Zierikzeesche Él Nieuwsbode iep in uw huid Woensdag 20 Febr. 1924. zierikzeesche courant. advertentiën i bi n nenland. ABONNEMENT: Pr$}« per S maandec, f 1,50, franco por post ƒ1,80. Voor het buitenland por ja&r f 10,—. Afzonderlijke hammers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 80ste JAARGANG. - No. 11046. Dit. k. I. DE LODZE if. UII(,Rl<Kt. H. J. KOSTE*. van 1—8 regels 60 ots. van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 60 ots. p. regel. By contract belangrijke korting Inzending op den dag van uit gave vóór 11 are. „De Telegraaf' en „Het Volk". Men. weet dat de „Telegraaf" heeft verklaard, dat zij „Het .Volk" in rech ten zou doen aanspreken wegens hetgeen dit blad had geschreven over de sub sidies, die de „Telegraaf" van de Rus sische regeering; heeft ontvangen voor het uitgeven' van Russische supplemen ten. Thans deelt „Het Volk" mee, dat de „Telegraaf" een vordering tot schade vergoeding dus niet een aanklacht wegens beleediging heeft ingesteld te gen „Het Volk", wegens een toen de „Telegraaf" zoo schreef nog niet ver schenen buitenlandsch overzicht in „Het Volk". Op denzelfden dag dat de „Tele graaf" haar voornemen een vervolging te doen instellen publiceerde, schreef „Het Volk" een buitenlandsch overzicht aldus beginnend: „Men weet nu dat ook de heer en van de Amsterdamsche „Tele graaf" een aardig vorkje hebben meege pikt aan de open tafel welke als het ware de Tsaristische regeerlng voor al die redakties of direkties hield, die zij op deze wijze voor haar wankelend stel sel meende te kunnen winnen", enz. De „Telegraaf" stelt, dat sommigen ha- rer abonnees wegens de „beschuldigingen en insinuaties" van „Het Volk" hunne abonnementen opzeggen en anderen „er van worden teruggehouden om abonnee te worden"; dat adverteerders haar ad vertenties zullen onthouden, dat autori teiten „een gereserveerde houding" je gens haar zullen gaan aannemen enz. De zaak dient 4 Maart voor de Amsterdam sche rechtbank. De bezuiniging. De minister van F:nanciën heeft aan de Tweeae Kamer een overzicht doen toe komen van de verminderingen, welke de ingediende tegroot-'ngen op den gewonen dienst ir. 1924 dusver reeds hebben onder gaan. Het totaal dezer verminderingen op alle hoofdstukken bedraagt f 7,523,611,67. Van de departementen van Oorlog, Ar beid en Kolo.niën worden nog nadere nota's van wijziging ingewacht, w'aarvan de gezamenlijke varmindering, den ge wonen dienst betreffende, nog ongeveer f 902,846 zal bedragen. De som der tot nu toe verkregen besparingen in to taal was gelijk men weet dertig millioen gulden geraamd bedraagt derhalve f 7.523.611,67 -f- f 902,846, is f 8.426.457.67 of rond 8.4 millioen.. De ZomerlQti en de Spoorwegen. De directie der Nederl. Spoorwegen heeft een adres gezonden aan de Tweede Kamer, waarin zij de aanneming van het initiatief-voorstel Staalman c.s., inzake den Zomertijd ontraadt, omdat dan de dienstregeling gedurende den tijd, waarin de zomertijd van kracht zou zijn, vijfmaal gewijzigd zou moeten worden, in ver band met de omstandigheid, dat de in voering en de beëindiging van den zo mertijd hier te lande op een ander tijd stip zou plaats vinden dan 5n België, Frankrijk en Engeland. Het is duidelijk, schrijft de directie, daf de voorbereiding aan een nieuwe dienstregeling verbonden, het technisch onmogelijk maakt einde Mei en begin Juni een nieuwe d;enstregeüng gereed te hebben. Afgezien echter van alle moei lijkheden voor ons bedrijf, moet, omdat iedere wijziging der dienstregeling als gevolg van invoering van den zomertijd noodzakelijk een belangrijke verslechte ring van den dienst voor het publiek be- teekent, er althans naar gestreefd wor den, het aantal malen, dat wijziging moet plaats hebben, tot het minimum te be perken. De werkeloosheidssteun. Wij hebben onlangs meegedeeld, dat de regeering haar voornemen om zich tegen 1 Januari 1924 aan den werkloos heidssteun te onttrekken, zoodat de crisis werklozen naar het Burgerlijk Armbe stuur zouden worden verwezen; voors hands met heeft uitgevoerd. Het in wer king treden van dien maatregel ;s ver schoven eerst tot 1 Februari j.l., daarna tot 1 Maart a.s. Sedert hebben de be sturen der vier groote gemeenten met klem bij minister Ruys betoogd, dat de onthouding van dien regeerngssteun on- gewenschte gevolgen na zich zal sleepen. Een definitieve beslissing is door den minister van Binaenlandsche Zaken nog niet genomen, doch uit alleszins betrouw bare bron verneemt het „Hdbl." dat de kansen voor het bestendigen van den be- staanden toestand zeer zijn gestegen. Zoodat per saldo de regeering zich hoogstwaarschijnlijk niet aan den werk loosheidssteun zal onttrekken, Mr. M. J. C. M. Kolkman f Mr. M. J. C. M. Kolkman, oud-minister van financiën en lid van de Tweede Kamer, is in den ouderdom van bijna 71 jaar overleden. In de Kamer was hij een veteraan. In Mei Zou hij daar veertig jaren zitting hebben gehad. Bijna 25 jaren Kamerlid maatschap had hij reeds achter den rug, toen hij, na de verwerping van de be grooting van oorlog, in den nacht van Staal en het aftreden van het ministerie- de Meester, in Februari 1908 de porte feuille van financiën aanvaardde in het ministerie-Heemskerk. Bekend is zijn in April 1911 ingediend voorstel tot ver hooging van het tarief van invoerrechten, bindt Akk«r's Kloootcrbalarm aeu suyd aan met rheumatiek en spierpijd. Heerlijk wrijfmtddel, zet het zijn verzachtende zuiverend en genezende werking voort tot de kwaal overwonnen ia. Door ieder gebruiker geprezen bij brand- en any- wonden. winterhanden en -voeten en alle huidaandoeningen. dat echter ontwerp is gebleven en waar over een felle strijd is ontbrand, al ont kende de minister, dat een eigenlijke ver andering van koers in de handelspolitiek in de bedoeling ïag. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 19 Febr. Bij den aanvang van de vergadering herdenkt de voorzitter het overlijden van den Kamernestor, mr. Kolkman. Spreker schetst ziijn parlementaire loopbaan. Ernst was de ondergrond van zijn karakter, terwijl hij een fijn gevoel voor humor had, hetgeen in Zijn redevoeringen tot uiting kwam. Namens de regeering sluit minister Ruijs de Beerenbrouck zich bij de woor den van den voorzitter aan. Bij de regeling van werkzaamheden stelt de voorzitter voor, de staatsbegroo- ting vóór Paschen geheel af te handelen en tevens de interpellatie-Wijnkoop over het spoorwegpersoneel. Bij de voortzetting van de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting betoogt minister Ruys de Beerenbrouck, dat art, 40 van het Bezoldigingsbesluit moet worden ingetrokken om den schijn van recht aan de Zaak te ontnemen. Da ambtenarenpositie is niet van contractu- eelen, maar van publiekrechterlijken aard. Art. 40, door de Kroon uitgevaardigd, kan door de Kroon weer worden inge trokken. De wijziging van de redactie van art. 40 in 1922 was een fout der regeering. Het overleg met de commissie van georganiseerd overleg over de sala ris-verlaging draagt alleen het karakter van de inwinning van een advies. Spr. deelt verder mede, dat een Ko ninklijk besluit in overweging is tot het geven van ontslag aan de huwende amb tenares. Deze zal worden ontslagen om conflict te voorkomen tusschen de be langen van den dienst en die van het huisgezin. De minister verklaart, dat de rechtsche beginselen als basis Zullen blijven ge handhaafd. Hij Zou het betreuren, indien voor principiëele onderwerpen geen tijd bleef. Spr. werpt de beschuldiging van mej. van Dorp, dat de regeering 't staats socialisme zou aanvaarden, van zich. Ten aanzien van de handelspolitiek staat de regeering niet op een exclusief stand punt; zij bezit echter de protectie-moge- lijkheid van elke industrie afzonderlijk. De regeering overweegt vermindering van de rijksuitkeering aan de gemeentebestu ren, die zelf een salarisregeling voor de ambtenaren vaststellen. De minister acht de mot'e-Troelstra on aanvaardbaar. omdat deze de onderwijs- bezumig'ng lang zou uitstellen. Hij be toogt met nadruk, dat iedere miivster voor zijn eigen bezuiniging verantwoor" delijk is en moet heengaan, wanneer hij zich met den gang van zaken niet kan vereenigen. Hij dringt aan op overleg tusschen kabinet en Kamer. Minister Colijn ontzegt Troelstra het recht om hem te verdenken van te han deier: onder invloed van zekere groepen. Spr. neemt geen aansprakelijkheid op zich voor uitlat'ngen in De Standaard, waarvan hij geen hoofdredacteur meer is. De raming der middelen is in Januari 1924 verhoogd, omdat de daling der mid delen ophield. Hjj deelt mede, dat m 't kabinet de beste samenwerking bestaat t. a. v; de be zuiniging. Stopzetting der periodieke ver hoogingen is slechts uitgesteld, om niet individueel hard te zijn, maar niet afge steld. De memorie van antwoord is ster ker gekleurd dan.de Millioenennota: het begrootingsaspect veranderde niet, zelfs kwamen er nieuwe scherpe maatregelen bij. Spr. zet zijn plan uit de Miljoenen nota uiteen, gegrond op de toen bekende gegevens. Bezuiniging van f 50 mill'iioen op de Staatsdienst kon zelfs niet geheel worden verwacht voor 1926. De minister betoogt, dat het verschd tusschen de Millioenennota en de me morie van antwoord alleen is, dat mis- jschien f 10 millioen meer belasting moet worden geheven. Van de f 10 millioen bezuiniging op de Staatsdienst is reeds f 8,4 bereikt. Dekking van het tekort zon der aantasting der salarissen was niet mogelijk wegens de sterke uitzetting van dezen post. Spr. wil de eerste zwaarder belasten. De Rijksbijdrage voor het Invaliditeits- fonds kan gedurende 4 jaar worden in gehouden; het evenwicht wordt in 1982 weer bereikt. De annuïteit is te hoog vastgesteld. Spr. concludeert, dat dit dek kingsplan weldoordacht is, en zeer spoe- dig een sluitend budget brengt. De andere plannen hebben tot nu toe geen practische j waarde. Wettelijke Verruiming van den arbeidstijd zou misschien afbreuk doen aan het overleg van tegenwoordig. Spr. zal voortgaan, zoo noodig onder kwaad gerucht, met de zinspreuk: „Christus mea petra". Te 5,30 wordt de zitting verdaagd. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. De heer J. G. A. ten Siet- hoff uit Scheveningen trad Dinsdagavond voor de vereeniging „Algemeene Ontwik keling" alhier op met een lezing over „De IJsgrotten in het Tennengebergte bij Salzburg". In het eerste gedeelte dezer interessante lezing, welke slechts door weinig belang stellenden werd bijgewoond, deelde de heer Siethoff het een en ander mede over de wetenschap, die zich met het holenonderzoek bezig houdt, en voorts over het ontstaan en hf:t soort der holen. De grootste dezer on/leraardsche holen vindt men althans in Europa iti Salzburg (Oostenrijk) en wel in het Ten nengebergte. In den geest leidde spr. zijn toehoor ders daarheen en maakten zij een reis in de ijsgrot, waar men aan de hand van lantaarnplaatsjes de wonderen der natuur kon aanschouwen en zonder vermoeienis kon genieten van wat in 't ingewand der gesteenten door den invloed van lucht en water, gedurende eeuwen is ont staan. Interessante bizonderheden wer den door den heer ten Siethoff, die meer malen als gids in bovengenoemde grotten optrad, daarover gedaan. De heer Busscher, welke als voorzitter dezer bijeenkomst fungeerde, dankte den spreker hartelijk voor diens onderhou dende uiteenzetting. HAAMSTEDE. Nadat door een 10-tal dames en heeren van Haamstede en Burgh ruim een jaar onder leiding van dhr. J. A. Hubregtse te Burgh m een der lokalen van de openbare school te Haamstede een wekelijksche bijeenkomst was .gehou den ter beoefening van viool- en piano spel, werd Vrijdagavond j.l. een verga dering gehouden ter oprichting eener de finitieve vereeniging. Hierin is men ten volle geslaagd. Na rekening en verant woording door den waarnemend penning meester werd eene vereeniging onder den naam van „Violine" opgericht en een reglement vastgesteld. Tot bestuursleden werden benoemd dhr. J. Capelle te Burgh, voorzitter, mej. B. van Zuijen te Haam stede, secretaresse, dhr. M. J. van 't Hof en M. P. de Koster, beiden te Haamstede, resp. penningmeester en commissaris en de heeren J. A. Hubregtse en J. M. Rade- maker te Burgh, resp. directeur en waar nemend directeur. Moge deze jonge ver eeniging in ruime mate de medewerking ondervinden der inwoners van Haam stede en Burgh, zeer zeker zal dit voor haar een spoorslag zrijn om met moed en volharding op den ingeslagen weg voort te gaan en, naar wij hopen, het publiek van Westelijk-Schouwen menig genotvollen avond bezorgen. OUWERKERK. Dezer dagen hield de varkenshouders-vereeniging „Elkaar tot Steun" hare gewone jaarvergadering. Uit het verslag bleek dat de vereeniging 94 leden telt. De ontvangsten bedroegen f 666,60, de uitgaven f 382,89 en het goed slot f 1065,01 (het vorige jaar f ,781,30). De contributie werd nader vastgesteld op gedurende 4 wintermaanden f 0,40 en de overige 8 'maanden f 0.50 per maand, waarin is begrepen de kosten van in enten en zoo nocdige verdere veeartsenij- kundige hulp. De aftredende leden W. Bolijn en W. G. de Bruine werden met bijna algemeene stemmen herkozen. OOSTERLAND. In de Donderdag 24 Fe bruari gehouden jaarvergadering der Chr. Hist. Kiesvereeniging werd de volgende motie aangenomen: De Chr.-Hist. Kies- vereeniging te Oosterland spreekt haar afkeuring uit over het opschuiven van den leerplichtigen leeftijd, welke groote bezwaren meebrengt voor het platte land. Heeft dan ook een schrijven ge richt aan het Kamerlid Krijger omtrent deze zaak. BRUINISSE. De heer Mar. de Koning, heeft zijn benoeming tot lid van den gemeenteraad aangenomen. POORTVLIET. Onder voorzitterschap van den heer J. van Gorsel hield de ver. .,Het Groene Kruis" alhier, haar jaar- lijksehe vergadering. Zij werd bijgewoond door slechts 32 leden. Als ingekomen stuk werd vermeld een schrijven van den heer W. Carels, waarin hij bedankte als secretaris-bestuurslid. De voorzitter drukte zijn spijt uit over dat besluit en meende in den geest 'der vergadering te spreken, als hij genoemden heer bedankte voor alles wat deze voor de vereeniging gedaan had. Uit het jaarverslag bleek, dat 'het aantal leden was verminderd met 7, terwijl 4 nieuwe leden toetraden, zoodat het jaar 1924 begon met 217 le den. Uit het magazijn werden 73 artike len verstrekt. De verplegingsartikelen be vonden zich in goeden staat. De rekening en verantwoording van den penningmees ter werd nagezien door een commissie van drie leden. De ontvangsten bedroe gen f 648,815 en de uitgaven f 168,49G alzoo was er een batig saldo vain f 480,32. Aan contributiën over 1924 was reeds ontvangen f 340.50, waardoor er in kas was f 820,82. Het woord {'werd nu ver leend aan den geneeskundigen adviseur der vereeniging Dr. Tazelaar van St.- Maartensdijk. In een warm gestelde rede toonde hij aan den heerlijken zegen, dien een verpleegster kan verspreiden; aan de hand van voorbeelden uit de practijk in zijn eigen gemeente, zette hij, uiteen het verschil tusschen deskundige en niet- deskundige verpleging. Bij een ongeluk kan een ondoelmatige behandeling ge vaar doen ontstaan? Het oorspronkelijk bestuursplan, om voor gemeenschappelijke rekening van Poortvliet en Scherpenisse een gediplomeerde verpleegster aan te stellen was afgestuit op bezwaren van Scherpenisse en nu deed het bestuur het voorstel om de verloskundige met de verpleging te belasten, welk voorstel de spreker aanbeval. Volgens het oordeel van den inspecteur van de volksgezond heid levert de combinatie van de be trekkingen van verloskundige en ver pleegster geen gevaar op, als maar de noodige voorzorgen genomen worden en de vroedvrouw maar niet de verpleging van een lijder aan roodvonk op zich neemt. Natuurlijk zal de verloskundige moeten trachten de onmisbare ervaring culose kan bij aanvaarding van dit plan op te doen. De bestrijding van de tuber- met 'ter hand genomen worden. Zonder discussie hechtte de vergadering haar goedkeuring aan het bestuursvoorstel, waarna het salaris werd vastgesteld op f 500. De gemeente draagt daarin bij f 250, het Algemeen Armbestuur f 150 en de vereeniging zelve f 100. Mej. L. Hartog—v. d. Velde werd daarop met nagenoeg algemeene stemmen benoemd tot verpleegster. De benoeming geschied de voorloopig voor één jaar en gaat in met 1 April a.s. De begrooting voor 1924 werd in ontvang en uitgaaf vastgesteld op f 1220.82, met een post voor nieuw materiaal van f 200. De aftredende be stuursleden, C. P. v. d. Slikke, E. v. d. Slikke, W. Dronkers en W. J. Boo gaard werden met resp. 28 28, 28 en 23 stemmen herkozen. In de vacature- Carels werd benoemd de heer W. A. v. d. Velde. Bij de rondvraag werd een toelichting op een post van de begrooting gevraagd, benevens of er aan de ver pleegster een instructie zal worden ver strekt, welke vragen bevredigend werden beantwoord. VERKOOPINGEN, ENZ. De door B. en W. van Bruinisse ge houden verkooping van 8 perceelen straatmest aldaar, heeft opgebracht de som van f 82. Kooper werd de heer Ja cobus van As van Oosterland. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Herveld, G. J. v. Ingen te Augustinusga. Aangenomen: Naar Enter, W. L. Mulder te Benthuizen. Bedankt: Voor Amsterdam, C. M. Lu- teijn te Rijnsburg. Geref. Kerk. Beroepen: Te Vlaardingen, J. v. d. Meulen te Den Bosch. Te Raard bij Dokkum, cand. D. J. Velsink te Kampen. Aangenomen: Naar Katendrecht, H.Pop- ma te Voorthuizen. Bedankt: Voor Beetgum, H. Veldkamp te Anna-Jacoba-Polder. SPORT. ZIERIKZEE, 17 Febr. V. I. O. S Zierik- zee—S. V.V. I, Schuddeoeurs: 0—5. Zeeuwsche Voetbalbond. 17 Febr. Schouwen I—Zierikzee I 0—2, onder protest van Schouwen. S.I.N.O.T.O. I—Maltha I 0-2. Zonnemaire—Zierikzee II 1—5. Malta IIS.I.N.O.T.O. II 1-0. VriendschappelijkRenesse—S.I.N.O.T.0. III 3-0. LANDBOUW EN VEETEELT. Ken nieuw bemegtiogsprooedé. Wij zijn dezer dagen in de gelegenheid gesteld, schreef onlangs de R.'dammer, kennis te nemen van een vinding op be- mestingsgebied, die naar allen schijn een groote omwenteling teweeg zal brengen in den landbouw, omdat door middel daarvan ongekende mogelijkheden wor den geopend voor de omzetting van alle plantaardige overblijfselen binnen zoo kort mogelijk tijdsbestek tot opneembaar voedsel voor onze cultuurplanten. De Rotterdammer, de heer G. E. van der Veen, heeft na jarenlang zoeken en speu ren de middelen gevonden om een rot tingsbacterie te kweeken, onder de meest gunstige omstandigheden te doen ver menigvuldigen en als het ware vast te leggen voor de practische aanwending in den land en tuinbouw. Wij hebben door een microscoop, welke een duizend voudige vergrooting geeft, een spelde- knopje van het vocht bezien, waarin de heer Van der Veen zijn bacteriën kweekt en, Zooals hij zegt, „vetmest" en we heb ben versteld gestaan van het gekriewel van de milliarden levende wezentjes in die uiterst kleine hoeveelheid vloeistof. Wanneer men goed toeziiet, merkt men op, hoe de bacteriën Zelf, kleine bolvor mige doorschijnende lichaampjes, in voort durende trilling en beweging zijn, zich vasthechten «aan plantaardige resten, wel ke zij verteren, terwijl tusschen deze bol- Gesprongen Winterhanden Jeukende Wintervoeten Ruwe en Schrale Huid Springende Lippen geneest men met PUROL Dtios 30 en 60 ct. Bij Apoth..en Drogisten; letjes door, met groote snelheid, zich' grootere wezentjes voortspoeden, die bin nen hun vliezig omhulsel weer kleine bolletjes .doen zien. Deze grootere wezen tjes zijn rijpende koloniën, welke op het juiste oogenblik uiteen barsten om de „bolletjes", de eigenlijke bacteriën, hun eigen Seven te doen vervolgen, om zich zelf weer vet te mesten en tot „koloniën" uit te groeien enz. In een uur tijds kun nen op deze manier milliarden bacteriën gekweekt worden. Het merkwaardige van de vinding is eigenlijk, dat deze ontledingsbacteriën tot dusver rniet gekweekt ziijn geworden. Hoe dat nu wél gebeurd, is het geheim van den heer Van der Veen, waarop hij oc trooi heeft aangevraagd. De beteekenis van de vinding is, dat deze bacteriën, naar proeven bewezen hebben, in een on- geloofelijk snel tempo alle doode planten resten (levend protoplasma tasten ze niet aan!) doen uiteenvallen in hun chemi sche samenstelling, de bouwstoffen voor alle planten: in hoofdzaak kali, stikstof en phosphorzuur. Wanneer men weet, hoeveel tijd er mee heengaat om de composthoop of het stroo in bruikbare natuurmest om te zet ten, dan staat men versteld van de mede- deeling, dat de bacterie van den heer Van der Veen dit werkje in een dag of zeven tien opknapt. Ieder, die weieens met land en tuinbouw Zich' heeft ingelaten, zal dit begrijpen en de vaklieden zelf zullen, wanneer hun eerste vooroordeel is over wonnen en zij de juiste beteekenis van de vinding hebben gevat, beseffen welke wonderen Iz/ij met deze ontdekking zullen kunnen bereiken. Het spreekt vanzelf, dat de bacteriën zelf geen meststof zijn, maar dat zij mestproducenten zijn. Ze hebben dus steeds, hetzij versch, hetzij oud plan ten-of dierlijk afval noodig teneinde dit om te zétten. In allen humus kunnen zij dus het ontbindingsproces versnellen en daarmede .de daarin gekweekte planten als het ware In een overvloed van voedsel Zetten. Zeer mooie resultaten zijn daarmede door den heer Van der Veen reeds be reikt. Enkele Rijkstuinbouwconsulenten, in verschillende streken van ons land, heb ben thans de taak ter hand genomen om zuiver vergelijkende proeven te nemen, terwijl Prof. Dr. Söhngen, te Wage nun- gen, het zuiver wetenschappelijk onder zoek op zich heeft genomen. Inmiddels worden 9e bacteriën in den handel ge bracht, zoo dat ieder, die er belang in stelt, zelf de proef ef mee kan nemen. VAN HEINDE EN VER, De staking der bootwerkers in de Engelsche havens omvat 120 duizend man. De stuwadoors en schuitenvoerders heb ben besloten aan het werk te blijven, doch lijdelijk verzet te plegen. Er is een raad van onderzoek inge steld om de oorzaken der BritsChe ha venarbeidersstaking na te gaan. Een Belg. Kamerlid heeft een voor stel ingediend, om voor drie jaar den 9-urigen werkdag in te voeren, gepaard met een heffing in eens van 5 milliard ter bevordering der deflatie. Uit Sofia wordt gemeld, dat de poli tie een huis, waarin anarchisten een bij eenkomst hielden, heeft omsingeld en be legerd Er ontstond toen brand. Drie anarchisten zijn verbrand, drie anderen doodgeschoten. Twee politiemannen zijn gedood door schoten der anarchisten en zes agenten zijn gewond. Verscheidene anarchisten Zijn in hechtenis genomen. De Mexicaansche regeering van Obregon heeft een revolutionaire gene raal en drie kolonels doen executeeren. Men vermoedt, dat elf personen het leven hebben verloren bij een brand, die een groot gebouw van vier verdiepingen in de asch heeft gelegd en het zaken kwartier der stad Mount Perry (Ohio) een tijdlang heeft bedreigd. Reeds zijn twee lijken gevonden. Bij een ontploffing in een munitie- werkplaats in Engeland zijn elf arbeid sters en een man gedood. Nabij Ludwigsstadt (N.-Beieren) is een goederentrein door het instorten van een brug in een ravijn gevallen. Er zijn dooden en gewonden, terwijl eenige hui- Zen in het dal, waarop de wagens neer kwamen, zijn afgebrand. Tusschen Beieren en het Duitsche rijk is een aceoord tot stand gekomen, waarbij ook de militaire verhouding ge regeld is. Berichten uit Moskou bevestigen het uitbreken van een anti-bolsjewistische re volutie in Oost-Siberië, en de vorming van een voorloopige „monarchistische" re geering aldaar. In verband met het olie-schandaal

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1