Zierikzeesche Nieuwsbode Vrijdag 1 Febr. 1924 zierikzeesche courant. advertentiëni EERSTE BLAD. J. BONGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. "lÏÏWDÊRWifr HINDERWET. Lijst van eigenaars sn hou ders van Paarden. J. J. LAGAAIJ, Algemeen Overzicht. F.a Belderok Van Roo BSNNENLAND. ABONNEMENT: PrÜB por 6 maanden 1,50, franco por poat ƒ1,80. Voor hot buitenland per jaar 10,—. Afzonderiyke nummers 5 cent. Verechjjnt Maandag.. Woensdag en Vrydag. 80ste JAARGANG. - No. Dir. A. J. DE LOOZE Jr. Uite.-fMacf. M. van 1—B regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 1108$. ^nzendin? °P don dag van nit J. KOSTEN. ^avo v^dr 11 nre. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzee maken bekend, dat het verzoek van G. D. KOSTERS, koopman alhier, om in het perceel, kadastraal bekend in sectie A, no. 1635 een benzinemotor van 4 P.K. voor het dryven van een boormachine te mogen plaatsen, door hen is ingewilligd. Zibrikzee, 29 Januari 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzbe maken- bekend, dat het verzoek van de N V. „Acetylena", Bezuidenhout 73, 's-Gravenhage, om op het perceel, kadastraal bekend in sectie A, no. 2470 een benzine installatie met een ondergrondsch reservoir en bovengrondsche aftapinrichting te mogen oprichten, door hen is ingewilligd. Zierikzbe, 29 Januari 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS. Secretaris. De BURGEMEESTER van Zibrikzee maakt bekend, dat gedurende de maand Februari voor ieder ter secretarie dezer gemeente ter inzage is gelegd de alphdbetische lijst van de namen van eigenaars en houders van ■paarden, welke ljjst is opgemaakt ingevolge artikel 17 van het inkwartieringsbesluit. Zibrikzee, 31 Januari 1924. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Ongeëvenaarde 6-12 eent. En gros voor Zeeland VLISSINGEN, Een van de eerste regeeringsdaden van den nieuwen Engelschett premier is ge weest een vriendelijken brief aan Poin- caré. die op zijn beurt zich gehaast heeft even beleefd te antwoorden, over de aan knooping van de in den laatsten tijd wel eenigszins verslapte vriendschapsbanden tusschen Engeland en Frankrijk, hetgeen voor den toestand op 't vaste land van Europa niet anders dan verbetering be- teekent. Men zal goed doen geen overdreven beteekenis te hechten aan deze vriend schapsbetuigingen, want er liggen nog vele diplomatieke-voetangels en klemmen op den weg naar een goede regeling, maar in ieder geval is onmiddellijk con tact veel beter dan de eindelooze wisse ling van nota's, welke tot niets leidt Het tweede feit, dat geboekstaafd dient te worden, is de deze week geëindigde spoorwegstaking in Engeland, die vrijwel onnoodig is gebleken want de actie bleek minder een loonstrijd dan wel een strijd tegen den algemeenen vakbond van spoorwegpersoneel en voor 't beginsel van een organisatie der verschillende categoriën van spoorwegpersoneel. Vooral voor dit laatste werd de staking uitgelokt en doorgezet. De leider der stakers, mr. Bromley, beweert natuurlijk, dat de sta kers een overwinning hebben behaald, maar het bestuur van den algemeenen bond van het Engelsche spoorwegperso neel verklaart, dat hetgeen thans is ver kregen, pok zonder staking had behaald kunnen worden en alle ellende, nadeel en nutteloos verspilde kosten had kun nen vermijden, als men naar hun raad had willen luisteren. Door de kunstmatig aangekweekte af scheidingsbeweging, 't Separatisme, voor namelijk in den Paltz, heerscht tus schen Engeland en Frankrijk ontstem ming. Frankrijk heeft indirect toegegeven, dat haar pogingen hebben gefaald, door de in de bedoelde gebied ontstane kwes ties. voor te willen leggen tot onder zoek aan den Raad van Ambassadeurs te Parijs. Doch Engeland voelt hier wei nig voor. cfmdat de meerderheid Van dien Raad wellicht voor 't Fransche voor stel is. Daarom zou de Engelsche regee ring het meer toejuichen, wanneer de geheelé kwestie van het Separatisme aan den Volkenbond Werd overgelaten, of althans de kwestie van den Paltz aan het oordeel werd onderworpen van een internationaal tribunaal, bijv. het Haag- sche Hof van Intern, justitie. Aan Fransche nationalistische zijde voelt men echter hiervoor wieerniets^ maar opmerkelijk is zeker wel, dat er in Frankrijk toch steeds meer stemmen opgaan voor meer toen&dering tot de Britsche verlangens. BUITENLAND. Na Lenin's dood. De „Times" meldt uit Riga: De onder linge oneenlgheden der communisten heb ben tot gevolg gehad, dat in vele plaat sen in de provincie anti-communistische onlusten zijn uitgebroken. De spoorweg arbeiders te Omsk overvielen een plaatse lijke communistische vergadering en sta ken het vergadergebouw in brand. De communisten, die door de vensters tracht ten te ontsnappen, werden doodgeschoten. Twee-en-twintig communisten kwamen in de vlammen om, onder wie ook Lifshitz, de voorzitter der plaatselijke afdeeling van de communistische partij te Omsk. Na dit optreden werden ongeveer drie honderd spoorwegarbeiders gearresteerd, en verscheidene zonder verhoor doodge schoten. Vele anti-communistische organisaties treden Ia Ziid-Rus!and zeer actief op. Een /Van deze orgar.i a ies ondernam een straf- tocht naar Skhira in de provincie Kiejew en doodde daar alle communistische be ambten. Nabij het station te Sincha deed een anti-communistische organisatie een trein stoppen en doodde alle communisten, die met dezen trein reisden. Op de lijn van Romodan—Charkow vond een zelfde op treden plaats. Werkloozen in het DonetZ- gebied legden beslag op een trein met graan, en distribueerden het onder de hongerende bevolking van de Oekrajine. De Comm. Partij in de Oekrajine heeft officiëel de oppositie voor de communis ten uitgesloten, die daarna een beroep hebben gedaan op alle proletariërs zich bij hen aan te sluiten en een einde te maken aan de huidige autocratie van de Oekrajinsche communistische partij. Er loopen geruchten, dat Trotzki is gedood. De Sovjet-legatie heeft echter een officiëele tegenspraak gepubliceerd. HARÏNGPLAATS - MIDDELBURG. Vraag onze speciale catalogus van Easy Chairs en Clubfauteuils. Bezuiniging op de salarissen. Naar de ,„Res.bode" verneemt, is de Centrale Commissie voor het georgani seerd overleg tegen Dinsdag 12 Februari a.s. bijeengeroepen voor de behandeling van de nieuwe bezuinigingsvoorstellen, door de regeering in haar Memorie van Antwoord op hoofdstuk I aangekondigd. De regeering heeft aan die commissie medegedeeld., mét haar te willen overleg gen of op andere wijze, en zioo ja, welke wijze, de millioenen kunnen gevonden worden, we'ke de regeering door een ver laging van 10 pCt. op de salarissen meen de te kunnen verkrijgen. Aan dit overleg zullen de minister van financiën en waarschijnlijk ook de voor zitter van den ministerraad persoonlijk deelnemen. 1 Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 31 Jan. Besloten wordt, na de afdoening van de Indische begrrooting een aanvang te ma ken met de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting voor 1924. Bij de voortzetting van de algemeene beraadslagingen over de Indische be grooting betoogt de heer Lovink, dat de financiëele toestand van Indië niet on gunstig is. Hij steunt de belastingpolitiek der regeering. Het verheugt hem, dat deze een sluitende begrooting in uitzicht heeft gesteld. Spr. bepleit verder aandeel in de winst voor verhuurders van gron den. welke voor de suikercultuur worden aangewend. Spr. komt op tegen de verre gaande en onjuiste critiek op de gouver nementsondernemingen en dringt aan op beknopter en beter bewerkte koloniale versagen. De heer Feber betoogt,, dat de spoor wegstaking op Java een onmiskenbaar politiek karakter droeg. De Indische regeering heeft de staking geenszins ge provoceerd. Aan reactionair beleid maakt zij zich niet schuldig. Spr. wraakt echter het haatzaaiende geschrijf tegen inlanders in de Europeesche pers. Aan den ernst van de bezuinigingspolitiek van de re geering valt z. i. niet te twijfelen. Spreker bepleit reorganisatie van den siaotsd'enst. waardoor met minder per soneel en m'nder uitgaven dezelfde resul taten worden verkregen. Hij wenscht ver- eenvoud'ging in den opbouw van 't legei en vergelijkend onderzoek naar de be- dr'jfsvoorwaarden van de particuliere on- dernem'ngen in Indië en de naburige Oos- tersche landen. Vervolgens gaat spr. de oorzaken na van de corrupt'e onder het ambtenarencorps en de politie in Indië. Deze wa^ te wijten aan onvoldoende con trole als gevolg van te snelle uitzetting van de staatstaak der laatste jaren. En- delijk beple't hij zendingswerk op Nieuw- Gu'nea. De heer Scheurer 's overtuigd, dat wij 'n Indië evenals in Europa een crisis doormalen. Hij vreest,, dat door den geldnood de geestelijke belangen der inlandsche bevol king in gedrang raken. De regeering mag niet uit den weg gaan -voor heillooze reactionnaire zuiver materialistische po litiek, evenmin als voor socialistische en commun:stische demagogie. Zij steune krachtig de christelijke missie. De spoor- westaking op Java droeg een communis tisch karakter. Ook de bomaanslagen op Java waren communistische aanslagen. Spr. vertrouwt, dat de gouverneur-generaal deze actie den kop zal indrukken. Ter voorkoming van corruptie dient het naar Indië uit te zenden personeel op geestesrichting te worden gekeurd. De Minister diene ver der een wetsontwerp in tot wijziging art. 123 van het regeer:ngsreglement en ver brede licentie van opium in verboden kringen geheel. Spr. wenscht eindelijk spoed'ge oplossing van het vraagstuk van cle scheiding van staat en kerk. De heer Van Boetselaar van Dubbeldam acht het optreden van de regeering tegen communistische propaganda volkomen ge wettigd. Dit optreden is veeleer te slap dan te kras. Spr. vraagt verder naar de defense- en salar'splannen der regeering en tiaar de juistheid der artikelen van Sibinga Mulder 'n „Economisch Statistische Be richten" over de corruptie bij de gouver- nementsbedrijven. Hij dankt den minister voor d!ens omzichtigheid in de netelige queastie van art. 123 van het Regeerings- reglement. De heer Van Dijk drngt aan op meer medewerking van de zijde der Regeering en ambtenaren bij 't toestaan van con cessie-aanvragen. Thans wordt te veel op 't oogenbl'kkelijk belang der inlandsche bevolking gelet en te weinig op de toe komst. U'tbreiding van de cultuuronder- nem'ngen in Indië bevordert de welvaart van Indië en Nederland. De heer Wijnkoop komt pp tegen de react'onnaire i;egeerings-politiek, die de begroot'ng sluitend maakt ten koste der u'tgebuite Indische bevolking, ingelasch1 ten koste van het groot-kapitaal. De react'e der regeering is schuld aan de excessen der communistische volksbe weging, welke de communisten zelf niet willen. Dit geldt ook voor de spoorweg staking. Op 't gebied der rechtspraak, onderwijs, landbouw en gezondhe'd tee kent z!ch het reactionnair beleid der re geering af. Spr. roept de Indische be- volkng toe: sta op en werp uw heer- schers af. Vrijdag 1 uur voortzetfng. W. H. Broekhuls. Het weekblad „Handelsbelangen" (u't- gave Van der Graaf Co.) bevat deze week de cred'teurenlijst in het faillisse ment W. H. Broekhu:s. De schulden be dragen totaal f 2,488.095. De „Avondpost" deelt nog mede: In de te Maastricht ge houden ver'ffcatie-vergadering in hêt fail- lissemeeht Broekhuis is gebleken, dat het actief bedroeg in ronde cijfers f 65.000 en het pass'ef f 2,500.000. Van deze 21/2 m'llioen is een half millioen belasting schuld en ongeveer f 2.000.000 aan vor deringen van journalisten. Dezen laatsten ontvangen elk 6 weken salaris. De rest^ van het actief is voor den fiscus. Op de kleine vorderingen van enkele andere cre diteuren kan dus niets worden betaald. Uit Stad en Frovircoi© ZIER1KZEE. De Sch'ppersvereeniging „Schuttevaer", afd. Schouwen—Duiveland, vergaderde 1.1. "Donderdag in hotel „Ju liana" alhier. De voorzitter, dhr. Jan v. d. Berg—Jumelet, opent de vergader'ng met een welkomstwoord aan de leden, betreurt het tevens, dat de opkomst n'et grooter 's. waaruit blijkt, dat de leden niet genoeg medeleven met de vereeni- ging. Vervolgens krijgt de secretaris ge legenheid de notulen der vorige verga dering voor te lezen, welke onveranderd worden goedgekeurd. Van het hoofdbe stuur 's een schrijven ontvangen over het houden van de Algemeene Vergadering te 'Zierikzee. Besloten wordt, in vereeniging met de afdeepng Stavenisse, het H.B. uit te noodigen om in de maand April a.s. te vergaderen. De ju'ste datum zal aan het- H.B. worden overgelaten. Met het oog op de vele werkzaamheden, verbon- Kloven in de vingers en wondjes aan Uw handen z\jn met de koude pyolyk en genezen moeilijk. Purol verzacht dadelyk en geneest volkomen. In doozen 90, 60 en 30 ot. By apoth. en drogisten. den aan de voorbereiding van zoo'n ver gadering, wordt een commissie van bij; •stand benoemd,, bestaande uit de heeren W. Ribbens, J. J. v. d. Ven en A. Rib- bens Wz. Aan de Visscherijvereeniging te Zierikzee zal n4og worden verzocht, als lid onzer afdeeling toe te reden. Van de afdeeling Sliedrecht is een verzoek in gekomen om mede werk"ng tot het intrek ken van het n'euwe Binnen-aanvarings- reglement. Besloten wordt, om aan even- tueele voorstellers hierover, adhaesie té betuigen, voornamelijk betreffende de ar tikelen over. seinlichten. Daarna wordt het licht van het Havenhoofd van Zierikzee besproken, doch daar er blijkt, dat ver andering van dit licht in voorbereiding is, wordt besloten voorloopig geen voor stel in te dienen. De rekening over 1923 wordt nagezien door de heeren van der Doe en Ribbens, deze adviseeren tot goed keuring. Het nadeeling saldo bedraagt f 13.94. De secretaris brengt vervolgens verslag uit over de vergadering te Enk- huizen. Onze voorstellen zijn daar alle aangenomen en de meeste reeds uitge voerd. De aftredende bestuursleden: de heeren J. v. d. Berg—Jumelet en C. v. d. Sluijs worden herkozen. In de vaca ture van W. J. Blom wordt A. R'bbens Wz. benoemd. Daarna komen voorstellen voor de Algemeene Vergadering aan de orde. De vluchthaven „Stoofpolder" wordt wel besproken, doch besloten er thans geen voorstel bij het H.B. over in te d'enen. Verder wordt besloten een aan vrage te r-'chten via het H.B. om de drijf- bakens. welke nog kort geleden zijn uit gelegd, weer te vervangen door gewone tonnen, daar de zichtbaarheid van deze bakens, veel te wenschen overlaat. Tot afgevaardigden voor de Alg. vergadering worden benoemd de heeren W. Ribbens en J. v_d. Berg—Jumelet. H erna sluiting. Op uitnoodiging van eenige bijen telers op Schouwen en Duiveland, hield Woensdag 30 Januari, in „Concordia",- de heer Rijks-Tuinbouwcónsulent voor Zee land, eene lezing over „Bijenteelt". Spr. zette op duidelijke wijze het nut van het bijenhouden uiteen. Vroeger kende men niet het nut, dat deze nijvere diertjes voor onze gewassen zijn. Vooral in dezen tijd. nu de benarde toestand, in het we reld-gebeuren, ons noopt tot hard wer ken. dienen wij ook weer alles te-doen, wat een hoogere opbrengst in de hand zou kunnen werken. Spr. ging na, het nut dat de bijen ons brengen door het bevruchten der bloempjes, bij planten die alleen door kruisbestuiving vruchten kun nen dragen. Daar de tijd hem noopte beknopt te zijn, heeft spreker* alleen die vruchten nader behandeld, die onmiddel lijk met de kruisteelt in verband staan. Doch ook voor verschillende landbouw gewassen zou het wel aan te bevelen zijn bijen te houden. Verder besprak spr. het oprichten van een onder-afdeeling der Vereeniging van bijenhouders in Neder land. Wanneer de benoodigdheden ge zamenlijk worden aangeschaft, zal zulks veel goedkooper voor de bijentelers zijn. Ook is het gewenscht een vereeniging op te richten, zoo ging spr. verder, om door het houden van lezingen, de ken nis te vermeerderen der leden. Deze lezin gen worden gratis gehouden door den Rijksbijenteelt-consulent voor Nederland. De honig wordt onder één etiket ver kocht en de koopers weten dat de honig waarop dit etiket voorkomt, van zuiver maaksel is en onvervalscht. Nu heeft een kooper van honig deze zekerheid niet, en moet men slechts afwachten wat men krijgt. Verschillende aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik vragen te stellen. Spr. beantwoordde alle vragen afdoende, en ieder aanwezige ging met het ge sprokene door den heer A. W. van de Plasse, volkomen accoord. Op de vraag van spr., wie er voor gevoelde zich aan te sluiten, waren alle aanwezigen gaarne bereid, als lid der Vereeniging van Bijen houders op Schouwen en Duiveland, toe te treden. Tot bestuursleden werden be noemd mevr. W. Gaanderse—Vervloet te Nieuwerkerk, tot presidente, de heer D. Koopman Pz. te Nieuwerkerk, tot vice- president. de heer W. J. van Schelven te Zierikzee, tot secretaris-penningmeester, en de heeren A. Leeuwe te Haamstede en C. O. J. Hendrikse te Zierikzee, tot commissarissen.'De gekozen bestuursleden verklaarden zich bereid om de functies te aanvaarden, en ook stellen zij zich ter beschikking van hen, die nog leek zijn op het gebied der bijenteelt, teneinde met voorlichting van dienst te zijn. Wanneer nog liefhebbers van het bijènhouden zich wenschen op te geven, als lid dezer ver eeniging, dan kunnen zij zlich aanmelden bij één der bestuursleden of bij den secretaris, den heer W. J. van Schelven. Heden 1 Februari herdenkt de heer E. J. Lunenberg alhier, het feit, dat hij vóór 20 jaar in dienst trad bij de Firma R. Koole Zoon. Op ruim 13-jari- gen leeftijd kwam hij als jongste bediende bij genoemde firma in dienst en werd in 1912 tot procuratiehouder benoemd. Wij wenschen den heer Lunenberg nog vele jaren toe in dienst der firma R. PREDIKBEURTEN. Zondag 3 Februari te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, ds. de Roode. Kleine Kerk. 10 uur, ds. v. d. Linden, 's Avonds 6.30 uur, ds. v. Griethujjsen, Luthersche Kerk. 10 uur, geen dienBt. Geref. Kerk. 10 en 6 uur, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leesdienst en 6 uur, da. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruöl II. 10 en 7 uur, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9 30, 2 en 6 uur, Leeskerk. Dinsdagavond 6 30 uur, d«. Boone van St.-Philipsland. Koole Zoon, ten genoege van hem zelf en Zijn patroon. Wij verwijzen onze stadgenooten naar de in dit nummer voorkomende ad vertentie van het comité der te houden, bazar ten bate der „Vereeniging tot be strijding der tuberculose" alhier, waarin wordt aangekondigd, dat op 5, 6 en 7 Februari eenige dames zullen rondgaan tot het in ontvangst nemen van geschen ken of geldelijke bijdragen. Men schrijft ons: Veel wordt er dezer dagen gesproken over versobering en bezuiniging bij de openbare lichamen. Te weinig echter stelt men zichzelf de vraag: kan ik 't mijne daartoe bijdragen zonder dat het mij iéts kost? Ongetwijfeld bestaan daartoe meerdere mogelijkheden, te veel om op te sommen, dóch op een-enkele daarvan willen we hier even de aandacht vestigen. Voor de ongevallenverzekering moeten de werkgevers, groot en klein, loonlijsten bijhouden en op bepaalde tijden inzenden aan de Raden van Arbeid. Voor de ouderdoms- en invaliditeits verzekering heeft elke arbeider zijn eigen rentekaart. Ook deze moet op bepaalden tijd worden ingezonden. Nog vele werkgevers en arbeiders schij nen edhter hun loonlijst of rentekaart, wanneer de tijd der inzending aangebro ken is, maar te laten liggen, zoodat de Raad van Arbeid daaraan moet herinne ren of als dit niet helpt er om moet stu ren. En vooral dit laatste, waartoe een uitgebreide buitendienst noodig is, ver oorzaakt bij de uitvoering van de invalidi teitsverzekering noodeloos en nutteloos kosten. Men bewijze dus den ernst van zijn woorden over bezuiniging en vërso- bering door de daad van tijdige inzending van loonlijsten en rentekaarten. Dit kost immers den inzender niets en het spaart duizenden guldens uit. A- Erankel. f Op ruim 70-jarigen leeftijd is gisteren Donderdag te Amsterdam overleden, de heer- A. Frankel, welke tot 1 Sept. 1920 de betrekking van hoofdredacteur uitgever aan ons blad vervulde. In Juli van dat jaar was hij 21 jaar aan ons orgaan verbonden, waaraan ook hij het zijne heeft bijgedragen. En dan denken wij in de allereerste plaats aan den elec toral en strijd, die in 1905 en 1909, in het toenmalige verkiezingsdistrict Zierikzee hoog oplaaide ,en waaraan hij een werk zaam aandeel nam. De strijd voor premievrij Staatspensi oen had langen tijd zijn gansche aandacht en in woord en geschrift heeft hij menig maal het goed recht van den Bond ver dedigd. i In Sept. 1920 verliet hij, na zijn beko men eervol ontslag, onze stad, om zich te Arnhem te vestigen, welke plaats hij later verruilde voor Amsterdam, waar hij thans is overleden. Niet lang heeft hij van zijn rust mogen genieten. Moge daarom voor hem gelden het: „repos ailleurs!" SCHERPENISSE. In de gehouden ge meenteraadsvergadering van Donderdag 31 Jan. werd een verslag gegeven van de woningwet. Het schoondorpvoetpad werd aan den publieken dienst onttrok ken. De ontruimingstermijn van'de woning van de wed. P. Suurland werd weer met 6 maanden verlengd. Naar aanleiding van een gedaan verzoek door de betrek kelijke huurders van de gemeentewonin gen is van den minister bericht gekomen, dat van twee huurders de huur moest worden verhoogd, van twee verlaagd en de rest op dezelfde huur gehouden kon worden. Voorlezing geschiedde van de verpachtingsvoorwaarden van de staan plaatsen voor de kermis. THOLEN. Donderdagavond ontstond brand in de auto-garage van den heer M. C. van der Stel alhier. Door welke

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1