Zierikzeesche €t$ Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 15 Febr. 1924 zierikzeesche courant. jjft advertentiën i EERSTE BLAD. VLOEDPLANKEN. Algemeen Overzicht. Uit Stad en Provincie. Prjj» per 6 maanden f 1,50, franco por post 1,80. Voor hef buitenland por jaar f 10,—. Afzonderlek© nummere 5 cent. Versohynt Maandag, Woensdag en Vrijdag, van 16 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 cti. per regel. Reclames 80 ota. p. regel. Bjj contract belangrijke korting. No. 11044. Inz«nding op den dag van utt- Ultf.-IMicf. M. J. KOSTEN, **vo vóör «*•- Dit nummer bestaat nit 2 bladen. B'-taliog van School geld enz. over 1923 aan de gemeente Zlerlkzee, wordt, ter voorkointne van kosten, verzocht vóór 21 Fe bruari. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend: dat zij, die voor eene aanstelling tot helper bjj de bediening der gemeente-vloedplanken in aanmerking wenschen te komen, zich daartoe dagelijks ten kantore van den Gemeente-Bouw meester ten Stadbuize kunnen aanmelden. Aan genoemde betrekking zijn de navolgende belooningen verbonden: bij hooge vloeden f U,75 per uur, bi) schouwing f 0,50 per uur. Ziebikzeb, 18 Februari 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F.. W1TTERMANS, Secretaris. rioNGERTM^lier^zêe! j Heilgymnastiek. Massage. In de Dinsdag weer bijeengekomen ver gadering van het Engelsehe Lagerhuis, heeft de premier Mac Donald het prog am der nieuwe regeering uiteengezet, ten aanhoore van een zeer talrijke menigte, die belangstellend was te vernemen, wel ke plannen de Labourregeering koesterde. Wat over het binnenland naar voren werd gebracht, interesseert ons minder, des te meer echter wat hij vertelde over de Britsche buicenlandsche politiek. Hij zeide, dat onder de conservatieve regee ring de beirekkingen met Frankrijk in een richting gingen, die in de toekomst oorlog zou hebben beteelcend. Het was zijn eerste taak, een gezonder atmosfeer te scheppen, waarop Poincaré onmiddel lijk hartelijk antwoordde. De Britsche diplomatie moest oprecht en openhartig zijn en Frankrijk sympathiek tegemoet "treden en wanneer daarop door de ande ren in gelijken geest werd geantwoord, had Frankrijk van de Britsche politiek niets te vreezen. Wij mogen het al niet eens zijn met alles wat het doet, wij ver langen niet, dat het aan al onze wen schen gehoor geeft, aldus Mac Donald, doch er dient tusschen ons niets anders te zijn, dan goede wil, eerlijke behande ling en oprechtheid. Wij moeten proble men als het schadevergoedingsvraagstuk en het Ruhrvraagstuk bezien uit het ge zichtspunt van Frankrijk, Groot-Brittannië en Europa en alles doen om een bevredi gende overeenkomst te vinden. Vóór alles moeten wij beiden ons in de herinnering prenten, dat de tijd een zeer tragischen wedloop met ons houdt. Mac Donald be sloot met te zeggen, dat Poincaré nóch hijzelf, zich eenige illusie maakten met betrekking tot de taak van verzoening en oplossing, doch zoo zij voortgingen in den geest, die was geschapen, Frankrijk en Groot-Britannië vóór het eind van dit jaar van ganscher harte samenwerken met de andere landen van Europa tot het in het leven roepen van de voorwaarden voor een Europeesche schikking. Over het- algemeen vond Mac Donald's rede in Engeland een goede pers en werd de regeeringsverklaring als een knap stuk werk beschouwd. Aan de overzijde van het Kanaal heeft echter de rede scherpe aanvallen te ver duren gehad en wel in de nationale pers, wien eigenlijk de toegevende houding van Poincaré ten opzichte van de Britsche regeering verdriet. In Fransch nationale kringen voelt men achter de vriendelijke houding van Engeland's premier blijkbaar den krachtigen drang om te komen tot een gemeenschappelijke regeling van het Duitsche vraagstuk, welke aan de Fransch nationalistische bedoelingen voor goed een einde zou maken. Woensdag zijn in 't Lagerhuis de debat ten begonnen over het program der En- gelsche regeeringspolitiek. De ex-premier Baldwin was van meening, dat Mac Do nald eenvoudig de-^joliliek voortzette, die de afgetreden regeering gedurende een jaar had gevoerd. Asquith besprak een bestuursmaatregel van den nieuwen mi nister van gezondheid, waarbij de beper king werd ingetrokken ten aanzien van het bedrag aan uitkeering, dat de plaat selijke autoriteiten aan armlastige per sonen kunnen uitkeeren. Indien de nieu we regeering dezen maatregel niet her zag, was het uitgesloten, dat 't Lager huis er zijn goedkeuring aan zou hech ten. De ernst van deze waarschuwing is door Mac Donald ingezien, want kort daarop heeft hij een Kabinetsraad belegd om de houding van de regeering in deze kwestie te bepalen. Het nieuwe ministerie vindt al dadelijk groote struikelblokken op het moeilijke regeeringspad, die onmiddellijk dienen uit den weg geruimd, zoowel met het oog pp haar positie, als haar prestige tegen over haar aanhangers, vooral tegenover die, welke tot de meeste radicale ele menten behooren. Mac Donald zou nu reeds naar ge meld wordt den last voelen van zijn dubbele functie als premier en minister van buitenlandsche zaken en overver moeid zijn. Donderdag heeft hij de ver schillende opgeroepen kwesties der La gerhuisleden beantwoord en o. a. ver klaard, dat verwerping van een beginsel kwestie door hem als een motie van wantrouwen zou worden beschouwd. Hij gaf de verzekering, dat de regeering geen minuut zal aanblijven na een votum, dat haar waardigheid aantast. Teekenen ge noeg welke er op wijzen, dat men al spoedig scherpe conflicten verwacht met de liberalen en conservatieven. BIN NE ML A ND TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 14 Febr. Bij de voortzetting van de algemeene beschouwingen over de Staatsbegrotin gen betoogt de heer van Vuuren, dat niet-dekken van het tekort van 106 milli- oen <ot een infla ie-ramp kan leiden, voor al voor de minst draagkrachtigen. Spr. vraagt mededeelingen over het verschil tusschen de plannen van oud-minister De Geer en minister Colijn. De heer van Vuuren acht de houding van minister Colijn ten aanzien van het te bereiken einddoel niet gewijzigd en prijst de soepelheid van den minister in zake de middelen voor de bezuiniging. Spreker wenscht de besparing op den staatsdienst van 30 op 60 millioen gulden te brengen en belooft een zeer welwillen de houding jegens de bezuinigingsplannen. Hij verwacht over 1924 een even groot tekort als over 1923 en in 1925 geen slui tend budge1. Hij slaat dus sceplisch tegen over de reconstructieplannen. Mej. van Dorp laakt de sociale dwang maatregelen, die ons volk lui maken. Zij zal tegen de plannen van minister Colijn geen principiëelen tegenstand bieden. Zij steunt de motie-Troelstra, wenscht ingrij pende besparing op onderwijs en sociale wetgeving en terugbrenging van de amb tenaarssalarissen op 160 pCt. van vóór den oorlog. Zij gaat accoord met de regeerings- maatregelen betreffende de gehuwde ambtenares, maar waarschuwt tegen over drijving. Zij komt op tegen gedwongen ontslag van de huwende ambtenares. De heer Marchant betoogt, dat de slechte financiëele toestand voor een groot deel de schuld is van dit Kabinet, dat de vrijzinnig-democratische voorstel len tot verbetering der Staatsfinanciën afwees. Zijn groote grief tegen Minister Colijn is, dat deze zijn taak te licht op vat. Spr. ontraadt het bezuinigingsplan-Co- lijn en verdedigt de denkbeelden der vrij zinnig-democraten op dit gebied, met name ingrijpende vermindering der mili taire lasten. Krachtig komt hij op tegen de voorgenomen ontwrichting van art. 40 van het Bezoldigingsbesluit als immo- reele woordbreuk. Ook de hervormingen op onderwijsge bied worden ingevoerd zonder de noodige voorbereiding. Spr. trekt met het oog op de regeeringsmaatregelen, waaronder de uitvoering der verworpen Vlootwet op deze Marine-begrooting, den toegezegden steun zijner fractie aan de regeering in. De heer Kersten komt op tegen de aan gekondigde oorlogsverklaring van den heer Braat tegen de Regeering, wanneer deze haar maatregelen inzake den Zomer tijd handhaaft en critiseert de weinig christelijke wetgeving van dit Christelijk Ministerie onder den invloed der Room- sdhe staatkunde. Hij bepleit vrijmaking der vaderlandsdhe kerk, afschaffing der particuliere loterijen als de Staats.oterij wordt afgeschaft; afschaffing vaccine- dwang, stemdwang, meer Zondagsheili ging, verbod van lijkverbranding, vloek- verbod, on opening der vergadering van de Staten-Generaal met gebed. Bij de bezuiniging is inkrimping der uitgaven het eerst noodig. Spr. wenscht afschaffing der sociale verzekering en ingrijpende herziening der anti-christel. Arbeidswet. Mevr. Bakker-Nort vraagt de Regeering inlichtingen omtrent haar plannen tot ont slag der huwende ambtenares en komt tegen die plannen op. ZIERIKZEE. Woensdag j.l. werd in het hotel Juliana" alhier, een feestavond ge houden door de beambten der Rotter- damsehe Tramweg-Mpij. De heer J. v. Sijli, sprak een kort, doch krachtig ope ningswoord. en wekte tevens de aanwe zigen op om toe te treden aiskunstlie vend lid of donateur van het Rotter- damsch muziekkorps der R.T.M. Boven genoemd muziekkorps, dat ook dezen avond in ens midden was, heeft ons doen genieten van haar prachtige muziek. De directeur was wegens ziekte verhinderd, maar de voorzitter van het gezelschap, nam het dingeeren op zich, wat hem vol komen toevertrouwd was; na elk num mer werd aan ook daverend geapplaudi- seerd. Voorts werden wij aangenaam be zig gehouden door den humorist Joop van Leeuwen, die met z'n cabaret-liedjes bij allen de lachspieren in beweging w'st te brengen. De heer Westra sloot dezen goed geslaagden feestavond en deelde mede, dat tot ztjn vreugde alle beambten, die aanwezig waren, zich hadden opge geven als kunstlievend lid of donateur van het muziekgezelschap der R.T.M.J waarvoor een driewerf hoera werd aan geheven. V/oensdag 20 Februari as. 8 uur zal door het Ensemble Jacques Sluijters van Amsterdam r bij ons voldoende bekend o.a. door de opvoering van „De Jantjes" in de Concertzaal een buiten gewone voorstelling gegeven worden van „De Duivel in de vrouw", tooneelspel in 5 bedrijven door Karl Schonherr. Bo vengenoemd stuk werd met groot succes opgevoerd in den Stadsschouwburg te Amsterdam, groote Schouwburg Rotter dam en Koninklijke Schouwburg Den Haag. Hieronder volgt de inhoud van het stuk In het aangrijpend drama ,,De Duivel in de Vrouw" („Der jeibsteufel5') schetst ons de beroemde av.'eur Karl Schöherr de verwording van den mensch, wan neer deze ten prooi valt aan zijne dui- velsohe hartstochten. In „De Duivel in de Vrouw" zien wij hoe de mensch, zon der steun, wanneer zijne begeerten op vlammen, onherroepelijk naar het ver derf wordt gesleurd. De auteur voert ons naar een eenzaam huisje, hoog in de bergen gelegen, be woond door een kleermaker, een zieke- lijken man, en zijn jonge, frissche vrouw. Voor het oog van de wereld oefent deze man het kleermakersberoep uit, doch in werkelijkheid verdient hij zeer veel geld met het helen van smokkelwaar, welke ondanks het scherpe toezicht van een compagnie grensjagers, langs de smalle bergpaden steeds weer over de grenzen gebracht kan worden en door hem in ontvangst genomen. De kleermaker heeft met ^it duistere bedrijf reeds zooveel verdiend, dat hij van plan is spoedig een mooi huis op de markt in het dorp te koopen en daar dan als eerzaam burger met zijn jonge bloeiende vrouw zijn verdere dagen te slijten. Een jonge ambitieuse grensj ager, in de hoop pro motie te maken als hij den reeds lang onder verdenking staanden smokkelaar eindelijk snapt, wil een poging doen de jonge vrouw in te palmen en haar daar door het geheim van haar man te laten verklappen. De man is echter door vrienden over dit plan ingelicht en dwingt zijn vrouw tegenover den jager -een tegenspel te spelen van voorgewende verliefdheid. De vr-jtow, aanvankelijk met tegenzin deze oomedie spelend, komt wel dra onder de bekoring, die voor haar van den jongen oer-gezonden en krach tigen jager uitgaat. Er vindt thans :n het innerlijk van deze eertijds zoo lijd zame en goedhartige vrouw een omme keer plaats; wat eerst spel was, wordt haar ernst. Een steeds hevige afkeer be vangt haar voor haai' man en zij weet den jongen jager haar netten te spannen. Deze komt steeds meer onder den ma- gischen invloed van de sluwe vrouw en hij vergeet zijn soldatenplicht. Hoe lan ger hoe meer wordt de jager tot een speelbal in de handen der vrouw, die met duivelsche sluwheid handelt. Zij heeft slechts één doel zich te bevrijden van haar ziekelijken man en daartoe den jager als werktuig te gebruiken. Als door tooverkracht wordt de jager telkens weer naar het huis van het duivelswijf ge trokken en steeds feller weet zij zijn haat tegen haar man aan te wakkeren. Inmiddels sust zij het wantrouwen van haar man in slaap en als zij eindelijk van hem gedaan krijgt, dat hij haar het huis op de markt in zijn testament toewijst, voltrekt zich het drama, waar van wij de noodlottige afloop als een be klemmend fatum onafwendbaar naderbij hebben zien komen De jager verschijnt in den avond om afscheid te nemen voor zijn afreis naar zijn nieuwe standplaats, de vrouw speelt thans haar satanisch spel uit en zij weet den jager, beneveld door den wijn, zoo op te hitsen, dat bij den man doorsteekt. De vrouw slaakt een juichkreet.... thans is zij vrij'De duivel heeft gezegevierd D© bazar ten bate yen de t.b De bazar, die op de bovenzaal van "het „Huis van Nassau" ten bate der t.b. &- vereeniging alhier gehouden wordt en hedenavond sluit, heeft zich in de be langstelling van velen mogen verheugen; vooral des avonds was de toeloop groot en werd er flink gekocht, zoodat de voor raad zeer is. geslonken, hoewel er na tuurlijk voor de tombola nog wel genoeg Zal overblijven. Heden —Vrijdag avond heeft de verloting plaats, terwijl dan tevens het geheim der poppen ontsluierd wordt. Deze attracties zullen wel, als altijd, veel publiek trekken. Donderdag avond heerschte er een gezellige drukte en ,,'t rad van avontuur" was 't middel punt der belangstelling. ANNA-JACOBAPOLDER. Maandagavond hield de KDlenvereen. E. B., hare jaarlijk- sche alg. vergadering, ten huize van dhr. M. C. Giljam. Aanwezig waren 31 leden. De rekening en verantwoording over het afgelopen jaar, alsmede de notulen, wor den na lezing goedgekeurd. Gedurende 1923 is aangekocht een totaal van 212.438 k.g. kolen. In het afgeloopen boekjaar j is ontvangen f 5.433,441/2 en uitgegeven f W ,4 1 AfnArlfif Irnr* (n aam U.a draagt 102; het inleggeld van nieuwe le den wordt gesteld op f 1,50. Met alge meene stemmen wordt besloten in 1924 weder contributie te heffen, en wel 25 et per maand. De secretaris en de pak huismeester worden 'rij algemeene goed vinding der vergadering, op dezelfde voorwaarden, als in het afgeloopen jaar, voor het nieuwe boekjaar aangenomen. De aftredende bestuursleden, J. Heiboer en J. v. d. Ree. worden met algemeene stemmen herkozen. In de plaats van C. Ketel, werd als bestuurslid gekozen dhr. J. Kievit. De leden zullen in de toekomst in de gelegenheid zijn turf te bestellen, d. w. z. de pakhuismeester zal bij de op neming van kolenbestellingen voor de najaarslevering, ook turf bestellingen op nemen. De aandacht werd daarna nog gevestigd op het kolen uitwegen in het schip. Besloten werd prijsopgave te vra gen van een balans. Omtrent uittreding van de leden, wordt nog besloten dat dit zoo noodig schriftelijk dient te ge-, sehieden, met inachtneming dat voldaan is aan de contributieschuld. RECHTZAKEN. f 5,410,41 zoodat in kas is een be drag van f22,98. Het aantal leden be De verdwenen erfenis. Voor de rechtbank te Zutphen stond terecht een 53-jarige landbouwer te Ap- pen, gem. Voorst, beklaagd, dat hij op 1 Dec. 1923 zich wederrechtelijk heeft toegeëigend een aantal effecten ter no minale waarde van f 3700, toebehoorende aan de erfgenamen van W. J. ter Hoe ven en welke effecten beklaagde in een bedstede, welke Ter Hoeven tot aan zijn dood in beklaagde's woning in gebruik had, had gevonden eü meegenomen, waar na hij ze op eigen naam bij' een bank in Deventer in bewarng gaf. Bekl'. bekende. Het O.M. eisc-hte tegen beklaagde twee maanden gevangenisstraf. Moord of doodslag. Voor de 4e kamer der rechtbank te Amsterdam heeft terecht gestaan de 24- jarige H. V., huisvrouw van J. v. D., te Diemen, ervan beschuldigd, dat zij baar 1-jarig stiefdochtertje om het leven heeft gebracht. Zij zou het kind, volgens de dagvaarding, bij de sloot bij' haar wo ning gedeeltelijk geworgd en daarna m de sloot geduwd hebben Subsidiair was haar ten laste gelegd, dat zij het kind verdronken heeft. Beklaagde ontkende. Het O.M. achtte doodslag bewezen en eisente het maximum: 15 jaar gevange nisstraf. De rechtbank heeft een verzoek om ontslag van de bekl. uit de voor- loopige hechtenis afgewezen. PREDIKBEURTEN. Influenza en griep kan men het beate bestrijden door bet gebruik der S-n«plrin-T»bletten (M(jn- hardt) Koker 75 ot. By apoth. en drogisten. LANDBOUW EN VEETEELT. Uitvoer van vee nuar België. „De Veehandel" meldt, dat onze Vee- artsenijkundige Dienst eenige dagen vóór de opheffing van het uitvoerverbod voor onze van het veeverkeer afgesloten stre ken een bespreking heeft gehad te Brus sel, teneinde zekerheid te verkrijgen om trent, het daarna toelaten van ons vee in België. De vrees voor besmetting met mond- en klauwzeer zit er tegenwoordig in alle landen zoo diep in, dat bedoelde toestemming slechts met moeite werd ver kregen. De directeur van den Belgischen Veeartsenijkundigen Dienst was van oor deel, dat de groote opeenhooping van vee op enkele quarantainestallen 't gevaar van besmetting zeer in de hand werkt. Waar nu langs onze grens veertien in- voerplaatsen voor vee in België gelegen zijn. zou het Belgische Veeartsenijkundige Staatstoezicht zeer gaarne zien, dat de Nederlandsche vee-exporteurs hun zen dingen meer gelijkmatig over die plaatsen verdeelden. „De Veehandel" wekt de ex porteurs op, aan dit verzoek gevolg te geven; zij dienen daardoor evenzeer het •Belgische als hun eigen belang. POST EN TELEGRAPHIE. POORTVLIET. Tengevolge van de ver plaatsing van den brievenbesteller A. v. Oost naar Zienkfcee, zal met ingang van 1 Maart de middagbestelling vervallen. Belanghebbenden kunnen dan hun stuk ken ten kantore afhalen. De directeur-generaal vraagt ontslag. De directeur-generaal der posterijen, telegrafie en telefonie, de heer Köaig, heeft ontslag uit zijn ambt gevraagd te gen 1 April. KERKNIEUWS. Zondag 17 Februari te Zierxkiee Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, dr. Helder. Kleine Kerk. 10 uur, da. Steenbeek. 's Avonds 6.30 uur, ds. de Roode. Luthersche Kerk. 10 uur, ds. Hoevers van Den Haag. Onder werp „het gebed". Geref. Kerk. 10 en 6 uur, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leesdienst en 6 uur, ds. v. d. Molen. Evangelisatie JeruÖl II. 10 en 7 uur, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur, Leeskerk. preekstoel, verscheidene gedenkteekens, die herinneren aan de familie de Huij- bert van Burgh, benevens een prachtig gebrandschilderd raam met het wapen van Zeeland, omlijst door de w'apens der' steden Middelburg, Goes, Vlissingen, Zierikzee, Tholen en Veere en indertijd door de Staten van Zeeland geschonken als bewijs van erkentelijkheid voor den schenker van het gebouw'. Het ligt in de bedoeling dezen zomer een feeste lijke herdenking der stichting te houden. Geref. Kerk. Aangenomen: Naar Willemstad, cand. J. W. Eggink te Hoogeveen. Bedankt: Voor Rottevalle (Fr.), J. D. Boerkoel te Velsen. VAN HEINDE EN VER» Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Lage Zwaluwe, J. G. L. Brouwer te Rijsoord. Bedankt: Voor Garijp (toez.), A. C. H. Vollenweider te Cubaard. BURGH. In den loop van dit jaar zal het 250 jaar geleden zijn, dat de bouw' der Ned. Herv. Kerk alhier werd vol tooid. Op 25 Mei 1671 had de eerste steenlegging van kerk en toren plaats, door den schenker, den heer Pieter de Huijbert van Burgh. Deze fraaie en goed onderhculen kerk, gebouwd in Reuais- sance-stijl in den vorm van het Griek- sche kruis, bevat behalve den mooien Meer dan 2 dagen heeft een hevige storm uit het Oosten over de Britsche eilanden gewoed. Over een groote uit gestrektheid is sneeuw gevallen. Belga seint, dat er tengevolge van de ontploffing van een locomobiel in het bosch van La teste bij Bordeaux vijf menschen gedood en drie zeer ernstig gekwetst zijn. Volgens een bericht uit Rome lijdt de Paus aan een lichte aanval van griep. Uit Rome wordt gemeld, dat de be grooting van oorlog met honderd millioen lire is verhoogd. Uit Moskou wordt gemeld, dat de terugkeer van Trotski uit den Kaukasus, waar hij om gezondheidsredenen ver toeft, voor onbepaalden tijd, uitge steld is. Uit Moskou zijn verschillende specialisten ter behandeling van den pa tiënt naar den Kaukasus vertrokken. Een officieele Russische mededeelmg weerspreekt de berichten, die den laat- sten tijd in verschillende bladen zijn ver schenen over opstootjes tegen het soy- jet-gezag in verschillende deelen van den bond van sovjet-republieken. Volgens de Politika uit Belgrado zai eerstdaags de verloving bekend wor den gemaakt van prins Nicolaas van Roe menië, de tweede zoon van koning Fer dinand, met prinses Mafalda, de tweede dochter van den koning van Italië. De prins is bijna 21 jaar, de prinses één jaar ouder. Uit Christian^ wordt gemeld, dat de Noorsche regeering heeft besloten tot erkenning van de Unie van Sovjetrepu blieken. Onlangs werd, naar wij hebben ge meld, bij het opnemen van de film „Quo Vadis" door een bioscoop-onderneming in Rome een der acteurs door een los gebroken leeuwin verscheurd. Naar aan leiding van dit ongeluk zijn de drie di recteuren der filmmaatschappij in hech tenis genomen wegens het in gebreke blijven van het treffen van voldoende veil igheids maatregelen ^SCHILLENDE BERICHTEN. Een dryne aangerand. Dinsdagavond heeft op den openbaren weg tusschen Eindhoven en Oirschot een aanranding plaats gehad. Een dame, mej. S., die per fiets uit Eindhoven kwam, werd door een persoon, die aan den kant van den weg stond, plotseling van haar rijwiel gestoo- ten, waarna een korte worsteling, ont stond, die zoo hevig werd, dat de man haar de bovenkleeren van het lijf scheur de. Toen de vrouw hem plotseling een fikschen schop gaf, kreeg hij er blijkbaar genoeg van en koos het hazenpad, waar bij hij de inmiddels naderende arbeiders van Philips wist te ontloopen. Men is er nog niet in geslaagd hem te arresteeren, hoewel zijn signalement aan de dame en ook aan andere personen, die hem tevoren reeds hadden opgemerkt, be kend ls. V i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1