Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 16 Jan. 1924. zierikzeesche courant. advertentiêni Gulden en Dollar. PrJJi por 8 maanden f 1,50, franco per poet f 1,80. Voor hot buitenland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag, 80ste JAAKGANG. - No. 11031. BI) A J. Of tm t HIMKicl 1. KOST?*, van 18 regols 80 ets. van regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Bij Martinus Nijhoff te 's Gravenhage verscheen van de hand van prof. M. W. F. Treub een brochure, waarin de oud minister een woord van waarschuwing richt tot de Nederlartdsche beleggers. Wij achten deze brochure zóó belangrijk, dat wij het voornaamste deel ervan hier willen publ:ceeren. Geen bedenkelijker zieken dan inge beelde zieken, schtijft prof. Treub. Zoo gaat het ook den Nederlendschen guidon. Niet dat de gulden er even goed voor staat als voor den oorlog, maar hij staat er niet slechter voor dan de kracht'gste onder zijn broeders, de Amerikaansche dollar niet uitgezonderd, ondanks de veel gehoorde meening, dat de dollar zoowel als waardemeter als in zijn kwalitiet van ruilmiddel het m stabiliteit verre wint. Prof. Treub wijst er in dit verband op, dat de Ver. Staten door hun protec tionistische politiek het hun Eucopeeschen debiteuren vrijwel onmogelijk maken, hun schulden te voldoen door mic'del van goederen. Dat komt op hetzelfde neer als het weigeren van afdoen:ng, in wel ken vorm dan ook. De Vereenigde Sta ten hebben al een teveel aan goud. Ver meerdering van de hoeveelheid van het edelmetaal kan het land eer schaden dan baten. Tijdelijk wordt nu een uitweg ge zocht in het verstrekken van leeningen aan het buitenland en het aankoopen van gronden, fabrieken of aandeelen aldaar. Dit is echter slechts uitstel van executie. Amerika is op deze wijze bezig, zich een financ:eele indigestie op den hals te ha len. Indien het h:et heel spoedig de ba kens van zijn internat5onale financieele en economische poh'tiek verzet, .moet het er onvermijdelijk tot een „krach" komen. Hoe 'de dollar zich onder die omstandig heden zal houden, is niet te voorspellen, maar het is wel zeker, dat er dan van ^■'aarde-vastheid weinig sprake zal zijn. In zoo bewogen en onzekere tijden, als wij nu beleven, loopt men altijd kw'ade kansen bij belegging van zijn be zit in buitenlandsche waarden, omdat daarin onvermijdelijk een speculatief ele ment steekt, dat men alleen door be legging :n Waarden van zijn eigen land kan ontgaan. .Sprekende over de goudpolit'ek, wijst prof. Treub er op, dat bij herstel van den gouden standaard uitsluitend hier te lande men op zijn hoogst zou kunnen bereiken, dat de gulden alle ups en dtowtas van den dollar zou meemaken. De door de regeering en de Nederlandlsche Bank tot nu toe gevolgde goudpolitiek is aan ons land niet slecht bekomen. De gulden staat slechts weinig onder zijn goud waar de en mag zich met het Engelsche Pond gerust meten. Dat het zoo gesteld is, evenwel niet uitsluitend te danken aan de goudpolitiek. De omstandigheden zijn ons ook in dit opzicht gunstig geweest. Is eenmaal het vertrouwen in den gul den geschokt, dan is niet meer te zeg gen, hoe ver de gevolgen hiervan zullen kunnen reiken. In één opzicht is er wel aanleiding, het frappez toujours toe te passen, n.l. Wat de bezuin'gingsnoodzaak betreft, maar toch is het voorzichtiger, dit zoo weinig mogelijk te doen in ver band met de waarde van den gulden, en met het voor Nederland, naar c'ie vaste overtuiging van prof. Treub, weinig drei gende "inflatie-gevaar. Ten aanzien van het herstel van evenwicht op de begroo ting, wijst hij op de noodzaak, dit niet tot stand te brengen door een verdere verhooging der reeds te zware belastin gen, maar door een stelselmatige verla- gnig der Staatsuitgaven. Indien men er niet in slaagt, de belastingen zonder te korten op den dienst stey'g omlaag te drukken, zal er niet alleen van kapitaal vorming geen sprake meer zijn, maar zal het Nederlandsche volk zijn kapitaal gaan 'interen. Komt het daartoe eenmaal, en prof. Treub is overtu!gd, dat het hiertoe hier te lande al is gekomen, dan gaat het, indien men niet schielijk maatrege^- len neemt, om' de ramp te verhoeden, als met de lawine. Het kan niet worden ontkend, d|at de toestand onzer binnenlandsche nijverheid nog altijd alles 'behalve rooskleurig is. Wanneer desondanks de algerneene toe stand op de Nedierlandsche goederenmarkt nog dragelijk is en de economische po sitie van ons land geen reden geeft tot ongerustheid, nvts men erin slaagt, de Staatsuitgaven binnenkort terug te bren gen binnen de draagkracht van het volk, dan is dat te c'fcmken aan Ind'ë. Daar gaat het over het algemeen weer goed. Indien niet alle teekenen bedriegen, is voorts in Duitschland een verbetering in den toestand nabij, wlat hier te landie een gunstige uitwerking zou hebben, o.a. wal het havenverkeeer in Rotterdam betreft, alsmede voor onzen land- en tuinbouw. Alles bijeengenomen is er weliswaar ze ker nog geen reden tot juichen, maar evenmin tot een pessimistische kijk op de naaste toekomst. Indien die Staatsfi nanciën met vaste hand worden geregeld is er, zoolang geen nieuwe internationale verwikkelingen nieuwe beroering en on rust brengen, geen enkele gegronde re den om door inflatie In Nederland! te vreezen. Prof. Treub concludeert der halve, dat het omruilen van goede va- derlandsche fondsen in dollarwaarden andere buitenlandsche papleren onrede lijk en tevens landsgevaarlijk Is BUITENLAND. Ren oplichter op den kansel. Op een Zondag van een der laatste we ken zou in een der kerken van München een vreemde prelaat den dienst waarne men. In waardige houding trad uit <Je sacristie de ongeveer 40-jarige „prelaat", schreed naar het altaar, las de mis en hield daarna van den kansel een aan grijpende rede. Na afloop verdween h'j -weer in de sacristie, gevolgd door een man. Enkele in het gebouw nog toe vende kerkgangers zagen iets later den geestelijke de kerk verlaten. Benige nr- nuten daarop volgde naastig de ree-s ver melde man, die z:ch opgewonden mei den koster onderhield om dun ijlings1 de kerk te verlaten. De z.g. geestelijke Was, zoo vertelt de „Frankf. Ztg.", een oplichter en de geheimzinnige man een rechercheur, wien de bedr'eger ontloo- pen was. Sinds eernge maanden zwerft deze oplichter ;n priesterkleeding door Beieren rond, volgens de „Münch. Ztg." Het geheimzinnige optreden van den man, die overal 'wlaar hij kwam, missen las, de biecht afnam en predikbeurten ver vulde, wekte de nieuwsgierigheid dér po- litie-autoriteiten. In recherchebladen trof men een zekeren dr. Müller aan, die in Zwitserland vertoefde, rich uitgaf voor bisschop en kardinaal en meestal zich op hield in vrouwenkloosters en zeer terug getrokken leefde. Hij verdween wanneer men hem de bisschoppelijke machtiging tot het lezen van missen vroeg. Van lief- dadigheidsvereenigingen 'wist hij groote bedragen los te krijgen. In zijn woning te München had men een koffer gevon den met een gouden kelk, welke hij z.g. van den Paus had gekregen, benevens papieren, 'welke aan een priester in Liclf- tenstein Waren- ontstolen. Reeds eenmaal was de bedrieger te München gearres teerd. Door zich als prelaat uit te geven wist hij' de autoriteiten om den tuin te leiden. Op den bewusten Zondag had hij verzocht de mis te mogen lezen. Daar men nog niet z'eker wist of men met een echten of een valschen geestelijke te doen had, stond d>e politie het ver zoek toe, maar gaf de rnan op zij i eigen verzoek een rechercheur mede. Na den dienst verzocht hij' den .politiebeambte in de sacristie te komen, hij moest nog een bezoek brengen aan een stervende. Hij zou even hetgeen hij voor het be dienen noodig had, halen. De rechercheur stond dit toe en de heilige man verdween spoorloos. Tot dusver heeft men den ge- raffineerden bedrieger niet kunnen vin den. INNENLANO. De loonen bjj de spoorwegen. Te Utrecht is Maandag wederom een bespreking gehouden tusschen de directie der Nedej-laiKjsche Spoorwegen en de ver tegenwoordigers der vakbonden voor zoover zij tot onderhandelen bereid Wa ren waartoe thans ook de Neutrale Bond behoorde. De B. A. N. S. was nog weggebleven. Na zeer uitvoerige besprekingen werd op alle punten overeenstemming bereikt, behalve op dat van den loonaftrek voor de 4e klasse standplaatsen. Aangezien op dit punt geen overeenstemming kon Wor den verkregen, zijn de zeer langdiurige onderhandelingen diaarop afgestort. Bezuiniging op pensioenen. De -Volkskr. verneemt nog omtrent de Wijziging van de pensioenwetten, dat het in het plan moet liggen de pensioenstor tingen biet 4 pCt. te verhoogen, het jaar percentage van 2 pet. op 13/4 pc-t. te brengen, waardoor het maximumpens'oen niet bereikt zal worden in 33 maar in 40 jaren, en een aanmerkelijke wijziging in de weduwenpensioenen aan te brengen. Regnertn gs verklarin g. In de Dinsdagmiddag gehouden zitting der Tweede Kamer is de, reeds gisteren door ons gepubliceerde, volgende regee- ringsverklaring afgelegd: Na te hebben voorop gesteld, dat, nu de vorming van een nieuw ministerie onmogelijk bleek, langer sleepend blijven van den crisis niet in 's Lands belang kon worden geacht en het ministerie ziich niet meende te kunnen onttrekken aan den plicht, verantwoordelijk beleid voor het bewind te blijven dragen, verklaarde minister Ruijs de Beerenbrouck, dat het kabinet in de gegeven omstandigheden de beslissing, der Kamer van 26 October, als feit aanvaardt, waardoor de voor ziening in de maritieme verdediging eerst zial kunnen volgen op de maatregelen tot herstel van het financiëel evenwicht, welke thans op den voorgrond staan. -Middelerwijl zal de regeering de ver zorging van de maritieme verdediging opnieuw ter hand nemen. Zij behoudt zich voor spoedig andere voorstellen dienaangaande in te dienen. Bij de be antwoording van het Voorloopig Verslag der Kamer betreffende Hoofdstuk I der Staatsbegrooting, zal de regeering nader hare meening uiteenzetten omtrent de verschi lente daarbij ter sprake gebrachte punten inzake 't regeeringsbeleid. De re geering doet ten slotte een beroep op de medewerking der Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. De vergadering is bijna geheel voltallig. Alle ministers zijn aanwezig, behalve Co- lijn en de Visser. Loges, gereserveerde en gewone tribunes zijn overvol. Geïnstalleerd wordt het nieuwbenoemde lid de Groot. De voorz. verleende daarna 't woord aan den Minister van Binnenlandsche Za ken en Landbouw, om namens den Raad van Ministers een verklaring af te leggen. (Zie onder Binnenland). De voorzitter stelt voor morgen 1 uur de beraadslaging over de Regeeringsver- klaring te beginnen, waartoe besloten wordt. Het verzoek van mej. Westerman om een interpellatie betreffende 't ontslag aan gehuwde ambtenaressen, wordt toe gestaan; de interpellatie zal op een nader te bepalen dag worden gehouden. De heer Wijnkoop verzoekt verlof tot 't houden eener interpellatie, betreffende de loonsverlaging van het spoorwegper soneel, vernietiging van het overleg in den Loonraad en het beleid der Directie. Daarover zal later worden beslist. Na 't trekken dér afdeelingen wordt in de vacature-Visser van IJzendoorn als lid van de Huishoudelijke commissie be noemd na twee .stemmingen, een tus- schenstemming en twee herstemmingen, de heer Dresselhuijs. Na vergadering ia de afdeelingen wordt besloten tot behandeling van de interpel laties-Westerman (ontslag gehuwde amb tenaressen) en Boon (Postcheque en Giro dienst), en van de wetsontwerpen be treffende de aardoliebelasting en wijzi ging van de Indische Tariefwet, na be raadslaging over de Regeeringsverklaring. Woensdag 1 uur voortzetting. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE. De circulaires voor de ko mende Huisvlijttentoonstelling zijn in zee. Wie er nog geen ontving en er toch graag een wilde bekomen om alles pre cies te weten, die gaat even naar de Ambachtsschool en vraagt een exem plaar. Die over veel vrijen tijd beschikt moet reeds nu plannen maken voor of bezig zijn aan iets, waarmede hij op de ten toonstelling, welke op Dinsdag, Woens dag en Donderdag 27, 28 en 29 Mei gehouden zal worden in eenige lokalen der Ambachtsschool, een goed figuur hoopt te slaan. De expositie is voor allenl Niemand late zich door te groote be scheidenheid weerhouden deel te nemen. Op de derde pagina der circulaire wordt een korte opsomming gegeven wat zooal kan worden toegezonden, doch ieder is vrij in de keuze van grondstof en samen stelling. Ieder die wat wil inzenden ter mede dinging of ter opluistering geeft daar van kennis op Zaterdag 22 en 29 Maart e.k.,.van 2 tot 4 uur, in de Ambachts school. De tijd en wijze van inzending .zal nader worden bekend» gemaakt. Met ingang van 16 Februari e.k. is. 'de komnves M. Groenleer verplaatst van Zierikzee naar Rotterdam. BROUWERSHAVEN. Maandagavond trad als spreker voor het Nutsdepartement al hier op, de heer ds. Van G'esen, pred. te Oost-Graftdijk, met een afwisselend pro gramma. Eerst werd gegeven „De 'oude admiraal en zijn omgewngt^r^ën marine schets van Werumeus Êuning. De daarin voorkomende personen wierden zeer le vendig geteekend. Daarna volgdie „Een advertentieblad", causerie van djr. Lau- rillard, waarin ernst en luim elkander af- iwlisselén, en hetwelk zeer goed werd voorgedragen. Spreker besloot met een reeks luimige stukjes, die de hoorders dikwijls hartelijk deden lachen. Welver diend was cV dank die de geleerde spr. mocht in ontvangst nemen voor het ten gehoore gebrachte. DREISCHOR. Dinsdagavond trad! hier voor onze Nutsvereenig:ng op, de heer van Giesen van Oost-Graftdijk. Voor de pauze gaf spreker de bekende schets van V. Mourik „Thijs de Jollemah", daarna een causerie over „Logica" en verder komische gedichtjes en anecdoten, enz. Zooals altijd, heeft de heer v. Giesen, die hier geen vreemde meer is, die aan wezigen in ruime mate door zijn voor drachten voldaan en wierd. met veel bij val begroet Op 1 Januari 1923 telde onze gemeente 1250 inwoners. Door vestiging en geboorte vermeerderde dit aantal met resp. 58 en 26, totaal 84; door overlijden en vertrek verminderde het aantal inwo ners met resp. 15 en 79, totaal 94. De geheele vermindering bedroeg dus 10 zie len. Op 31 Dec. 1.1. bedroeg het aantal inwoners dus 1240. OOSTERLAND. Wederom staat ons klokkenhuis s:nds eenige dagen daar, zon der het minste teeken van leven te geven. Alleen hoort men 2 keer per dag het gekiing-klang, om te vermelden dat het schafitiji is. Waar men dan de tijiii van daan haalt 'weten we niej. Of het een gewoon defect is, dan wel dat. het uur- Iwierk in zijn laatste stad:um is, moeten w'ij als leek onbeantwoord laten. Hoe het zij, 't is tot groot ongerief der be volking en men hoort soms de verzuch ting: kwam daar maar eens voor goed een einde aa^ iri Ml Art dan als het uurwerk verjiuw ?s door het aanschaf fen van een ander, 't Zou voor de be volking, en de gemeente, die anders van. alle kanten bekeken mag worden, een groote vooruitgang en uitkomst zijn. BRUINISSE. Maandag werd het stoffe lijk overschot van den heer Matth. Ju- melet W.Mz. naar de laatste rustplaats gebracht De overledene, die gedurende ongeveer 12 jaar ontvanger der gemeente was, toonde zich een ambtenaar, die zijn betrekking met groote plichtsbetrachting vervulde. Voor dien was hij eenige jaren lid van den gemeenteraad en ook als zoodanig werd door hem steeds het be lang der gemeente behartigd. Werd hem gevraagd in de een of andere commissie zitting te nemen om nood te lenigen of hulp te verschaffen, immer was hij daartoe bereid en gaf dan zijne beste krachten. Verliest dus de gemeente veel in hem, niet minder zal zijn overlijden gevoeld worden door de Ned. Herv. Kerk. Jaren diende hij haar als diaken, notabel, kerkvoogd, als secretaris-ontvanger, en steeds deed hij zijn best ook de kerke lijke belangen, zooveel als in zijn vermo gen was, te behartigen. Geen wonder dan ook, dat bij zijne groeve dit alles dankbaar werd herdacht. De predikant, ds. Waardenburg, deed dit uit naam der Kerkvoogdij en van allen, die bij de Kerk betrokken zijn. De burgemeester-, dhr. Hage, dankte uit naam van den Raad en de gemeente voor alles, wat de over ledene in het belang van Bruinisse had gedaan. Eén broeder van den afgestor vene, dhr. Iz. Jumelet, dankte in diep gevoelde woorden voor al de hartelijke blijken van belangstelling, die in deze dagen van rouw door de weduwe en de familie waren ontvangen. Inzonderheid sprak hij zijn dank uit aan den Raad voor het besluit een eigen graf voor den ge storven ambtenaar aan te bieden. Hopen we, dat die groote deelneming in het geleden verlies voor de weduwe en de familie tot eenige troost zal zijn. De bevolking van deze gemeente telde op 1 Jan. 1923 2665 zielen. Door vertrek en overlijden verminderde dit aantal met 81 en 32, terwijl het door vestiging en geboorte vermeerderde met 65 en 50 zielen. Op 1 Jan. 1924 was het aantal inwoners 2667. Maandagavond werd alhier een Bpoedeibchende r&adavergadorlng ge houden. Afwezig waren de heeren "V» n den Berg en De Waal. De notulen werden gelezen en goedgekeurd Inge komen was eene mededeeling van mej. de Wed. M Jumelet, dat op 11 Jan. was overleden haar echtgenoot, in leven gemeente-ontvanger. De voorzitter w(jdt eenigi waardeerende woorden aan de nagedachtenis van den overledene. Spr. zegt, dat de gemeente ln hem een trouw ambtenaar verliest, die zyn ambt ge durende 121/, jaar met de meeste nauw gezetheid heeft vervuld. Spr. herdeokt hem ook als raadslid, hoe hij ook in deze functie de belangen der gemeente heeft behartigd. De voorzitter deelt mede, dat B. en W. hebben be sloten voor den overledene een eigen graf beschikbaar te stellen; hieraan hechtte de raad zjjn goedkeuring. Ingekomen was een brief van Ged. Staten mededeelende, dat het besluit van den Raad, houdende vergunning aan de Kerkvoogdij van een gedeelte grond ia erfpacht uit te geven, hunne goedkeuring niet behoeft. Een brief van de Kerkvoogdij houdende mededeeling, dat de uitgifte in erfpacht van bedoelden grond heeft plaats gehad voor onbe- paalden ttfd en het Gemeentebestuur dankt voor de mededeeling. Een brief van Lev. de Waal, mede deelende, dat by zijne benoeming tot lid van het burgerlijk armbestuur aan neemt. Een beslnlt van Ged. Staten, regelende de jaarwedden van de wet houders Een besluit van Ged. 8taten inhoudende, dat de beslissing op de begrooting 1924 is verdaagd tot 1 April. Een brief van den voorz. van den Keu ringsdienst OoBterland in zake da vast stelling der jaarwedde van den keurings- veearts. Overeenkomstig het voorstel wordt besloten. Op een verzoek vau het Bestuur der Chr. School, om een voorschot van f 650 Ingevolge art. 6a der lager Onderwijs wet, wordt goedgunstig beschikt. Afwijzend wordt beschikt op het ver zoek van P. Bosae/s te Nieuw Vosmeer,1 om eene subsidie van f 100 voor eon autobUBdlenst Aona Jaoobapoldar—Roo- zendaal. Daarna werd het suppl. kohier der belasting op de honden voor 1923 vast gesteld. Vervolger s wordt tot lid van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs herbenoemd L. W. M. Elen- baas en wordt tot tijdelijk gemeente ontvanger benoemd de Gemeente-Secre taris. OUD-VOSSEMEER. HeJ is gebleken, dat 't aantal wilde zwanen, 't welk in onze omgeving op de strenge dagen voor kwam, gróoter was, dan men vermoedde. Er werden er onder de gemeente drie geschoten en het getal, dat waargenomen werd. is zeer groot, zoo groot, dat nie mand zich kan herinneren voor dien tijd er zooveel te hebben gezien. Door de Staten van Noord-Brabant is besloten, het tarief voor de heffing van overzetgeldei) aan het pont- en roei- bootveer alhier te wijzigen als volgt: voor rijwielen met inbegrip van den rij der 71/2. cent, terwijl boekjes met 12 •kaarten worden verstrekt 75 cent. Tot nu was het veergeld voor berijder met fiets slechts 5 cent. Prov. Staten van Zeeland. Door Ged. Staten wordt aan de Prov. Staten voorgesteld te besluiten: 1°. in-beginsel de electrificatie .van het platteland in Walcheren, van Noord-Be- vsland en Zuid-Beveland tot aan het kanaal van Wemeldinge naar Hansweert te bewerkstelligen door het aangaan van een overeenkomst met de Soeiété Ano- nyme des Tramways Flessingue Mididel- b'ourg et Extensions te Vlissaigen, waar vah de hoof .bepalingen zulLen zijn a. dat de Provinciale Zeeuwsche elec- triciteits-maatschappij aan de Soeiété ver strekt een renteloos voorschot van ten hoogste f 1.500.000 voor den aanleg van het hoogspanningsnet met toebehooren; tl dat de Soeiété van de opbrengst van elke eenheid van licht en kleine kracht tot een cijfer van ten hoogste 45 cent een bedrèg van ten minste 8 cent aan de jP.Z.E.M. uitkeert; c. dat van die door de Soeiété op de electrificatie van dit gebied behaalde w'inst na afloop van een jaar aan de P.ZE.M. ten minste de helft wiocdt uit gekeerd ter aflossing van het renteloos voorschot d. dat door de gemeenten in dit ge bied zal^worden gegarandeerd een ver bruik van stroom voor licht en krachlt tot de d|oor Ged. Staten en de Soeiété vastgestelde hoeveelheden. 2°. Ged. Staten te machtigen en op te dragen, dien inhoud van zulk een over eenkomst in overleg met commissaris sen der P.Z E.M. onder goedkeuring van Ged. Staten, hetzij dloor Ged. Staten recht streeks voor de provincie, kan worden afgesloten. 33. voor de onder 1°. bedoelde electri ficatie van de P.Z.E.M. te leenen een be drag van ten hoogste f 1.700.000 en Ged. Staten te machtigen, eventueel daarvoor een leening aan te gaan tegen een rente Van ten hoogste 6 pet. met een looptijd van ten hoogste 40 jaren.- Ged. Staten stellen voorts aan cle Prov. Staten voor af te wijzen het verzoek van G. Polderman te St.-Maartensdijk om uit betaling van het hem bij besluit van 13 December 1919 toegekende subsidie ad f 2500 voor de uitoefening van een auto- dienst tusschen Tholen en Stavenisse over 1920 en voor een toelage voor denzelf den dienst over bet jaar 1921. RECHTZAKEN. Do moordaanslag to Yalknnswaard. De Hooge Raad heeft arrest gew'ezen inzake het cassatieberoep van C. P. de W., jftjuisVrouw" van M. D., door het ge rechtshof te 's Hertogenbosch veroor deeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan poging tot moord) op haar echtgenoot. De Hooge Raad ver klaarde het cassatiemiddel, volgens het welk het bewijs van het aan beklaagde ten laste gelegde opzet door het hof zou zijn afgeleid uit aanwijzingen, welke door middel Van aanwijzingen zijn verkregen gegrond. De Hooge Raad vernietigde mits dien het arrest van het Bossche hof, doch alleen voor zoover, met gedeeltelijke ver nietiging Van het in eersten aanleg ge- w'ezen vonnis, de rëqu'rante is schuldig verklaard aan een deel van het haar bij inle:dende dagvaarding ten laste gelegde en haar daarbij wagens medeplichtigheid aan poging tot moord straf is opgelegd. De Hooge Raad verwees de zaak naar het gerechtshof te Arnhem. LANDBOUW EN VEETEELT. Stjjgesde vlttsprljzen. Vielen den vorigen zomer, toen er m 'Groningen een drukke handel gedreven werd i:i het nog te velde staande gewas,, de vlasprijzen zeer tegen zij beliepen maar ruim de helft van die, betreffende den oogst 1922 thans begint er een levendige vreag naar dat artikel te ko men, zoodat de prijzen reeds 15 a 20 pet. hooger geworden zijn. Verschillende telers meenen te mogen verwachten, dat ze nog verder zullen oploopen en hou den hun oogst nog vast, ofschoon ze, per H.A. gerekend, daardbor thans ge middeld reeds f 600 kunnen bedingen. ONDERWIJS. OUD-VOSSEMEER. De heer P. M. Ver met alhier is te Utrecht aan de Universi teit geslaagd voor het examen cand. in de geneeskunde. VERKOOPINGEN, ENZ. HAAMSTEDE, 15 Jan. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout te Renesse, werden heden voor de erven van den heer C. Verton Jz., overleden te Haam- stéde, publiek verkocht: een woonhuis met schuur en erf in de kom van het dorp voor f1300 56 A. 30 c.A. bouwland aldaar, aan den Lagen Zoom, voor f926 per gemet; 60 A. 20 c.A. weiland in Arm- hpek aldaar, voor f875 per gemet. POST EN TELEGRAPHS. De Pensioenraad beaéft beslist, dat de diensten, zoowel van de hulpbestel-1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1