Zierikzeesche Nieuwsbode P ij n abonnement: advertentiëni Vrijdaq 18 Jan 1924 zierikzeesche courant 8ö9te jaargang. - no. 11032. 1»»^ u». EERSTE BLAPT J. B0NQERTMAN7Zierikzee. Algemeen Overzicht. J. J. LAGAAIJ, buitenland. binnenland. PrJJ» por S maanden f 1,50, franco por post f 1,80. Voor hot buitenland por Jaar f 10, Afzonderlek© nummers 5 oent. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag. van 1B regels 60 ets. van i regels en daarboven 20 ot«. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. BÜ contract belangrijke korting .j W jwnc. WUHHIl I 0| t 0f L0Mf u u|tt.R|t|c| J |0sia g.v. .oor II ar.. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Heilgymnastiek. Massage. Rheumatiek en spierpijn. Spoedige verliohting van de pijnen en weldra genezing door Sanoparin- Tübletten (M ij 0 hardt) Koker 75 ct. Bij apoth en drogisten. Ongeëvenaarde 6-12 cent. Fn gros «oor Zeeland VLISSINGEN. Met het gebruikelijke eeremoniëel is deze week,-, het Engelsche Parlement door den Koning geopend met een troonrede, waarvan de belangrijkste passages waren, die over het moeilijke werkeloosheids- vraagstuk, de tarievenhervorming en de conclusies der in den herfst 1.1. gehouden Rijksconferentie. Onmiddellijk na het uit spreken der rede is in het Lagerhuis het debat begonnen over het adres van ant woord, dat naar alle waarschijnlijkheid 2)al eindigen met de nederlaag van de conservatieve regeering van Stanley Bald win en de vervanging daarvan door een kabinet-Ramsay Mac Donald, want de Labourpartij heeft op 't adres van ant woord een amendement ingediend, waarin kortweg wordt gezegd, dat het huidige ministerie niet langer het vertrouwen van het parlement heeft. Ramsay Mac. Donald, de Britsche arbeidersleider, rekent er al vast op, dat hij binnenkort in Downingstreet zal zitten, ten minste zijn rede, welke hij Woensdag hield, getuigde ervan. Hij verklaarde o. a., dat alle besluiten der Rijksconferentie aan het Parlement zullen worden overgelegd, dat daarover volkomen vrij kan beslissen, en men be hoefde dus niet bang te zijn, dat door de tegenwoordige regeering te dezen aan zien aan de premiers der Dominions ge geven beloften niet zouden worden na gekomen, wie er ook aan de Regeering zoude komen. Uitvoerig sprak Mac Donald ook over de buitenlandsche politiek van de Brit- •che regeering, die 21. i.- niet beslist en niet doeltreffend was. Uit een oogpunt van menschelijkheid beschouwd, was het geen in Centraal-Europa vborviel betreu renswaardig. Met nadruk waarschuwde Mac. Donald tegen het wedijveren der natiën op militaristisch gebied, het votee- ren van groote uitgaven tot voorberei ding van vernietiging. De toestand eischt volgens dezen pacifist, dat alle mannen en vrouwen uit alle partijen zich aaneen sluiten tot een poging om den verstandi- gen, ernstigen en waardigen invloed van Engeland te herstellen, opdat er nieuwe gezichtspunten zouden kunnen worden ge- opend. De ex-premier Lloyd George heeft na Mac Donald's rede, de huidige regeering aangevallen, vooral op het punt van de kwestie der vergoedingen en het separa tisme in het Rijnland. Ten aanzien dezer laatste materie stelde hij een aantal vra gen. Lloyd George voegde de ministers toe: indien er gealliëerden waren* die deze beweging steunden, dat een schan dalige schending zou zijn van het aan Duitschland opgelegde verdrag. De minister-president, Baldwin, gaf toe, dat de separatistische beweging in Rijn land der regeering de grootste zorg baarde. De onder-staatssecretaris van buitenl. Zaken, wien de eer te beurt viel, te ant woorden namens de regeering, verklaarde dat de buitenl. politiek in hoofdzaak vol gens 'n vaste lijn was gevoerd. De moei lijkheden en lastige vraagstukken, welke de huidige regeering te behandelen kreeg, zijn voor 'n goed deel de erfenis geweest, niet van 't tegenwoordige kabinet alleen, maar vooral ook van de verschillende voorafgaande regeeringen. Omtrent de separatistische bewegingen in het bezette Duitsche gebied, zeide de onder-staatssecretaris, dat de Engelsche regeering het standpunt heeft ingenomen, dat zij geen enkel separatisme kan goed keuren, dat er naar streeft, zich onafhan kelijk te verklaren van het Duitsche rijk. Indien echter geen afscheiding, doch stichting van autonome staten binnen het kader van het Duitsche rijk werd ver langd, dan zal de Engelsche regeering zich daarin niet mengen, mits er vol doende aanwijzingen zijn, dat dit de wil van de bevolking zelve is. Behalve het „Labour-amendement", waarin wordt uitgesproken, dat de hui dige raadslieden van den koning niet het vertrouwen van het Lagerhuis hebben, zijn er nog verschillende amendementen ingediend, maar het Labour-amendement gaat voor. Algemeen verwacht men in Engeland, dat de stemming Maandagavond zal plaats hebben en 60 a 70 stemmen tegen de regeering zullen zijn. Heeft de stem ming een verloop, zooals hier wordt ver moed, dan zal het Parlement waarschijn lijk drie weken worden verdaagd, opdat Mac Donald zijn ministerie kan vormen, dat de belangen van het Vereenigd Ko ninkrijk op hare wijze zal zien te be hartigen. Amerik. luchtschip losgerukt. Er is weer een ongeluk gebeurd met een luchtschip, ditmaal met 'de „Shenan doah", het reusachtige gevaarte van de Amerikaansche marine. Men weet, dat de Amerikaansche autoriteiten zich voor stellen, dit luchtschip dezen zomer be schikbaar te stellen voor verkennings tochten in de Poolstreken, met Spitsber gen als basis. Reuter seint uit New-Jerseydat het luchtschip, dat eens heelemaal werd nagekeken, gedurende een storm van zijn ankermast werd losgerukt en, als speel bal van den wind, werd weggeblazen. Er was een bemanning van 30 koppen aan boord. Het luchtschip is blijkbaar beschadigd, want er zijn stukken van de takelage op den grond aangetroffen. Teen het ongeluk gebeurde stond er een storm van 90 K.M. windsnelheid. 1 Er is evenwel nog hoop op een goeden of althans niet al te noodlottigen afloop. 1 Van boord van het luchtschip is n.l. een j draadloos telegram ontvangen van den volgenden inhoud „Alles wel. Wij laten ons maar voort- blazen. Vermoedelijk zijn wij boven Nieuw-Brunswijk. Wij houden het uit". Tot zoover het draadloos telegram, af komstig van de „Shenandoah". Het opti misme van de opvarenden heeft een hero- ieken tint, want voor wie met een kaart naast zich den weg nagaat dien 't lucht schip al heeft afgelegd, moet dit optimis me toch wel verbazing wekken. Een uit den aard der zaak log gevaarte, wordt door een feilen storm, die geen manoeu vreeren of landen toelaat, voortgezweept, tot „vermoedelijk" boven Nieuw-Bruns wijk. Maar dit beteekent, dat de lucht- vaarders indien zij er niet nog op het laatste oogenblik in slagen een noodlan ding te volbrengen den Oceaan wor den ingeblazen. Een later telegram meldt echter, dat de kapitein erin geslaagd is de controle over het schip te krijgen, zoodat hij in de buurt van de loods kon terugkeeren. Er zijn maatregelen getroffen om het schip weer naar beneden te brengen. De dood van Philippe Daudet. Léon Daudet. de royalist'sche leider, die nu reeds vele weken lang :n zijn „Action Frenea'se" dagelijks een artikel wijdt aan den gehelmz'nnigen dood van zijn veertienjarigen zoon Philippe, komt steeds weer met nieuw feitenmateriaal aandragen, waaruit zou moeten blijken, dat zijn kind op gewelddadige wijze om het leven zou zijn gebracht. De door Daudet op weliswaar bombastische wijze aangevoerde argumenten laten echter niei na indruk te maken. In de „Action Fran- 9aise" komt Daudet thans met een be schuldiging, welke hoogst ernstig en zóó categorisch is, dat 't den schijn wekt alsof Daudet thans volle zekerheid omtrent het verloop van het drama bezit. Daudet verklaart n.l., dat zijn zoon Phil'ppe Za terdag 24 November, des middags om vier uur bij den boekhandelaar is terug gekeerd. La Flaoutter feitelijk een verklikker had de recherche gewaar schuwd, dat er 's ochtends in zijn win- kei een jongeling was verschenen, die een aanslag beraamde op eenige hoogge plaatste staatslieden. Een tiental inspec teurs hadden toen 's middags heimelijk op het terrein rond het huis post gevat. Men herinnert z:ch dat Philippe, zich bespied voelend, in groote opgewonden heid den winkel was binnengestormd en gevraagd had of er een achteruit gang was. Nadrukkelijk ziegt Leon Dau det thans, dat de rechercheurs daarop den jongen wilden arresteeren, waarbij deze door één der rechercheurs uit vrees dat PhiPppe zich met de Wapenen verweren zou neergeschoten werd. Toen men ontdekte, dat de jongen de zoon van Daudet was, had men in allerijl alle iaenPteitsbewijzen weggenomen en hem zwaar gewond in een taxi gedragen om hem daar stervend aan zijn lot over te laten. De chauffeur van de taxi zou dit alles hebben gewteten, maar gezwe gen hebben om een poüt:eschandaal te vermijden. Later werd het lijk van Phi lippe door zijn moeder in het hospitaal heskend. Deze nieuwe onihulpng wordt van groote beteeken is beschouwd, temeer nu de polit'e zelf in het drama is be trokken. Een mHHoenen-dlefstal. Gabriel Mourey, een bleek en onschul dig uitziend jongeling, vertelde dezer da gen met een bedeesde beschaafde stem aan den rechter van instructie te Parijs, hoe hij onder bedreiging met :iji revolver de bedienden van mr. A. R. Shatfuck, een rijk bankier te Newi-York, in den in Uw rug, lendenen of spinren. Pyn door rhenmatiek, jicht, podagra, Ischias, stramheid, staven nek en rheumatisóhe zenuwpijnen. Probeer eens Akker's Kloosterbalsem. Bij maakt uw spieren lenig, geneest alle odgemak ken en ltyden, die door bovengenoemde ziekten ontstaan. Neem hedeD eens een prcef. Morgen zijt gij verbaasd en tevreden over de nitwerking er van. kelder van diens woning had opgesloten, en daarop met een buit verdween ter waarde van 1.600.000. dollar aan juwee- len en kostbaarheden. ...Dat was in April 1922. Mourey deelde, voorts op denzelf den aarzelenden z-aebton toon mede hoe hij een revolver-duel met vier detectives uitvocht, en na in een voorstad-café ver pleegd te zijn, maanden lang door de 'we reld zwierf en tenslotte in October j.l. te Chelles Gournay aan de Marne gear resteerd werd. De rechter vroeg hem daarop nadere bijzonderheden over de plundering van mr. Shatfuek's woning, en wat hij met den buit gedaan had. De gearresteerde gaf toe, dat hij nog eens in zijn jonge leven (voor de ge schiedenis te New-York) veroordeeld was en wel wegens een aanval op een Pa- rijschen pandhuishouder. Hij heette toen Henri Boilat. Na zijn ontslag uit de ge vangenis 'was hij toen geheel bekeerd, en naar Zuid-Amerika vertrokken, om daar een nieuw leven te beginnen. Zoo iets lijkt in de theorie heel aardig, doch in de practijk valt het niet mee. Na aller lei tegenslagen, ben ik uit Guyana naar New-York vertrokken, waar ik chef van den wijnkelder werd bij mr. Shatfu^ Eerst ging alles goed, maar toen werd de omgeving van al die schatten mij te machtig. Ik kocht een revolver en dwong mijn collega's hun toevlucht in den wijn kelder te zoeken, waarna ik de deur op slot deed. Natuurlijk had ik mij vooraf volkomen op de hoogte gesteld van de plaatsen, Waar wat Je halen viel, en ik had dan ook weldra genoeg bij elkaar Deze buit is naar alle kanten gevlogen. Een groot ueel er van is ;n Mexico door vertrouwde agenten daar van de hand gedaan. Dertigduizend francs heeft een medeplichtige, een tzekere Franpois, te Marseille van me gekregen. Overigens ben ik te bescheiden, om u meer "te ver tellen. Wel wil ik van deze plaats nog hulde brengen aan de tact van Berthe Moulon,. de schrandere jonge vrouw, die de Fransche politie op mijn spoor wist te brengen. Zij is goed voor mij geweest. De deling van den franc. Volgens Havas had de Fransche minis terraad de daling van den franc toege schreven aan de tijdelijke spanning op de buitenlandsche wisselmarkt en het ver stoord binnenlandsch financiëel even wicht. Die „tijdelijke spanning" wordt door den Franschen oud-minister Klotz aldus geïnterpreteerd. Wij zijn 't slacht offer van een internationale omsingelings operatie en van het verschijnsel van een binnenlandsehe paniek. De „omsingelingsoperatie" zou bestaan in een opzettelijken financiëelen druk. Zoo weet het „Journal" te vertellen, dat twee Amerikaansche banken te zamen tegen den Franschen franc hebben gema noeuvreerd. Dinsdag nog zouden zij hun bureaux in Zwitserland draadloos een valschen koers van den franc te New- York hebben geseind, waarop Zwitsersche wisselspeculanten hun operaties hebben gebaseerd. Of het gedaan wordt om het voor zulke beleefdheden zeer gevoelige Fransche gemoed te streelen of wel dat het ernst is, valt moeilijk na te gaan, maar uit Belgrado, de hoofdstad van Joego Slavië, komt het bericht thans, dat de minister van financiën aldaar maat regelen heeft gelast tegen vreemdelin gen, welke zich aan onwettige beurshan- delingen schuldig maken om den koers van den frank omlaag te drukken. Zij, die op heeterdaad betrapt worden, zul len aangehouden en over de grens wor den gezet. Wellicht is dit een goedkoope beleefd heid. Van meer beteekenis is, dat de nati onal bank te Belgra '0 be'angrijke bedra gen aan franken heeft aangekocht. Dat zou inderdaad een „offer" kunnen zijn. hoewel het natuurlijk een steunverleening voor het Fransche betaalmiddel beduidt te zijn. In het laatste geval kan het dus evengoed belangrijke winst opleveren. Wat de door de Fransche regeering te nemen maatregelen betreft, wordt nog bekend, dat de ministerraad besloten heeft bij de Kamer een ontwerp in te dienen nopens den financiëelen toestand en het herstel van het evenwicht in de begrooting, met name door het uitstellen van nieuwe uitgaven en ingrijpende maat regelen op belastinggebied. Verder zal een motie van vertrouwen worden ge vraagd. Volgens de „Petit Parisien" zou Poin- caré de nieuwe financiëele maatregelen, met ingang van 1 Februari willen toepas sen. Het blad meent te weten dat, inge val het parlement zich mocht verzetten, Poincaré, in overeenstemming met Mille- rand en het kabinet, niet zou aarzelen l PREDIKBEURTEN. Zondag 20 Januari te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, dr. Helder. Kleine Kerk. 10 uur, d-<. Steenbeek. 's Avonds 6 30 uur, ds. de Roode. Luthersche Kerk. 10 uur> ds. Van den Nieuwenhuizen van Hekelingen. Geref. Kerk. 10 en 6 nur, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leesdienat en 6 uar, ds. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 7 uur, Gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur, Leeskerk. zijn toevlucht te nemen tot middelen, die hem in staat zullen stellen snel zijn doel te bereiken. De Fransche bladen dringen er overi gens bij het publiek op aan z'ijn kalmte te bewaren. De „Matin" zegt: Frankrijk zal heden stand houden, zooals het bij Verdun heeft stand gehouden. Het „Jour nal" ziet in de daling van den franc een nieuwen slag aan de Marne. „De slag is begonnen, wij zullen er als overwinnaars uit te voorschijn treden". Ook geven de l bladen den raad tegen den buitenland- schen financiëelen druk te reageeren, door zich van het koopen van buitenlandsche producten te onthouden. De schandalen ln de *e»-woeste gebieden. Van tijd tot tijd duiken er berichten op over ernstige schandalen, d:e zich im de verwoeste Fransche gebieden voor doen, tengevolge van fraude bij het ver krijgen van. bouwmateriaal of uitkeering voor geleden schade. Reeds zag het Fran sche departement voor de bevrijde ge bieden zich genoopt officieel de bewto- ners der verwoeste streken te waarschu wen tegen de trucs van leveranciers van materiaal of anaere benoodigdhsden. Er is thans vastgesteld, dat sedert de uit keering van schadeloosstelling in 1919 een aanvang nam, de Staat voor honder den mill'oenen francs is bestolen. De commiss:e inzake de speculatie, welke destijds door de Kamér werd ingesteld, heeft een sub-commiss:e benoemd, die alle dossiers betreffende de schadeloos stellingen zal onderzoeken om een over zicht "van den omvang van het schan daal te krijgen. O.a. is er een organisatie opgetreden als bemiddelaarster tusschen den Staat en de geteisteiden in het de partement du Nord, die, na met een kapitaal van 400.000 francs te zijn be gonnen en drie percent commissie te .hebben opgestreken van alle operaties, waarbij betalingen van den Staat waren betrokken, een winst van ongeveer 300 millioen francs heeft gemaakt. Dat was nog slechts één geval van de honder den, die zich hebben voorgedaan. Eveneens :wiordt een onderzoek inge steld naar de gesties van bepaalde spe culanten, die in 21 gemeenten in het dep. Meurthe en Moezel zijn opgetreden. Twee gearresteerde mannen bleken de agen ten te zijn van een groep hooggeplaatste personen, wio. een generaal, die invloed Ln het ministerie oer bevrijde gebieden bezitten zou. L:eden. die oorlogsschade hadden geleden en wier e'schen op scha devergoeding waren .ingewilligd, ontvin gen een bepaald soort bons, z.g. „bons de cession'" goed voor het bedrag dev schadeloosstelling. Met deze bons is op schandelijke wijze omgesprongen door de bewuste personen, die de onwetendheid der landelijke bevolking ;n financieele aangelegenheden misbruikten. Zoo trok b.v. èén van de bende als „agent-general" naar de verwoeste streken en verwekte een paniek onder de bevolking door'het praatje rond te strooien dat de bons in werkelijkheid weinig waard waren. Den volgenden dag begaf een medeplich tige zich naar dezelfde streek en kocht de bons tegen schandelijk lage bedragen op. Het gevolg was, dat de geteisterder. een groot deel hunner schuldvordering en de krachtsinspanning van den Staat om de noodlijdende bevolking op dc been te helpen, slechts eenige oplichters ten goede kwam. Looaalspoor op Zuld-Beveland. Door den Minister van Waterstaat zijn thans de plannen voor den verbouwt van het stationsemplacement Goes, als eerste gedeelte der wferken van aanleg voor den spoorweg door Westelijk ZuLdi-Be- veland. goedgekeurd, zoodat tot de aan besteding kan wlorden overgegaan. De Rijksmiddelen. De verschenen middelenstaat over de maand December vermeldt een totaal cijfer van f 34 millioen, tegen f 37.35 millioen ln 1922, een teruggang dus van ruim} f 3 imiUioen. Het nadeelj,ge verschil zou nog aanmerkelijk kleiner zijn ge- wleest, indien niet tengevolge van tech nische oorzaken ruim(ï 1 müLliloen min der binnen was gekomen uit hat per soneel, terwijl uit de grondbelastingdie verleden jaar 91/2 ton opbracht, zelfs in het geheel geen bate in de schatkist is gestort. De opbrengst der successie.rechten be droeg in December 1.1. f 5,48 millioen. Wat de inkomstenbelasting betreft, maakt het eindcijfer thans een veel beter figuur dan in de vorige maanden. Terwijl in September, October en November een teruggang van f 5 a f 6 millioen peï maand viel waar te nemen, is de ver mindering thans tot niet veel meer dan 11 ton beperkt gebleven. Er werd f6,47 millioen ontvangen, tegen f 7,62 millioen in het vorig jaar. De dividend- en tantièmebelasttng heeft in December slechts 6 ton opgebracht, liegen f 1 millioen verleden jaar, f 2,67 millioen voor twee jaar en f 3,48 mil lioen drie jaar geleden. De wijzigiing in den economischen toestand wordt door deze cijfers wel scherp belicht. Een belangrijke daling vond plaats Ln de opbrengst van het gedistilleerd. In De cember leverde de accijns op dit middel slechts f 4,88 millioen op, tegen f 5,44 in 1922. De eind-opbrengst bedroeg in 1922 f59,46, in 1923 f51 millioen. De opbrengst van de bieraccijns blijft stij gen. De tabaksbelasting heeft slechts f 1,3 millioen opgeleverd tegen f 2,16 mil lioen in 1922. De zegelrechten brachten eenige tienduizenden meer op; ook de registratierechten toonen eenig herstel. De invoerrechten vertoonen een verderen teruggang. De inkomsten ten bate van het leenlngsfonds brachten f 8,43 mil lioen op, tegen f 9,93 millioen verleden jaar, en de oorlogsaJfnstbelastlng neg 21/2 Ion. In het geheel ontving de schat kist in het af gel 00 pen jaar f 549,20 mil lioen togen f 632,44 millioen iin 1922, zoo- dat de middelen een totalen teruggang \v m f 83,24 millioen aantoonen. Als klem lichtpunt staat hier tegenover, dat de raming der gewone middelen melt f 23,41 millioen is overtroffen, dank zij het naar verhouding nog ruim vloeien van de in komstenbelasting, waardoor de groote te genvallers bij het gedistilleerd, de in voerrechten etc. voor een deel zijn ge neutraliseerd. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 17 Januari De heer Nolens zegt, dat het aanblijven van het kabinet niet de meest gew'enschte oplossing van de crisis is. Rechts heeft daarop niet aangestuurd. Het kabinet blijft verantwoordelijk als rechtsch minis terie. De plicht van rechts tegenover het kabinet kan niet geheel worden ontkend. De samenwerking tusschen de rechtsohe groepen is n;et van de baan, daar diie rust op een gemeenschappelijke levensbe schouwing. Wat de crisis betreft, de ka tholieke fractie in haar geheel is bereid geweest tot samenwerking met andere rechtsche fracties, en niet bereid tot sa menwerking met de sociaal-democraten. Kamer en kabinet zullen voorloopig moe ten samenwerken. Spr. verwacht over leg van het kabinet met de geheele Ka mer en medewerking van de Kamer tot financieel herstel. Mej. Van Dorp acht dit partijkabinet Zwiakker dan een nationaal kabinet. 1 De heer Schokking acht het aanblijven Van het kabinet-Ruys niet de gelukkigste oplossing. Samenwerking tusschen de rechtsche groepen blijft bestaan, op grond vac gemeenschappelijke beginselen, maar hangt grootendeels van links af. Spr. ver klaart nadrukkelijk, dat de christelijk- historischen geen sabotage hebjben ge pleegd. Tusschen dit kabinet en rechts bestaat, geen geheime afspraak, maar re- geerea vjlgens de hoofdbeginselen zal ook beteekenen verdere ontwikkeling van de defensie. Spr.verwacht overleg tus schen Kabinet en elk zijner leden met de geheele Kamer. De heer Wijnkoop bespreekt de regee- ringsverklaring en legt nadruk op de verklaring van den heer Nolens, dat de roomsehe arbeiders n:et met de S.D.A.P. w'illen samenwerken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1