Zierikzeesche Nieuwsbode BALANS-0PBUIM1H6. uw huid Vrijdag 25 Jan. 1924 EERSTE "BLAD.- B. H. IDELER, a LAATSTE DAG STGOMMEUBELFABRIEK ZEELAN DI A BELDEROR ROO 1. BONGERTMAN, Zierikzee. Schrijvers en lezers. Algemeen Overzicht. i. J. LAGAAIJ, ABONNEMENT: Fr^B por B maanden f 1,50, franco por post f 1,80. Voor bet buitenland por jaar f 10,-—. Afzonderlijke nummers 5 cent, Voraohynt Maandag. Woensdag en Vrydag. viFBBs/7E>cc/%uff ^aiidamt 8Ost0 JAARGANG. No. 11035. £IE.RIKZfc.»Urifc. OÜUKAM I. D,f A j DE L00ZE j, M, j, KOSTEN. ADVERTENTIËN i van 13 regel» 60 et», van 4 regel» en daarboven 20 ct». per regel. Reclames 80 ets. p. regol. By contract belangryke korting. Inzending op den dag van uit gave voor 11 ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. „Het Ghulden Vlyes", ZIERIKZEE. der Teel bezochte Men doet nog zijn voor deel met de KOOPJES, daar de prijzen op alle gebied stijgende zijn. Heilgymnastiek. Massage. In onzen tijd van veelschrijverij' en veeldrukkerij is een der sterk op den voorgrond tredende betrekkingen lus- schen menschen en menschen, die van schrijver tot lezer. Van de voortbrengselen der meest af getrokken wetenschap tot die \zan het vluchtigste dagbladnieuws is een e'nde- looze afstand; maar de verhouding van schrijver tot lezer blijft steeds dezelfde: de een geeft wat, de ander ontvangt iets, hoe gering ook. Laten iwe de uitersten rusten, het ge schrevene dat bestemd is na eeuwen nog wieerklank te vinden, en het geschrijf dat voorbijgegaan is. bijna eer het onder de oogen der lezers kw'am, dan rest er als middensoort dat goed gestelde en doordachte, hetwlelk althans den den kenden mensch eenige oogenblikken on afgebroken kan 'bezighouden en "waardig is de aandacht te trekken van den hu"- digen dag. Beschouwt men dit genre van lees stof, dan treft het, hoe wein'g verhouding er gewoonlijk bestaat tusschen de moei ten aan de zijde des schrijvers en de be langstelling aan den kant van den lezer. Niet zoozeer doelt d:t op den tijd, be- noodigd om een couranten-artikel, een novelle, een boek te schrijven, en op dien om dit geschrevene te lezen, maar meer op de belangstelling welke- het geestes-product ten deel vajt. ■Wie schrijft en :ets degelijks of we tenswaardigs te zeggen heeft, legt :.n het geschrevene de som van veel arbeid, veel nadenken en navorschen. Voor den ontwikkelden, niet eenzij digen lezer zal zulks bij ernstige beschouwing steeds dui delijk worden. Wat echter niet zichtbaar is en in een aangenaam en vloeiend ge schreven artikel of brochure ook n'et mag bemerkt worden, dat is de worste ling met de taal, welke aan geen en kelen nauwgezetten schrijver bespaard wordt. De lezer, die zoo geleidelijk van woord tot woord, van zin tot zin, van gedachte tot gedachte voortglijdt, beseft niet, hoe weerbarstig de taal soms :s geweest, om zich tot de omschrijving van eemg voor wierp, van eenige handel'ng of gedachte te leenen. Hoe er zwakke punten zijn in het betoog, in de beeldspraak, maar w'aarover de gemoedelijke, geen hinder palen zich bewiuste lezer heenstrijkt als de vlugge schaatsenrijder over een korte lings toegevroren wak. D:e lezer prijst dan soms het geschrevene, maar de schrijver-zelf Weet wel beter en als hij niet door ijdelhe:d verblind is, zal hij met het door anderen geprezene zelf vaak allerminst ingenomen zijn, terwijl het te gendeel ook niet zelden voorkomt, dat een waarlijk gelukkige uitdrukking des DOOR DE KOUDE worden Uw handen ruw en gesprongen Uw gezicht en lippen pyniyk schraal. Purol maakt ze spoedig beter. In doozen van 30, 60 en 90 ets. Bij apothekers en drogisten. schrijvers, een treffende beeldspraak of een wetenschappelijk onverbeterbare de- fin'tie door het lezend publiek niet be grepen en gewaardeerd wordt. O. dat lezend publiek Het is zoo vaak een verwend kind gelijk. Het ont vangt dikwijls veel. waardeert zoo zel den en stelt ten slotte aan de schrij vers zulke overdreven eischen. Zoo b.v. wil het grootste deel van dat lezend publiek ;.n een schrijver de verpersoonlijking z:en van w'at hij in les sen van wijsheid en kracht aan dat pu bliek voorlegt. Stemt ongelukkigerwijze hét geestelijke of dichterlijke van zijn geschrift niet overeen met zijn gewone menschèiijke of burgerlijke persoonlijk heid, dan is dat publiek, 't Welk weinig begrip heeft van bet onderscheid tusschen iemands overtuiging en iemands stem ming en temperament, direct bij de hand omeen gestrenge uitspraak te doen, wanneer er wanverhouding :s tusschen het een en het ander. Dan zijn desi schrijvers voortbrengselen louter „aan stellerij", „humbug" en hij zelf is een „mooiprater", een „boerenbedrieger". Het is inderdaad verbazingwekkend, Wat dit publiek van een schrijver durft verlangen. Voor zichzelf is dit soort pu bliek tevreden met een nvinimum van heiligheid en een n'hil van talent, mitsj het maar net genoeg weet en kan, om in deze wereld zijn fatsoen op te hou den en zijn kostje te verdienen. Maar van een schrijver eischt het n'et alleen een aanWijziging van wat genoegen doet of verrukt doet staan, wiat het zelf zonder dien schrijver niet zou zien, neen d"e schrijver moet ook al dat schoone en aardige volstrekt in eigen persoon ver- eenigd bezitten De lezers komen dus met hun grief, dat de schrijver niet naar den.eisch van hen lezers leeft. Maar de groote grief van den schrijver is vaak, dat de lezer niet naar den eisch van den schrij ver leest. Want hoe wordt er vaak gelezen JammerlijkHet is terecht opgemerkt dat het voor de schrijvers een waar geluk is, dat zij' niet in de hu'skamers kunnen gluren op een tijd, dat er ge lezen Wiordt. Als ze nog jeugdlig '.en naïef zijn, kunnen ze zich ten .minste verbeelden dat hunne zooeven in H licht verschenen pennevrucht eenige honderden of duizenden medemenschen enkele mi nuten of uren 'overtuigen, bekoren, ont roeren zal. De ou leren en meer er varenen Weten echter wel beter. Gelezen worden zij, dat is waar. Maar hoe Met de oogen, lang niet altijd met den geest. Met de lippen, niet dik wijls met het hart. En dan mog onder honderd storingen, hindernissen en on derbrekingen van den meest alledaag- schen, vaak bespottelijken aard. Volg, ijverig dagbladman, het lot van uw' hoofdartikel op uw buurmans ontbijt tafel; gij, begaafde novellist, aanschouw het (Wedervaren van uw jongste penne vrucht in de handen van gindsche dame. Zoudt ge, bij al Wat ge dan ziet, geen duren eed zweren liever grutter of melk boer te gaan worden, dan ooit weer een gedachte op het papier te zetten 'Voor den een gaat de draad van uw betoog te loor tusschen de' kopjes thee en boterhammen, voor den ander het interessante van u'W verhaal door de honderd kleinigheden van het huishouden. Een schrijver mag vooral niet te véél van een lezer verlangen. Maar .wat een schrijver 'wèl verlangen mag is, dat al thans een zeker deel van de aandacht, de toewijding, met welke hij schreef, hem door den lezer worde teruggeschonken en dat bij den lezer een redelijke mate teruggevonden wordt van de stemming en den ernst, uit welke een boek, na maandenlange spanning van des schrij vers vermogens, ontsproot. Met den dood van Lenin is een man heengegaan, die een rol heeft gespeeld in de wereldgeschiedenis en wel voor name ij'k in Oost-Europa, in RuslanJ, waar hij in 't Kremlin, het oude tsarenpaleis, de teugels hield van 't sovjet-bestuur, waarvan hij de ziel uitmaakte. In ons Woensdagnummer is reeds een korte le vensgeschiedenis opgenomen van dezen revolutionnairen heerscher, die evenals de meeste der vooraanstaande revolution nairen daar te lande, een tijdlang naar Siberië werd verbannen onder het „ancien regime", hetgeen steeds tot grooter ver bittering tegen het Tsarengezag leidde. •Lenin wist in weinig maanden in 1917 het naar vrede snakkende Russische volle te organiseeren en in begin van Novem ber van datzelfde jaar waren de com munisten heer en meester in het on metelijke half-Europeesche, half-Aziatische rijk. Dienaar in schijn, Was Lenin in wer kelijkheid de bevelende leider met al leen, maar ook de bezielende leider, die door zijn ontembare wilskracht en weg slepende welsprekendheid de menigte ge vangen hield. 'Het bolsjewisme is een uitvinding van Ongeëvenaards 6-12 cent. En gros »oor Zeeland: VLISSINGEN. Lenin, toen hij, als balling in Zwitser land levend, theoretisch de revolutie voorbereidde door zijn felle geschriften. Of nu met den dood van den uitvinder ook het product van dit bijzondere brein verloren zal gaan, dient te worden afge wacht. Het monumentale Sovjetgebouw door Lenin in 1917 opgetrokken heeft het nauwiijks 3 jaar kunnen uithouden, zon der groote veranderingen'te endergaan, w"ant hij werd gedwongen door de ijzeren noodzakelijkheid een flinke scheut water in zijn communistisehen wiijn te doen. Het zal moeilijk gaan in Rusland iemand te vinden, die Lenin als leider op kan volgen, daar wel haast niemand de capaciteiten, benoodigd voor bolsje- iwlstisch-tsaar, zal bezitten. Hoewel men geen directe verandering in de tot nu toe gevolgde Russische po litiek verwacht, kan de dood van Lenin, toch voor de toekomst groote gevolgen hebben. j De minislerwissel'ng in Engeland is i geloopen, zooals wij in ons vorig over- zicht hebben medegedeeld. MacDonald heeft Stanley Baldwin als premier opge volgd. De nieuwe eerste minister heeft er geen gras over laten groeien om zijn kabinet samen te stellen, maar reeds kort na zijn benoeming zijn medewier- kers uitgekozen. De regeeringserisis duur de daar maar heel kort. Een „Labour"-regeering in Engeland is ongetwijfeld $en historisch feit, doch men moet de beteekenis daarvan niet overschatten, Want al moge de nieuwe regeering er een zijn van socialisten,, een socialistische zal ze uit den aard der zaak niet kunnen zijn. Haar parlemen taire pos'tie laat geen socialistische proefnemingen toe. Als voornaamste punten op 't regee- ringsprogram prijken: het werklooshe'ds- vraagstuk, de huisvesting en de Euro- peesche aangelegenheden. Ongeveer drie weken heeft het kabinet tot zijn beschikk'ng om dit program uit te werken en men verwacht, dat Mac Donald een volledige en gedetailleerde uiteenzetting zal geven van de regeerings- politiek en van haar plannen, inzake dc drie bovengenoemde punten, als het par lement den 12en Februari weer bijeen komt. BUITENLAND. De dood van Lenin. .Woensdagmorgen is het lijk van Le nin van Gorky naar Moskou overgebracht. Talrijke delegaties van de Sovjet-repu bliek waren aan het station aanwezig, om het stoffelijk overschot van hun lei der voor de laatste maal te aanschouwen. (De kist, die met een roode vlag om floerst was, werd gedragen door Stalin, Krassin, Boecharin, Zinowjew en Kame new. Een menigte van duizenden en nog eens duizenden had zich langs den 'w|eg, dien de stoet zou nemen, geschaard. Bij kleine groepen kwamen de vrienden en discipelen van den thans overleden lei der naderbij om dezen nog eens voor het laatst te zien. Ook delegaties van de re geering hadden zich langs den w'eg ge schaard. Het wias 1 uur in den middag toen de trein, waarmede de doode ver voerd werd, het station te Moskou bin nenliep. Kilometers vóór de plaats van aankomst waren de bqeren uit den om trek gekomen om te zamen met de leden van het Congres van de Unie van Sov jet-republieken Lenin uitgeleide te doen. Het was een indrukwekkende, droeve processie die voorbijtrok. De menigte was zeer ontroerd. Zeer vele arbeiders kon den hun smart niet onderdrukken en er waren er, die luid weenden. Nog drie dagen zal de doode, die gekleed is in zijl grijs costuum, gedecoreerd met zijn onderscheidingen, waarover de roode vlag, te Moskou blijven, waar de bevol king in de gelegenheid wordt gesteld Lenin een laatste groet te brengen. bindt Akker's Kloosterbalsem den stryd 'aan met rhenmatiek en spierpün. Heerly k wrUfmiddel, zet het ztja verzachtende zuiverend eb genezende werking voort tot de kwaal overwonnen is Door leder gebruiker geprezen by. brand- en »ny- wonden, winterhanden en -voeten en alle huidaandoeningen. den minister in 1921 zelf vernietigend voor het aard-oliebedrijf genoemd, ter wijl de toestand sinds dien is verslech terd. De productiekosten zijn toch reeds hooger dan overal elders. Deze belasting zou zeer onvoldoende werken. Er wordt te veel en zonder nut aan ambtenaren uitgegeven. Spreker klaagt nog over de droevige rechtspleging en moet het wetsontwerp ernstig ontraden. De heer Van Rijckevorsel meent de bezwaren gemakkelijk te kunnen onder vangen door wijzigmg van de ordonnantie op de inkomstenbelasting. Spr. geeft de voorkeur aan herziene inkomstenbelasting boven dit ontwerp. De heer Van Boetzelaer eveneens. De heer Rutgers van Rozenburg criti- seert de houding van den Minister, die 't advies der advies-commissie geheel ter zijl le legde. Minister De Graaff acht de bezwaren tegen de herziening der inkomstenbelas ting vëel ernstiger dan tegen dit ont werp. Van afkeer van buitenlandsch ka pitaal heeft spr. n:ets gemerkt. Niet- heffen dezer belastingen beteekent een verlies van f 20 nrllioen. De heer Van Rijckevorsel zal tegen stemmen. De heer Van Vuuren stemt voor, om dat herziening der inkomstenbelasting te lang zou duren en deze belastingen billijk zijn en als correctief werken. De heer Gerritzen handhaaft zijn bezwiareo., De heer Van Boetzelaer zal voorstem men. In de dupliek deelt de minister mede, dat over een jaar, bij noodzakelijkheid van iijdelijken maatregel, de aard-olie belasting in geen geval wordt bestendigd. Om 4,40 uur Wordt de vergadering ver daagd. mNEML AWa TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 24 Januari. Bij het wetsontwerp tot verlenging van de Indische productenbelastingen over 1923 en invoering van een aard-oliebelas- ting voor hetzelfde jaar oefent de heer Gerritzen kritiek op het ontwierp, dat z.:. geen correctief op de inkomstenbelas ting is, omdat de opbrengst van de in komstenbelasting meer dan 200 millioen boven de raming bleef en de fouten in het belastingsysteem daarop geen invloed hadden. Spr. acht het ontwerp evenmin noodig voor de schatkist, omdat door de hooge opbrengst het tekort op den ge wonen dienst voor 1922 reeds is .ver dwenen. De aard'-oliebelasting is door Uit Stad en Provincie.. PREDIKBEURTEN. Zondag 27 Januari te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, ds. Steenbeek. Kleine Kerk. 10 uur, ds. de Roode. 's Avonds 6 30 uur, ds. Poort. Luthersche Kerk. 10 uur, ds. Lolcama van Bergen-op-Zoom. Geref. Kerk. 10 eu 6 uur, Leesdienst. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leesdienst en 6 uur, ds. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II.' 10 en 7 uur, de heer J. v. d. Groep van 's-Gravenhage, vroeger zendeling inOost-Indië en Australië. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur, Leeskerk. KERKWERVE. L.l. Woensdagavond gaf het fanfare-corps „Concordia" alhier, voor de eerste maal sinds de oprichting, voor een zeer goed bezette zaal, een uitvoe ring, bestaande uit een achttal nummers, afgewisseld voor en na de pauze, met medewerking van eenige jongedames, door eenige voordrachten, met p;ano-be- geleiding van den heer Misset uit Zie rikzee. die ook allerminst een woord van dank mag worden onthouden, en toooeel- stukje. Uit de telkens herhaalde goed keuringen na elk nummer bleek Wel, dat het gehoorde zeer voldeed en de ver- eeniging in een behoefte voorziet. Een woord van lof mag zeker niet onthouden worden aan den volijverigen directeur, dhr. Everw'ijii van Brouwershaven, die geen moeite heeft gespaard, om de .ver- eeniging zoover te brengen in den .korten tijif van haar bestaan, dat zij dit ten ge» hoore kon brengen. Zooals bekend was gemaakt, was den vorigen avond groote repetitie gehouden, terwijl de volgende avond een uitvoering gegeven werd met hetzelfde programma tegen verminderd tarief, welke beide avonden ook goed bezet Waren. Een lang bloeiend leven zij de vereeniging toegewenscht. ELKERZEE. Naar men verneemt, is door misdadige handen de offerbus in de Gereformeerde Kerk te Scharendijke gelicht. De verontwaardiging is groot. Van den dader tot heden geen spoor. N1EUWERKERK. De zangver. „Looft den Heer", onder leiding van den heer v. d. Doel, gaf Dinsdag- en Woensdag avond haar jasrlijksche uitvoering. Velen woonden ze bij, zoodat beide avonden de zaal van „Rehoboth" geheel gevuld w'as. Dinsdag opende en sloot ds. v. d. Linden de bijeenkomst met gebed. Wat de uitvoering der 22 nummers betreft, de zangers en zangeressen oogstten van het welvoldane publiek veel dank in. ST.-ANNALAND. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente, gehouden op Dinsdag 22 Jan. Voorzitter de burge meester; afwezig met kennisgeving wet houder Quakkelaar. De voorzitter vangt zijn Nieuwjaarsrede aan met den wensch, dat het den leden in dit jaar goed moge gaan, terwijl hij zijn genoegen uit over het herstel van weth. Polderman. Voort gaande werpt hij een terugblik op het af geloopen jaar, dat wat den algemeenen toestand betreft nog veel te wenschen overlaat. Hij wil ihopen, dat de optimisten die meenen dat er betere toestanden aan 't dagen zijn zich daarin niet zullen ver gissen. Wat onze gemeente betreft, kan gezegd worden, dat het verloopen jaar voor de hoofdbron van bestaanden land bouw, een zeer gunstig jaar is geweect. in tegenstelling met 1922. Moge 1924 in dat opzicht op zijn voorganger gelijken! Een groote verandering brachtl '23 op onder wijsgebied tengevolge van de splitsing der openbare school. Waren er personen die niet veel goeds verwachtten van het huizen onder één dak van de kinderen der openbare met die der bijzondere school, daarvan is tot hiertoe gelukkig niets gebleken. Moge het zoo blijven! Nu de autodienst er is, kan gezegd worden, dat de gemeente uit haar isolement is verlost: de autobus zorgt voor de ver binding met Bergen-op-Zoom, de veerboot met die te Zijpe. De waterleiding, door sommigen met een schuin oog aangezien, voldoet velen. Mogen de tegenstanders veranderen in voorstanders, opdat spoe dig de 70 pCt. mag bereikt worden, noo dig voor 't verlaagde tarief. Dat de cursus voor 't vervolgonderwijs niet is doorge gaan, is iets wat te bejammeren valt. Met den hartelijken wensch, dat de leden in eensgezindheid zullen mogen samenwer ken, met wijsheid en beleid, tot eigen tevredenheid en tot heil der gemeente, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. Van de in de vorige ver gadering benoemde personen is bericht ingekomen, dat ze hun benoeming aan nemen, en van de commissie tot wering van schoolverzuim, dat tot voorzitter en tot secretaris de aftredende leden zijn benoemd. Aan 't verzoek van den ge meenteraad van Werkendam om adhesie te betuigen aan zijn adres aan H. M. tot wegneming van de zware lasten, die op de gemeenten drukken tengevolge van de wetten op het hooger en middelbaar onderwijs, zal geen gevolg worden ge geven, niet omdat men daarmee niet sym pathiseert, maar omdat men meer heil verwacht van het voeren van actie door een sterker corporatie als de Bond van Nederlandsche gemeenten, die daarover een brief aan den Raad heeft gezonden. De heer Heijboer kan zich daarmee vol komen vereenigen, zoo ook de overige leden van den Raad. Ingekomen is het beredeneerd verslag van den woning toestand in deze gemeente. Aan *t ver zoek van Ged. Staten tot het aanbren gen van enkele kleine wijzigingen van administratieven aard, zal worden vol daan. Allen voor. Aan de orde komt nu het gewichtige voorstel van B. en W. tot het vergrooten van het haventerrein, in de lengte zoowel als in de breedte. Aan den Noordwestelijken kant zal de breedte toenemen met 5,80 en in de lengte langs den dijk van den Suzanna- polder tot aan het sluisje met 62 M., samen tot een oppervlakte van 900 M2. Tegelijkertijd zal ook de ligplaats der schepen sterk vergroot worden door het weggraven van een deel van het schor aan de overzijde der haven, altijd in dien de eigenaar ervan, de heer Tak, aan wien reeds geschreven is, daarin bewil ligt. De kosten zijn begroot op f 33609. Reeds is die zaak breedvoerig bespro ken in de officieuse vergadering, gehou den in December, waarbij toen reeds van groote ingenomenheid met 't plan is blijk gegeven, zooals de voorzitter meedeelt. Slechts enkele leden voeren nog even het woord. De heer Heijboer acht het werk een groote verbetering, waaraan hij gaarne zijn stem zal geven; zijn collega Elenbaas Zou gaarne het knikje weg hebben, dat den muur zal ontsieren (misschien gebeurt dit nog) en dan zou hij het verder wenschelijk vin den, dat de wagens gelegenheid had den om achter den hoek van den dijk te gaan draaien, waartoe echter noodig zou zijn, dat het pad voorbij 't sluisje verbreed werd, zooals dhr. Heijboer op merkt, en dhr. Goedegebuure zegt er voor te zijn, omdat het een afdoend werk is. In stemming gebracht, wordt het voorstel van B. en W. met algemeene stemmen aangenomen. Hierna wordt het request voorgelezen van de vereenigin® „Landbouwbelang", waarover reeds ge schreven is. Daar die vereeniging niew

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1