Zierikzeesche Nieuwsbode IJ abonnement: advertentiën Woensdag 13 Febr. 1924 zierikzeesche courant. PUROL Prüi por 8 maanden f 1,50, franoo por post f 1,80. Voor hot buitenland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. VoraohUnt Maandag, Woensdag on Vrijdag, I van 1—8 regels 60 ets. van regels en daarboven 20 ota. per regel. Beolamea 80 ota. p. regel. BU oontraot belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11043. °P don dag van .alt oil. t. J. DE 100ZE Jr. U!t(.-R«iut, H. J. KOSTEN. T00r 11 Gevonden voorwerpen Twee eenden. Inliohtlngen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Üerikzee, van dea mor gens 10 tot 12 en dea namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. BUITENLAND. Een bloedige botsing in Indië. Een botsing heeft te Tangerang (Java) plaats gehad tusschen de maréchaussée en teen groepje beruchte personen uit allerlei oorden, die in de omgeving van Tangerang (residentie Batavia) waren ge concentreerd. onder leiding van een geest drijver. Een Aneta-telegram meldt, dat de controleur van Tangerang, Zondag morgen een telefonisch bericht van den assistent-wedono uit de kampong ont ving, meldend, dat een groep beruchte personen onder leiding van een geestdrij ver nabij zijn woning was gesignaleerd. Gewapende lieden, onder aanvoering van zekeren Kiah, werden daar aangetroffen, die een allerverwardst verhaal ophingen dat Kiah Pangeran worden zou en dat toestemming 'verkregen moest Worden voor de stichting van een nieuw1 rijk. De assistent-resident te Batavia, de heer Van Helsdingen, ontried arrestatie en zegde versterking toe. Hij vertrok uit Batavia met 22 maréchaussée onder luitenant Drost en kapitein Reterink plus stads politie. De heer Van Helsdingen vond krachtdadig optreden niet veranfwloord en stelde aan Kiah voor, in te stappen in de gereedstaande auto en naar Buiten zorg te rijden voor zijn erkenning als Ratfja. Dit Was een krijgslist. Kiah stemde aanvankelijk toe, doch blijkbaar lont rui kend weigerde hij. Hierop werd voorge steld gezamenlijk naar Buitenzorg te wan delen, 'waarin werd toegestemd. Alcus was men aangeland op den grooten weg Tangerang—Weltevreden. Intusschen was de duisternis ingevallen. De heer Van Helsdingen begreep, dat ingrijpen nood zakelijk was. Een krijgsraad werd belegd en besloten den ge wapenden aan te ma nen kalm de wapens over te geven. Plot seling deed de bende een onverhoedschen aanval op de 'bestuursambtenaren, waarna een salvo in de lucht niet voldoende was om de waanzinnige massa, die in drie dagen en drie nachten niet gegeten of gedronken had, tot bedaren te brengen. Er ontstond een handgemeen, waarop de maréchaussée vuurden. Controleur Rhem- rev werd aangevallen door acht gewa- penden, die hem een houw' met een kapmes over den schedel en een krissteek in den duim toebrachten. Hij werd niet gevaarlijk gekwetst. De leider werd neer geschoten. Een gewapende diende den politjeopziener Scheepmaker een houw' over den rug toe. Scheepmaker stortte in de rivier. De heer Rhemrev sprong in de rivier om Scheepmaker te helpen en tevens dekking te zoeken tegen zijn ach tervolgers. Hoofdcommissaris Treffers en assistent-resident Van Helsdingen verde digden zich met klewang en revolver. De maréchaussée vielen aan, overal vu rend en klewangslagen uitdeelend. Veer tien verzetslieden, o.wl een vrouw, wer den neergeschoten. Zestien verzetslieden, o.w. drie vrouwen, werden gewend, waar van enkelen stervend zijn. Vijf maréchaus sée zijn licht, één maréchaussée ernstig gewond. De politieopziener Scheepmaker werd gedood. Een inlanlsch veldpolitie- man werd gedood door ei^en vuur. Am bulance-personeel met verplegend per soneel zijn uit Weltevreden vertrokken. Resident Schenk de Jong is eveneens naar de plaats van het gevecht vertrokken. Maréchaussée zijn uitgezonden om te pa trouilleeren m de omliggende kampongs. De administrateur van de Tangerangsche afdeelingsbank herkende onder de ge- dooden vele fceruchte personen. De Tan gerangsche bevolking is rustig. Er zijn aanwijzingen, dat dit geval v^n zeer ge ringe beteekems is. Wijl de bevolking de volgelingen van Kiah haat. Het bestuur en de maréchaussée beheerschen den toe stand volkomen. De Fransche schuld aan Amerika. Volgens de „Exelcior", zouden de Ver- eenigde Staten bereid zijn, de Fransche West-Indische eilanden als betaling van de Fransche schuld aan Amerika, aan te nemen. Onderhandelingen hierover zouden reeds eenigen tijd gaande zijn. Verder wordt nog bericht, dat de V. S. ook Frankrijks schuld aan Engeland zouden willen betalen, wanneer Frankrijk ten bate van de Unie afstand deed van Ja maica en van de West-Indische eilanden, inclusief Martinique en omliggende klei nere eilanden. Deze eilanden zouden voor Amerika van strategisch belang zijn. BIN NENLAMD." Verlof rijksambtenaren. De minister van financiën heeft nieuwte bepalingen vastgesteld betreffende de verloven voor rijksambtenaren. De voor naamste bepalingen hieruit zijn, volgens het „Vad.": Ieder ambtenaar heeft per kalenderjaar aanspraak op verlof met behoud van be zoldiging, mits het belang van den dienst zich daartegen niet yerzet. De duur van dit verlof bedraagt: Biji Ruwe en Schrale Huid DOOS 30. 60,90 Cent. Bij Apoth. en Drogisten. Phorm.Fabr. A.Mijnliartlr Zeist een bezoldiging van f 3500 of minder 12 werkdagen, meer dan f 3500 tot en met f 5500 18 werkdagen, meer dan f 5500 24 werkdagen. In afwijking hiervan heb ben ambtenaren w'ier bezoldiging op 1 Januari 1923 f 3500 of minder, doch meer dan f 2300 bedroeg, in elk kalenderjaar aanspraak op een verlof van 15 werk dagen. Als maatstaf geldt de bruto be zoldiging naar een standplaats der eer ste klasse op 1 Januari. De 'beslissing om trent de tijdstippen waarop het verlof zal ingaan, alsmede omtrent de tijdvakken waarin het den ambtenaar toekomend verlof zal worden gesplitst, berust bij de autoriteit, die het verlof verleent. J Wanneer de ambtenaar verzoekt en de dienst zulks toelaat, wordt hem het ver lof onafgebroken gegeven. Ten minste de helft van het verlof moet aaneenslui tend Warden verleend. Verleend verlof kan Worden ingetrokken, wanneer drin gende redenen in het belang van den dienst zulks noodzakelijk maken. Is .aan eea ambtenaar in eenig kalenderjaar het verlof, Waarop aanspraak bestaat, niet of niet geheel verleend, dan wordt hem dit nog met genoten verlof in een vol gend kalenderjaar verleend. Bij verzoe ken om verlof wegens ziekte #moet een geneeskundig attest worden overgelegd. In dringende gevallen kan een ambte naar zonder voorafgaande kennisgeving met verlof vertrekken, onder verplich ting, dat hij zoo spoedig mogelijk daar van kennis geeft. Tijd onder de wapenen doorgebracht ^geldt niet als verlof. De Zomertijd. De minister van binnenlandsche zaken en landbouw, heeft aan de burgemeesters een circulaire gericht, w'aarn hij hun verzoekt toe te zien, dat de tijdsaan wijzing op de openbare door hun bestuur beheerde klokken gedurende het tijdvak van 30 Maart tot 5 Petober, dat de zo mertijd van kracht zal zijn, in overeen stemming zij met de tijdsvervroeging. Tweede Kamer. Zitting uan Dinsdag 12 Februari De algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting van 1924 vangen aan. Bijna alle ministers zijn aanwezig. De heer Braat de eerste spreker critiseert de dure politiek van de regee ring, die' ook belastingverhooging blijft voortzetten. .Er moest eigenlijk een extra parlementair kabinet zijn Dus moeten wij, meent spr., terug op 1914 en alle dure staatsbemoeiing stopzetten. Spr. bepleit voorts stopzetting van de wachtgelden en pensioenen, waardoor er perspectief in de begrooting komt. De kinderbijslag moet aan de landbouwers en niet aan de ambtenaren worden gegeven. Produc tieve werkverschaffing is noodig, evenals verlaging van de salarissen van ministers en kamerleden. Zeven ministers zijn voor ons land voldoende. Voorts wenscht spr. samenvoeging van oorlog en marine, koloniën en buitenl. zaken en opheffing van arbeid. Wan neer de regeering stad en platteland wil tevreden stellen, zal hij meewerken. De heer Wijnkoop betoogt, dat het tekort op de Staatsbegrooting wordt overdreven om 't volk murw te maken. De regeering dreigt met inflatie, die toch niet komt om de cultuur te kunnen af breken. Het tekort kan worden gedekt door opheffing van Oorlog en Marine (f 100 millioen) of niet betaling der renten van Staatsschuld (116 millioen) of ver laging van die rente tot 21/2 pCt. (50 millioen). Spr. acht, behalve de gedwongen lee ning een extra-belasting op hooge inko mens gewenscht De heer Dresselhuys typeert het kabi- net'van vóór 26 October als „Gouverne ment de bravour", als „Ruize-kabinet". Colijn is nu echter van bezuinigings-minis- ter, belastingminister geworden. Spr. acht de eenige uitweg voor den terugkeer tot een economische Gezond heidstoestand, een krachtige inperking op Staatsbemoeiing; geen economische her bouw via protectie. De arbeidstijd moet tijdelijk tot 53 uur verlengd worden met -afschaffing van air.b enaarsbemoeiing. Van Colijn is dat niet te verwachten. Spr. oordeelt de ambtenaarssalarissen te hoog. Deze moeten opnieuw geregeld worden volgens de prestaties is overleg met 't georganiseerd overle'g; artikel 40 biedt geen hinderpaal voor die herzie ning. Spr. zegt 2Jijn medewerking toe, Wanneer het kabinet onpartijdig regeert. Dé 'heer Troelstra oordeelt, dat minister Colijn hier niet hoort. Hij is minder ge- Schikt wegens zijn kapitalistische relaties. Hij was cijfer-demogoog. Te 5.30 uur wordt de vergadering ver daagd. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Maandagavond hield de vereeniging „Sint-Lieven", hare jaarver gadering in het R.-K. Patronaatsgebouw'. Aanwezig waren de geestelijke adviseur en 21 leden. Uit het jaarverslag bleek, cTat de vereeniging 106 leden telt, er in 1923 72 maal voorwerpen voor zieken verpleging 'waren uitgeleend. Het finan cieel verslag sloot met een batig saldo. Besloten ward tot aankoop van een for- maline-lamp, tot ontsmetting van ge bruikte goederen. Bij de bespreking van de belangen der vereeniging werd er ojp gewezen, dat iedereen, ook niet-katho- lieken. lid (kospitant-lid) der vereeniging kan worden, tegen eene contributie van ten minste één gulden per jaar. Hier voor krijgt men het recht om gebruik te maken van verplegings-artikelen in het bezit der vereeniging. Uitdrukkelijk werd er op ge'Wezen, dat'tot deze „verplegings- artikelen" niet behooren de diensten door de Eerw'. Zusters van het Sint-Cornelia Liefdehuis aan de zieken bewezen. Deze te vergelden behoort niet tot de taak der vereeniging „Sint-Lieven", maar tot de beleefdheid dergenén, die er van gebruik maken. In plaats van den heer J. Ideler, wien de voorzitter dank bracht, voor de Wijze waarop hij steeds de belangen der vereeniging had gedieni, werd als bestuurslid gekozen, dhr. G. Schoenmaker. De bioscoopcommissie van „Alge meene Ontwikkeling" geeft, blijkens een in dit nummer voorkomende annonce Za terdagavond de film: Carnaval, een ro mantisch drama in 6 acten. Ziehier de korte inhoud Silvio Steno een zeer beroemd acteur woont met. zijn vrouw Slmonetta te Ve netië. In hun Woning krijgen zij dikwijls bezoek van Lelio de broeder van Si- monetta en Ottavia, de zuster van Silvio. Het Carnavalfeest nadert en Silvio Steno is verdiept in zijn nieuwe creatie „Othello", waarin hij met zijn vrouw weldra zal optreden. Simonetta wordt min of meer verwaarloosd door haar echtgenoot. Zij ontmoet Graaf Andrea Scipione, een rijke Italiaansche vriend van Silvio. Lelio die den omgang van zijn zuster, met Graaf Andrea heeft be merkt, dreigt alles aan Silvio te vertel len, als zij weigert om hem het noodige geld te verschaffen voor een nieuw Car- navalcosiuum. Simonetta heeft zich een zeer merkwaardig costuum van bachante iaten vervaardigen voor den feestavond van het Carnaval. Silvio wordt juist den avond waarop het bal zal plaats hebben, aan het ziekbed geroepen van zijn ouden leermeester Donati. Silvio vertrekt naar zijn ziekenmeester en graaf Andrea ver gezelt-. Simonetta naar het bal. Na het bal thuiskomende, ontmoet zij Silvio, d:e zijn trein had gemist en een vreese- lijke scène volgt. Den volgenden dag toen er een opvoering plaats had van „Othello" beschuldigt Silvio graaf Andrea in het publiek, dat hij misbruik van zijn ver trouwen heeft gemaakt. In de laatste acte van „Othello" wreekt Silvio zich .op Simonetta. Het gordijn valt. Simo netta wordt bewusteloos weggedragen. Bij kennis gekomen verzoekt zij met haar echtgenoot alleen te worden gelaten. Zij bekent Silvio de waarheid en alle twijfel en jaloezie bij Silvio verdwijnt. Een nieuw' geluk gaan de echtgenooten met elkander tegemoet. Maandagmorgen ontdekte men bij den aanvang der werkzaamheden op de Vruchtenwijn- en Conservenfabriek aan de Kadeweg alhier, dat ongenoode gas ten een bezoek aan de fabriek hadden gebracht. Door inklimming, n.l. door een raampje der W. C., is men in de fa briek gekomen, waar men overal naar 't schijnt eens gekeken heeft, want alle deuren stonden wijd open. Eindelijk 19 men op 't kantoor gekomen na de deur, die daartoe toegang gaf. te hebben ge- forceerd. In een laadje van een daar staande bureau heeft men den sleutel der brandkast gevonden en deze laatste opengemaakt, doch vreemd genoeg het daarin aanwezige geld, pl.m. f 160, niet medegenomen. Verschillende dingen zijn nagesnuffeld, maar niets wordt ver mist. De poltitie .doet ij verg nasporingen. De Tweede Nijverheidstentoonstel ling, welke te Middelburg gehouden Wordt van 27 Mei tot 5 Juni belooft weer heel wat te worden. Op 29 Mei, Hemelvaartsdag, zal het mondharmonica orkest uit Zierikzee tw'ee concerten op de tentoonstelling geven en in verband daarmede zal de commissie zoo goed als zeker een extra-boot afhuren, om de bezoekers uit Zierikzee tegen een bjllijk tarief direct door naar Middel burg te brengen. ELLEMEET. Zaterdagavond gaf het muziekgezelschap „Kunst na Arbeid" al hier, zijn eerste uitvoering, onder leiding van den nieuwen directeur, den heer K. W. Everwijn van Zonnemaire. Een zeer talrijk publiek vulde de zaal. Qp ver dienstelijke wijze werden verschillende muzieknummers uitgevoerd. De opvoering der tooneelstukjes: „De twee Dooven" en „Knok de Zuidpool-uitvinder" te Koppen- da mme gaven de nooóige afwisseling. Bo vendien werden door de gebroeders Ever- wii-n zeer voortreffelijk voorgedragen *De Schoenlapper", ,,Voor Heil .van 't Vaderland" en „Hoe een dubbeltje rol len kan'". Zij oogstten daarvoor een luid applaus van het aandachtig luisterend pu bliek. Moge het muziekgezelschap op den ingeslagen weg voortgaan ELKEPZEE. Maandagavond j.l. hield onze vereeniging „Het Groene Kruis" hare zeer druk bezochte jaarvergadering m café Hanse, onder voorzitterschap van ds. J. Poort. Na lezing der uitgebreide no tulen gaf de secretaris, dhr. C. Padmos, een keurig verslag van de werkzaamhe den der vereeniging in het afpeloopen jaar. Wij stippen er uit aan, dat door de zorg van 't bestuur dr. Huëse voor de leden is opgetreden met eens causerie over Röntgenstralen, verduidelijkt met lichtbeelden en een andere deskundige met het onderwerp „Eerste hu'.p bij on gelukken". Verder, dat sommige per sonen hunne bijdragen hebben verminderd en ook, dat vermoedelijk door misver stand de opbrengst der Emmabloempjes gedaald is. De commissie tot nazien der rekening kon bij monde van dhr. P. Hanse alleen constateeren, dat de reke ning in orde is, daar de rapporteur, die over d,e cijfers beschikte, met present Was. De penningmeester, dhr. J. Spek, las vervolgens de rekening voor, waaruit blijkt, dat de totale inkomsten bedroe- fgen f 2897,64, uitgaven f 2199,80. Voor de rubriek t.b.c.-bestrijding zijn de cijfers f 882,08 en f 517,23. Voor het oogenblik staan de financiën zeer goed, maar in de toekomst zijn groote uitgaven te wach ten, zoodat steeds op versterking van fondsen moet aangestuurd worden. De provinciale subsidie van f 200 zal verval len. Dhr. M. Mol brengt rapport uit over den staat dér verplegingsmiddelen. Te Ellemeet was een tekort aan verband- materiaal. De ligtent dient hersteld te worden. Zuster De Jonge beklaagt zich, dat enkele personen zich niet entzien om gebruikte verplegingsartikelen onge- reinigd terug te bezorgen, wat den voor zitter de opmerking ontlokt, dat a Is iemand een hutspotje cadeau krijgt, hij het schaaltje toch ook niet vuil terug geeft en derhalve de materialen in be hoorlijken staat moeten worden weer gegeven.'Met nagenoeg algemeene stem men 'werden tot bestuurslid herkozen 'de heeren W. J. Boogerd en M. Mol. Dhr. M. de Glopper, die zich niet meer dis ponibel stelde, werd. vervangen door c'hr. M. den Boer, terwijl dhr. J. Spits tijde lijk de plaats zal innemen van den predi kant der Gereformeerde Kerk. Zuster De Jonge brengt verslag uit over hare werk zaamheden, over 't algemeen waardeert zij de medewerking van het publiek, toch heeft zij dikwijls te kampen met kwaK- zalverij. Voor de op te richten baker- cursus was geen animo. 2583 bezoeken 'werden door haar gebracht; 150 meer bij zonder voor t.b.c. Op voorstel van dhr. P. de Moor belastten verschillende per sonen zich met het gratis ophalen der contributies. Nadat ,ds. Pcort had bekend gemaakt, dat op nader te bepalen datum voor de vereeniging hoopt op te treden dr. Vos uit Hellendoorn, sloot hij de vergadering ender dankzegging voor de groote opkomst en de aangename wijze van gedachtenwisseling. NOORDGOUWE. Alhier had hedenmor gen in de kom van het dorp een schoor steenbrand plaats, welke zich met het oog op den feilen wind, eerst ernstig liet aanzien, daar de vlammen hoog boven het dak uitkwamen. Door spoedige hu'.p en de omstandigheid dat er volop water in de nabijheid was, was men den brand vlug meester. BRU1NISSE. De muziekvereeniging „Nu met Hope" alhier, heeft ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een muziek concours uitgeschreven, te houden op den 2en Pinksterdag a.s. Op uitnoodiging van het bestuur dier vereeniging waren Dins dagavond een 20-tal Ingezetenen ver moedelijk had het koude weer nog vele uitgenoodigdén weerhouden in „Het Lokaal" vergaderd, met het doel een uitvoerend comité te vormen. Alle aan wezigen waren bereid daarin zitting te nemen. De heeren F. D. v. Vessem, P. L. Krepel en J. C. Verhage, werden tot bestuursleden gekozen. Een kalmeerend middel dat U rust en kalmte schenkt en een verkwikkenden slaap, dat gejaagdheid en 1 onrust doet ophouden, Is e«n koker Myohardt's Zenuwtabletten. Prijs 75 ct. Bij apoth. en drogisten. ONDERWIJS* Het zevende leerjaar. Naar het Vad. verneemt, is het wets ontwerp om tot 1930 af te 'zien van de invoering van het 7de leerjaar op de la gere scholen en van de uitbreiding van de Leerplichtwet in de afdeelingen van cfe Tweede Kamer ongunstig ontvangen. LANDBOUW EN VEETEELT. Wtldschadocommtosles. De minister van binnenlandsche zaken, en landbouw, heeft wildschade-commis- sies ingesteld o. a. ook voor Schouwen en Duiveland, Tholen en St.-Filipsland en be noemd voor den tijd van 2 jaren in de oommissie tot leden: S. J. Gast te Dui- vendijke, C. J. Boogerd te Kerkwerve, tot plaatsvervangende leden: C H. A. Stoutjesdijk te Tholen; J. van Gorsel te Poortvliet. e in Uw rug, lendenen of spieren. Pijn door rheumatiek, jicht, podagra, ischias, stramheid, stijven nek en rbeumatisohe zenuwpljneo. Probeer eens Akker'a Kloosterbalaem. Bij maakt uw spieren lenig, geneest alle ongemakken en lijden, die door bovengenoemde ziekten ontstaan. Neem beden eens een proef. Morgen zljt gij verbaasd en tevreden over de uitwerkiüg er van. VERKOOPINUEN, ENZ. ZIERIKZEE, 12 Febr. Ten overstaan van notaris "Kortewég, werden heden alhier, voor den heer M. Boot, publiek verkocht: Een paard voor f 500; koeien voor f 3J1, tf 56^, f 410, f 8,50 en f 500. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Zevenhuizen (Z.-H;), G. Grootjans Thzn. te De Meern (JJ.) Te St.-Annaland, E. Schimmel te Jaars veld. Aangenomen: Naar Amsterdam, J. Kooi) te Broek op Langendijk. Bedankt: Voor Hijkersmilde, D. J. FJe- terse te Oud-Loosdrecht. Voor Wier den, G. van Montfrans te Sommelsdijk. Te Leiden is op 11 dezer in ru:m 86-jarigen ouderdom overleden ds. Gerar- dus Hendrikus Blanken, die van 13 Nov. 1892 tot 30 Juni 1895 predikant was bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. Z.Eerw. was 15 Sept. 1837 te Leiden geboren, werd candidaat in Zeeland in 1863, predi kant te Zwartewaal 7 Juli 1867, Wade- noyen 1874, Lutjebroek 1833, daarna te Zierikzee 1892 en eindelijk te Oostjeaan 1895, alwaar hij 1 October 1907 emeritus werd. Geref. Kerk. Beroepen: Te Meerkerk, W. H. Bouw man te Lopik. - Te Loenen-Vreeland, K. Fernhout te Amsterdam. Te Oos^ terzee (Fr.), cand. Y. K. Vellenga te Scharnegoutum bij Sneek. Te Wens (Fr.), cand. C. A. Vreugdenhil te Rot terdam. Aangenomen: Naar Heinkenszand. cand. C. W. Keur te Driebergen. "NNaar Westervoort bij Arnhem, W. F. S. van Lingen te Gerkesklooster-Stroobos B. Bedankt: Voor Boornbergum en Wans- w'erd a. d. Streek, G. van Duinen te Zegw'aard. Geref. Gem. Bedankt: Voor Meliskerke en Kampen, A. de Blois te Vlaardingen. 8PORT. ZIERIKZEE. Vorige week is alhier een nieuwe gymnastiekvereniging opgericht, onder den naam van „Olympia". Direc teur is de heer N. J. Visser. Als waarnemend directeur der gym nastiekvereeniging „Rust Roest", treedt thans op dhr. A. F. Bienefelt alhier. ZeeiiWsche uoetbalbznd. Uitslag 10 Febr. Zierikzee IS.I.N.O. T.O. I 1—1. VAN HEINDE EN VER. De commissie van deskundigen te Berlijn is het eens geworden over ,de oprichting van een nieuwe Du'tsche goud- bank. Bij verwezenlijking van dit plan is een beteekenisvolle stap gedaan tot de definitieve stabdliseering van de Duitsche valuta. De enorme hoeveelheden sneeuw'blij ven in Oostenrijk nog steeds lawines ver oorzaken. Tot nu toe zijn reeds honderd dooden gemeld. In verscheidene Catalaansche ste den (N.-O. Spanje) zijn de burgerwach ten versterkt 'wegens de binnenlandsche politieke spanning. Volgens een bericht uit Kopenhagen zouden eenige honderden bannelingen, op weg naar het eiland Solowetskie in de Witte Zee, onderweg doodgevroren z\jn. Een officieel bericht u!t Moskou meldt, dat zij omgekomen zijn bij een poging om te ontsnappen. Uit Millwaukee (V.-S.) wordt ge meld, dat zes courantenjongens en een man zijn verongelukt bij een treln-on- geluk. Uit Syrië komen berichten over on weer en sneeuwstormen, die dagen lang het telegrafische verkeer met Egypte en het treinverkeer tusschen Beiroet en Da- maskus hebben gestoord. De „New York Times" deelt mede, dat zoowel de Amerikaansche minister van marine Deaby. als de onderstaats secretaris Roosevelt hun ontslag hebben genomen in verband met de onthullingen aangaande de petroleumterreinen van de Teapot-Dome. De Mexicaansche regeermgstroepen hebben Vera Cruz op de rebellen her overd. Volgens een telegram uit New-York heeft een ernstige brand gewoed te Sal ly's Inn (Long Island), waardoor zes

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1