Zierikzeesche Nieuwsbode Maandag 11 Febr. 1924 zierikzeesche courant. Heerste blad. Waarschuwing. hinderwet. Bekendmaking. buitenland." bTwIi e n l a n p - Uit Stad an Provincie. ABONNEMENT: Pry» por 8 maanden f 1,50, franoo per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. ADVERTENTIËNi van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ota. per regel. Heolames 80 ets. p. regel. By contract belangryke korting. 80ste jaargang. - No. 11042. Inz»ndltl8 °p don d»« v,n nl« Oir, J. de LOOZE jr, Ultl.-rtflct. n. J. KOSTE», s"° ™r 11 m- Dit nummer bestaat uit 2 bladen. De COMMISSARIS VAN POLITIE te Betrgennop-Zoom waarschuwt ieder, die in relatie 'w'enscht te treden met de Ne- derlandsche In- en Exportvereeniging, V/h. F. Griendsven Co., gevestigd Blau- wehandstraat 2 alhier, eerst inlichtingen bij hem in te 'winnen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzee maken bekend, dat door hen is ingewilligd het verzoek van J. C. SCHiiR- MANN, banketbakker alhier, om vergunning tot het plaatsen van een aggregaat van 2 P.K. en een electromotor van 1 P.K, voor verlichting van de bakkerij en de woning en voor het drgven van een amandelmaal- machine, een amandelpelmachine en een eierklutsmachine, in het perceel aan de Mol, wjjk A 311, kadastraal bekend in sectie A, no. 529. Zibrikzee, 9 Februari 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzee, maken namens Gedep. Staten van Zeeland bekend, dat ter Prov. Griffie verkrijgbaar is tegen betaling van f 0,25 per stuk, een KAART, aanwijzende de wegen buiten Zeeuwscb-Vlaanderen, bedoeld in het sluitingsbesluit van Gedep. Staten van Zee land, van 30 Nov. 1923, no. 105, 2e afdeeling (Prov. blad no. 59). Zibrikzee, 9 Februari 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De begrafenis van ex-presidant Wilson. Washington werd des morgens door kanongebulder gewekt aldus vangt de correspondent van de „Times" te Was hington zijn beschrijving der begrafenis van Wilson aan en dit gebulder duurde den heelen dag met tusschenruimten van een half uur voort, totdat bij zonsonder gang het volledige nationale saluut van 48 schoten een voor eiken staat der Unie Was gelost. Te halfeen werd het werk in alle regeeringsdepartementen stopgezet en begon de menigte zich te verzamelen langs den 'weg, dien de be grafenisstoet zou nemen van het rustige huis m S-street naar de kapel van de kathedraal der H.H. Petrus en Paulus. De groote-oorlogspresident werd ter ruste gelegd met al den eenvoud, dien hij geiw'enscht zou hebben. Geen lofrede werd uitgesproken bij zijn stoffelijk over schot, er Was geen marcheeren'van troe pen, geen tromgeroffel, niets van het uit gebreid vertoon van een staatsbegrafenis. Nauwelijks een zestigtal personen, waar onder president en mevrouw Coolidge, mevrouw Wilson en familie en intieme Vrienden, kwamen te drie uur in de bibliotheek van het huis bijeen waar een dienst Werd gehouden die tien minuten duurde. De stoet telde slechts twiintig voertuigen. Er was geen muziek bij en de eenige troepen welke er aan deelna men, waren detachementen van' leger, vloot en mariniers, die als slippedragers fungeerden. De eenige soldaten, die men verder zag, waren twee compagnieën in fanterie en twee compagnieën markrers, die de politie hielpen bij de afzetting. De lijkwagen werd gevolgd door auto's met de familie, bekende persoonlijkheden, president Coolidge en zijn gezelschap en de geestelijken die de diensten leidden. De duizenden langs den weg ontbloot ten het hoofd en bogen, velen tot tranen geroerd. In de kapel droegen dezelfde veteranen van den oorlog, die het lijk uit het huis gedragen hadden, die naar de katafalk, terwijl Chopin's Marche funè- bre gespeeld 'werd. Daarop volgde de lijk dienst en te half vier was de plechtig heid afgeloopen. Het stoffelijk overschot werd in den grafkelder neergelaten en dat Was het oogenblik waarop de stilte ovpr de stad viel. Tramwagens hielden stil, automobielen werden langs den trot toirband geplaatst, voetgangers bleven staan en ontblootten het hoofd, terwijl alle kerkklokken luiden. STATEN-GENERAAL, In de verschenen memorie van ant woord op het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer nopens de begrooting van Waterstaat voo.1 1924 merkt de mi nister o.a. op Omtrent het voldoen geheel of ten deéle aan de aanvrage der gemeente Tho- len om concessie tot het leggen van een brug over de Eendracht en tevens om een renteloos .voorschot ad 1/3 der kos ten kan de minister zich thans nog niet uitspreken, doch kan wiel mededeelen, dat reeds met het oog op den toestand Van 's lands schatkist thans geen uitzicht zou kunnen Worden gegeven op den ge- vraagden steun. Wat de autobussen betreft, deze zijn als openbaar vérvoermiddel aan de wet van 23 April 1880 onderworpen. Omtrent een ontwerp tot aanvulling van den al- gemeeuen maatregel van bestuur teneinde scherpere keuring te verzekeren en over lading tegen te gaan, is bereids het ge voelen der provinciale besturen gevraagd. Wat wetswijziging betreft, zou ernstig moeten worden overwogen, of het nood zakelijk is. terug te keeren tot een con- ces'siestelsel, dat in 1880 onder de toen malige .omstandigheden terecht verlaten is, dan wel met eenvoudiger regeling vol staan zou kunnen worden. Immers zou een concessiestelsel kunnen blijken te no pen tot aanmerkelijken omslag en kosten alleen reeds wegens uitbreiding van amb telijke 'bemoeiingen. In allen gevalle schijnt op den voorgrond te moeten ko men de vraag, of autobussen, hoe nuttig zij ook als aan en afvoermiddel van spoor- en tramwegen en voor afgezon derd liggende plaatsen kunnen zijn, niet temin behooren te worden geweerd, voor zooveel zij als schadelijke mededingers tegen spoor- en tramwegen optreden. De minister meent dat vooral ten aanzien van dergelijke belangrijke vragen het ver- slag van deze commissie dient te war den afgewacht. 1 ZIERIKZEE. Benoemd ingaande 1 Maart a.s. de part. klerk J. L. H. Nelis ter directie Breda tot rijksklerk ter inspectie alhier. Blijkens een in dit nummer voorko mende advertentie wordt Woensdagavond a.s. in de Concertzaal een zanguitvoe ring gegeven, waaraan pl. m. 300 personen zullen deelnemen, t.w. de leden van 7 Chr. Zang ver eenigmgen op ons eiland. Naar Zijipe en Burgh vertrekt ten gerieve der 'bezoekers 12 uur 's nachts een extra tra ui. Het schijnt dat wij in 't verslag der laatste vergadering van den B. v. Staats- pensionneering onzen vroegeren. hoofd redacteur te veel eer gegeven hebben toen wij schreven, dat hij de eerste was die het idéé Staatspensioen hier ver spreidde. Gaarne vermelden wij, dat de heeren Bouter en de Muralt mede op groote schaal de idéé hielpen versprei den op Schouwen-Duiveland. Van de directie der N.V. Vegetarisch Hötel-Restaurant „Pomona" te 's-Graven- hage, ontvingen w'ij ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, een typografisch en photografisch Welverzorgde brochure, Waarin de voorgeschiedenis, de oprich ting der part. onderneming en overgang tot de N.V. ons Worden verhaald. De Commissaris der Koningin in Zee land maakt bekend, dat in het jaar 1924: le. de jacht op houtsnippen en op w'ater- wlild met ingang van 1 Maart en die op Watersnippen met ingang van 1 April zal gesloten zijn; 2e. het wCispel van k'w'artelen alleen van 1 Mei tot en met 14 Juli zal geoorloofd wezen; 3e. de kooi eenden door den kooiman moeten wor den opgesloten of gehokt van 1 April tot en met 30 April en van 16 Juni tot en met 31 Augustus. Zierikzee—Boozendaal. Het gerucht, door ons Vrijdag gemeld, dat een overeenkomst zou gemaakt wor den tusschen de betrokken Tramweg maatschappijen, i. c. de R. T. M. en de Zuid-Ned. Tramweg-Mij., in de verbinding Schouwen—Rozendaal, bevat waarheid. Met 1 Maart e.k. begint een sneldienst, waardoor men in drie uur tijds van Zie rikzee in RoZendaal is. Driemaal daags bestaat daartoe gelegenheid, n.l. om 6 uur v.m., 1.15 n.m. en 5 u,ur n.m., men is dan te Rozendaal resp. 9, 4.15 en 8 uur. Omgekeerd kan men uit Rozendaal om' 9.45 u., 3 u. en 6.10, waardoor men resp. 12.35, 7.10 en 9.40 uur te Zierikzee arriveert. c SEROOSKERKE. Door vertrek naar el ders is door den heer W. Bakker alhier, tegen 1 April a.s. bij den Raad van Ar beid t(e Goes ontslag aangevraagd als algemeen agent voor de Vrijw. Ouder- domsverzekering, gebied Schouwen. DREISCHOR. Onder groote belangstel ling gaf de zangvereeniging „Streven naar beter", hier Vrijdagavond haar 3e uit voering. Onder leiding van haren direc teur, dhr. Theewis, bracht het bijna 60 personen sterke koor de talrijke muziek nummers zuiver en harmonisch ten ge- hoore. Ter afwlisseling een nummer voor viool en piano, cabaretliedje en eenige voordrachten, 'Waarvan de laatste vrijwel het beste werd weergegeven. Als 2e af deeling van het programma de operette „Oost West Thuis Best". Een en al een mooie avond. NIEUWERKERK. Vrijdagavond gaf het fanfarecorps „O. en U." de jaarlijksche uitvoering voor de donateurs. Als gewoon lijk was de Woensdagavond met de Groote Repetitie bestemd voor menschen uit den werkenden stand en Dinsdagavond uitvoering voor kinderen beneden 15 jaar. Het programma omvatte eenige muziek nummers, een blijspelletje en enkele ko mische voordrachten. De executanten heb ben zich weder Zeer verdienstelijk ge maakt. Het talrijk publiek, dat Vrijdag avond in de „Meebaal" tegenwoordig was, genoot blijkbaar zeer, zóówel van de muzieknummers als van het andere. De heer Swenne was door ongesteldheid ver hinderd, de uitvoering te leiden. Gelukkig was de heer v. d. Berge van Oosterland bereid te dirigeeren. Het bal, dat den avond zou besluiten, kwam niet tot zijn recht, daar er eigenlijk geen plaats was om te dansen. Toch bleef men nog lang in vroolijke stemming bijeen. Het gezel schap kan met voldoening op de welge slaagde uitvoering terugzien. Ruwt en schrale huid vim handen en gelaat verzacht en ge neest men het beate met Purol. In doozen van 30, 60 en 90 ets. By apoth. en drogisten. ONDERWIJS. De toelatingsleeftyd voor de lagere school. De minister van onderwijs heeft ter kennis van de gemeentebesturen gebracht, dat het hem uit een oogpunt van bezuini ging gewenscht voorkomt, dat door de gemeentebesturen reeds thans Wordt overwogen in hoeverre bij voorkomende vacatures aan openbare lagere scholen de boventallige onderwijzers voor plaat sing aan dergelijke scholen in aanmerking kunnen worden gebracht. Daardoor zal in vele gevallen op wachtgeldstelling met ingang van 1 Januari 1926 kunnen wor den voorkomen. Salaris bij verlof. Bij Kon. Besluit van 29 Januari 1924 is ingetrokken het besluit van 31 Dec. 1920 en opnieuw vastgesteld een regeling van de Wijze van uitbetaling der jaar wedden en wedden van de onderwijzers aan de openbare lagere scholen, tot 't stellen van regelen betreffende verlof tot afwezigheid en inhouding van die jaarw'edde of wedde bij het verlof. Tot dusver gold de bepaling dat aan onderwijzers, aan wie, op advies van den behandelenden of controleerenden genees heer een verlof wegens ziekte werd toe gestaan, dat dit verlof verleend werd met behoud van het volle genot der jaar- wiedde, voor niet langer den twaalf ach tereenvolgende maanden. Deze termijn is in het nieuwe besluit gesteld op zes ach tereenvolgende maanden. Aan onderwijzers, die zijn aangewezen voor tijdelijke waarneming eener betrek king van onderwijzer of van hoofd der school, Wordt, indien zij niet als vast onderwijzer aan een lagere school zijn verbonden, voortaan een verlof, met be houd der volle wiedde, toegestaan voor niet langer dan één maand (tot nu toe tiiiee maanden. Indien bij het verstrek ken van het verlof uit een rapport van den geneesheer blijkt, dat de onlerwlijzer nog niet in staat is zijne 'werkzaamheden te hervatten, dan kan hem (voortaan) op- nieuwi voor ten hoogste zes maanden of ééne maand, verlof wiorden verleend. (Voorheen Was dit respectievelijk twaalf en fu-lee maanden). Tot nu toe werd aan onderwijzeressen een verlof verleend, ingaande vier maan den vóór het tijdstip 'Waarop de bevalling kan Worden verwacht en eindigende twee maanden na de bevalling. Voortaan geldt de bepaling, dat het verlof ingaat ten hoogste vier en ten minste drie maanden Vóór het tijdstip, waarop de bevalling kan wlorden tegemoet gezien, en eindigt één maand na de bevalling. Over den tijd van dit yerlof krijgt de onderwijzeres niet meer de volle, doch de helft harer jaarw'edde. Ook wat de onderwijzers be treft, op 'wlie militaire dienstplcht rust, zijn de verlofsbepalingen ongunstiger ge- Worden. YERKOOPINGEN, ENZ. ST.-ANNALAND. Het huis met erf en 2 schuren aan de Nieuwstraat, toebe- hoorende aan den heer J. Elenbaas Cz., is ten overstaan van notaris Bierens, Vrij dagavond in 't café Havenzicht verkocht vooir f 4400 aan dhr. C. Scherpenisse Dz. THOLEN. Door B. en W. werd ver huurd een pakhuis (voormalig brandspuit- huis) staande in de Dalemsche straat. Als hoogste bieder werd opgegeven de heer Joh. Beukelaar a f 95 per jaar. De gunning is aangehouden. AANBESTEDINGEN. BRUINISSE. Zaterdag had de aanbe steding plaats van de vereeniging „Land bouwbelang" voor Galfotmaïs en Lijn- schilfers 41 pCt. Inschrijvers waren de heeren Huiser, Rotterdam, Lijnschilfers f 15,30; L. Schilperoort, Bruinisse, maïs f 11,95, lijnschilfers f 15,45; C. Boogerd, Zierikzee, majs f 11,75, lijnschilfers f 15,70; Joh. v. d Berge, Bruinisse, maïs f 11,65, lijnschilvers f 15,30. Alles gegund aan Joh. v. d. Berge, Bruinisse. De lijnschilfers na loting met den heer Huiser te Rotter dam. BOEKENNIEUWS. Bij de bekende Uitgeversfirma Gebr. Kluitman te Alkmaar, verscheen dezer dagen een nieuwe serie Hand werkboeken, bestaande uit 5 deeltjes, n.l. „Wat bor duur ik op mijn japon, Het nieuwe jum- perboek, Haken, Breien en Ik maak mi;ti speelgoed zelf Dit laatste werkje willen we even uit schakelen bij 't bespreken der vier ove rige, die bewerkt zijn door H. J. van Wessem, oud-leerares aan de Industrie school voor Meisjes te 's Gravenhage. Het zijn handige deeltjes in fraai ge- kleurden omslag, en die, naar w'ij van vrouwelijke zijde vernamen, met de vele voorbeelden en knippatronen, zeer prac- tisch zijn. Het doet ons genoegen dat we ditmaal eens iets voor onze lezeressen kunnen aanbevelen, die, naar we hopen een of meerdere werkjes zullen aanschaf fen, daar ook de prijs zeer laag is in verhouding tot wat geboden wordt. „Ik maak mijn speelgoed zelf", is een b'oekje, beiwerkt door Henriëtte Blauw, Waarin, ook door middel van knippatro nen, 'wbrdt duidelijk gemaakt hoe heel goedkoop, maar daarom niet minder aar dig, speelgoed voor onze kleinen kan Worden vervaardigd. NIJVERHEID EN TECHNIEK. De Vereeniging van Gasfabrikanten in. Nederland heeft een boekje uitgegeven van de hand van den heer D. Stavorinus, scheikundige van het Amsterdamsche Gas bedrijf, getiteld: „Waarom Gas?" Het is een pleidooi voor het gebruik van gas in huishouding en bedrijf. Op het gebied van brandstoffen zijn wij, aldus de aanhef van het boekje, in de achter ons liggende crisisjaren wel in de gelegenheid geweest eenige ervaring op te doen. Ten bewijze van zijn stelling, dat gas de goedkoopste brandstof is, laat de schrijver dan een vergelijking van verschillende brandstoffen in hun uitwer king volgen. „De verschillende gasfabrieken in Ne derland, zegt hij, thans voor 't meeren- deel van moderne installaties voorzien, leveren tegenwoordig een gas, dat gemid deld per kubieken meter een warmte- gevend vermogen van 4200 caloriën bezit, zoodat de volledige verbranding van den M3-. gas 4200 caloriën warmte levert. Gaat men een eenheid of kilowatt-uur electriciteit geheel in warmte omzetten, dan bedraagt die warmtehoeveelheid 800 caloriën. Menigmaal hoort men de stelling ver kondigen, dat dit wel verbeteren zal naar mate de wetenschap vooruitgaat, doch de verhouding van 1 kilowatt-uur stroom 860 caloriën is een natuurwet en nim mer zal hierin eenige wijziging gebracht kunnen worden, evenmin als men ooit de zon in het Westen kan laten opkomen. Petroleum geeft per kilogram 10.000 caloriën warmte, zoodat men per liter 8000 caloriën krijgt, aangezien een liter van deze brandstof 800 gram weegt. Aan de hand van bovenstaande cijfers zou men bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat een M3. gas in warmtegevend vermogen ongeveer gelijk staat met bijna 5 kilo watt electriciteit. Met een zoodanige ver gelijking zou men zich echter een beetje te gemakkelijk van de zaak afmaken en zou er inderdaad geen goed beeld ge geven worden van hetgeen de verschil lende brandstoffen in de practijk waard zijn. Bij de beoordeeling van de praelische waarde dient men rekening te houden met de werking van de toestellen, de fornuizen, de kachels en comforen, die bij de toepassing der brandstoffen ge bruikt worden. Bij een goed gascomfoor bedraagt de nuttige warmteopbrengst of nuttige werking gemiddeld 60 percent. De overige 40 percent van de door de gasvlam ontwikkelde warmte gaan door warmteopneming door pan en comfoor, zoowel als door luchtcirculatie voor het doel verloren. Er komen derhalve bij een gascomfoor en ook bij een gasfornuis per M3. gas ongeveer 2500 catoriën nuttig in den inhoud van pannen en ketels te recht. Nemen wij nu het geval, dat er electri citeit voor het koken of voor de water verwarming gebruikt wordt, in welk ge val dus de electrische stroom in de toe stellen in warmte wordt omgezet. Dit kan volgens tweeërlei manier geschie den, door de electrische ketels of pannen, of door de electrische comforen en for nuizen. Bij de electrische comforen of fornuizen heeft men een soortgelijke wer king als bij de gastoestellen, de pannen komen op een electrisch verwarmde on derlaag te- staan, zoodat men hierbij aan dezelfde oorzaken van warmteverlies bloot staat als bij de gastoestellen. Daar om krijgt men bij deze electrische com foren of fornuizen geen hoogere warmte opbrengst per K. W. U.-stroom dan 500 caloriën. De andere brandstoffen van ons lijstje geven belangrijk kleinere nuttige warmteopbrengsten. Petroleumstellen hebben geen hoogere nuttige werking dan 30 percent, reden waarom' men van 1 L. petroleum maar 2400 caloriën nuttige warmteopbrengst verkrijgt. Indien wij nu de bovenstaande gege vens tot een onderlinge vergelijking uit werken, dan vinden wij dat: 1 M3. gas in de practijk gelijkwaardig is aan 3 tot 5 K. W. U. of eenheden electrici teit; één liter petroleum. Wanneer wij zoo de verschillende brand stoffen bespreken, dan dienen wij deze zaak ook te bekijken uit een oogpunt van algemeen belang, want de internationale toestanden zijn zoodanig, dat wij alles moeten aanwenden om de geldelijke posi tie van ons land ten opzichte van het buitenland zoo sterk mogelijk te maken, ten einde daardoor ook onze eigen levens omstandigheden te beschutten. Wanneer verband hiermee gevraagd wordt, welke brandstof men gebruiken moet, dan kan daarop geen ander antwoord volgen dan dat men die brandstof gebruiken moet, welke aan het eigen land en de eigen be volking de meeste voordeelen waarborgt. In het betoog, dat de schrijver hierop laat volgen, komt hij tot de conclusie, dat deze brandstof het gas is. Aan het eind van het boekje is een overzicht opgenomen van de Nederland- sche bedrijven waar gas als brandstof wordt gebruikt. Het is gratis verkrijgbaar aan het Centraal Bureau van de Vereeni ging van gasfabrikanten in Nederland, Javastraat 51a te 's-Gravenhage. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Een commissie, bestaande uit de heeren H. J. G. Hartman, griffier der Staten van Zeeland, J. N. Pattist, inspecteur van het L.O., dr. W. S. Unger, archivaris van Middelburg, en A. van der. Weijde, lid der Ged. Staten van Zeeland, heeft op zich genomen het bestudeeren van de Zeeuwsche folklore, het verzamelen van voorwerpen, die uit het dagelijksch leven verdwijnen, ënz. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Capelle a/d. IJssel, J. L. Klomp te Schore en Vlake. Te Zwam- merdam, J. J. Kloots te Melissant. Aangenomen: Naar Oosterend (Fr.), (toez.), G. de Vries te Stedum (Gr.). Bedankt: Voor Elburg, M. Jongebreur te Veenendaal. Voor Emmen (Ev.), G. Groeneboer te Blankenham (Ov.j. Voor Polsbroek (Utr.), T. Lekkerkerker te Delft. ZIERIKZEE. Het inwendige van het kerkgehouwi der Kleine Kerk is verbe terd door het aanbrengen van tochtdeu ren, Waardoor men hoopt aan de voort durende tocht die hier steeds gevoeld w'erd, een einde te maken. BRUINISSE. De collecte voor emeritus predikanten heeft opgebracht f 49, Geref. Kerk. Beroepen: Te Krimpen a/d. Lek, cand. D. P. Kalkman te Rotterdam. Bedankt: Voor Heemse, J.Ubels teVars- seveld. Oud-Geref. Gem. BRUINISSE. Woensdagavond kwart voor zeven ure, ds. Boone van St.-Phi- lipsland. VERSCHILLENDE berichten. Auto-.zngeluk. Zaterdagavond is de auto van de firma Daggers' Schoenen fabriek, waarin mevrouw Th. Daggers en haar kinderen zaten, met een te groote bocht over de Klapbrug te Veendam ge reden, waardoor de auto in het kanaal stortte. De inzittenden konden gered wor den; de chauffeur, B. Kassens, werd dood opgehaald. Middeleeuwsche manieren. Een landbou- te Weert miste geregeld haver. Hij ver zocht Zijn zoon, eens goed op een en ander te letten. De jongelieden wfisten! zich op geen betere wijze van hun taak te kwijten d,an door in 'die haverkist een val te leggen, en de komende ge beurtenissen af te wachten. Toen ze op een goeden morgen eens gingen kijken of hun krijgslist met succes bekroond was, bleek dit inderdaad het geval te zijn. In de klem zat... buurman met een uiterst pijnlijk gezicht. Het slachtoffer had den ganschen nacht gevangen gezeten. Gasverstikking. De 52-jarige mej. Ch. van G., huishoudster bij den rijksontvan ger, den heer B. te Gorinchem, is door gasverstikking dood op haar bed gevon den. Vermoedelijk had zij met een stoel een gaskraantje, dat zich onder aan den wand bevond, open gestooten. Buskruitontp* cffing. Vrijdagavond heeft er een ontploffing plaats gehad in een der gebouwen van de buskruitfabriek De Krijgsman aan den Muiderstraatweg nabij' Muiden. Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren. De explosie Was zoo hevig, dat in Muiden tal van ruiten gesprongen zijn en de bevolking verschrikt naar bui ten stroomde. Ook te Diemen zijn ruiten gesprongen. Te Amsterdam w'as de slag duidelijk te hooren, evenals te Enkhuizen en Hoorn. Onmiddellijk na de ontplof fing begaf al het te Muiden 'woonachtige personeel van de fabriek, overeenkomstig bestaand consigne, zich naar het terrein van de buskruitfabriek, waar echter de meest volkomen nachtelijke rust heerscN-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1