Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 21 Jan 1924 zierikzeesche courant. advertenti&n i buitenland. binnenland. Prtf» per 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Haandag, Woensdag en Vrijdag. v»n 1—8 regels 60 ots. van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. Bij contract belangrijke korting 80ste JAARGANG. - No. 11033 Inzon<llns °p d«n <t»s **n uit- Dl? J. DE LOOZE Jr. UIMrfict. K. 1. mm g"° ™r ur« Het avontuur van de Shenandooh De Shenandoah, de reusachtige ex-Zep pelin, die thans het grootste luchtschip is van de Amerikaanse he marine, is 'weer behouden op het vliegterre'n te Lake- hurst, in den staat New Jersey, terugge keerd. ue gezagvoerder McCrary en de bemanning van 20 a 30 koppen, d\e aan boord van het luchtschip waren, toen het door den plotseling opgekomen storm van den ankermast was geslagen, hebben een prachtig stuk manoeuvreerkunst vol bracht, door de Zeppelin :n den feilen storm onder dwang en stuur te krijgen en er ten slotte, tegen een zeer sraffen wind ;n. weer mee naar het vliegveld terug te keeren. Een gelukkige omstan digheid was, dat de Duitsche Zeppelin expert, kapitein Hemen, zich aan boord bevond en daar zijn groote kennis van de mechaniek der Shenandoah en zijn bekwaamheid in 't koersen met het ge vaarte, veel tot gelukkig verloop van den ongewenschten tocht bijdroeg. Hei- nen liet z'ch mei lof uit over de houding van de Amerikaansche bemanning en over de luchtvaardigheid en bestuurbaarheid Van de „Shenondoah". Het is gebleken dat het losraken van het luchtschip het gevolg was geweest van een plotseling zeer hevigen windstoot, die het metalen bekleedsel aan de voorspits letterlijk had afgerukt. Op het moment dat de ramp gebeurde woei het n:et alleen fel, maar plasregende het. Merkwaardig was ook Effectenblad" enz. voorkomen. Deze ge noemde geringe bedragen zijn niets an ders dan kosten voor advertenties betref fende uitlotingen van Russische Staats- leeningen. Daarnaast publiceert het blad een staat van betalingen van de Russi sche regeering aan buitenlandsche bladen gedurende den oorlog, waarop ook een Nederlandsch blad voorkomt, n.l. „De Te legraaf" voor een bedrag van f 60.000, de halfjaarlijksche subsidies van f30.000, voor bijzondere supplementen door dit blad aan Rusland gewijd. „Het Volk", van deze publicatie onder het opschrift „de Telegraaf in Russischen dienst" melding makend, voegde hieraan toe: „Wat die supplementen wel aan „de Telegraaf" gekost zouden hebben? Ze zullen wel extra dik betaald zJijn. Hier wordt een tipje opgelicht van den overigens door- zichtigen sluier, die over de gloeiende Entente-gezindheid van „de Telegraaf" hing. Wat zou er te voorschijn komen, wanneer de Engelsche en Fransche staats archieven ook eens geopend werden?" In antwoord, hierop verklaart „de Tele graaf" „voor het oogenblik te volstaan met de mededeeling, dat van een in Rus sischen dienst staan van het blad nimmer sprake is geweest en dat de conclusies en insinuaties van „Het Volk" absoluut onjuist Zijn". Het blad zal zijn juridischen raadsman opdragen, om „Hel Volk" in rechten aan te spreken. Invoerrecht op koffie, i (Eenige keeren is reeds gemeld, dat een invoerrecht op koffie te wachten zou zijn. Naar de Tel. met zekerheid een nog, dat het door den storm weggeblazen luchtschip voortdurend :n draadlooze ge- verneemt, is inderdaad binnenkort meenschap bleef met stations beneden op j wetsontwerp tot heffing van invoerrecht den vasten grond. -- ec:~ Uit het verhaal, door de bemanning blijkt, dat zij Woensdagnacht een wan- hopigen strijd met den storm gevoerd heeft. Het gevaarte lag reeds vier dagen vast aan den grooten sta'.en mast te Lake- hurst. Woensdagmorgen was toen plot seling een krachtigen wind komen opzet ten en om 5 minuten voor zeven werden de bewakers opgeschrikt door een vree- selijk gekraak. Voor zij den tijd hadden een woord te uiten, had de „Shenan doah" 't luchtruim gekozen en was spoe dig uit het gezicht verdwenen. Tot vier uur in den namiddag werd niets van de „Shenandoah" vernomen. Toen ont ving men het volgend telegram: „Er wer ken vier motoren, wij trachten ons uit den windstroom los te maken". Daarna werden verontrustende telegrammen tus- schen het luchtschip en hst vasteland ge wisseld. De bemanning was door een hevigen schrik overmand, toen het lucht schip zich van den stalen mast had los gerukt Hun ontzetting nam nog toe, door het barsten van de twee voorste gas- reservoirs, terwijl aan stuurboordzijde de wand over een lengte van 70 voet aan flarden scheurde. Een van de verticale vinnen brak eveneens en van besturen was geen sprake. Met hevige inspanning gelukte het ten slotte het schip in even wicht te krijgen. Twee gasreservoirs moesten daarvoor prijsgegeven worden. Toen werden de vier motoren aangezet en wist de „Shenandoah" den storm meester te blijven om koers te zetten naar den beganen grond. Poch fn de opiunrsch Berlyn. Generaal-majoor Allen, de oud-bevel hebber der Amerikaansche troepen aan den Rijn, heeft, zoo meldt de correspon dent van de „Daily Telegraph" te New- York, in een aldaar gehouden rede voor de militaire club verklaard, dat het maar schalk Foch was, die den opmarsch naar Berlijn tegenhield. De generaal had bij een bezoek, door hem onlangs aan Parijs gebracht, met maarschalk Foch gespro ken, die hem vertelde, dat er vóór het teekenen van den wapenstilstand een con ferentie was gehouden. Maarschalk Foch had eerst de meening van Sir Douglas Haig gevraagd over de kwestie hoever de geallieerde troepen moesten oprukken en Sir Douglas had geantwoord, dat er voldoende offers aan menschen waren gebracht en dat de Duitschers verslagen waren. Generaal Pershing had de beslis sing aan Foch gelaten, omdat Frankrijk als buurman van Duitschland moest leven. Maarschalk Pétain w,;lde voortrukker.. Wij hebben ze nu eenmaal aan het loo- pen, zeide hij, laten wij de nederlaag beslissend maken. Maarschalk Foch had toen volgens generaal Allen de deel nemers aan de conferentie heengezonden en zijn eigen besluit genomen. Bij zijn jongste bezoek aan Parijs had generaal Allen tot maarschalk Foch gezegd, dat het een fout was geweest om niet naar Berlijn te gaan, doch maarschalk Foch wilde dit niet toegeven en haalde een kaart voor den dag, met den Rijn er op en het heele gebied tusschen die rivier en Berlijn. Er zou een groote ver antwoordelijkheid bij betrokken zijn, zei- de hij, om Hannover en al die steden in bezit te houden. Basland „De Telegraaf" en „Het Volk". In de onthullingen van de „Humanité" over de „omkoopbaarheid van de pers", heeft dit blad een lange lijst van betalin gen „pour public?té des tirages" open baar gemaakt, waarop ook Nederlandsche bladen, als het „Handelsblad", de ^Nieu- we Rotterdamsche Courant", de „Neder landsche Financier", „het Amsterdamsch op koffie te wachten. Ontslag militaire politie. Naar „De Avp." verneemt, is de re geering bezig de grensbewaking te ver minderen. Van de 300 man militaire po litie, die in de versehjillende grens plaatsen zijn, hebben 50 aanzegging ge kregen, dat ze met ingang van 10 Jun-' a.s. ontslagen zijn. Arbeid-geschillen wet. Naar aanleiding van de door het Twieede Kamerlid, de heer Weitkamp, aan den minister van arbeid gestelde vragen nopens de Arbeidsgeschillen'wiet, heeft min'ster Aalberse medegedeeld, dat behoudens onvoorziene omstandighe den mag worden aangenomen, dat de wiet op 1 April a.s. in werking zat treden. TWEEDE KAIWER. Vp/U'j/g zitting van Vrijdag 18 Januari. De heer- Troelstra dient de volgende motie ;n De Kamer, niet bevredigd door de ver klaringen der regeering omtrent de oplos sing van de ersis; van oordeel dat de grondwettelijke praktijk in deze niet is gevolgd; overwegende dat onverwijlde Kamerontbind-'ng dient plaats te hebben; gaat over tot de orde van den dag, Deze motie komt dadelijk :n behan deling. De heer van Ravesteijn dient een zeer lange motie in, waarin de crisisoplossing en daden der Kroon scherp worden afge keurd. De heer Marchant Zegt, dat 't accoord van 1922 het onderwerpen van een min derheid der meerderheid aan de meer derheid beteekent. Sp'\ criiseïrt de arrogante houding der A.-R. fractie en Colijn. Spr. bepleit steun tot vorming van een parlementaire meer derheid, opdat fascisme en communisme niet de overhand krijgen. De heer Schaper verklaart tegen de motie-van Ravesteijn te Zullen stemmen. De heer Schokking betoogt, dat de coa litie is, een band niet tusschen fracties onderling, maar over het kabinet. Spr. betoogt, dat de natuurlijke samen werking dier rechtsche groepen niet heeft opgehouden. Rechtsche groepen staan met rechtsche tegenstanders op één lijn t. a. v. de algemeene defensiebeginselen. De heer Rutgers erkent, dat samenwer king der rechterzijde is mislukt. De heer Wijnkoop verdedigt de commu nistische motie. Minister Ruijs ontkent beslist, dat het ontwerp Vlootwet gereed Zou zijn. Dit moet nog geheel worden onderzocht en voorbereid. Dat 't kabinet aanblijft, heeft zijn antecedent In 't aanblijven van Frans- sen v. d. Putte in 1873. Spr. constateert, dat de ministers niet blijven op 't bevel der Kroon, maar volle verantwoordelijk heid aanvaarden. Stemming over de moties Dinsdag 1 uur. Het slot der door den heer van Raven- steijn in de Tweede Kamerzitting van Vrijdag ingediende motie luidt als volgt: „dat de oplossing der crisis naar allen schijn heeft plaats gehad op een wijze, die niet in overeenstemming is geweest met letter en geest der Grondwet; dat de Regeering niet het vertrouwen der Kamer heeft en dat de weigering om de door de Kamer gevraagde inlichtingen te verstrek ken omtrent de ontwikkeling der crisis en met name de daden der Kroon de scherpste afkeuring verdienen". UiS Stad en FfovimoÊe ZIERIKZEE. Jubileum-avond mevrouw E. de Boer—van Rijk. Zooals de meesten uwer, die de tooneelberichten volgen, be kend Zal zijn, viert onze gevierde actrice, mevrouw de Boer van Rijk, dit jaar haar 50-jarig tooneeljubileum en maakt zij een tournée door oris land, die, het mag gerust gezegd worden, een ware triumph- tocht is geworden. In tallooze plaatsen van het land werden feestcommissies samengesteld en werd zij overladen met eerbewijzen, zoowel door het volk als door de notabelen, 1 welke haar eene waardevolle belooning waren voor haar leven van hard werken en ernstig streven. Zoo is het ook de directie der Con certzaal gelukt een avond voor Zierik- Zee te bedingen en zullen wij a.s. Vrijdag het voorrecht hebben de groote kunste nares hier te Zien en wel in haar groote creatie van Eva Bonheur, vroolijk too- neelspel van Herman Heijermans. Laten ook wij zorgen, dat dit voor haar een succes-avond wordt. Nog niet lang geleden heeft, zij Goes bezocht en de resultaten waren schitterend. Publiek en pers waren in groot enthousiasme zoowel over haar zelf als over het ge- heele ensemble. Lat' N wij allen dus op komen om niede te verken als huldebe toon aan deze vrouw, die .het in alle op zichten dubbel en dwars verdiend heeft. De Minister van Financiën maakt bekend, dat de inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Zierikzee van N. N. aldaar een bedrag van f 15,03 hèeft ontvangen wegens ont doken belasting van gedistilleerd. SEROOSKERKE. Vrijdagavond j.l. hield de afd1. Serooskerke van den Bond voor Staatspensionneering hare jaarverga lering in café „Berrevoets" alh;er. Om dezen avond zoo gezellig mogelijk te maken had het bestuur den heer N. Sauvlet uit R'dam laten komen, d;e door eenige voordrachten en levensliedjes, de lach spieren herhaaldelijk in beweging bracht. De heer Misset u:t Zzee zorgde voor de piano-begeleidmg. Beide heeren hebben zich uitstekend van hun taak gekweten; een voortdurend applaus was dan ook hun welverdiend loon. Ondanks het on gunstige weer was een flink ledental op gekomen. RENESSE. Zaterdagavond gaf de afdee- ling Renesse van den Bond voor Staats pensionneering in de zaal van Wed. Kap pers een propaganda-avond met mede werking van het fanfarecorps „Luctor et Emergo". De opkomst was schitterend. De voorzitter, de heer M. de Roo, stelde in welgekozen woorden het doel .van deze bijeenkomst in het licht. Front maken voor het Staatspensioen op 65- jarigen leeftijd; de overtuiging wekken en vestigen, dat vrijwillige verzekering armoede en ellend^F na een werkzaam leven niet de woning des armen binnen treden, als hij de gemeenschap niet meer behoorlijk dienen kan. Weg met de vele belemmerende bepalingen in de wet, die verhinderen, dat op 65-jarigen leeftijd rechtmatige aanspraak op uitkeering kan verkregen worden. Laten wij niet tevre den zijn met het tegenwoordige stelsel van het Staatspensioen, maar laten wij strijden tegen de tekortkomingen van den wetgever en trachten de leemten in de wet aan te vullen, waardoor het mogelijk wordt premievrij staatspensioen te ver krijgen. Een propaganda-stuk, een too- neelstuk in 4 bedrijven, getiteld „Waar heen", werd in zijn geheel op zeer ver dienstelijke wijze opgevoerd. Het fanfare corps, dat zijn medewerking had ver leend, zij mede een woord van dank gebracht voor de verdienstelijk uitge voerde muzieknummers. OUWERKERK. Op de aanbeveling voor Gemeente-Ontvanger te 's Gravenzande, .komt als no. 2 voor dhr. P. Hack, ge meente-ontvanger alhier. STAVENISSE. In de 1.1. Woensdagavond alhier gehouden vergadering van de af deel ing „Schuttevaer" traden nog 7 per sonen als nieuw lid toe. Met algemeene stemmen werd besloten volkomen adhae- sie te betuigen aan het voorstel om de algemeene vergadering dit jaar te Zie rikzee te houden. Het bestuur zal zich te dien einde met de andere Zusterver- eenigingen in den omtrek in contact stel len. Medegedeeld werd, dat er voor de schippers leidingwater te bekomen is tegen 11/^- cent per emmer bij den heer Jac. Hoek. Op de meeste verzoeken aan diverse autoriteiten in 1923 gedaan, was gunstig beschikt. Het lid C. Dorst besprak het havengeld alhier en het abonnement daarop, als zijnde wel goed voor hen, die hier dikwijls in- en uitvaren, b.v. voor de beurtschippers, maar niet gewenscht voor allen. Bij de herzien'ng van de haven en kadegelden zal hiervan nota geno men worden. Het lid1 C. Bil wil een bete ren waterafvoer van af de laatste riool' put in de nabijheid zijner woning. Het lid C. Dorst bespreekt de verhoogde ha vengelden te Kamperland, na langer dan 7 dagen liggens. In zake een uitbagge ring der haven alhier werd gezegd, dat door een vermindering der haven- en kadegelden daarvan dit jaar wel niets zal kunnen komen. Misschien zou het opruimen der z.g. ruggen veel goed kun nen maken. De wensch werd uitgespro ken, dat schepen niet te lang in de ha vengeul moeten liggen, als zijnde lastig voor anderen en eveneens de wensch, dat er in de haven te Dinteloord eenige steigertjes bij geplaatst worden. OUD-VOSSEMEER. Bij Kon. besluit van 17 Januari is opnieuw benoemd met in gang van 20 Februari, tot burgemeester dezer gemeente, de heer C. W. Snijders. RECHTZAKEN. Ter terechtzitting van den Politierech ter te Middelburg, op Vrij lag 18 Jan. 1.1., werd o.m. behandeld dé zaak tegen A. S., 58 jaar, landbouwer te Haam stede, die werd beklaagd dat hij op 15 November 1923 te Haamstede, J. van Damme heeft mishandeld, door hem met een iwlaterputs en daarna met de steel daarvan eenige slagen toe te brengen. De Officier van Justitie eischte f 20 boete subs. 20 dagen hechtenis. Uitspraak id. ONDERWIJL Voor het examen coupeuse, siaagde dezer dagen te 's Gravenhage o.a. mej. J. J. Borst, te Zierikzee, leerlinge van mevr. Hendrikse-Knapen te Utrecht. De rijkskweekscholen. Men meldt uit onderwijskringen aan de „Msb." Men. bedoelt met het veran deren van alle dagnormaalsc-holen in rijkskweekscholen met 4 leerkrachten, een gelijk maken, een mvelleeren, zoo men wil, van beide instellingen, die oorspron kelijk nog al van elkander verschilden niet het minst ook in den omvang van het leerplan. De nivelleering is in hoofd zaak bedoeld van onder af, dus door een omhoog brengen van het peil der tegenwoordige dagnormaalscholen. De mogelijkheid bestaat dat door de zen maatregel een twintigtal der thans nog bestaande dagnormaalscholen zullen opgeheven worden, waar ieder der op- leidingsinrichtingen zich een bepaald ra//on zal aangewezen zien, van waaruit de leerlingen zich kunnen aanmelden voor een aangewezen school. LANDBOUW EN VEETEELT. Zaterdagvoormiddag hield de Landb.- vereenig:ng „V.Z.O.S." te Zierikzee haar jaarvergadering, welke door haar voor zitter, den heer W. den Boer, met een kort inleidend woord werd geopend. Na voorlezing der notulen en ballo tage van eenige nieuwe leden, volgde re kening en verantwoord5ng over 1923. De commissie, bestaande uit de hee ren V. Oeveren, Deïst en Priemus, had deze rekening nagezien en accoord be vonden. De heer Priemus adviseerde tot goedkeuring, waartoe conform besloten wierd. De penningmeester, dhr. Breesnee, Werd dank gebracht voor zijn gehouden beheer. Het periodiek aftredend bestuurslid, de tofeer J. Etizlin, werd met algemeene stemmen herkozen. (Een ingekomen schrijven van den di recteur van het Rijkslandbouwproefsta tion, inzake grondnotenmeel, werd voor kennisgeving aangenomen. E:n aandeel der fairbank werd bij opbod onder de le den verkocht. Over ds musschenplaag •wierd langdurig gesproken, evenals over het verleenen van vergunningen tot het schieten op dat hier schijnbaar welig tie rend gevogelte. De heer L. Koopman Was van oordeel, dat de landbouw1 hier door de hoogere macht wordt tegenge werkt. Naar spr. wist, heeft de Commis saris der Koningin aan de burgemeesters geschreven, de aanvragen zooveel moge lijk te stellen in handen der brigade-com mandanten der Rijksveldwacht. Daar 't is voorgekomen, dal vergunningen ver leend Werden^ 2 a 3 maanden nadat ze Waren aangevraagd, gaf spr. in overwe ging, daar dit schadelijk is voor de landbouw, deze kwestie bij het Kring- bestuur ter sprake te brengen, w'at de voorzitter dan ook toezegde. Op voorstel Van den secretaris werd besloten ook een verzoekschrift te richten tot den direc teur-generaal van den landbouw1 om ver betering in den toestand te krijgen. Daarna verkreeg de secretaris, de heer J. Enzlin, het woord om z'n aangekon digde lez:ng te houden over „De Econ. toestand". In 't begin zijner rede zette hij uileen, dat thans n:et meer alleen dient gestreefd naar groote oogsten, maar ook naar 't zoeken van andere afzet gebieden. noodig geworden door de an dere verhoudingen ontstaan tengevolge van den oorlog. In grove trekken ging spr. de economische toestand van ons land na en stipte o.a. aan de enorme Werkloosheid, de slapte :.n 't scheepvaart bedrijf, (hoewel thans eenige opleving is te bespeuren), de financ'eele toestand, de toepassing der verschillende arbeidswet ten, etc. etc. Eveneens hield dhr. Enzlin de vergaderden eenige oogenbllkken ge boeid door -ets mede te deelen over wat in 't buitenland plaats grijpt en op welke wijze Nederland daarbij is geïnteresseerd. Bijzondere aandacht w'erd geschonken aan Amerika en Rusland. Met laatstgenoemd land trachten verschillende staten nu weer handelsverdragen af te sluiten. - Meer aandacht werd geschonken aan hetgeen spr. betoogde ten aanzien van de afzet der Nederl. producten, hoewel spr. daaromtrent geen enkel advies gaf. Met nadruk wjees hij op onzen uitvoer naar Engeland, die ernstiger dient te w'orden opgevat, vooral wat verpakking en kwialiteit betreft, om loonender te kunnen zijn. De vlot uitgesproken rede (wierd met instemming door de vergade ring aangehoord. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd een ruim gebruik gemaakt en enkele zaken, onmiddellijk den han del in granen en uien rakende, meer uit voerig besproken. RENESSE. Vrijdagavond hielden de leden der Vereeniging van oud-leerlingen van den R. L. W. C. in de zaal van wed. Kappers de gewone jaarvergadering, ge presideerd door den heer M. den Boer. De door de commissie tot het naziien der rekening van den penningmeester P. Hanse (verhinderd door ongesteldheid) ter goedkeuring geadviseerde rekening werd vastgesteld tot een bedrag van f 126,70 in ontvang en f82,30 in uitgaaf, alzoo een batig saldo van f 46,40. Inge komen was een voorstel van den heer J. Spek, om een proef te nemen met een nieuw ontsmettingspoeder „ispoline" op haver en gerst. Besproken en aange nomen. De voorzitter gaf alsnu een zake lijk verslag van de te Middelburg gehou den vergadering van de B. V. G. Bij monde van den heer C. J. Kooman werd de afgevaardigde voor zijn degelijk en nauwkeurig verslag hartelijk dank ge zegd. Bij acclamatie werd de voorzitter herbenoemd tot afgevaardigde naar de volgende algemeene vergadering van de B. V. G. en de heer C. J. Kooman tot diens plaatsvervanger. De secretaris Beije deel de den uitslag mede van de door den heer L. P. Hanse te Noordwelle aange legde proefveldjes met variëteiten sui kerbieten- „Klein Wanslebner" bleek de beste variëteit te zijn, wat suikergehalte aangaat bij een vrij hoog gewicht. Uit het verslag door den heer D. Kooman omtrent de proef met bieten óp proef- veldjes bij den heer A. C. de Oude, bleek, dat voor zware kleigronden „Kun" en voor lichte gronden „Rabbeke Gieze" wat opbrengst en suikergehalte betreft, de beste en meest aanbevelingswaardige va riëteiten zijn. De proeven zullen dit jaar herhaald worden. De lieer C. Boogerd van Noordwelle bracht daarop verslag uit van de uitkomsten der door hem Zelf aangelegde proefvelden met bieten en aardappelen (Zeeuwsche blauwe), be mest met Superphosphaat en Thomasslak- kenmeel. Na de vóórbehandeling en vóór bemesting (patentkali en Chili) uiteenge zet te hebben, bleek, dat de opbrengst aardappelen, bemest met Super of Slak- kenmeel, niet veel uiteenliep. De grond had schijnbaar geen behoefte aan phos- phorzuur. Dezelfde bemesting op bieten bleek bij Supertoediening de opbrengst in gewicht maar bij Slakkenmeelbemesting het suikergehalte belangrijk hooger te zijn. Ook voederbieten (mangels) reageer den beter op Super dan op Slakkenmeel. Dewijl de proefnemingen zeer in het be lang van den jongen landbouwer wor den genomen, achtte de heer Boogerd wel alleszins gerechtvaardigd de klacht die hij uitte, dat de belangstelling in de proefnemingen zoo bizonder gering is. Hij had n.l. geconstateerd, dat geen en kel lid der vereeniging de minste noti tie had genomen tijdens het verloop van 't ontwikkelingsproces der gewassen. Van andere zijde werd dezelfde klacht ver nomen. Den heer Boogerd werd dank gezegd voor de vele bemoeiingen en zakelijkenauwkeurige mededeelingen omtrent de genomen proeven. De heer Witte bracht ter sprake of de groote gift aan super, kali en kalk niet van overwegenden invloed is op de opbrengst en de heer C. J. Kooman wijst ook nog op het enorme verschil van grondsoort. Beiden stellen voor een proef te nemen met een veel kleinere hoeveelheid kunst mest. super en slakkenmeel. Na de pauZe werd, nadat de heer M. A. Beije tot be stuurslid was herkozen, door den heer J. Witte van Noordwelle behandeld: „Be mesting op Weiland". In een onderhou dende, leerrijke causerie voor de mees ten was ze een dankbare herinnering aan vroeger genoten lessen besprak spr. de verschillende meststoffen, dienstig nuttig en noodig voor bouw- en weilan den, voor klei- of zandgrond. Duidelijk stelde de heer Witte de nadeelen van een ondoelmatige bemesting in 't licht en besprak in den breede de voordeelen van een bemesting naar behoefte van den grond en de gewassen. Voorts be sprak hij de middelen ter verbetering van den structuur van den grond. Spr. gaf den raad niet angstvallig vast te houden aan het nu vaststaande over de bemesting, maar voortdurend proeven te nemen om tot het beste te komen. Proe ven bewijzen reeds, dat het nu bestaande omver gegooid zal worden. Na de lezing werden nog verschillende vragen opge worpen, welke door den spreker 'afdoen de werden beantwoord. De voorzitter dankte aan het eind der vergadering den heer Witte voor zijne moeite, zijn leerrijke en onderhoudende causerie. Door de stierenhoudersver. „Ons Belang" te Renesse, werd dézer dagen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1