Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 31 Maart 1924 zierikzeesche courant. ~ËÉRSTE BLAD. PUBOL PUROL binnenl an~dt~^ PrU» per maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afsonderiykc nummers 6 cent. Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag. 80ste JAARGANG. - No. 11063. Dir. 4 J, DE LOOZE Jr. UHl.-RtfKl. E j, tOSTEK. ADVERTENTIÉS van 1B xegeia 60 ets. van regels on daarboven 20 ets. pas regel. Beolani6B 80 ets. p. regel. By contract belangrijke korting Inzending op don dag van uit gave voor 11 ure. Dit nummer bestaat alt 2 bladen. Toelating leerlingen tot de Openbare Lagere School A met ingang van 1 Mei 1924 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ziekikzbe maken bekend, dat de aangifte ▼oor toelating van leerlingen tot de Openb. Lagere School A kan plaats hebben op Zaterdag 5 April a.s., aan het Schoolgebouw aan de Zuidzijde van t Kerkhof', des avonds te 7 uur. De leerlingen moeten op 1 Mei a.s. een leeftgd bereikt hebben van ten minste 5 jaar en 6 maanden en moeten dus geboren zijn, vóór of op 1 November 1918. Zibbikzbe, den 29 Maart 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN, VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. W1TTERMANS, Secretaris. BUITENLAND. Ontstoken en Smettende plekken BijApoth.cnDrogMen De berglnstorting op Sorento. Een van de schoone Italiaansche ge bieden, welke jaarlijks zoo vele buiten- landsche bezoekers trekken, het schier- ëïland Sorento, is door een ernstige ramp getroffen. De „Riviera van Amalfi" is naar men beeft gelezen, zwaar geteisterd door een wolkbreuk, die tusschen Po- sitano en Amalf'. is losgebarsten. Ver scheidene kle'ne dorpjes, die tegen den bergrug zijn gelegen, zijn verwoest en het vermaarde hotel Cappuceine Conven- to in Amalf is duchtig gehavend. Geen der bezoekers werd gewond, maar het hotel is volkomen geïsoleerd. Helaas, :s de landbevolking er ernstiger aan toe: in het dorpje Vett:ca zijn 75 omgekomen, in Concamar:ne tien, in Prajano vijf en in Amalf: vijf. De Valla dei Molini, een geliefkoosde wandeling der toeristen, is weggesleurd, terwijl huizen, wijngaarden en olijfcultures door het water zijn mee gesleept. Van het dorpje Vettica is niet veel meer over daar het onder een ont zaglijke rots bedolven is. De ramp had om zes uur 's middags plaats. De juiste oorzaak is e:genlijk nog niet bekent, ofschoon men aanneemt, dat de zware regens, die de laatste weken den grond hadden doorweekt, tot de instort'ng heb ben bijgedragen. Trouwens, op het oogenblik is het gevaar nog niet gewe ken en men weet dat de plek des on- heils nauwelijks te bere:ken is, zoodat de koning, d:ë zich er heen wildé "be geven, onverrichter zake terugkeeren moest. De Nederl. Handels-Maatschappij. Zaterdag is te Amsterdam, op 't hoofd kantoor, het eeuwfeest gevierd der Ned. Handel-Mij., welke door Koning Willem I 29 Maart 1824 werd gesticht en waarvan op dit oogenblik president is, dr. C. J. K. van Aalst. Verscheidene toespraken werden ge houden en vele mooie geschenken aange boden. Verscheidene ministers waren tegen woordig bij 't groote diner, dat 's avonds gehouden werd en waarbij ook Prins Hendrik aanzat. Uit Stad en Provmole. ZIERIKZEE. Hef huis van bewaring, sedert de opheffing der arrondissements rechtbank in Aug. 1923, buiten dienst, wordt gedeeltelijk gerestaureerd: De top gevel n.l. wordt in natuursteen hersteld in zijn oorspronkelijken toestand. Wij ko men hierop tegelegener tijd nog nader terug. Op de tentoonstelling van „Excel sior" op 26 en 27 Maart zijn nog toege kend de volgende eere-prijzen Door de vereenig:ng een eere-kruis voor het grootste aantal inzendingen aan M. Ber- man, Zcnnemaire. Door den voorzitter van „Excelsior", een wisselbeker voor de beste toom R. I. R. aan J. H. Brouwer, Zierikzee. (Deze beker moet 2 maal door denzelfden eigenaar gewonnen worden). Door mr. Fokker van Craijestein van Ren- gerskerke een groote zilveren medaille, toegekend aan de beste toom witte Len- horns, als le pr. aan J. J. Romeijn, Zie rikzee. Door dr. Ittmann te Brouwers haven een verguld zilveren medaille voor de beste sierdu:f werd hemzelf twéé maal toegewezen. Daar gever hiervoor niet in aanmerking wilde komen aan P. Verbeek voor zwartkop nonnen. Door N.N. te Z. een bronzen medaille voor de beste zilv. Duckw. Leghorn kip aan W. J. v. Schelven, Zzee. Door den heer H. J. Doeleman een zilveren medaille toe gekend als le pr. voor beste toom R. I. R. aan J. H. Brouwer, Zzee. Door mej. N.N. te O. e en bronzen medaille voor de beste Holl. voedster of ram aan W. J. van Schelven, Zzee. Door de sociëteit Con cordia een bronzen medaille. Door dhr. J. M. v. d. Kloot 'n bronzen medaille, toe gekend als le pr. zwartkopnonnen aan P. Verbeek. Door den heer J. J. Romeijn een verguld zilv. medaille voor de beste toom Patrijs Leghorn door J. H. Brou wer, Zzee. Door den heer C. Steendijk een verguld zilveren medaille voor de beste toom witte leghorn aan J. J. Ro meijn, Zierikzee. Door N.N. te Z. een zilveren medaille voor de beste Colum bia Wyanaotte ben of haan aan C. L. D. Timmerman, Zzee. Enkelen hebben zich van de wijs laten brengen door eene annonce in het Avondblad van Vrijdag in de Nieuwe Rot- terd. Courant over de opvoering te Am sterdam a.s. Dinsdag van de „Twee Wee zen" door een nieuw gezelschap, waarin o.a. ook de heer F. Tartaud, die Dinsdag en Woensdag hier ter stede optreedt, zou medespelen. Zijdie de annonce aandachtiger door- gelezen hebben en er aan gedacht hebben j dat het Dinsdag 1 April is, zullen begre- pen hebben, dat men hier te doen had met eene Aprilmop van Het Leven". De heer Tartaud is Dinsdag en Woens dag in de Concertzaal met de volle be zetting van het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel van den Stadsschouw burg te Rotterdam en den Haag THOLEN. De heer J. Overbeeke, lid van den gemeenteraad alhier, heeft als zoodanig ontslag genomen. Zijn opvol ger op de lijst der S.D.A.P. is M. C. R:d- derhof. In de Donderdag gehouden raadszit ting deelde de voorztiter mede, dat Bij een audiëntie bij den Miaister van Wa terstaat zou zijn gebleken dat deze wel geneigd zou zijn gelden voor het brug- plan beschikbaar te stellen, als de on derbouw geschikt wordt gemaakt voor een eventueele spoorbaan, doch de bo venbouw voor gewoon verkeer, waar door de kosten aanmerkelijk zouden ver minderen. Dientengevolge vragen B. en W. een crediet van f 500 ten behoeve van het omwerken van dit plan door Ingenieur G. Kuijfpers. De heer Over beeke zou liever wachten met eene be slissing tot al de gemeenten van het eiland een beslu't hebben genomen over de bijdrage in het garantiefonds. Welis waar heeft hij liever vanciaag de brug als morgen, maar dezen korten tijd kun nen we nog wel afwachten. De voorzitter merkt op aat het nieuwe plan zooveel minder zal bedragen dat we dan wellicht ae bijdragen der ge meenten niet nooci:g hebben. De heer Moelker zegt dat de minister een brug van f 579.000 te hoo0 acht en men kan volstaan met een gewone brug die mis schien een paar ton minder kost. Komt er later een spoor, hetgeen echter nog wel tien of twiintig jaar kan duren, dan kan een spoorbrug op de pijlers gebouwd worden. Intusschen is dat een belang rijk voordeel voor de gemeente. Met 6 tegen 5 stemmen, die der heeren Baaij. Braai, Overbeeke, Goedegebuure en Ge luk wordt hel crediet toegestaan. M.C. terijen, telegrafie en telefonie, op 1 April ontslag zal worden aangezegd, in te gaan op een nader te bepalen datum1. Deze maatregel wordt getroffen als gevolg van het rapport van de oommis sie, belast met de controle over de werk zaamheden aan genoemd staatsbedrijf. LANDBOUW EN YEETEELT. STAVENISSE. Bij den landbouwer veehouder A. v. d. Slikke alhier is een geval van mond- en klauwzeer onder zijn runderen geconstateerd: KERKNIEUWS. ONDERWIJS* ZIERIKZEE. Vrijdagavond had in het gebouw der Ambachtsschool de uitrei king der diploma's voor de Avondschool voor Vakonderwijs en bevordering van leerlingen plaats. In tegenwoordigheid van het bestuur, werd door den voorzitter, mr. S. R. Bakker, een getuigschrift van den 5-jarigen cursus uitgereikt aan de leerlingen: J. van Almkerk, J. Beuzenberg, J. A. Bienefelt, W. van der Kreke, L. Landman, C. B. van Velthoven en Anth. Vingerhoed, Zierikzee. Bevorderd werden van de le naar de 2e klas: M. Berrevoets, M. A. van Dijke, A. Kloet, J. Kloote, A. Sies en J. Willem- se, Zierikzee, E. Bout en M. A. van der Cingel,.Schuddebeurs, M. Jonker, M. Kip, S. C. de Vrieze en J. van der Weijde, Dreischor. Van de 2e naar de 3e klas: C. Berrevoets, J. van den Houten, Zierik zee, A. P. Kort, Schuddebeurs, A. M- Schipper, Bruinisse. Van de Se naar de 4e klas: P. C. Manni, M. C. Muste en P. Schults, Zierikzee, C. J. Rotte, Kerk- werve, J. Padmos, Eikerzee, J. Stoel, Zon- nemaire. Van de 4e naar de 5e klas: M. Bakker, J. J. Bienefelt, J. F. Hanson, J. W. den Herder, J. L. van den Houten, L. J. van den Houten en J. W. Leeuwe, Zierikzee, P. A. Kort, Schuddebeurs, C. A. Moelijker en J. J. van de Sande, Oosterland, L. Sluis en Pb. van der Velde, Brouwershaven. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te BleLVvijk en te Loon op Zand, E. Schimmel le Jaarsveld. Te Herveld (Gld.), A. j. van Wijngaarden te Westmaas. Te Wierden (O.), R. Bart- lema te Hoogeveen (Dr.) Bedankt: Voor Hemelum (Fr.), R. Dijk stra te De Krim (Ov.) Voor Velsen, dr. A. H. Edelkoort te Dedemsvaart. Geref. Kerk. Beroepen: Te Meppel, H. Brouwer te Heemstede. Te Zwammerdam, W. L. Korfker te Barneveld. Te Aarlander- veen, cand. L. Hoorweg Jr. te Hilversum. Te Vianen, cand. K. J. Cremer te Am sterdam. Aangenomen: Naar Arum (Fr.), cand. D. J. Velsink te Kampen. HAAMSTEDE. A.s. Woensdagavond 7 uur (dorpstijd), hoopt in de Geref. Kerk alhier op te treden ds. H. Jansen, leger en vlootpredikant in algem. dienst, tot het houden van een rede in het belang der militairen en mil. tehuizen. Toegang vrij. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Amsterdam, A. M. Berk- hoff te Utrecht. Te Den Haag, P. de Groot te Rotterdam. Te Doesburg, J. P. Meijering te Nieuwpoort. Aangenomen: Naar Bunschoten, H. gendoorn te Vlaardingen. Geref. Gem. Beroepen; Te Dirksland, A. de te Vlaardingen. Bedankt: Voor Rilland-Bath (ZB. v. Neerbos te Terneuzen. BRUINISSE. Woensdag 2 April 's nam. 3 ure en 's avonds 7,30 ure, ds. Vreugen- hil, 3 ure huwelijksinzegening. een luchtdienst worden ingesteld met een Zeppelin. Dit luchtschip zal een capaci teit hebben van 185.000 M3., is 250 M. lang en heeft een doorsnede van 33,80 M. Negen Maybach-motoren met 400 P K., zorgen ervoor dat het gevaarte een nor male snelheid behaalt van 120 K.M. per uur. De nuttige last bedraagt 75.000 KG. terwijl er voor 40 passagiers ruimte is. Bij een brand in een plaatsje nabij Wilheimshafen heeft een vreeselijk on geluk plaats gehad. Terwijl de ouders van huis waren, brak plotseling een he vige brand uit, waarbij hun vijf kinderen, van <wie het jongste 11/4 en het oudste 10 jaar in de vlammen zijn omgekomen. De Belgisobe Kamer heeft een wets ontwerp aangenomen, dat gehuwden, die veroordeeld zij a wegens overspel, ver gunt ouderling te hertrouweneen rechtvaardige straf, gelijk een Brusselaar heeft opgemerkt. In het huis, waar de Berlijn iche ziekenverpleegster, die ervan verdacht wordt, vier personen om het leven te hebben gebracht, woonde, heeft een 14-jarige scholier zelfmoord gopleegd. H(j had een slecht rapport gekregen en dit daarop vervalsoht. Toen de ver- valechlng ontdekt werd en de jongen een standje kreeg, hiDg hy zich op. Woensdag zyu drie straatmuzikan ten door de Berlyosche rechtbank ter dood veroordeeld. Zy waren door een oude kleermaker die medelijden met hen had, in huis genomen. Van die gelegen heid maakten zy gebruik om den man te yermoorden en zyn woning leeg te plunderen. De Belgische Kamer hoeft het wetsontwerp goedgekeurd tot regeling van de interneeringskosten van de Bel gische militairen in Nederland tydens den oorlog. Hoo- Blois SPORT. ZIERIKZEE, 30 Maart. Uitslag voetbal wedstrijd Zierikzee I—Malta I: 4—0. Zie rikzee II—(Malta II: 4—1. Uitgeloofd kruis en medaille voor Z'erikzee. 30 Maart. Uitslag voetbalwedstrijd S.I.N.O.T.O. Ill—Sparta I: 3-2, IfMNDB W ^EKL VERKOOPINGEN, ENZ* ZIERIKZEE, 28 Maart. Ten overstaan van notaris Korteweg werden heden al hier in het openbaar verkocht voor den heer J. J. de Vlieger: 1.79.57 H.A. bouw land in Goo'kens Nieuwland, voor f 1561; 1,12,63 H.A. Bouwland aldaar, voor f 15|76. Beide per gemet. Eene schuur met berg plaatsje en erf in de Minnebroerstraat, voor f 5100. Een kolenpakhuis en erf :n de Venkelstraat, voor f 1701. 28 Maart. Ten overstaan van no taris Korteweg werd heden alhier in het openbaar, voor mejuffrouw de wed. C. I. v. d. Bout—van den Berge, publiek verkocht een woonhuis en erf aan de Fonteijne, voor f 2026. POSTENTEL EG ÜAPHIK* Gemeld wordt, dat aan 104 ambtenaren, werkzaam aan het hoofdbestuur der pos- Bij Charlestown in Virginia zijn 25 mijnwerkers in de Yukon-mijn door een ontploffing gedood. De voortvluchtige Parijsche bankier Simon, die onlangs na een geruchtma kend bankroet uit Parijs is gevlucht, is te Boekarest in hechtea's genomen. Een bonthandelaar te Parijs, een Rus, heeft Parijs, waar hij een groote zaak had, plotseling verlaten toen hij bemerkte, dat hij de aandacht van de justitie begon te trekken wegens valsche opgave van zijn oorlogswinst. Het blijkt thans, dat hij meer dan twee-en-een-half millioen frank oorlogswinst te weinig aan den fiscus heeft opgegeven. Von Kahr, von Lossow en Seisser, drie belangrijke getuigen in. het Hitler- 'proces, zijn voor onbepaalden tijd plot seling naar Italië vertrokken, juist vóór de uitspraak door het Münchener Volks gericht. Uit Madrid wordt gemeld, dat een autobus in de buuft van Muroia van een houten brug over de rivier de Sequera naar beneden is gevallen, tengevolge waarvan 4 personen gedood en een aan tal gewond werden. Twee mijnwerkers zijn gedood en dertien gewond bij een ongeluk, dat heeft plaats gehad in de Rot Roystor kolenmijn bij Glasgow. De Spaansche koning is naar Aran- juez vertrokken, door een streek die op vele plaatsen overstroomd was. Be richten uit Aranjuez, Toledo, Badajoz en uit Andaloëzië ontvangen, wijzen erop, dat de overstroomingen der rivieren ge weldige schade hebben aangericht. Te Shawnu (Oklahoma) zijn 8 per sonen gedood en 70 gewond, tengevolge van'een tornado, die 200 huizen tegen den grond heeft gewaaid. Te Kansas is één persoon verongelukt. In verband met 't petroleumschan- daal in de Ver. Staten is de attorney- general Daugherty afgetreden. Uit tal van plaatsen in Oost-Europa worden overstroomingen gemeld tenge volge van den plotselingen dooi, die de rivieren sterk doet wassen. Tusschen Spanje en Argentinië zal VERSCHILLENDE RESICHTENc FamiliedramaEen echtscheidings procedure, die Donderdag geëindigd was met een vonnis van de rechtbank, waarby de scheidiDg werd uitgesproken, heeft Vrydag een onverwachte en tragi sche ontknooping gevonden. Tydens de procedure ontviDg de vrouw, die met de beide kinderen in den Haag afzon- doriyk woonde, nog geregeld bezoek van baar man, die ook Vrijdag weer was gekomen om den koffiemaaltijd te gebruiken. Toen de vrouw zich even naar de keuken had begeven, volgde de man haar en loste aanstonds een vyftal re\ olverschoten op de niets ver moedende vrouw. Daarna richtte hy het wapen op zich zelf, waarby .hy zich eer doodeiyk schot toebracht. Da vrouw had kans gezien de keuken te verlaten en naar buiten te Btrompelen en by buren aan te schellen. De buren hebben toen de politie gewaarschuwd. Toen deze verscheen vond zy den man stervende en de vrouw in ernstigen toestand De inmiddels ontboden Geneeskundigen Dienst hee t de vrouw daarop naar het ziekenhuis vervoerd, waar zij oavorwyid geopereerd Is. De toeBtand van den man w»b zoodanig, dat vervoer uitgesloten was. Hy is dan ook na een kort tyds- verloop in zyn woning overleden. \Op vrije voeten. De boekhouder Van H., van de naaml. vennootschap Arona in Den Haag, en de agent S., van die maat schappij, die de vorige week naar hat huis van Bewaring in Den Haag zijn over- .gebracht op grond dat zij een dienst bode van het krankzinnigengesticht En- dègeest te Oegstgeest, op wier polis van genoemde mpij. de prijs van f 100,000 was gevallen, zouden hebben weten te bewegen voor haar lidmaatschap te be danken en haar po-lis af te geven, zijn na verhoor weer op vrije voeten gesteld. De officier van justitie heeft ga en ter men gevonden, een vervolging tegen hen in te stellen. Moordaanslag. Te Leerdam is naar het Hdbl. meldt, een moordaanslag gepleegd, Een zekere KL heeft zijn vroegere huis houdster, de 31-jarige mej. (M-. met ha merslagen levensgevaarlijk gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis ver voerd. De dader is gearresteerd. voorgestelde salarisnormen werden ver worpen. Nog werd besloten om tot eenheid van optreden en organisatie te geraken By motie werd het bondabestuur opgedagen, hot noodige te verrichten om zoo mogeiyk een fusie tot stand te breDgen, tusschen de verschillende doelen dor Nederlandsehe arbeidersbeweging. HEERLEN. (V. D). Tegen 1 Aug. a.s. is de loonovereenkomst in de mynindustrie opgezegd. ROTTERDAM. (V.D) Op 76-jarigen leeftyd is alhier overleden do heer P. J. Beladingen, oud-lid van den gemoento- raad. Zondagavond ongeveer half 6 heeft in de woning van den 24 jarigen hout bewerker G, v. d. H. aan de 8ophiastraat alhier, een treurig drama afgespeeld. Van der H. had reeds gerulmen tijd het vermoeden dat zyn vrouw liefdesbetrek kingen onderhield met den 26-jarigen opperman J. G. Deze was Zondagmiddag op bezoek by de familie van H, Er ontstond een twist tuaaohen de beide mannen, die zoo hoog liep, dat v. d. H. een mes trok en daarmede G. eenige steken toebracht. De eerste steek trof hom ia het gelaat, de tweede onder het hart en de derde in de borst. De doodeiyk gewonde strompelde de straat opj dooh zakte spoedig in elkaar. Burgers brachten hom naar een politleposthuts, waar een te hulp geroepen geneesheer slechts den dood kon constateeren. Het ïyk is naar het ziekenhuis vervoerd. NEW YORK (V.D.) Uitgestrekte ge bieden van het centraal west en zuid west gedeelte van de V.8. worden gedurende de laatste 2 dagen geteisterd door buitengewoon hevige stormen, hier en daar gepaard gaande met sneeuw- en hagelstormen. De schade is zeer groot en wordt op vele millioenen dollar geschat. Het wassende water veroorzaakt groote sehade en over stroomd gen. De treinen dienst is ont wricht. Er zyn vele dooden. PARIJ8 (V.D.) Heden heeft Poincaré in de Kamer zya regeeringsverklaring afgelegd. Daarin wordt de toepassing aangekondigd van de voor korten tyd aangenomen fiscale wetten en medege deeld dat de voorgenomen bezuinigingen zullen worden doorgevoerd, in afwach ting vau de geregelde betalingen door Dultsohlaud. Poincaré verklaarde dat Frankryk verzoeningsgezind is, dooh voorzichtig. De opbouw van de ver woeste gebieden moat. niet gaan ten koste vau de verwoesting van do franc. Hy ve-klaarde voorts dat Frankryk het Ruhrgoblod zal ontruimen naar gelang van de betalingen door Dult60h- land. TELEGRAMMEN, f DEN HAAG. Do Centrale Bond van Ned. Post-, Telegraaf- on Telefoonper soneel heeft alhier een hulshoudelyk coDgres gehouden ter bespreking van de regec.ringsplannen betreffende salaris verlagingen. Vertegenwoordigd waren van de 118 afdeeliogen 231, en van do 22 vakgroepen 42 afgevaardigden. Met betrekking tot door de regeering voorgenomeD salarisverlaging 1924, werd een motie aangenomen waarby da ver gadering besloot de inkomsten verminde ring voor 1924 als zyn de ongemotiveerd on onredeiyk af to wyzen en ais woord breuk te beschouwen, terwyl het geheele overheidspersoneel opgeroepen werd tot soherpe solidaire agitatie. Ten aanzien van de herziening van het bezoldigingsbesluit 1920 werd een motie aanganomOQ, waarby door de ver- gaderio g voor het geheele P. T. T. per soneel een zelfde maatstaf van loon regeling werd geëlsoht, terwyi by voor baat de. volgena vergadering van gemis aan ernst getuigend, door de rogeeriog ROTTERDAM, 31 Maart. Granen. Bui- tenl. kalm. Meel f 16Mals, La Plata f225; Haver, Petersburgsche f9- Zaden. Lijnzaad, voer- f18 a f20; zaai- f28 a f32; Karwijzaad f130; Maanzaad f34 f86; Kanariezaad f23 a f24; K.olzaad f22 f24; Mosterdzaad, geel- f32 f34, bruin- f70 f75; Boekweit f 12 per 100 kilo. Ajuin. Aanvoer zeer gering. Groote bruine f3,25 f3,50, beschadigde f2; Egyptische f5,50 a f5,75. Aardappelen. Zeeuwsche Eigenheimers f6,60 a f7, dito bonte en blauwe f7,50 f8; Zeeuwsche Industiie-aardappeien f5,50 f5,75; Brlel- sehe Eigenheimers f7,25 a f7,60, dito blauwe f6,60 a f6,75, Poters f4,25 a f5, Bravo's f6,50 a f7, Red-Star f6 a f6,50, Limburgsche Industrie-aardappelen f4,75, Drentsche aardappelen f4 a f4,20, Limburgsche Red Star f 4,50 a f 4,60, Mal ta's 8—12 cent per K.G. Eieren f 5 f 6,25. Vlas. Aanvoer 10900 K.G. blauw, fl,55 a f 1,95; 12000 K.G. Groninger fl,40 f 1,80; 2000 K.G. wit, fl,20 a f 1,6510.400 K.G. geel, f 1,55 a fl,90. VEE- Aanvoer 436 runderen, le kw. f 1,15 fl,20, 2e f 1,05 a f 1,10, 3e f0,90 f 1, matige han del; 173 kalveren, le kw. fl,65 a f 1,90, 2e f 1,20 a f 1,45, 3e f0,95 fl,05, rede lijke handel; 59 schapen of lammeren, geen noteering; 1360 varkens, le kw. f 0,67 f 0,69, 2e f0,62 a f0,65, 3e f0,57 a f 0,60, lichte f0,60 a f0,64, ruime aan voer, redelijke handel. GRANEN. Binnenl. Tarwe f12,76 a f 13,15, afwijkende f 10,50 a f 12,25; Rogge f10 a f 10,50; Gerst f 12,50 f 13, mindere f9,50 a f 10,75; Erwten f 19,50 a f23,50; Kroon- f18 a f23; Schokkers f 17 a f 20,50, bruine Boonen f 28 f 30, mindere f9 a f 24. ST.-MAARTENSDIJK, 27 Maart. Tarwe f 12,50—f 13; rogge f 10—10,50; haver f 10,5011; gerst f 8,25—9; kleine groene erwten f 22—23; schokkers 19—20; kroonerwten f 21—22; bruine -boonefi f 2£ —29; per 100 kg.; ajuin f 5—5,50 per 60 k.g.; aardappelen f 77,50 per 70 k.g.; boter f 0,90—f 1 per 1/2 k.g.; eieren f 4—f 4,50 per 100 stuks. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door hot Kon. Ned. Metoor. Instituut to Do Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen v&n 31 Maart Hoogste barometerat. 772.7 te Thorshavn. Laagste 754.1 te flaparanda. Verwacht tot den avond van 1 April zwakke tot matige wind uit noordeiyko richtingen, meest half tot zwaar/bewolkt,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1