Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement advertentiêni Woensdag 6 Febr. 1924 zierikzeesche courant. "ina a* Strandvonderij. Bekendmaking. buit in l a n d b i n n n j„ a n d. PrU» por 6 maanden f 1,50, franco por post f 1,80. Voor hot buitonland por Jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1B regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. Rechthebbenden op een ongemerkte geteerde Roeiboot (Dultsohe vlieger) met riemen, büikhelling en hoosvat, gevisoht in het Nieuwe Vaarwater, worden voor de twoado maal opgeroepen zich aan te,, melden bij den Burgemeester van Zlerlkzee. by wlen dat strandgoed ia aangebracht. (Op het hoosvat Btaat „Favialen"). Zierikzee, den 5den Februari 1924. De Burgem.-Strandv. van Zierïkzse. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTBYN VAN RENGER8KERKE. De BURGEMEESTER van Zierikzee ver zoekt alle MiliciensLandweermannen en Landstormers de door hen ingeleverde Zak boekjes, zoo spoedig mogelijk op de Gemeente- Secretarie af te halen. Zierikzee, 6 Februari 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Gebypnotiseorde blindheid. De Duitsche bladen maken melding van een allerzonderlingst en geheimzinnig ge val. waarmede de Berlijnsche recherche zioh thans bezig houdt. Onder verdenking den zoon van een in een voorstad van Berlijn woneriden generaal onder hyp nose gebracht en blind gemaakt te heb ben. is de 30-jarige dr. B. uit Stettin ge arresteerd. Volgens de kranten heeft de zaak zich als volgt toegedragen. De 21-jarige jongeman leerde eenigen tijd geleden B. kennen, die al spoedig groote macht over hem kreeg. De ouders bemerkten, dat hun 20on op raadselach tige wijze geheel onder den invloed van dien vreemdeling was gekomen, die hem met een enkel woord wist te beheerschen. Op een goeden dag werd hun kind blind. Een oogarts constateerde, dat de oogen volkomen in orde waren, en dat de plot selinge blindheid het gevolg moest zijn van een hevige storing in het zenuwstel sel. Een zenuwarts trachtte te vergeefs doortegenhypnose de blindheid te ver helpen. Dr. B. bood zich thans aan, op grond van zijn groote kennis der hyp nose. den jongen te behandelen. Sinds dien drong de patiënt, die overigens vol komen bij zijn verstand was, bij zijn ouders erop aan, dat zij hun vrij aanzien lijke kunstverzamelingen door dr. B. zou den laten verkoopen. Reeds twee maanden had de blindheid geduurd, toen. toevallig de aandacht van een hypnotiseur,- dr. Grunwald, werd ge trokken door den starren, maar toch niet levensloozen blik van den zieke, dien hij eerst voor een oorlogsinvalide hield. Hij stelde zich met den jongeman in verbin ding, onderzocht hem, en constateerde,, dat deze organisch volkomen gezond was, maar blijkbaar in hypnotischen toestand verkeerde. In tegenwoordigheid van poli tiebeambten deed dr. Grunswald hem ont waken, waarna de blinde weer uitstekend zien kon. Hij verklaarde nu, door dr. B. gehypnotiseerd te zijnbevelen, hem door dezen gegeven, voerde hij uit, waar bij hij dan betrekkelijk goed kon zien. Gu'nea. weet de ,.Msb'." te melden, dat de aanvrager Zaterdagmorgen met den minister van Koloniën op diens depar tement besprekingen gevoerd heeft over zijn köion:satie-plannen. Naar het blad verneemt, zijn u t de voorwaarden, wel ke de hertog voor een concess:e had gesteld, reeds vervallen de publiekrech telijke "bevoegdheden aan de concess e- nar'ssen toe te kennen, zooals rechtspraak over de 'nboorlingen en het in het leven roepen van een politiekorps. Dat is aldus gewijz'gd, dat de concessionarissen be- rejd zouden zijn aan het Nederlandsch Gouvernement de kosten voor het dooi de Nederlandsche regeer.'ng in het leven te roepen pol:tiekorps te vergoeden. Thans heeft dus het geheele koloni satieplan nog slechts het karakter van een gewone concessie, meent het blad, zooals er :n Indië reeds meerdere zijn verleend. Of inderdaad een concessie om trent Nederlandsch Nieuw-Guinea tot stand zal komen, ;s echter nog zeer de vraag. De besprek'ngen dragen nog steeds een zeer voorloop'g karakter. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 5 Febr. opende de niet druk bezochte bijeen komst. Na voorlezing der notulen door den secretaris, werd o. a. mededeeling ge daan, betreffende een in de vorige ver gadering gedaan verzoek, nopens h.et al of niet inroepen' van de hulp van een dierenarts bij ziekte van pluimvee. Na informatie achtte het bestuur het niet gewenscht, op 't verzoek in te gaan. Wat den inkoop van pluimveevoeder betreft werd na eenige besprekingen besloten, te trachten een lid-winkelier te vinden, welke tegen verlaagden prijs pluimvee voeder aan de leden \erstrekt. In begin sel werd besloten een kleine bibliotheek op te richten. Staande de vergadering gaven reeds eenige leden blijk van sym pathie met dit doel, door boeken voor de bibliotheek af te staan. Over de tentoonstelling werd uitvoerig gesproken en bepaald, dat de expositie zal worden gehouden op 26 en 27 Maart e.k. De laatste tent^onstellingsdag valt dan gelijk met de K'alfvastenmarkt. De huur der kooien blijft zooals ze was. Men zal door middel van keurboekjes tegemoet komen aan den wensch van velen, die het „hoe en waarom" willen De behandeling van de Indische begroo- i wieten na afloop der keyring. nrr lmrtTtrrOTOt Arflnictor Ha frrfldff De Zomertijd. Het Stbl. no. 28 bevat een Kon. beslu'l van .31 Januar' j.l., waarbij wordt be paald, aat 'n 1924 de vervroeging met een uur van den wettelijken tijd, be doeld 'n artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Stbl. no. 236), zal aanvangen den dert gsten Maart en zal eindigen den vijfden October. 't Centraal bestuur van den Nederl. Tuinbouwraad heeft besloten, met kracht te gaan werken voor de afschaffing van den Zomertijd. Mochten de pogingen daartoe falen, dan zal men trachten den Zomertijd beperkt te krijgen van 16 Juni tot 81 Augustus. De voorzitter van de Tweede* Ka mer heeft meegedeeld, dat de heer Staal man c.s. een wetsvoorstel heeft inge diend met de strekking om den zomertijd te beperken tot de maanden Juni, Juli en Augustus. Plattelandersbond en Piattelandsparty Naar wij vernemen, schrijft de „N. R. Crt.", worden van verschillende zijden pogingen aangewend, om een fusie tot stand te brengen tusschen den Plattelan ders-Bond (Braat) en de Plattelands-Partij (Teenstra), teneinde bij de eerstvolgende verkiezingen meer kracht'te kunnen ont wikkelen. Binnenkort zullen hieromtrent nadere" besprekingen worden gehouden. Minister Colyn. Naar de Tel. verneemt, heeft de heer Colijn ontslag genomen als commissaris van de Nederlandsche Handel Mij., de Handelsvereen:ging Amsterdam, het Ned. Indisch Lanassyndicaal, de Nederl. Te legraaf-Mij. Radio Holland, e. a., in ver band met bet feit, dat 's lands zaken hem te zeer 'n beslag nemen. Hertogelijke concessie-aanvraag. In verband met de aanvraag van den. hertog van Mecklenburg tot verkrijg ng van een concess:e in Nederlandsch Nieuw- ting wordt voortgezet. Minister De Graaff vult zijn rede aan. De korte verklaring van Van Heutsz is z. i. inderdaad te scherp. Zij wordt echter milder door de toelichtende zelfbestuursordonnantie. De verhouding tot de zelfbestuurders wordt beter, naarmate 'het aantal ervaren ambtenaren groeit. Spr. antwoordt den heer Kleerekoper, dat de door hem be doelde inspecteurs van politie van slechte reputatie niet naar Indië zijn gezonden. De heer Albarda repliceert en handhaaft zijn motie. De heer Wijnkoop dient twee moties in, waarvan de eerste de houding der regeering tegenover de staking en de volksbeweging scherp afkeurt, en het af treden van den gouverneur-generaal en intrekking van de strafmaatregelen vraagt. In de tweede wordt geconstateerd, dat de Indische regeering de bevolking van Indonesië niet tegen willekeur beschermt. De heer Gerretzen repTceert. De heer Lov'nk vraagt toezegging, dat de Minis ter bij n:et uit te geven fondsen voor de su:kercultuur de oprichting van w'lnst- aandeelkassen zal overwegen. De heeren Feber, Seheurer en Van Boetzelaer zullen tegen de motie-Albarda stemmen. t De heer Marchant bestrijdt den heer Gerretzen en 't tegenwoording regeerings- bele'd, waardoor het onder Van Lim burg St'rum opgebouwde wordt afge broken en ;n Indië op een debacle wordt aangestuurd. De heer Van Ravesteijn betoogt, dat de spoorwegstaking geen communistisch maar een eeonom'sch karakter droeg. De heer Dresselhuijs verdedigt de heer Gerrltzen tegen den aanval van Mar chant. De Ind;sehe bevolking is tot pro ductiviteit gebracht, dank zij 't Euro- peesch kapitaal. De heer A' ard.i d:ent een motie in, den m:nister van Koloniën uitnoodigen- de art. 161t'/s van het Indisch Straf wetboek ;n te trekken. De Minister van Koloniën dupliceert. Spr. kan de Kamer niet genoeg ont raden om aan de laatste motie-Albarda haar stem te hechten. Achtereenvolgens worden vervolgens ueriüprpende motie-Albarda (ontevre denheidsverklaring van de beantwbording zijner "netrpellatie) met 6119 stemmen; de mot'e-Wijnkoop (onvoldoende bescher ming der inlandsche bevolking) met 56— 14 stemmen; de motie-Wijnkoop (onthef- f'ng van den gouverneur-generaal uit zijn ambt) met 55—15 stemmen; de mot'e- Albarda (intrekking art. 161hïs Straf wetboek) met 51—19 stemmen. Bij de art:kels-gewij2e behandeling der begroot-'ng bepleit mevrouw' De Vries Bruins instelling van een contröle-gezond- he'dsdienst ter bestrijding der volksziek ten, met name lepra en hongerziekte. Het doorgangshuis voor krankzinnigen te Ba- tav'a is slecht ingericht, waardoor tal van pat enten sterven. De hygiënische verzor- g:ng van Indië is beneden peil. De heer Gerhard komt op tegen de be- zu:niging op onderwijs-gebied. Bij 't onderwijs aan inlanders moet niet het Nederlandsch, maar de landstaal de voertaal zijn. De heer Van Boetzelaer betoogt, dat bij bezuiniging op onderwiijs, de vitale belangen niet zijn geschaad, doch hij1 hoopt, dat de Regeering, zoodra weder meer geld- beschikbaar is, meer voor 't onderwijs zal beschikbaar stellen. De heer Seheurer acht de schildering van den gezondheidstoestand der Inland sche bevolking door mevrouw De Vries— Bru:ns, overdreven. De heer Feber iwtH bij de verbetering van den gezondhe'dstoestand de groote bevolkingscentra doen voorgaan en komt op tegen het godsdienstloos onderwijs, dat de inlanders van Nederland ver vreemdt. Woensdag 1 uur voortzetting. Uit Stad en Provinole ZIERIKZEE. Dinsdagavond hield de pluimveevereeniging „Excelsior" a hier een algemeene vergadering in de sociëteit „Ons Genoegen". De voorzitter, de heer P. Verbeek, Aan het bestuur zal worden overge laten, wie men ditmaal als keurmeester zal vragen. Genoemd werden o. a. de heeren van Gink en v. Asperen Vervenne. De tentoonstelling zal gehouden wor den op de bovenzaal van 't „Huis van Nassau", omdat expositie in de openlucht met het oog op het vroege tijdstip niet gewenscht is. Een zilveren wisselbeker is uitgeloofd voor de mooiste toom Red Islands. Een tentoonstelling van postdui ven zal waarschijnlijk aan deze expositie vooraf gaan. De voorzitter der postdui venvereniging wees er'ter loops op, dat dikwijls jpostduiven worden opgevangen en verminkt weer aankomen. Opvangen en houden, zoowel als verminken, is strafbaar. Hij riep de clementie in van de eilandbewoners ten opzichte dezer dieren. Ten slotte werd door den voorzitter nog gesproken over al dan niet aanslui ting bij de V. P. Z., waarover binnenkort een lezing zal worden' gehouden. Wij vérwijzen onzèn lezers naar de in dit nummer voorkomende advertentie, Waarin wordt bekend gemaakt, dat Emile HullebroGck, de beroemdè Vlaamsche zan ger en compon'st. hier Donderdagavond a.s. "n de Concertzaal hoopt op te treden. De heer Hulleb^oeck heeft steeds een goede pers en "s a's zanger en com- pon:st zeer geliefd bij 't publiek. Tehuis voor Oud-Strijders. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de in dit nummer geplaatste adver tentie betreffende de verloting ten bate van „Het Grijze Huis" te Putten o. d. Veluwe. Dit Tehuis biedt plaats voor 60 Oud-Strijders van ons Oost- en West-In disch leger. In Juni j.l. werd dit Tehuis geopend. Voor den bouw en de inrich ting waren f75.000 noodig en hoewel het Bestuur slechts over f40.000 beschikte, toch meende het niet langer te mogen wachten om te voldoen aan de brieven van zoovele Oud-Strijders, die schreven: och help ons, help ons spoedig uit de misère en de armoede waarin wij ver- keeren. Voor die beden is het Bestuur bezweken en nu vraagt het: Volk van Nederland! dat zooveel zegeningen uit Oost- en West-Indië geniet, helpt ons! Er wordt zooveel geevraagd en gedaan voor het Buitenland; laat daardoor ons eigen land niet achterstaan; maar helpt ons in ons werk en koopt een of meer ónzer loten. De trekking heeft 15 Febr. a.s. plaats en er worden flinke prijzen gegeven, op elke 50 loten een prijs. NOORDGOUWE. Door een ingezetene dezer gemeente zijn dezer dagen in „de Vlake" twee zeldzame moerasvogels, z.g. roerdompen, geschoten. ST.-ANNALAND. Aan de vijftigste uit voering van „Accelerando", ten huize van dhr. J. W. van Luijk, viel een druk be zoek ten deel, de zaal was geheel be zet. Het programma bevatte vooreerst een achttal muz'ekstukicen, die te reke nen naar het applaus dat er aan ge schonken werd, verd'enstelijk werden u'tgevoerd. De beide tocneelstukjes en de twee voordrachten vielen ook zeer in den smaak, onophoudelijk klonk een gulle lach door de zaal. Alle medespelenden zonder u!tzondering waren zeer rolvast, terwijl het goed merkbaar was dat som- m:gen al heel wat routine hebben op gedaan. Geen oogenbFk werd de orde verstoord. „Accelerando" kan dan ook met genoegen op deze uitvoering terug zien,' maar vindt het wel een beetje jammer dat n:emand. nu het toch de vijfFgste Was, daarmee het gezelschap met enkele woorden gelukwenscht. THOLEN. (Vervolg raadsverslagDe voorzitter zegt, dat advies is ingekomen van de Gezondheidscommissie, de inspec teur der Volksgezondheid, en van dr. Tolmens, en vraagt of deze lijvige rap porten nog gelezen moeten worden? De heer Goedegebuure zegt, zeker! Hij zit in een zeer gemakkelijke stoel thans en heeft er thuis zoo geen en zal dus -met genoegen eens luisteren. Allereerst wordt gelezen het rapport der Gezondheidscom missie. Dit behelst, dat de Gezondheids commissie van oordeel is, dat het 'bou wen van Septictanks wel eenige verbete ring kan geven, doch de algemeene be smetting niet zal tegengaan. Mitsdien ad viseert de Gezondheidscommissie hand having van art. 46 en 62 der Alg. Politie verordening, en dit middel eerst te be proeven of dit niet voldoende helpt om daardoor den bouw van Septictanks uit te stellen. Mede ook wordt gewezen op de verontreiniging door B.-o.-Zoom. Het advies van den Inspecteur der Volksge zondheid behelst de mededeeling, dat het wel aanbevelingswaardig kan zijn en deze dus hoopt, dat het moge helpen, alhoewel deze titularis zich van verder advies onthoudt, daar de Raad reeds vooraf besloot. Het advies Van dr. Tol mens zegt, dat de bouw1 van Septictanks ter bevrijding van de baccillen in de Eendracht wel is aan te bevelen. Mede ook dat Artt. 46 en 62 der Alg. Politie verordening anders dienen te worden ge handhaafd, daar ook waschwater en af valwater benevens faecaliën steeds deze verontreinigen. De heer Aertssen zegt, uit de voorgelezen rapporten te hebben gemerkt, dat voor ongeveer 80 pCt. de Eendracht besmet wordt uit B.-o.-Zoom, en dat de bouw van Septictanks hier niet een dusdanige verbetering zal brengen, die de vorige vergadering is voorgesteld, weshalve hij thans besloten heeft tegen den bouw van Septictpnks te stemmen. De heer Goedegebuure zegt, dat in de vorige vergadering hem verweten is, dat hij hier lastertaal verkocht. Thans heb ben we het advies der Gezondheidscom missie, dat spreekt van een zeker getal overstortingen der privaten op 't stads- riool. Wie heeft nu gelijk? Hij, de voor zitter, zeide, dat dit geen waar was. Thans zegt de Gezondheidscommissie het zelf. En wat het advies van den Inspec-^ teur aangaat. Ik geloof dit gaarne. Deze' laat zich niet meer uit. Eerst een besluit nemen, en dan advies vragen, dat is juist de paarden achter den wagen spannen. Dit is hier gebeurd. Hij heeft hier een stukje uit de courant overgenomen uit de „N. R. Crt." over Septictanks uit Soe- rabaja. Daarin staat een vernietigend oor deel over de werking van Septictanks. Spr. vraagt verlof, het voor te lezen. Na voorlezing zegt hij, dat het beste is met het advies der Gezondheidscommissie mee te gaan, en Artt. 46—62 toe te passen en daarvan verbetering te verwachten, en dan af te wachten. Want gelijk het rap port zegt, bij besmettelijke ziekten moet er nog een disinfecteer-inrickting geboord- worden, dat op pl.m. f70.000 komt. Het blijkt hem, dat op de vergadering der Gezondheidscommissie dr. Tolmens maar heeft meegepraat, en later met een ander advies tot B. en W. gekomen is. Laat ons er bij de Regeering op aandringen, dat B.-o.-Zoom zijn eigen afvalwater niet meer zoo daarheen loost, doch laat die gemeente zorgen voor hare eigene zuive ring, laat die zelf dan Septictanks bouwen voor hare 80 pCt. bevuiling, doch laat ze ons niet op laten draaien voor haar rommel. Hier is het gpbleken, dat er een klein gedeelte in komt, en wat er nog in komt, is ons eigen schuld, doordat reeds vele jaren voorheen de O. L. Scho len, het' Postkantoor en zoodoende vele ingezetenen hun privaat op het stads- riool hebben laten plaatsen. Geen won der, daar de overheid voor gaat, dat de burgerij dan achteraan komt. De burge meester schudt van neen, doch dit was de vorige vergadering pok zoo. Heb ik nu gelijk of niet? De heer Braai zegt, dat hij met Goedegebuure geheel mee gaat en tegen zal stemmen. De heer Wagemaker zegt, dat de rapporten niet geheel bevredigend zijn en ook niet met elkander kloppen. Er is dit verschil te constateeren, dat we in het rapport van dr. Tolmens hebben, de deskunuige, die in deze materie thuis is. De Gezondheids commissie is samengesteld uit leeken, be houdens enkele medici, overigens zijn ze net als wij. De heer Overbeeke zegt, dat dit een zware uitdrukking is. We hebben in de Gezondheidscommissie even goed deskundigen. Bovendien is er het advies van den Inspecteur der Volksgezondheid die ook het beste van het bouwen der Septictanks hoopt, doch zich wijselijk van een oordeel onthoudt. Spr. zegt, dat hij evenals de heer Goedegebuure er tegen is deze groote uitgave thans te doen. De gelezen rapporten zeggen meer dan ge noeg. De heer Baaij constateert, dat de grootste voorstanders thans niet voor den dag komen, en weg kruipen. Hij is er voor af te wachtën en eerst eens de toe passing te zien van de voormelde arti kelen. Misschien is dit voldoende, en kan het bouwen achterwege blijven. De heer Wagemaker zegt, dat de Gezondheidscom missie juist de teere plaats treft in deze zaak, namelijk de financiën der gemeente. Doch de Gezondheidscommissie ziet er niet tegen op, te adviseeren tot demping der vest, een wprk dat f 2000 kost, en dat evenmin afdoende is, daar 't de stank slechts verplaatst. Dat doet dezelfde Ge zondheidscommissie. De heer Moelker zegt, dat dan het beste is, dat er niets komt, en dan het verstandigste is, te laten zoo het is, anders gebeurt er half werk. De heer Goedegebuure zegt, dat te gelooven. Als men den heer Moelker hoort spreken, zou men gaan twijfelen of hij zelf geen overstort heeft. Is dit zoo, dan moet ook hij een bon krijgen, even goed als de anderen. Is het zoo niet, dan spreekt hij hier ter bescher ming van zijn klassegenooten. Ook de heer Wagemaker spreekt evengoed voor zijn klassegenooten om hen te beveiligen voor een proces-verbaal. De heer Goos- sen zegt, dat de thermometer bij deze discussie tot 100 graden rijst. Spr. rele veert nog even de verkiezingen, hoe dan iedere partij haar man bepleit als de ware candidaat, herhaalt de stichting der U. L. O. School, de noodzakelijke split sing der' scholen, de veranderlijkheid der wetgeving, daar het thans overbodig scheen. Spr. meent, dat destijds, en steeds blijft deze meening nog bij hem, al deze deze besluiten in het ware belang der gemeente genomen zijn. Ook het 7e leer jaar, pas bestendigd, wordt met één streep door de Regeering weggevaagd. Wat betreft de Septictanks, we hebben daarmede rekening te houden met de industrie. Het belang van de oester- en mosselindustrie acht spreker van zeer groot belang. Doch daar de rapportèn der deskundigen als nullen tegenover elkan der staan, en er geen eenheid is en alle rapporten zeggen, dat de plaatsing van Septictanks geen geheele afdoende ver betering behelst, houdt spr. zijn stand punt vast, dat hij in de vergadering van B. en W. verdedigd heeft. Hij zal dus meegaan met diegene, die het ongemo tiveerd achten zulke groote onkosten te maken voor een niet afdoende verbete ring. Laat B.-o.-Z., dat voor 80 pCt. vuil in onze Eendracht brengt, zelf de water reiniging ter hand nemen. De voorzitter wil den heer Goedegebuure beantwoor den, en houdt vol, dat hij de vorige ver- gai'e.ing is ge'as'erd. Hij heeft geen over- storting. Dè heer Goedegebuure: Dat heb ik al reeds in het begin gezegd, dat is door mij ingetrokken. De voorzitter zegt, dat hij de leiding heeft en aan 't woord is, en verzoekt niet geïnterrumpeerd te worden. De heer Goedegebuure: U moogt mij zooveel als u wilt interrumpeeren. gerust je gang. Wat betreft de Septic tanks te Nieuw-Borgvliet en de Moor- drechtsche baan, aldus de voorzitter, deze voldoen daar best, en wat betreft de doorreiniging, dit geschiedt enkel bij be smettelijke ziekte. Voortdurend komt de Gezondheidscommissie met stank over de Voorstad aandragèn. Nu is de oplossing aldaar een Septictank te bouwen, en zie eens wat een tegenspraak? Wil de heer Goedegebuure de werkeloosheid in de hand werken dat ze Vermindert, dan moet hij meegaan met het voorstel van B. en W. De heer Goedegebuure zegt, dat hij niet verweten wil worden hier ge lasterd te hebben.. Het blijkt, dat er een aanmerkelijk getal overstortingen zijn. Het rapport der Gezondheidscommissie zegt dit zelf. En naar we goed zijn inge licht, heeft de havenmeester L. Bal den burgemeester -een briefje verstrekt, waar ze alle op staan. De voorzitter ontkent dit. Nu zou ik willen, dat de havenmees ter ze ook bekeurde. De voorzitter zegt, dat deze er zich niet mee mag bemoeien vanwege 't Visscherijbestuur. Welnu, zegt de heer Goedegebuure, laat dan van Os rondgaan. Met een weinig vloeistof er in te werpen is het te constateeren. Zie eens wat rotte toestand we hebben aan de Voorstad? De geheele Voorstad werpt hare faecaliën op een mestput aan den openbaren weg. Dit laten je zelf zoo maar in de sloot loopen. Is er nog rotter toestand denkbaar? Men spreekt van bac cillen, doch deze worden in de Septic tanks ook niet gedood, en stroomen met het water de Eendracht in. We zijn dus niet klaar met dit zaakje. Later komt er een desinfeeteer-inrichting bij van 7000 gulden. Voor al dit geld hebben'we een geheel nieuw rioleerstelsel en ik geloof dat we daar beter mee waren, en dan handhaving van artt. 46 en 62 en ieder een ton voor de faecaliën, dan is dit alles weggeworpen geld. Na nog eenige discussie, zegt de heer Moelker, dat hij ter wille van de oester cultuur, waarin hij zelf betrokken is, zich buiten stemming zal houden. In stemming gebracht, wordt het voorstel tot het bouwen van Septic tanks verworpen met 5 tegen 4 stemmen en 2 buiten stemming. Tegen stemden de heeren Goossen, Braai, Aertssen, Over beeke en Goedegebuure. Buiten stemming de heeren Baaij en Moelker. (Slot uolgt.) OUD-VOSSEMEER. Eenige dames zijn hij de ngezetenen rond geweest om steun te vragen voor de Duitsche noodlijden den; het resultaat "s geweest, dat f 272,55 Js ingezameld. Voor 9 perceelen grond van het Weezen-Armbestuur, d:e door vertrek enz. door andere pachters waren 'ngegeven, kwamen 43 l'efhebbers opdagen; aan 9 personen, met de grootste gezinnen, wer den ze verstrekt. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten.75 ct. Laxeer-Tabletten.60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. By Apoth. en Drogisten. RECHTZAKEN. Het drama te Sleen. Voor de rechtbank te Assen heeft terecht gestaan J. W.„ 51 jaar, beschul digd, dat hij in Juli 1918 te Sleen Jan Meyer van het leven heeft beroofd, door dezen met een mestvork op het hoofd te slaan, waardoor deze een schedelfrac- uur heeft gekregen en d'entengevolge overleden is, en voorts dat hij het lijk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1