Zierikzeesche Nieuwsbode Woensdag 19 Maart 1924 «erikzeesche courant, jftgf jti?si. advertentiêw s "TTuitenla n d b i N üenlawd. ABONNEMENT: PrJJt por 8 maanden f 1,60, franco por poirt ƒ1,80* Voor hot oultenland por jaar 10,—. Afzonderity&e nummers 6 cent. Verschijn» Maandag, Woensdag on Vrijaag» van 18 regels 60 ets. van regel» on daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ets. p. regel. BÜ oontraot belangrijke korting. Inzending op don dag van dit gave voor 11 nre. ZU, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 April a s. ver schijnende nummers GRATIS. Oatlrefckiog van grond aan den openbaren dienst. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZiEBitzEK maken bekend, dat by besluit Tan den Raad dier gemeente van den 17 Maart 1924, no. 9a, aan den openbaren dienst is onttrokken, een strook gemeentegrond, breed 1,30 M. en lang 32,50 M„ deel van de Zeven- getjjstraat, kad. bekend gemeente Zierikzee, Sectie A, ongenummerd, nader aangeduid op eene ter Gem.-Secretarie voor een ieder ter inzage nedergelegde schetsteekening. Zjj, die bezwaren tegen deze onttrekking hebben, kunnen deze schriftelyk indienen by Burgemeester en Wethouders vóór of op 25 Maart 1924. ZiaaiKZBB, den 18 Maart 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. W1TÏERMANS, Secretaris. Een moordenaars- en dievenbende. Voor het hot van gezw'orenen te Gent dient sedert een tweetal weken de zaak ten laste van de in Vlaanderen beruchte moordenaars- en dievenbende van Hoe— Verstuyft, aldus genaamd naar twee barer bloeddorstige leiders, welke niet behoe ven onder te doen voor de op het platte land alhier legendarisch geworden roo- verkapiteins uit lang vervlogen tijden, Baekelandt en Jan de Lichte. De bende van HoeVerstuyft, een veertigtal leden sterk, opereerde hoofdzakelijk in Oost en Wesl-Vlaacideren, maar waagde zich af en toe ook wel eens tot in het gebied van Eupen Malmedy en in Zeeuwsch- Vlaanderen, onder meer te Philippine en te Hoofdplaat, schrijft men aan de N. R. Ct. Maandag hadden de bandieten zich te verantwoorden over een moordaanslag en diefstal ia den nacht van 3 op 4 Juni 1919 te Philippine gepleegd. Eduard Ceu- lenaere, de burgemeester, door het ge rinkel van glasscherven gewekt, werd neergeschoten door de inbrekers, die de burgemeestersvrouw onder het uiten van doodsbedreigingen dwongen tot het aan wijzen van de plaats waar het geld ge borgen was en vervolgens op de vlucht sloegen met 4000 gulden, 4000 Belgische francs en voor 1000 gulden aan gouden sieraden. De burgemeester, hoewel zwaar gewond, genas, maar verloor het rechter oog. Na het verhoor van de Nederland- sche getuigen, het slachtoffer, zijn eeht- genoote en Abraham Fenijn, ópper-wacht meester van de marécbaussée te Phili- pine, kwam het tot heftige tooneelen tus- scben de beklaagden. Een hunner, Ed- mond Verstuyft, bekende alles en beschul digde verscheidene leden der bende, die totdusver alles hadden ontkend, van me deplichtigheid. Samen vertrokken zij per fiets uit Langerbrugge, benoorden Gent. René Verstuyft, broeder van den voor gaande, loste het schot op den burge meester, de gestolen guldens werden in gewisseld te Gent. Dinsdag behandelde het Hof van ge zworenen een tweede door de bende van HoeVerstuyft in Nederland gepleegde bandietenstreek. Verscheidene leden der bende drongen in den nacht van 5 op 6 Augustus 1919 in de woning van Louise de Jaegher, winkelierster te Hoofdplaat in Zeeland, brachten de vrouw een wonde toe aan het hoofd, bedreigden haar en haar neef Gerard van Durme met den dood en toetsten vervolgens c.e plaat met 1000 gulden, wat zilveren pasmunt, een fiets, een fototoestel en eenige klee- dingstukken. Evenals Maandag in de zaak van den moordaanslag te Philippine legde Edmonc Verstuyft, een der hoofddaders ook dit maal volledige bekentenissen af en ver telde hoe hij, zijn broeder René en twee andere niedebeklaagden, De Meyer en Geernaert, den slag beraamden en ten uitvoer brachten. Ook Geernaert bekende ten slotte, maar beweerde slechts 65 fr., het fototoestel, de fiets en wat vleesch te hebben gestolen. Waar de bende zich nog over een groot aantal andere moor den, moordpogingen en diefstallen te ver antwoorden heeft, zal het vonnis ver moedelijk eerst over een tiental dagen worden geveld. Bamuay MacDonald en do Kerk. In de nogal opzienbarende rede, die de socialistische premier van Engeland pp de 29ste jaarvergadering van. den Raad van Vrije kerken heeft gehouden, heeft hij in de volgendc termen het materialis me verworpen „Twee verschijnselen vooral van het materialisme betreur ik, n.l. het zich overgeven aan vermaak en de ongeschikt heid om een goeden Zondag door te brengen. Ik ben verbaasd over menigeen mijner vrienden, die zegt dat de oude Schotschs Zondag een last was. Ik voor mij zou gaarne een zoodanigen toestand der samenleving zien, waar iedere man en iedere vrouw den ouden Schotschen rustdag verkoos boven den modernen Franscheii. In een zoodanigen toestand der samenleving zoudt gij een schoon, solide, eeuwig fundament hebben tot een karakter van zelftucht op t welk gij bark en overheid zoudt kunnen bouwen, „Het geestelijke moet voorop gaan. Het christelijk geloof geeft ons een heerlij ken schat waar het ons een absoluten standaard van waarden waorheid, ge rechtigheid en de zedelijkheid geboden- En welk vertrouwen zoucien wij in deze kunnen hebben dan alleen bij 't geloof dat ze absoluut in zichzelf zijn? Vrees voor oorlog zal blijven totdat eea natie zóó vol is van christelijkem moed dat ze zeggen zal: De eenige veiligheid die wij hebben kunnen is, de zedelijke ge boden te betrachten gerechtigheid, openhartigheid, eerlijkheid, oprechtheid, enz. Dal is waarlijk internationaal en na tionaal. Keert niet terug tot die onwaar dige na-oorlogscba periode van opportu niteit, tot de oude fouten, tot materialis me, tot het vertrouwen op kracht, macht en geweld. Dat zou beteekenen: grooter verlies, grooter pijn, erger missen van die kenmerken die gij in 't hart van ieder van u zoo gaarne zoudt wenschen". De Engelsche bladen vermelden, dat het de eerste maal was in Engelands ge schiedenis, dat de eerste Minister op bovenbedoelde vergadering officieel ver scheen. Uit het bwswrak. Behalve de leden van den Alg. Ned. Bouwvakarbeiaersbond hebben cok de le- l Iden van de Laadlijke Federatie van Bouw vakarbeiders het nieuwe collectieve ar beidscontract, zooais dat de vorige week in de conferentie tusschen vertegenwoor digers van patroons- en arbeidersorgani- saties is vastgesteld, verworpen. Van de leden van de Federatie was 90 pet. tegen de nieuwe arbeidsvoorwaarden. De postcheque ca girodienst. De heer Boon, lid van de Tweet'e Kamer, heeft aan den minister van wa terstaat gevraagd: 1. 13 het den minister bekend, dat de rekeninghouders bij den postchèque- en girodienst, die de door hen ontvangen documenten met hün afrekening voor ac- coord hebben ge teekend en hun saldo hebben goedgekeurd, nog steeds niet over dit saldo kunnen beschikken 2. Is het den minister bekend, dat de bedoelde rekeninghouders in antwoord op hun aanvrage om uitkeering van dit saldo bericht ontvangen, dat „gedurende de tijdelijke stopzetting van den post chèque- en girodienst de beschikking over het saldo eener postrekening slechts kan geschieden door middel van een daartoe ingestelde commissie", d.w.z. dat zij maxi maal 90 pet. van hun saldo kunnen ont vangen, dat zij moeten motiveeren, welke dringende redenen zij hebben om over hun eigen geld te beschikken en dat zij borgen moeten noemen 3. Is de minister bereid, dezen onge- hoorden toestand zoo spoedig mogelijk le doen eindigen, door bekend ie maken, dat iedere rekeninghouder, die zijn saldo heeft goedgekeurd, op zijn daartoe strek kende aanvraag over dit geheele saldo kan beschikken De commissie, benoemd om een on derzoek in te stellen naar de oorzaken van de ontwrichting van den postchèque- en girodienst, alsmede naar de schuldi gen daaraan en de straffen, die zij des wege, naar het oordeel van de commis sie verdienen, is met haar taak geheel gereed. Haar rapport is reeds vastgesteld en is ter Landsdrukkerij. De openbaar making van het rapport kan binnen een paar weken worden tegemoet gezien. Eea vredesaotie. Een cpmité van jonge menschen vraagt instemming met een adres aan de Ko ningin, waarin zij verzoeken een wetsont werp in overweging tc nemen, waarin nadrukkelijk wordt vastgelegd, dat de Nederlander nimmer anders dan in en voor den universeeien Volkenbond zal behoeven te strijden. Gevraagd wordt in stemming van jongeren tusschen de 16 en 30 jaar, d.w.z. zij die „het materiaal vormen, waarmee een volgende oorlog zou worden gevoerd", en sympathie-be tuigingen van ouderen. Jubileum Schaper. De heer Schaper, die Dinsdag zijn 25- jarig jubileum als lid van de Tweede Ka mer heeft gevierd, is door den voorzitter en vele leden van de Tweede Kamer ge- lukgewenscht, toen hij tijdens de behan deling in de Kamer van de suppletoire oorlogsbegrooting de vergaderzaal bin nenkwam. Art. 40. Ingediend is een wetsontwerp tot op lossing van de kwestie van art. 40 van het bezoldigingsbesluit voor Rijksambte naren. De Kasmiddelen. De middelenstaat over Februari maakt wei wat beter figuur, dan haar voorgang ster, niettegenstaande de dividend- en tantièmebelastbg f 2,9 millioen minder in 's Rijks schatkist bracht. Al heeft deze verlaging niets verontrustends, toch blijft de opbrengst dezer belasling gering. Be langrijk hoogere bedragen leverden de zegel- en registratierechten. Uit eerstge noemde kwam 18 ton binnen (1923, 14 ton), uit de registratierechten 24 ton (1923, 14 ton). De overige middelen geven niet heel veel aanleiding tot bespreking. De grond belasting heeft ruim f2 ton ingebracht. Jrobeefl ze hedei De inkomstenbelasting vertoont opnieuw een achteruitgang van f 1,46 millioen, waarvan bijna de helft op rekening komt van mindere bate.r uit achterstand op vorige dienstjaren. In de beide eerste maanden van 1924 werd vier ton meer ontvangen dan ver leden jaar, maar bleef de opbrengst een even groot bedrag bij de raming ten ach teren. Een belangrijk hoogere bate kwam binnen uit den bieraccijns. De suikeraccijns bracht een ton minder in de schatkist. De successie-rechten overtroffen de hoo- ge opbrengst van het vorige jaar nog met vier ton. Daarentegen blijven de invoer rechten achteruitgaan. Van de buitengewone middelen kwam uit de oorlogswinstbelasting nog f252.000 in, tegen een buitengewoon hooge op brengst van f 13.03 millioen verleden jaar en uit de leeningsopcenten f7.60 millioen tegen 9.33 millioen. In het geheel ontving de schatkist derhalve in Februari f 41,72 millioen tegen f 58,27 millioen, zijnde een vermindering met f 16,55 millioen. Sinds den aanvang des jaars bedragen de totale inkomsten f 86 tegen f 105,92 millioen, wat een vermindering met f 19,92 millioen be- teekent. Tegenover twee twaalfde der raming voor de gewone inkomsten be staat echter nog een voordecllg verschil van f3,69 millioen. TeiiiKkt^r von den Prins. Verwacht wordt, dat H.M.Ts „Heems kerk" met den Prins aan boord den 25en dezer te IJmuiden 2al binnenkomen, na den 22en van Passages, de Spaansche havenplaats aan de Noordkust, te zijn vertrokken. Tweede Kamer. Zitting uan Dinsdag 18 Maart. De voorzitter doet mededeeling van het inkomen van een initiatief-voorstel-Albar- da tot het instellen van een onderzoek betreffende het geschil in de Twentsche textiel-industrie. Bij de suppletoire oorlogsbegrooting 1922 dringt de heer Duymaer van Twist aan op een juiste raming van de oorlogs begrooting. De heer K. ter Laan bespreekt de schade van het algemeen demobilisa tiepark, die hij op eenige millioenen schat. Spr. vraagt een uitspraak van de Kamer en dient een motie in, waarin de Kamer uitspreekt, dat zij de onoordeelkundige behandeling van de ingeleverde militaire kleeding en hierdoor geleden aanzienlijke verliezen betreurt. De heer Duymaer van Twist meent, dat de hoofdoorzaak lag in de vereeniging van marine en oorlog, waardoor de minis ter onvoldoende tijd had. Minister van Dijk antwoordt, dat 55 pCt. der kleeding reeds waardeloos was door slijtage, en betoogt, dat wegens gebrek aan opslagruimte niet anders met de mi litaire kleeding kon worden gehandeld. Tewerkstelling van burgerlijke werklieden zou vele tonnen gekost hebben, zoodat de uitdeeling als tweede kleeding de beste oplossing bleek. Verliezen zijn niet ge leden. De motie-K. ter Laan wordt daarna verworpen met 49 tegen 30 stemmen, rechts tegen links. De suppletoire oorlogsbegrooting wordt z.h.s. aangenomen, waarna wordt aange vangen met de behandeling van de be grooting van buitenlandsche zaken. Pe motie-K. ter Laan wordt verwor pen met 49—30 stemmen en de supple toire oorlogsbegrooting 1922 aangenomen z. h. s. Bij de behandeling der begrooting van Buitenlandsche Zaken bepleit de heer Van Rappard hervatting der handelsbetrekkin gen met Rusland, waarvqn de welvaart van ons lanl voor een deel afhangt. Hij acht herstel der handelsbetrekkin gen met Rusland van 't grootste belang voor Rotterdam, daar anders aan Antwer pen de voorkeur zal worden gegeven. Hij wensebt echter geen erkenning de jure. De heer Lovink bepleit voortgaan met de vrijhandelspolitiek. De heer Fleskens schrijft het geringe succes onzer diplo matieke en consulaire ambtenaren toe aan beslist onvoldoende handelswetgeving Hij wenscht doorvoering van 't beginsel der reciprociteit. De heer v. d. Bilt bepleit tarieven voor invoer van land- en tuinbouwproducten. De heer Dresselhuijs critiseert de afwij zende houd.ng van den Minister tegen over 't voorstel-Ceeil, betreffende garan ties en ontwapening en bepleit, dat de Minister opbouwend in deze richting zal meewerken. De Minister doet niets voor de bevordering van het Internationaal recht. Uft Stad en Provinei®, iZIERIKZEE. Bij Kon. besluit van 12 dezer is toegelaten als uitsluitend ter bevordering van de verkrijging van on roerend goed door landarbeiders werk zaam: de vereeniging, genaamd: „Vereeni ging ter bevordering van de verkrijging ven onroerend goed door landarbeiders, gevestigd te Tholen, kring de gemeente Tholen. Wij verwijzen onze lezers naar de in dit nummer voorkomende annonces „Kwatta" en „Sickesz", waarbij f 250 wordt uitgeloofd voor dengene, die vóór a.s. Zondag de juiste uitslag weet te voor spellen van den voetbalwedstrijd Holland —België. Door bet provinciaal Zeeuwsch Co mité voor leniging van den nood in Duitschland, is een exemplaar van de gedenkpenning, die het deed vervaardi gen, toegezonden aan den president van Duitschland. Thans is een door president Ebert eigenhandig onderteekend schrijven ingekomen, waarin de president hartelijk dank brengt voor de penning en tevens de verzekering uitspreekt, dat heel Duitschland waardeert wat Zeeland heeft gedaan om te helpen in tijden van nood. BURGH. Dezer dagen werd in de Ned. Herv. Kerk een fotografische opname ge daan van het prachtige interieur (gedenk- teekens, enz.) dezer kerk. Het ligt in de bedoeling de verschillende reproductief in te zenden voor de a.s. Zeeuwsche ten toonstelling te Middelburg. ST.-PHILIPSLAND. Dinsdagavond werd een ledenvergadering gehouden van den Werkmansbond, waarbij dhr. van Viiet als hoofdbestuurslid tegenwoordig was. Het doel van deze bijeenkomst was om mededeeling te doen van den uitslag der conferentie tusschen de besturen van de organisaties van patroons en arbeiders over de vaststelling der loonen voor dit jaar. Het aanbod der patroons luidde als volgt: uurloon f 0,24, onderhoud suiker bieten f21,50 en f23 per gemet; loon opperknecht 5 mnd. f 15,50, 4 mnd. f 18 en 3 mnd. f 12,50; gewone knecht fl minder. De loop der conferentie was tegengevallen, omdat het bestuur der pa troons bindend mandaat had. Hierin was van de gewoonte afgeweken en gezond overleg onmogelijk gemaakt Het bezwaar van den heer van Vliet was dan ook niet zoo zeer tegen het niet inwilligen van den eisch van f0,25 uurloon, maar tegen het bindend mandaat Ook vond hij 't knechts loon te laag in vergelijking met Steen bergen. Hij adviseerde den leden 't con tract niet maar zoo voetstoots aan te nemen, doch te trachtennog eens een conferentie te verkrijgen. Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangeno men. De spr. schetste de toestanden in Steenbergen en Dinteloord, waar tenge volge van sterke organisatie de loonen aanmerkelijk hooger zijn dan hier. In onze gemeente zijn nog te weinig leden, vooral in Anna-Jacoba-Polder. Indien de polder evengoed georganiseerd was als het dorp, zou de toestand zijn als in West-Noord-Brabant. En in den patroons bond zit juist de meerderheid in den polder. Toch is de werking van onze or ganisatie reeds merkbaar, hetgeen de voorzitter der werkgevers rondweg heeft erkend. Terwijl in Groningen toch 10 pCt. loonsverlaging wordt toegepast, is hier een kleine verhooging te boeken. Spreker keurde verder de houding af van vele groepen in het land, die enkel verbetering van de ontredderde Maatschappij ver wachten van deze middelen: harder wer ken, langer werken en loonsverlaging. In dit verband zinspeelde hij op de politiek van den oud-minister Treub. Maar de ar beiders zijn het hiermee, op enkele uit zonderingen na, niet eens. JST.-PHILIPSLAND. In de plaats van den heer F. Schreuder, arts alhier, die met 1 Juni a.s. naar Zwammerdam gaat, is benoemd tot gemeente-geneesheer de heer J. Mensing, thans arts te Zevenho ven (Z.-H.) M.Crt. STAVENISSE. In de Maandag alhier gehouden vergadering van den Dijkraad der waterkeering van de Cal. polders O. K- H. en Moggershil, werden onder na dere goedkeuring van Gedep. Staten voor den dienst 1924-25 vastgesteld: a. het dijkgeschot ten behoeve van het dijk vak „O. K. H."' op f 8290,63; b. idem voor „Moggershil" op f 1606,96; 0. de bijdrage van den polder Anna-Vosdijk, ten behoeve van het dijkvak Moggershil op f 394,95. Voorts werden voorloopig vast gesteld de begrootingen van bovenge noemde dijkvakken, n.1. ten behoeve van het dijkvak O. K. H. in ontvangst en uitgaaf op f 10957,15 en die voor Mog gershil in ontvangst op f 2313,99 en in uitgaaf jop f 11954,61. POORTVLIET. In de Maandag gehou den raadszitting werd o.a. medegedeeld, dat aan W. J. Boogaart ontslag was ge geven als secretaris-rentmeester van het voormalig Weezen-Armbestuur, nu Alge meen Armbestuur. Tot voorzitter van dit bestuur werd gekozen de heer E. v. d. Slikke en tot bestuurslid, de heer J. Elen- baas. Tó\ penningmeester van de oom missie van Armenzorg werd gekozen de heer P. van Dijke. (Uitgebreid verslag volgt.) YEKKOOPINCKEN, ENZ. ZIERIKZEE, 17 Maart. Ten verzoeke van de vereeniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders „Schouwen en Duiveland", gevestigd te Zierikzee, werd ten over staan van den notaris H. J. van Nou- huijs alhier, in het openbaar verkocht: 6 H.A. 3 are bouw- en weiland te Nieu- werkerk, in massa voor 810,per Dul- velandsch gemet. ,'OOSTERLAND, 18 Maart. Ten over staan van notaris Korte weg werden he den alhier voor den heer P. J. Goemans, publiek verkocht: paarden voor f 330, f 235 en f 220; jaarlingen voor f 180, f 157 en/ f 75; ossen voor f 250; f 170, f 158, f 211, f 190, f 19?, f 191, f 182, f 185, f 177, f 175, f 164, 'f 140 en I 121. Vaars voor f 192. Stiertje voor f 81. StweHeada pijnen in kiezen tanden en aangezicht, verdry ft men door S<*naplrfn-Tabletten (Mfónhardt). Koker 75 ct. Pij apoth. en drogleten. POST EN TELEGJLLPHXE. /Met ingang van 1 April vervalt het gebruik van strookjes voor de inlagen op rijksspaarbankboekjes. Deze zullen worden vervangen door een stempelaf druk, waarin het bedrag in letters moet worden geschreven. Voor de terugbeta lingen blijft het gebruik van strookjes gehandhaafd. De openstellnigsuren van bet huip- telefoonkantoor te Noordgouive, zijn met ingang van 1 April a.s. op werkdagen ge wijzigd als volgt: 8,30m— 12,80a, 2a—4a en 5,30a—7,30a. Bij wijze van proef zal op de groot ste telegraafkantoren voor de behande ling en bestelling van telegrammen weer het z.g. premiestelsel worden ingevoerd. Door den prikkel van de premiën zal. naar men hoopt, de snelle overseining en opneming van de telegrammen en hun bestelling worden bevorderd, en ook per soneel uitgewonnen worden. OUD-VOSSEMEER. In het bericht over de "betrekkingen van postkantoorhouder en telefoniste is in de laatste zin het woord gecombineerd geplaatst, wat na tuurlijk moet zijn gecontinueerd. KERKNIEUWS* 'Ned. Herv. Kerk. Bedankt: Voor St.-Philipsland, H. Bo- gers te Zoelen. Voor Wierden (Ov.), E. Schimmel te Jaarsveld. Voor Rouveen, A. J. W. van Ingen te Hattem. Ds. U. A F Crpu'zbcg. f Te Arnhem is Zaterdag in het Diaco- nessenhuis in den ouderdom van 67 jaar overleden ds. L. A. F. Creutzberg, em.- predikant. Hij diende achtereenvolgens de gemeenten Oosterland, Beekbergen, Per nis en Echteld (Gld.) Op 1 Nov. 1921 ver kreeg hij zijn emiritaat. Ds. C. Waardenburg te Bruinisse, hoopt 1 April a.s. zijn 30-jarige ambtsver vulling te herdenken. Z.E.W. stond ach tereenvolgens te Goedereede (18941898) en te St.-Annaland (1898—1900) en sinds 1900 te Bruinisse. Het fonds Aanpakken tot verbetering van de predikantstraktementen is tot f597.341,95 gestegen. Geref. Kerk. Beroepen: Te Westmaas, cand. L. ten Kate te Kampen. Te Heemse (Ov.), G. van Duinen te Zegwaard. Te Arum (Fr.), cand. D. J. Velsink te Kampen. Geref. Gem. Beroepen: Te Meliskerke, A. van Dijke te Nieuw-Beijerland. Bedankt: Voor Moercapelle en West- zaan, A. de Blois te Vlaardingen. Voor Boskoop (de maal), A. Verhagen te Mid delburg. VAN HEINDE EN VEB>r Fiume heeft Zondag de annexatie bij Italië plechtig gevierd in tegenwoor digheid van den Ital. Koning. Het Engelsche Lagerhuis verwierp met groote meerderheid een motie, strek kende tot vermindering van het Britsche leger met 150 duizend man. Te Beiroet zijn c.a. 50 prinsen en prinsessen van de voormalige Turksche dynastie aangekomen, waaronder de we duwe van Abdoel Hamid. Uit de puinhoopen van de verwoeste

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1