Zierikzeesche Nieuwsbode Diep in uw huid abonnement: Woensdag 30 Jan. 1924 zierikzeesche courant. advertentiën i buitenland. binnenland. Pr^i per B maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11037. Inz"n41n* °p d8n d«« Dir. 1. J, DE LOOZE Jr. Ultr-RlAct. M. J. KOSTEN. Het huwelijk van Hiro Hito. Het huwelijk van den Japanschen pr'ns- regent H'rohito met prinses Nagako heeft Zaterdag plaats gevonden zonder dat in cldenten voorvielen. Men was van te voren niet volkomen gerust geweest: want er heerscht onder een deel van het Japansche volk tegenwoordig een ver bitterde stemming "mede als een ge volg van de ontberingen, die de aard beving heeft achtergelaten. Het huwe- lijksceremonleel werd zooals de tra ditie het wil slechts door familieleden eq een gering aantal hofdignitarissen bij gewoond. In verhand met de ongunstige tijdsomstandigheden wordt geen huwe lijksreis gemaakt. Wel zal het paar een aantal ofiicieele bezoeken afleggen, en o.a. in tempels de huwelijksvoltrekking gaan afkondigen aan de geesten der af gestorven familieleden. Ook brachten de jonggehuwden reeds een bezoek aan den Keizer en de Keizerin, welke in ver band niet de z'ekte van den Keizer verblijf houden in het afgelegen Noe- mazoepale's. Het was ook al weer orri d;e ziekte, dat de Keizer en de Keizerin de voltrekk'ng van het huwelijk niet bij woonden. Pr'nses Nagako is niet geboor tig uit de groep van families, waaruit in Japan gemeenlijk de bruiden voor de prinsen gekozen worden. Er was dan ook nog al kr'tiek geoefend op de keuze door den kroonpr:ns gedaan. Het paar is al lang verloofd; het engagement was reeds bekend gemaakt toen de prins pas 17, de pr'nses nog slechts 15 jaar was. Br is in Japan veel belangstelling ge weest voor het u'tzet van de prinses. De trouwjapon was te K'oto gemaakt en heeft 20.000 jen gekjst. Het geheele u't zet, waaronder een kroon, halssnoeren, Europeesche en Japansche kleeren etc. gaat de waarde van 1.000.000 jen te bo ven. De jonggehuwden zullen wonen in hun paleis te Tokio. De prinses heeft eenige kennis van de Westersehe bescha ving. Zij heeft zich o.a. toegelegd op het Fransch. Van vaders zijde stamt zij1 ai van een vroegeren keizer van Japan, Van moeders zijde van een der voornaamste families uit de Satsoema-clan. De uitvaart van Lenln. De plecht'ge zitting van het radencon gres ter nagedachtenis van Lenin, is Za terdag gehouden in den grooten schouw burg te Moskou. De 2aal was geheel ge vuld met arbeiders, boeren en soldaten. Op het tooneel zaten de leden van den al-Russiscben raad achter een grooten tafel, Kalinin in het midden. Achter de leden van den raad stonden de volks commissarissen. Naast het spreekgestoel te waren plaatsen gereserveerd voor de vrouw1 en de zuster van Lenin. Om 6 uur begon de plechtigheid. Het orkest speelde de treurmarsch van Chopin. Toen daarop Kalinin het spreekgestoelte be klom, verfreven zich alle aanwezigen van hun plaatsen. Kal-'nin bracht in korte, eenvoudige woorden hulde aan de na gedachten^ van Lenin, waarop het ojr- kest het Requ'em van Mozart speelde. Steunend op den arm van Sinowjef be klom vervolgens mevrouw Lenin "het spreekgestoelte. Haar wooifden maakten een onbeschrijfelijk diepen indruk op alle aanwezigen. Bij een voor Moskou ongekende koude van ongeveer 35 graden Fahrenhe't on der nul verzamelden zich Zondagmorgen te acht uur de bu:tenlandsche diploma ten, de leden van hooge Sovjet-organi saties, familieleden en eenige intieme vrienden in de zaal, waar de herden kingsdienst zou plaats hebben. Een sterke wacht was aan weerszijden van de baar opgesteld. Onder doodsche stilte speelde het orkest van het Opera gebouw Chopin's Requiem en muziek van Wq'gner, gevolgd door een bolsjewisti sche treurmarsch. Daarna werd een treur lied gezongen en vervolgens de Inter nationale,, waarmede de plechtigheid ein digde. De zaai werü daarop verlaten; alleen de familieleden en de eere-wacht bleven achter. Aan het hoofd van den stoet reed een eere-compagnie van het roode leger, ge volgd door mannen, die de 700 ingeko men kransen droegen. De lijkkist werd door leden van de regeer'ng van het ge bouw der vakvereen'gingen tot aan het Roode Plein gedragen. Hier stonden 20,000 soldaten opgesteld. Jem'dof, de voorzit ter van de sowjet van St.-Petersburg, hield hier een rede. Verschillende eere compagnieën van het roode leger met muziek, afdeelingen artillerie, kozakken, met roode vlaggetjes aan hun lansen, een afdeel-ng motorrijders en een af- deel'ng militaire automobilisten defileer den voor het mausoleum. Achter de sol daten kwamen de delegat'es van de sow- jets en van de vakvereen'gingen uit het gansche rijk. Om] 4 uur werd de kist het mausoleum binnengedragen. Vaandeldragers met de vlaggen van de sowjet-republiek en van de commun'stische qartij gingen vooraf. De k'st werd gedragen door een aantal volkscomm'ssarissen, o.a. Kamenef, S'now- jef, Boechar!n, Stalin en Kalinm. Achter de k-st stapten da vrouw en de zuster van Leiv'n. Van alle kerktorens luidden nu de klokken, terwijl de stoomfluiten van alle fabr eken van Moskou in wer- k'ng waren. Van de muren van het Krem- l'n werden schoten gelost. Belasting op rijwielen. Bij1 de Tweede Kamer ;s ingediend een wetsontwerp tot heffing van een belas ting op rijwielen. Aan de memorie van toelichting is o.a. ontleend: Afgesche:den van de vraag of een rijw!elbelasting past in het kader der personeele belast'ng, meent de mi nister, nu de tijdsomstandigheden drin gend versterking van 's rijks geldmidde len e.'schen, dat er aanleiding bestaat de rijwielen weer tot voorwerpen van b'e- last'ngheffing te maken. Het moge waar zijn, dat in den tegenwoordigen tijd het rijwiel een algemeen gebruiksartikel is geworden onder alle standen der maat schappij', het :s aan. den anderen kant evenzeer waar, dat het gebru'k van een rijwiel gemak en genoegen oplevert. Wanneer de belast'ng tot een matig be drag wordt geheven kan deze belast'ng voor houders van rijwielen niet druk kend worden geacht, terwijl toch voor de schatk'st een vrij belangrijke bate kan worden verkregen. In 1919, het laat ste jaar waarover de rijiwr'iel'belasting werd geheven, bedroeg het aantal be laste rijw'elen pl.m. 861,500. Rekening houdende met de omstandigheid, dat een deel der rijw'elen buiten de belasting- viel en dat vermoedelijk voor een niet onbelangrijk aantal rijw'elen de belas t'ng werd ontdoken, schijnt het niet ge daagd het aantal thans in ons land aanwez'ge rijwielen te schatten op ruim een m'llioen. De belasting stellende op f 3 per rijw'el, zal de belasting dus bruto ru m f 3 millioen opbrengea. Artt. 1 en 2. - Het ontwerp beoogt een belastingheffing op Franschen voet. Ieder rijwiel, dat in het verkeer wordt gebracht, moet zijn voorzien van een jaarlijks te vernieuwen plaatje, dat te gen betal'ng van de belasting te ver krijgen s. De belasting zal hier echter alleen worden gevorderd van rijw'elen, die op den openbaren weg bereden wor den. Art. 3. Rijwielen, voorzien van een hulpmotor, worden vrijgesteld van de personeele belasting en vallen onder dit ontwerp. Art. 5. De geldboete voor het ont breken van het belast'ngmerk aan het rijw'el bedraagt ten minste f 5 en ten hoogste f 25. Art. 7 bepaalt, dat het rijwiel, waar mee de overtreding wordt gepleegd, in beslag kan worden genomen. Kosten openbare verpachtingen. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp tot regel'ng omtrent het dragen der kosten van openbare ver pachtingen en het uitloven van premiën bijl openbare verkoopingen en verpach- t!ngen. Het ontwerp heeft dezelfde strek- k'ng als het ontwerp van "wet, dat op 12 Juli 1923 door de Eerste Kamer is verworpen, behoudens handhav'ng van de strijkgelden. Wijziging motor- en rjjwielwet. (Verschenen is de momorie van ant woord nopens bovengenoemd wetsont werp. Het volgende wordt er aan ont leend i De minister overweegt een aanvulling van hel Motor- en Rijiw'elreglement, wel ke tegemoet komt aan het bezwaar, dat de signalen van achterop rijdende mo torrijtuigen niet worden gehoord. Er is weinig aanleiding de grens van 10 K.M. per uur, die voor de maximum snelheid ten aanzien van wielrijders is gesteld, te verhoogen; overigens schijnt de bepal'ng, zooals zij (hans luidt, ook. niet zeer bezwarend. De minister blijft vooralsnog van oor deel, dat door de verhooging van de grens der maximumsnelheid voor mo< tor-rij'tu'gen tot 20 K.M. per uur aan de bezwaren, d'e op dat punt bestaan, voldoende :s tegemoet gekomen; dat de grens voor motorrijtu'gen in ieder ge val 25 K.M. per uur zou moeten zijn en voor rijw'elen 15 K.M. per uur, zoo- als somnrge leden betoo-gen, kan de mi- n'ster niet inzien. Bij nadere overweg'ng is ook de mi nster tot de overtuiging gekomen, dat het verband, 'n het wetsontwerp tusscheri het motorrijtu'g en het nummerbewij" gelegd, te eng is. Als gevolg van een en ander worden sommige bepalingen gewijzigd, andere- geschrapt. De m'nister blijft beperking van den geldigheidsduur der rijbewijzen tot twee jaar wenschelijk vinden, ter wijl hij' er eveneens bezwaar tegen blijf 1 maken, om voor het verkrijgen van een rijbewijs het afleggen van een proef van bekwaamheid als eisch te stellen. Het stellen van een algemeen snel heidsmaximum voor motorrijtuigen van 40 K.M. per uur schijint den m'nister niet raadzaam toe, wijl hij van oordeel is, dat op tal van wegen zonder bezwaar met grootere snelhe'd zal kunnen wor den gereden. De ilnanciëele plannen der regeering. Met groote belangstell'ng zullen on getwijfeld velen onzen lezers kennis heb ben genomen van de in hoofdzaak ook in ons blad opgenomen Memorie van Antwoord op het Eerste Hoofdstuk der Staatsbegrooting, waarin de plannen der regeer'ng inzake het herstel van het evenw'cht op onze Staatsbegrooting na der zijn u'tgewerkt. In tal van ópzich- MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75 ct. Laxeer-Tabletten 60 ot. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. By Apoth. en Drogisten. ten blijkt de regeer ng thans bereid tot nadere besprek'ngen en tot nader over leg omtrent plannen, d'2 diep ingrijpen In 'bestaande verhoudingen, en die in breede kringen ontstemming hadden ge wekt. Zoo heeft zij afgez.en van haar aanvankelijk voornemen tot het stopzet ten van alle periodieke tractementsVer- hoogingen en tot een automatische ver laging van alle salarissen met 10 o/o. Hoewel vasthoudende aan haar voorne men, om een bedrag van f 35 mil lioen te vinden uit een salaris- en loons verlaging, verklaart zij thans bereid te zijn, hieromtrent overleg te plegen met de Centrale Coihm'ssie voor Georgani seerd Overleg jn Ambtenaarszaken, wal trouwens, (naar eerst thans wordt me degedeeld) steeds in de bedoeling der regeer'ng heeft gelegen. Ook 'n andere opzichten blijkt re- ken'ng te zijn gehouden met de critiek op de 'n de Millioenen-Nota ontwikkei- de voorloop'ge plannen. Zoo is de uit voering van het plan om de ondersteu ning van vverkloozen voortaan onder de toepass'ng der Armenwet te brengen, op geschort, hangende een nader onderzoek nopens het gew'cht der daartegen in gébrachte bezwaren. Voor het over'ge vormen echter de thans aangekond'gde voorstellen natuurlijk 'n hoofdzaak eea na,dere utwerking van hetgeen in de M Uioenennota in groote lijnen was aan gegeven. 1 Wat de definitieve plannen van den M'nister van Financiën betreft, zoo schrijft het „Tldb'l." heeft men echter eveneens voor een deel nog slechts te doen met maatregelen ,,'n perspectief". Het sterkst geldt dit wel voor de ont worpen reorgan'satie en inkrimping van den Staatsdienst. In de Millioenennota was 'medegedeeld, dat hieruit op er;n besparing van f 50 millioen mocht wor den gerekend. Nadere en meer nauw- keur'ge berekeningen hebben intusschen u'tgewezen, dat dit bedrag niet hoo- ger zal zijn dan f 40 im'llioen. Hoe denkt de' regeering de f 30 mil lioen uit reorganisatie en inkrimping van den Staatsdienst (aanvankelijk slechts f 10, later maxmaal f 40 millioen) te- verkrijgen? Het zal voor velen een aan gename verrass'ng zijn, dat hiervan f 121/2 m'llioen zal worden gevonden u't de defensie-uitgaven, die dus thans 'n de algemeene bezuiniging zullen moe ten deelen. Van de over'ge f 171/2 millioen -zal f 121/2 m'llioen worden gevonden op Onderwijs. De rest zal worden verdeeld over de andere Departementen. De be- bezu'niging op het enderwijs zal hoofd zakelijk kunnen worden verkregen, door 'n de laagste twee klassen der Lagere School de onderwijzeressen te vervan gen door veel lager bezold'gde hulp- onderwijzeressen, welke maatregel slechts zal worden doorgevoerd naar gelang va catures ontstaan. Uit deze bezuinigingen, de in te voe ren salar's- en loonsverlagingen en de dekk'ng van bedrijfstekorten der spoor wegen etc., denkt de regeerng in het geheel een bedrag van f 90 imillioen te kunnen halen. De rest zal dan moeten worden gevonden uit de voor te stellen indirecte belastingen. De Prins nap,? Spanje. Het ligt in het voornemen van Prins Hendrik, op een nader te bepalen tijdstip in Maart naar een der havensteden van de Middellandsche Zee te reizen en daar aan boord te. gaan van Hr. Ms. pantser schip „Heemskerk", dat thans een oefe- ningsreis maakt, teneinde met dit schip een bezoek te brengen aan Spanje. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 29 Januari. Bij de interpellatie-Boon over de stóp zetting van den postchèque- en girodienst, wijst mej. van Dorp als hoofdoorzaak aan het niet uitvoeren van de Mabo- instructies. Spr. dient een motie in, vra gend onverwijld hulp in te roepen van deskundigen op het gebied van mechani sche administratie en bedrijfsorganisatie. De heer Oud critiseert de houding van den minister als die van een onverant woordelijk man, b.v. als van een reke ninghouder. De minister heeft te laat ingegrepen. Hij had blanco rekeningen moeten invoeren. De Nederl. Bank was ondeskundig adviseur. Spr. geeft de voor keur aan decentralisatie. Spr. betoogt, dat de girodienst geen depositodienst is en dat de Minister van. Financien moet meespreken bij' de fi- tnancieele politiek van den girodienst. De heer Schouten zal tegen de mot'es stemmen. De heer Marchant cr'tiseert de lei ding der P. T. T., welk bedrijf door en door ziek is. Hoe wil de Minister dit gezond maken Minister Van Swaaij antwoordt, dat- van de 12000 reken'nghouders 8400 vol komen accoord gingen en de rest niet antwoordde. De moties zijn overbodig. Spr. zal het rapport der commissie van adv'es aan de Kamer voorleggen. De heer Boon, dupliceerende, deelt mede dat 40.000 rekeninghouders van den girodienst geen gebruik meer zullen ma ken. Spr. trekt zijn mot'e in, omdat het rapport der comm'ssie van advies toch in bespreking komt. 'De heer Marchant dient een motie in, waar'n maatregelen worden gevraagd voor doelmatige organisatie en richtig beheer van de P. T. T. De heeren Nolens en Boon zullen te gen de motie-Marchant stemmen, omdat deze oyerbodig is. De heer Marchant verded'gt de moties. - (M'nister Van Swaaij acht de in de mot'e genoemde kwestie aan de orde bij de P. T. T.-begroot:ng. De motie-Marchant worcit verworpen met 49—16 stemmen. De mot:e-v. Dorp wordt ingetrokken. De z'tting wordt te 4,40 uur verdaagd. EERSTE KAMER. De leden van de Eerste Kamer zijn ter vergader'ng bijeengeroepen tegen Dins dag 5 Fëbruar', 's avonds om half 9. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Met ingang van 28 Jan. 1924 is de rijksklerk F. Dooge, ter in spectie alhier, gedetacheerd ten kantore Leiden (b. g.) De verplaatsing van den kommies M. Groenleer naar Rotterdam (I. en A.) is ingetrokken. De op wachtgeld gestelde sergeant van Gelder is benoemd tot particulier klerk ten kantore van den Rijksontvanger 'te Brouwershaven. Ter kenn'smaking ontvingen we van de f'rma A. C. de Mooij een 4ube „Siofe" zegellak, welke lak ko.ud gebru'kt kan worden; gevaar voor brandvlekken, op papier of schrijfbureau door gloeiende druppels lak is dus uitgesloten. Dit nieuw soort zegellak hecht z'eh uitstekend aan 't papier, droogt bijna even vlug als ge wone zegellak en geeft een mooie af druk. De inhoud van een tube is toe reikend voor 120 a 140 zegels, naar ge lang. der grootte van het te gebruiken lakcachet. Men zie de advertentie in dit nummer. N In een der vele vertrekken van het Veilingsgebouw hield Dmsdagavond j.l. de vereeniging van oud-leerlingen van den cursus in practische fruitteelt alhier, haar eerste algemeene vergadering. De voorzitter, de heer C. O. J. Hen- drikse, opende de vergadering, waarha hij eenige genoodigden hartelijk welkom heette, o. a. den heer A. W. v. d. Plasse, Rijkstuinbouwconsuient, het bestuur der tuinbouwvereeniging „SchouwenDuive- land" en dat der veiling. Door den secretaris, dhr. C. J. Romeijn, werd een u'tvoerig jaarverslag uitge bracht, terwijl de reken'ng, nagezien door een commissie van twee personen, werd goedgekeurd. De aftredende bestuursle den, de heeren C. O. J. Hendr'kse en C. J. Leijdekker werden herkozen. Hierop verkreeg de Rijkstuinbouwconsuient, de heer v. d. Plasse het woord, om de prijzen uit te reiken aan de 3 winners, welke de door het bestuur uitgeschre ven prijsvraag het beste hadden beant woord. De le prijs verwierf J. Vermunt, 2e prijs C. Buijze en 3e prijs H. Berre- voets Hz. Door chr. v. d. Plasse werden heel uitvoerig de verschillende onderdeelen der prijsvraag besproken en toegelicht, wat voor de meeste toehoorders zeer leerzaam en interessant was. De voor zitter dankte dan ook dhr. v. d. Plasse hartelijk voor zijn technisch betoog. Ver schillende vragen op tuinbouwgebied wer den nog gedaan en door den tuinbouw- deskundige 'beantwoord. De heer W. den Boer, dankte in wel gekozen woorden, namens de genoodig den, voor de invitatie. Met Ingang van 1 Febr. e.k. is de kommies 2e klasse P. v. d. Berg te Honten'sse, verplaatst naar Sint-Maar tensdijk. SEROOSKERKE. Vrijdagavond jl. hield het Ziekenfonds D. E. S. hare jaarverga dering in café Berrevoets. Uit het finan cieel jaarverslag 'bleek, dal er in de 2 jaar, dat het Fonds werkt, een reserve kas is gevormd van ruim f 500. Aan uit- keeringen was dit jaar uitgegeven f 140, 't welk zeer gunst'g mag worden ge noemd. Art. 13 van het reglement werd gewijz'gd in dien zin, dat als een lid in den zin der wet, invalide wordt verklaard, hij nog recht heeft op eene uitkeering van eenmaal dertien weken. Alsdan wordt beschouwd, dat het l'd- maatschap is geëindigd. Art. 9 werd m d'en zin gewijzigd, dat de weeklijksche ir'tkeering f 9 zal bedragen (voor het besluit f 6). Het aftredend bestuurslid, de heer J. C. Hanse, werd met bijna al gemeene stemmen herkozen. Daar de we- kelijksche u'tkeering nu op dezelfde hoog te 's gebracht als bij alle andere fondsen, wordt nu verwacht, dat velen, die nu nog lid zijn biji een naburig fonds, het plaatse lijke zullen versterken. iBRUINISSE. Vrijdagavond trad alhier voor de Nutsvereen'ging „Eloquentia" op, de heer M. P. Padmos u't Dreischor, die het weliswaar niet talrijk, doch in een opgewekte .stemming verkeerend pu bliek zoowel van ernstige als van lui mige voordrachten wist te doen genie ten en blijk gaf, niet voor de eerste bindt Akker's K».uja;,.rb«iaciii aoa strijd aan met rheumatlek en spierpijn. Heerlijk wryfmlddel, zet het zijn verzachtende zuiverend en genezende werking voort tot de kwaal overwonnen is. Door leder gebruiker geprezen by brand- en snlj- wonden, winterhanden en -voeten en alle huidaandoeningen. maal ten tooneele te verschijnen. De heer Padmos kan dan ook zoowel om zijn wel luidende stem, als om zijn talent van voordragen, andere vereen'gingen warm worden aanbevolen. Ook de heer Verton uit Dreischor wist het publiek door het geven van eenige komische voordrach ten 'n een aangename stemming te hou den. Na een woord van dank door den voorzatter aan allen die tot het welslagen van dezen avond hadden medegewerkt, werd tot een gezelpg bal overgegaan. Maandag j.l. had hier een droeve plechtigheid plaats. Het stoffelijk over schot van den heer F. G. van den Berg. die na een kortstondig lijden in den vroegen morgen van Vrijdag 25 dezer in 't Ziekenhuis te Noordgouwe is over leden. werd grafwaarts gebracht. Een groote schare van deelnemenden en be- belangsteilenden bewezen den overledene de laatste eer.. Toen de kist in de groeve was neergelaten, trad naar voren ds. Waardenburg, die een indrukwekkende rede hield en als voorzitter van de Groe ne Kruis-afdeeling alhier er aan herin nerde, wat de overledene, die van de oprichting af bestuurslid dezer vereeni ging is geweest en de laatste jaren als secretaris had gefungeerd, in het belang dier vereeniging had verricht. Vervol gens nam het woord de heer burge meester Hage, die den overledene schetste in zijn ambtelijk leven en die bij al zijn drukke werkzaamheden nog tijd kon vin den zitting te nemen in verschillende comité's, o. a. het watersnoodcomité, op gericht bij de ramp in 1911N en het steun comité in het leven geroepen bij het uit breken van den oorlog. Met het Verschei den van den heer van den Berg, zeide spreker, is een van der oudste ambte naren uit onze gemeente weggegaan. Daarna nam het woord dhr. Okkerse, onderwijzer aan de openbare school, die den overledene herdacht als oud-patroon, als opvoeder der jeugd en als voorzitter der afd. Duiveland van het N. O. G., waarvan de overledene 44 jaren lid ge weest is en 41 jaren voorzitter. Geroerd dankte de zoon van den overledene uit naam zijner familie de verschillende spre kers voor hunne waardeerende woor den en de talrijke aanwezigen voor de laatste eer, die zij zijn onvergetelijken vader hadden bewezen. Diep onder den indruk van deze plechtigheid verliet men den doodenakker, overtuigd, dat met het verscheiden van dhr. van den Berg van ons heengegaan is een achtenswaardig man. een braaf burger, een humaan en vriendelijk mensch. RECHTZAKEN. Lief zoontje I Voor de rechtbank te Tiel stond te recht de 23-jarige A. van D., thans in hechtenis. Zijn vader, die denzelfden naam draagt, is commissionair van de exportslagerij van den heer Izak Hartog te Oss. In de maand Augustus van het vorige jaar had beklaagde aan I. H. verzocht om telegrafische toezending van f 1000, H. veronderstellende, dat dit be drag voor den handel van den .vader moest d'enen, zond dit bedrag, zoonlief inde het aan het Post- en Telegraafkan toor te T'el en vertrok er mee, zooals later bleek, naar Brussel. Aanvankelijk bleven de naspor'ngen der justitie naar hem 2onder gevolg. Bekl. L'ep echter in de val, toen hij' zich te Brussel bijl het Nederlandsche gezantschap om een „pas vervoegde. Spoedig daarna volgde zijn uitlevering door de Belgische regeermg. De e'.sch luidde 9 maanden met aftrek! der prevent'eve hechtenis na 5 Nov. LANDBOUW EN VEETEELT. Bij Kon. besluit van 24 Januari is benoemd tot honora'r Rijkslandbouwcon- sulent jhr. J. van Vredenburch, te Capel- len, bij Antwerpen. Bij de Dinsdag 29 dezer te Zie- rikzee gehouden verplichte Voorjaarskeu- r.ng van Dekhengsten (koud'bloed) wa ren van de 10 d'erén 3 afwezig. Goedge keurd voor het Rijk werden „Brillant. de Waterloo", eig. F. Koopman te Rijs wijk; „Jacob van Beers", e,'g. Hanse van der Weijde te Noorówelie en „Emir", eig. A. L. Klompe te Zierikzee. Goedge keurd voor dekking werd „Dobbie de Bantum", e'g. J. J. Geluk te Schudde- beurs; goedgekeurd voor het stamboek werd „Claudius", eig. A. J. Romeijn te Ouwerkerk. Twee der aanwezige dieren werden afgekeurd. Het paohtvraagstnk. De Bond van landpachters in Nederland

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1