doop) en 6 uur, idem, oude tijd. Evangelisatie Jeruël II. 10.30, gewone dienst en 7 uur, de heer De Korte van Bruinisse. Oud-Geref. Gem. 9.80, 2 en 6 uur, Leeskerk. Maandagavond 7 uur, gewone tijd, ds. Boone van Sint- Philipsland. RECHTZAKEN. I V V/. llV/Ug lUg Uli V. V. tj JJ *—*■—>*- v lijvig deel is geworden, is hst resultaat aanvulling van de onverwacht groote te- van loven en bieden, een compromis dus. korten van de woningbouwViereenigingen. Aan Dultschiand zal eet. e^deeltelijk mo- i qö ficer Boon vraagt- opneming van ratori^ worden ?vA. ac betalingen volgens het oorspron kelijke plan, al zal het gedurende dien tijd niet geheel en al worden vrijgesteld van dc betalingen voor vergoeding. Echter waren de heeren van oordeel, dat Duitschiand met zijn econ. hulpmid delen op den duur in staat te komen tot financieel herstel, mits men het niet door overdreven eischen daarin bemoei lijkt - Van beteekenis is echter, dat de des kundigen, zoowel voor het financieel her stel van Duitschiand als voor de moge lijkheid van, de lodens het partieele mo ratorium geëischte betalingen op de nood zakelijkheid wijzen van een volledig her stel van Duitschlands economische een heid en vrijheid. Al zwijgen de deskundigen dus over de quaestie der Ruhrbezett'ng, hun ad vies komt toch hierop neer, dat de Fran- schen van hun denkbeelden eener door hen zelf geleide economische exploitatie van „productieve panden" moeten afzrien. De Engelschen en Amerikanen hadden in het rapport willen zetten, dat de Ruhrbezetting onvereen'gbaar is met de volledige eccn. vrijheid, die Duitschiand noodig heeft om zijn verplichtingen na te komen. Hiertegen hebben de Fransehen en Bel gen zich krachtig verzet en, aangezien de kwestie feitelijk toch buiten de aan de deskundigen opgelegde taak lag, heeft tement van arbeid, handel en Nijverheid. De heer Scheurer wil den gezonlhelds- raad afschaffen en de gezondheidscom missies belangrijk inkrimpen. De heer de Groot bepleit uitbreiding van de subsidies voor den bouw van al- koofwon'.ngen en andere won:ng-typen. De heer Schaper vraagt handhaving van steun voor woningbouw! aan ge meenten en oouwvereenigmgen. Moviouw BakkerNort is voorstandster van verplicht geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk. Zij bepleit het uit- deelen van een vlugschriftje door den ambtenaar van den burgerlijken stand. De heer Colijn wenscht vergoeding van de verliezen van woningbouw|ver- eenigingen door het rijk. De heer Suring wil Drankwetsherrie- n:ng, althans scherper controle op de uit voering van de drankwet. Eerato Kamer- Zitting van Dznderdag 10 April. Voortgezet wordt de behandeling van de Indische begrootingi. De heer Verkouteren wil Indië auto cratisch regeeren en acht bet onzen plicht Indië te verdedigen. Minister de Graaf verdedigt daarop rijn beleid, vooropstellend, dat gedurende de bezuiniging van opboufw geen sprake kan zijn. Het sluitend maken van de begrooting is een levenskwestie voor In dië. De toeneming van de bevolking, is De Brusselsche Bank. Bij de voortzetting van het getuigen verhoor in de zaak tegen H- W-, inspec teur en W. P. v. P-, directeur van het bijkantoor der Brusselsche Bank, voor de rechtbank te Middelburg, verklaarden Donderdagmorgen eerst J. Poppe en K. Poppe, beiden wonende te Oostkapelle, dat zij zaken hebben gedaan met de Bank en dat him op de Danube Oil 85 pCt. was voorgespiegeld, de uitkeeriog daarvan werd echter telkens een maand verschoven en rij ontvingen het dividend nimmer. rm cretuige A. van Overbeeke uit Bors- selen moest, toen zijn rrediet "P wus, een accept taakon»n van f 10.000, doch kreeg die zonder te hebben gestort te rug, toen zijn credlet beter werd. Getuige P- Verburg, uit Kamperland, heeft rente van zijn gelden gekregen. Toen hij er beklaagden op wees, dat hij gehoord had dat de bank failliet was, zeiden zij, dat dit alles jalouzie was, de bank stond er goed voor. Bekl. v. P. zegt, dat ln April 1923 mr. P. Dieleman op het kantoor is geweest én gevraagd heeft of de Zeeuwsch-VIaam- sche Tramweg-Mij. b.v. f 100.000 van de bank zou kunnen leenen, waarop W. zei- de: wel f300.000. Ook sprak W. van aankoop van huizen op het Damrak te Amsterdam, voor f 300.000 en dit alles gaf bekl. den indruk, dat de bank er goed voorstond. Getuige J. M. de Witt, hotelhouder te Zevenbergen, deelt mede, dat W. iedere week twee dagen bij hem logeerde; hij maakte groote verteringen, gaf f 65 fooi, en bijv. voor het naar den trein brengen van een tasch f2,50. Getuige heeft zaken gedaan met de bank. Toen hij suppleeren moest, werd hij gewaarschuwd en deed het niet. Hij is alles kwijt. Beide beklaagden houden vol te goe der trouw te hebben gehandeld. De procuratiehouder van de Brusselsche Bank, S. Waal, zegt, dat W. in anderhalf jaar f 70,000 ontving voor salaris, pro visie en onkosten. Getuige bemoeide rich ONDER Geslaagd te Leiden voor het doctoraal examen geneeskunde, mej. M. M. v. d. Vliet te Zierikzee. LANDBOUW EN VEETEELT. Bij Koninklijk besluit van 9 April is, met ingang van 1 Me:, benoemd tot ad- junct-Rijkstuinbouwconsuiecit A. W. van de Plassche te Goes, thans tijdelijk als zoodanig werkzaam. AANBESTEDINGEN. ZIERIKZEE,. De levering van 47900 kilo Chilisalpeter voor de laodbouwver- eeniging „V.Z.O.S." alhier, is gegund aan den heer Joh. van den Berge te Bruinisse voor f 15,46 per 100 kilo. ST.-ANN ALAND. Naar het werk aan den calamiteuzen Suzannapolder, dat op 7 April werd aanbesteed, is ingeschre ven door de heeren Joh. Elenbaas voor f 5400, K..J. Moerland voor f 5375, W. van Vossen voojr f ES 74; J. A. van Poort vliet voor f 4925 (alle 4 van St.-Anna- land) en J. A. Dorst van Stavenisse voor f 4750. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te St.-Annaland (Z.), F. van Asch te Den Ham (Ov.). Te Velssn, W. S. van Leeuwen te Eilewéutsdijk. Bedankt: Voor Dlnteloord, J. E K.omp te Oldebroek. Voor Garijp (Fr.), Ph. Peter te Warns (Fr.) Voor Waarde (toez.), C. J. H. Verweijs te Breukeien. Geref. Kerk. Beroepen: Te Giessen Oud- en N'euw- kerk, te Honselersdijk (Z.-H.) en te Grijpskerke, cand. L. Hoornweg Jr. te Hilversum. Te Boornbergum, cand. K. J. Cremer te Amsterdam. TELEGRAMMEN. MIDDELBURG. Het Openb. Ministerie bij de rechtbank alhier, eischte legen den hoofd-inspecteur der Brusse'sehe Bank, Witteveen te Schoten, 4 jaar gev.str, wegens verduistering en oplichting, en tegen den directeur van het bijkantoor dier Bank, van Pagé, wegens oplichting 2 jaar gev.str., beide met aftrek van de preventieve hechtenis. DEN HAAG. Tijdens de Kamerzitting heeft hedenmiddag een demonstratie van rijks-ambtenaren en beambten plaats ge had tegen de houding van de regeering met betrekking tot de salariëering en de rechtspositie der ambtenaren. BERLIJN (V..D.) De rijksregeering zal zich heden bezig houden met het vast stellen van haar houding in zake de rapporten van de commissie van deskun digen. De houding der regeering hangt grootendeels af van de vraag of door de aanvaarding van de voorstellen door Duitschiand het Rijnland en het Ruhr- gebied zullen vrijkomen. ASSEN (V.-D.) Gisterenmiddag is door tot nog toe onbekende oorzaak even ten Z. van Assen de dijk van het Noord- Willemskanaal doorgebroken. In den dijk is een gat geslagen van 8—10 M. De lan derijen en tuinen, die in de nabijheid van het kanaal liggen, rijn ondër water geloopen. De schade is niet onbelangrijk. JÈARKTRERICHTENo Coöperatieve veiling Zlerlkiee. Veiling van 10 April. GROOTE VEILING. KIPEIEREN f 5,10. Dito Barnevelders f 5,60. KLEINE VEILING. KIP EIEREN" f 6,— k f 5,40. Dito kleine f 4,90 f 5,—. EENDEIEREN i 4,50 k f 5,70. GANZENEIEREN f 14,25 k t 16,60. KALKOENEIEREN f 9,60. KIEVITSEIEREN f 9,75. allen per 100 stuk». Aanvoer 8300 stuks eieren. •tOTBR f 1,03 4 f 1,08. □Ito 2e soort f 0,81. Aanvoer 175 pond. Burgerlijke Stand van Zioritaee. Overleden: 7 April. Adrianus den Boer, 45 j., eohtgen. van J A. de Graaf. 7 Adriana Jacoba Wagenaar, 88 j„ wed. van J. Mathjjsse. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De B:ldt, naar waarnemingen verricht :n den morgen van 11 April. Hoogste barometerst. 764,3 te Akureijri. Laagste barometerst. 747.0 te Memel. Verwacht tot den avond van 12 April: zwakke tot matige, noordoostelijke tot noordwestelijke wind, gedeeltelijk be wolkt, weing of geen neerslag, aanvan kelijk wein.g verandering in temperatuur, later wellicht iets zachter. Fietsers licht op Van 11—12 April van 8,19 u. n.ra. tot 5,43 u. v.m.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1