Zierikzeesche Nieuwsbode Kwaliteits Sigaren, Honig's Een Pudding- Vrijdag 14 Maart 1924 zierikzeesche courant, «ft «g««j EERSTE BLAD. J. BONGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. Kennisgeving. DIENSTPLICHT. Bekendmaking. J. J. LAGAAIJ, Algemeen Overzicht. W Puddingen ABONNEMENT Prü» p«r 6 maanden f 1,60, franco par post ƒ1,80. Voor hot buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummer# 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTIÊNi van 18 regels 60 ets. van regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. rege). Bij contract belangrijke korting. Dit Dommer beBtaat uit 3 bladen. OnoeëveniHrdo ZU, die zich van af heden op ons blad abonneeren, out vaneen de tot 1 April a.s. ver schijnende nnmmern GRlTlS De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Maandag den 17 Maart a s., des namiddags te 2 uur, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen 3. Voorstel tot opzeggen verzekering bij de Maatschappij tot verzekering van uit gesloten risico's. 4. Verzoek M. F. de Vos Cz. tot aankoop van de gemeente van een gedeelte van een sloot. 5. Gemeentelijke vergoeding aan de Ver- eeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs (art. 100 L. O -wet 192u). 6. Vaststelling pensioensgrondslagen. 7. Vaststelling primitief kohier hondenbe lasting 1924. 8. Voorstel betreffende eervol ontslag onder wijzer bij opgeheven vervolgonderwijs en intrekking verordening vervolgonderwijs. 9. Verzoek van eten Kerkeraad der Chr. Geref. Gemeente, inzake koop van een strook gemeentegrond. 10. Adres omtrent opheffing verbod om over ophaalbrug met auto's te rjjuen. 11. Veraoek inzake ontslag van pacht. 12. Adres tot verbetering waterafvoer van gepachte perceelen bouwland. 13. Adres betreffende vermindering pacht sommen. 14. Verhuring van een huisje op de Visch- mart t 15. Vaststelling verordening verhaal pen sioensbijdragen. 16. Comptabiliteitsbesluiten. 17. Benoeming lid Commissie toezicht Middel baar Onderwjjs. 18. Benoeming leden voor vacatures stem- bureaux. Zierikzee, den 12 Maart 1924. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYE8TEYN VAN RENGERSKERKE. Bekendmaking van uitspraak in sake De BURGEMEESTER van Zierikzbb breugt ter algemeene kennis, dat bjj besluit van Zyne Excellentie den Minister van Oorlog, dd. 7 Maart 1974, Vilde Afdeeling. No 204 V., aan ADRIaNUS LAMBERTUS DEN HAAN, dienstplichtige van de lichting 1923, met ingaog van 16 Maart 1924, één jaar vrij stelling van den dienstplicht is verleend wegens kostwinnerschap. Voor het indienen van bezwaren tegen deze uitspraak wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplakbord van het Raadhuis. Ziekikzee, den 12 Maart 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt het navolgende door den Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw in de Staatscourant van 7 en 8 dezéV no. 43 bekend gemaakte, ter algemeene kennis „De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw heeft goedgevonden te bepalen dat alle vóór het in werking treden der Jachtwet 1923 afgegeven buitengewone mach tigingen als bedoeld in artikel 26 der op 1 Maart 1924 vervallen Jachtwet, bevestigd zjjn, ook zonder dat deze bevestiging op de machtiging is geplaatst; a. voor zoover zjj zijn afgegeven tot een daarin bepaalden datum, tot den vervaldag; b. voor zoover zij zijn afgegeven voor onbe- paalden tijd, tot 30 Juni 1924. Hieruit bljjkt dus, dat de opzending van buitengewone machtigingen aan bet Depar tement van Binnenl. Zaken en Landbouw niet meer behoeft plaats te hebben. Zierikzee, den 13 Maart 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. 6 - 12 oa>nt# En gros »oor Zeeland: VLISSIMGEN. ring wenschte, maar betoogde tevens, dat ook bij ontwapening de regel geldt, dat de liefde niet van één kant kan komen en dat het streven naar intern, ontwape ning volstrekt niet beteekent, een een zijdig opgeven van de nationale bewape ning. Minister Leach Jöette uiteen, dat hoe feer de Engelsche regeering ook naar bezuiniging op militaire uitgaven streeft, bij de luchtvaart voorloopig van zulk een bezuiniging geen sprake kan zijn. Dertig millioen gulden tot versterking der luchtmacht zijn méér aangevraagd en in de komende jaren zal de verster king der luchtvloot nog krachtig worden voortgezet, volgens de plannen der vorige conservatieve regeering van Stan ley Baldwin. Theorie en praktijk wijken hier wel wat af. Tusscfoen redevoeringen houden en regeeren ligt een groote afstand 1 Onze landgenootoud-burgemeester Zimmerman, is een man met groote ga ven, die vooral tot ontplooiing gekomen Zijn tijdens zijn functie als commissaris- generaal van den Volkenbond voor Oos tenrijk, welks financiën in betrekkelijk korten tijd zoodanig zijn geregeld, dat menig Oostenrijker nu al meent, dat het toezicht op de financiën i van., dit land wel zou kunnen verdwijnen. Zoover zijn we echter nog niet en de Raad van den Volkenbond besloot dan ook op Zimmerman's adxies dat het fhan- ciëele toezicht eerst dan kan eindigen wanneer werkelijk net evenwicht der Staatsinkomsten en uitgaven geacht mag worden van permanenten aard te zijn. Mr. Zimmerman wordt door den Raad van den Volkenbond gesteund bij zijn plannen tot volledig financiëel herstel van Oostenrijk, hetgeen voor hem zeker tot groote voldoening zal zijn en zijn intern, reputatie zeker zal versterken. Het eerste parlement der Dui.sehe re publiek is in de Donderdag gehouden Rijksdagzitting ontbonden verklaard, na dat de Rijkskanselier had medegedeeld, dat de regeeritig zich daartoe genood zaakt zag, omdat ten aanzien der hand having van de noodwetgeving geen een stemmigheid onder de diverse partijen heerschte, welke noodig is, opdat geen nieuwe onzekerhèid worde geboren. Met nadruk wees de Rijkskanselier, na afloop der zitting, toen hij eenaantal journalisten ontving, op de bereikte sta biliteit en de regeering kan niet toelaten, zoo verklaarde hij, dat deze weer zou worden te niet gedaan. Nieuwe redding zou dan een hopeloos werk zijn en van buitenlandsche zijde zou nauwelijks hulp meer zijn te verwachten. De kanselier verdedigde de houding door de regeering aangenomen en verklaarde dat de han delwijze niet ondemocratisch is, integen deel, zij beschermt de hoogste belangen van het volk tegen de onmacht van het parlement, dat zich heeft overleefd. Bij het optreden van Ramsay MacDo- nald als Enge'.sch premier is men in Engeland, althans bij een groot deel der bevolking, een beetje angstig geweest wat betreft de plannen der Labourregee- ring ten aanzien der defensie. In tegenstelling met die vrees voor pacifistische invloeden in 't Britsche Ka binet, zijn de daden dezer regeering met betrekking tot de verdediging van het Vereenigd Koninkrijk. Het debat over de luchtvloot, Dinsdag in 't Engelsche Lagerhuis gehouden is daarvan het bewijs. De onder-minister der luchtvaart sprak wel van de interna tionale ontwapening, die de Labourregee- BINNENLAND. is in de meeste ge zinnen een waardig besluit van den maal tijd. Het is echter lang niet hetzelfde welke pudding. De lekkerste zijn Gefabriceerd met Honig's Maïzena. De Zomertjjd. De Tweede Kamer heeft het wetsvoor stel van de heereti Braat en Da Boer tot afschaffing van den zomertijd met 68 tegen 9 stemmen verworpen. Zij heeft echter, met 45 tegen 23 stemmen, een motie van den Heuvel c.s. aangenomen, waarbij de. --regeering wordt uitgenoo- digd, een wetsontwerp in te di:non tot intrekking van de wet van 23 Maart 1918. (Zie verslag Tweede Kamer). Herziening bezoldigingsbesluit. Naar de Tel. verneemt, heeft de voor zitter van den ministerraad aan de Cen trale commissie voor georganiseerd over leg in ambtenaarszaken, in verband met de a.s. algeheeie herziening van het Be zoldigingsbesluit, een schema van de nieuwe salarisnormen toegezonien. Dien aangaande wordt het advies der commis sie gevraagd vóór 12 April e.k. Aan de voorgestelde regeling is o.a. het vol gende ontleend: f De normen voor onderwijzers: 1. Oor derwijzer, die niet de akte van bekwaam heid bezit, bedoeld in art. 132 L.O.-wet 1920, noch de akte van bekwaamheid, be doeld in art. 77 onder b. der wet van 17 Augustus 1878 (Stbl. no. 127). Aan- vangswedde: f 1200. Maximumwedde voor gehuwden f 2600 (te bereiken in 22 jaar); voor ongehuwden: f 2200 (te be reiken in 14 Jaar). 2. Onderwijzer, die niet de akte van bekwaamheid bezit, bedoeld in art. 134 L.O.-wet 1920, doch in het bezit is van de akte van bekwaamheid, bedoeld in art. 77 onder b. der wet van 17 Augustus 1878 (Stbl. No. 127). Aanvangswedide f 1400. Maximum-wedde: voor gehuwden f 3100 (te bereiken in 22 jaar); voor komen zal ondanks de stakingswetten van 1903, omdat de christelijke en R.K. arbei ders achter de communisten staan en zij zich door Colijn bedrogen achten. (Minister Van Swaaij antwoordt, dat art. 36 R. DnV. alléén betrekking had op de individueele loonen der arbeiders en dat de houding der directie volkomen correct was. De demissionaire regeering heeft niet besloten tot loonsverlaging, maar tot voorloopige inhouding om lateT te kunnen verrekenen. De tantième der hoogere ambtenaren is geen tantième, maar deel van het salaris. Het dividend op de aandeelen kon niet worden ver minderd, evenmin als de rente der Staatsschuld. Tariefsverlaging is niet mo gelijk, zoolang het bedrijf niet sluitend is gemaakt De bedrijfsvorm der spoor wegen is door de Kamer goedgekeurd en blijft dus gehandhaafd. PREDIKBEURTEN. ongehuwden: f 2700 (te bereiken in 14 jaar). De U.L.O.-marge zal f 300 bedragen, mits de betrokkene in het bezit is van nader vast te stellen akten. Voor het bezit van bij-akten wordt f 50 per akte betaald tot een maximum van f 200. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 13 Maart. Op verzoek van den heer Staalman, die de bezwaren van de directie der Nederl. £peorv\e„en nader wil oe. we^e.i, wordt oiens wetsvoorstel inzake den zomertijd voorloopig van de agenda af gevoerd. Aan de orde is daarop 't wetsvoorstel- Braat in zake den zomertijd. De heer van den Heuvel dient namens^ 20 leden een motie in, waarbij de re geering wordt uitgenoodigd, den zomer tijd, als zijnde niet van algemeen be lang, af te schaffen. Deze motie wordt tegelijk behandeld met het welsvoorstel- Braat, nadat een voorstel van den heer J. ter Laan, om haar uit te stellen tot nader te bepalen dag, is verworpen met 63 tegen 8 stemmen. De heer Staalman wenscht een nader onderzoek naar de voor- en nadeelen van den zomertijd, opdat overeenstem ming kan worden bereikt Mej. van Dorp eveneens. De heer De Boer verdedigt het ont werp. De inzichten van het publiek en de pers wijzigen zich, zoo zegt hij, lang zamerhand ten gunste van de afschaf fing van den zomertijd. Spr. acht hét noodzakelijk, dat aan de z. 1. billijke wenschen van melkveehouders en ande ren wordt tegemoet gekomen, in ver band met het probleem der melkvoorzie- ning van de groote steden en voor een goede verhouding van platteland en steden. De heer Nolens acht wijziging van de motie-Van der Heuvel gewenscht; laat de motie een nader regeeringsonderzoek vragen. De heer Braat wil zïijn voorstel terug nemen, wanneer de regeering onmiddel lijk een ontwerp tot afschaffing van den Zomerdienst indient. De heer Van den Heuvel wijzigt zijn motie niet. Mej. van Dorp dient een motie in, welke een nader regeeringsonderzoek vraagt De motie-van den Heuvel wordt aan- genomen met 45 tegen 32 stemmen, waardoor de minder ver gaande motie van mej. Van Dorp is vervallen. Het wetsvoorstel-Braatwerd verwor pen met 68 tegen 9 stemmen. Voor stemden de heeren Braat, De Boer, Lovink, Krijger, Duys, Van Braam beek, Van Vuuren, Oud en mevr. De Vries—Bruins. De heer Braat protesteert luidkeels na verwerping van zijn voorstel, maar werd overstemd door het hevige gehamer van den voorzitter. Bij de behandeling van de afdeeling spoorwegen van de begrooting van wa terstaat begint de heer Wijnkoop zijn interpellatie over de loonsverlaging bij de spoorwegen en dergelijke. 1 Hij laakt de hou ling der regeering, die haar slapheid toonde door de loons verlaging, en de intrekking van art. 35 R. D. V., niet tegen te houden. De ar beiders staan echter met art. 33 steTker dan de ambtenaren met art. 40. Wil de regeering hen gebruiken als proefkonijn? Spr. critiseert verder de leelijke ma noeuvres bij de kwestie van het premie- vrij pensioen en de politiek, waarbij de salarissen van de bedrijfsresultaten af hankelijk worden gesteld. De wachtgeld regeling wordt met allerlei trucs omzeild. Dit bedrijf is het slechtst geleide in Ne derland, wat ook blijkt uit de 'politiek t. a.v. de autobussen, die op niets lijkt. De heer Wijnkoop gelooft dat staking Voor allen die sukkelen met moelijken en onreg^lmatlgen stoel gang zya Mijnharde'# Lsxeertabletten onmisbaar. Zij werken vlug en radicaal <»n veroorzaken niet de minste kramp. Doos 60 ot. Bij apoth. en drogisten. Zondag 16 Maart te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, dr. Helder. Kleine Kerk. 10 uur, ds. Steenb°ek. 'a Avonds 6 30 uur,-ds. v. Griethuy^en Ds. Steenbeek hoopt Zondag 23 Maart gelegenheid te geven tot Doopsbediening. Aangifte ulterlyk Vrijdag 21 Maart vóór 12 uur bj Mej. Custerus, MieLitraat B 68. Lutbersche Kerk. 10 uur. ds. Hoevers van Den Haag. Onder werp „Het gebed". Geref. Kerk. 10 en 6 uur, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 uur, ds. v. d. Mol-n. Evangelisatie Jeruöl II. 10 en 7 uur, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 930, 2 en 6 uur, Leeskerk. hechtenis. Beklaagde is bes:hulc!igd den Hen December in beschonk, n toestand een auto besturend, een man aangere den te hebben, tengevo'ge waarvan deze overleed. Ds eisch was negen maanden gevangenisstraf. POST EN TELEGRAPHïE. |Volgens de Prov. N.-Br. Crt. zou in verband met het aftreden van den heer König op 1 April a.s. de tegenwoordige hoofdinspecteur der Telefonie, de heej* W. D. Nolting, tijdelijk worden belast met' d/e waarneming van de functie van directeur-generaal der Posterijen en Te legrafie, zu.ks in afwachting van een ingrijpende reorganisatie van den dienst, welke in voorbereiding is. Uit Stad en Provinole. ZIERIKZEE. Woensdagmiddag werd in Concordia", een vergadering gehouden van de „Vereeniging tot Bevordering der bijenteelt op Schouwen—Duiveland". De beer Van Giersbergen, Rijksbijenteeltcon- sulent, hield een causerie over „Bijen teelt", welke met aandacht w'erd gevolgd. Waar deze heer te Renesse eenzedfde le zing hield, kunnen we belangstellenden naar het eeaigszins uitgebreid verslag dier vergadering verwijzen. Wij verwijzen naar de in dit num mer voorkomende advertentie, waarin de 3e winterlezing aangekenjgd wordt. Als spreker treedt op dr. De Groot, die Pa lestina bereisde en vroeger hier reeds sprak over Jeruzalem. Naar men ons meedeelde, had ds. Knap uit Groningen zijn woord gegeven, maar werd door ziekte in zijn huisgezin verhlnlerd. BURGH. Dinsdagavond j.l. hield de Landbouwvereeniging „C. et C." een al gemeene ledenvergadering. Da voorzit ter bracht verslag uit der vergadering van de vereeniging van koopers onder A. H. V. (Met betrekking tot de uitvoering der vieeschkeuringswet werden in deze vergadering scherpe protesten geuit om trent de z.g. Centrale Slachtplaats voor voorwaardelijk afgekeurd vee te Renesse. Da vraag rees, hoe men er toe gekomen is daarvoor een slagerij aan te wijzen, waar tevens verschillende cadavers war den geslacht, zoodat, al blijkt het vleesch van een voorwaardelijk afgekeurd dier uitstekend voor de consumptie te zijn, het reeds zijn goeden naam door zoo'n slagerij verloren heeft. Over de vraag: „Is het stichten van jachtschappen ge wenscht ontspon zich een levendige discussie, zonder dat men tot een oplos sing kwam. Dhr. W. G. Boot Jz. gaf eenige wenken over aardappelkeuring ten beste en hield een onderhoudende causeriie over rendabele gewassen. ELKERZEE. Tot kassier van de Boe renleenbank alhier, is met-groote meer derheid van stemmen benoemd, dhr. P. Hanse. BRUINISSE. In de Dinsdag gehouden vergadering van den gemeenteraad is tot wethouder gekozen de heer F. D. van Vessem, terwijl de heer P. Brouw'er, op zijn verzoisCtf eervol ontslag als gemeen te-opzichter werd verleend. (Uitgebreid verslag vilgt.) Woensdagmiddag ontdekten eenige voorbijgangers, dat er uit het dak en de ramen der Geref- Kerk rook kwam. Bij het openen bleek dat er brand ont staan was. Met behulp van eenige bur gers was men den brand spoedig mees ter. Een viertal banken, en de vloer daaronder, zijn verbrand, terwijl een massa banken, ©enigszins beschadigd wa ren. De middagdienst kon derhalve niet doorgaan. I>e oorzaak wijt men aan het vuurvatten van een stoof. SCHERPENISSE. In de Donderdag j.l. gehouden spoede:s:hende vergadering van den gemeenteraad is met algemeene stemmen besloten aan de gemeente Tho- len subsidie te verleenen wegens gemis aan veergelden bij de overbrugging van de Eendracht RECHTZAKEN. K*n dronken au'ornobilEt. De arr.-rechtbank te Breda veroordeel de een 23-jarigen student in de rechten uit 's-Hertogenbosch tot drie maanden LANDBOUW EN VEETEELT. Bieten brand. Bietenbrand, welke ziekte de jonge bie tenplantjes aan den voet zwart doet wor den en laat wegvallen, kan door drieër lei schimmels veroorzaakt worden. Een dezer schimmels, „Phoma betae", heeft op sommige plaatsen in ons land zeer groote schade aangericht, waardoor sdiiis tot driemaal toe overgezaaid moest wor den. De Plantenziektenkundigen Dienst heeft tegen dezen schimmel bestrijdings- proeven genomen met Germisan, koper vitriool en Uspulun. Omtrent de behan deling van deze methoden en de ver kregen resultaten verstrekt de Planten ziektenkundigen Dienst te Wageningen gaarne nadere inlichtingen. AANBESTEDINGEN. BRUINISSE. Uitslag aanbesteding chili- salpeter „Landbouwbelang". L. Schilper- oort, Bruiniise, f 14,89; H. Kooman, Dirks- lani, f 14,55; P. J. Timmers, Poortugaal, f 14,55; Z.sche Voeder- en Kunstmesth., Z.zee, f 14,53; Joh. v. <i. Berge, Brui- nisse, f 14,45 met bepaling levering in balen a 80 k.g.; Centraal Bureau Rotter dam, f 14,46, wien de partij groot 66700 k.g. is opgedragen te leveren. KERKNIEUWS. 'Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Oostzaan, J- D. v. d. Veen te Enkhuizen. Aangenomen: Naar Axel (Z.), G. P. A. Ruys van Dugteren te Leiderdorp (Z.-H.); Bedankt: Voor Workum (Fr.), A. Al- tena te Balk (Fr.) NIEUWERKERK. Donderdagavond hield ds. Steenbeek op uitnoodiging van ds. P. v. d. Linden, in het zaaltje Rehoboth, voor een veel te klein gehoor een cau serie over sprekers reis naar Lourdes uit den tijd, toen hij theol. student te Parijs was. Veel wetenswaardigs en be langrijks deelde hij op de hem eigen boeiende wijze mede; merkwaardige ont moetingen en aanschouwelijke natuur- en kunstbeschrijvingen. Daaraan wist hij vast te knoopen stichtelijke beschouwingen en leeringen. Jammer, dat zoo weinig.n van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt om hun kennis te verrijken. Ds. v., d., Linden leidde spr. in en opende en sloot de bijeenkomst. Geref. Kerk. Beroepen: Te Honselersdijk, cand. D. J. Velsink te Kampen. Te Borger (Dr.), cand. C. A. Vreugdenhil te Rot terdam. Te Boornbergum (Fr.), cand. L. ten Kate te Kampen. Te Brou wershaven (Z.), cand. J. H. Meuleman te Zwolle. OUD-VOSSEMEER- Op het graf van wijlen ds. Staal, op het eind van Dec, j.l. overleden, is Woensdag een grafsteen geplaatst en op plechtige wijze door den dienstdoenden predikant en de gemeente leden der Geref. Kerk plechtig opgedra gen als herinnering. NIJVERHEID EN TECHNIEK. De Tel. meldt, dat bij het onderzoek der petroleum, aangeboord te Corle, bij Winterswijk als resultaat is geworden, dat de samenstelling bedraagt 10 pet. benzine, 30 pet. petroleum die geschikt is om te worden geleverd als brand stof voor Dienselmotoren en 60 pCt lampolie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1