Zierikzeesche €fe Nieuwsbode Maandag 18 Febr. 1924 zierikzeesche courant. *°fimm. aovertentiëni D R EISCH O R. ds Haar L M. PADMOS, Dienstplicht. ABONNEMENT s PrUi per 6 maanden f 1,50, franco per pout f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag, van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. By contract belangryke korting Inzending op den dag van oil gave voor tl ure. In bovengenoemde gemeente is als Agent voor ons blad aangesteld, die zich belast met het aannemen ran abonnementen. DE DIRECTEUR. Bekendmaking van een uitspraak in zake vrijstelling. De BURGEMEESTER van Ziebkizbh brengt ter algemeene kenni3» dat bij besluit van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, dd. 11 Februari 1924, -Vilde Afd No. 162 V, aan LEENDERT VAN MAANEN. dienst plichtige van de lichting 1922, roet ingang van 1 Maart 1924. voor twee jaar vrjjstelling van den dienstplicht i> verleend wegens kostwinner.» chap Voor het indienen van bezwaren tegen deze uitspraak wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplakbord van het Raadhuis. Zierikzee, den 15 Februari 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BINNENLAND, Gesprongen Winterhanden Jeukende Wintervoeten Ruwe en Schrale Huid Springende Lippen geneest men met PUROL Döos 39 en 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Do Rijksmiddelen. De eerste in dit jaar verschenen midde- lenstaat hoewel er weinig aanleiding is tot optimistische beschouwingen, wijst uit dat de totaal-oporengst van f 35,97 mil- lioen het Vis der raming met f 1,88 millioen heeft overtroffen, wat te meer beteekenis krijgt als men weet, dat m de begrooting voor 1924 de opbrengst der R. I. K. is geraamd opl f 80 millioen, (vorige jaar f 70 millioen). De Rijksin komstenbelasting bracht in de afgeloopeo maand f9,16 millioen op f 1,70 millioen minder dan in 1923. De zegelrechten brachten ruim 31/2 ton meer op dan verleden jaar, een gevolg van een ruimer vloeien der Beursbelas- ting; de dividend- en tantièmebelasting bracht ruim 2t/o ton minder op dan in 1923; in Januari kwam f 3,53 millioen uit den suikeraccijns binnen tegen f 3,82 millioen in 't afgeloopen jaar. De hooge suikerprijzen schijnen dus een nadeeligen invloed op 't gebruik te oefenen. De ac cijns op 't ge dis til lie erd bracht 31/2 ton in de schatkist; die op h'ei bier f 506,000, tegen f 281,000 in 1923. Uit het geslacht is slechts f 803,000 binnengekomen, tegen f 910,000 verleden jaar, hoewel de prijzen van rundvleesch eerder hooger zijn dan verleden jaar. Uit den tabaksaccijns kwam f 140,000 meer binnen, uit de success ie-rechten f 167,000 minder. De invoerrechten vertoonen nog geen herstel. Zij brachten in Januari f 2,763,000 op, d.i. f 178,000 minder dan verleden jaar en f 237.000 minder dan een twaalfde van de raming. Naast de ongunstige cij fers van de inkomstennelasting is dit wel de zwakste plek in den Staat der Rijks middelen, schrijft het Hdbl. Van de buitengewone middelen bracht de oorlogswinstbelasting nog een saldo (van f 273,000 (v.j. f 935,000) Ln de schat- kast. De leeningsopoenten brachten f 8,05 (v.j. f 9,04) millioen in. Alles tezamen heeft de schatkist in de eerste maand des jaars derhalve f 44,28 millioen uit belastinggelden ontvangen, tegen f 47,62 millioen verleden jaar. d.i. dus een ver mindering met f 3,34 millioen. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag 15 Februari. Na aanneming van enkele kleine wets ontwerpen worden de algemeene beschou wingen over de staatsbegrooting voortge zet. De heer Rutgers, de financieele po litiek der regeering besprekende, consta teert, dat de onderdeelen van het regee- ringsplan voor wijziging vatbaar zijn. Spr. acht in de geleverde critiek op dat plan veel onbillijks gelegen. Het budget dient bij voorkeur sluitend gemaakt te worden door reorganisatie en inkrimping van den staatsdienst. Spreker bestrijdt de motie- Troelstra, waardoor de enderwijsbezui- niging op de lange baan geschoven wordt. Spr. verklaart zich tereid de regeering bij de onderwijsbezuiniging te steunen. Hij verdedigt verder de voornemens der .regeering inzake de ambtenaarssalaris sen tegen de critiek van mr. Marchant, en verklaart, dat de regeering en de Kamer nooit gebonden kunnen zijn aan de onzekere uitkomsten van het georga niseerde overleg inzake art. 40 van het bezoldigingsbesluit. Dit artikel moet ver dwijnen 0111 een billijke salarisregeling mogelijk te maken. Spr. vraagt verder, op welke wijze de in de Grondwet vastgelegde inkomens zullen kunnen worden verlaagd. Hij komt op tegen het persoonlijk karakter ven mr. Troelstra's rede, en vraagt tenslotte een crematie-verbod, bestrijding van het bioscoopgevaar, en een nieuwe Zondags wet. De heer J. ter Laan acht deze milli- oeneilnota een allerjammerlijkst staats stuk, getuigenis afleggend van onwil, on macht, onverschilligheid van de bezitten de klasse tegenover de arbeidende klasse Spr. komt op tegen de bezuinigingen, die een aanslag zijn op de volkskracht, terwijl hij het goed recht der gemeenten op een nood-uitkeering bepleit. Had men destijds de oorlogswinst flinker aange pakt, dan zou men thans niet meer val len onder den druk der crisisschuld. Spr. hoopt, dat de arbeidersklasse de geweldige belangen zal beseffen, die thans op het spel staan. De heer i-leskens bepleit grondige her ziening van de handelspolitiek der Re geering, zulks in het belang der natio nale nijverheid. De heer Schokking wijst op den ernst en het ingewikkeld karakter der bezui- nigingspölitiek. Inzonderheid de vereen voudiging van den staatsdienst zal moei lijk zijn met name in verband met de te verwachten onbewuste tegenwerking, j Spr. waarschuwt tegen te spoedig grij pen naar nieuwe heffingen. Spr. acht spoedige tariefherziening ge- wenscht met behoud van 't fiscaal ka rakter van ons tarief. Wat het geloof aan de onaantastbaarheid van artikel 40 ^en. zal binnenkort door de patiënten zeer gewaardeerd worden. De burgemeester dankte namens de in gezetenen van Zierikzee de dames van 't comité voor hare prestaties en niet in 't minst de presidente, de secretaresse en penningmeesteresse en voorts alle dames die hadden medegewerkt. Namens de in gezetenen dankte de burgemeester voor 't goede werk dat tot stand kwam met medewerking van alle standen en leef tijden, en als bewijs van dien dank over handigde hij onder luiden bijval aan de presidente een fraai bloemstuk. De presidente aanvaardde den haar toe- gezwaaiden lof alleen, als de woorden haar toegesproken, terug zullen kaatsen op allen, die evenzeer hebben medege werkt tot 't welslagen dezer bazar (Appl.) Het officiëele gedeelte van dien avond was'hiermede geëindigd, maar nog lan gen tijd bleef men gezellig bijeen, o. a. onder 't .genot van een^urig kopje thee, door den heer W. Merle alhier aangebo den, welke heer met zijn theesalon op de bazar succes heeft gehad, niet alleen door zijn gratis aanbod aan die bazar, maar vooral ook door de verspreiding van zijn artikel onder het groot aantal bezoekers der bazar, welke thans weer tot het verledene behoort, maar wier succes zeker zal nawerken. Van de voorstelling, die Woensdag avond door 't Ensemble Sluijters in de Concertzaal zal worden gegeven, n.l. „De Duivel in de vrouw", ontvingen wij nog 2 recensies, welke wij hieronder afdruk- van het Bezoldigingsbesluit betreft, daar van is de Regeering mede verantwoor delijk. Eindelijk dringt spr. aan op op schorting van den maatregel tot verhoo ging der toelatingsleeftijd tot de lagere school, in afwachting van het te behan delen wetsontwerp inzake het zevende leerjaar. De heer Weitkamp is tegen protectie en waarschuwt tegen te sterke bezuini ging op landbouw. De regeering heeft rekening te houden met de belangen van alle Nederlanders. Mej. Groeneweg komt op voor de po sitie van de gehuwde ambtenares. De heer Beumer zegt, dat het aantal gehuwde ambtenaressen gering is, zoo dat geen aanleiding bestaat daarover veel stof te doen opwaaien. Minister Ruys dë Beerenbrouck krijgt hierop het woord, doch verzoekt zijn rede Dinsdag te mogen aanvangen. Uit Stad en Provinoie. ZIERIKZEE. Naar aanleiding van een in een onzer vorige nummers opgeno men bericht, betreffende de inbraak in de Vruchtenwijn- en Conservenfabriek al hier, vermelden wij volledigheidshalve nog, dat alleen een pakje Poorters-toebac is medegenomen. Zaterdagavond vergaderde 't dames comité, dat de bazar voor de t. b. c. had geleid, op de bovenzaal van het „Huis van Nassau", onder presidium van mevr. Ochtman—v. Vuuren. Na opening deed mevr. Doelemanv. d. Valk, als penning meesteresse, rekening en verantwoording van het door haar gehouden beheer, waarbij bleek, dat de netto-opbrengst f 1900,12® bedroeg. De rekening werd door een commissie, bestaande uit mevr. Kor- teweg en den heer J. Catshoek nagezien en voor accoord verklaard. De presidente nam: daarop het woord. Zij memoreerde, dat men nu reeds, na de vele voorbereidende maatregelen, kan terugblikken op wat achter ons ligt en mag constateeren, dat de stoutste ver wachtingen zijn overtroffen, hetgeen in hoofdzaak is te danken aan de dames, wie geen opoffering te veel was om tot het gewenschte succes te komen. Namens het comité bracht ze de dames haar oprechten dank. Ook enkele heeren ma ken daar aanspraak op en wel onzen burgemeester, die zoo vriendelijk was deze bazar te openen, terwijl de heeren Heimbach en de Vries veel hebben bijge dragen om alles naar wensch te doen slagen. Mevr. Fokker werd dank ge bracht voor haar groot aandeel in deze bazar, waarop zij een heele stand had van zelfvervaardigde handwerken, wat heel wat tijd en energie heeft gekost; het strijkje voor het geschonken instrumen taal genot; de club, gevormd uit de leden van 't Mondharmonica-orchest voor haar muzikale bijdrage; de jonge dames der theeschenkerij voor hun zeer gewaar deerde hulp, evenals de andere jongelui, die de dames tot grooten steun zijn ge weest; mevr. Kruijtbosch voor haar pres taties als secretaresse en mevr. Doeleman als penningmeesteresse. Zonder uitzondering werden allen dar k gebracht, die medegewerkt hebben voor t schoone doel, n.l. lijden verzachten. De opbrengst zal worden aangewend tot 't aanschaffen van ligtenten en ligbedden. Het netto-bedrag der bazar-opbrengst werd aan den aanwezigen voorzitter der t. b. c.-vereeniging, den heer C. de Looze overgedragen, welke namens die vereeni- ging dank zegde voor de ingezamelde gelden. Spr. gewaagde van het enthou siasme door de dames en heeren der ba zar aan den dag gelegd, vooral door de presidente, mevr. Ochtman—v. Vuuren, die de motor der heele beweging was en anderen wist te bezielen. Wat gedaan is, Eiïidhovensofie Ccurant": Het stuk, waarmee Willem Roy aards en Magda Janssens veel successen oogstten, werd ook door Mevrouw Marie Braakensiek en de heeren Jacq. Sluyters en Jan Boe- zer voortreffelijk gespeeld. Het drietal: Marie Braakensiek als de Vrouw, Boezer als de Man en Sluyters als de Grens- jager hebben met hun knap spel de be nauwenis van de onderlinge verhouding dier drie menschen en de verwording van hun moraliteit wel over het voet licht weten te brengen. Aan het slot werden de spelers warm toegejuicht Viissingsche Courant" De voorstel ling van „De Du;vel in de Vrouw" werd voor een prachtig bezette zaal door het Ensemble Jacq. Sluyters uitstekend ge speeld. Dit stuk, wat zeer sterke speel- kwaliteiten heeft en tot een der beste stukken kan worden gerekend, oogstte een reusachtige bijval. Den vertolkers komt dan ook een waord van lof toe waarop zij het talrijke publiek hebben weten te boeien. Wij zien dit gezelschap gaarne weer spoedig terug en garandee ren dan ook wederom een volle zaal. SEROOSKERKS. Tot secretaris-ontvan ger van het Burg. Armbestuur, is in de Vrijdag gehouden raadszitting benoemd de heer J. Stoel Kz. alhier. HAAMSTEDE. Vergadering van den ge meenteraad, gehouden op Vrijdag 15 Fe bruari j.l. Na opening der vergadering komt ter tafel een verzoek van den ha venmeester H. v. d. Est, om verhooging zijner belooning voor de inning der havengelden ten bate der haven te Burghsluis. De voorzitter merkt op, dat de ontvangsten der havengelden zich se dert een paar jaar in dalende lijn be wegen, toch acht hij eenige verhooging der belooning wel gewenscht, niettegen staande dit, luidt 't advies van B. en W. in dezen ongunstig. Weth. Gilijamse geeft bovendien als zijn meening te kennen, dat de taak van den havenmeester be hoorlijk beloond wordt, v. d. Est zich indertijd voor die betrekking heeft aan geboden en genoegen nam met de ge stelde voorwaarden. De heer Bolle vraagt of de havenmeester nog bijverdiensten heeft, daar hij de belooning (gemiddeld sedert de laatste jaren f460 per jaar), niet bijzonder schitterend kan noemen en dus wel voor eenige verhooging te vinden zou zijn. De voorzitter zegt, dat v. d. Est nog met f100 beloond wordt voor de bediening der telefoon. De heer Blom meent, dat verhooging voor dit oogenblik geen motief heeft. De heer den Boer verklaart in een geringe ver hooging te kunnen toestemmen. Bij stem ming blijkt, dat 2 leden vóór en 5 tegen verhooging zijn. Ingekomen was een aanvraag van het bestuur der bijzondere school om voorschot op de gemeente lijke vergoeding ingevolge art. 101 der Wet op het Lager Onderwijs van 1920. Het bedrag dezer vergoeding door het schoolbestuur geraamd op f 320, bleek niet juist te zijn en slechts f272 te be dragen. Met algemeene stemmen werd besloten het verzoek niet in te willigen, doch voornoemd bestuur kennis te geven dat over een bedrag van f 272 beschikt kan worden. Vervolgens komt aan de orde de vaststelling van het kohier der hondenbelasting voor 1924; dit wordt vastgesteld op f 215. Behandeld wordt een verzoek van den Westerenbanpolder, om bijdrage in de kosten van verharding van den Hoogen weg van af het eind der Straatweg tot Westenschouwen, be nevens Kommertjesweg. De onkosten zul len in deze voor de gemeente Haam stede f 241,375 bedragen. De heer Blom zegt, dat dit wel de laatste verharding in deze omgeving zal zijn; vroeger werd 't aandeel in de onkosten alleen op de grondbezitters verhaald. Hij vindt het billijk, daar, waar ook gemeentenaren, niet-grondbexitters van deze wegen ge- 1 bruik maken, de gemeente het aandeel in de kosten betaalt. De heer Schikker wil zijn stem niet onthouden, maar meent dat genoemde wegen in 't algemeen wei nig bereden worden. De heer Blom zegt, dat wanneer eenmaal de wegen verhard zijn, het verkeer zal toenemen. Het ver zoek wordt met algemeene stemmen in gewilligd, evenwel onder de uitdrukke lijke voorwaarde, dat ook de gemeente Burgh eveneens haar aandeel in de on kosten betale. Een verzoek om' toetre ding tot de vereeniging van Nederland- sche gemeenten wordt aangehouden tot de volgende vergadering, nadat de leden de statuten der vereeniging ter inzage zullen ontvangen hebben. Verder wordt behandeld een verzoek om toetreding tot den Provincialen Brandweerbond. En om het nuttige doel van deze vereeniging èn om de geringe contributie (f8 per jaar) wordt met algemeene stemmen tot toetreding besloten. De rekening van het bestuur der bijzondere school wordt in orde bevonden. Aangeboden wordt het gemeenteverslag over 1923, dat aan de leden zal worden rondgezonden. De wij ziging in de gemeentebegrooting over 1923 met een verhooging in uitgaven van f818,195, gedekt door f750, vermeerder de havengelden en f 68,195 vermindering van belooning voor vervolgonderwijs, wordt met algemeene stemmen aangeno men, evenals de afschrijving van een paar oninbare posten hoofdei, omslag en hondenbelasting. Machtiging wordt ver leend tot den verkoop der afbraak van het oude gemeentehuis en enkele boom stammen. Bij de rondvraag informeert de heer Vis of er in verband met het be zoek van H. M. de Koningin aan Zeeland ook pogingen zijn aangewend tot een bezoek van H. M. aan deze gemeente en omgeving, waarop de voorzitter ant woordt, dat in dien geest reeds gewerkt is. Omtrent de opmerking van den heer Vis over den minder goeden toestand van den kant der Nieuwe weg en de vraag van den heer Blom over zodenbe legging van sommige duinstuifgaten be looft de voorzitter een en ander in orde te zullen doen brengen. BURGH. Donderdagavond j.l. werd in de zaal van den heer J. v. d. Moer alhier vanwege den Ned. Landarbeidersbond een openbare vergadering gehouden, waarin dhr. v. d. Laan van Utrecht, een lezing hield over de Landbouw-Ongevallenwet. Na een korte inleiding over de voorge schiedenis der wet gaf spreker een ge detailleerd overzicht der wet en de rech ten die daaruit voor de arbeiders voortvloeien. Duidelijk werd door hem aangetoond, welke bijzondere positie de arbeiders bij de uitvoering dezer wet innemen en dat voor het eerst bij de uitvoering van de sociale wetgeving de arbeiders daarin een belangrijke mede- zeggingsschap hebben gekregen. Aan het slot zijner rede wekte spreker de ar beiders krachtig op zich te organiseeren, daar alleen door organisatie van deze medezeggingsschap iets terecht kan ko men en ook op ander terrein nog zooveel voor de arbeiders te doen is. Nadat door dhr. Blom enkele vragen waren gesteld, die door den spreker werden beantwoord, werd deze goed bezochte en welge- aagde vergadering gesloten. SCHARENDIJKE. Vrijdagnamiddag j.l. werd aan den West-Repard een oever-af- schuivmg geconstateerd over een lengte van ongeveer 30 meter bij 2 meter in den aijkvoet. De noodige maatregelen tot directe voorziening werden bereids getroffen. BROUWERSHAVEN. Donderdagavond trad voor een. goed gevu.de zaal, van wege het Nutsdepartement alhier op, de heer ds J. Nijenhuis, Ockhuijsen, Herv. Pred. te Oterleek. Spr. ving zijn voor drachtenreeks aan met het drama van Theuriet „Jean-Marie", een stuk vol die pen levensernst, waarin de omstandighe den een grooten invloed hebben op bet menschelijk leven. De edele karakters der hoofdpersonen werden mooi getee- kend. Daarna volgde „Napoleon op St.- Helena" een monoloog van Fabriclus. De spreker vertolkte den diepen weemoed welke een man als Napoleon moet heb1 beu gevoeld, toen hij daar op dat een zame eiland de voornaamste gebeurtenis sen zijn levens aan zijn geestesoog liet voorbijtrekken. Het derde nummer was „Het Heksenlied" van Von Wildenbruch, een tragedie uit de middeleeuwen. Met eenige korte gedichten van Boele van Hensbroek, Piet Paaltjes en Clinge Doorn bos besloot spreker zijne aandachtig aan gehoorde voordrachten. DREISCHOR. Van heinde en ver was een groot aantal belangstellenden opge komen naar de uitvoering van „Bellamy" op Vrijdag j.l. Opgevoerd werd het too- neelspel „Plicht", een greep uit het le ven der houtvesters in Oost-Pruisen. Het stuk, van begin tot einde boeiend, werd goed vertolkt. Vele. spannende tooneelen kwamen goed tot hun recht, terwijl de vertooners zeer rolvast waren en de ka rakters goed werden volgehouden. Hierna een klucht in twee bedrijven: „Pick-Nick". En om de komische situatie en om de typeering vele malen door daverend ge lach onderbroken. De leden der vereeni ging mogen tevreden zijn over hunne prestatie. Zaterdagavond was de zaal we derom gevuld met een aandachtig pu bliek. BRUINISSE. Donderdag 14 Febr. had alhier de algemeene vergadering van het Groene Kruis plaats in de Consistorie der Ned. Herv. Kerk. Aanwezig waren 57 leden. De voorzitter, ds. Waardenburg, opende de vergadering met gebed, en eenige waardeerende woorden aan de nagedachtenis van den heer F. G. v. d. Berg, overleden op 25 Jan., die van af de oprichting der vereeniging bestuurs lid is geweest en de laatste jaren secre taris. Spr. zeide, dat men steeds met dankbaarheid zal gedenken, hetgeen dhr. v. d. Berg in het belang van het Groene Kruis heeft verricht; de overledene was een belangstellend en ijverig medelid. De voorzitter hoopt, dat de familie moge gesterkt worden in het droevig verlies. Aan dè orde was daarna de benoeming van bestuursleden, wegens periodieke af treding van de heeren ds. C. Waarden burg, B. J. van Ofeveren en M. Vijverberg. Zij werden met algemeene stemmen her kozen. Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van dhr. v. d. Berg, wordt gekozen dhr. Joh. de Waal Cz. Daarna doet de heer Hage, penningmeester, rekening en verantwoor ding over zijn gehouden beheer geduren de 1923. Ontvangen was f790,39, uitge geven f394,75, alzoo een goed slot van f395,54. Daarna stelde de voorzitter aan de orde de bespreking over het aanstellen van een verpleegster. Spr. deelde mede een onderhoud te hebben gehad met mej. de Korte—van der Groep, die hier is komen wonen, en jarenlang verpleegster is geweest. Het is den voorzitter geble ken, dat genoemde juffrouw wel bereid is hare diensten aan te bieden. Het be stuur stelde daarom voor mej. De Korte voorloopig als verpleegster aan te stellen, haar voor hare diensten aan on- en min vermogenden bewezen, een gratificatie te. geven voor 1924 van f150. Verschaft zij hare hulp aan meergegoeden, die het dus betalen kunnen, dan kan de ver pleegster aan hen in rekening brengen wat haar toekomt. De voorzitter voegde hieraan nog toe, dat genoemde juffrouw bereid is op die voorwaarden te werken. Echter zullen de leden moeten mede werken dit plan ten uitvoer te brengen, voornamelijk zullen de contributies moe ten worden verhoogd, omdat de voorge stelde gratificatie veel te klein is. Deze zal dus in de toekomst aanmerkelijk ver hoogd moeten worden. Na breedvoerige besprekingen hierover, waaraan verschil lende leden deelnemen, werd 't voorstel van het bestuur z.h.st. aangenomen. Na dat nog een paar vragen omtrent de aan wezigheid der materialen waren beant woord, sloot de voorzitter de vergade ring met dankzegging. In de gehouden bestuursvergadering van het Groene Kruis is met algemeene 'stemmen tot secretaris benoemd dhr. M. Vijverberg. Tot lid van den gemeenteraad is door het Centraal Stembureau benoemd dhr. Mar.s de Koning Tz. SCHERPENISSE. De Chr. Gemengde Zangvereenig.'ng „Oefening baart Kunst", alhier, gaf onder leiding van den direc teur M. Hage Johz., Donderdagavond 1.1. in de Ned. Herv. Kerk, met medewerking van den organist C. van der Graaff, een uitvoering. Nadat de gemeente Ps. 33 1 en 2 had gezongen, werd de zangavond met gebed door Ds. W. J. Keiler geopend. Het programma bestond uit een 19-tal nummers, waarvan wel een der mooiste was „Boven de Starren". Als tusschen- zang zong de gemeente Ps. 150 2. De zangers en zangeressen hebben zich we der zeer verdienstelijk gemaakt. Het tal rijk publiek, want het kerkgebouw was propvol, waaronder vele uit naburige plaatsen, genoot blijkbaar zeer veel. De uitvoering mag men jn alle opzichten bij zonder .geslaagd noemen wat vooral toe te schrijven is aan de leiding van haren directeur. Op gebruikelijke wijze werd na de eindzang Ps. 87 5 door de ge meente gezongen, met dankzegging ge sloten. ST.-ANNALAND. De raad dezer ge meente kwam Vrijdagnamiddag in een spoedeischende vergadering, die door alle leden werd bijgewoond bijeen. Voor zitter de burgemeester. Het m de vorige vergadering aangenomen besluit tot het vergrooten van de haven en van het ha venterrein werd in verband met een wij ziging van het plan voor dat werk aan een nadere bespreking onderworpen. De nieuw te bouwen kaaimuur van basalt ter breedte van 1 M., zal nu in een rechte lijn komen te loopen van het einde van den in '15 gebouwdeo muur tot aan de suatiesluis van den Suzannapolder. Be droeg volgens het eerste plan de ver- J grooting van het terrein 900 M2., vol- I gens het nieuwe plan komt er nog 200 M2. bij en wordt het dus 1100 Ms, In-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1