Zierikzeesche ftl Nieuwsbode abonnement: Woensdag 9 Jan. 1924 zierikzeesche courant. advertentiên i bij i te nl an d Bij hoest of keelpijn ?rü« per 6 maanden f 1,50, franoo per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verflohjjnt Maandag:, Woensdag en Vrydag, van 1—B regels 60 ets. van regel» en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contraot belangryke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11028. Inz9ndlns °p d™ v" Dir. A. J, DE LOOZE Jr. Ult|.-Rrt«t. M. J. KOSTEN. vMr Gevonden voorwerpen Koralen; geld; een band van eem da mesmantel; een dweil; een sl'pger van, een auto; een honden-halsban^l; een pijp; een sierdoekje; handschoenen. Inllohtingen te bekomen aan 't Burean van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddaga van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. Fraude met medische bonboekjes Men herinnert z:ch. dat gerutmen tijd geleden een bedrog op groote schaal aan het licht Is gekomen, gepleegd door Fran- sehe meoir. en apothekers, die de z.g. bonboekjes.waarop oorlogsverminkten gratis geneesnr'ddelen kunnen erlangen, misbru:kten tot het zich verschaffen van allerlei artikelen voor eigen gebruik. Het schandaal werd in Marse-'ile ontdekt, doch bleek later in nog tal van andere steden eveneens te hebben plaats gehad. Ver scheidene bekende en geachte medici Wa ren er b'ij betrokken en moesten zich verantwoorden. De rechtbank van Bor deaux heeft thans de eerste groep be klaagden berecht en vier doktoren ver oordeeld tot vier a zes maanden gevan genisstraf en verbod tot het uitoefenen der geneeskunde gedurende vijf jaren; vier anderen bij! verstek tot drie a vier maanden gevangenisstraf met een boete van twee tot dviedu:zend francs. Even eens Werd een apotheker tot vier maan den gevangenisstraf en 3000 fres. boete veroordeeld. Mabel Normand geboycot. De moordaanslag op den petroleum- koning Courtland D'nes, gepleegd door den chauffeur „Kelly" (Horace Greer) tij dens een feslijó op de filmkolon e Holly wood, wordt langzaam maar zeker een j,affaire", .waarin de heele publieke opinie in de Ver. Staten z;ch moeit. Niet alleen wat den rijken pleziermaker D'nes en den man die hem neerschoot betreft, maar ook ten aanzien van de filmsterren die bij de historie in nog niet opge helderde mate betrokken zijn. Dit geldt vooral Ma'bel Normand. Deze jongedame, mooi en succesvol, ver- bruidt het deerlijk bij de Yankees. De zaak-Dines, 'waarin ze in geen geval de „ingénue" heeft gespeeld, heeft een bó weging tengevolge gehad, om haar over al van de bioscoopdoeken te weren. In New Hampshire en Ohio is deze actie al geslaagd. Mabel Normand z'al daar niet meer voor de oogen van het publiek schitteren. In Kansas gaat de campagne van den attorney-general uit, die .den bioscoop-directeuren heeft aangeschreven, dat wanneer waar blijkt te zijn wat in de zaak-Dines van Mabel wordt gezegd, hiji niet zal dulden dat haar beeltenid wordt geprojecteerd, „totdat deze vrouw zal hebben 'beWezen, dat haar moraliteit het peil van haar capaciteiten heeft be reikt". In de stad Memphis in Tennessee WL1 men ook niets meer van dit losban dige vrouWmensch weten. Mabel laat intusschen niet alles zoo maar over haar kant gaan. Uit het zie kenhuis, Waar ze een blindedarm-operatie heeft ondergaan, doet ze een klemmend beroep ,op het Amerikaansche publiek, om piet te oordeelen en te veroordeelen zoolang /i(iet alle feiten zijn komen vast te staan. „Ik iWeet waarlijk niet", voegt zij daaraan toe, „'waarom er geschoten is." Dr. Williams, een vermaard psychia ter, die Kelly kort na diens misdrijf heeft onderzocht, heeft verklaard dat 's mans gemoedstoestand zóó is, dat .wan neer de revolver itüet na het eerste schot heeft geketst, de chauffeur ook Mabel Normand en denkelijk daarna zichzelf had getroffen. De chauffeur is tegen een borgtocht van 10.000 dollar (excusez du peu, en dat voor'een chauffeur!) op vrije Voeten gesteld. Republiek of monarchie. Omtrent de onmiddellijke politieke vooruitzichten in Griekenland wordt ge meld dat het leger zoo goed als ge heel vóór een republiek is. Ook de stad Athene en omgeving, zoomede de Griek- sche eilanden zijn tegen het kon:ngschap. Bovendien staan de vluchtelingen uit Klein-Azië op hun zijde en hebben zij, naar men vermoedt, ook den steun van de Grieken in Amerika en elders woon achtig, d'e met geld kunnen helpen. De houding der bu:tenlandsche mogendhe den is onzeker, doch vermoedelijk zal geen hunner een hand voor de dynastie uitsteken. Ten hoogste zullen enkele hun ner dreigen met interventie, als de partij strijd aanleiding zou geven tot ongere geldheden. Doch als de afzetting langs constitutiooeelen iweg gaat, valt een rust verstoring nauwelijks te verwachten. Het referendum over den regeeringsvorm zal vermoedelijk pas einde Maart plaats heb ben. Dit wordt betreurd, aangezien dit lange uitstel de gelegenheid opent aller hande intriges en pogingen tot staatsgre pen van beide rijden, vooral nu als ntjéuw element in den strijd een derde oplos sing aan de hand wordt gedaan, n».l. een monarchie met een ander vorstenhuis. BINNENLAND. De Kabinetscrisis. H.M. de Koningin heeft op 't verzoek ZUn Uw handen en lippen pijoiyk, schraal of gesprongen door de koude, gebruik dan de heeriyk ver zachtende en snel genezende Purol In doozen van 30, 60 en 90 ots. Bij apothekers en drogisten. van de minsters om ontheffing uit hun ambt, geantwoord, genoodzaakt te zijn, dit nie4 in te willigen. Er is indertijd geméld, dat de po ging van dhr. Beelaerts van Blokland tot vorming van een kab'net mislukt is, omdat' de heer Beelaerts niet erin ge slaagd was, een minister van financiën te vinden. Deze voorsteir'ng geeft ech ter een onvolledig beeld van het ge beurde. In werkelijkheid had mr. R. J. H. Patijn. zich pr'ncipieel bereid ver klaard. die taak te aanvaarden. Hïjl had echter één voorwaarde daaraan verbon den. De heer Patijn meende, het ambt in geen geval op zich te mógen nemen, zoolang niet een pog'ng was gedaan, om een man er voor te winnen, dien 'hij meer dan alle anderen daarvoor geschikt achtte. Die man 'was prof. Treub. Mochf de heer Treub weigeren, dan zou mr. Patijn zich niet langer principieel tegen de aanvaarding Van de portefeuille van financiën verzetten. Da heer Beelaerts van Blokland heeft blijkbaar niet de mogelijkheid gezien, een kabinet te vormen met prof. Treub als minister van financiën, en heeft dezen bij slot van rekening niet aangezocht. Nadat de heer Beelaerts van den heer Patijn nog eens de schriftelijke bevesti ging had ontvangen, dat deze vasthield aan zijn voorwaarde, heeft hij aan de Koningin verzocht, van de opdracht te w'orden ontslagen. Naar aanleiding van vragen val* ver schillende zijden gesteld omtrent het ai dan niet aanblijven van enkele ministers, meent het Ned. Corr. Bureau te kunnen mededeelen, dat het Kabinet zijn werk zaamheden zal blijven voortzetten in de samenstelling, 2ooals dit 'Was op het tijd stip, w'aa-rop, de ministers ontheffing uit hun ambt verzochten. Minister Aalberse. De Nederl. Hanz'e Verneemt, dat minis ter Aalberse in de hoofdredactie van Het Centrum zal worden opgenomen. Het weer in 1923. Het Kón. Ned. Met. Instituut te De Bildt, publiceert het volgende voorloo- pige overzicht van het weer in het jaar 1923. Gemiddeld over het geheele land bedroeg de neerslag 784 m.M. tegen 691 m.M. normaal, vooral in Mei en October viel veel regen. De temperatuur over dag was gemiddeld een halven graad Celcius beneden normaal. Het aantal uren met z'onneschijn bedroeg ongeveer 1346, tegen 1577 uren normaal. Uit Stad en Provinoie. ZIERIKZEE. Tengevolge van het bre ken der roerketting is gisterenavond de Zierikzeesche boot in het „Nieuwe Vaar water" omhoog geloopen. Tijd om het anker uit te werpen was er niet meer. De res.-boot „Schouwen-Duiveland" heeft den geheelen nacht in de nabijheid ge legen, maar door de duisternis kon men de omhoog geloopen boot niet Van de bank aftrekken, 's Morgens gelukte het alle passagiers over te nemen op de re serveboot, die hen naar Zijpe bracht, vanwaar zij per extra-trein naar hier vervoerd werden en ongeveer kwart over tien hedenmorgen aankwamen. Men heeft het ongeval aan boord reeds hersteld 'en nu zal men met hoogwater trachten de boot los te sleepen. Men verwacht dat de boot hedenavond hier pl. m. 9 uur Zal arriveeren. Zaterdag herdacht de heer J. G. van Will'gen te Kapelle den dag, waarop hij voor 40 jaar in dienst ljWam 'bij de Firma D. J. v. d. Have, „BomkWeekerij en Zaadhandel" aldaar. Dhr. M. Wille- boer. oudste voorwerker en chef Van de afd. Boomkweekerij, die reeds van af de oprichting 43 jaar aan deze zaak verbonden is, complimenteerde den ju- bijaris namens het personeel. Spr. me moreerde het 'begin van diens loopbaan als 14-jarige jongen en leekende de hoogs Vlucht die deze zaak ook met zijn me dewerking had genomen. Vanwege het personeel Werd hem een blijvend aan denken geschonken. Door den patroon, dhr. A. v. d. Have, werd den jubilaris. Wiens werk hooglijk wordt gewaardeerd, een meubelstuk aangeboden. Het fanfare korps „Ons Genoegen" 'bracht des avonds een serenade. Hel ontbrak dhr. van Wil ligen geenszins aan erkenning en 'be langstelling op dezen dag. Op den weg tusschen Kerkwerve en deze gemeente heeft Maandagmiddag een ongeluk plaats gehad, dat zoo later bleek betrekkelijk goed is afgeloopen. Een Wielrijder, v. W. u:t Zaamslag, kwam in botsing met den heer J. van hier, die op een motorrijwiel reed. Laatstgenom'dc 'bekwam een wonde aan 't oog, waar door overbrenging naar Middelburg nood zakelijk werd geacht. Later bleek, dat de wionde gelukkig niet van zoo'n ern- stigen aard was, als men eerst meende. De wielrijder v. W. kreeg verwondin gen aan een zijner beenen. Hij Werd per rijtuig naar zijn familie te Kerkw'érve vervoerd. Trans Atlantische Emigratie. Het Bemiddelings-Bureau voor Trans- Atlantische Emigratie, den Haag, verzoekt ons het volgende bericht op te nemen. Door een misverstand is, door een ar tikel over landverhuizing, bij velen de voorstelling gewekt, als zoude dit Bureau reisgeld voorschieten aan onbemiddelden. Dit is niet het geval. Zij, die zelf geen geld hebben, kunnen van de diensten van dit Bureau alleen dan gebruik maken, als hun gemeentebestuur de reiskosten wil voorschieten. Het is volkomen over bodig zich tot de Directie te wenden, alvorens zich te- hebben vergewist, dat men dit voorschot krijgen kan. De direc tie ziet zich tot haar leedwezen, ge noodzaakt brieven van werklooze candi- daat-landverhuiz'ers die geen geld of geen toezegging van gemeentelijke steun hebben, onbeantwoord te laten. Met emi gratie van particulieren, die Zelf hun reis zouden willen bekostigen, (dus bui ten medewerking van gemeentebesturen) bemoeit het Bureau zich voorshands niet meer. (HAAMSTEDE. Door dhr. H- S. van Waveren, bloembollenhandelaar en kwee- ker alhier, :s op proef van goede Wer- king bij: de firma Brinkman Niemeijer Zutfen-Dordrecht de freesmachine „Sb mar" aangekocht. Op de attesten van verschillende land- en tuinbouwers af gaande, wekt deze machine in land- en tuin'bouwkringen groote belangstelling en schijnt zij uitstekend te voldoen. De freesmachines voor grondbewerking, zoo als deze thans volgens het systeem der Uitvinders-constructeurs. Ir. Köszegi-LanZ en Meijenbourg-Simar in den handel 'wor den gebracht, schijnen het groote voor deel te hebben, dat alle grondsoorten i'n één keer met één man zaaiklaar wor den gemaakt. Deze machine brengt den grond over de volte bewerkte diepte, naar Wensch :te regelen van 5 tot 30 c.M. in een kru'melstructuur, die met andere Werktuigen niet ten volle schijnt ver kregen te kunnen worden en een gun- stigen invloed op den plantengroei zal hebben. De werkbreedte der machine va rieert tusschen 50, 70 en 90 c.M. De motor, die per uur 4 )L. benzine en olie verbruikt, geeftbij1 minimum-snel heid een werkdiepte van 25 c.M. de ma chine een capaciteit om per 10 uur pl.m. 60 A. kleigrond of pl.m. 80 A. zandgrond te bewerken. Wij schprtesi ons oordeel op tot in de tweede helft der maand Fe bruari, Wanneer in deze omgeving een demonstratie met bovengenoemde ma chine zal plaats hebben, die zeker met belangstelling zal gevolgd worden. ZONNEMAIRE. De bevolking bestond op 31 Dec. 1922 uit 482 m1. en 481 vr., totaal 963 zielen. Ze vermeerderde door vestiging met 25 mi. en 41 vr. en door geboorte met 7 m. en 5 vr., totaal 32 m. en 46 vr. Ze verminderde door ver trek met 27 m. en 36 vr. en door over lijden met 11 m. en 6 Vr., totaal 38 m. en 42 vr. De bevolking verminderde in 1923 met 2 Zielen, en bedroeg op 31 Dec. 1.1. 961, t. w. 476 m. en 485 vr. NOORDGOUWE. De bevolking bestond op 31 Dec. 1922 uit 936 z'elen, t:w. 437 m. en 469 vr. Ze vermeerderde door vestiging met 33 m. en 58 vr. en door geboorte met 6 m. en .11 vr., totaal 44 m. en 69 vr. Zij verminderde door ver trek mei 27 m. en 149 vr. en door overlijden met 2 m1. en 5 vr., totaal 29 m'. en 54 vr. De bevolking vermeerderde in 1923 met 30 z'elen, t.w. 15 m. en 15 vr. en bedroeg op 31 Dec.. 1.1. 452 m!. en 484 vr., totaal 936 zielen. OUWERKERK. Op 31 Dec. 1922 be stond de bevolking uit 362 m. en 402 v. -- 764 personen. In 1923 vermeerderde zij door vestiging. en geboorte met 35 nr. en 26 vr. 61 personen, terwijl ver trokken en overleden 31 m. eri 34 vr. 65 personen. Op 31 Dec. 1923 bestond alzoo de bevolking u:t 366 m. en 394 vr. 760 personen. SCHERPENISSE. Op 31 Dec. 1922 be stond de bevolking uit 717 m. en 698 vr., totaal 1415 Zielen. Door vestiging Vermeerderde de bevolking met 22 m. en 24 vr. en door geboorte met 15 m. en 15 Vr. In 1923 vertrokken 23 m. en 28 Vr. en verminderde de bevolking door overlijden met 1 m. en 10 vr., Zoodat op 31 Dec. 1.1. de totale bevolking 1429 was, een vermeerdering dus van 14 personen. ST.-MAARTENSDIJK. Op 31 Dec. 1922 bestond de bevolking uit 1395 m. en 1395 v. of te 2amen 2790 zielen. In 1923 werden geboren 30 nr. en 32 v., van elders vestigden zich 48 m. ,en 40 4v. Er overleden 20 ml en 7 vr., terwiijl 81 m.%en 83 v. vertrokken. Op 1 Januari 1924 bestond dus de bevolking derhalve uit 1372 m. en 1377 v. of te zamen 2749 zielen. Er werden 24 huwe.ïjken ge sloten. aanbestedingen. MIDDELBURG. Door den hoofdinge nieur, dir. van den Rijkswaterstaat is he den aanbesteed het onderhoud van eentige werken bij de Oude Hoeve, aan de N.Z. van het eiland Schouwen, behoorende tot de zeewerken in Zeeland, gedurende 1924- en 1925, raming) f 6200 per jaar. Inschrij vers waren L'. v. d. Velde te Bru'ur'sse, Voor f 5950; N. v. d. Linde te Scharen- dijke voor f 5866; Chr. H. van Wijnen te Papendrecht, voor f 5777 per jaar. 4 inschrijvers leverden ongeldige biljet ten in. Nog Werd aanbesteed het onderhoud van de Rijks groote wiegen op Walcheren en op den Sloedam en door Westelijk Zeeuwsch-Viaanderen in 2 perceelen ge- durende 1924 en '25. Voor het eerste perceel was o.a. in geschreven door W. Wendel te Nieu werkerk. voor f 2747; minste inschrijver w'as H. Janssen te St.-Laurens voor f 1985 per jaar. Voor het 2e perceel, minste In schrijver P. J. v. a. Zande te Breskens voor f 4427. Ten slotte werd aanbesteed het onder houd van de Rijks groote wegen op Zuid- Beveland en Tholen in 2 pereeeleni, ge durende 1924. Ie perceel: raming^ f 6600; o.a. ingeschreven door W. Wandel te Nieuwerkerk voor f 6779; minste inschrij ver M. W. Knuist te Goes, voor f 6580; 2e perceel, raming f 4000. Inschrijvers o.a. W. Wandel te Nieuwerkerk, voor f 4575; W. L. Klos te Scherpenisse, voor f 3325; M. L. Duijnhouwer, idem, voor f 3750; W. J. Walpot te Tholen, voor f 3680. onderwijs. De heer A. de Vlieger, onderwijzer aan een Mulosehool te Baarn (Vroeger te Maassluis), is thans benoemd aan de van Hoogstraetenschool voor Mulo te Den Haag. landbouw en veeteelt. SCHERPENISSE. Bij den landbouwer D. C. Duijnhouwer alhier, is het mond en klauwzeer onder- het vee geconsta teerd. kerknieuws. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Vaals, A. W. Ippius Foc- kens te Hemmen. Aangenomen: Naar Axel (toez.j, G. P. A- Ruysch van Dugteren, em.-pred. te Leiderdorp. Bedankt: Voor Ameide en Tienhoven, F. Van Asch te Den Ham (Ov.) Geref. Kerk. Beroepen: Te Haastrecht, cand. C. W. Keur te Driebergen. Te Schouwerzijl, te Tweede Exloërmond en te Engwie- rum, cand. K. Holwerda te Marrum (Fr.) Te Westergeest, Joh. Lugtigheid te Uithuizermeeden. Te Joure, J. Voer man te Warns (Fr.) Bedankt: Voor Vreeswijk, A. G. Wolf te Loenen-Vreeland. Voor Ooltgens- plaat, W. H. Bouwman te Lopilc. OOSTERLAND. Donderdagavond half 7 ure, candidaat Vreugdenhil van Rotter dam. kunsten en wetenschappen Toeten chamon. Blijkens mededeelingen u't Luxor aan de „Evening Standaard" zou HoWard Car ter, die den laatsten tijd z:ch buitenge wóón heeft ingespannen, daar thans de gevolgen van ondervinden. Zijn relaties met "het Egyptische gouvernement wór den er niet gemakkelijker op en de ver antwoordelijkheid, die hij draagt ten op zichte van het moe'lijke werk, dat vast zit aan het onderzoek der grafkamers, heeft er ook al toe bijgedragen zijn ge stel, dat in de laatste jaren al niet sterk wias, aan te tasten. Inmiddels gaat hij voort met zijn werk en hij hoopt in een w'eek of wat een telegram aan het blad spreekt van den 15en Januari het deksel van de sarcophaag te lichten. Stereoscopische Röntgen-foto's van de mummie zullen eerst :'n het najaar wor den genomen. Het toestel zal daarvoor speciaal uit Engeland komen. Men ver- Wacht uit de foto's te kunnen opmaken op Welken leeftijd de, koning stierf. Bo vendien kan men daarmede de plaatsen op het lichaam ontdekken waar zich amu letten bevinden. Het Was een oud-Eyp- tische gewoonte het doode lichaam van amuletten te voorzien. Er zullen er mis schien wel een stuk of dert'g aange toond kunnen worden, en wellicht ook diamanten. van hmnde en ver, Uit den lijkschouw- van du Pless's, den omgekomen gezagvoerder van het Fransche luchtschip „Dixmude" blijkt, dal dé luchtkruiser door den bliksem is ge troffen >en hij gedood is alvorens met het luchtschip te water te zijn geraakt. Door den schok moet het lijk uit de hut zijn geslingerd. Andere hutten moeten de res ten van de overige leden der bemanning nog bevatten. Ook in Amerika heerscht groote 'koude, grooter dan men sinds 1904 heeft waargenomen. In Illïhois en Missouri z'ij'n 20 menschen doodgevroren. In Minne sota is 66 graden vorst geconstateerd. In alle kerken van Cheshire (Eng.) zijn Zondag bidstonden gehouden In ver band met het nog altijl nog niet ver minderende mond- en klauwzeer. Te Weenen is een berucht bank- biljettenvervalscher gearresteerd. De man bezat biji Weenen een villa, 'waar een geheele installat'e is aangetroffen voor het maken, voornamelijk van valsche En- gelsche en Nederlandsche bankbiljetten. De Zuid-Slav:sche minister van bui- gebruikt men het beste Thermo* Tabletten. Doozen 400 Tabl. 80 ot. en 200 Tabl. 45 ct. Bij apoth. en drogisten. tenlandsche zaken verklaart, in verband met de jongste rede van den Bulgaar- schen premier, dat Macedonië voorgoed tot Zuid-Slavië 'behoort en dat Bulgarije zich biji deze stand van zaken moet neer leggen. De Mexicaansche rebellen-generaal Huerta heeft zijn agent te New-Orleans opgedragen, iwópens in Amerika aan te koopen. De Amerikaansche regeering zal hiertoe echter geen toestemming verlee- nen. De ijsgang in de Oostze.e neemt der mate toe, dat zelfs de vaart vóór groote schepen onmogelijk is gewórden. In een der voorsteden van Londen, Poplar, heeft een groote brand gewóed in een pakhuis, waarin allerlei goede ren waren opgeslagen. 70 brandspuiten met 200 brandweerlieden bestreden het vuur, dat zich over een lengte van 500 M. uitrukte. De brand heeft geen slacht- o44ers geëischt, doch de schade is enorm. Het w'ater der Seine Is sedert Zon dag 13. c.M. gezakt. Marconi is er in geslaagd de ge luidsgolven, Waarmede draadlooze berich ten Worden verspreid, te Jtanaliseeren, Waardoor ze kunnen worden geheim ge houden. De Drievuldigheidskapel in het vroe gere paleis van den groot-hertog Alexan der te Petersburg, is in een clubgebouw voor de communist-'sche jeugd veranderd. Van het altaar, vroeger een van de meest schoone van Rusland, heeft men een tooneel vervaardigd met gebrand schilderde ramen, Wielke de figuren van Lenin, Trotsk: en andere communistische goden bevatten. Gemeld wordt, dat een gezelschap van negen personen, dat met Kerstm'is uit Vevey (Zwitserland) de bergen was ingegaan, door een Tawine werd bedol ven. Thans is men er in geslaagd, tw'ee der deelnemersaan dezen tocht levend onder de sneeuw' vandaan te halen, zij hadden er 10 volle dagen onder gelegen. Het „Berliner Tagëblatt" meldt ,dat te Berlijn vani 1 Januari fot 30 Septem ber in de 'wijk Charlottenburg 161 zelf moorden rijn aangegeven, waaronder 79 aan gebrek aaq voedsel zijn te wijten. In de wijk Kreuzburg bedroeg het aan tal 169, Waarvan 144 door honger ver oorzaakt rijn. De meeste zelfmoorden komen in den middenstand voor. Door de strenge koude en de hevige sneeuwstormen worden vooral in de Abru'Zizen (It.) de wolven uit 't gebergte naar de vlakte gedreven. In 'n dorp werd een landlopper door een troep van deze ongure dieren aangevallen en verslonden. Naar verluidt, zou de ex-kroonprlins van Duitschland zich te Merano bevinden, Waar hij sedert twee maanden met zijn familie vertoeft onder den naam van graaf Von Lingen. Hier, op de besneeuw de toppen van Zuid-Tirol, houdt h'ij zich bezig met de wintervermaken. De strenge vorst, welke gedurende de laatste dagen in geheel Zwitserland heerscht, wordt algemeen als een uit komst beschouwld aldus de „Times" -- en men hoopt, dat hierdoor een einde zal zijn gekomen aan de noodlottige lawines. Op Mustafa Kemal is een aanslag gepleegd, waarby zijn eohtgenoote is gewond De president zelf is ongedeerd, Te Boekarest zyn by een grooten brand de staatsmolens afgebrand.. Drie brandweerlieden kwamen by het blus- schingswerk om. tien liepen verwondin gen op. De schade bedraagt ongeveer dertig millioon lei. Uit Moskou wordt gemeld, dat de geneeaheeren aan Trotsky volstrekte rust gedurende ten minste twee maanden hebben voorgeschreven, in verband met een longaandoening, die zich ontwik keld heeft na qpn gevatte koude. De besprekingen tusschen Sowjet- Rusland en Roemenië zyn afgebroken vanwege de oneenigheid over de kwestie van Bessarabië. Te Sjanghai is onlangs, zoo wordt uit Tokio gemeldeen samenzwering ontdekt met het doel don prins-regent van Japan te vermoorden. Men ver wacht opzienbarende maatregelen. Volgens een van Riga en Berlyn komend bericht zou de patriarch Tlohon opnieuw in hechtenis zijn genomen, op bevel der sovjetregering, daar hy ervan verdacht wordt opnieuw antirevolutio naire aotle te voeren. Het stoomschip ,Tzesui" is door Chloee8cho zeeroovera boven Jaogtsi aangevallen. Twee leden de bemanning, onder wie de kapitein, werden gedood; twee leden der bemanning en één pas sagier werden gewond. Sedert eeuwen zijn blijkens een draadloos bericht de lagunen en de kana len van Venetië weder voor het eerst met een ijslaag bedekt. Een draadloos bericht meldt, dat Maandagavond in de buurt van St.-Mar- tinslane te Londen een -wilde paniek out-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1