Zierikzeesche Nieuwsbode "eerste bladT abonnement: Maandag 17 Maart 1924 zierikzeesche courant. advertentiên e PrJJu P«r maanden f 1,50. franco p«r post ƒ1,80. Voor hot buitenland per jaar f 10,—. AfsonderJjjko nummer» 5 cent. Voraohynt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 cta. v*n 4 regels en daarboven 20 ot». per regel. BeolameB 30 otB. p. regel B(j contract belangrijke korting 80ste JAABGANÖ. - No. 11057. In2<,ndmK "f d"> d»« ai' tllr. S. J. DE 100ZE Jr. UII[.-RKlcl J. ROSTEN. *ive T0()r 11 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Zy, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot l April a.g. ver schijnende nummers GRiTlS. BINNENLAND. Verhoogiog Tabaksbelasting. (Men schrijft aan het „Eindh. Dgbl." dat de heer F. v. Best uit Vaikens- waard met nog eenige heeren in de ta baksindustrie uit Eindhoven, op audiëntie zijn geweest bij: Minister Colijn, ter be spreking van de Tabaksbelasting. De Mi nister deelde mede dat de verhooging vermoedelijk 10 o/o bedragen zai en de inwerkingtreding vrij spoedig te verwach ten zou zijn. Het vaarwater bij Bath. JDe Belgische regeering heeft na de toestemming van den Nederlandschen mi nister van Waterstaat onmiddellijk bevel gegeven met het baggeren bij Bath een aanvang te maken. Uit Stad era jPro-tfiinole. ZIERIKZEE- Wij verwijzen onzen lezers en lezeressen naar de in dit nummer voorkomende advertentie, waarin wordt bekend gemaakt, dat de inschrijving van inzenders ter mededinging of ter opluis tering op de komende Huisvlijttenloonstel- ling zal plaats hebben op 22 en 29 Maart, telkens van 24 uur in de bestulurskamer der Ambachtsschool. Van yelen hoorden wij reeds, dat zij heel aardige dingen en werkstukken zul len inzenden. BURGH. Vrijdag j.l. werd onder leiding van dhr. K. Diiling, vertegenwoordiger der firma Brinkmann en Niemeijer, de aangekondigde demonstratie gehouden met de freesmachine „Simar", 10 P. K., door bovengenoemde firma op proef van goede werking geleverd aan de firma Lowe, Shawijer v. Waveren te Haam stede. 's Morgens werd 'n proef genomen op een stuk.lichten grond in den polder Burgh en Westland. De machine ontwik kelde bij een werkbreedte van 90 c.M. en een werkdiepte van 25—30 c.M. een capaciteit om per uur 18 A. grond te bewerken, te verkruimelen als fijnge- harkte tuingrond. Daarna werd een met lange stalmest bespreid perceel onder handen genomen; de machine weerde zich weer even dapper en bevorderde tevens een prachtige vermenging van mest en aarde, 's Middags werd de proef in de buurt van Haamstede voortgezet op een 'paar stukken zwaarderen grond, met niet minder succes dan 's morgens. De de monstraties, die door een talrijk publiek, meest landbouwers, met groote belang stelling gevolgd werden, bewezen, ge tuige de spontane uitingen van tevreden heid der toeschouwers, de uitstekende werking der „Simar", die ook voor an dere doeleinden, dorschen enz. gebruikt kan worden. Op bevattelijke wijze wer den door dhr. Diiling nut, voordeel en ^werking der machine uiteengezet. Wij wen- "schen de firma Brinkmann Niemeijer geluk met haar succes en verwachten, dat binnen niet te langen tijd meerdere „Si- mar's" in Westelijk Schouwen zullen wer ken. ELKERZEE. Onze Boerenleenbank hield Donderdagavond j.l. hare jaarvergadering in café Hanse. Wegens de belangrijke agenda was de opkomst zeer groot. Het ledental is steeds stijgende. Gedurende 1923 zijn behandeld 104 spaarboekjes, 36 voorschotten en 35 rekening-courant-boek- jes. Aan spaargeld ontvangen f86110,93, terugbetaald f49835,20. Aan voorschotten uitbetaald f 7250 en terug ontvangen f 7440- In rekening-courant ontvangen It 189970,53 en uitgegeven f 181957,22. Netto-winst f 582,75, waardoor de reserve stijgt tot f4271,66. De heer A. L. Ame- lunxen zal 1 Juli a.s. als kassier aftre den. De voorzitter, dhr. C. Padmos brengt hem namens het bestuur en Raad van toezicht hulde voor zijn trouwen 12- jarigen dienst en burgemeester de Bruijn uit naam der leden. Bij de stemming voor een nieuwen kassier verwierven dhr. P. Hanse 72 stemmen en dhr. Jan van den Bout 42 stemmen, zoodat eerstgenoemde gekozen is. Met nagenoeg algem. stem men zijn de heeren Jac. Spits en Jac. v. d. Stolpe herkozen als bestuurslid en lid van den Raad van toezicht. De heeren I. A. Padmos en N. v. d. Linde zijn her-* benoemd als plaatsvervangers. jOOSTERLAND. De aideeling „Duive" land" van het Cantraal Genootschap voor Kinderh. en Vac. Kolonie's hield Vrijdag avond j.l. haar jaarlijksch algem. verga dering, onder presidium van dhr. C. de Kok. In zijn openingswoord betreurde de voorzitter het dat de opkomst zoo ge ring was. Behalve het bestuur ivv'aren slechts 4 leden verschenen. Na lezing der notulen bracht de penningmeester, dhr. K. Oudshoorn zijn linancieel versiag uit. Tot leden der commissie tot onderzoek der rekening werden benoemd de hee ren J. de Vos en J. Viergever. De ont vangsten bedroegen f 233,29, de uitga- fven f 14,29; batig saldo f 219. De rekening werd goedgekeurd, onder dankzegging aan den penningmeester voor zijn goed beheer. Volgens het jaarverslag bedroeg het aantal leden op 31 Dec. 1.1. 92. Ver mindering 3 leden. In 1923 zijn geen kin deren uitgezonden, herkozen als bestuurs lid, dhr. P. J. Okkerse, die zich de her benoeming liet welgevallen. De kas laat toe, dit jaar 2 kinderen uit te zenden naar een vacantiekolonie. Het medisch advies zal aanwijzen wie dit zullen zijn. Oosterland ligt het eerst aan de beurt. Moge een volgenden keer door beter op komst de leden toonen dat zij belang stellen in de goede werking van het Cen traal Genootschap. BRUINISSE. Raadsvergadering, gehou den op Dinsdag 11 Maart. Alle leden tegenwoordig. Het nieuw-benoerade lid, dhr. Mar.s de Koning, wordt beëedifird en neemt zitting.Ingekomen waren de volgende stukken: een brief van Gedep. Staten mededeelende, dat er geen termen bestaan om tot verlaging der salarissen over te gaan, van die ambtenaren wier bezoldigingen door hun college worden geregeld; een proces-verbaal van kas opname, in verband met de overname der boeken, en kas, door den benoem den gemeente-ontvanger; een besluit van Ged. Staten houdende vaststelling der jaarwedde van den gem.-ontvanger. Aan A. Zeedijk wordt voor 1 kind 2 maan den afschrijving van schoolgeld verleend. Aan wed. W. A. v. Keulen een half jaar hondenbelasting. Op een verzoek van G. de Waal om een stuk grond in erf pacht te mogen ontvangen, voor het bou wen van een auto-garage, wordt afwij zend beschikt, omdat de gemeente be doelden grond zelf wenscht te gebrui ken. Verder wordt naar aanleiding van een brief van Ged. Staten besloten, twee posten op de begrooting voor 1923 te brengen, voor het betalen der bijdragen aan de gemeente Zierikzee, voor het be zoeken van de Ambachtsschool, en de avondschool voor vakonderwijs. Aan dhr. P. Brouwer wordt op zijn verzoek met ingang van 9 April eervol ontslag ver leend als gem.-opzichter, onder dankbe tuiging voor de zeer vele diensten, die hij gedurende 34 jaar aan de gemeente heeft bewezen. Besloten werd sollicitanten op te roepen op een jaarwedde van; f 250. Daarna wordt tot wethouder benoemd, dhr. F. D. van Vessem, met 4 stemmen, terwijl 3 stemmen waren uitgebracht op dhr. Wemmers. Tenslotte wordt nog be sloten de eigenaren van enkele percee- len in de Steinstraat, aan te schrijven, dat zij, het daar bestaande riool moeten herstellen, door het aanbrengen van groo- tere buizen, één en ander onder toezicht van B. en W. Daarna sluiting. ST.-MAARTENSDIJK. Openbare verga dering van den raad dezer gemeente, ge houden op Vrijdag 14 Maart. Alle leden tegenwoordig. Bij K.B. van 5 Februari 1924, no. 12 is goedgekeurd een nieuwe helfings- en invorderingsverordening plaatselijke inkomstenbelasting. Besloten wordt kasgeld boven f 4000 te beleggen bij de Boerenleenbank. Van den heer M. Kaashoek is een verzoek ingekomen op de lijst voor schiLderwerk ten be hoeve der gemeente te worden geplaatst, welk verzoek wordt ingewilligd. Gelezen wordt het verslag van de commissie van toezicht op het lager onderwijs, betref fende den toestand van het lager onder wijs in 1923. De beer Hage bepleit het instellen van rapporten voor kinderen. Deze zaak zal overwogen worden. De heer Koopman verzoekt méde namens de commissie van toezicht op het L.O. ten minste 2 lokalen per jaar te doen verven. Hiertoe wordt met algemeene stemmen besloten. Ged. Staten vragen welke bijdrage de gemeente zou willen verieenen voor de verbinding veer Go- rishoek—Iersekendam, daar het Rijk na 31 Dec. 1924 de exploitatie niet wenscht voort te zétten. De raad besluit geen bij drage te verieenen. M. van den Hoek Jz. wordt op diens verzoek ontheffing van hondenbelasting verleend over 1929. Vastgesteld wordt een bouwverordening voor nieuw te bouwen woningen. Volgens dpze verordening zullen geen bedsteden meer worden toegelaten. De verplichting tot aansluiting aan de waterleiding is er in opgenomen. Het gemeentebestuur van Tholen verzoekt een bijdrage van 29 ct. 'per inwoner voor de overbrugging van de Eendracht. Er is voor deelnemende gemeenten een garantie gevraagd van ten hoogste f 7000. Het verzoek wordt afgewezen, met 5 tegen 2 stemmen. Voor: de heeren Quakkelaar en Koopman, tegen de heeren Groenewege, Kloet, Hagte, Priem en Vroegop. Enkele tegenstemmers wenschen het bruggeld verhoogd te zien, hiervan verwacht men een zoodanig hoo- gere opbrengst dat subsidie der buiten gemeenten .geheel overbodig wordt. De heer Hage noemt de bijdrage een be taling in den hoofdelijken omslag van Tholen. Met 6 tegen) 1 stem (Hage) wordt besloten de geldende steunregeling nog met 14 dagen te verlengen. Met alge meene stemmen wordt besloten een toe slag op het loon van zand schuieren te geven, voor het Oudeland bedragende 10 cent en voor den Noordpolder 20 cent per M3. De heer Quakkelaar informeert naar de inschrijving voor schoolschriften. Er blijkt dat de firma Pot de laagste inschrijver is, wien de levering gegund zal worden. Den heer Vroegop bevreemt het dat de waterleiding zelf het geld voor het water niet komt ophalen. De voorzitter deelt mede dat de raad von beheer besloten heeft de eigenaren te doen betalen. De gemeente wordt dus verplicht dit geld van de huurders terug te vorderen. Na in besloten zitting te zijn geweest wordt de vergadering gesloten. ST.-ANNALAND. In de j.l. Woensdag gehouden vergadering van den dijkraad der waterkeering van den Cal. Suzanna Polder werd het dijkgesehot door dezen polder voor den dienst 1924—1925 op te brengen, vastgesteld op een bedrag van f2447,24, even hoog als voor den vorigen dienst. De aanslag in de bijdragen van de aangrenzende polders voor dien dienst werd bepaald: voor den polder Anna- Vosdijk op f 45,295, voor den polder Bree- denvliet op f 269,87, voor den polder Oudeland met Ravensoord op f 994, zijnde met dezelfde bedragen als voor 1923-'24. De begrooting voor den dienst 1924— '25 werd m. a. s. vastgesteld in ontvang op f4109,505 en in uitgaaf op f 9851,17s. Op een desbetreffend verzoek van het gemeentebestuur van S:.-Annaland werd m. a. s. besloten de onderhoudsplicht van de zeewering van den Cal. polder ter plaatse, waar het nieuwe haventerrein zal komen, onder nadere goedkeuring van Gedep. Staten aan de gemeente over te dragen, alsmede aan de gemeente de beschikking over te laten van de uit af braak der aanwezige steenglooiing ko mende materialen. Op de aanschrijving aan belangheb benden om de voorgevels hunner wonin gen aan de haven, dienende tot zeewe ring, te versterken, is door hen geant woord, dat hunne financiën hen niet toe laten de kosten daarvan te dragen. Be sloten werd in deze nu nog geene be slissing te nemen, maar een en ander nader te onderzoeken. (M.Crt.) OUD-VOSMEER. Op de aanbeveling voor pl.v. dijkgraaf van den Hollarepolder zijn geplaatst de heeren S. Polderman, D. J. Ampt Gz. en K. J. Hanse. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten.75 ot. Laxeer-TabletCen.60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. BJj Apoth. en Drogisten. LANDBOUW EN VEETEELT. HAAMSTEDE. Vrijdagavond j.l. werd in hotel „Bom" door de Coöperatieve Boerenleenbank „Haamstede" een alge meene ledenvergadering gehouden. Van het totaal ledental (163) waren 146 leden vertegenwoordigd. De voorzitter, dhr. C. Blom, gaf een terugblik over het afgeloo- pen dienstjaar en schetste den toenemen- den bloei dezer nuttige en voor de om geving onmisbaar geworden instelling. Tevens gaf hij vers ag der vergadering van de Centrale Bank en herdacht in waardeerende woorden haar 25-jarig be staan. Na gunstig uitgebracht rapport door de financiëele commissie werden rekening en balans over 1923 door de vergadering goedgekeurd. De rente der spaargelden werd gehandhaafd op 4 pCt, die der voorschotten verlaagd van 5ty2 op 5 pCt In omloop zijn 315 spaarboekjes 'met een totaal saldo van f293927. Over 11923 bedroegen de ontvangen spaargelden f 171119,98, de terugbetaalde f 119598,34; aan voorschotten werd gegeven 48171,74 en terugbetaald f19269,55. 't Saldo winst hedroeg f 1871,38 en wordt overgeschre ven op het reservefonds van f7559,95. Het op te nemen bedrag aan deposito's en spaargelden wordt verhoogd van f350.000 op f500.000. Als bestuurslid, lid van den Raad van Toezicht en waarnemende be stuursleden werden rep. herkozen de hee ren L. J. Blom, L. O. Jonker, W. G. Boot Wz. en G. A. van Zuijen, terwijl tot leden der financiëele commissie werden be noemd de heeren Joh.s Braam, T. L. Jonker en M. A. Beije. OUD-VOSMEER. De landbouwvereeni- ging te dezer plaatse scheidde zich eetii- gen tijd geleden af van de Z.L.M. Er wordt medegedeeld, dat nu een nieuwe vereeniging is tot stand gekomen, welke zich weer bij de Z.L.M. aansloot. Een nieuwe kunstmest! In het „Zeeuwseh Landbouwblad" le zen we dat men vanuit België een nieuwe kunstmeststof, de E.m.b.i.-mest in ons land tracht in te voeren. Peze Embi-mest is volgens de weten schappelijke" verhandeling welke de hoofdvertegenwoordiger aan de redactie van genoemd blad ter hand stelde een „magnesia landvette", die 52 o/0—58 o/o kalk en 32 o/0—38 o/0 magnesia bevat. De werking dezer meststof moet volgens de brochure alles in de schaduw stellen, wat tot nu toe op dit gebied is gepres teerd. Zij bevordert niet alleen den groei der gewassen, met bet gevolg dat de op brengst wordt vergroot, doch zij vernie-' tigt bovendien al de insecten, die de ge wassen teisteren, n.l. wormen, slakken, poppen, enz., terwijl onder invloed van de magnesia de planten „in één woord allerlei kwalen weerstaan". !De benoodigde hoeveelheid loopt uit een van 700—800 K.G. tot 2000 K G. per H.A.! Gelukkig dat Embimest nogal niet duur is, n.l. f 115 per wagon. Bo vendien kan zij altijd aangewend worden, zelfs als overbemesting. Men behoeft, ge- Looven we, niet zoo heel diep in de moeilijke en ingewikkelde bemestingsleer te zijn doorgedrongen, om de weten schappelijke waarde dezer brochure te kunnen beoordeelen. Wie eenigszins van de landbouw-scheikunde op de hoogte is, weet ook dat onze gronden magnesium in voldoende hoeveelheid voor de plan ten bevatten en dat kalk, die voorname lijk een rol vervult als verbeteraar van de bodemstructuur, heel goedkoop is te verkrijgen. Het is dus voor onze boeren gewenscht, met het aanwenden van deze „buitengewone" meststof wat voorzich tig te z'jn. Als het wat goeds is, zullen de Rijkslandbouwconsulenten er 'wel de aandacht op vestigen. Wie overigens nog niet van de reusachtige waarde van de Embimest overtuigd is, die verzoeken wij de kostelijke opmerking op blz. 30 der brochure te lezen, waar staat: „Onze landvette kost bijna niets, reden te meer haar te gebruiken Indien ge bedrogen zijt, dan is het voor niet veel Jammer dat deze regel niet aan het motto op de titelpagina „de landbouw is de rijkdom van Jiet vaderland" is toege voegd, teekent het „Zeeuwseh Landbouw blad" hierbij aan. POST EN TELEG RAPHIE. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen enkele der inspectiën van de posterijen en telegrafie op te heffen, o.a. die te Middelburg. OUD-VOSMEER. De tot heden geschei den betrekkingen van kantoorhouder der posterijen en die van telefoniste zouden in het vervolg gecombineerd worden; aan de laatst bedoelde functionarisse, mej. C. A. de Graaff was reeds tegen 1 Maart j.l. eervol ontslag verleend, terwijl de kantoorhouder der posterijen ontslag had gevraagd tegen den datum, dat in beide betrekkingen in één hand zou voorzien zijn. Thans werd ons medegedeeld,- dat voorloopig de toestand zal blijven zooals hij is, zoodat èn de kantoorhouder, de heer A. van Liere en de telefoniste, mej. C. A. de Graaff in hunne betrekkingen voorloopig zijn gecombineerd. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Colmschate, (Ov.), E. van Meer te Markelo (O.) Te Zuid- Beijerland, F. F. J. van de Plassche Iz. te Krimpen a. d. Lek. Aangenomen: Naar Scheveningen, (als hulpprediker in wijk D), D. den Breems, em.-pred. te Rijswijk (Z.-H.). Naar Teiv home (Fr.), C. M. Jansen te Made* (N.-Br.). Bedankt: Voor Hijkersmilde (Dr.), J. Hengeveld te Schipluiden. BRUINISSE. Tot ontvanger is benoemd de heer Mar.s Beekman. STAVENISSE. Bij de Zaterdagavond alhier gehouden harstemming voor een notabele werd gekozen met 29 stemmen de heer A. Gaakeer, terwijl op dhr. A. van Dalen waren uitgebracht 22 stemmen. Het aantal stemgerechtigde martslidmaten bedraagt 156. SINT-MAARTENSDIJK. Woensdag 19 Maart (biddag) 's voormiddags 9,30 ure leeskerk; te nam. 2 en 's avonds 6 u., ds. P. Zandt te Delft. OUD-VOSSEMEER. Door kerkvoogden en notabelen is met 8 tegen 4 stemmen, besloten zich af te scheiden van den Raad van Beheer. Geref. Kerk. Beroepen: Te Hoogeveen, J. D. Wielen- ga te Hoofddorp (Haarlemmermeer). Te Appelscha (Fr.) en te Grijpsfcerke, cand. D. J. Velsink te Kampen. Aangenomen: Naar Hoogersmilde (Dr.) en bedankt voor Brouwershaven, cand. J. H. JMeuleman te Zwolle. Bedankt: Voor Dedemsvaart (Ov.), L, van Wijk te Ede (Gl.) Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Lutten en De Krim (Ov.) J. W. Polman te Almelo. Bedankt: Voor Kornhorn (Gr.), H. Hoo- gendoorn te Vlaardingen. Geref. Gem. Bedankt: Voor Bruinisse, ds. Verhagen te Middelburg. Fooi! Teen de kerkvoogden der Ned. Herv. Gem. te Oosthuizen (N.-H.), in het ge meentehuis bijeen waren gekomen om rekening en verantwoording te doen van hun gehouden behaer, zoo meldt de Rott., deelde de burgemeester hun mede, dat om bezuinigingsreden het gebruikelijke diner achterwege zou blijven. Deze me- dedeeling ontstemde de kerkvoogden der mate, dat zij de boeken dichtsloegen en de vergadering ver.ieten. imJSGBAJMMEN DEN HAAG. In den laatsten tijd werden alhier nog al eens valsahe guldens bij de politie gedeponeerd. Thans is de jpol'tie er in geslaagd aan te houden een 23- jarige koopman, P. P., uit Rotterdam af komstig, die bekend heeft gedurende 6 weken guldens en rijksdaalders van sol deersel te hebben vervaardigd, welk valsch geld dan werd uitgegeven op de markt en in winkeltjes. De stukken zijn slecht nagemaakt; het randschrift ont breekt Op een zolderkamertje, waar de koopman woonde, zijn een zestigtal val- sche guldens en rijksdaalders in beslag genomen. De valsche munter zit in voor arrest. Op de alhier gehouden algemeene vergadering van den Vrijheidsbond is met nagenoeg algemeene stemmen besloten, den naam Vrijheidsbond te handhaven met bijvoeging „van de liberale partij", alsmede om het beginselprogram geheel ongewijzigd te laten. Bij de besprekingen van de bezuinigingsplannen der regee ring, op het Lager Onderwijs, werd ver- schui lig van den toe'.atings.eeftijd onaan nemelijk geconcludeerd. LONDEN (V.-D.) Uit Müaan wordt ge meld: Een ontploffing in de Chemische afdeeling vernielde een belangrijke Luci- ferfabriek te Ronco Canavese, een kleine stad nabij Turijn. Het geheele gebouw geraakte in brand en vloog in de lucht. 23 personen, o. w. 15 meisjes, werden onder de puinhoopen bedolven, 8 andere personen werden gewond. De brand ver spreidde zich over andere gebouwen en bedreigde de geheele stad, die geïsoleerd ligt i 1 'Jll De „Daily Telegraph" meldt, dat, indien in de eerstvolgende zitting van de commissie-Dawes geen verdere overeen- stemming wordt bereikt dan tot nu toe, het samenstellen van de rapporten nog 2 weken op zich zal laten wachten. De voornaamste geschilpunten zijn die betreffende de beta.ingen in baar of in natura, de voorwaarden voor een mora torium, de grootte en bestemming van internationale leeningen. STOCKHOLM (V.-D.) Officieel wordt medegedeeld, dat Zweden de Russische Sovjetregeering de jure erkend heeft. Een handelsverdrag is geteekend en de diplo matieke betrekkingen zullen zoo spoedig mogelijk worden hervat. v IN BEENDE EN VER. Het tè Friedrichtshafen voor de Arno» rikaansche regeering gebouwde lucht schip, is thans in zoover gereed, dat de proefvluchten zijn begonnen. Vallen deze goed uit, dan zal het luchtschip vermoe delijk einde Mei de reis naar Amerika maken. Deze gaat via Frankrijk en de Azoren. Het schip is er op gebouwd een gewicht van 41000 K.G. te kunnen ver voeren, met inbegrip van brandstof. Voor de passagiers zijn 15 hutten aanwezig. Vijf kilometer van Bareilly, in Britsch-Indië, is een spoortrein, die over een brug reed, door een wervelstorm gegrepen. Vijf rijtuigen woeien omver en stortten op hun dak in het ravijn en de rivier. Het aantal dooden wordt als 50, dat der gewonden als 53 opgegeven. De afgedankte Engelsche kruiser „Seitley'", die tijdens het verslepen naar Belfast voor slooping was losgeslagen, is behouden teruggevonden. Aan boord be vonden zich 13 man, die, daar het schip zonder machines was, eenige dagen aan de genade der elementen zijn overgele verd geweest Daar de zoogenaamde hervormings partij in de Wetgevende Vergadering van Perzië thans de meerderheid vormt, is de premier verzekerd van den steun voor zijn hervormingsprogram, hetwelk den re- publikeinschen regeeringsvorm insluit Wegens aansporing tot insubordina tie zijn vier Fransche communistische af gevaardigden tot vier maanden gevange nisstraf en epn hooge boete veroordeeld. De ex-kalief heeft een boodschap tot de Muzelmansche wereld gericht, waarin hij zegt, dat hij de beslissing van de Nationale Vergadering als nietig be schouwt, en de hoofden en machtigste vertegenwoordigers van de Muzelmansche gemeenschap in de geheele wereld uit- ncodigt, in een congres bijeen te komen om de besluiten te nemen, die door den toestand vereischt worden. Rusland en Roemenië zijn overeen gekomen een conferentie te houden over ue hangende vraagstukken en in hoofd zaak over de inlijving van Bessarabië door Roemenië en het vasthouden van de Roemeensche goudreserve, de kroon- juweelen en het staatsarchief door Rus land, waarheen ze in 1915 in veiligheid waren gebracht bij den inval der Duit- sehers. De conferentie zal op 24 dezer te Weenen beginnen. Uit Manilla (Philippijnen) wordt ge meld, dat in de provincie Lanao een gevecht heeft gewoed tusschen gen darmen en verbannen Moro's. Bij dit tref fen werden 48 Moro's gedood. De gen darmen kregen zeven gewonden. De meeste Moro's en ook hun aanvoerder, wisten te ontsnappen. De Fraiische militaire overheid heeft

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1