Zierikzeesche Nieuwsbode q> Woensdag|26 Maart 1924 zierikzeesche courant. EERSTE BLADT ABONNEMENT: Pry» per S maanden f 1,50, franco per poat f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag* 80ste JAARGANG. Dir. t, j. DE LOOZE Jr. U!t|, AOVERTENTIÊN i van 18 regel» 60 cta. van regel» en daarboven 20 et», pe: regel. Reclames 80 ot». p. regel. Bij contract belangrijke korting - NO. 11061. *naontBnS op den dag van uit U. 1. KOSTEN. y6<)r Dit nnmmer bestaat alt 2 bladen. Z|Jdie zich van af heden op ons blad abonneeren, out vangen de tot 1 April a s. ver schijnende nummers GRiTIS. - De Commissaris van Politie jm —«ut te Hellevoetsluis waarschuwt belanghebbenden tegen de flesscbentrek- kerspractijken van JAN HOLM te Helle voetsluis. Bedoelde Holm noemt zich nu eens Praotizijn, dan weer Uitgever of Hy potheekbezorger enz. enz. en gebruikt om zijn slag te slaan, voor zijn corres pondentie, briefpapier, waarop mooi be drukt hoofd, onder meer „J. Holm's Ad vocaten- en Practizijnskantoor"; „J. Holm, Bedrijfsleider der Commanditaire Vennootschap Voornsehe Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij"„Hypotheekkan toor"; „Agentuur en Correspondentiebu- reau" enz. enz. Uit de klachten, die de laatste dagen zijn ingekomen blijkt, dat hij reeds verscheidenen heeft gedupeerd. P I a ntsoe n en. Waar het herhaaldelijk voorkomt, dat aan de plantsoenen beschadigingen worden aan gebracht, doen BURGEMEESTER en WET HOUDERS van Zierikzeb bjj deze een beroep op de medewerking der ingezetenen tot het in goeden staat houden van de verschillende wandelplaatsen. Zjj, die beschadigingen mochten consta- teeren, worden uitgenoodigd hiervan onmid dellijk kennis te geven op het Bureau van Politie. Zibrikzee, den 24 Maart 1924. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BUITENIAN D. Beu vrouwelijk monster. De Berlijnsche poltiie heeft een ver pleegster gearresteerd, zekere Erna Marz, onder verdenking van vierdubbelen moord. In het begin van 1919 kwam zij als verpleegster bij een koopman ,die haar mede nam naar Salzkiroh, waar hij een kuur ging maken. Niet lang daar na trouwde hij met haar. Het duurde niet lang, of de moeder van den man, die bij het echtpaar inwoonde, stierf. Drie maanden later steirf ook de man zelf, z.g. aan aderverkalking en zeven weken later ging ook de broer, die na den dood van de moeder, bij het echtpaar Was komen wonen, denzelfden weg. Er was een testament dat achteraf valsch bleek te zijn waarbij het geheele fa miliebezit aan de verpleegster werd ver maakt. Deze trouwde spoedig daarop met een ingenieur, die echter na korten tijd dood in zijn bed werd gevonden met een schotwonde in het hoofd. Zijn 'We duwe erfde zijn bezittingen en hertrouw de weldra voor de derde maal. Voordat zij echter ook dezen man tot haar slacht offer heeft kunnen maken, is zij gelukkig in handen der politie gevallen. Uit het onderzoek is gebleken, dat zij intieme betrekkingen onderhield met een Berlijnsch geneesheer, die haar telkens de overlijdensacten voor haar slachtoffers had uitgereikt en haar tevens de recep ten had verstrekt, waarop zij morfine kon krijgen, om de misdaden te volbren gen. Weigerde hij soms méér morfine te verstrekken, dan bootste zij heel een voudig zijn handteekening na. Een van de merkwaardigheden in deze zaak is, dat deze vrouw, die zoo gemak kelijk slachtoffers wist te maken, in het minst geen aantrekkelijke persoonlijkheid is: een klein, knokig menschje, dat een vrij plat taaltje spreekt. Gebleken is, dat zij in haar jeugd reeds tweemaal is veroordeeld wegens diefstal. BINNENLAND. De Postcheque en Girodienst. Op vragen van het lid van de Tweede Kamer, den heer van Dijk, in zake terug betaling saldo's bij den Postchèque- en Girodienst, heeft de minister van Water staat geantwoord Ter beantwoording van de gestelde vragen kan de ondergeteekende mede- deelen, dat sedert de directie van den Girodienst en saldi der rekeninghouders heeft becijferd naar de voorhanden ge gevens en de rekeninghouders voor een groot deel hierop hebben geantwoord, zoodat, indien deze antwoorden met de feiten overeenstemmen, deze saldi voor de uitbetaling van gelden als grondslag kunnen worden aangenomen. Op verzoek der Commissie voor de uitbetaling van gelden op postrekeningen is ondergetee kende met zijn ambtgenoot van financiën te rade gegaan, in hoeverre van de eischen, welke tot dusverre voor de uit betaling moesten worden gesteld, kon worden afgeweken. Overeenkomstig het advies van den landsadvocaat is de wijze van uitbetaling voor hen, op wier saldo het bovenver melde van toepassing isthans tot haar eenvoudigste vormen teruggebracht. Slpchts noodig zijn: een aanvraagformu lier, waarop enkel in te vullen naam en rvvrirvi i Slcurn cuvtt He SpiJ %JiKLchbiXin Caaeoucc l J enkeanimnUmmer e" bedw8en van saldo dên g; V°0rtS een g'robiljet van den aanvrager ten gunste van het uitbe talende Staatsbedrijf van de Posterijen In h» 68 6 e" Telef°nie ten bedrage tie I??*' SOm' en eeil kwi<™- waart»J de ontvangst van het aantre- vraagde wordt erkend. Vertrouwd wordt, dat door deze ver- eenvoudigde handelwijze aan de bezwa- ren^oovee, ntogeijjh za, zij„ teg^t Do Duinbeplanting op Schouwen. In de Dinsdag gehouden Kamerzitting heeft mm ster Coiijn in antwoord op een door dhr. Oud gestelde vraag me degedeeld „Wat de duinbeplanting op Schouwen betreft, het feit, dat deze be ter kan worden verzorgd dan thans ge- i me' dat het beWeel' van de domeinen naar een ander depar tement zou moeten worden onderge bracht. Indien men echter een betere verzorgingsmethode weet, dan s het de- ST' nttu"rliJk bereid Varaan aan- ciacnl te schenken." Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 25 Maart. Aan de orde is het wetsontwerp tot nfk» M™gKVan ,de N V- Gcmeenschappe- "]ke Mijnbouw-Mjij. „Billiton". De heer van der Waerden bestrijdt het ontwerp en verdedigt staats-exploitatie. Dit ontwerp is een dwangwet, opgelegd dreint Bilhton-Mij., die met roofbouw dreigt, welke echter volgens art. 15 der concessie ongeoorloofd is. Minister de Graaff ontkent dit. Artikel biedt geen enkele waarborg tegen roofbouw, die echter wel wordt gegeven in de nieuwe overeenkomst. Het amendement-Van der Waerden, be treffende een andere taxatie bij liquidat-e wordt verworpen met 55 tegen 23 st" J'word' aangenomen met b2 tegen 15 stemmen. Daarna wordt de behandeling van de begroohng van financiën voortgezet. De heeren Bakker en J. ter Laan beplei- de ST8 T d?° Zondagsdienst voor nL! ,r er Indire,vte belastingen. Deze dienst moet huns inziens niet voor het geheele land uniform zijn. De heeren J. ter Laan en Oud wenschen meer promotie-mogelijkheid voor de kom- miezen-verificateurs. De heer Zijlstra wil uitzicht op vaste aanstelling voor de hulpkommiezcn. Minister Coiijn zal overwegen de rege- grenscontrole zoo weinig mo- i PI t uniform te maken; alleen tijdelijke hulpkommtezen voor wie den geheelen dag werk is, kunnen vast worden aange steld; georganiseerd overleg zal niet tot particuliere klerken worden uitgebreid 1 „.j u Du'imaer van Twist bepleit onderbrengen der Domeinen onder Bin- I nenlandsche Zaken. De Minister deelt op eenige vragen ITan dn diseussi,e °ver 't kadaster p aats hebben bij de reorganisatie van het kadaster. De domeinen® moeten onder financiën blijven. De heer Krijger maakt bij artikel 72 visc'h6 °pmerkingen over verpachting van mon s u oesterpercea'en en wijst op de moordende concurrentie door de Zuider- kwPL erS aan dc Zeeuwsche mossel- kweekers aangedaan. De Minister zegt, dat de pachtsom voor de mosselperceelen reeds zeer is ver- treft'^dfs' deKZUiderZee"e0ncurrentie be" trefi, de heer Krpger vergat, dat het aan l8?r staat daar te visschen. "prt 7® dlenl de heer Weitkamp een amendement in om dezen post te ver minderen met f60.000 ter afschafing van het stoomVaartuig voor den dienst op de Zeeuwsche stroomen. De minister deelt mede, reeds eenige dagen geleden de beslissing te hebben genomen, dat dit vaartuig aan den dienst zal worden onttrokken. De heer Weitkamp trekt hierop ziin amendement in. p zljn 56DLbeP°,0ti;g wordl aangenomen met 55 tegen 11 stemmen. Tegen de S.-Dem. Auondwergadering uan Dinsdag 25 Maart voortgezet™66"6 beraa<telaKin8a" worden De heer Deckers zet zijn rede voort en concludeert dat het leger rust noodig heeft; daarom wil hij niet mededoen aan vivisectie. De heer Rutgers van Rozenburg be strijdt 't betoog van den heer van Za- delhoff ten gunste van onmiddellijke na tionale ontwapening. j De heer Bomans dient opnieuw zijn reeds in 1919 ingediende mot'e in vol gens welke voor de verdediging van het Rijk in Europa kan worden volstaan met één departement va;: Landsverdediging. Deze motie zal worden behandeld op nader te bepalen dag. De heer Michielsen geeft voorbeelden van oneconomisch bekeer bij 't leger, speciaal bij de cavalerie te Haarlem. De heer van Ravestcijn betoogt, dat de militaristen en de Nederl. bourgeoisie een leger noodig hebben ter handhaving van het imperialistisch staatsgezag, als bond genoot van andere groote mogendheden, doch dat zij erkennen, dat ons vader land onverdedigbaar is. Zij handhaven echter de fictie van verdediging van het vaderland, omdat anders de kleine lui den geen cent voor zulk een leger zou den over hebben. De heer van Rappard bestrijdt de con centratie van de opleiding der beroeps- en verlofsofficieren en komt op tegen de z. i. belachelijke voorschriften voor het planten, bouwen enz. in de z.g. verbo den kringen. De heer Scheurer komt op tegen het ambtelijk karakter van het instituut der legerpredikanten. De heer Boon wijst op de ongelijkma tige toepassing van de kringenwet te Hoek-van-Holland. Spr. dringt op stren ger keuring aan. De heer Schokking komt op tegen den wensch van den heer Scheurer, die de legerpredikanten wil maken tot een scha kel spr. noemt het boodsóhappenloo- per^s tusschen Kerk en Overheid. Zij moe ten veeleer de vertrouwensmannen van de soldaten zijn. Mevrouw de Vries-Bruins wijt de toe neming der tuberculose in het leger aan de kazernes. De Minister van Oorlog, de heer van Dijk, bestrijdt de betoogen ten gunste van nationale ontwapening, alleen voor Nederland. Nergens ter wereld denkt men daar over; het tegendeel is veeleer het geval. De weerloosheid van Nederland zou een groot gevaar opleveren Voor de rust in Europa. De gedenkschriften van generaal von Moltke bewijzen dat Duitschland heeft afgezien van het voornemen door ons land te trekken, toen bleek, dat Neder land zich niet zou bepalen tot een pro test, doch krachten zou onttrekken aan den Duitschen rechtervleugel. Spreker be strijdt vervolgens de denkbeelden van den heer Dresselhuijs en deelt mede, dat een bewapeningsfonds van 60 millioen gulden in voorbereiding :s. Het capitulantenstel- sel zal bij de wet worden geregeld. Spr. ontwikkelt vervolgens zijn eigen legerstel- sel en deelt mede, dat te zijner tijd een wetsvoorstel zal worden ingediend tot wijziging van het vooroefenings-'nstituut. Uitvoerig beantwoordt de Minister aller lei vragen en opmerkingen. Van intrek king der Kringenwet kan geen sprake zijn. Te 2.21 wordt de vergadering verdaagd. Influenza en griep kan men het beste bestrijden door het gebruik der Sanaplrln-Tabletten (MlJn- hardt). *Koker 75 ot. Bij apoth. en drogisten. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Hedenvoormiddag had in het „Huis van Nassau" in tegenwoordig heid van het bestuur der Plu:mveever- eeniging „Excelsior", enkele belangstel lenden en de jury, de offiüieele opening der tentoonstelling flaats'door den eere voorzitter der vereeniging, de heer J. C. v. d. Have te Oosterland. Deze wierp in 't begin zijner rede een terugblik in 't verleden en herdacht de stamvaders der vereeniging. de heeren V. 'Meteren en Smits, .d'e indertijd het initiatief namen tot de oprichting een pluimveevereenigiog op Schouwen Duivel and, waar men wel veel p'u'mvee vond maar 't was een bonte menge ling waaronder ras noch soort ie on derkennen viel. De vereenigtag kreeg den naam van „Excelsior" en h'.eld met sue ces twee nationale tentoonstellingen, Wei- te «el hebben bijgedragen tot verbete ring van den pluimveestapel op ons eiland De eere-voorzitter sprak even de heeren (Muijs en Botting, resp expert voor pluimvee en postduiven, hartelijk Hij hoopte dat de heeren steeds met denzelfden lust als nu aan den dag gelegd, mogen voortgaan en nog ver scheidene tentoonstellingen zullen op '^Beide 'heeren dankten voor deihun toegesproken woorden en namen Den heer Botting was de postdu.ven- expositie nog al medegevallen; er waren mooie vogels bij. De eere-voorzitter vervolgde h erna zijn rede en memoreerde hoe de ver- eenigmg, na een tijdlang in slapenden toestand te hebben verkeerd nieuw e- ven was ingeblazen door den heer v Meteren. Spr wenschte het bestuur met deze tentoonstelling geluk. Er :s hard eewerkt. Spr. hoopte, dat velen een be zoek aan deze tentoonstelling zullen bren gen, opdat de vereeniging Ymantieel voor- Lei Ll behalen en daardoor sterker komt te staan. Hij verzekerde het be stuur, dat zij met het oplragen van het beschermheerschap aan mr. Fokker een goede daad hadden gedaan, omdat de.e de vereenig;ng, indien noodig, van dienst Spr' eind'gde met den wensch, dat deze tentoonstelling met een druk be zoek zal mogen worden vereerd en ver- klaarde de tentoonstelling voor geopend. (Applaus). De voorzitter, de heer P. Ver beek, dankte den heer v. d. Have voor ziin gesproken woorden en noodigde hem uit het eerst de tentoonstellingszaal bin nen te gaan, waaraan werd voldaan Bij een rondgang door de tentoonstel lingszaal trof ons de- groote ;«*™ding w itleghorn-toomen en Rhode-Islands, laatste forsehe, bruingekleurde d;era"n Het Barnevelderhoen schijnt hier lang zamerhand te verdwijnen, althans sleAtó enkele dieren zijn mgezonden. Heel fraaie dieren zijn op deze expositie. de Ham burger Zilverlaken en de Zwarte Holt. witkwven; het zijn echte siervogels. De duiven vormen een tTnk contignent, ook de postduiven, welke dieren, meestal g houden voor sportieve loeleinden, in troebele tijden van groot nut kunnen zij en deswege dan ook onder wettelijke bescherming staan. Va™elde" de inzending konijnen, eenden, kaltoe nen, paarlhoenders etc. etc., dan w^in „vogelvlucht" alles te hebben be- SPWe "raden liefhebbers aan alles eens nauwkeurig te komen bekijken. De ten toonstelling 's 't ten volle waard Vrijdag hopen we de lijst de kroningen te kunnen pubbceeren. Dinsdagavond gaf de Gym. vereem- ging .Olympia" alhier, in de Concert zaal haar eerste uitvoering, die door vrij veel publiek werd begewoond. Deze ver- èeuigPng - een jonge loot van ouden stam - telt een groot aantal ledan en ackspirantteden, zooals de voorzrtter, de heer C. O. J. Hendrikse, dij de open.tlg der bijeenkomst mededeelde. Hij, riep de aanwezigen voorts een hartelijk welkom toe, dankte den directeur voor^z.jn groote toewijding en leding, en B. en W. voor hunne bereidwilligheid om een °efeld°; kaal af te staan. We ontdekten onder de turners en turnsters vele bekenden die reeds meermalen voor t waren gekomen met hun sportieve klee- dij, thans versierd met een groen-zwart embleem, de kleuren van „Olympia wel ke ook de vlag, in de hoeken van zaal bevestigd, vertoonde. De dames-afdeeling en de adspirant- leden komen de eer toe, het mooiste werk te hebben geleverd, zonder-te kort te doen aan de turn-kwaliteitein, die enkele werkende leden tan tppT,Jp;elte' den Er werd en dit valt zeer .te loven, vlug gewerkt. De komischei noo ontbrak ook ditmaal net. No. 8 van het programma: „Als „Olympia 2 staat" ontlokte telkens een daverend ge lach en applaus. In de pauze werd voor een vaandelfonds gecollecteertAan het "ot dankte de voorz. het puuhek voor de geschonken aandacht, terwijl hij dhr. Visset dank zegde voor zijn le. d'nf'v0^" beeld en ijver, waarmede hij allen zielcLe. Autoverkeer. Men schrijft aan „De Zeeuw D«r den Commissaris der Kon.ng-n in Zeeland zijn de burgemeester drl"8end uitgenoodigd den polihebeambten op te dragen, streng toe te zien op de der voorschriften van Ged. Staten ge geven bij het verleenen van onJhef™8 van de verbodsbepaling van het beri) den van kunstwegen met zware mpb"' rijtuigen (vrachtauto's, tractors en auto bussen). Bij het constateeren van over- treding der gestelde voorwaarden zullen de politiebeambten direct Pr?cef"v®^f^1 dienen op te maken, terwijl in t bijzon der moe? worden gelet op de nalevlp8 der voorschriften, die zi]n gegeven in verband met de veiligheid der passa giers in de autobussen. Is op grond van geconstateerde overtreding naar het oor deel van den burgemeester aanleiding voor intrekking eener verleende onthef fing, dan wordt hij verzocht dienaangaan de een voorstel aan Ged. Staten te doen. RECHTZAKEN. Malversaties te Amersfoort. De Utrechtsche rechtbank deed uit spraak in de zaak van den ambtenaar bij den gemeente-ontvanger te Amers foort, tegen wien geëischt wAs een ge vangenisstraf van een jaar met aftrek der voorhechtenis, en veroordeelde be klaagde conform den eisch van het O.M. Eveneens werd conform den eisch van het O.M. veroordeeld met bevel tot on middellijke inhechtenisneming de 71-ja- rige oud-gemeente-ontvanger te Amers foort, tegen wien geëischt was een jaar en drie maanden gevangenisstraf. De moord te IJsselsteln. Voor de Utrechtsche rechtbank stond terecht C. J. Schinkel, oud 37 jaar, ar beider te IJsselsteinj beklaagd op 3 Sep tember j.l. zijn vrouw aldaar met een hamer te hebben doodgeslagen. Bij het verhoor gaf beklaagde als re den van de afschuwelijke daad op, dat zijn vrouw de kinderen liet vervuilen en dat zij zich schuldig maakte aan over spel, hetgeen hij zelf zou hebben ge constateerd. Beklaagde bekende voorts het hem ten laste gelegde en gaf een heel relaas van misdragingen zijner vrouw. Een tweetal personen, die hij als medeschuldigen van het gedrag van zijn vrouw had aangewezen, getuigden ter terechtzitting dat zij zijn vrouw nooit gekend hadden. Een zenuwarts achtte beklaagde niet toerekenbaar. Deze be hoort z.i. 'n een krankzinnigengesticht thuis; misschien zal hij dan volkomen ongevaarlijk worden. Allerlei pathologi sche factoren doen zich bij dezen man gelden. De ambtenaar van het O.M. ver klaarde bij zijn requisitoir niet te Zul len ingaan op de vraag van de ontoere kenbaarheid, daar z.i. deze beklaagde, indien hij naar een gesticht zou worden gezonden, toch spo'edig zou worden vrij gelaten en dan zou de maatschappij Weer met 'hem opgescheept zitten. Spr. vond-, het een be^wa^ende omstandigheid, dat de geweldpleging op beklaagde's eigen vrouw gepleegd is. Spr. eisehte 6 jaar gevangenisstraf met aftrek van het voor arrest. De verdediger pleitte niet-toere- kenbaarverklaring en verzocht aan dp rechtbank beklaagde niet als strafbaar te veroordeelen. De uitspraak werd be paald op 1 April a.s. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Waddinxveen, G- Benes te Monster. Bedankt: Voor Steenwijkerwold (Ov.), Ph. Peter te Warns (Fr.) Voor Sloch- teren (Gr.), L. M. S- J. Herfkens te Zwaagwesteinde (Fr.). Geref. Kerk. Beroepen: Te Tweede Exloërmond, cand. B. Ramaker te Groningen. Te Westergeest (Fr.), J. van Loo te Mij drecht. Te Onderdendam (Gr.), B. J. Lambers te Rouveen (Ov.) Aangenomen: Naar Schiedam, G. van Duinen te Zegwaard. Bedankt: Voor O- en W.-Souburg, E. J. Wientjes te Oudshoorn. VAN HEINDE EN VER. De Nat. Vergadering te Athene heeft het voorstel tot afzetting der Glüokflburguohe dynastie en vestiging dor republiek aangenomen. De Grieksche koning heeft ver klaard, geen afstand te doen van den troon. De volksstemming in Griekenland zal op 13 April e.k. gehouden worden. Over de vraag, al dan geen republi- keinsehen regeeringsvormwordt dan beslist. Volgens een draadloos bericht bevindt de president van den raad van volkscommissarissen van de sovjetrepu bliek, Bykow, zloh te Berlijn, naar het heet om aldaar een medicus te consul- teeren. In Bordeaux is een militaire missie van achttien Argentljnsche officieren, aangekomen met het doel om oorlogs materiaal voor Argentinië in Europa aan te koopen. Ook daar dus geen vredesgedachten. De Britsohe minister van Marine heeft in het Lagerhuis meedegedeeid, dat de in aanbouw zynde kruisers moeten dienen voor de bescherming der Britsohe belangen in de zeeën om en by Bingapore. Dinsdagavond is het Antwerpsche tramverkeer geheel gestopt, door een staking onder het personeel. De staking betreft een loongesobil. De onderhandelingen tot bijlegging van de Londensche verkeersstaking zijn mislukt. De arbeiders hebben het aanbod van de patroons verworpen. Te Genua is een Engelsohe dame, die binnen den verboden kring van de forten was gekomen, door een schild i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1