Zierikzeesche Cl* Nieuwsbode Als. Ilw buurman beden griept, griept abonnement: Maandag 28 Jan. 1924 zierikzeesche courant. advertentlën i buitenland. Pr^i per 8 maanden f 1,60, franco per post 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag;, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11036. Inzendlns °p d°n d»« T"> 011 Dir. J, DE LOOZE li, Uitt.-Ritef, H J, KOSTE», v0ór 11 nre' Griep en kleeding. In Frankrijk komt de gr.'cp dezen win ter veel voor en 'n het bijzonder de jonge vrouwen worden er door aangetast. De Parijsche bladen hebben op d't verschijn sel gewezen en tevens de oorzaak daar van medegedeeld. Volgens die bladen is de oorzaak eenvoudig. De jonge vroulW, die 's zomers bont draagt, loopt 's win ters vrijwel met bloote beenen. In regen en koude draagt ze heel dunne schoentjes, laat haar beenen kijken, krijgt natte voe ten ze bevriest van onderen. De man nen en de kinderen, warmer gekleed dan de vrouwen, hebben dit jaar, evenals an dere 'wiinters, beter weerstand aan de griep geboden, die het niet meer op eene sekse dan op de andere begrepen heeft maar onvoorzichtigheid bestraft, waar zij die, aantreft en zij Hr.unoet deze vaker in vrouwe- dan in njjannekleeren. De Matin herinnert eraan, dat in sommige staten van Amerika een moeder, die bij nat winterweer haar kinderen zonder overschoenen naar school stuurt, bezoek krijgt van een ambtenaar, die over dat verzuim een preekje komt houden. De „Matin" wil zulke ambtenaren ook in Frankrijk hebben. Z:j zouden dan naar de toonaangeefsters van de elegante mode moeten gaan en trachtten haar aan het verstand te brengen hoe wenig verstan dig het is zich zóó te kleeden, dat men er ziek van wiordt, omdat ,er niets ele gants in kan steken dood te gaan. Door de koude worden Uw handen ruw en gesprongen; Uw gezloht en lippen pJjnHjk schraal. Purol maakt ze spoedig beter. In doozen van 30, 60 en 90 ets. By apothekers en drogisten. geen liquidatie van het bedrijf; maar het dient beperkt tot transacties van geringe bedragen en de rentevergoeding dient afgeschaft. Uit Stad en Provinole. ZIERIKZEE. Op haar tournée, dat me- vrouwi De BoerVan Rijk maakt met het oog op haar 50-jar'g tooneeljubileum,, heeft deze gevierde actrice ook onze stad bezocht en is zij Vrijdagavond in de Concertzaal opgetreden ,:n de hoofd rol van Eva Bonheur, waarmede zij nieu we lauweren hee£i geoogst. 'Het publiek, dat in flinken getale iwas opgekomen om de gevierde actrice, die vroeger h'er menigmaal optrad, te be wonderen in haar tooneelspeelkunst, volgde met de grootste aandacht het stuk van Heijermans, waarvan het adject'ef „genoeglijk" wel gemist kon worden, 'Want vroolijk was het nu niet precies, hoewel er menigmaal hartelijk gelachen moest worden om „Tante Eef", de in wonende buurvrouw, die als onvervalschte Amsterdcmsche burgerjutfroüW bijna alle aandacht tot z;ch trok door haar natuur lijk spel. Dat was geen ruim 70-jarige d;e daar voor ons liet leven een tragedie De „Matin" begint haar boutade met j waarin zij een voorname plaats bekleedde de lijfspreuk van den Zwijger :n herin- en pvnder mooie rol speelde, neen, die nermg te brengen, w'ant, zegt het blad, j vlugge actr'ce moét jonger zijn. Wat een We zouden geen regel meer tegen de verderfelijke mode schrijven als wte d;e lijfspreuk itóet hadden, die lijfspreuk, 'Wel ke zegt, dat het niet noodig is te hopen om iets te ondernemen, noch te slagen om te volharden. BIWNENLAND. l)e Staatsbegrooting voor 1924. Blijkens de Memorie van Antwoord in zake de Staatsbegrooting 1924 (Alg. Be schouwingen) is er grond voor de ver wachting, dat de opbrengst der belastin gen over 1924 de aanvankelijke ramjpg zal overtreffen; de inkomstenbelasting o. a. f 10.000.000. De Minister van Finan ciën raamt het totaal-bedrag der bespa ringsmaatregelen op de Staatsbegrooting voor 1924 op ,f 90.noo.000. v Het ligt in het voornemen der regee ring, een wijziging van de Rijksinkom stenbelasting te bevorderen, waarbij de grens van het belastbare inkomen, die thans bij f 800 ligt, wordt verhoogd. Eveneens zal een technische herziening van het tarief van invoerrechten worden voorbereid. Een belasting voor het ge bruik van kunstwegen met bepaald aan -te -geven voertuigen is in bewerking, mede om daaruit de mfü"<fete#«ifc*."lnden e miacfel H^^ft^nden van de 70-jarige haar Zaterdagmorgen, voor wegenverbeter.ng. De regeerïïï^zal—|~-^j - - --- - ■- - 't gevoelen der Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg inwinnen over een andere verdeeling der traktementen in de plaats van de algemeene korting van 10 pCt., die zij zich aanvankelijk voor 1924 had voorgesteld. De tijdelijke stop zetting der periodieke traktementsveri hoogingen is door de regeering ingetrok-r ken. Het ligt thans in de bedoeling der regeering het instituut der hulponderwijJ zeressen voor de laagste twee klassen der lagere scholen in te voeren. TWEEDE KAMER. Vervolg silting van Vrijdag 25 Januari. Minister Van Sw'aay zegt zich ontzet tend geërgerd te hebben over den gang van zaken van den postchèque- en giro dienst. Het is afschuwelijk. De Minister betoogt, dat sluiting op grond van artt. 29 en 26 van het giro- beslui onder pressie van de regeering door den d'recteur is geschied. Niet-slui- t:ng zou enorme schade hebben betee- kend. Het overgroote deel der rekeningen kan slu'tend worden gemaakt. Een com missie voor het personeel is tonder Mr. Tak ingesteld. Het renteverlies bedraagt voor den staat 41/2 t°n; aan extra perso neel, eenige tonnen. Daartegenover heeft de zegel verkoop op de postkantoren over 't laatste kwartaal 1923 een surplus van f 682.000 opgeleverd. Spr. kan fhans niets meedeelen over de eventueele afschaffing der rente, nóch over de decentralisatie, omdat eerst de rapporten moeten worden afgewacht. De heer Boon dient een motie in, waar in de Kamer oordeelt, dat tot toepassing der centralisatie niet wlordt overgegaan, zoolang geen zekerheid bestaat omtrent de regelmatige Werking van den dienst. De heer Van Vuuren geeft persoonlijk de voorkeur aan decentralisatie. Toen de huishoudelijke kassen door het giro-de bacle in de wiar waren, had men belas ting-vrijstelling moéten verleenen. De heer Van Braambeek acht de fout, dat men .de centralisatie heeft ingevoerd, zonder onmiddellijk de fouten te zien, die aan dit nieuwe systeem moesten kle ven. Hij waarschuwt tegen afschaffing van de rente. De heer Krijger protesteert tegen de roekelooze 'wijze, waarop hier is gespeeld met de belangen der Nederlandsche bur gers en vraagt of de minister den direc teur van den girodienst niet te veel (le vrije hand heeft gelaten. Hij wtensohjt temperament en u'tbeeldingsvermogen Hetpubl'ek was opgetogen over haar prachtig spel. Het overgroote deel van 't applaus, dat na ieder bedrijf lang aan hield, moet zeker op haar rekening 'wor den geboekt, hoewel ook de mede-actr.!ees en -acteurs, die goed spel te zien gaven, vooral de heer F. Kramer, dien bijval zeker gold. - (Menigmaal komt het voor, dat de „bij zonnen" van een groot acteur of actrice slechts dienen om het talent van de ver vuiler der hoofdrol des te beter te doen uitkomen, doch dat mag van deze mede spelenden niet worden getuigd. Zij ver hoogden den luister van het talent van mevr. De Boer—Van Rijk, wiier onnavolg baar spel haar auditorium bovenmate heeft geboeid, doch vertolkten hun toe bedachte rollen zóó, dat het geheel er zeker door won. Het schitterende spel van mevrouw! De Boer—Van Rijk en haar gezelschap, hoeft buitengewoon voldaan. Toch verwachtte het publiek meer; het was in de veron- derstelT.ng dat onze groote Nederlandsche tooneelspeelster ook !n ons klein Zie rikzee op het teoneel zou gehuldigd Wor den. Om 'wielke reden d:t achterwege bleef, Iwleten wij niet, maar wel weten Wij, dat een:ge vereerders en vereersters bij Jhaar vertrek, een bloemenhulde aan boden, terwijl een andere dame haar een zilveren Zierikzeesch lepeltje liet over handigen. Zaterdag i:s te Middelburg een 25- jarige ongehuwde man, die aan toevallen leed, met een paar kisten, waarop hij zat van een met een paard '"bespannen petroleumwagen gevallen en na korten tijd overleden. Door Ged. Staten van Zeeland wordt het wenschelijk geacht de jaarwedden der burgemeesters in hun gewest te her- z'en en hebben zij daarom besloten voor hen, die op 1 Januari 1923 in functie wa ren, de jaarwedde te regelen als volgt, ingaande 1 Ja.n. j.l. Het bevolkingscijfer op 31 December 1922 vormt den grond slag voor de vplgende classificatie: be neden 800 inwoners f 765; van 801—1200 f 1020; van 1201—1600 f 1275; van 1601 2000 f 1530; 2001—3000 f 1785; 3001— 4000 f 2135; 4001—5000 f 2550; 6001- ■7000 f 8060. De aanvangsjaar wedde wordt 5 maal telkens na 2 jaar dienst in de zelfde gemeente verhoogd, voor de drie eerste klassen met f 85; voor de vierde en vijfde met f 127.50 en voor de drie anderé met f 170. De gemeenten VlCs- slngen. Middelburg, Terneuzen, Goes^ Sas van Gent en Zierikzee zijn niet onder deze regeling begrepen. SEROOSKERKE. Door een heer G. J. Barentsen is tegen 1 Februari a.s. eervol ontslag gevraagd als secretar's-penning- meester van het Burgerlijk Armbestuur alhier. ELKERZEE. Als vermoedelijke dader van. den d'efstal van de offerbus in de gereformeerde kerk te Scharendijke is gevankelijk naar M'ddelburg overge bracht C. V., u:t Duivendijke. Het busje is opgevischt u?t de vaart langs den Kloosterweg. OUD-VOSSEMEER. Benoemd tot dijk graaf van den Hollarepolder in de plaats van den heer M. C. Polderman, de heer W'. A. van Nieuwenhuijzen, pl.verV. dijk graaf. ST.-ANNALAND. De algemeene verga dering van de vereeniging „Onderlinge hulp", op Vrijdag 25 Jan., ten huize van dhr. C. A. Weijler, was bezocht door 21 van de 71 gewone leden. Ze telt verder 1 eere-voorzitter, 2 eere-leden, 3 donateurs en 1 begunstiger. Nieuwe leden waren in '23 niet toegetreden, ter wijl er één was afgevallen. Volgens het jaarverslag waren er gemiddeld 113 var kens verzekerd, tegen 96 in het vorig jaar. Negen varkens tot een waarde van f 403,73, waren er gestorven en van dat bedrag wordt 80 pCt. uitgekeerd. De ont vangsten bedroegen f828,25, de uitgaven f 579,22, het batig saldo bedraagt dus f 249,03 en dit vermeerderd m'eft de reserve op 1 Jan. '23 a f 685.54, geeft een reserve van f934,57. De aftredende bestuursleden, de heeren I. Överbeeke Lz., W. Goedegebuure en W. A. Boogerd werden met algemeene stemmen herko zen. Zeeuwsche Kamer van Koophandel* Vrijdagavond vergaderde de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilanden te Middelburg in de raadszaal, onder voorzitterschap van den heer Jos. van Raalte. Aanwezig waren met den voorzitter ^3 leden. De voorzitter spi ak de leden toe op deze eerste bijeenkomst 'n 1924 en me moreerde, hoe het afgeloopen jaar wei nig opwekkend is geweest. In het alge meen heeft er in bijna alle vakken ma laise geheerscht in dit gebied, behoudens enkele gunstige uitzonderingen, zoomede in den Kleinhandel. De hoofdoorzaak dezer malaise is voor namelijk het gevolg der buitenlandsche valuta, waardoor niet alleen Engeland, maar vooral Duitschland en België en eindelijk Frankrijk als concurrenten tegen ons land zijn opgetreden. Dit kan en zal hopelijk verbeteren, indien de toestand van Duitschland met de Gealliëerden en voornamelijk tegen over Frankrijk en België geregeld wordt. Spr. staat optimistisch daartegenover en wijst er op, dat de tegenwoordige posi tie. de hoop op herstel en volmaakte vrede met den dag grooter wordt. Laat ons, aldus eindigde spr., het af geloopen jaar verge-en en al onze kracht en energie bepalen op de toekomst en den wensch uitspreken, dat 1924 in allen deele beter zal zijn. Daartoe zal dan in de eerste plaats noodig zijn, dat de ver keerswegen en de verkeersmiddelen in ons gewest ten spoedigste in orde wór den gebracht, overeenkomstig het door de Staten van Zeeland in 1921 aangeno men voorstel der Provinciale Verkeers- commissie. De. heer M. Laernoes dankte als oudste in jaren. Naar aanleiding van de notulen der vorige vergadering, bracht de heer Mas- See dank aan IHet Emreau voor de wijze waarop het tegemoet is gekomen aan den wensch der leden buiten Middel-< burg om ook gelegenheid te krijgen de ingekomen stukken te lezen. Vervolgens werd tot voorzitter her kozen de heer van Raalte met 12 stem men en 1 blanco. De heer v. Raalte bracht dank voor het vertrouwen in hem gesteld en hoopte ook dit jaar, waarin hij 80 wordt, de kracht te zullen hebben, om het voor zitterschap waar te nemen. Tot voorzitter van het groot bedrijf werd herkozen de heer Boudewijnse met 5 stemmen, een blanco en van 't klein bedrijf de heer Stofkoper met 5 stem men. tegen 1 op den heer Machgeels en een blanco. Beide heeren verklaarden de benoeming aan te nemen. (Voor ieder dezer functies stemmen alleen de leden uit de betrokken af deeling). In de commissie uit de kamer werd geen wijziging gebracht. De beide door ons gepubliceerde voor stellen, dat inzake de wijziging van de Warenwet en dat inzake wijziging der begrooting voor 1923 werden aangeno men. Konlnkljjk bezoek aan Zeeland. Betreffende het voorgenomen off- o'eel bezoek aan Zeeland dooi' H.M. de Kon ngin met Haar familie, hetwelk zal plaats hebben van 49 Augustus, ver nemen wij nog nader, dat het 'n de be doeling ligt niet alleen Middelburg met Walcheren te bezoeken, maar ook de verschillende andere deelen van Zeeland. Het laatste offlcieele "bezoek aan Zeeland bracht H.M. In 1907. RECHTZAKEN. Ter terec-htz'tting der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg, Strafkamer, diende op Vrijdag 25 Januari o.m. de zaak tegen: E. S. Cz., 37 jaar, visscher, wonende te Yerseke. die bij vonnis van den Kantonrechter te Goes van 17 Dec. 1923 werd veroordeeld to(t f 5 (bioete, subs.. 5 dagen hechtenis. wegens visschen van mosselen-met korren, terwijl hij daarbij, 'b'ea'gde mechanische kracht, gepleegd op 15 November 1923 !n den Texelstroom, terwijl de visscherij aldaar was gesloten. Beklaagde was van genoemd vonnis in hooger beroep gegaan. De Officier van Just'tie eischte bevestiging van het von- n;s van den Kantonrechter, met uitzon dering van de straf, welke hij veranderd wenschte te z-'en in f 50 boete. subs. 1 dag hechtenis. Het sluiten van een ge deelte van de Zu'derzee voor mosselvis- schen gebru'k makende van mechanische^ kracht, houdt verband met de klacht van. verschillende Zeeuwsche mosselvisjschersv dat uit de Zuiderzee door Zeeuwsche mosselvisschers mossels worden aange bracht op de Zeeuwsche banken, waar door de prijs van echte Zeeuwsche mos selen wordt gedrukt. In rechte zal nu. De griep heersoht weer, griep bacillen zweven rondom U. Op straat, in huis, kantoor, school, trein, tram, kortom overal kunt G(j besmet worden. De orvaring heeft geleerd, dat Akker's Abdijsiroop dit bacillen-gevaar op af doende wijze bestrijdt en door hare verzachtende, slymoplosaonde werking bijzonder geschikt is ter genezing van griep, influenza en de meeste ziekten der luchtwegen. Moeders, weet Gij dat voor kinderen de griep nog gevaarlijker is dan voor volwassenen Wanneer een eerste rilling, een schijnbaar onbe duidende temperatuursverhooging, een hoestje, „een zich niet lekker voelen" U komt waarschuwen, dat de griep vat op U krijgt, gebruikt dan dadelijk Abdijsiroop. Zorgt dus Akker's Abdij siroop iu huis te hebben, talmen kan U berouwen. „By het eerste kuohje Akker's Abdijsiroop" is het wachtwoord van en voor velen. moeten komeil vast te staan, of die toe stand kan bestendigd blijven. De uit spraak ,;n vorengenoemde zaak is bepaald op 1 Februari a.s. Ook werd nog behandeld de vorder ng van den off cier van Justitie tot tan uit- voerlegg'ng van het vonnis der recht bank te Zierikzee van 23 Januari 1923, waarbij A. J., varensgezel, 24 jaar, wo nende te Bruinisse, ter zake van dief stal werd veroordeeld tot 1 maand ge vangenisstraf voorwaardelijk, met drie jaar proeftijd, wegens het zich schuldig maken aan een nieuw strafbaar feit bin nen den proeftijd. De Rechtbank gelastte conform de vor dering. de ten uitvoerlegging van gemeld vonnis. De moord in de Boscbjss van Poot. In zijn zitting van Woensdag 13 Febr. zal het Haagsche Gerechtshof in hooger beroep behandelen de zaak tegen den los-werkman. die dóór de Haagsche recht bank veroordeeld is tot vijf jaren gevan genisstraf, wegens poging tot doodslag op een 19-jarig meisje in de Boschjes van Poot. ONDERWIJS. Bij de Tweede Kamer Js een wetsont werp .'ngediend, dat strekt tot het afzien tot 1930 van de invoering van het ze vende leerbaar op de lagere scholen en van de u'tbreiding van den leerplicht, ter wijl op de gemeentelijke en bijzondere scholen, welke het zevende leerjaar reeds hebben en er ut 's rijks kas betaling voor gen:eten, het z.g. uitstervingssys teem zal worden toegepast. OUDWOSSEMEER. Tijdelijk benoemd tot onderwijzeres te Dinteloord méj. P. J. Snijders alhier. LANDBOUW EN VEETEELT. Vrijdagavond j.l. hield de Landbouw- vereeniging „C. et C." te Burgh een bui tengewone algemeene ledenvergadering in „Hotel Bom" te Haamstede, ter herden- Icing van haar 20-jarig bestaan. Uitge- noodigd waren ook de zoons der leden, de leerlingen der Landbouwwintercursus te Haamstede, verschillende vooraanstaan de personen op het gebied van land bouw en meer anderen. Reeds om! half zeven, een half uur voor het begin der vergadering, was het te zien, dat de zaal vol Zou worden en toen als begin- sein de voorzittershamer klonk, was er geen vuist meer tusschen te krijgen. Ver schillende personen moesten zich met een staanplaats vergenoegen. Inzijn ope ningsrede heette de voorzitter allen har telijk welkom, in 't bijzonder dhr. Kiel- stra, le secretaris der Z. L. M., den land- bouwconsulent. dhr. Stevens, de H.H. bur gemeesters der gemeenten Haamstede en Burgh, de ouid-bestuursleden, de heeren G. A. v. Zuijen en J. v. d. Vate Jr., den kringsecretaris, dhr. P. Hanse, het be stuurslid der Boerenleenbank, dhr. C. J. Reisinger, kortom allen, die door hun komst ter vergadering blijken van be langstelling hadden getoond voor 't wel zijn der vereeniging. In kernachtige be woordingen herinnerde spreker er aan, hoe uit het kleine groepje leden van 20 jaar geleden een vereeniging is gegroeid van 126 leden, een vereen'ging, die ge trouw aan haar zinspreuk „Concordia et Confedentie" (Eendracht en vertrouwen) allen tegenspoed het hoofd heeft kun nen bieden en met eere genoemd mag worden in de rij der Zeeuwsche land- bouwvereenigingen. Na behandeling van eenige zaken van huis'houdelijken aard, nam de voorzitter ten tweeden male het woord om een historisch verslag te ge ven van het wel en wee der vereeniging gedurende haar 20-jarig bestaan. Wat uit de eertijds kwijnende vereeniging gewor den is, blijkt wel uit de volgende finan- ciëele cijfers. Was de omzet aan kunst meststoffen, krachtvoer, zaaizaden enz. in 't begin van haar bestaan slechts en kele honderden guldens, in 1923 bereikte deze 't respectabele cijfer van f 80829,56. Veel is uit de kern der vereeniging ge- boren; genoemd mogen worden hare on derlinge verzekering tegen brandschade, verzekering tegen ongevallen in het land bouwbedrijf, slachtveeverzeker.'ng, zorg voor veredeling van paarden en hoorn vee, haar leeuwenaandeel in de oprich ting en instandhouding der Boerenleen bank, de aansluiting bij de coöperatieve superfosfaatfabriek, de vereeniging van koopers onder algemeene Handelsvoor-, waarden, de Nederl. Heidemaatschappij, het aanleggen van proefvelden enz. Door haar werd geijverd voor verharding van wegen en wekkens, duinbeplanting tegen zandverstuiving, verbetering van tele foonverbinding en postbestelling, midde len voor beperking van schadelijk ge dierte, kortom, menig request werd door of namens de vereeniging aan regee- ringsliehamen of corporatie's gepresen teerd, wanneer men meende, dat niet alleen de vereeniging, maar ook de om geving er door gebaat kon worden. Een cursus in bedrijfscontróle werd gegeven, terwijl menige voordracht of lezing, al of niet met lichtbeelden werd gehouden ter voorlichting en verduidelijking in ver schillende landbouwzaken. Ook werden door het bestuur verschillende handels-j kwesties ten genoege der leden opge lost. „C. et C." is in den loop der tijden de nijvere spin geworden, die het dra- dennet der landbouw in onze omgeving beheerscht- (Denk 'voor een oogenbllk Haamstede en Burgh zonder de Iand- bouwvereëniging „C. et C.", en er blijft over... een bouwval op landbouwgebied. Corr.) Na het einde der rede van den voorzitter, die met onverdeelde aandacht gevolgd en met applaus beloond werd, voerden de burgemeesters van Haamstede en Burgh het woord. Beide heeren, die indertijd secretaris der vereeniging zijn geweest, boden in hartelijke woorden der vereeniging en haar ijverig bestuur Kun gelukwenschen en lieten nog eens en kele zaken der vereeniging tijdens hun ambt de revue passeeren. Daarna spra ken achtereenvolgens de heeren Kielstra en Stevens (dhr. mr. Dieleman, algem. voorzitter der Z. L. M., had onder aan bieding van zijn gelukwenschen bericht, dat hij tot zijn spijt door ambtsbezighe den verhinderd was). De heer Kielstra roemde „C. et C.' als de beste der Zeeuwsche landbouwvereenigingen, waar in hij bij het vervullen van een spreek beurt steeds voor een flink bezette zaal en een belangstellend en dankbaar pu bliek stond, een steunpilaar van de Z. L. M., een vereeniging, waarvan dikwijls gezonde nieuwe ideën uitgaan. Spreker hoopte, dat de eminente kapitein (de voorzitter) met zijn kranige, goed ge schoolde bemanning (het bestuur) tot in lengte van dagen „C. et C." zal mogen besturen. De heer Stevens behandelde op humoristische wijze de vele verbete ringen. die voor en door de vereeniging in de laatste jaren tot stand zijn geko men. Hij dankte voor de prettige santen- werking, die hij steeds van bestuur en leden heeft ondervonden en drukte de wensch uit, dat „C. et C.", „de mooie duinplant" nog lang moge bloeien. Door de goede zorgen van den heer Kielstra en den secretaris der vereeniging, dhr. T. L. Jonker, was dhr. Roberti in staat een paar films te kunnen vertoonen. Ver toond werden de le tentoonstelling van het Nederl. trekpaard en de groote ten toonstelling der Z. L. M. te Vlissingen, een attract'e, die door alle aanwezigen op hoogen prijs werd gesteld, getuige het daverend applaus bij hét einde der vertooning. Wat op doek gebracht werd, was zoo helder en mooi, dat men on willekeurig hunkerde om dergelijke ten toonstellingen in werkelijkheid te zien. Als extra-inummer daf dhr. Roberti „De smokkelkapitein Tops", een film, die een onbedaarlijke lachlust verwekte. Na deze vertooning werd nog het woord gevoerd door den kringsecretaris, dhr. P. Hanse en dhr. v. d. Bout, voorzitter der Land- bouwvereeniging Scharendijke. Beiden dankten hartelijk voor de uitnoodiging en den aangenamen avond en uitten de beste wenschen voor het welzijn der ver eeniging. Hiermede was het officiëele ge deelte afgeloopen en werd door den voorzitter nog een algemeen wo.ord van dank gebracht aan allen, die meege werkt hebben om dezen avond 2)00 uit stekend te doen slagen. Nog langen tijd bleef men gezellig bijeen. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Elburg M. Jongebreur te Veecendaal. Te Garijp A. O. H. Vollen weider te Cubaard..

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1