Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiën Maandag 25 Febr. 1924 zierikzeesche courant. buitenland. b i n N E N l a N D, Uit Stad en Provincie. Pry» por 8 maanden f 1,50, franco por poat ƒ1,80. Voor hot buitenland por jaar f 10,—. Afzonderlek© nummer» 6 cent. Veriohynt Maandag, Woensdag en Vrijdag. I van 1—8 regels 80 ets. van 4 regel» en daarboven 20 ota. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 80ste JAAKGANG. - No. 11048. lezendln« °p d«» d»s y»° Dit. k. 1. DE LOOZE If. Ultg. RiSicf. ID. 1. KOSTE*, *,T8 ™r Van een viaduct gestort. Dealer dagen is de goederentrein Mün- Chen—Berlijn in volle vaart van 't via- dukt bij Ludwigstadt, een hoogte van een 30 M„ naar beneden gestort. De meeste wagens werden vernield, de ma chinist en nog een persoon werden ge dood. De oorzlaak van het ongeluk is nog niet vastgesteld; de deskundigen meenen, dat men hier volstrekt niet hoeft te maken te hebben met een weigeren van de remmen. Ook wordt gedacht aan een te snel dalen. Intusschen zial een juiste vaststelling van de feiten wel niet meer mogelijk ziijn, daar de machinist gedood is en de meeste wagens in de diepte 2fijn gestort. Nader wordt gemeld, dat de trein in zijn val vele huizen (het viaduct loopt over het stadje) heeft ver nield of beschadigd. Als tragische bij zonderheid wordt gemeld, dat de ge- doode machinist zijn laatste rit maakte, daar hij den volgenden dag met pensioen ging. Jaren achtereen heeft hij dezen trein gereden. Tevens blijkt nog, dat het tweede slachtoffer geen beambte is, maar een Belgisch koopman, die het lijk van Zijn onlangs bij een bergongeluk omge komen zuster was gaan halen en dit in den goederentrein naar Berlijn begeleid de. De man heeft in de vlammen van den brandenden trein den dood gevon den. Volgens de „Köln.-Ztg." is het on geluk wel degelijk het gevolg van het weigeren der remmen, waardoor het per soneel de macht over den trein verloor, die met een vaart van een 80 K.M. van de hoogte naar beneden suisde en onder gillende fluitsignalen het viadukt nader de, waar een oogenblik later de loco motief uit de rails vloog. Krankzinnig wonderkind. De justitie in den Amerikaanschen staat Florida -houdt zich bezig met een zeer ongemeen geval, n.l. dat van Franc Mc Dowell, een jongen die thans een jaar of negentien is, doch' die reeds gedurende een jaar of vijf, zes als „wonderkind" van zich deed spreken. Zoo promoveerde hij al op Zijn 16de jaar aan de George Washington Universiteit te Washington. Niet enkel zijn vroegrijpheid doch vooral Zijn veelzijdigheid trok de aandacht. Hij was Zoowel op zakengebied als in de wiskunde een fenomeen. Thans heeft dit vroegrijpe jongmensch zich ontpopt als een krankzinnige, lijdende aan moord- •Zuchtigen godsdienstwaanzin. Een dag of wat geleden sloop hij 's nachts, 't slaap vertrek van zijn ouders te Peterborough (Florida) binnen en schoot beiden van vlakbij dood. Toen hij voor de politie een verklaring van Zijn daad moest geven, Zeide hij, dat hij er toe gedreven was geweest door de begeerte boete te doen voor een anderen moord. De knaap ver telde n.l., een jaar tevoren zijn zusters te hebben om: het leven gebracht door het huis, waar zij sliepen, in brand te steken. De ongelukkige kinderen waren toen levend verbrand. Die moorden op de zusters legde Mc Dowell weer uit als een boete voor een godlastering aan welke hij zich als 12- jarlge knaap had schuldig gemaakt, en die hem steeds op het geweten had ge drukt. Desertie en oplichting. Een boer uit Larivière, bij Belfort, die bij het uitbreken van den oorlog gemo biliseerd was, verdween reeds spoor loos den 13en Augustus, toen de oorlog dus nauwelijks begonnen was. Hij werd als vermist opgegeven en aan zijn we duwe op haar verztoek een pensioen van 1400 frank uitgekeerd. Voor de ziele- rust van den verdwenen soldaat werd een mis opgedragen en zijn naam staat op den gedenkplaat in het gemeente huis van Larivière, die de namen van gesneuvelden uit den streek vermeldt. De vermiste en als gesneuveld be schouwde man heeft dezer dagen, dus meer dan negen jaar na Zijn verdwijning voor den krijgsraad terecht gestaan. Wat was het geval? De man, die niet heel sterk van geestvermogens schijnt te Zijn, is in de eerste oorlogsdagen eenvoudig gedeserteerd en naar zijn zeer eenzaam' gelegen hoeve teruggekeerd. Daar heeft hij Zich al dien tijd schuil gehouden en ging er als een oom van zijn twee eigen kleine kinderen door. De vrouw liet niets achterwege om de komedie te doen lukken, vandaar, dat zij ook pensioen aanvroeg. In 't dorp koesterde men echter argwaan en er werd veel gepraat. In het begin van dit jaar is het bedrog ontdekt en de man gevangen genomen. De krijgsraad heeft hem tot vier jaar veroordeeld. De man heeft als voornaamste reden van zijn desertie opgegeven, dat hij zijn vrouw, wier gezondheid slecht was, niet in den steek kon laten. De vrouw zal zich nu nog moeten verantwoorden, omdat ze meer dan 13.000 frank aan den staat heeft ontfutseld. De gehuwde Ambtenares. Het op 31 December j.l. aangezegde ontslag van de gehuwde ambtenaressen bij de P. T. en T. is thans bevestigd. De officieele ontslagbrieven zijn uitgereikt. Op 1 Maart zullen 189 ambtenaressen den dienst verlaten; 142 blijven, althans voor- loopig in d:enst, om reden van dienst belang dan wel omdat zij kostwinners Van een gezin zijn. De ontslagenen ont vangen drie maanden wachtgeld, terwijl zij, die na afloop van den wachtgeld termijn zeven of meer voor pensioen- geldende dienstjaren tellen, als dan da delijk ingaand waehtgeldpensioen ont vangen. Winkoop naar Moskou. Naar Het Volk weet - mee te deelen, heeft de heer Wijnkoop van de Exeku- tieve Moskou telegrafisch de uitnoodiging ontvangen, persoonlijk naar Moskou te komen, teneinde zich aldaar te verant woorden ten opzichte van de ontelbare klachten, die door of namens de oppositie bij dit college zijn inged'end, over de wijze wasrop ook na- het eerste ïngrij1- pen de oppositie door de partijleiding nog altijd wordt behandeld. De Jachtwet. Het Stil. no. 52 bevat een Kon. be sluit van 19 dezer, waarbij is bepaald, dat de Jachtwet 1923 in werking treedt cp 1 Maart a.s. De facultatieve 10-urendag. De Middenstandsraad heeft den minis ter van Arbeid opnieuw inededeeling ge daan van de ernstige concurrentie, die patroons ondervinden doordien arbeiders, na beëindig:ng van den wettelijken ar beidstijd in dienst van hun patroon, voor derden arbeid verrichten. Een bestrijden van deze concurrentie door bepalingen in het collectief arbeidscontract, acht de Raad ten eenenmale buitengesloten; zoo wel patroons- als arbeidersorganisates toch verklaren zich ten deze in het al gemeen onmachtig. Voor een daadwer kelijke bestrijding van het euvel is naar het oordeel van den Raad, wijziging der huidige Arbe'dswet noodig. Met het oog daarop wenschl de Middenstandsraad de huidige Arbe'dswet in dier voege ge wijzigd te zien, dat het mogelijk zou worden, dat arbeidersi, die langer dan 81/2 uur per dag willen arbeiden, 'n overleg met hun werkgevers ook in dienst van dezen werkgever, tot ten hoogste 10 uur per dag arbeid mogen verrichten. Nieuwe bezuinigingsplannen. „De Rsb." verneemt, dat de regeering voornemens is, alle werklieden en daar mede gelijk te stellen ambtenaren, die in het Bezoldigingsbesluit zijn onderge bracht, daaruit te nemen en over te bren gen naar het arbeidsreglement. Omtrent de bezuinigingsplannen inzake de pensicenwetgeving deelt het blad het volgende mede: Alleiferst wordt het aan tal dienstjaren, waarbij een maximum pensioen verkregen wordt, gebracht van 35 op 40. zoodat de vroegere toestand wordt hersteld. Ook in de regeling van het minimum-pensioen wordt een belang rijke wijziging gebracht. Tot nu toe had men na zeven dienstjaren recht op; het minimum-pensioen. Thans zal dit eerst na 10 jaar het geval zijn. Verder was tot dusverre het minimum-pensioen steeds 30 pet., maar deze bepaling wordt in getrokken. Pe»* dienstjaar krijgt men i/4o van zijn pensioen. Alle personen, wier salar s of totaal aan salarissen minder danff 800 bedraagt per jaar, vallen bui ten de Pensioenwet, en ten slotte 'woor den jaren in lossen dienst niet meer in aanmerking genomen. Tot heden viel men onder de Pensioenwet na een lossen diensttijd van 12 maanden. Voor de reeds in dienst zijnde ;erscuen /.uilen billijke overgangsmaatregelen getroffen worden. Van de Regeering zijn. zoowel in dit zittingsjaar als in het volgende, geen voorstellen te wachten tot verlenging van den arbeidsdag van ambtenaren of rijks werklieden, zoowel in vasten als lossen dienst. TWEEDE KAMER. Vervolg zitting van Vrijdag 22 Februari. Minister Colijn deelt mede, dat de hooge inkomens reeds 30 pot. en meer aan belasting betalen. Spr. geeft de voor keur aan verlaging van het aantal annu ïteitsjaren voor het invaliditeitsfonds bo ven vermindering van de annuïteit zelve. Minister Colijn acht de wettelijke ver lenging van den arbeidsduur ongewenscht, maar verlenging door overleg noodzake lijk voor hoogere productie en econo misch herstel. De regeering is bereid steun te 'bieden aan welvaartsbronnen die levensvatbaar zijn gebleken. Na de sluiting der algemeene beschou wingen wlordt de motie-Westerman ten gunste van de motie-Groeneweg inge trokken. De motie-Troelstra verworpen met 5621 stemmen; de motie-Wijnkoop met 772 stemmen; de motie-Groeneweg met 47—33 stemmen. Hoofdstuk I werd z. h. s. goedgekeurd. Te 3,20 werd de zitting tot Dinsdag middag verdaagd. Landstorm beschouwd, moet worden als een soort veiligheidsmaatregel. Van som mige kanten wordt dikwijls geschimpt op het militair gedoe en ook tegen de V.L. wordt te keer gegaan. Wie echter irteer in het innerlijke der zaak door dringt, merkt, dat het een heel andere toestand is. De V.L. is een voorbehoe dende maatregel en dient daarom 200 groot iriogelijk te Zijn. Z.E.A. herinnerde aan de voorspellingen, welke de laatste 10 jaren ziijn geuit en waarvan niets is uitgekomen. Na 't sluiten van den vrede dacht men algemeen, dat de welvaart terug zou keeren, doch tot heden is ze er nog niet, hoewel- de vooruitzichten gunstiger Zijn dan eenigen tijd geleden. Niettegenstaande de gunstiger vooruit- Zichten kunnen nog zooveel factoren ont staan die alles opnieuw bedreigen. Daarom is het urgent, dat de V.L. zich nog meer ontwikkelt en die elementen bevat, welke welgezind zijn. Hoe ster ker de Landstorm, hoe minder in ons land een Zekere bende zich zal opma ken om zich van het gezag meester te maken; het is niet alleen een veiligheids maatregel, die geldt voor een vrij Ne derland, maar ook individueel voor iedere inwoner van ons land, die de veiligheid en rust voor zijn huisgezin en zichzelf lief heeft! Met het verzoek tot de aan wezigen, het eerste couplet van 't Wil helmus te zingen, waaraan onmiddellijk werd voldaan, eindigde Z.E.A. onder alge meene instemming. Kapitein van Schelven deelde namens den voorzitter van het Nat. Landstorm- Comité, dhr. Duijmaer v. Twist, mede, dat deze wegens parlementaire werk zaamheden hier niet tegenwoordig kon zijn en voorts dat het H.M. de Koningin heeft behaagd alle landstormers een portret van Haar te schenken. Na de vertooning der film: Weenen in 1919, waarin een klein deel van het lijden deZer wereldstad op 't doek werd gebracht, nam majoor Bretsehneider het spreekgestoelte in, welke sprak over „Strijd", en in welke causerie hij den oorlogsgod Mars schilderde in al zijn wreedheid en krachtwees op de idealis tische stroomingen in tal van landen; het Volkenbondsideaal en o. m. de vraag stelde: Is de strijd een menschelijke uit vinding, te onzaliger ure in het leven geroepen? De natuur geeft het antwoord; zij kent slechts strijd, in welken vornt dan ook. Ook in de historiebladen der verschillende naties nemen de oorlogen belangrijke, maar ook sombere, bladzij den in. Zoo ook in' onze vaderlandsche geschiedenis. Met enthousiasme schetste spr. de Nederlanders der 17e eeuw en eindigde onder applaus met het overbe kende gedeelte uit Tollens' „Overwinte ring op Nova Zembla, n.l. „Kastielje kroop terug voor Maurits heldendegen", enz. enz. Na de filmvertooning: „Het Kon. be zoek aan Ouerijsel, Mei 1921", werd een kleine pauze gehouden, waarna de heer Laernoes uit Vlissingen, secr. der Prov; Landstorm-Commissie, sprak over: „De Bizondere Vrijwillige Landstorm" De resultaten der 5-jarige propaganda voor dit instituut Zijn geweest, dat thans 50-000 mannen zijn aangesloten. Spreker hoopte, dat nog meerderen zich Zullen aansluiten en Zij, die sympathie voor dit instituut gevoelen, zich zullen abon- neeren op een Landstormblad, dat half Maart verschijnt. De film: „Misleid door Bolsjewisme", werd met aandacht gevolgd. Duidelijk werd gedemonstreerd, hoe door over dreven idealisme men Zelf de dupe wordt van de partij die predikt: de productie middelen aan den staat en de dictatuur van het proletariaat!" De oudste landstormer in ons land, de 76-jarige heer van Salm, kreeg nog even het woord en werd enthousiast toege juicht. Het slotwoord werd gesproken door den heer v. d. Broek, comm. der Bijz. V. L., afd. Schouwen—Duiveland, die nog eens releveerde hoe de laatste film een waarschuwing bevat, en er op wees, dat ook in ons land in 't duister wordt gewerkt en er organisaties bestaan, die de jeugd stelselmatig ontevredenheid leert en opvoedt tot het voeren van den klassestrijd! Spr. dankte de verschillen de autoriteiten voor hun tegenwoordig heid, de heeren van 't strijkje voor het muzikale gedeelte en de heeren, die in de cabine assisteerden voor de filmver tooning. ZIERIKZEE. Vrijdagavond werd in de Concertzaal een propaganda Landstorm- auond gehouden, die door Zeer veel be langstellenden werd bijgewoond. Onz'e burgemeester opende deze bij eenkomst met een redevoering, waarin Z.E.A. er o.m. op wees, dat het be zoek aan de jaarlijks gehouden Land- stormavond altijd heel groot is, maar die nog grooter moet worden, omdat de Bij de heeren Van Bentem Jutting te Middelburg verscheen in brochurevorm de rede door prof. dr. P. J. Blok uitge sproken m de Noorderkerk te Middel burg op 22 Februari j.l., bij 't herdenken van „De overgang van Middelburg naar den Prins van Oranje in 1574." REN ESSE. Zaterdagavond gaf het fan farecorps „Luctor et Emergo" voor de donateurs m de zaal van mej. wed. Kap pers eene uitvoering. De zaal was ge heel bezet. Het programma,, dat met een 12-tal nummers prijkte werd m alle op zichten verdienstelijk afgespeeld. Het ka merstukje: „Adspirant-Kommiezen" werd door een 4-tal jongeheertjes vrij aardig uitgevoerd, evenals de voordracht „Han nes de Daklooze". Aangezien deze spe lers voor het eerst voor het voetlicht tra den, gaf hun spel wèl den indruk, dat zij met een beetje goeden wil en ijver flinke krachten kunnen worden. Het kluchtspel „De principes van Van der Steen" en het blijspel „Daar is Mijnheer" liepen goed van stapel. Wat betreft de uitvoering der 8 muzieknummers zij ge meld dat het fanfarecorps onder leiding van den ijverigen en bekwamen Direc teur wederom getoond heeft wat door oefening en ernstige studie bereikt kan worden. Werden de no. 2, 4, 7 en 9 zeer verdienstelijk ten gehoore gebracht, de nummers 3 en 8 getuigden van dege lijke studie. „Neerlands Taptoe" was heel moei De voorafgaande verklaring van dit nummer door den directeur, was wel bijzonder geschikt om het mooie en ka rakteristieke van de fantasie te doen uitkomen en begrijpen en de bezoekers boeiend vast te houden, wat ook ge schiedde met het nog meer aantrekkelijk vertolkte stuk „Au Crepuseule". De in stemming van het publiek, d:e voor het hier getödene opklonk, was dan ook zeer begrijpelijk en welverdiend. De bur gemeester dankte de dilettanten voor hun mooi en degelijk spel en de voortref felijke uitvcering der muzieknummers. De heer M. Jonker, spoorde ouden en jon gen aan öf werkend lid te 'wlorden van het corps öf het zooveel mogelijk te steunen en beval het gezelschap aan m aller belangstelling. WEST-SCHOUWEN- Het klipperschip „Volstreven", Vrijdagmorgen op 't strand bij paal 3 opgezet en rijshout gelost, is dienzelfden middag met hoog lij tegen de duinen geslagen en blijven zitten met beschadigd roer. Daar het schip zeer hoog Zit en de tijen afnemen, zal 't wel eenige dagen duren voor het vlot komt. 1 Aan aandeelhouders m de weegbrug „Renesse" kon dit jaar 5 pet. dividend worden uitgekeerd. NOORDWELLE. Aan aandeelhouders van de fairbank alhier, werd 8 pet. d:vi- dend uitgekeerd. ZONNEMAIRE. Donderdagavond werd in het café Boot alhier de algemeene vergadering gehouden van de plaatse lijke afdeeling van het Groene Kruis. Gezien het aantal leden 250 was de opkomst matig. De voorzitter, de heer Z. Hoek, wees in zijn openingswoord op de eigenaardige weréld, waarin wij te genwoordig leven, een wereld van haat en nijd. Het streven van het Groene Kruis daarentegen is die van door on derling hulpbetoon te lenigen de smar ten der lijdende menschheid. Wij kunnen ons in dit opzicht verheugen een wijk verpleegster te bezitten, die zich met lust en liefde aan hare taak wijdt, ten einde het lijden der kranken zooveel mo gelijk te temperen. Uit het jaarverslag bleek o.m., dat door de wijkzuster over 't afgeloope.i jaar in de gemeente zijn afgelegd totaal 1554 bezoeken m 35 ge zinnen, waarvan 58 op het gebied der t.b.c.-bestrijding. terwijl in denzelfden tijd ten behoeve van kranken 66 verplegings- artikelen in bru:kleen zijn gegeven. De rekening en verantwoording van het Groene Kruis over het boekjaar 1928 sloot bij een totale ontvangst van f 1214,53 en uitgaaf van f 919,525, met een batig saldo van f'295,005, die der t.b.c.-bestrijding bij een ontvangst van f 448,96 en een uitgaaf van f 376,80, met een goed slot >van f 72.16. De commissie, met het naz'en van rekening en bescheiden belast, ad viseerde bij monde van den heer J. Rijs- tenbil tot goedkeuring, waartoe werd be sloten. Voor het volgende jaar werd een nieuwe commiss:e benoemd, bestaande uit 3 leden, t.w. de heeren A. Lijk, D. de Klerk en A. Hooze. De begrootingen van Groene Kruis en t.b.c.-bestrijding werden in ontvangsten en uitgaven resp. vastge steld op) f 1040 en f 411.66. Het bestuurs lid, de heer Z. Hoek, periodiek aan de beurt van aftreding, werd bij acclamatie herkozen. Betrokkene had het voornemen opgevat zich niet weer herkiesbaar te stellen, doch aanvaardde, op aandrang der vergadering, wederom zijn functie, Ten slotte werd nog besloten, aan het gemeentebestuur in bruikleen aan te vra gen het ledig staande lokaal der o.l, school tot magazijn der verplegingsar- tikelen. 8TAVENI8SE. De eerstvolgende alge meene jaarvergadering van „Schutte- vaer" zal dit jaar gehouden worden te Zierikzee en wel in de week van 20—27 April a.s. Door de afdeellDg alhier z(jn benoemd in de regeling»* oommissie de heeren Buyze en M. C. Wielaart. SCHERPENISSE. Ten overstaan van no taris Dl van de Velde te Tholen en ten verzoeke van de weduwe en erfgena men van wijlen den heer Th. L. Beve lander te Oud-Vossemeer werd Vrijdag middag in het hötel „De Gouden Leeuw" alhier geveild en verkocht: twee 'Woon huizen met timmermanswerkplaats en er ven. staande en gelegen; in de West straat alhier, voor de som van f 3150, aan den heer Joh. van Gorsel. De 350-jarlge onafhankelijkheid van Middelburg. Op plechtige wijze wterd Vrijdag te Middelburg het feit herdacht, dat de stad 350 jaar geleden uit de Spaansche handen overging in die der Geuzen. Van ver schillende openbare gebouwen, alsook van particuliere woningen wapperde de drie kleur. In de Nieuwe Kerk en \jji de Noorderkerk werden historische redevoe ringen gehouden door Ds. J. B. Netelen bos, van Heinkenszand en Prof. Blok1, van Leiden, waarbij ter afwisseling orgel solo's werden gegeven en zangkoren oud- Holl. liederen zongen. Geen plaatsje was in de beide genoemde gebouwen (de grootste der stad) onbezet. Een uur vóór den aanvang luidde de „groote klok?' van den „Lange Jan", iets wat -slechts bij hooge uitzondering, n.l. bij plechtige gelegenheden gesCihedt. Feestelijk hoopt men dit feit te herdenken in Augustus, bij welke gelegenheid H.M. de Konin gin wordt verwacht. rechtzaken! Op de alfabetische lijst van aan beveling ter vervulling der vacature van raadsheer in het gerechtshof te Arnhem komt als no. 2 voor, mr. S. Triezenberg, oud-president van de ontbonden arron- dissements-rechtbank te Zierikzee. Ter Openbare Terechtzitting der Ar- rondissements-rechtbank te Middelburg van Vrijdag, 22 Febr. j.l., werd o.m. be handeld de zaak tegen C. J. V. Hz., sto ker, 21 jaar, wonende te Duivendijke, gedetineerd in het Huis van Bewaring te Middelburg, beklaagd van diefstal van een offerbus met een bedrag van f 0,55 uit het Gereformeerde Kerkgebouw te Eikerzee en toebehoorende aan de Ge reformeerde Kerk, op 20 Januari 1924. Door den Officier van Justitie was één getuige gedagvaard. De eisch luidde: 8 maanden gevangenisstraf met aftrek voor arrest. De uitspraak is bepaald op 29 Februari e.k. yerkoopingen, enz. Door notaris D. v. d Velde werd Zater dagavond geveild in het „Hof van Hol land" te Tholen: een woonhuis met schuurtje en erf, toebehoorende aan A. Hengstmengel aldaar. Het werd verkocht voor f 2075 aan den heer C. Laban, meu belmaker te Tholen. onderwijs. HAAMSTEDE. Bij het op 23 dezer te Arnhem gehouden examen voor machine- schrijven (10-vingersysteem) en stenogra fie (systeem-Pitmann), slaagde o>.a. dhr. L. C. van der Velde, volontair ter -ge meente-secretarie. alhier. kerknieuws. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Rouveen, A. J. W. van In,gen te Hattem. Te Terhorne (toez.) J. C. M. Jansen te Made. Te Wier den (Ov.). E. Schimmel te Jaarsveld. Te Oudelande (Z.), J. J. Homburg te Goes. Te Hijkersmilde, J. Hengeveld te Schiplulden. Aangenomen: Naar Nieuw-Vosmeer, W, K. C. Hage te Hums. Bedankt: Voor Wilnis, F. F. J. v. d. Plassche te Krimpen a. d. Lek. Voor Ameide en Tienhoven, E. Schimmel te Jaarsveld. Voor Zuid-Beijerland, C J. v. d. Graaf te Koekengen. Voor St.-Jaoobiparochie, F. J. de Boer, cand. te Groningen. Geref. Kerk. Beroepen: Te Hoogersmilde, cand. J. H. Meuleman te Zwolle. Te Gramsber- gen (Ov.), cand. C. A. Vreugdenhil te Rotterdam. Aangenomen: Naar Vreeland, K. Fern- hout te Amsterdam. Chr. Geref. Kerk. Bedankt: Voor Bunschoten, J. L. de Vries te Rijnsburg. Geref. Gem. Beroepen: Te Rotterdam (2de maal), J. Overduin te Gouda. ingezonden stukken. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie) 1 Oopy wordt niet teruggevonden. Mijnheer de Redacteur. Wat heb ik, en velen met mij, verbaasd gestaan bij het zien van de reclame op de achterzijde van de gaskwitantie. Hoe is het mogelijk, dat men de mensohen „met alle geweld" een minderwaardig artikel wil opdringen. Het getuigt toch werkelijk niet van goede „koopman schap om op zulk een wijze z'n waar het publiek op te dringen? Een goed „koopman" biedt z'n artikelen eerst dan als prima aan, als hij er van /over tuigd is, dat het bij het publiek om de „deugdelijkheid" gewild is, dat is goede „koopman"schap. In de tekst gedrukt op de kwitantie leest men o.a.: „Nu beslist de goedkoopste, zindelijkste en aange naamste brandstof". Goedkoopste. Het tegendeel hebben velen met mij zeker on dervonden bij de aanbieding der lcw'taii-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1