Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 23 Jan. 1924 zierikzeesche courant. ADVERTENTltN buitenlan d. BINNENLAND. Uit Stad en Provinoie Prü» por B maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 et», por regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting 80ste -JAARGANG. - No. 11034. Inzondln« °p d™ d»s Dl! t 1. DE LOOZE Jr. UIH-MmI. K, J, lOSIt'K. Vl)l>r nro- Vervallen grootheid. ,De redacteur vali de „XXe Sieele" heeft een bezoek gebracht aan de vroe gere prinses Lou'se van Saksen, wier avonturen eenige jaren voor den oorlog zooveel ophef maakten. De vroegere echt- genoote van den ex-koning van Saksen, leeft gescheiden van haar tweeden man, den Italiasnschen violist Toselli, te Brus sel onder den naam van gravin d'Ysette in zeer behoeftige omstandigheden. In een huisje schier zonder meubelen ontving zij den journalist ;n een eenvoudige zwarte japon en een wollen omslagdoek om, zooals de arbeidsters dragen. Sedert de twaalf jaar dat zij te Brussel woont, zond de ex-koning haar de rente van haar bruidschat, maar met de daling van de mark is d:e rente weggesmolten; in het derde kwartaal van 1928, werd haar... 1 fr. 75 uitbetaald Eenige Belg-'sche dames steunen haar; zij1 geeft les in het Italiaansch en vent aan de deur met Italiaansch borduurwerk. Zij1 heeft zelfs haar laatste dienstbode niet kunnen houden, ofschoon deze aan bood voer niets te werken. Zij doet zelf haar heele huishouden en veegde zelf de sneeuw voor haar deur weg. Tijdens den oorlog zijn haar vroegere echtgenoot, de ex-koning van Saksen, en zijn drie zoons, officier in het Duitsche leger, her haaldelijk in Brussel geweest, maar zij heeft niemand van hen gez'en. Haar we dervaren schreef zij toe aan het „carab- tère boehe"; 'Was dit er niet geweest, dan zou zij! in Saksen gebleven zijn en zou men nooit over haar gesproken heb ben. Zij verklaarde verder nog, dat zij slechts enkele druppels bloed van de Habsburgers in haar aderen had. Het overige was, volgens haar, Italiaansch en Fransch bloed. Haar vader, de laatste hertog van Toscane, die door de revolutie van den troon werd gejaagd en naar Oostenrijk vluchtte, heeft nooit Fransch kunnen leeren. Haar moeder was een prinses van Parma, een rechtstreeksche afstammelinge door haar moeder, de her togin van Berry, van Lode wijk XIV. Aldus sprak (zoo voegt de Brusselsche correspondent van de "Temps" aan het bovenstaande toe) Louise Antoinette The- rèse Marie van Toscane, keizerlijk prin ses en 'aartshertogin van Oostenrijk, ge scheiden echtgenoote van Fredricb August, ex-koning van Saksen. Son redevoering van Poinearé. Na eenige Zondagen rust gehouden te hebben, heeft Poinearé 1.1. Zondag op nieuw! het 'woord gevoerd. Ditmaal was de onthulling van een gedenktee- ken voor de gesneuvelden van het ze vende arrondissement van Parijs den m:- nistev-pres-'dent aanleiding tot het uit spreken van een redevoering, de hier onder volgt: Poinearé begon met de verklaring, dat Frankrijk zich thans meer dan ooit zal wachten voor de verschrikk;ngen van den oorlog. Het zal met al zijn krachten van geest en hart voor den vrede wierken en méér dan ooit ernaar streven,, de volken zoo dikwijls door belangenstrijd verdeeld, in l;efde tot de menschheid sa- men te brengen Om op doeltreffende Wijze de zaak van de wereld-eendracht te dienen, wenscht het deze te verded1- gen door nakoming der verdragen en handhaving der daarbij geschapen rech ten. Wij hebben, zelde Po'ncaré, het tijd vak van de „vodjes papier gekend; voortaan echter zullen wij leven onder de bescherming van wiat onder eeden gezworen is. Waartoe zouden zooveel vergoten bloed, zooveel tranen, zooveel eeuwig durende smart ged'end hebben, Wanneer Frankrijk ook morgen zou staan onder de bedreiging van nieuw'e aanval len, of wanneer wij, tengevolge van een opzettelijk in gebreke blijven van Du:tsch- land, buiten staat zouden zijn onze ver woestingen te herstellen Geen enkele politieke campagne, geen enkele fman- cieele manoeuvre, geen enkele druk vafi buiten, zal de stem van ons geweten kunnen verstikken. Wij zijn geen volk, dat hebzuchtig :s, verblind door imperia lisme, belust op andermans bezit. Wij verlangen niets van anderen te hebben en iwenschen .uitslirtend het geluk van andere volken: niet alleen dat van onze bondgenooten, maar zelfs dat van onze vroegere vijanden, mits zij met het ver leden breken, het uitwüsschen en het goedmaken. Frankrijk is noo:t te kort geschoten in ridderlijke edelmoedigheid en zal 'êr ook nimmer van afwijken. De Wereld kan vertrouwen hebben in zijn rechtschapenheid, zijn eer-gevoel, en het geeft slechts aan twee bescheiden wen schen uitdrukking, n.l. door niemand be roofd te worden van wat het beloofd is en niet meer door zijn buren bij de keel gegrepen te iwörden. Lenin. f )De bolsjewistische tsaar, Lenin, is Maandagavond overleden. Kalinin, de voorzitter van het sovjet- congres, dat op 't qogenblik te Moskou bijefen is, las het doodsbericht aan de vergaderden voor. Het maakte een over weldigenden indruk. Het congres besloot den 21en Januari tot een nat:onalen rouiw- dag te verklaren. Wladimir Iljits Oeljanof Was in 1870 geboren en is dus slechts 54 jaar oud geworden. Hij was geen jood en even Krijgen IreK min Duitscher, doch een echte Rus van zuiver bloed, geboren te Sembirsk aan de Wolga. Als spreker oe/ende hij een magnetischen invloed uit, vooral op jonge lieden. Zijn geslacht was van oudsher revolutionair. Lenin's oudste broer werd) in 1887 wegens medeplichtigheid aan een aanslag op tsaar Alexander III, opgehan gen, en hijzelf werd spoedig daarop we gens revolutionaire bedrijvigheid verdre ven. In .1897 wiecd hij (naar Siberië ver bannen en in 1900 vluchtte hij naar het buitenland. Tijdens de eevolut5e van 1905 keerde hij te St.-Petersburg terug, doch w'as spoedig gedwongen weer zijn toe vlucht. in het buitenland te zoekan. Bij het uitbreken van den oorlog (werd Le nin te Krakau geïnterneerd, doch spoe dig mocht hij zich naar Zwitserland be geven. Een maand na het uitbreken van de revolutie w:as hij in Rusland terugge keerd. Engeland had hem een pas ge weigerd, doch Dultschland liet hem door, zoodat hij over Zwaden St.-Petersburg kon bereiken. Daar predikte hij al dade lijk den vrede tot eiken prijs en de al- gemeene confiscatie van het bezit. Spoe dig begon hij' bil de arbe'ders- en sol- datenraden gehoor te vinden. De schep ping van den 'oolsjewistischen staat ge schiedde near zijn inzichten. Men kent zijn polit:ek. het fanatieve Mar.visme, dat den kapitaFstischen staat in elkaar trapt en al .wat .,bourgeo'i3:e" mag heeten, tracht uit te roe-'en met wortel en tak men kent zijn streven naar het ontke tenen van de wereldrevolutie en men kent de aanvankelijke cesulaten van zijn werk. Aan den ernst van zijn fanatisme heeft niemand oo!t getwijfeld, maar zelf moet hem eens de bekentenis ontlokt zijn, dat van zijn vurigste aanhangers er van de honderd 30 schelmen zjjn, 69 onnoozelen en 1 bolsjewiek. Zijn naam als grondlegger, van het bolsjewisme eerst, van den sowjetstaat nadien, zal niettenrn bewiaard blijven. Hoe men over hem en zijn leer mag oordeelen, Lenin blijft een van de grootste figuren van zijn tijd. De verborgen vuren van Europa. (Onder bovenstaanden titel schrijft de heer Lloyd George in de „Daily Chro nicle" een artikel om, voor de zooveelste maal, te betoogen, dat Frankrijk den vrede van Europa nog altijd op de meest gevaarlijke wijze bedreigt. In dit artikel somt 'hij alle posten op, die op Frank- rijks debet staan, en gaat dan als volgt voort: „De agressieve politiek door het Fransche ministerie toegepast, is even laf als dwaas. Het vertrappen van een geval len vlijand is een zoo verachtelijke daad als een man kan bedrijven. Dat de val niet werd verkregen door den moed van de vertrappers zeiven, doch door de ac tieve hulp van anderen, wier gemeen schappelijke pogingen er ten slotte :n slaagden, den vijand den voet te lichten en hem aan den grond te nagelen, maakt de daad er niet te minder verfoeieilijlk om'. Het is èen armzalige sport dwiaas bovendien. De koorden zullen het niet eeuwig uithouden. De overwonnen natie zal, wbedend -over de lage behan deling, op een of andere w'ijze weer op staan en dan zal Frankrijk ontwaren, hoe- Zijn gedrag als overwinnaar alle vrien den, die het vroeger :'n zijn moeilijkhe den hebben geholpen, met welging heeft vervuld. De forensen belasting Naar de N. R. Ct. verneemt, heeft de regeering een Wetsvoorstel voorbereidt, volgens hetwelk de forensen-belasting ge scheiden zal worden van de gemeente lijke inkomstenbelest'ng en als een af zonderlijke opbrengstbelasting van de wferk- en woontorênsen zal kunnen wor den geheven. Het ontwerp is om adv:es gezonden aan de gemeentebesturen en kamers van koophandel. Het moet te vens de bedoeling zijn van de regeering, aan de leden van de Gedeputeerde Sta ten restitutie te verleenen van wiat zij sedert 1921 aan deze belasting hebben be taald, wiat vermoedelijk aanleiding heeft gegeven tot het onjuiste en reeds op het eerste oog onwaarschijnlijke bericht van Het Volk. dat de geheele forensen belasting zou Worden afgeschaft met terugbetaling van 1921 'af. Verlaging ambtenaarssalarissen. „Het Volk" verneemt, dat het in hel voornemen der regeering ligt, de amb- tenaarstractementen met ingang vaa 1 Juli a.s. met lö pet. te verlagen. Even eens ligt het in de bedoeling, aldus het blad, ten spoedigste de schalen van het salarisbesluit te herzien. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 22 Januari Da. motie-Troelstra, waarbij onmiddel lijke Kamerontbinding werd geëischt, is verworpen met 65 tegen 18 stemmen Voor stemden de sociaal-democraten en de communisten. De motie-Van Ravesteijin, houdende scherpe afkeuring van de houding van de regeering en de Kroon, is verworpen met 81 tegen 2 stemmen. Vervolgens werd een aantal wetsont werpen van geringen omvang zonder dis cussie en zonder stemming goedgekeurd, Waarbiji een tot verhooging van de 'uit- keering aan het weduwen- en weezen- fonds van de militairen beneden den vang van officier bij de koloniale troe pen. - Bij de wijziging van de Land- en Tuin- bouwongevallenwet 1922 verdedigt dhr. Hiemstra een amendement om de coöpe ratieve vereen-gingen en de op 'coöpe ratieven grondslag werkende instellingen verzekeringspFchtig te maken. De heer Braat is tegen het amende ment wegens verzwaring van de lasten voor den land- en' tuinbouw. De heer Beumer heeft juridische be zweren, waarin de heer Hiemstra tege moet komt. Min:ster Aalberse heeft geen bezwlaar. Het amendement wordt z.h.s. aange nomen. De heeren van Rappard en Ebels bren gen bezwaren naar voren tegen de bepa ling van uitkeeringen in de seizoenbedrij- ven, zooals de kersencampagne. De h°er Hiemstra stelt voor, die uit- keering te bepalen op een basis van het loon der week, waarin 't ongeval gebeurt. De Minister en dhr. Beumer hebben daartegen bezwaren, vooral omdat in de practijk alles goed loopt. Het amendement-Hiemstra wordt ver worpen met 66 tegen 13 stemmen. Het wetsontwerp wordt z1. h. s. aangenomen. Bij de interpellatie-Westerman vraagt mej. Westerman of het definitief besluit, betreffende 't ontslag der gehuwde amb tenares is genomen? Voorts naar 'de mo tieven en naar de volgorde bij ontslag van ongehuwde ambtenaressen en onge schikt personeel Mej. Westerman vraagt instelling van een bijzondere onpartijdige commissie voor de beoordeeling van elk individu eel ontslag. Minister Heemskerk antwoordt, dat de Ministerraad deze volgorde van ontslag heeft vastgesteld: 1°. die aanspraak hob bel! op pensioen; 2°. die verzoeken op wachtgeld te worden gesteld- 3°. ge huwde ainbtenaressen-niet-kostwinsters 4°. die 30 jaar dienst hebben. In twijfel gevallen zal in 't voordeel der ambtena res worden beslist. Instelling der bedoel de commissie is zeer moeilijk; voor twij felgevallen wordt de commissie-Schepel gehoord. Minister van Swaay deelt mede, dat bij de P. T. T. zijn ontslagen 150 schrij vers en ontslag aangezegd is aan 200 gehuwde vrouwen en 400 mannen. Ne venbetrekkingen kunnen steeds worden waargenomen, wanneer 't dienstbelang zich niet daartegen verzet. Mej. Westerman dient een motie in, vragende geen ontslag te geven in twij felgevallen, alvorens een onpartijdige commissie is gehoord. Mej. Groeneweg oordeelt, dat de Re geering de gelegenheid aangrijpt om zich van de gehuwde vrouw te ontdoen. Jonge ongetrouwde mannen en vrouwen behoorden te 'worden ontslagen vóór ge huwde ambtenaren. Spr. betwijfelt of het ontslag van zoo veel ambtenaren wel noodzakelijk is. Zij dient een motie in, vragende handhaving der tegenwoordige afvloeiingsregeling. Mevr. Bakker—Nort wil eerst ontslag van mannen, die inkomsten hebben uit kapitaal. Mej. van Dorp kan met den maatregel - accoord gaan, wanneer met het bezwaar BakkerNort rekening wordt gehouden, en ongeschikte ambtenaren eerst wor den ontslagen. Mej. Katz aanvaardt de regeling, mits de uitvoering billijk zij, en alleen wordt ontslagen bij overcompleet. De heer Schaper vraagt handhaving der tegenwoordige regeling, mits de gehuwde ambtenares, niet-kostwinster wordt ontslagen vóór andere niet-kost- winners. Om half Zes wordt de vergadering ver daagd. jaar geleden van het Spaansche juk werd bevrijd, zijn o. a. aangezocht de heeren J. A. Biermanz, voorzitter der Oranje vereniging; E. J. Gelderman, voorzitter Vreemdelingenverkeer; J. M. Uijl, voor zitter Volksweerbaarheid en P. D. de Vos, gemeente-archivaris. Maandag 14 Januari h'eld het Vrij' uMlIig Landstormkorps Mctordienst, afd. Zeeland, een vrijwillige ééndaagschc oefening op Walcheren, Waaraan door 52 leden werd deelgenomen. De oefening bestond uit 5 nummers. Er w&ren ver schillende moo;e prijzen beschikbaar ge steld, o.a. door het Tw'eede Kamer-lid, Duymaer van Twist, den Commandant Persant Snoep, res. Ie luitenant A. van Zwieeden, res. 2e luitenant A. v. d. Have, J. van Zweeden etc. Daar de commandant, de heer Persant Snoep, door ongesteld heid niet aanwezig was, berustte de le1- ding bij den res. Ie luitenant, den heer A. van Zweeden. De oefeningen, die heel goed slaagden, 'werden bijgewoond o.a. door kapite'n- Ten Broeke Hoekstra. Te half negen vertrok de colonne uit Goes, 'waar zij tegen half vijf terugkwam en alwaar in hotel Centraal, door afwezig heid van den Commandant, de kap:tein Ten Broeke Hoekstra met een toespraak de verschillende prijzen u;treikte. Hierna Werd de gezellige dag besloten door een diner, ^waaraan de meeste leden deel namen. Heden, 23 Januari, Js het 50 jaar geleden, dat de Nederlandsche troepen de Kraton op Atjeh op de inboorlingen veroverden en daarmede een einde maak ten aan het verzet in Atjeh ondervonden. En al mogen nu de opvattingen over zulke krijgsbedrijven bij velen anders zijn dan in dien tijd, toen is er over dit wapenfeit zeer gejubeld en degenen die er aan deelnamen, zijn gehuldigd op grootsche 'wijze. Het is dan pok zeker -wel ie begrijpen, dat zij!, die van de deelnemers aan den Atjeh-oorlog en an dere belangrijke krijgsbedrijven in Ned. Indië nog :n leven zijn. niet al te best te spreken zijn, over de lage pen sioenen, waarvan zij moeten zien rond te komen, terwijl zij. die later gepen sioneerd zijn en veelal minder in den 'werkelijken strijd zijn gewikkeld ge weest. veel hoogeve bedragen ontvangen. HAAMSTEDE. Het aantal inwoners de zer gemeente bedroeg op 1 Jan. 1922 1213. Door vestiging en geboorte vermeer derde Ze met resp. 46 en 16; en door sterfte en vertrek verminderde ze met 8 en 45. De totale vermeerdering bedroeg dus 9. De bevolking telde dus op 31 Dec. j.l. 1222 inwoners. BURGH. Op 1 Jan. 1922 telde dez'e ge- gemeente 554 inwoners. Door vestiging en geboorte vermeerderde dit aantal met 41 en 14; ze verminderde door over lijden en vertrek met 3 en 20. De totale vermeerdering bedroeg dus 32, zoodat op 31 Dec. 1923 dp gemeente 586 inwo ners telde. Gesprongen Winterhanden Jeukende Wintervoeten Ruwe en Schrale Huid Springende Lippen geneest men met PUROL Doos 30 en 60 ct apoth. en drogisten. jZIERIKZEE. Wij herinneren aan de jubileumavond, d'e mevr. De Boer-Van Rijk!, hier Vrijdagavond 'n de Concert zaal hoopt te geven. De alom in den lande gevierde tooneel-kunstenaresse, komt hier met Eua Bankeur, vroolijk too neelspel van- Heijermans. dat overal groote belangstelling trok. t— Ons wordt bericht, dat de 2e le zing voor de vereeniging! voor Winter lezingen alhier, zal worden gehouden op Vrijdag- 1 Februariv door ds. Beemink van Charlois, over het onderwerp: „Schep ping of Ontwikkeling". Tot leden van de Provinciale Com missie voor de tentoonstelling (en de daarbij betrokken Huldiging van H. M, de Koningin) in Middelburg, ter herden king dat deze stad driehonderd vijftig ZONNEMAIRE. Donderdag- en Vrijdag avond gaf de Zangvereenig:ng „Nieuw Leven" alhier, haar jaarlijkóche uitvoe ring. De heer Hack, voorzitter der ver eeniging, opende den eersten avond met 'een enkel woord. De zangnummers wer den goed gezongen, terwijl aardige too- heelstukken voor afwisseling zorgden. De voorzitter sprak aan 't eind van het programma een woord van dank, terwijl de burgemeester medewerkenden namens de aanwezigen bedankte voor hetgeen ten gehoore gebracht was onder leiding van den bekwamen ^directeur, den heer C. Ever wijn en een woord van welkom toe riep tot den heer Hack, den meuwlsn muzikalen voorzitter. Een gezellig bal besloot beide avonden. OOSTERLAND. Dinsdagavond gaf de Chr. Zangvereeniging „V. Z. O. S." haar jaarlijksche uitvoering, onder leiding van haar directeur, dhr. M,C. Böogert, van Nieuwerkerk, na geopend te zijn met- gebed door den eere-voorzitter, dr. W. H. Weeda. In aanmerking genomen; de verliezen, welke deze vereeniging heeft geleden door het bedanken van haar vroegeren directeur, dhr. van den Doel en het daardoor ontstane uittreden veler leden, kan deze uitvoering toch als ge slaagd beschouwd worden. De zangnum mers, die ten gehoore werden gebracht, getuigden van ernstige studie. Dat mu ziek en zang ook hier op prijs wordt gesteld, getuigde de goed bezette zaal en het aandachtig gehoor, 't Is dan ook te wenschen, dat deze vereeniging weer spoedig op volle kracht moge -komen en dat zich vele nieuwe leden, vooral jonge dames mogen aanmelden. Met een woord van dank aan directeur en vereeniging voor den gezelligen en genotvollen avond en een woord van waardeering aan' de aanwezigen voor de goede orde en het aandachtig gehoor, werd deze avond met dankgebed en het zingen van den avond zang, door dr. W. H. Weeda gesloten. ST.-ANNALAND. Verleden Zaterdag ge raakte het zoontje van den smid J. H. onder een auto. Ofschoon 2 wielen hem over 't lijf gingen, had hij geen ernstig letsel bekomen. Den chauffeur moet geen verwijt treffen. De gemeenteraad besloot in Zijn ver gadering van verleden Dinsdag met alge- meene stemmen tot een aanmerkelijke vergrooting van het haventerrein. Niet minder dan 900 M2. zullen daaraan wor den toegevoegd. Daar de vergrooting zich' ook in de lengte uitstrekt, zal er meer gelegenheid komen voor de schippers om aan den kant te liggen. Het geheele werk, waarvoor een leening zal worden aan gegaan van f 34.000, is begroot op f33906. Zeeuweche Kamer van Koophandel. Vrijdagavond a.s. heeft wieder eene vergadering plaats van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuw'- sche eilanden ten raadhu'ze te Middel burg. De agenda vermeldt ten eerste de installat-'e van de herkozen leden en ver der de verkiez'ng van een voorzitter der Kamer, van voorzitters der afdeel'ngen groot bedrijf en klein bedrijf en van de leden der vaste commiss'es. Naar aan leiding van het op nieuwi overgelegde adres van ds Kamer van Koophandel te Utrecht, inzake een wijziging in de Wa renwet, merkt het bureau het volgende op. Het bureau deelt geheel en al het gevoelen van de Utrechtsc-he Kamer, dat de voorgestelde wijziging niet aanbeve lenswaardig is, aangezien de bedoelde vergoeding :n wezen mets anders is dan eene boete bij overtreding en d:e vraag of de wet is overtreden 'behoort tot de kennisneming van de rechterlijke macht. Desalniettemin stelde het bureau voor het adres voor kennisgeving aan te ne men. Nu echter vanuit de Kamer een stem is opgegaan om d:t adres niet een voudig voer kennisgeving aan te nemen, bestaat er bij het4 bureau geen enkel bezwaar, wanneer de kamer dit wensc-he- lijk acht, alsnog een adhaesie-betuigmg ter dezer zake aan de Tweede Kamer te doen toekomen. Prov. Staten van Zeeland. In de Dinsdag voortgezette najaars zitting van de Prov. Staten van Zeeland waren 40 leden aanwezig. Na goedkeuring van zijn geloofsbrief werd het nieuwe lid, de heer P. G. Laernoes beëedigd en nam hij zitting. De voorzitter nam hierop het woord en sprak ongeveer als volgt: Het Zal nog niet of slechts zelden zijn voorge komen, dat uw vergadering in de eerste maand des jaars in openbare vergade ring samenkomt. Ik wil daarom thans niet nalaten, mijne beste wenschen aan te bieden, de hoop uit te spreken, dat .1924 U en uwe huisgenooten veel geluk en voorspoed zal mogen brengen en U tevens dank te Zeggen voor de blijken van sympathie, welke ik bij de wisseling des jaars van velen uwer mocht ontvan gen. Bij den aanvang van dit jaar zullen meerderen uwer zich misschien met mij de vraag hebben gesteld: Wat zal 1924 voor ons vader voor onze provincie en voor hare ingezetenen brengen? Na het einde van den wereldkrijg zijn wij ieder jaar vol hoop op betere toekomst begonnen en dat was ook goed, want hoop geeft levensmoed en arbeidskracht, maar de resultaten van de jaren, die achter ons liggen zijn steeds in neerda lende lijn geweest en hebben niet beant woord aan de gestelde verwachtingen. Zal dan 1924 eindelijk het jaar zijn, waar in nieuwe welvaart en nieuwen opbloei hun intrede Zullen doen? Er zijn teeke nen naar men zegt, die er op wijzen, dat men langzamerhand meer en meer een keerpunt gaat vinden, of dat wij reeds dat keerpunt hebben bereikt. Met goeden moed dus voorwaarts, en vol hoop op betere tijden. Het jaar 1923 bracht een groote wijzi ging in de samenstelling van uw college maar desniettegenstaande dat, heeft uw college reeds veel werk verricht en zijn door u besluiten genomen, die verstrek kende, zegenrijke gevolgen voor deze provincie kunnen hebben. Laten wij dan - ook in het nieuwe jaar met frisschen moed en met ernst en toewijding ons aan onzen arbeid zetten. En laten wij daarbij streven naar een aangename, goe de en kan het zijn vruchtbare samen werking. Moge 1924 voor ons vaderland en onze provincie een jaar van vrede en geluk, van voorspoed en'van welvaart zijn en moge daarbij1 den zegen des Al- machtigen rusten op uw en op mijn arbeid. (Instemming). Tot lid van Ged. Staten in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer P. Merckens, anti-rev., werd. ge kozen de heer G. van de Putte te Vlis- singen, met 29 stemmen, tegen 4 op den heer Lindeijer en 7 blanco. Vanwege Ged. Staten werd medege deeld, dat de raad van Tholen, blijkens schrijven, van B. en W. d.d. 11 Jan. j.l., het toegezegde subsidie voor den bouw van een brug over de Eendracht heeft aanvaard. Dit werd voor kennisgeving aangenomen. Nog werd mededeeling gedaan van den stand der werkzaamheden der P. E. Z. M., met overlegging van een kaart der electrificatie van Zeeuwsch-Vlaanderen, Dit werd naar de afdeelingen verzonden. Ingekomen waren de volgende stukken: Een niet gezegeld adres van den Ned. Aannemersbond, waarin op het uitvoeren van werken in het belang van werkgevers en werknemers wordt aangedrongen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1