Zierikzeesche ftl Nieuwsbode abonnement: Woensdag 5 Maart 1924 zierikzeesche courant. advertentiëni Strandvonderij. Bekendmaking. Bekendmaking. binnenland. Fry® per 6 maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per J»** f 10,—, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag, 80ste JAARGANG. - No. 11052. Oir 1. J, DE LOOZE Jr. Ult|.-lllM. M. J. KOSTE*. van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. HeolameB 80 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit* gave voor 11 ure. Rechthebbenden op een ongemerkte geteerde Roeiboot (Dnltsohe vlieger) met riemen, buikhelling en hoosvat, gevisoht in het Nieuwe Vaarwater, worden voor de derde maal opgeroepen zioh aan te melden bij den Burgemeester van Zierikzee, bij wien dat Btrandgoed ie aangebracht. (Op het hoosvat staat „Favialen"). ZiSRiEZBB, den 5 Maart 1924. De Burgem-Strandv. van Zierikzee. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTBYN VAN RENGER8EERKE. De BURGEMEESTER van Zierikzee; Gelezen de circulaire van den Commissaris der Koningin in Zeeland, d d. 29 Februari 1924, A No. 711, 3de afdeeling; Brengt tei kennis van de ingezetenen, het door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw in de Staatscourant van 27 Februari 1924, No. 41, bekend gemaakte, luidende als volgt: „JACHTWET 1923". De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw brengt ter kennis van belang hebbenden, dat met ingang van 1 Maart 1924 cU wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad No. 87) (Jagtwet), zooals deze herhaaldelijk is ge- j wjjzigd, buiten werkiog treedt, waardoor alle ter uitvoering van laatstgenoemde wet gegeven I voorschriften, alsmede de naar aanleiding daarvan uitgereikte bescheiden, w. o. jacht- ackten en buitengewone machtigingen, komen te vervallen. Voor het aanvragen van jachtakten, als j bedoeld in art. 15 der Jachtwet 1923, als- j mede voor het aanvragen eener vergunning krachtens art. 60 dier wet, behooren belang hebbenden zich te wenden tot het hoofd van plaatselijke politie. Als hoofd'van plaatselijke politie wordt aangemerkt: a. in gemeenten, waar geen hoofdcommis saris of commissaris is, de burgemeester; b. in andere gemeente onderscheidenlijk de hoofdcommissaris of commissarie van politie. Als overgangsmaatregel kunnen zg, die in het bezit zjjn van eene nog geldende buiten gewone machtiging, als be.doeld in art. 26 der Jagtwet deze opzenden aan het Departe ment van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, waarna zjj ten spoedigste, tot den vervaldag bevestigd, zullen worden teruggezonden. Ziirikzie, den 4 Maart 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de ingezetenen, dat er, nu met ingang van 1 Maart 1924 de Jachtwet 1923 in werking is getrederi, twee soorten van vergunningen betreffende het vangen of dooden van wild of schadelgk gedierte zijn (artikel 60 der Wet), te weten een model A en een model B. Model A. Deze vergunning strekt, om te worden verleend aan personen, die te goeder naam en faam bekend staan en zich hebben bereid verklaard om, indien hun door grondgebrui kers wordt verzocht op hunne gronden scha delijk gedierte te vangen en te dooden, aan dit verzoek te voldoen. Ondervindt dus een grondgebruiker last van schadelgk gedierte, dan kan hij zich tot den houder van eene dergelijke vergunning in zyne gemeente wenden. Model B. Deze vergunning tot het vangen en dooden van wild en schadelijk gedierte zal gelden voor één perceel of voor een aantal in de vergunning bepaald aangegeven perceelen. Eene vergunning volgens model B wordt slechts verleend, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan I. hg, voor wien de vergunning is bestemd, moet betrouwbaar zgn en den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt II. vast moet staan a. dat het wild of schadelgk gedierte voor het vangen en dooden waarvan de vergunning wordt aangevraagd, in die mate optreedt, dat het ten nadeele van den grondgebruiker schade toe brengt of zulks onmiddellijk dreigt te doen, zoodat het verleenen van eene vergunning als noodzakelijk moet worden beschouwd b. dat geen pogingen zjjn of worden aangewend, om wild of schadelgk gedierte naar de gronden te lokken, of de aanwezigheid op die gronden te bevorderen c. dat door hem ten behoeve van den- gene, voor wien de vergunning is bestemd, geen pressie is uitgeoefend op den grondgebruiker, om diens toe stemming te verkrjjgen. Ter verkrijging van eene vergunning krach tens artikel 60 der Jachtwet 1923 zal een aanvraagformulier in duplo zijn in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bjj het hoofd van de plaatselijke politie, bg wien nadere inlichtingen zgn te bekomen. Op de gemeente-secretarie zgn formulieren aanwezig voor de aangifte van de door het in werking treden der Jachtwet 1923 onder gegane heerlgke en andere zakelijke op on roerend goed gevestigde jachtrechten (artikel 88 der Jachtwet 1923). Zierikzee, den 4 Maart 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Invoerrecht op thee. Verschenen is tit memorie va» ant woord op het voorlooplg verslag van de Tweede Kamer nopens het wetsontwerp tot verhooging van den accijns op bier en van het invoerrecht op bier en op thee. Het voorstel tot verhooguig van het invoerrecht op thee is teruggebracht van f 100 op; f 75 per 100 K.G. De vaccinatie. Ingediend is een wetsontwerp houden de voorziening tegen besmettelijke ziek ten. De burgemeester kan een bewijs van bezwaar tegen vaccinatie geven, dat recht geeft tot schoolbezoek zonder in enting, zoolang dit niet op grond van ziektegevallen bedenkelijk moet worden geacht. De Zomertijd. Aan de memorie van antwoord nopens het voorstel van wet van de heeren Braat en de Boer tot intrekking van de wet van 23 Maart 1918 tot tijdelijkeafwij king van de wet van S3 Juli 1908 tot invoering van een wettelijken tijd wordt het volgende ontleend. Dat dit voorstel van wet zonder eenige toelichting is, kan niet serieus worden opgevat. Wel is de toelichting kort, doch laat aan duide lijkheid niets te wenschen over. Vorkje jaren is een uitgebreide toelichting ge geven. terwijl verschillende leden het ont werp warm hebben verdedigd. Men be hoeft toch niet in herhalingen te treden. Er rest na alle besprekingen niets meer dan eenerzijds „genot en plezier", ander zijds „schade en ongerief". Van misbruik maken van parlementair initiatief is den voorstellers niet bekend. Dat het votum der Eerste Kamer behoorde te worden geëerbiedigd, kan volkomen juist zijn, doch die Kamer heeft sinds verleden jaar een andere samenstelling en redelijker wijze kan gehoopt worden, dat zij thans de belangen der vroeg-op-den-dag wer kers zal weten te beschermen. Rekenende op een vaste lijn der leden der Tweede Kamer achten de voorstellers het geoor loofd nogmaals met deze wet te komen. In verband met de circulaire van de directie der Nederl. Spoorwegen, merken de voorstellers op, dat het niet in het belang zou zijn het z.g. bemiddelings voorstel-Staalman c.s. aan te nemen, om dat dit een eindelooze verwarring van dienstregelingswijzigingen met zich bren gen zou. Met het oog öp de spoorwegen zou het voor het inzien der voorstellers be ter zijn dat hun voorstel werd aange nomen, mogelijk volgen dan ook de an dere landen, die op dit gebied nog ach terlijk zijn, dit voorbeeld, zoodat men ook met de spoorwegen alsdan komt ra denzelfden toestand als vóór den oorlog, toen men nimmer iets van moeilijkheden hoorde. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 4 Maart. Na aanneming van een aantal klei nere wetsontwerpen wordt de behande ling van de begrooting van onderwijs voortgezet. De heer Deckers bestrijdt het amende- ment-Visscher tot verlaging van den post voor studiebeurzen met f20.000. Verschil lende studeerenden zouden daardoor wor den gedupeerd. Spr. bepleit toekenning van de toelage via de vereenigingen, waardoor 't contact met de studeerenden inniger Zou worden. De heer Gerhard bestrijdt 't amende ment eveneens en dringt erop aan, dat het subsidie niet zal behoeven worden terugbetaald. Ook de heer Ketelaar kant zich tegen het amendement. Minister de Visser ontraadt het amen dement ten sterkste, daar op dezen post reeds belangrijk is bezuinigd en staats steun Zeer noodzakelijk is. De verdeeling van het subsidie* over de vereeniging is practisch Zeer moeilijk te verwezenlijken, maar zal worden overwogen. De heer van der Molen is voor het amendement, wanneer de belofte van de toelichting wordt gehouden. Het amendement-Visscher wordt ver worpen met 55 tegen 14 stentmen. Bij de afdeeling Hooger Onderwijs be pleit de heer Duijmaer van Twist instel ling van een leerstoel in de homoeopathie. Mej. van Dorp bepleit vervulling der faculteiten-vacatures door faculteiten zelf en afschaffing van theologische facultei ten. Zij oordeelt, dat het zuiver weten schappelijk theologie-onderwijs bij de fa culteit der letteren en wijsbegeerte kan worden ondergehracht. Mevr. de Vries-Bruins acht het onder wijs in tropische hygiëne te Leiden over bodig. De heer Boon vraagt pertinente toezeg ging, dat te Leiden een privaat-docent in de Hegeliaansehe wijsbegeerte zal wor den benoemd, daar de behoefte is ge bleken. De heer van Ravesteijn acht bezuiniging op Hooger Onderwijs funest; spr. criti seert het gebrek aan sociaal en historisch inzicht op universiteiten. Hij dringt aan op instelling van een leerstoel in de ho moeopathie. De heer Visscher bepleit afschaffing van de tegenwoordige theologische facul teit, die een voortdurende ontkenning van Christus kerk is, en vervanging door een faculteit, uitgaande van andere lichamen. De heer van der Molen vraagt herzie ning van 't vraagstuk der gemeentebijdra- gen aan het voorbereidend H. O. De heer Albarda bepleit meer vrijheid voor de gemeenten betreffende de salari- eering van het personeel voor gymnasiaal en M. O. Gevonden voorwerpen Een Zilveren armband, een damesbont, een gummiband van een motorfiets, een bril, een glacé-handschoen. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. Jrobeerl ze heden Uit Stad on Provincie. ZIERIKZEE. Wie een avond van kunst genot heeft mogen smaken, gelijk „Kunst en Eer" zijn donateurs er een op Zon dag en Maandag heeft bereid, en, nog vol bewondering over hetgeen hij gezien heeft antwoorden moet op de prozaïsche vraag van thuis gebleven huisgenooten „hoe of het was", weet in zijn extase geen ander antwoord te vinden dan het „splendid" van den flegmatieken Amerikaan uit „Ge vaarlijke Helling". En inderdaad, het was prachtig! Hoewel in anderen ^orm dan wij dit de laatste jaren van „Kunst en Eer" gewoon waren, heeft het gezelschap ook ditmaal echte, waarachtige kunst gebracht, en de hooge verwachtingen, welke steeds uit ervaring van zijn uilvoeringen worden ge koesterd, ook thans niet beschaamd. Het spel van de N.V. Hollandsche Too- neelvereeniging, directie E. W. de Blauw en Willem Hunsche, dat 't blijspel „Ge vaarlijke Helling" opvoerde, staat, in één woord, boven allen lof verheven. Mochten omstandigheden „Kunst en Eer" weder om nopen de medewerking van een too- neelgezelschap in te roepen, dan weten wij reeds bij voorbaat, dat de keuze van het gezelschap in goede handen is, en dat het beste slechts goed genoeg wordt ge acht. Was het aandeel van „Kunst en Eer" zelf ditmaal in omvang kleiner, geringer in beteekenis was het geenszins. Het or kest, gevormd door leden uit het ge- zeischap, met medewerking van mej. van de Ven aan de piano, heeft in niet ge ringe mate medegewerkt om het kunst genot te verhoogen. De schoone, vroo- lijke muziek paste uitstekend bij het kluchtspel, zoodat de avond één harmo nisch geheel werd. Der traditie getrouw, werden beide avonden met een bal be sloten, hetgeen vooral door de jongeren geappreciëerd wordt. En zoo heeft „Kunst en Eer" dan vol daan aan hetgeen het gezelschap zich tot plicht heeft meenen te moeten stellen: Kunst te brengen. De Kunst is gebracht en de Eer?,., voor een gedeelte is die reeds gegeven door het applaus van een dankbaar publiek. Doch wil de Eer even redig zijn aan de Kunst, dan heeft „Kunst en Eer" nog een vordering op de aanwe zigen, welke slechts voldaan kan worden met de klinkende munt van een krachti- gen moreelen en financiëelen steun. Voor ons ligt een lijstje van uren van vertrek en aankomst der Rotterd. Tram weg-Mij. nopens de met 1 Maart j.l. in gegane rechtstreeksche verbinding van Schouwen en D.uiveland, St.-Philipsland, Nieuw-Vosmeer en Steenbergen naar Ro- zendaal en omgekeerd. Deze geheele staat publiceeren gaat met, maar we zullen trachten met een voorbeeld de reisgelegenheid te verduide lijken. Gaat men om 5,55 ure, des mor gens van Zierikzee, dan is men reeds 9 uur m Rosendaal, vanwaar men 9,35 (behalve des Zondags) naar Vlissingen kan, om 10.05 naar R'dam, 9,55 naar Breda en 9,38 naar Esschen. Uit Rosen daal kan men, na aankomst der tremen 4.55 u. n.m. (alleen op Dinsdag en dan vanaf Goes) uit Vlissingen, 5,54 u uit Rotterdam, 5,30 u. uit Breda en 4,22 u. Esschen, om 6',15 u. 's avonds, terwijl men dan 9,45 te Zierikzee arriveert. HAAMSTEDE. Niettegenstaande het on gunstige weer is Maandag j.l. het stra- feest voor Haamstede en Burgh met op gewektheid gevierd. Omstreeks half acht in den voormiddag kwamen een 39-tal ruiters op versierde paarden gezeten van Westen-Schouwen af de kom van het dorp Burgh binnenrijden. Na een omgang door het dorp onder de opwekkende mu ziek der harmonie Witte van Haemstede" en begeleid door een massa belangstel lenden werd de tocht voortgezet naar Haamstede, waar eveneens een rondgang plaats had en de stoet ontbonden werd. Wegens het slechte weer kon de voor genomen filmopname niet plaats hebben. Wij zullen hopen op een ander jaar? „wat in het vat is, verzuurt niet". In ieder ge val onzen dank aan de deelnemers, die, trots storm, hagel- en sneeuwbuien ons oude „stra-feest" hebben doen slagen. BRUINISSE. Door den hevigen wind der laatste dagen hebben de vaartuigsn van een tweetal schippers eenige averij opgeloopen. Van Bru 38, schipper J. Pad mos, komende uit België, brak op de Westerschelde, tengevolge van de holle zee die daar stond, een der zwaarden. Van Bru. 156, schipper J. de Ronde, met bestemming voor België, brak de giek, terwijl ook het zeil werd gescheurd. Met veel moeite wist de schipper de haven weer te bereiken. STAVENISSE. Dinsdagvoorm. we. al hier 't stoffelijk overschot van wijle,! dhr C. Broodman ter aarde besteld. Een groote stoet lijkgangers volgde de lijkbaar. Ach tereenvolgens voerden aan de geopende groeve het woord de heeren Hanssens, Dorst, Leune en Buijze, die hem resp. herdachten als gemeenteraadslid, wethou der, bestuurslid van de Boerenleenbank, id. van den Kolenoond en als 'vriendl Circa 30 jaar was de overledene lid van den gemeenteraad en de laatste jaren tevens wethouder. Bovendien vervulde hij een tal van betrekkingen in. diverse cor poraties. Allen roemden zijn grooten ijver en nauwgezetheid. De overledene was iemand, die veel voor een ander 'over had en weinig voor zich zeiven eischte. Men kan gerust zeggen dat er een goed ambtenaar en een goed mensch is heen gegaan. De zoon dankte namens de fa milie allen voor de laatste eer den over ledene bewezen. SCHERPENISSE. Den 7 Maart a.s. is het 350 jaar geleden dat Maria van Nas sau het Cloveniersgilde alhier heeft op gericht. het tegenwoordige bestuur be staat uit de heeren Chr. Hartog, Deken, W. L. Klos, boekhouder, J. Suurland, C. G. Hartog, M. G. Larooij en M. Hage Jz., officieren en C. Tiehem', vaandrig. THOLEN. Op de voordracht voor wa terbouwkundig opzichter is door het be stuur van den Cal. Willem Annapolder te Kapelle (Z.-B.) als No. 3 geplaatst de heer A. J. Visser, alhier. Provinciale Zsnuwsche Vereeniging tot bestrijding der T.B.C. Aan het jaarverslag van bovengenoemde vereeniging is o.a. ontleend: Het bestuur had in 1923 geen gemakkelijke taak. Het werk Was door de oprichting der cön- sultatie-bureaux veel omvattender gewor den, en de controle op de geldmiddelen werd steeds strenger. Herinnerd wordt aan de vaststelling van instructies voor den ckstricts-t. b. c.-arts en voor.de pro vinciale huisbezoeksters. Ook de opening van het districts-consultatiebureau wordt gememoreerd. Vier nieuwe vereenigingen traden tot de vereeniging toe. Ds Prov?. cursus voor opleiding van huisbezoeksters werd regelmatig in Goes gehouden. Ds districts-t. b. c.-arts heeft een moeilijke taak, ook door de geographische ligging van Zeeland. De Prov. Ver. bereikt niets zonder steun der artsen. De secretaris is als Roent- genoloog herhaaldelijk m de gelegenheid geweest te bespeuren, dat de samenwer king tusschen huisartsen zoowel als spe cialisten en dr. Hoorweg uitstekend is, Er is alle reden tot tevredenheid en optimisme. Aan het verslag is toegevoegd het verslag der werkzaamheden van het Districts- en de kringbureaux. voor t. b. c. in Zeeland. De heer dr. Hoorweg, her innert ten eerste aan de voorbereiding van het werk, waarvan ook de moeilijk heden van het reizen bij de besprekingen een voornaam punt uitmaakten. Geduren de de laatste 9 maanden heeft zich het werk uitgestrekt over geheel Zeeland, behalve Vlissingen. Met de raden van arbeid in Zeeland werd samenwerking gezocht. Die te Goes zegde volledige medewerking toe. Alleen patiënten, die door den huisarts werden gezonden, 'wer den als regel toegelaten. Van de 84 huis artsen verleenden er 60 hun medewerking en zonden patiënten. Er ligt op dat ge bied voor de bureaux een groote, mis schien eerst wel ondankbare taak. Te Middelburg zijn 263 poiënten ingeschre ven, w.o. 70 kmderen/|Ut Kinderzorg. Te Goes was het aantal ingeschreven lijders 152, op Schouwen—Duivel and $52; te Hulst 107, te Temeuzen 71, te Tholen 54. te Oostburg 13, totaal 808 patiënten. Van deze hadden 51 t.b.c.; 103 gevallen wa_ ren twijfelachtig en 354 hadden geen t.b.c.; van de 351 hadden 328 long-t.b.c. Van de 354 niet aan t.b.c. lijdende perso nen werden er 95 afgevoerd. Tenslotte nemen wij nog over dat in de jaren 1919, 1920 en 1921; de sterfte aan t.b.c. op de 10.000 inwoners bedroeg: Walche ren 11,71, Zuid- en Noord-Beveland 10,83; Tholen en St.-Philipsland 13,12; Schou wen en Duiveland 15,56; W. Z. Vlaande ren 8,63; O. Z. Vlaanderen 11,13; Vlissin gen 13,63, geheel Zeeland 11,63 en het geheele rijk 15,01. Tweede Reverb etstentoonstelling te Middelburg. Hef comité voor de Tweede Nijverheids- tentoonstelling, welke van 17 Mei tot en (met 5 Juni (met uitzondering van Zondag 1 Juni) in het Schuttershof te Middel burg wordt gehouden, werkt geregeld voort om ook deze tentoonstelling weder om goed te doen slagen. En al is er nog voor enkele standen plaats, er is alle reden om te vertrouwen, dat er ook dit jaar geen plaatsje zal open blij ven, waarbij een goed deel der stanis zal zijn Ingenomen door vroeger hier nog met geëxposeerde firma's. Een belangrijke beslissing lijkt ons, dat men de jury zal doen bestaan uit per sonen uit andere plaatsen, wat zeker vooral tegen onze stadgenooten-exposan- ten gewenscht «is. De commissie over weegt ook hoe het bezoeje van buiten de stad zoo groot mogelijk te doen zijn en besloot reeds op 29 Mei (Hemelvaarts dag) van Zierikzee een daarvoor afge huurde boot te doen varen rechtstreeks naar Middelburg, tegen een matig tarief. Zeenwsche steun aan Duitschland. Door hel Provinciaal Zeeuwsch Comité tot leniging van den nood in Duitschland is weder een nieuwe poging gedaan, om nogmaals gelden bijeen te brengen voor de armoe-lijdende Duitschers. Het' comité is op het denkbeeld gekomen een blij vende herinnering te scheppen aan het werk, dat het, dank zij de van alle zijden ondervonden medewerking,' op goede wijze heeft kunnen uitvoeren. Door de Kon. Utrechtsche Fabriek van Juwee- len, zilverwerken en penningen van C. J. Begeer, welke firma w'arme belang stelling in en groote medewerking voor het plan heeft getoond, is een penning ontworpen, welke aan de ééne zijde toont de noodkreet van het Duitsche kind „Mutter, mutter, gib mir Brot", aan de andere zijde het Zeeuwsche w'apen en het antwoord: „Wij Zeeuwen willen hel pen". Deze penning is geslagen in brons en z.g. Jubileumbrons. Het comité heeft nu de medewerking ingeroepen van bur gemeesters, predikanten en hoofden van scholen m de provincie om deze pennin gen zoo ruim mogelijk te doen versprei den, tegen een prijs van 50 ,cent voor de bronzen en 25 cent voor die van Ju bileumbrons (20 cent bij afname van 100 stuks). De penning is zeer geschikt voor uitdeeling in scholen, Zondagscholen, ca- techisatiën en catechismus, enz. Het comité heeft deze gelegenheid aan gegrepen verschillende personen, die bij het inzamelen van gelden, kleeding en voedtngsartikelen hun hulp verleenden, een hennneringspentiing .als blijk van waardeering toe te zenden. RECHTZAKEN, „De Telegraaf" tegen „Het Volk". Namens de N.V. Dagblad „De Tele graaf" te Amsterdam werd voor de Eer ste Kamer der' Amsterdamsche Rechtbank gediend van conclusie van eisch tegen de heeren mr. P. J. Troelstra en J. F. Ankersmit, vormende de hoofdredactie van het dagblad „Het Volk" te Amster dam. Eischeres citeert een artikel, opge nomen in „Het Volk" van 17 Januari 1924, 2e blad, betreffende het uitgeven, om streeks den 'overgang van 1916 op 1917, van speciale bijvoegsels, waarvoor door de Russische regeering „aan het blad van de heeren Koldert en Schroder een bedrag vani f 60,000 betaald zou hebben. Eischeres stelt, dat „Het Volt" 't in ge meld artikel doet voorkomen, „als zoude eischeres tijdens den grooten Europee- schen oorlog van 1914 tot 1918 door de Russische regeering zijn omgekocht en in dienst hebben gestaan van deze re geering". Eischeres acht haar goeden naam1 door den geheelen inhoud van het artikel ten zeerste aangetast. De conclusie van eisch komt tot de slotsom, dat het der Rechtbank behage: le. te verklaren dat oovenvermelde han delwijze van gedaagden is onrechtmatig; 2e. gedaagden hoofdelijk te veroordeelen om aan eischeres te vergoeden de schade door haar geleden en nag te lijden, ten gevolge van bovenvermelde onrechtma tige handelwijze en gedaagden te ver oordeelen aan eischeres te betalen een [schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 3e. gedaagden te veroordeelen ra de kos ten der procedure. Als procureur stelde zich voor eischeres, mr. J. de Vrieze, en als procureur van de gedaagden, mr. M. Mendels. Deze zal op 18 Jdaart a.s. dienen van conclusie van antwoord. POST EN TELEGRAPHIE. POORTVLIET. Nu de middagbestelling van de post is opgeheven, kunnen be langhebbenden hun stukken afhalen te gen betaling van 50 cent per 'kwartaal. Voor de maand Maart is hij gebruikma king van dat recht ook 50 cent ver schuldigd. IInmstedingen. ST.-MAARTENSDIJK. Bij de op 1 de zer door het bestuur van het Waterschap „Sint-Maartensdijk" gehouden aanbeste ding voor de levering van 1000 ton basalt •lag en 1000 ton grint was ingeschreven;

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1