Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiën Maandag 4 Febr. 1924 zierikzeesche courant. Waarschuwing. DIENSTPLICHT. HINDERWET." Pr^fi per 6 maanden f 1,50, franeo per poafi ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers cent. Verschijn'; Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 4 80ste JAARGANG. - No. 11039. Dir. A. J. DE LOOZE jr. Ultt-Mct. If. J. KOSTEN. van 18 regels 60 ets. regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangryke korting. Inzending op den dag van ui* gave vóór 11 ore. De COMMISSARIS VAN POLITIE te Bergen-op-Zoom' waarschuwt hen, die in relatie wenschen te treden met de Ne- derlandsche Algemeene Trust-Maatschap^ pij, gevestigd te Bergen-op-Zoom, Blauwe- handstraat No. 2, eerst 'nlichtingen bij hem' lin te winnen. Overname in Nieuwsbladen Verzocht. Bekendmaking van uitspraak ln zake erfstelling. D« BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter algemeene kennis, dat bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, d.d. 25 Januari 1924, No. 149, 8de Afdeeling Dienstplicht, aan LEENDERT VAN DE SLUIS, dienstplichtige van de lichting 1924, voor goed vrijstelling is verleend wegens broederdienst. Voor het indienen van bezwaren tegen deze uitspraak wordt verwezen naar de pu blicatie aan het aanplakbord van het Raad huis. Zierikzee, den lsten Februari 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van A. DE HOOGE te Zierikzee, om vergunning tot het oprichten van een petroleumbergplaats in het perceel aan de Hoofdpoortstraat, wijkC 623, kadastraal bekend in sectie B no. 998. Op Maandag 18 Februari a.s, des nam. twee uur, zal ten Stadhuize gelegenheid be staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. Zibrikzee, 4 Februari 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BUITENIAWÖ. Belangrijke conferenties In 't zicht? De „New-York Herald" weet te berich ten, dat, wanneer de commissie van des kundigen een oplossing kunnen vinden waarmee alle gedelegeerden instemmen, er kans bestaat, dat er eind Maart een conferentie bijeen wordt geroepen van de eerste ministers der gealliëerde re geeringen. Aan de Vereenigde Staten en aan Duitschland zou een uitnoodiging ge zonden worden om deel te nemen aan hetgeen beschouwd wordt als een laatste poging om overeenstemming te bereiken. Tegelijkertijd met deze conferentie of onmiddellijk daarvoor zou er getracht worden om, volgens het denkbeeld van Mac Donald een internationale bijeen komst te beleggen, waarin het vraagstuk van de schulden der geallieerden onder ling ter sprake zou komen. Men hoopt op de medewerking van de Vereenigde Sta ten om dit punt van den vrede in Europa te regelen. Zoodra er overeenstemming bereikt is, zou, volgens de „New-York Herald" Duitschland tot den Volkenbond worden toegelaten onder voorwaarde, dat het zich aan zijn verplichtingen houdt. Wat de conferentie betreft, zoo deelt de „New-York Herald" ten slotte mede, er is nog geen enkel voorstel gedaan, maar de gedachtenwisseling tusschen de kanselarijen wijst er op, dat het plan van Mac Donald in behandeling zal genomen worden zoodra de Britsche minister het oogenblik daartoe gekomen acht, d.w.z. wanneer de commissie-Daives den grond slag heeft gelegd voor den arbeid der diplomaten. BINNENLAND. Tweede Kamer. Vervolg zitting van Vrijdag 1 Febr. De heer Marchant waarschuwt tegen de inkrimping van kapitaal-uitgaven, om dat daardoor de productiviteit en den invoer verminderen. Men schrappe geen uitgaven, die later een chronisch tekort zullen veroorzaken. Hij bepleit de hand having van de rechtovereenkomst met zelfbesturende hoofden, opdat die niet door een tekortenverklaring van v. Heutz worden vervangen. Spr. betoogt, dat de strafbepaling tegen spoorwegstaking ingaat tegen de moderne vakorganisatie en ten dienste van exploi tanten is. Spr. concludeert, dat het activistisch Regeeringsbewind de communistische ac tie bevordert. De heer Kleerekoper vraagt rechtsple ging tegen hooge ambtenaren, die schul dige politie-ambtenaren naar Indië heb ben gebradht. Hij vraagt onderzoek naar de onthullingen door Henri Borel over corruptieve betrekkingen tusschen Chi- neezen en politie. De heer Albarda repliceert op de beant woording van de interpellatie door den Minister. Spr. dient een motie in, waarin de Ka mer als haar oordeel uitspreekt, dat de beantwoording op de vragen 1—6 onbe vredigend is. Min. De Graaff beantwoordt den heer Albarda en daarna' de algemeene be schouwingen. Versobering zal de eerste tien jaren voor Indië noodig blijven. Uit gaven voor productieve werken zullen tot een bepaald bedrag worden gelimi teerd. vermoedelijk tot f40 millioen. Spr. acht in Indië geen bittere geest aanwezig; spreker's politiek is niet reactionnair; voor zoover Indië er rijp voor is, zullen staatsbestuur en sociale toestanden wor den bevorderd. De journalist Wybrands is geen vijand van de inlanders, maar sympathiseert soms bijzonder met hen; hij is een vooraanstaand stichter van Indisch Bronbeek. De Minister zal 't denkbeeld van winst- aandeelbossen overwegen. Revisie van het koloniaal verslag zal aan deskundigen worden opgedragen. De bepaling, dat militairen niet met den gouverneur-gene raal over dienstzaken mogen spreken, zal vermoedelijk worden opgeheven. Ambtenaren, die zich aan corruptie heb ben schuldig gemaakt, zullen zonder aan- ziens des persoons worden gestraft. De boterwet. Het algemeen Zu'vel- en Melkhygiënisch WeekbladJspreekt met beslistheid tegen het bericht van het Nederl. Weekblad voor Zuivelbereiding en Veeteelt, als zou aan het departement Van bennenlaridsche zaken en landbouw een wijziging van de Boterwet dn voorbereiding zijn. Ontslag bij de Registratie en Domeinen. Volgens hel „Centrum" zouden alle ad- junct-'nspecteurs bij de Registratie en Do meinen met ingang van 1 Mei ontslagen zijn. Bezuiniging bij liet Rjjksbouwwezen. Naar „Het Vad." verneemt, is de Rijks gebouwendienst er in geslaagd, alleen bij het Rijksbouwwezen een f 700.000 per jaar aan salarissen te besparen. In plaats van vijf rijksbouwmeesters doet men het en het gaat best met één; ook 's het aantal Rijksarch'tecten en Rijksop- z'chters belangrijk ingekrompen. De Ned. Journalistenkring. De viering van het 40-jarig jubileum van den Nederlandsehen Journalistenkring werd Zaterdagnrddag geopend met een ontvangst door het gemeentebestuur in de zalen van het Haagsche Raadhuis. Na mens het gemeentebestuur verwelkomde de waarnemend burgemeester de aanwe zigen. Zijn toespraak werd beantwoord door den Krngvoorzitter, den heer D. Hans, In den. loop van den middag hield het Kr'ngbestuur een zeer druk bezochte receptie in hotel Paulez, waar zeer vele autoriteiten en vooraanstaande personen hun gelukwenschen kwamen aanbieden. Te ongeveer half vier werd de komst van den Prins aangekondigd. Bij het binnen komen speelde de muziek het Wilhelmus. Ook baron Van Geen, particulier secre taris en kamerheer van de Koningin, mi nister Heemskerk, baron Sweerts de Lan- das Wyborch, commissaris der Koningin in Zuid-Holland, en verschillende andere autoriteiten deden van hun belangstelling blijken. Des avonds had ;n hötel Paulez een feestmaaltijd plaats. Tot de aanz't- tenden 'behoorden o.a. de ministers Rujjs de Beerenbrouck en Aalberse. Minister Ruys hield een tafelrede, waarin hij o.m. de onafhankelijkhe:d der Nederl. pers naar voren bracht. In de Zondag gehou den vergadering hield de heer D. Hans, een herdenk'ngsrede over „Veertig jaar journalistiek". De knoeierijen bjj het Leidsche Ziekenhuis. „Het Vad." meldt, dat de Rijksgebou- wend:enst aan de Justitie, die het onder zoek van de knoe'erij bij den bouw van het Le'dsche Ziekenhuis nog steeds voort zet, gevraagd heeft, of het niet mogelijk zou zijn, stappen te doen, opdat het Rijk niet ledig zou uitgaan, indien de van knoeierij verdachte en in hechtenis ge nomen ambtenaren z'ch werkelijk hebben vergrepen en worden veroordeeld. D'en- tengevolge werd dezer dagen beslag ge legd op goeaeren en effecten der ver dachten tot een bedrag van ruim f 300.000. Uit Stad en Provinoie ZIERIKZEE. Voor de vereeniging voor Chr. Winterlezingen trad Vrijdagavond alhier in het „Huis van Nassau" op„ ds. H. E. Beernink te Oharlois met 't aange kondigde onderwerp „Schepping of Ont' wikkeling". De voorz'tter dezer vereeniging, dhr. D. Mulde/\ opende dezer vergaderng met gebed en gaf onmiddellijk het woord aan den spreker, wiens woord en stem aller aandacht trok, evenals vroeger, toen we hem hier op een andere plaats meerma len mochten hooren. In het begin zijner boeiende rede wees spr. er op, hoe door alle eeuwen heen de menschheid heeft getracht het groote raadsel „het ontstaan van het heelal", op te lossen. De grootste denkers en wijs- geeren zijn er mede bezig geweest, heb ben naar een oplossing gezocht en er ook menigmaal een gegeven, al bleek dan dat de oplossing er geen was, die steek hield. Het ontstaan van het leven is een onop losbaar raadsel, het ontstaan van het heelal een omsluierd mysterie. De oor sprong van het heelal en het leven ligt in h&t duister. Men heeft getracht deze diepe geheimen te ontsluieren, door te leeraren, dat schepping, ontwikkeling is; de leer, dus, dat al het hoogere zich uit het lagere heeft ontwikkeld en dat de oer-cel spon taan uit de doode stof voortgekomen is. Maar deze evolutie-theorie heeft het oude geloof niet weg kunnen redeneeren en de schep p^ngs-idee zooals de Schrift die geeft, blijft onaangetast. Spr. stond geruimen tijd stil bij de door den beroemden natuurvorscher Charles Darwin verkondigde theorieën en diens opvattingen over de, levensraadsels. Dar win gaf een theorie, maar ook niets meer; geloof staat hier tegenover geloof. De afstamming van den mensch is ook een der raadsels, welke Darwin getracht heeft op te lossen en hij verkondigde, dat de mensch zijn oorsprong heeft in 't dieren- geslacht en wel in dat der apen. Uit vele onderzoekingen is nJ. gebleken, dat som mige dezer diersoorten treffende over eenkomsten met den mensch vertoonde en op deze fe ten heeft Darwin zijn redenee- v ng gebouwd. Een geweldige klove gaapt echter tusschen mensch en dier, en men heeft maar te noemen geest en verstand, - on. 0, r, taal en godsdienst, zedelijkheid en recht, ,u'tgaven b.e^:,e°en f e re kunst en wetenschap, om te beseffen hoe I ken'nS '?ver ®lo°t alz0° feen groot de afstand is. I f°ed jlS'Z8?.! !.615.6', „"J5.™ï,d,rS verplichting om tegen vlekziekte te laten inenten, werd opgeheven en hierin ieder vrijgelaten. De aftredende bestuursleden werden herkozen, n.l. de heeren J. Bra- ber Jz., S. Hart en A. Verseput. Ook zal getracht worden met de verzekeringen op dit eiland een overeenkomst te slui ten, om van elkander bij vertrek leden over te nemen. Drie nieuwe leden traden tot de vereeniging toe. Een lid heeft bedankt. Zaterdagavond hielden de leden van de Geitenfokvereeniging „Renesse en Om streken" de jaarvergadering onder voor zitterschap van den heer W. van Kloos ter. De boekhouder, de heer A. v. d. Werf, deed verslag van zijn gehouden beheer der geldmiddelen over 1923. Ontvangen was f117,865 en uitgegeven f 130,55; alzoo een nadeelig saldo van f 12,695. Herkozen als bestuursleden wer den de heeren C. Dorreman, C. van der Have en S. Hart. Besloten werd dit jaar een wedstrijd in het melken te houden, waarvoor aan de P. V. eenige steun zal gevraagd worden. Met het oog op een jaarlijks terugkeerend tekort zal aan de gemeente een subsidie van f15 gevraagd worden. Het aantal leden der vereeniging bedraagt thans 35. NOORD WELLE. Onder voorz:tterschap van den heer J. Witte hielden de leden van het alh'er bestaande Ziekenfonds voor 'Werkl'eden de gewone jaarvergadering. U;t het verslag van den boekhouder den heer J. P. Hollestelle bleek, dat in het boekjaar was ontvangen f 407,40, terwijl Na de pauze vergeleek spr. het ontstaan van den mensch, zooals die beschreven wordt in het boek „Daah de Oer- mensch" en in het Bijbelsche Scheppings verhaal, waarin Adam, de eerste mensch, het Hof van Eden betreedt. In gloedvolle en zinrijke taal schilderde de eminente spr. de grootschheid van de schriftuurlijke opvatting; de mensch, Adam, zoon van den Schepper en de menschen. zonen van Adam en bet herstel, na den zonderval. :n het Kindschap. Wankel staan de fundamenten der evo lutietheorieën in verhouding tot hetgeen spr. aanhaalde uit den Bijbel. De met gloed en overtuiging uitgespro ken weldoorwrochte rede werd door een volle zaal met klimmende belangstelling aangehoord. Nadat de aanwezigen hadden gezongen Ps. 121 1, sloot ds.,Beernink deze bijeen komst met dankgebed. Wij herinneren aan de op a.s. Woensdag te houden Propaganda-avond voor den Bond voor Staatspenslonneering, ■In het „Huis van Nassau", waar o.a. de Rederijkersvereen!ging „De Watergeus" te Renesse, op zal voeren het tooneelspel van Jan Fabr'oius „Onder een dak". Naar wij vernemen zal aan de op 1 Maart a.s. te houden vergadering van aandeelhouders der Insula're Hypotheek bank worden voorgesteld het dividend over 1923 te bepalen over 18 o/0 (v. j. 17 o/o.) De werklooze 42-jar'ge musicus K. Z., afkomstig uitDen Haag, is aange houden en aan de just;tie te Middelburg voorgele "cl, wegens oplichting. De aan gehoudene heeft te M'ddelburg en ver moedelijk ook elders onder valschë voor- gevens, mus'ci bewogen, gelden aan hem te geven. Voor de bazar, welke Dinsdag, Woensdag en Donderdag e.k. in het Huis van Nassau" gehouden wordt ten bate der „Vereen'ging tot bestrijding der t.b.c." alh'er. worden, om tot algeheele deel neming op te wekken, morgen groote plakkaten aangeplakt, waarop aanschou welijk wordt voorgesteld de bedre'ging der t.b.c., n.l. door een aardig kind, op w-'e de griezelige tutercel-bacillen aan vliegen. Woensdagavond 6 Februari zal de bekende Vlaamsche activist, Dr. A. Jacob, voor de leden van de vereeniging ',,Dc Distelbloem" alhier spreken over „het Vlaamsch verzet". Het bestuur van deze vereeniging heeft het wenschelijk geoor deeld buiten de leden en hunne huisge- nooten ook andere belangstellenden tot een beperkt aantal in de gelegenheid te stellen deze lezing bij te wonen. Het be stuur heeft bepaald dat de bijeenkomst zal plaats hebben om acht uur .precies. ;n de foyer van de Concertzaal en stelt, :n verband met de beperkte plaatsruimte, een klein aantal introductie-kaarten be schikbaar, die strikt persoonlijk! zijln en verkrijgbaar zijn bij den secretaris, de heer H. Pieters, Oude Haven A 406. Men zie de in dit nummer voorkomende ad vertentie. RENESSE. De leden van de Varkeos- houdersvereeniging „Uit Voorzorg" hiel den Zaterdag in de zaal van den heer Telle, eene vergadering. Uit het verslag van den boekhouder, den heer J. Braber Jz., bleek, dat in het afgeloopen jaar de ontvangsten hadden bedragen f496,68; de uitgaven f378,16; reserve-kapitaal f460,26. Voor 10 varkens werd het bepaalde bedrag uitgekeerd; de premie van 35 cent per maand en per varken blijft gehandhaafd. Het bestuur werd gemachtigd, indien het noodig mocht blijken, de premie tot fl per maand en per varken te verhoogen; de f 793.73° en het totaal goed sloit f 814,905. Tot bestuurslid werd herkozen de heer J. Witte. Bepaald wordt dat in de maan den Februar en Maart, van de leden geen premie zal geheven worden. Voorts werd besloten, dat leden, d:e verhuizen naar plaatsen waar geen Ziekenfonds bestaat, niet meer ais lid van deze vereeniging zullen worden aangemerkt. Het aantal leden bedraagt 49. DREISCHOR. Met een wel wat uitge breid programma gaf „Dreischor's Kin derkoor" hier hare 2e uitvoering. Mocht het bestuur op een groote belangstelling hebben gerekend, deze werd nog ver overtroffen, zóó zelfs, dat men genood zaakt was er nog een derde voorstelling aan toe te voegen. Tal van zangnummers werden onvermoeid ten beste gegeven, waarbij de jonge solisten om zuiverheid en eenvoud van voordracht vaak te be wonderen vielen/Voorbeeldig was de lei ding, voorbeeldig de orde onder 't groote koor. Het programma, waarvan sommige nummers met pianobegeleiding geheel be langeloos door een jonge dame ten beste gegeven, werd afgewisseld door een paar levensliedjes, door dezelfde gezongen. Tot slot de clou van den avond, de operette „Asschepoetster". Eenig was het, wat door de jeugdige artisten in deze werd gepresteerd, zoowel in Zang als spel. In de allereerste plaats de vertolking van de hoofdrol „Asschepoetster", vervolgens „De Stiefmoeder", „de Petemoei" en de „Zusters", verdienen een woord van lof. Eere de leiding der heeren J. W. van Bloois (dir.) en J. J. Verjaal (reg.), die hen dit hebben bijgebracht. Na vele wel- meenende woorden uit het publiek en van den voorzitter, werden de kinderen door een paar ingezetenen onthaald. BRUINISSE. Op de voordracht voor gemeente-ontvanger zijn geplaatst van de 16 soll'citanten als no. 1, Leendert de Jonge, Ambtenaar ter Secretarie en no. 2, Mar'nus Vijverberg, wethouder. Dhr. G. Krijger Jz.. geboortig van hier, is met ingang van 30 Jan. benoemd tot directeur der Walchersche autobus - d:ensten. STAVENISSE. J.l. Donderdag werd al hier in het hötel van Dalen een propa- ganda-avond gehouden, waarop door den commandant van de afdeeling Zierikzee van den vrijwilligen landstorm het doel werd uiteengezet van het instituut der vóór-oefeningen. Genoemde commandant, deheer Koevoets van Bergen-op-Zoom, zette duidelijk uiteen de groote voordee- Ien aan het instituut verbonden, waar door we komen kunnen tot, wat de be doeling is, een mobiel leger zonder lang durig kazerneverblijf. Hij sprak bij die gelegenheid zijn volle tevredenheid uit over de vorderingen en het gedrag der jongelui, behoorende tot de vrijwillige landstormklasse „Stavenisse" en hoopte, dat vele andere jongens zich weer ge drongen zouden gevoelen aan die oefenin gen te gaan deelnemen, welke inderdaad zeer groote verl chting van den dienst plicht brengen. Voorts verklaarde spr. zich gaarne bereid tot het verstrekken van meerdere inlichtingen. De avond werd verder opgeluisterd door velerlei bijdragen. Het strijk-orkest der Jong-studenten u't Bergen-op-Zoom, was geheel belangloos naar hier geko men en heeft de vele aanwezigen, naar schatting waren wel een 130 personen opgekomen, doen genieten van zijn be paald mooie muziek. Enkele jongelui van de plaatselijke landstormklasse gaven een paar bijzonder aardige tooneelnummers. welke zeer goed werden gespeeld. Voor dracht, uitspraak enz. lieten niets te wen schen over. Dan traden nog op, het was bijna te veel van het goede voor één avond, mej. Koevoets van Terneuzen, die heel lieve liedjes heeft gezongen en de heer A. Asselbergs van Bergen-op-Zoom, die als karakterkomiek en voordrager onbetaalbaar is. Tot slot volgde nog een tableau-vivant, gegeven door de jonge lui van de landstormklasse in uniform, dat ook zeer in den smaak viel. De ver diensten der verschillende medewerkers, welke stellig zeer groot waren, kunnen h er slechts ter loops genoemd worden. Maar dit kan worden getuigd, het was een prachtavond en men is opgetreden voor een dankbaar publiek, dat bij her haling blijk wist te geven van zijn groote waardeering. Vóór de sluiting van het officiëel ge deelte, dat nog door een geanimeerd bal gevolgd werd, heeft de burgemeester, die uit naam van alle aanwezigen meende te mogen spreken, hartelijk dank ge bracht aan allen, die aan het welslagen van den avond hadden bijgedragen. OUD-VOSSEMEER. De heer G. J. W. de Graaff alh'er, is benoemd tot dijkgraaf van den Sluspolder. THOLEN. Vergaderjig van den gemeen teraad. gehouden op Donderdag 31 Jan. j.l. Tegenwoord g alle leden. Voorzitter de burgemeester. Onder de jigekomen stukken ,s er een van de Landelijke Ver een; ging ter bestrijding der werkloosheid met verzoek terug te komen op het jn deze vor.ge vergadering genomen besluit, en alsnog 50 o/o toeslag te betalen op hun u.t te keeren steungelden. B. en W. stellen vogt het stuk voor kennisge ving aan te nemen. De heer Goedege- buure zegt dat hij andermaal op wJ komen voor die menschen. De heer Ge luk ze,.de in zijn betoog in de vorige vergader.ng, dat de Christelijke plicht of ".ever het beginsel de mensclien moet iaten gaan naar het Armbestuur waar onder ze behoGren. Zoo d.t niet helpt', dan naar het Algemeen Armbestuur. Wel nu d.t laatste is gebeurd, daar het eerste geen geld had. De heer Moelker heeft toen die menschen afgescheept met een kwartje. Wat doet men met een kwartje voor een gezin De heer Moelker zegt, dat deze mededeel ng toelichting behoeft. Werkelijk zijn bij hem twee personen ge weest. Doch hij, als lid van het Algemeen Armbestuur, mag voor de werkeloosheid geen geld uitreiken. Immers daar wordt de subsidie niet voor verstrekt. Enkel voor armlastigen, ouden van dagen enz. Nu was er bij die twee aanvragers één, die had een ziek kind, en die had be hoefte aan melk. Toen heeft hij uit eigen beurs 25 ct. 'daarvoor verstrekt. Zoo is de zaak. De heer Braai informeert om trent een deze week c:rculeerende lijst. De heer Moelker zegt dat deze is de ge bruikelijke lijst voor de spijscommissie. De heer Goedegebuure zegt voor te stel len het wel uit te keeren volgens het ge vraagde in het adres. De menschen heb ben er den geheelen zomer voor gestort, en doordat deze vereen'ging nog niet Kon. :'s goedgekeurd, wordt hun hier het bedrag onthouden. Is dit binnenkort het geval, dan moet de gemeente ze wel de gelijk betalen. Want de gemeente is in 1917 toegetreden als lid. Doch voor de werkeloozen es geen geld. Welnu geef .ze dan werk Er fs wel wat te doen. De bietensli'o ligt nog op hoopen, het Kaaiboschje ligt nog geheel verward, enz. De heer Goossen zegt, dat we ons 'pp verkeerd terrein bevinden in deze zaak. Hij vraagt dhr. Goedegebuure of hiji wel eens in de kerk komt. Neen, zegt dhr. Goedegebuure. Welnu, dan jnoet je eens meer gaan, zegt de heer Goossen. Dat Ligt toch zeker in mijn beleefdheid, inter rumpeert de heer Goedegebuure. De heer Goossen voortgaande, zegt dat in elke kerk een zakje voor de armen hangt of rondgaat. En uit dit zakje worden die menschen betaald tot hun noodzakelijkste onderhoud. Dit is ook volgens de Schrift, en we zullen de armen hebben tot den jongsten dag. Doch dit beeft ook zijn grenzen daar elke kerk haar draag kracht heeft, en dan pas grijpt de Alg. Armen in. Wat uw voorstel aangaat. Dit zal hier verworpen worden, daar de ge meente hier geen 50 o/o steun kan gaan geven. "Want ging ze er toe over, aan wien zal ze het dan uitreiken Enkel aan de georgan'seerden? De anderen zijn dat geen menschen? De heer Moelker zegt. dat als het Rijk voortgaat, de ge meente dan n:et kan achter blijven. Doch is dit gevraagd? De heer Baaij zegt zelf- diaken te zijn geweest. Hij- kan dus eenigszins rheepraten. Hebben deze men schen werkelijk bij hunne d'aconiën aan geklopt? De heer Wagemaker zegt, dat Goedegebuure te optimistisch gestemd is. Spr. stelt voor ten spoedigste de regee ring te vragen of deze vereeniging er kend is, en voor de hier gevraagde steun in aanmerking komt. Is dit zoo, dan pas

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1