Zierikzeesche Nieuwsbode ij n Kloosterbalsem o ckrrp'sc abonnement: advertentiên i Woensdaa 9 4 Dril 1924 zierikzeesche courant 80ste jaargang. - no. 11067. »P den d«g vu» nu- BINNENLAND. jbel Vooraf op kwuliieik PrO» por I moondon f 1,60, Iranoo por poot f 1,80. Voor hot hultonlond por joor f 10,—. AfiondorlUke nummer» 6 oent. Voriohtjnt Moondog, Woensdag on Vrtydog, ▼ah 1—B regels 60 ets. van i regels ©n daarboven 20 ets. per regel. Reclames 60 ots. p. regel. By oontraot belangrijke korting. j iqfct- OUUKAn I D(f j BE l00ZE ]r „lltrMHl J I0STE)| gave v«or II uro. Artikel 40. Het veel besproken en becritjseerde art. 40 van het bezoldigingsbesluit is bij amb telijke orakeltaal ingetrokken met ingang van 7 April j.l. De Bond van technische ambtenaren in overheidsdienst en semi.overheidsdienst heeft aan de Tweede Kamer verzocht, te bevorderen, dat het wetsontwerp, hou. dende wettelijke bepalingen betreffende rechten en verplichtingen van ambtena ren, niet als wet in het Staatsblad wordt opgenomen. Naar de meening van adres sant zal de aanneming van dit ontwerp feitelijk 'hierop neerkomen, dat aan vele Nederlandsche staatsburgers de rijks ambtenaren het recht wordt ontnomen, een beroep te doen op de bevoegde rechterlijke macht, indien zij zich tot haar wilden wenden ter zake van hun aanspraken op hun salariëering, gewaar borgd bij art. 40 van het Bezoldigingsbe sluit, en eventueel andere soortgelijke gewaarborgde rechten. De herdenking der mobilisatie. Vanwege het Nationaal Conrté ter Her denking der Mobilisatie 1914, wordt het volgende medegedeeld: Prins Hendrik heeft het voorzitterschap van het eere-comité w:llen aanvaarden. Het bleek, dat slechts weinigen nog niet inzien de groote beteekenis van de beoogde herdenking, zoowel voor ons volk in zijn internationale positie, als voor de gansche Nederlandsche bevolking tegenover hen, die betrokken waren in de mobielmaking in 1914, en in den zwa- ren en opofferenden dienst in de oor logsjaren. Er zijn er nog, die zich van de plannen een voorstelling maken alsof deze gedacht zijn als een feestelijke ju bileumsviering door een beperkt aantal enthousiasten mei militaristische neigin gen. Zulks is geheel onjuist. Gehoopt Wordt, ten bate van ons vaderland- en van ons volk, dat de juiste beteekenis de zer nationale beweging weldra algemeen zal worden begrepen. Belasting op rij wielen. Blijkens de memorie van antwoord no pens het ontwerp van wet tot heffing eener belasting op rijwielen kan de mi nister niet inzien, dat de omstandigheid, dat het rijwiel enkele jaren geleden als grondslag voor de heffing der personeele belasting is prijsgegeven, een beletsel zou zijn om het thans, bij veranderde behoef ten der schatkist, opnieuw als voorwerp van belastingheffing te kiezen. Overigens zijn de in den aanvang van het voorloo- pig verslag ontwikkelde bezwaren reeds op afdoende wijze door andere leden weerlegd. De minister ontveinst zich niet, dat er zich gevallen zullen voordoen, waarin be taling der voorgestelde belasting voor den eigenaar van een rijwiel, dat alleen voor beroep of bedrijf wordt gebezigd, bezwaar zal opleveren, maar dit zullen uitzonderingsgevallen zijn en deze mogen niet weerhouden van het heffen eener belasting, die in het algemeen zonder redelijk bezwaar zal worden betaald. De vraag of de totstandkoming van het ontwerp tengevolge zal hebben, dat de Prov. Staten de bevoegdheid zullen verliezen om weggelden te heffen van rijwielen, die op provinciale wegen wor den bereden, beantwoordt de minister ontkennend. De regeèring is voornemens, de be- lastingmerken in eigen beheer in de werk plaatsen van 's Rijks Munt te Utrecht te doen aanmaken. Ofschoon de minister van meening is, dat door handbeweging voortbewogen wordende driewielers voor gebrekkige personen geen rijwielen zijn en op dien grond reeds buiten de belasting vallen, heeft hij er geen bezwaar tegen, door het opnemen van bedoelde driewielers onder de vrijgestelde rijwielen, allen twij fel op dit punt weg te nemen. Arbeidsgeschillen wet. Bij Kon. Besl. van 7 April :.s bepaald dat de Arbeidsgeschillenwet 1923 in wer king zal treden met :ngang van 16 April 1924. Voor de uitvoering van die wet is het Rijk verdeeld in vier districten. Door de Koningin zijn benoemd tot Rijksbemiddelaars: V dr. E. van Ket- wich Verschuur, burgemeester van Gro ningen; mr. S'. de Vries Cz., oud-min. van financiën te 's-Gravenhage; Ir. H. A. van IJss&sleyn, oud-min. van Land bouw1, te 's Gravenhage en Ir. L. A. Fruy- tier, lid van de Tewede Kamer te 's-Gra venhage. Ft# 9 in Uw rug, lendenen of spieren. Pijn door rheumatiek, jicht, podagra, ischias, stramheid, sty ven nek en rheumatische zenuwpynen. Probeer eens Akker'a Kloosterbalsem. Hij maakt uw spieren lenig, geneest alle od gemakken en ïyden, die door bovengenoemde ziekten ontstaan. Neem heden eens een proef. Morgen zyt gy verbaasd enjtevreden over de uitwerking er van. Uit Stad en Provlnofe. ELKERZEE. Door het bestuur van den kring Schouwen—Duiveland der Z.L.M., is tot de Rotterdamsche Tramwegmaat schappij het verzoek gericht des Donder dags de markttreinen één uur later te doen rijden, ten gerieve der marktbezoe- kers. Onze dorpsgenoot, dhr. D. J. Orneé, is benoemd tot tijdelijk opzichter bij de gemeente-werken te Borculo. ZONNEMAIRE. Het heffingspercentage voor de plaatselijke inkomstenbelasting dienst 1924-\25 is bepaald op 2. NOORDGOUWE. De afdeeling van het Groene Kruis alhier hield op Maandag- avond eene algemeene jaarvergadering in café Coomans. Bij afwezigheid van den voorzitter werd deze functie waargeno men door den secretaris, ds. v. Griet- huijsen. Na opening en lezing ''der notu len werd het jaarverslag uitgebracht loo- pende, daar in het afgeloopen jaar het verslag in de pen gebleven is, over 1922 en 1923. Bij het nagaan van den toestand der vereeniging deed de secretaris in zijn verslag uitkomen het groote voor recht, dat we hebben in het gevestigd zijn van het ziekenhuis te dezer plaatse. Na vermeld te hebben eenige. persoons wisselingen in het bestuur, werd dank gebracht aan den magazijnmeester De Blonde, de wijkverpleegster zuster Hoos, en mevr. Huese, voor vrijwillige verple ging. Na nog de combinatie met Kerk- werve te hebben besproken, was het de beurt aan den penningmeester om ver slag te doen van zijn finantiëel beheer. Het goed slot over 1922 bedroeg f273,48 en over 1923 f 179,43. Onder dankzegging werd het beheer goedgekeurd. Van be stuurszijde werd er de aandacht op ge vestigd, dat de inkomsten niet toerei kende zijn om de uitgaven blijvend te kunnen bestrijden. We teren nu jaarlijks f100 in, zoodat middelen moeten wor den beraamd tot stijving der kas. Beslo ten werd tegen 1925 aan .den gemeente raad om verhooging der subsidie te ver zoeken, aangezien aan de leden, thans 192 in getal, reeds een verhooging hun ner bijdrage is gevraagd. De werkzaam heden waren hiermede afgeloopen. Nog een ernstige klacht werd geuit, n.l. een zekere onverschilligheid in het terugbe zorgen van verplegingsartikelen, dat bij sommigen bestaat. De vergadering meen de, dat deze artikelen, nadat gebruik niet meer noodig is, onmiddellijk moeten worden teruggebracht, zullende anders daartegen maatregelen moeten worden genomen. BRUINISSE. In de gemeenteraadsver gadering van Donderdag 3 April, die door alle leden, behalve dhr. de Koning, werd bijgewoond, deelde de voorzitter mede, dat was "ingekomen een brief van M. Vijverberg, houdende verzoek om, in ver band met den verkoop van zijn vaartuig, 9 maanden afschrijving van havengeld en zategeld. Op voorstel van B. en W'. be sloot de raad, de gevraagde afschrijving te verleenen, en de zate opnieuw te ver huren bij inschrijving. Vervolgens wordt tot gemeente-opzichter benoemd dhr. W. N. Elenbaas met 5 stemmen, één stem werd uitgebracht op dhr. J. V*'sser. Be sloten wordt verder nog f 500 beschik baar te stellen voor de werkverschaffing. Bij de rondvraag zegt dhr. van Vessem, dat het wenschelijk is de he*'ning in de Poslstraat te vernieuwen. Besloten wordt deze aangelegenheid :n het college van B. en W'.'nader te bespreken. De heer Bo- lier bespreekt de vaststell-'ng van. het vermenigvuldigingsc'ijfer van de plaatse lijke inkomstenbelasting. Na eenige be sprekingen wordt 'besloten dat cijfer in de eerstvolgende vergadering vast te stel len, wanneer n.l. van den Rijksontvan ger een opgaaf is verkregen, omtrent de ontvangsten over 1923-U4. De heer v. Vessem acht het gewenscht dat alle open bare instellingen zich regelen naar den zonnetijd en niet naar den 'ngevoerden zomertijd. Vooral voor de schoolkinderen en hunne ouders, alsmede voor het pu bliek, dat op de secretarie moet zijn, is het zeer lastig, wanneer gerekend wtordt met den zomertijd. Ook zou hij willen voorstellen dat het luiden der klok een uur later dan thans plaats had. Geen der heeren blijkt iets voor de voorstellen van dhr. van Vessem te gevielen; de voor zitter zegt, dat hij er beslist tegen is. De secretarie is, behalve van 12 uur, den geheelen dag open, zoodat het pu bliek genoegzaam gelegenhe;d heeft, haar belangen kenbaar te maken; wat de schooluren betreft, dit is een zaak voor B. en Wj. en is bereids in overleg met het onderwijzend personeel geregeld. Er wordt dan ook z.h.s. besloten niet ver der op de ideeën van dhr. v. Vessem :n te gaan. Dhr. Wemmers brengt ter sprake den gem.-opzichter bij dsens aftreden op 9 April a.s. van gemeentewege 'n cadeau aan te bieden. Na eenige besprekingen wordt besloten de uitvoering daarvan'aan B. en W. op te dragen. Daarna sluit'ng der vergadering. tfleexyen, Striem aan de Spits Van Cadeawae RECHTZAKEN, ZIERIKZEE, 7 April. Door den kanton rechter zijn op 2 April l.l. veroordeeld, wegens: Overtreding Motor- en Rijwiel- wet: J. M. d. B-, 20 j„ werkman te Re- nesse, zonder toepassing van eenige straf; J. J. G., 17 j., landbouwer te Haamstede, f 10 b., s. 2 w. t.s.; C. V. d. M., 37 j., koopman te Noordwelle, bij verst., f 3 b., s. 3 d. h.; S. C., 39 j., metselaar te Brui- nisse, bij verst., f2 b., s. 2 d- h.; P. P., 41 j., slager te Eikerzee, bij verst., f2 b., s. ld. h.; J. v. d. V., 19 jM molenaars knecht te Brouwershaven, bij verst., f2 b., s. 2 d. h. Overtreding Zeeuwsclie Stroomen-Visscherij-Reglement: P- G. B., 26 j., landarbeider te Kerkwerve, f10 b.,. 3 d. h.; A. G., schipper te Clinge (België) f5 b., s. 5 d. h.; B. H., 27 j., landarbeider te Ouwerkerk, bij verst., f 3 b., s. 1 d< h-; Overtreding van 't regle ment van politie uoor de polders of waterschappen in Zeeland: J. K., 27 j., arbeider te Kerkwerve, bij verst, f3 b., g. 3 d. h.~, M. v. E., 42 j., werkman te Zierikzee, bij verst., f3 b., s. 3 d. h. Overtreding Lokaal Spoor- en Tramweg- wet: J. M. d. O., 19 j., arbeider te Kerk werve, bij verst, fl b., s. 1 d. h. Over treding Algem. Vtsscherij-Reglement voor de Binnenwateren: C. H., 63 j., visscher te Noordgouwe, bij verst, f 5 b., s. 5 d. h., met verbeurdverklaring van de niet in beslag genomen aalschaar (s. f10 b. of 10 d. h. bij niet inlevering). Dronken schap: K. F. A. P., 31 j., handelsreiziger te Zierikzee, f7,50 b., s. 5 d. h. Overtre ding Algenieene Politieverordening van de gemeente ZierikzeeA. V., 20 j., land bouwersknecht te Zierikzee, bij verst-, fl b., s. 1 d. h.; H. B., 44 j., landbou- werskhecht te Tholen, bij verst, fl b., s. 1 d. h. Overtreding Algem. Politiever ordening van de gemeente Noordgouwe: C. M. L., 21 j-,, venter, tijdelijk te Rotter dam, bij verst., fl b., s. 1 d. h. Over treding Algemeene Pclitie-verordening vvn de gemeente Brouwershaven: ^J. v. d. V., 25 j., landb.knecht te Brouwershaven, f2 b., s. 2 d. h.; J. C. B., 25 j., arbeider te Brouwershaven, f2 b., s. 2 d. h.; M. M., 26 j., arbeider te Brouwershaven, f 2 b., s. 2 d. h.; P. K., 19 j„ arbeider te Brouwershaven, f2 b., s. 2 d. h.; G. v. Z., 17 j., arbeider te Brouwershaven, fl b., s. 1 w. t.s. Vrijspraak: M. d. J., 60 j., koopman te Zierikzee. Ter openbare terechtzitting der Arron- dissemehts-Rechtbank te Middelburg, van Dinsdag 8 April j.l. is een begin gemaakt met de behandeling van de zaken be treffende de Brusselsche Bank, welke be- Wajnfdelingf jzal [worden voortgezet' op Woensdagmiddag, Donderdag en zon riöo- dig Vrijdag d.a.v. Door den officier van Justilie zijn in bedoelde zaken gedagvaard 38 getuigen, w. o. 5 deskundigen. De dag vaarding der beklaagden, n.l. H. W„ hoofdinspecteur der Brusselsche Bank, 34 jaar, wonende te Schoten en W!. P. v. P., directeur van het Bijkantoor der Brus selsche Bank, Middelburg, 45 jaar, wo nende te Middelburg, beiden gedetineerd in het Huis van Bewaring të Middelburg, beslaat ongeveer 16 pagina's dicht op el kaar getypt schrift. Uit die dagvaarding blijkt, dat door beklaagden bij1 hunne praktijken ongeveer ais volgt werd te werk gegaan: Door personen uit de naaste omgeving van de gedupeerden, die als de voelhorens vanbeklaagden kunnen worden beschouwd, werd pools hoogte genomen, waar effectenbezitters zaten. Op een kwaden dag. verscheen dan ter plaatse per auto, als „grand seigneur" een of beide beklaagden. Al dan niet in gezelschap hunner handlangers werden met de uitgekozen slachtoffers in .een „vertrouwelijk" gesprek connecties aan geknoopt en bewoog men deze, voor het meerendeel eenvoudige boerenmenschen, voorgevende, dat men had vernomen, dat zij veel op hun effecten hadden verspeeld en zeggende, dat beklaagden met. het ef fectenvak op de hoogte waren en zij zouden zorgen de geleden*verliezen door winst iweer goed te maken, op listige wijze en door allerhande schoone belof ten, zaken met de beklaagden of de Brus selsche Bank te gaan doen, waarbij hun dan werd aangeraden ter verzekering van het „rustig bezit" hunne effecten aan de heeren of de Brusselsche Bank af te staan, niet ten verkoop, doch ter deponeering bij de Nederlandsche Bank of' andere so lide bankinstelling en werd den slacht offers daarbij een bepaald percentage boven de coupomvaarde voorgespiegeld, hetgèen beklaagden beweerden te kunnen doen, doordat zij op die effecten dis on derpand bij die bankinstellingen geld kon den krijgen, waarmede zij' zaken konden doen en aldus dat percentage gemakkel ijk konden betalen, welke verzekering uit een later door het slachtoffer te teekenen contract opzettelijk onwaar bleek te zijn. De gedupeerden lieten zich dan be wegen tot hetzij directe hetzij' indirecte afgifte aan beklaagden van hunne solide effecten. Later ontvingen zij dan een koop- briefje, waarin zij de Brusselsche Bank ojrdttr Igaven tot aankoerp van aandeelen in de Brusselsche Bank of andere achter af gebleken absoluut waardelooze prul len en tot het aangaan van eene schuld tegenover beklaagden of de Brusselsche Bank tot het bedrag van dien aankoop. Daarbij ging dan het verzoek den koop door de handteekening te bekrachtigen en ze daarna aan beklaagden of de Brus selsche Bank op të zenden, waarbij de slachtoffers op grond van den grooten voorspoed der Brusselsche Bank een koerswaarde tussChen 125 en 200 o/o werd voorgespiegeld. Later bleek, dat een en ander natuurlijk geheel onwaar was. Had het slachtoffer aanvankelijk nog geaarzeld zijne effecten-af te staan, dan ging hij daartoe vaak nu over. Hij tee- kende het orderbriefje, kluisterde zich daardoor aan de Brusselsche Bank en teekende dan later nog een contract, waarbij hij zijne waardevolle effecten aan de Bank afstond, een contract vol listigheid en bedriegelijken schijn. In den nu volgenden tijd werd het slachtoffer herhaaldelijk verzekerd, dat de Bank met speculaties veel voor hem verdiende en werden hem tot staving daarvan achteraf gefingeerde koop- en verkoopnota's gezonden, ofschoon het slachtoffer tot die transactiën nooit or der had gegeven en die achteraf' ge bleken, ook niet bleken te hebben plaats gehad. Het eind van het lied is ten slotte geweest, dat de gedupeerden in het „rus tig bezit" waren gekomen van een massa waardelooze prullen, ten koste van hun oorspronkelijk waardevol bezit, met de opbrengst van welk laatste het Brussel sche Bankpaleis te Amsterdam vorstelijk werd gestoffeerd, de directie goeden sier had gemaakt en de beide voort vlucht*', ge directeuren waarschijnlijk hier of daar nog den „bon vivant" uithangen. Als verdediger voor van F. treedt op Mr. J. Adriaanse, advocaat te Middelburg en voor W). mr. G. Tabak en mr. F. A. Kokosky, advocaten te Amsterdam. Reeds bij den aanvang der behandeling van genoemde zaken, was een talrijk pu bliek in de rechtszaal tegenwoordig. Bij de behandeling der zaak werden het eerst de beklaagden verhoord. Beklaagde W. verklaarde, van Maart 1932 tot October 1923 bij de Brusselsche Bank in dienst te zijn gew'eest. Wat hij er verdiende kon hij niet precies op geven. Hij handelde in opdracht* van Briedé en de Jong en stelde o.a. v. Page aan als Directeur te Middelburg. De be zochte personen kwamen met de Bank in rekening-courant, maar bij de Bank bestond niet de gewoonte Rekening-Crt over te leggen. Beklaagde deed of hij geheel te goede trouw w'as, waarop de president hem er op wees,1 dat hij toch zelf brieven schreef, met verkeerde voor spiegelingen, wat hij bij het proces-ver baal ook heeft toegegeven. Beklaagde v. P. verklaarde zelf niet deskundig te zijn. H'iji kwam eerst in dienst bij Briedé en later bij de Bank, In Juli 1923 toen er geen geld was om f 2000,— te betalen, is spr. gaan tw'ijfe- ten en later kwamen er meèr feiten bij en hij heeft toen in Oct. zijn ontslag genomen. Hij heeft W. steeds als zijn chef beschouwd. De eerste getuige, J. S'monse uit Big- gekerke, verklaarde nimmer verlof ge geven te hebben tot het verkoopen van zijne in onderpand gegeven stukken. Als tweede getuige werd gehoord de vrouw van Simonse, d:e de verklaring van haren man bevestigde. De volgende getuige, Z. Koene, uit Grijpskerke, verklaarde, dat hij, op 16 Maart 1922 bericht kreeg, dat er aand. Brusselsche Bank voor hem gekocht wa ren en werd hem Verzekerd, dat deze een groot dividend zouden geven. Be treffende de Danube Oil werd hem ver zekerd, dat deze wel 35 o/0 dividend zouden, geven. De verdere getuigenverklaringen kwa men alle hierop neer, dat de betrokken personen aand. Brusselsche Bank koch ten, omdat de beklaagden bun daarvan de groote voordeelen van voorspiegelden. Het getuigenverhoor zal Donderdag a.s. worden voortgezet. Verhandelen van militaire bescheiden. Voor de rechtbank te Maastricht heeft in de zaak tegen den gewezen sergeant majoor-administrateur R. G. J„ de amb tenaar van het O.M., ter zake van land verraad drie jaar gevangenisstraf geëischt met ontzegging van het recht om als mi litair geëmployeerde te dienen. Beklaagde was zeer onder den indruk. De uitspraak is bepaald op 21 April. Ónder de 13 ge tuigen waren 2 kapiteins van den gene- ralen staf. Alleen tijdens het requisitoir zijn de deuren enkele oogenblikken ge sloten geweest. VERKOOPDïGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 4 April. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout te Renesse, werden heden voor den heer H. J. Baten burg te Zierikzee publiek verkocht: Werk paarden voor f341 en f335, een jaarling merrie voor f226, een kalf koe voor f377. - Daarna werd ten overstaan van den zelfden notaris, voor denzelfden eigenaar, in het „Huis van Nassau" publiek ver kocht: Een woonhuis met landbouw- schuur, wagenhuis, varkenshok, motor- hok met motor en verdere opstallen met erf te Zierikzee, aan de Balie, voor f 7050- Toebedingen f50- ONDERWIJS. RENESSE. Tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier, is aangesteld mevr. Leendertz—de Jonge. SCHERPENISSE. In tegenwoordigheid van den landbouwleeraar Stevens, de Commissie van toezicht, wethouder J. Keur, burgemeester P. van Rees, en nog eenige belangstellenden had in een der schoollokalen de eindles plaats van den landbouwcursus. Uit de vlugge ant'wloor- den van de leerlingen bleek duidelijk, dat zij met vrucht den cursus gevolgd hebben. Van de eerste naar de tweede klasse werden er 19 leerlingen bevorderd. LANDBOUW EN VEETEELT. De verwekker van het mond- en klauwzeer. In de Mikrob'ologische Gesellschaft te Berlijn hebben naar het Hdbl. meldt, de directeur van het Hyg'ënische Instituut der veeartsenijkundige Hoogeschool, prof. dr. Frosch en zijn medewerker prof. Dahmen, mededeelingen gedaan betreffen de een nieuwe ontdekk'ng die, wanneer de bijzonderheden juist zullen blijken, van verregaande beteekenis zal zijn voor de bestrijding van besmettelijke ziekten on der het vee, vooral van het mond- en klauwzeer. Nadat het prof. Dahmen na veel moeite gelukt was den verwekker van het mond- en klauwzeer te kwleeken, mocht prof. Frosch er na jaren-langen arbeid in slagen dezen verwekker, die zoo klqin is dat hij zelfs aan het met de krachtigste microscoop gewapende oog ontsnapt, aan waarnemingen en onder zoekingen te onderwerpen. Het bleek te zijn een staafje van een tienduizendste mm. Ook is het prof. Frosch gelukt den verwekker van de longziekte vast te stel len. Op de veemarkt te Rotterdam is Dinsdag de jaarlijksche tentoonstelling van de afdeeling Rotterdam, Schiedam en om streken van de Hdllandsche Maatschappij van Landbouw gehouden. Er waren min der inzendingen dan gewoonlijk, daar het bestuur in verbahd met het heerschen van mond- en klauwzeer besloten had alle fokdieren voor deze tentoonstelling uit te sluiten. Bij het vette vee waren echter 40 exemplaren meer dan verleden jaar. De inzendingen der paarden waren zeer voldoende en vooral bij de 4-jarigen trof men fraaie exemplaren aan. Ook bij de eenjarige paarden zag men goede exemplaren. Voor den fijnsten en zwaarsten os, uit sluitend met hard voeder gemest, onver schillig van welken leeftijd, behaalde de heer J. F. Brooijmans te St.-Annaland den eersten prijs. AANBESTEDINGEN. De gemeenteraad van Stellendam heeft de bestrating van de Suikerbietenkade op gedragen aan den heer I. Douw te Zie rikzee, voor f 13000,-—. STAVENISSE. Zaterdag werd alhier aanbesteed door het Bestuur der Water-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1