Zierikzeesche «?S Nieuwsbode UPPENOAG Hanigs Maïzena abonnement: Vrijdag 21 Maart 1924 zierikzeesche courant. advertentiEn i EERSTE BLAD. B. H. IDELER, Dinsdag 25 Maaita.s J. BGNGERTMAN, Ziarikzee. Heilgymnastiek. Algemeen Overzicht. J. J. LAGAAIJ, Een Bord Pap Pr^i per 6 "maanden f 1,50, franco per poet f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlek© nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. 80ste JAARGANG. - No. 11059. Dir. I. 1 Dl LOOZE Jr. UI!|.-IM«t. M. I KOSTEK. van 1—8 regels 80 ets., van i regels en daarboven 20 ©fis. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op don dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen, j Ongeëvenaarde Zij(lie asteh van af heden op ons blad abonneereu, ont vangen de tot l April a s. ver schijnende nummers GRATIS. ZIERIKZEE. „Hot Ghulden Vlyos". MftNUF»CTU»EM. ('n Kenzo voordeellge dag). HUISMOEDERS Bezoekt DISSDAG A.8. „Hof I Glioldea Vly^e". U vindt daar een massa LAPPEN uitgestald op 3 toonbanken. Op elke lap ellemaat en prjjs. - - - - Massage. Omtrent de bedoelingen tier nieuwe Ew- gelache regeering ten aanzien der plan nen onlangs ook in het Ned. Parlement ter sprake gebracht betreffende ae vlootbasis te Singapore, verkeert men niet meer in het onzekere, nu de officiëele verklaring in het Lagerhuis is afgelegd, dat de Labour-regeering die uitbreidings plannen niet verder zal doorvoeren. Zeer zeker zal dit bes.uit in Japan met groote voldoening zijn ontvangen, daar men de versterking van Singapore, de poort die toegang geeft tot den Pacific, in de eer plaats tegen het land van den Mikado gericht achtte. Minister MacDonald erkende de groote beteekenis van Singapore van maritiem standpunt, maar men moest deze kwestie niet alleen beschouwen van het stand punt van den marinedeskundige, maar van het hooger standpunt der internatio nale politiek. Men moest beginnen ver trouwen te wekken en met dat doel zou uitbreiding .van de vlootbasis te Singa pore in strijd zijn. Vóór de Britsehe regeering haar besluit genomen had, waren eerst de regeeringen der dominions geraadpleegd. De in den Pacific gelegen koloniën wa ren vóór de plannen der Engelsche Admi raliteit, alleen generaal Smuts, de Zuid- Afrikaansche premier, plaatste zich op het standpunt, dat niet uitvoeren der vlootbasisplannen, een stoutmoedige zet zou zijn in de richting van een duurzamen vrede. Zijn nu met dit besluit de uitbreidings plannen der marinebasis te Singapore, den toegang naar den Stillen Oceaan, waar doorheen een enorme stroom we reldverkeer gaat, van de baan? Zeer waarschijnlijk niet, want de con servatieven in het Britsehe Parlement zul len niet nalaten de arbeidersregeering te verwijten, dat zij de verdediging van het Britsehe Rijk verwaarloost niet alleen, maar ook de band, die het groote Impe rium bij elkaar houdt, losser maakt, door dat Australië het moederland zal verwij ten, dat het zich niet beter beschermt. Van conservatieve zijde is dan ook al aangekondigd, dat zoodra zij opnieuw aan het bewind mochten komen, de uitbrei dingsplannen weer zullen worden ter tafel gebracht, welke noodig worden ge acht ter bescherming van den handel, de verdediging van de Britsehe overzeesche bezittingen en tot handhaving van den vrede. Twee diepgaande meeningsver- achillen dus, maar die van MacDonaRJ wordt, niet alleen in Engeland zelf, maar ook daar buiten, zeer gewaardeerd, om dat het conservatieve standpunt t. a. v. de handhaving van den vrede, verdacht veel lijkt op de vóóroorlogsche politiek: wie den vrede wil, wapen© zich ten oor log!, welke de onzalige wedstrijd der bewapeningen inleidde, en die uitliep op een wereldbrand, waarvan de geschie denis haar wedergade niet kent. buTT E N L A n O. De strijd om een fortuin. Een nederig ambtenaartje bij 't spoor wegstation van Issoudin (Frankrijk) doet dezer dagen veel van zich spreken, omdat hij, als nakomeling van generaal Thie- boud-Metzger, baron van Wiedenum, gou verneur-generaal van Breda, het fortuin van eenige miilioenen, hetwélk deze voor vader in 1691 naliet, voor zich opeiseht. Er is echter nog een andere pretendent, mevr. Barrault—Klein, een Parijsche da- 6-12 cent. En - gros «oor Zeeland: VLISSINGEN. me, die in het bezit is van tal van docu menten over den strijd, welke gedurende meer dan twee eeuwen over dit fortuin is gevoerd. Generaal Thiebauit—Metzger was lui tenant-generaal der cavalerie in Nederl. dienst onder stadhouder Willem III. Toen de generaal in 1691 stierf liet hij een tes tament na, waarin hij zijn fortuin aan zijn acht broeders en zusters vermaakte. Er werd een oproep in de bladen ge plaatst, waarin de erigenamen werden uitgenoodigd zich kenbaar te maken. Er verscheen echter niemand hetgeen later bleek het gevolg te zijn van het feit, dat de generaal slechts onder den naam van baron van Wiedenum bekend was, een titel, hem door Willem III geschonken. In 1773 verklaarde de rechtbank de zaak voor verjaard en schrapte haar van de lijst. Elf jaar later verscheen plotseling een Fransche soldaat, Matthias Haller, in Breda en verklaarde een afstammeling van den voormaligen gouverneur te zijn. Het testament werd hem ter hand ge steld en hij eischte zijn erfdeel op. Te vergeefs echter. Intusschen kwamen van alle zijden erfgenamen opdagen. In 1837 erkende Koning Willem I hun rechten en "beloofde hun voldoening te schen ken. *Dit geschiedde echter niet, zoodat in 1839 een der eiscbers, een zekere Metz ger, een klacht tegen den Koning indien de. Drie jaar later verklaarde het Né- derlandsch Hooggerechtshof den eisch niet .ontvankelijk, daar de zaak verjaard was. Dit vonnis ontmoedigde de erfgena men niet. Sommigen ruineerden zich bij hun pogingen om de erfenis machtig te worden. In 1878 hielden.... vierhonderd na komelingen een vergadering te Parijs, zij benoemden een juridisch verdediger alles zonder resultaat. Thans zullen opnieuw tv/ee optimisten een kans wagen. BINNEN I-AND. De Zomertijd. 't Comité van actie tot behoud van den zomertijd herinnert er in een adres aan den minister van binnenlandsche zaken en landbouw aan, dat het in hef vorige jaar een adres tot behoud van den zomer tijd heeft verzonden aan de Eerste Ka mer, met bijkans vierhonderdduizend handteekeningen, en dat bij die gelegen heid ook onderscheidene publicaties zijn verschenen, waarin werd aangegeven, hoe de bezwaren, welke voor sommige land- bouwkringen tegen den zomertijd bestaan, ondervangen zouden kunnen worden. Het comité verzoekt thans den minis ter, geen gevolg te geven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie-v. d. Heuvel, waarin aan de regeering wordt verzocht de wet van 23 Maart 1918 in te trekken. Nederland en Rusland. Zijn de inlichtingen van het „H.bl. juist, dan loopen de besprekingen te Berlijn tusschen de Nederlandsche en de Russi sche gedelegeerden niet alleen over het sluiten van een handelsverdrag, maar ook over de erkenning de jure van de Sovjet- regeering en de diplomatieke betrekkin gen tusschen Nederland en Sovjet-Rus- land. JL De huwende ood<*rwyzeres. Het St.bl. no. 122 beval een Kon. be sluit van 13 dezer betreffende de po9itie van vrouwelijke Rijksambtenaren, die in het huwelijk treden. Art. 1 luidt: Vrouwelijke Rijksambte naren, die in bet huwelijk treden, wor den met ingang van den dag van haar huwelijk eervol uit 's Lands dienst ont slagen. Art. 2: De inj art. 1 gestelde regel lijdt uitzondering: a. wanneer de vrouw den vijf- en veertigjarigen leeftijd beeft ver vuld; b. wanneer ambtelijke werkzaam heden kunnen worden verricht in de ech telijke woning of in een lokaliteit welke binnenshuis gemeenschap heeft met die woning; c. warneer dit door ons, hetzij voor een speciaal geval, hetzij voor een bepaalde Categorie van ambten, wordt bepaald, leien dergelijke bepaling kan als regel slechts worden getroffen, indien bet betrokken ambt als een bijbetrekking kan worden waargenomen. Een besluit als bedoeld in het vorige lid onder c iwordt genomen op voordracht van onzen minister, voorzitter van den raad van ministers, gehoord onzen mi nister, onder wie het betrokken ambt res sorteert. Art. 3Dit besluit treedt in werking 1 April 1924. Het GezftntNcbtp by het Vatlkaan Donderdagmiddag is In de Tweede Ka- mer het amendement-Schokking tot af- is altijd een ge zond voedsel voor de kinderen en de meeste zijn er erg op gesteld. Geeft hen dan bij voorkeur pap van de zuivere, voedzame en toch 1 ie ht verteerbare Let op de sluitzegels als kenmerk van echtheid_ schaffing van het gezantschap bij het Va- tikaan in behandeling gekomen. Het amendement is echter verworpen met 61 tegen 24 stemmen. Vóór stemden de Christ.-Historischen, de Vrijheidsbond, en Plattelanders, mej. Van. Dorp, ds. Ker sten en de heeren Wijnkoop, Visscher, en Duymaer van Twist TWEEDE KAMER. Avondvergadering van Dinsdag 18 Maart. Aan de orde is de voortzetting van de algemeene beraadsiagingen over de Be- grooting van Buiten.andsche Zaken. Da heer Van Ravesteijn betoogt de on macht van den Volkenbond en bepleit de noodzakelijkheid van nauwe economische aaneensluiting als waarborg voor den vrede. We moeten komen tot de Ver- eenigde Staten van West-Europa en tot een overeenkomst met sovjet-Ruslani. De heer Brautigam dringt aan op krachtig optreden van onze Regeering tegen schending dti Regeeringsartikelen door de Fransche Regeering en op een overeenkomst met Sovjet-Rusland. De heer Bierema wenscht vertegen woordiging van land- en tuinbouw in de commissie voor de voorbereiding van een handelsverdrag met Amerika. De heer Rutgers bestrijdt de critiek van den heef Dresselhuijs op de afwij zende houding der regeering tegenover het ontwerp-garantieverdrag van lord Robert Cecil. jDo heer Marchant sluit zich hierbij aan en betoogt dat dit garantieverdrag alleen bedoeld is tegen Duitschland en Rusland en dat toetreding daartoe zou beteekenen het einde van het onafhanke lijk bestaan van Nederland. De heer Deckers vraagt invoering van een minimum- en maximum-tarief van in voerrechten om gunstiger voorwaarden te kunnen bedingen bij het afsluiten van handelsverdragen. 'De vergadering wordt te 11,40 ver daagd. Zitting aan Woensdag 19 Maart. De voorzitter deelt bij den aanvang van de zitting mee, dat volgens besluit van de centrale sectie op 25 Maart in de af- deelingen worden onderzocht het ont- werp-Alberda inzake het geschil in de Twentsche Textielnijverheid en de wets ontwerpen betreffende de bezoldiging van de leden van de Rekenkamer, den Raad van State en de rechterlijke macht. Bij de voortzetting van de behandeling van de begrooting van biütenl. zaken spreekt mej. van Dorp haar vertrouwen uit in de Volkenbondpolitiek van minister v. Karnebeek, daar de gerantieverdragen niet helpen zonder een algemeenen wil tot vrede. De heer Schokking bestrijdt den heer Dresselhuys. Ieder land moet zijns iniens zelf de gelegenheid behouden, te oordee- len over het al dan piet verleenen van militairen steun. Hij raadt groote voor zichtigheid aan bij hervatting van de han delsbetrekkingen met Rusland, omdat daaraan erkenning de jure als voorwaarde schijnt verbonden. De heer Troelstra noemt de kritiek op den Volkenbond een kritiek op de poli tieke atmosfeer, die dient te worden ge zuiverd. Hij acht een reëele vrijheidspoli- tiek van de regeering ten aanzien van de garantieverdragen geheel in overeenstem ming met ons volkskarakter. Een overwel digende volksmeerderheid staat zijns in ziens achter de regeering. De heer Nolens oordeelt den tegen- woordigen Volkenbond ver van ideaal waarvoor ieder enthousiast was. Hij sluit zich t. a. v. het plan-Cecil aan bij de heo- ren Rutgers, Schokking e.a. Spr. acht groote voorzichtigheid bij de onderhan delingen met Rusland noodzakelijk. De heer Nolens betoogt t. a. v. de Bel gische kwestie, dat thans het woord is aan België. De heer De Monté Ver Lorcn dringt aan op voorzichtigheid tegenover Rus land, in verband met de niet-erkennijng der Staatsschuld. De heer Duijs bepleit hervatting der staatkundige- en economP sche betrekkingen wegens nationaal be lang en om MacDonald% pogingen tot wereldherstel te steunen. De [Minister merkt op, dat de Volken bond geen zaak is van sentiment en dat men, in de politiek, een ideaal nooit mocht beschouwen los van de werkelijk^ heid. Spr. bestrijdt den heer Dressel- huijs ,K.a. v. diens opvattingen, over de garantie verdragen. De garant ie verdragen doen in handen aan den Conseil, d.w.z. aan enkele groote mogendheden, de zelf standigheid der staten verdwijnen, ma ken hen tot militaire reserves van eenige groote naties onder voorspiegeling van een ontwapening. T. a. v. de Russische kwestie merkt de minister op, dat Nederland, zonder een handelsverdrag, een heel aardige plaats inneemt in den Russischen handel. Hij wijst er op dat reeds 2 maal beproefd is handelsbetrekkingen met dat land aan te knoopen, doch dat deze mislukten.-In tusschen hoopt de minister dat Rusland weldra in de algemeene Europeesche vol kerengemeenschap zou zijn opgenomen. Zitting van Donderdag 20 Maart. Bij de voortzetting van cle behande ling van de begrooting van buitenlandsche zaken dient de heer Troelstra een motie in, waarin herstel van de oeconomische en politieke betrekkingen met Rusland wordt gevraagd. Spr. zal tegen de motie van Ravesteijn stemmen, daar deze een dwangbevel is. De heer Van Rappard zal tegen de motie-Van Ravesteijn stemmen, daar deze erkenning de jure eisebt. Spr. wacht over de motie-Troelstr^ het oordeel van den minister af. De heer Marchant steunt de motie- Troelstra. De heer Nolens acht de mo ties ongewenscht, daar geen enkele prps,- sie moet worden geoefend. De heer Wijnkoop verdedigt de motie- Van Ravesteijn waarna minister Van Kar nebeek de sprekers beantwoordt. De motie-Van Ravesteijn voor onver wijlde erkenning van Sovjet-Rusland wo.rdt verworpen met 87 tegen 1 stem (Wijnkoop). De motie-Troelstra wordt eveneens ver worpen met 63 tegen 24 stemmen. Vóór de linkerzijde, behalve de Vrijheidsbond Bij ar((. 8 komt aan de orde bet amen dement-Schokking tot opheffing van het Gezantschap bij den Pauselij ken Stoel, dat de heer Schokking toelicht. De heer Marchant bestrijdt het amen dement, dat gericht is op kiezersvangst. De heeren Rutgers, Nolens, Schaper bestrijden het amendement, daar 't ge zantschap in 's lands belang is en geen enkel nieuw motief voor afschaffing be staat. De heer Kersten steunt hel amende ment, dat door den Minister wordt ont1 raden. Het amendement wordt verworpen met met 61—24 stemmen. De Begrooting voor Buitenlandsche Za ken wordt daarna goedgekeurd met 68— 14 stemmen. Bij de behandeling der oorlogsbegroo- ting constateert de heer Tilanus, dat ver- waarloozing der defensie onverantwoor delijk zou zijn. Op 't gebied van bezui niging en organisatie heeft de Minister in het afgeloopen jaar veel goeds tot stand gebracht. De organisatie aan net Departement van Oorlog dient vereenvoudigd en in gekrompen. Meer decentralisatie is noo dig. Spreker is tegen de oefenkampen. De heer Van Zadelhoff zet uiteen waarom de strijd der S.D.A,P^"hier te lande tegen het militarisme en voor den vrede beli chaamd is in de leuze: nationale ont wapening. Door vast te houden aan de bewape ningspolitiek geven we voedsel aan de dwaling dat oorlogen in de toekomst on vermijdelijk zijn en excuus aan andere militaristische regeeringen om haar be wapening -te versterken. Ook onder de Katholieken zijn vele voorstanders van na tionale ontwapening, evenals in protes- tantsch-gereformeerde kringen. Ook in Engeland gaat men in de richting van beperking der bewapening al is 't gros der natie nog niet zoo anti-militaristisch a]s wij. Alles wat wij1 voor ons leger uit geven is weggeworpen geld. Spreker"^ partijgenoot Ter Laan zal voorstellen het leger alles te ontnemen wat het stem pelt tot oorlogsinstrument. De vergadering wordt geschorst tot avonds 8 uur. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag 20 /Haart. In de Eerste-Kamervergadering van PREDIKBEURTEN» Zondag 23 Maart te Zierikzee, Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, ds. Steenbeek (Doops- bediening). Kleine Kerk. 10 uur, dr. Helder. 's Avonds 6,30 uur, ds. de Leur. Luthersche Kerk. 10 uur, geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 6 uur, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen (Voorber. fl. A.), 2 Leeskerk en 6 uur, ds. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 7 uur, gewone dienst. Oud-Geref. Gom. 9 30, 2 en 6 uur, Leeskerk. Maandag 24 Maart. 7 uur, de heer P. Beekman. Donderdag is met 25—12 stemmen, na bestrijding door den heer De Gijselaar, aangenomen het wetsontwerp tot kwijt schelding der vordering aan Mas Agoes Achmad. De Minister van Koloniën heeft aan den heer Slingenberg toegezegd, dat uitbreiding van gedeeltelijke kwijtschel ding van de vordering van Kattenbusch zal worden onderzocht. De Kamer is te gen 1 April opnieuw bijeengeroepen. Ruwe en schrale huid van handen en gelaat verzacht en ge neest men het beste met Purol. In doozen van 30, 60 en 90 ctB. By apoth. en drogisten. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Onder verwijzing naar ach terstaande advertentie, maken wij de lezers opmerkzaam op de lezing van mr. Oud, Tweede Kamerlid voor den Vrijz.-Demo- cratischen Bond. Wie den heer Oud een maal gehoord heeft, kan verwachten een goed verzorgde, rede te zullen hooren. De toegang is vrij voor ieder waarlijk belangstellende. Woensdag 26 Maart a.s., 's morgens 10 uur, zal in het „Huis van Nassau", de pluimveetentoonstelling, georganiseerd door de Pluimveevereeniging „Excelsior", alhier, worden geopend door haar eere voorzitter, de heêr J. C. v. d. Have, bur gemeester van Oosterland. Men zie de in dit nummer voorkomende advertentie en verzuime niet Woensdag of Donder dag eens een kijkje te gaan nemen op de bovenzaal van het „Huis van Nassau". BRUIN ISSE. Dhr. G. K. Bolier, tech nisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat te Werkendam, wordt met ingang van 1 Mei a.s. verplaatst naar het Kanaai door Zuid-Beveland, te Hansweert. STAVENISSE. In de heden (Vrijdag) voormiddag gehouden raadszitting is tot wethouder benoemd de heer J. Gaakeer. RECHTZAKEN* De schorsing van Mr. van Haastert. Het Hof in Den Bosch heeft thans, volgens het „Eindh. Dgbl." uitspraak ge daan ter zake van de door den raad van toezicht en discipline aan mr. van Haastert opgelegde disciplinaire straf van schorsing voor den tijd van 6 maanden (in verband met de zaak van den moord aanslag te Valkenswaard). Het hof ver anderde deze straf in een schorsing van één maand op grond van de overweging, dat mr. van Haastert de „beide schelmen" niet spoedig genoeg van zijn kantoor heeft verwijderd. Omtrent de z. g.n. „moordadviezen" accentueerde het hof de vrijspraak van mr. van Haastert nog scherper dan de raad dit reeds had ge daan door de overweging, dat de woor den „ondanks gewichtige vermoedens in zijn nadeel" niet in het vrijsprekend vonnis thuis hooren. ONDERWIJS. Aan het Rheinische Technikum te Bin- gen a/Rhein is met goed gevolg het 1ste gedeelte, ingenieurs-examen electro-tech- niek afgelegd door onzen stadgenoot, den heer Joh. Houdkamp. De heer L. Breure, onderwijzer aan een school voor Mulo te Rotterdam, is benoemd tot hoofd van de neutrale mulo- school te Steenbergen. POST EN TELECrRAPHIE. Benoemd met ingang van 1 April a.s. tot brievenbesteller te Ellemeet de Kantoorhouder A. Hubregtse aldaar. VERKOOPINGEN, ENZ. HAAMSTEDE. Ten overstaan van no taris J. C. Dalebout te Renesse, wer den voor den heer Abr. Speelman al hier publiek verkocht: paarden voor f8ol— f620, melkkoeien voor f351, f300, f322, een kalfvaars voor f250, IV2-jarige vaarzen voor f 198, een vaarskalf voor f60, stierkalvers voor f84 en f33. BROUWERSHAVEN, 21 Maart. Ten overstaan van notaris Korteweg werden heden alhier in het openbaar verkocht: 1.21.80 H.A. bouwland aan Scbendersweg in Duiven dijkte, voor f 1025,— per gemet. 1 Een aandeel in de fairbank „M.ohr Fe^ derhoff I" voor f 40,—.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1