Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiëni Maandag 14 Jan. 1924. zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. Inschrijving voor Jen Dienstplicht. HINDERWET. Wemei/erJ, fegBTERTABAK3 PrJJi por 8 maanden f 1,50, franco por post f 1,80, Voor hot buitenland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Vorsohynt Maandag. Woensdag en Vrüdag. van 13 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beclames 80 ets. p. regel. By contraot belangryke korting 80ste JAARGANG. - No. 11030. Inzondlng op den dag van uit Bli. 1. J. DE LOOZE Jr. Ullt.-Rtfiet. M J, KOSTEN. gllTe TOar Dit nummer bestaat uit 2 bladen. De BURGEMEESTER van Ziekikzke maakt bekend, dat in deze maand voor d«n dienst plicht moeten worden ingeschreven personen, die geboren zijn in 1905. Voor de aangifte ter Inschrijving zal in het bjjzonder gelegenheid worden gegeven ter Gemeente-Secretarie op iederen werkdag, des voormiddags van 9 tot 12 uur Omtrent deze inschrijving en omtrent de inschrijving, die in sommige gevallen binnen een anderen termpn moet plaats hebben, gelden de bepalingen van de Dienstplichtwet en van het Dienstplichtbesluit, zooals die zgn opgenomen in de publicatie van den 21sten December 1923, voorkomende in de Zierik zeesche Nieuwsbode van Maandag den 24sten December 1923. Ziebikzee, den 12 Januari 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER, en WETHOUDERS van Ziebikzee brengen ter openbare kennis, dat i ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een j verzoek met bijlagen van de N.V. „Acetylena",. I Bezuidenhout 73, 's-Gravenhage, om vergun- nlng tot het oprichten van een benzine- installatie met een ondergrondsch reservoir 1 en bovengrondsche aftapinrichting, op het perceel aan de Verrenieuwstiaat, wjjk B 202, kadastraal bekend in sectie A no. 2470. 1 Op Maandag 28 Januari a.s, des nam. j twee uur, zal ten Stadhuize gelegenheid be staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande ■jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELINO toe te lichten. Ziebikzee, 14 Januari 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BUITENLAND^ Stinnes oyer het herstel De correspondent van het „Journal des Débats" te Mülheim a/d. Roer, heeft een interview gehad met Hugo Stinnes over de regeling der schadeloosstellingskwes tie en de Fransch-Duitsche betrekkingen. Sprekende over de Fransche overeen komst met de Roerindustriëelen, ver klaarde Stinnes, dat hierin reeds een be gin van de regeling der reparatie-kwestie kan worden gezien, ofschoon deze over eenkomst slechts van beperkten duur is. Volgens Stinnes kan Duitschland de mo gelijkheid tot betalen alleen vinden in ar beid. Hij geloofde niet, dat Duitschland in staat zal zijn, groote bedragen in geld te betalen; de Voornaamste mogelijkheid tot betalen ligt in de leveringen in natura. Om die kwestie op bevredigende wijze tot oplossing te brengen, moet er een overeenkomst worden gesloten betreffen de den aard der Duitsche producten, welke de crediteuren het liefst wenschen te ontvangen. Eerst dienen aldus Stin nes de verschillende regeeringen on derling de grootte der -annuïteiten te be palen en de jaarlijksche hoeveelheid der leveringen in natura. Deze waarden moe ten in goud worden berekend en voor de annuïteiten, ten aanzien waarvan overeenstemming is bereikt, moeten con tracten worden afgesloten tusschen de betreffende regeeringen en de industri- eelen. Volgens Stinnes' opvatting moeten de mijnen en fabrieken door de Duitsche regeering betaald worden voor de ge levérde brandstof, chemische producten, enz. Deze producten zouden dan recht streeks, worden afgeleverd aan de consu menten in Frankrijk, België en Italië, die op hun beurt de waarde dezer goederen aan hun respectieve regeeringen zouden betalen en de bedragen daarvan zouden worden afgeschreven op de rekening der schade'.oosstel.ing. Stinnes is van meening, dat deze leveringscontracten in ieder ge val tusschen* industriëelen en niet tus schen regeeringen moeten worden geslo ten. De regeeringen* moeten het totaal bedrag der annuïteiten vaststellen, ter wijl de industrie die waarde dan moet leveren in den vorm van producten. De Duitsche regeering zou dan* de opbrengst van een4 bepaalde belasting kunnen be stemmen voor de bepalingen aan de in dustriëelen, hetgeen voor deze laatsten een voldoende waarborg zou zijn. Indien dit geschiedde, zbu de industrie bereid zijn dergelijke overeenkomsten uit te voe ren. De voordeelen van zulk een regeling zullen volgens Stinnes zeer groot zijn. Het resultaat ervan zöu bovendien vèr boven het beoogde doel uitreiken, want rij zou tevens het vertrouwen in de eco nomische wereld herstellen. Hij was er van overtuigd, dat, indien Frankrijk en Duitschland aan Amerika zouden kunnen toonen, dat zij zich met elkander- ver staan hebben, veel andere dingen moge lijk worden. Amerika wil geen geld lee- nen om het te laten verkwisten of om er oorlog mede te laten maken. Maar het geld ligt in dat land te wachten op het oogenblik, dat het goed aangewend zal kunnen worden. Na een Fransch-Duitsche overeenkomst zullen volgens Stinnes alle moeilijkheden met Amerika wegvallen. Ook om die reden acht Stinnes dus een spoedige rege ling van 't reparatieprobleem gewenscht. Uit Stad an Provinoie ZIERIKZEE. Het aantal inwoners de zer gemeente bedroeg op 1 Jan. 1923, 6852. Door vestiging en geboorte ver meerderde dit aantal met resp. 334 en 165, totaal 499, terwijl door overlijden en vertrek het aantalverminderde met resp. 74 en 340, zoodat de toeneming 85 bedroeg. Zierikzee telde op 1 Jan. 1924 dus 6937 inwoners. Er werden 34 huwe lijken gesloten. Voor 1924 zal toiederom een „Provin ciale Almanak voor Zeeland verschijnen. 'De nieuwe uitgave, samengesteld door den commies bij 't Prov. bestuur, J. F. Magendans, bevat o.a. naast een Kalen der, Waarbij opkomst en ondergang van zon en maan voor eiken dag is ver meld, herleidingstafels van ouie land,- bouwmaten tot H.A. etc., de samenstel ling van" het Provinciaal bestuur, de ge meente-, polder- en waterschapsbesturen, het bestuur van het Rijk, samenstelling der besturen der diverse inrichtingen van onderwijs in onze provincie, etc. etc. (Waar de Provincie zich niet onaan zienlijke offers getroost voor deze uit gave, schrijft de samensteller, daar moge van de zijde van gemeente- en polder besturen en van alle andere openbare collegen en autoriteiten door "ruime in- teekening de noodige medewerking ver leend worden, opdat zoo het dbel der uitgave, een zoo rijk mogelijke inhoud en verschijning, telken jare mogelijk Worde. KERKWERVE. De bevolking dezer ge meente bedroeg op 31 December 1923 884 zielen. De vermeerder'ng bedroeg door geboorte en vestiging 31 m. eri 47 v.; de vermindering door overlijti/en en vertrek 47 m'. en 46 V., zoodat het ge- heele aantal, gedurende 1923 met 15 per sonen is achteruitgegaan. ZONNEMAIRE Vrydagavond gaf de zang vereen igiDg „Halleluja" in de Chr. school haar jaariyksohe uitvoering, welke flink was bezocht. Het welverzorgde programma werd vlug afgewerkt en het gezang van koor en solisten muntte uit In zuiverheid van toon. Nadat de burgemeester een kort woord tot haar fltnken directeur en zangers gerioht had, dankte de heer Van Splun- ter en sloot dezen avond met gebed. OOSTERLAND. De collecte voor lee ning in den nood in Duitschland heeft alhier opgebracht f 265,75 en te Sir- jansland ruim f 61. 'ST.-ANNALAND. Er is hier een com missie gevormd om de mogelijkheid te onderzoeken van een verlichting der ge meente door middel van electriciteit. ONDERWIJS* stellen Van het thans aan het girokan toor werkzame tijdelijke personeel. Te vens zou deze maatregel mogelijk de af vloeiing van vaste ambtenaren bij poste rijen en telegrafie kunnen voorkomen. LANDBOUW EN VEETEELT. Op 29 Jan. zal ook een keuring voor hengsten van het' type trekpaard gehou den,worden te Zierikzee. Donderdag 10 Jan. hield der Ver. S. N. B. te Nieuwerkerk haar jaarl. alg. ver gadering onder voorzitterschap van den heer W. Wandel. Uit het verslag van den secretaris bleek, dat dit jaar 70850 K.G. voeder was aangekocht voor f7963,92. Uit het verslag van den penningmeester vernam men, dat de ontvangsten hadden bedragen f437.235 en de uitg. f302.975. De aftredende bestuursleden, W. Wan del, M. v. 't Hof en D. J. Flikweert, werden met groote meerderheid van stemmen herkozen en namen hun be noeming aan. Art. 17 van het reglement werd in dien geest gewijzigd, dat de termijn van betaling is vastgesteld op uiterlijk 90 dagen. Ter aanvulling van de commissie van toezicht werd geko zen als. lid G. V. Klinken. Nog werd er op gewezen, dat alle bestelbiljetten moe ten onderteekend worden. Nadat nog en kele huishoudelijke zaken afgedaan wa ren, werd deze 4e algem. vergadering ge sloten. ST.-ANN ALAND. De tiende jaarverga dering van de geitenfokvereemging „Ee-in- dracht maakt MaCht", op Donderdag avond 10 Jan., ten huize van dhr. J>. W. van Luijk, werd bijgewoond door 23 van de 68 leden. Na opening door c'|en voorzitter met een toepasselijk woord, werden gelezen de notulen en daarna het verslag van den toestand der vereeni- ging over 1923, Welke beide werden goed gekeurd. Nagezien door 2 leden 'werd; ook de rekening goedgekeurd, d;e nog Wel sluit met een tekort, maar minder groot dan 't vorige. De aan de beurt van af treding zijnde leden van 't bestuur, d|s heeren Hub-r. Slager en K. van der Male, werden met algemeene stemmen herko zen. Na sluiting der vergadering lcreeg dhr. W. Sietema van Middelburg gelegen heid tot het houden van zijn lezing, ver duidelijkt door lichtbeelden, w'aarvan het alleen jammer.Was dat niet meer leden aanwezig waren om voordeel te trekken van hetgeen de heer Sietema over hel melken en de meikbe hand el in g in het midden brachtr AANBESTEDINGEN. ZIERIKZEE. Door het Dag. Bestuui van het Waterschap Schouwen, werd op 10 Januari j.l. volgens bestek no. 543 aanbesteed het lossen en vervoeren van steenkool en briketten voor het stoom gemaal. Inschrijvers waren: P. A. Schouis, Zierikzee, f 1,80 (briketten)f 1,05 (steen kolen); J. van den Houten, Kerkwerve, f 1,25 id. f 0^)5 id.; S. Saman Jz., Zierik zee, f 1 (steenkolen); Anth. de Bruine, Oosterland, f 0,99 (steenkolen); C. Hart Cz., Serooskerke, f 0,97 id.; C. van 't Noordende, Oosterland], f 0,93 (briketten) f 0,891/2 (steenkolen); J. Dekker Sr., Brouwershaven, f 0,87, ld. f 0,87 ld. Gegund aan den laagsten inschrijver. VERKOOPINGEN, ENZ. ST.-ANNALAND. Ten overstaan van notaris Bierens had Vrijdagavond in 't Café van dhr. Weijler, ten verzoeke van de erven van dhr. M. van der Klooster, de verkoop plaats van een huis met erf ten 2 schuren aan de Kaai, Waarvan koo- per is geworden dhr. W. Keur voor f 4600 en van een stuk bouwland aan den Dorpsweg, dat gekocht is door dihr. Duijzer, tegen f 2500 per gemet. MARINE EN LEGER, <Mej. A. C.- de Koning le Bru'msse, leerares middelbaar onderwijs boekhou den en in 't bezit van het diploma voor handelscorrespondentie Du'tsche taal, be haalde dezer dagen ook het diploma Mer- curius handelscorrespondente voor de Engelsche taal. Bij het te 's Gravenhage gehouden examen voo# costumière, slaagde o.a. mej'. D. E. Verkerke van Tholen, leerlinge van de mode-vakschool te Bergen op Zoom. De minister van onderwijs heeft be- 1, dat de overgang van leeraren aan de Rijksnormaallessen naar de dagnor maalscholen beschouwd moet worden als een voortzetting dereerste betrekkitg, zoodat uit deze geen ontslag wordt ver leend en dus evenmin pensioen of wacjit- geld wordt gegeven. POST EN TELEGRAPHIE. De po9tchèque en girodienst.! Naar de Tel. verneemt, is aan de onder scheidene kantoren van den post- en tele graafdienst opgaaf verziocht van de amb tenaren die daar werkzaam zijn en die naar het oordeel van het hoofd van den dienst geschikt worden geacht voor den dienst van het centrale girokantoor in den Haag. Het zou in de bedoeling lig gen, deze ambtenaren in de plaats te Opkomst verlofspersoneel. Gedurende de laatste week van de maand Maart en de eerste beide Weken in de maand April e.k. kunnen ongeveer 75 reserve-luitenants en ongeveer 300 res.- onderofficieren, behoorende tot het in structiekader van het 'wapen der infan terie, voor zoover zij dit jaar voor het volbrengen van herhalingsoefeningen zul len Worden opgeroepen, onder de wape nen voor het verrichten van WerKelijken dienst bij' de lichtingen 1923II en 19231a. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Gerth van Wijk Jr., em.-pred. te Veen- huizen. Te Nes op Ameland (toez.), T. J. den Boer, cand. te Groningen. Te Oudshoorn (toez.), W. M. J. van Lin- schoten, te Oostzaan. Te Deurne, J. A. Broers, Indisch pred. met verlof te Den Haag. Aangenomen: Naar Gorinchem, Ph. J. Vreugaenhil te Leerdam. t Bedankt: Voor Zwammerdam, A. Al- tena te Balk. Voor Zuid-Beijerland, J. Bus te Ouddorp. Voor Eek en Wiel, E. Raams te Hoek (Z.) Voor Groot- Ammers. W. Zijlstra te Neerlangbroek. VAN HEINDE EN 71L De immigratie-commissie uit het AmerlkaauBohe huis van Afgevaardigden sprak zioh uit ten gunste eener beperking van het jaarlyksch aantal immigranten op den grondslag van twee procent van het totaal aantal van elke nationaliteit in 1890 ln de Ver. 8taten aanwezig, met een jaarminimum van tweehonderd voor elke natie. De Eng spoor we gbèstnren besloten, geen concessies te doen aan de vertegen woordigers van den machlnlstenbond, die Zaterdag met hen de weigering van den bond bespraken, om de herziene loon regeling te aanvaarden, door den natio- nalen loonraad vastgesteld. In verband hiermede deelt de machinistenbond heden offioleel mede. dat de spoorwegstaking thans onvermydeiyk is en elk oogenblik kan beginnen. Offloieel wordt uit Tokio gemeld, dat het buweiyk van prins Hirohito op 26 Januari zal plaats vinden. Een bericht uit Arlon meldt, dat een 20-tal schoolkinderen zich Da het uitgaan der school op het ys had gewaagd van een vyver naby LoDgwy (N.-F.) Zy gingen geheel op ln hnn spel toen plot seling het ys brak. Een aantal hunner, kinderen in den leeftyd van 12 tot 14 jaar, verdween onder de oppervlakte. Een paar kinderen konden worden ge red, doch de overigen verdronken. Tot nu toe zyn reeds negen lyken opgehaald. - Te Aberdeen is door een trawler een aal binnengebracht, welke het enorme gewioht van 88 pond heeft. Het dier, dat 7 voet lang is en een omvang heeft van 26 o.M., werd in de Noordzee ongeveer 20 myien van het land gevaDgen. Venizelos heeft het ambt van pre mier van Griekenland aanvaard en nieuwe ministers benoemd, die reeds thans beëidigd zyn. By een gehouden minis terraad wees hy op 't voorloopig karakter van zya deelneming in de regeeriDg. Toorop's geweigerde kerkraam. Jhr. E. Loudon en mevrouw Loudon— van Marken uit Den Haag, hebben het kerkraam, ontworpen door den schilder Toorop, en voorstellende de aanbidding van het Christuskind door de wijzen uit het Oosten, aangeboden ten behoeve van de Domkerk te Utrecht. De vereenigde vergadering van kerkvoogden en notabe len der Ned. Hérv. Gem. te Utrecht heeft met groote erkentelijkheid dit schitteren de geschenk aanvaard. In deiv.Haag werd zooals men zich herinneren zal, destijds dit raam door de Herv. Gem. geweigerd. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Kolderveen c.a., J. A VERSCHILLENDE BERICHTEN. Inbreker gewond. Op vier plaatsen is te Oldenzaal Vrijdagnacht ingebroken. De dader, een Duitscher, hééft o. a. een fiets, eenig geld en verschillende andere voor werpen gestolen. Toen hij in het vierde huis bezig was om zijn slag te slaan, werd hij ontdekt door een nachtwacht. De Duitscher wildé op den nachtwacht schieten, doch laatstgenoemde was hem voor en schoot den inbreker in den buik. De Duitscher is onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij geope reerd is. De moord te Etten. Het Dgbl. v. N.Br. meldt nog, dat een vrouw uit St.-Wille- brord, van wie vermoed wordt, dat zij van de plannen der verdachten inzake den moord op den landbouwer Naalden te Etten op de hoogte Zou zijn, Vrijdag naar Breda is overgebracht, en in voor- loopige bewaring gesteld. Auto-ongeluk. De autobus van Elle- woutsdijk naar Goes is bij Nisse door de gladheid van den weg in de sloot gere den. De bus vervoerde voornamelijk schoolkinderen. Alle inzittenden kwamen met den schrik vrij. TELEGRAMMEN* nauwiyks was de knecht beneden of met een geweldigen slag had de explosie plaats. De bsDzlnedamp, die om en tussohen de lading hing ontplofte met het gevolg, dat een yzeren sohot, dat de ladingruimte scheidde van de kajuit' waarin de schipper A. Maatjes, diens vrouw en 2l/,-jarig kind te bed lagen, geheel werd weggeslagen. De schipper en zya vrouw werden uit hun kooi gesliDgerd. De menschen kwamen tereeht onder de yzeren plaat en werden totaal ver pletterd. De geoeesk. dienst was dlreot ter plaatse en vervoerde beiden naar het ziekenhuis, waar de dood werd geconstateerd. Het kind kwam er met enkele lichte sohramman af. Door de ontploffing was in de machinekamer brand ontstaan en ook de dekknecht raakte in brand. Deze had echter de tegenwoordigheid van geest naar het dek te vluchten en overboord te springen. Door eenige omstanders werd hy spoedig aan wal gehaald en moest met eenige lichte brandwonden in het zieken huis worden opgenomen. De brandweer zette de boot geheel onder water, waar door deze zonk, daarmede was het ge vaar voor verdere ontplofflogen uitge sloten. Hedenmiddag werd de motorboot weer gelicht. AM8TEBDAM (V. D.) Aan het meeren- deel van alle by postkantoren, hier ter stede, maar zeker aan 23, is Zaterdag een postwissel aangeboden van f 300, Deze wissel is aan alle kantoren waar hy werd aangeboden, uitbetaald. Later is gebleken, dat al de wissels valsoh waren. De vervalsohing. die buitengewoon goed is, werd ontdekt aan een by kantoor na sluiting van het loket. In den loop van den dag kwam ook van andere kantoren de aangifte in. De postwissel komt uit Utreoht en is voorzien van alle goede stempels. Een jaar geleden heeft een dergelijk feit plaats gehad. Toen echter waren de bedragen veel lager, omdat in dien tyd aan bijkantoren geen booge .be dragen werden uitbetaald. De dader is nooit ontdekt. De politie zoekt de daders. 's-GRAVENHAGE. De Hooge Raad, heden arrest wyzende in zake het cas satieberoep van mevrouw Desmet, door het Gerechtshof te 's-Hertogen bosoh veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid by poging tot moord op haar man. verwees de zaak naar het Gerechtshof te Arnhem. De Hooge Raad verklaarde het cassatiebe roep van de aan beklaagde ten laste gelegde opzet, die door het Hof zou zyn afgeleid uit aanwyzing door middel van aanwyzlng verkregen, gegrond en 'ver nietigde mitsdien het arrest, doch alléén voor zoover als requirante ls sohnldlg verklaard aan een deel van het haar by inleidende dagvaardiog ten laste ge legde en haar daarby tevens wegens medeplichtigheid en pogiDg tot moord veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. ROTTERDAM. (V. D.) Zaterdagnacht is uit Utrecht de motorboot „Wilhelmlna" in de Rotterdamsche haven aaD gekomen en had ligplaats genomen aan de Wy'n- haven. Deze motorboot was geladen met oiroa 30000 liter benzine. Hedenmorgen kwart over 7 begaf de 20-jarige dek knecht G. v. d. L., wonende te Vlaar- dlngen, zioh naar de maohlpekamer met een petroleumlamp om den motor voor te verwarmen. Waarsohyniyk hebben in de maobine- kamer benzinedampen gehangen, want MABHTBERICHTMNo ROTTERDAM, 14 Januari. GRANEN. Buitenlandsche vast; meel f 16; maïs La Plata f 216; haver f 9,75. Zaden Lijnzaad, voer-, f 23—f 25; zaai- f 24- f 31; karweizaad f 130—f 132; maan zaad f 38—f 40; kanariezaad f 19—f 21; koolzaad f 22f 23; mosterdzaad (geel) f 30f 32; idem (bru'n) f 40—f 42; boekweit f 10; per 100 k.g. Ajuin. Aan voer middelmat'g, groote f 4,25; kleine f 6; psr 50 k.g. Aardappelen. Zeeuwsche eigenheimers f 7f 7,25; dito bonte f 8 f 8,25; dito 'blauwe f 8—f 8,25; Briel- sche eigenhe'mers f 7,25f 7,50, dito blauwe f 6,50f 7; poters f 4,50f 5; bravo's f 6,75—f 7,25;- Red Star f 6— f 6,50; Limb. Industne-aard. f 4,50— f 4,75; Drentsehe f 4f 4,50; Limburgsche Red Star f 4,50—f 4,75. Eieren f 10- f 12. Vlas. Aanvoer 28553 k-g. blauw f 1,20—f 1,55; 13500 k.g. Groninger f 1,15 -f 1,55; 4050 k.g. wit f 1-f 1,20; 5000 k.g. geel 1 1,20—f 1,55 VEE. Aanvoer 360 runderen, le kw. f 1,171/2f 1,30; 2e f 1,10—f 1,15; 3e f 0,95—1;" 253 kal veren, le kw'. f i;,50—f 1,75; 2e f 1,10— f 1,30; 3e f 0,85—f 1; matigen handel; 849 schapen of lammeren, le kwj. f 0,75 f 0,85; 2e f 0,60—f 0,70; *3e f 0,50; lammeren f 0,85—f 1,10; matigen han del; 1072 varkens, le k'wt f 0,79 f 0,82; 2e f 0,72f 0,76; 3e f 0,64-f 0,66; lichte f 0,74—f .0,78; matigen handel. GRANEN. Binnenlandsche Tarwe f 11,90 a f 12,50, mindere fll a f 11,50; Gerst, Chevalier f 12,25 a f 12,75; Haver f9,75 a ^10,75; Erwten, kleine f20 a f25, kroon- f 20 a f25, schokkers f 18 a f22,50; Brui ne boorien f30 a f34, mindere f20 a f 28. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De BTdt, naar waarnemingen •verricht in den morgen van 14 Jan.: Hoogste barometerstand 769.0 te Neu- fahrwasser; laagste barometerstand 743.4 te Valentia. Verwachting tot den avond van 15 Jan. prfiatige tot zwakke zuid-oostelijke tot auidwestel. wind; meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenige regen, later iets zachter.. Fietsers licht op Van 15—16 Jan. van 4.43 njn. tot 7.35 V-m.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1