Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 7 Jan. 1924 zierikzeesche courant. advertentiën i HH. Correspondenten, Benoeming leden vasle Raadscommissies. J. J. LAGAAIJ, Pr{ii per 8 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,-—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—B regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. rogoL Bij contract belangrijke korting 80ste JAARGANG. - No. 11027. fcz«ndlas °p den d«g v»n ni« Dir. 1 J. DE LOOZE Jr. Ulfc-MKL U. J. KOSTEN. g'v' ™r die ons opgaaf verstrekken der predik beurten, gelieven er voor te zorgen, deze uiterlijk DONDERDAGS in ons bozit zijn en voor geregelde toezending te zorgen. DE REDACTIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzbe brengen ter kennis van de inge zetenen, dat door den Raad dezer Gemeente in zjjne op 28"December j.l. gebonden ver gadering zyn benoemd tot leden der vaste Raadscommissies, bedoeld bjj .artikel 54 der Gemeentewet: Tn de Commissie voor de Strafóerordeningen G. J. LUNENBERG. I. DE BROEKERT, Tn de Commissie voor de Fabricage: P. M. FANNY. J. CATS HOEK. Tn de Commissie voor de Gasfabriek en de Straatverlichting'. L. DOEI.EMAN. G. J. LUNENBERG. I. DE BROEKERT. Tot Commissarissen der Vischmarkt: I. DE BROEKERT. A. J. VAN SCHELVEN. Zullende de Commissie voor de Strafveror deningen worden gepresideerd door den Burgemeester, ingevolge de wet. De Commissie voor de Fabricage door den Burgemeester. De Commissie voor de Gasfabriek en de Straatverlichting door den heer L. KOOP MAN Cz., Wethouder. Zixrikzee, 5 Januari 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS. Secretaris. STRANDVONDERIJ?" Rechthebbenden op een ongemerkte geteerde ROEIBOOT (Duitsche Vlieger) met riemen, buikhelling en hoosvat, gevisoht in het Nieuwe Vaarwater worden voor de oersfa maal opge roepen zich aan te melden b(j den Burgemeester van Zierikzee, bfo" wien dat Strandgoed is aangebracht. (Op het hoosvat staat „Fuvialen"). Zierikzbb, den 5den Januari 1924. De Burgem.-Strandv. van Zierikzee. A. J. F. FOKKER VAN CRAYE88TEYN VAN RENGERSKERKE. B U I TE NL A ND. Frissche toestanden in Los Angeles. Reeds meldden we In enkele woorden, dat de filmkolonie Hollywood bij Los Angeles weer eens het tooneel is ge wéést van 'n scbanaaal, den moord van een chauffeur, in dienst van een der fümactrices op aen petroleumkomng Courtland Dines. De geruchtmakende mooriaffaire op den filmdirecteur Tay lor, een zaak nauw verbonden met sexu- eele i wan toestanden in het filmkamp en de niet nvnder opzienbarende en weerzin wekkende geschiedenis van den door „Fatty" Arbuekle veroorzaakten dood van het actcicetje Virginia Rappe, liggen nog versch in het geheugen. Ditmaal betrof het, naar de eerste en „onschuldigste" berichten zeggen, een „feestmaal", door den oliemagnaat Dines aangericht in zijn appartementen op Hollywiood. Onder de gasten, allen artisten uit het kamp, be vonden zich ook twee der bekendste- sterren aan den filmhemel, Miss Mabel Normand, die een reputatie heeft op het' doek, maar helaas een niet minder groote in de „chronique scandaleuse" van Hollywood zij1 is langen tijd voor de moordenares van Taylor aangezien en Miss Edna Purviance: een ex-stenoty piste. die door Charlie Chaplin als zijn partner is u:tverkoren en aan haar nieuw emplooi aanz'en, rijkdom en moreel be derf te danken beeft gehad. Het gezel schap nam het er goed van en raakte blijkbaar danig onder den invloed. Op een gegeven oogenblik k'wam miss Ma bel's chauffeur binnen en zag, hoe de zaken stonden. Hij ried zijn meesteres, te vertrekken. Dee a ze dat niet, dan zou hij zijn dienstbetrekking als geëindigd beschouwen. Op deze, minstens genomen zonderlinge, -'nter ventte van den chauf feur, antwoordde de dronken Dines door den man met een leege champagnefleseh op het hoofd te slaan. Zonder een oogen- 'bïilc bedenken haalde de chauffeur toen een revolver te voorschijn en schoot Dines neer. Stervend 'werd deze naar het ziekenhu's gebracht. Het ware van deze historie zal men 'wel niet gauw te weten komen. Het is steeds zoo gegaan, dat op iedere be- schulaiglng omtrent onzedelijke toestan den op Hollywood het heele kamp zich als een man opmaakte, om zich te recht vaardigen, blijkbaar uit vrees voor de autoriteiten, die aan dat niet nader aan te duiden „feestgevier" wel eens 'n spoe dig einde Zouden kunnen maken. Wat er soms gebeurt, kan men op verschillende films vinden, die het leven op de kolonie schilderen. „Souls for sale" (z:elen te koop) heet een dier films; en deze naam zegt genoeg. De dood van Philippe Daudet. Het gerechtelijk! onderzoek naar de Ongeëvens&rde 6-12 oent. En gros voor Zealand VLISSINGEN. omstandigheden, wlaaronder Philippe Dau det, het zoontje van Léon Daudet, den Franschen royalistisehen leider, eenige 'weken geleden den dood heeft gevonden, duurt nog steeds voort. Ofschoon er gëen bewijzen zijn aangetroffen, dat de jeug dige Philippe geen zelfmoord zou heb ben gepleegd, maar''door anarchistische iwiraakzuchtigen zou zijn vermoord, brengt het onderzoek toch steeds weer merk waardige bijzonderheden aan het licht, 'waaruit sommigen meenen te mogen op maken, dat de actie van Germa'ne Ber- ton (de anarchiste, die den royalist Ma- rius Plateau vermoordde, doch zoo ju!st 'werd vrijgesproken) verband houdt met de gebeurtenissen, die den dood van Philippe Daudet tengevolge hadden. Er is een ongewone getu'ge voor den rechter van instructie verschenen: zuster Claudia, een 27-jar:ge religieuse, die in de vrouwengevangenis van Samt-Lazare den gedetineerden geestelijken bijstand verleent. Het heette dat zij' door Ger- maine Berton tot het anarchisme was bekeerd en voor een korte wijle het re- ligieuse leven had vaarwel gezegd om echter spoedig weer naar haar klooster terug te keeren. GeheeL onjuist bleek dit niet te zijn. Onder tranen vertelde zuster Claudia dat Germaine Berton er haar van had overtuigd, dat 'zij zich nuttiger kon maken voor het volk door haar nonnenkleed af te werpen en tot het burgerlijke leven terug te keeren. Den 15 November had zij dan ook in derdaad Saint-LaZare verlaten en zich naar een jonge vrouw1 begeven, Marcelle Weill, d:e zij' in de gevangenis had lee- ren kennen en die de minnares was van den anarchist Gruffi/, denzelfde, waar Phil-'ppe Daudet den nacht vóór zijh dood had doorgebracht. Zij overnachtte bij Marcelle Weill en begaf z'ch den vol genden aag met een aanbevelingsbrief van Germaine Berton naar den hoofd redacteur van de „Liiberta' re", het anar chistisch orgaan, die beloofde moeite voor een baantje voor haar te zullen doen. Ook den tweeden nacht bracht zij1 bij Marcelle Weill door, vol onrust peinzend over haar avontuur, om' den daaropvolgenden dag berouwvol naar het klooster van haar orde terug te keeren. "Bi N N E NL AN D. De Kabinetscrisis. Uit parlementairen kring schrijft men aan „Het Centrum": „Is de Kabinets-formatie-Koolen vooral mislukt door de al te stramme houding der Anti-Rev., de jongste pog'ng, om alsnog naar een kabinet der Rechterzijde te streven, is voornamelijk 9paak geloo- pen door den onwil der Chrstelijlk-His- torischen. Behalve een formeel bezwaar, schijnt vooral hun 'weinige instemming imet de bezuinigingsvoorstellen van 'mi nister Colij'n hierbij gegolden te hebben. „Er is nu nog maar één mogelijkheid, een extra-parlementair Zaken-kabinet, on der leiding van een man als Cort van der Linden. .,Kan ook dit niet gefor meerd worden, dan zal er niets anders opzitten, dan dat 't Kabr'net-Ruys de Bee- renbrouck aanblijft. Maar dan is terstond, of althans bij 't eerstvolgend échec in de Tweede Kamer, ontbinding dezer Ka mer te wachten. Het zou dus wel eens kunnen gebeuren, dat wie binnenkort voor algemeene verkiezingen komen te staan. Is de Kath. Partij daarvoor gereed? Eenige spoed is zeer gewienscht. Al valt de Rechterzijde thans uitéén, de Katho lieke Partij1 zal dan voorat haar een dracht hébben te bewaren, daar we ge heel op eigen krachten zullen moeten steunen." Tellen van reizigers. Van 7 tot en met 12 dezer zullen,* naar de „N. R. Crt." mededeelt, aan alle stopplaatsen van de Nederlandsche Spoor wegen de reizigers, die aldaar in- en uit stappen, worden geteld. De werkttlooaheidsstenn..- Zooals bekend, heeft de Regeêring aan vankelijk bepaald, dat tegen 1 Jan. j.l. de steuncomité's voor de crisiswerkloos heid zouden worden opgeheven. Thans verneemt het „Vad.", dat de Regeering, op dringende verzoeken, den duur der bestaande regeling heeft ver lengd, voorloopig slechts voor een maand, omdat zij het haar opvolgend Kabinet niet wil binden. De kans is echter zeer groot, dat daarna de bestaande toestand Zoo lang zal worden gecontinueerd, tot de op te treden nieuwe Regeering, haar standpunt Zal hebben bepaald. De bezuiniging by de spoorwegen. De tactiek, die de Nederl. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel heeft gevolgd in haar actie tegen de loonsver laging. bij' de Nederl. Spoorwegen, heeft er toe geleid, dat er thans een conferen tie zal worden gehouden met de directie, w'aar de vraag onder de oogen zal wor den gezien of de bezuiniging gevon den kan Worden zonder dat de loonen met 10 pet. Worden verlaagd. Het hoofd bestuur van de Nederl. Vereeniging zal, naar 't- Volk meldt, op deze conferentie tal van bezuinigingsmaatregelen aangeven. Het zal zich echter niets verplichten. Na afloop der conferentie zal het hoofdbestuur den datum bepalen, 'Waar op het buitengewoon congres een uit spraak over de conferentie zal doen. Konlnkiyk bezoek aan Zeeland. Naar wij vernemen, heeft de Koningin zich bereid verklaard a.s. zomer een be zoek aan Zeeland te brengen, mede in verband met de feesten ter herdenking van de 850-jarige onafhankelijkheid van Middelburg. Emlgratie Cenirale Holland. In het nummer van Vrijdag namen wij mededeelingen op omtrent de on langs gestichte Emigratie Centrale Hol land, die zich de behartiging der over- zeesche emigratie van Nederlanders ten doel stelt. Naar blijkt, vereischen de ons verstrekte inlichtingen omtrent deze nieu we belangrijke organisatie eenige verbe tering. Het ligt niet in hare bedoeling, arbeiders te doen emigreeren naar Frank rijk en België, aangezien de emigratie naar deze landen reeds op zeer bevredi gende wijze door de regeering is geor ganiseerd. De „Emigratie Centrale Hol land" stelt zich daii ook voor, meer spe ciaal de ottsröeesche emigratie te be vorderen, waarbij natuurlijk voeling zal worden gehouden met hetgeen van re- geerings- en andere zijde reeds wordt gedaan ten aanzien van emigratie naar andere landen. Wat het aantal emigranten betreft, zal men dit geheel moeten laten afhangen van de omstandigheden, meer speciaal van den economische^ toestand, Zoowel hier te lande als in de overzeesche ge bieden van vestiging. De postcbèque- en girodienst. De directeur van den postchèque- en girodienst heeft aan de Kamér van Koop handel en Fabrieken voor het Land van Maas en: Waal bericht, dat omtrent het tijdstip van de heropeiv'ng van den dienst nog niets kan worden meegedeeld. Uit Stad en Provincie. (ZIERIKZEE. De lezing, 'wélke dr. v. Deinse uit Rotterdam Vrijdagavond in de Concertzaal voor „Algemeene Ontwikke ling" h:eld over „Walvischachtige dieren", Iwérd nog door geen 40 belangstellenden gevolgd, hoewel dit onderwerp zeker de aandacht van meerderen verdiende, voor al ook doordat dr. v. Deinse niet alleen een uitstekend docent, maar ook een aangenaam verteller bleek, f In de zeeën van onzen aardbol komen ongeveer 150 soorten walvischachtige die ren voor, waarvan de groote walvisch', de potvisch de dolfijn, de zwlaardviscb en de brutnv'sch wél tot de meeste bé kende mogen gerekend worden. De groote walvisch, die in de Pool- zeeën voorkomt en Waarop onze voor vaderen jacht maakten (de Groenland vaart). is een zoogdier, dat een lengte kan bereiken van 18 a 20 M., met een gewacht van pl.m. 150.000 k.g. De groot ste soorten hebben een speklaag van pl.m. 40 c.M.. zoodat men begrijipt, dat van zoo'n kolossaal dier heel wat traan gekookt kan worden. Tegenwoordig 'Wordt de walvischtraan reuk- en smaak loos gemaakt en voor het fabficeeren van margarine gebnrkt. Dr. van Deinse besprak onder meer den lichaamsbouw van deze zonderl'nge zoog dieren. de 'borstvinnen (de voorpooten), de -gehoororganen, de tanden (potvis- schen) de baleinen (Groenl. walvisch), den torpedovorm en de accoladevormige staart, het voortbewegingsorgaan dezer dieren. Ter -illustratie zijner voordracht had de spr. eenige potv'schtanden, Wal vischtraan, kopskeletten van bruinvis- schen en dolfijnen medegebracht, dia in de pauze van meer nabij konden worden bezien. Na ae pauze werd door lan taarnplaatjes verduidelijkt hetgeen spr. in het eerste deel zijner belangwekkende voordracht had gedoceerd. jDREISCHOR. 't Gebeurde dezer dagen hier, dat men voor een drijfjacht een jager te wein'g had. Men kwam toen op het ioée den 81-jarigen heer P. Jonker te Brouwershaven uit te noodigen. Deze krasse grijsaard kwiam en joeg 3 opeen volgende dagen met het gezelschap den polder af. Met zijn gewone wiskunstige zekerheid en mooit falend schot, schoot hij zelfs den. eersten dag 6 van de 7 hazen, de 'buit van d'en -dag. Een" ge lukkige ouderdom! f NIEUWERKERK. Met ingang van 1 Februari a.s. is aan den rijksveldwachter brig. tit. J. Paulusse alhier, op Zijn ver zoek eervol ontslag verleend uit Zijne betrekking. i BRUINISSE. Door de ver. „Landbouw'- belang", Wérd in het Hótel Storm Vrij dag eene vergadering gehouden, Waarin gelegenheid gegeven werd tot het be talen van het krachtvoeder. Daarna open de de voorzj'.tter dhr. Joh. Padmos Fz., de vergadering. Waarna de secretaris, dhr. F. O. van Vessem, de notulen der vorige bijéénkomst voorlas. Deze werden onder dank voor de goede redactie goedge keurd. Vervolgens wérd mededeeling ge daan van enkele ingekomen stukken, w'.o. een schrijven van den heer van Hout van St.-Annaland, Waarin deze zich be reid verklaarde voor de vereeniging eene lezing te komen houden over „Teelt en aardappelen en sorteeren". Daar inwil liging van het aanbod gewenscht voor komt en dit voor de vereeniging geen kosten zal veroorzaken, Wordt besloten genoemden heer te melden, dat gaarne van zijn voorstel gebruik gemaakt zal worden, Bij de verkiez'ng van twee le den van het bestuur wérden de aftre denden, de heeren J. C. Bolier en K. Geluk met nagenoeg algemeene stem men herkozen. Beiae heeren namen on der dank voor het opnieuwi -'n hen ge- stelde vertrouwen hunne benoeming aan. Door den penningmeester, dhr. K. Geluk, 'Wordt alsnu rekening en verantwoordmg gedaan van zijn gehouden beheer. Daaruit bleek, aat de inkomsten be droegen f 54647,025, zoodat het nadee- lig saldo f 98,45 bedroeg. Waar de ver eeniging nog f 670 op de Scheldebank heeft staan, verminderde d:t te goed dus met f 98,45 en bedraagt dit nu f 571.55. Eene commissie bestaande uit de heeren J. A. Hanse en J. Goudzwaard, bevond na onderzoek de rekening in de beste orde en adviseerde dus tot goed keuring. De voorz. dankt alsnu den pen ningmeester voor zijn nauwgezet beheer en de Commiss-'eleden voor de moeite van hun onderzoek. Bij de rondvraag doet dhr. F. Kik de vraag, of het n:et moge lijk zou zijn eene regeling te treffen, waardoor de leveranciers van landbouw producten niet zoo lang op' hun geld moeten wachten, maar dat reeds bij de aflevering ontvangen. Deze vraag gaf aanleid'ng tot eene belangrijke bespre king. Na beëindiging daarvan werd de vergadering door den voorz'tter met een woord van dank aan de aanwezigen voor hun opkomst, gesloten. De Nieuw'jaarscoHecte heeft ;n deze gemeente f 285,06 opgebracht. ST.-ANNALAND. De bevolking van onze gemeente vermeerderde in 1923 met 65 Zielen en bedraagt nu 2592. Geboren Zijn er 70, terwijl er 29 stierven. Huwe lijken Zijn er 23 gesloten, tegen 24 in 1922. (POORTVLIET. Voor eén stampvolle zaal er moesten mensehen teruggewe zen wérden gaf de Zangvereeniguig „Vooruitgang zij ons Streven", onder de verdienstelijke leiding van mej. C. M. Ista, een keurig geslaagde uitvoering. Vooral het nummer „Morgenwandeling" van Becker wérd op loffelijke wijze ten gehoore gebracht. De zang wérd afge wisseld met verschillende samenspraken en tooneelstukjes, die de lachspieren da nig in beweging brachten. De executanten oogstten veel applaus van het publiek dat zeer voldaan huiswaarts keerde. De perzik smaakt naar meer AANBESTEDINGEN. SIRJANSLAND. Bij de gehouden jaar vergadering op 4 Januari werd tevens aanbesteed: kunstmest en veevoeder, w'aarvan minste -"nschrijvers wqren, voor super 14 o/0) Zeeuwsche voeder, Zierik zee, f 2j,83; kalizout 20 o/0i idem1, f 2,37; ammoniak super, idem f 7,95; katoen- meel idem f 15,75; voor Zwavelzuur, P. J. van Aardenne, Dordtv f 16^53; Patent kali, idem' f 71,50; voor Mixed Maïs f 11; La Plata f 11.30; C. v. d. Berge, Sir- jansland; voor Lijnschilfers, J. P. Huij- ser, Rotterdam, f 15,95; voor chil'sal- peter, le en 2e levering, .H. Kooman te Dirksland, prijs gehe'm; voor klaver zaad, „De Nieuwe Walcheren", Middel burg, voor f 121; alles per 100 k.g. ONDERWIJS. DREISCHOR. Voor de betrekking van hoofd der J>. L.. S. hier, vacature den heer M. T. van Staalen, hebben zich 9 sollicitanten aangemeld. LANDBOUW EN VEETEELT. Scheiding van hanen en hennen.^S Op de intern, pluimveetentoonstelling te Den Haag zal een inzending van de Ned. genetische vereeniging voor weten schappelijke teelt te zien zijn, zeer inte ressant voor pluimveehouders. Het zijn praeparaten voor Z.g.n. scheikuikens. Men kan door een bepaalde kruising van twee, ieder op Zich zelf fokzuivere ouders, be reiken, dat onmiddellijk bij de geboorte hanen en hennen van elkander geschei den kunnen worden. Men is daardoor in staat, de hanen onmiddellijk van de hand te doen, om verlies hiermee te voorko men. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Lage Zwaluwe, H. J. Hondera te Zoeterwoude. Te Nieuw- Dordrecht (toez.), oand. A. Wartena te Zevenaar. BedanktVoor Wierden (O.), W. Deur te Zegveld (b(j Woerden). Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Harlingen, H. Hoogen- doorn te Vlaardingen. Bedankt: Voor Bunschoten 8. v. d. Mr-g=7T:- - POST EN TELEGRAPHIE. pe door middel van een stempel of z.g. zelfdrukinrichting verkregen stukken zullen Worden aangemerkt als werktui gelijk vermenigvuldigde stukken, die, mits biji ten minste twintig volkomen gelijik- luidende mét elkander overeenstemmende exemplaren gelijktijdig ter post bezorgd, op den voet en tegen het tarief van ge drukte stukken zijn toegelaten. VAN HEINDE EN VER. Tengevolge van den hevdgen sneeuw val en de groote koude zijn in Slavië groote troepen wolven uit de bergen naar de vlakte afgedaald. In een plaatsje is een naar huis keerende vrouw door wolven verscheurd. In Neder-Silezië heeft.de onophou delijke sneeuwval noodlottige gevolgen gehad. Overal staat het verkeer volkomen stil, de treinen zijn ingesneeuwd, zoodat kolen en andere belangrijke vrachten voor de industrie niet kunnen vervoerd wor den. Op enkele plaatsen' zijn de rails onder meters-hooge sneeuwmassa's be dolven. Alle havens langs de Zweedsche kust dreigen door het ijs geblokkeerd te worden. In Skane (de zuidpunt van Zwe den) en langs de westkust heerscht' een temperatuur als in Norrland (het noor delijkste deel). Verwacht wordt, dat de ijstoestand dezen winter even ernstig zal worden als twee jaar geleden. Bij Spandau hebben een 15-tal gewa pende bandieten, na de bedienden be dreigd te hebben, een inval gedaan in het kantoor eener margarinefabriek, waaruit Zij 10.000 goudmark medenamen. Bij een ontploffing in de mijn Rho- samnan in het bekken van Swansea (Eng.) zijn zes mijnwerkers gedood. Hun lij ken Zijn onherkenbaar verminkt. Later is nog een mijnwerker, die zwaar gekwetst was, overleden. Het Eng. ministerie van landbouw heeft meegedeeld, dat er een-en-dertig nieuwe gevallen van mond en klauw zeer zijn gemeld. Tot dusver zijn afge maakt 68.161 koeien, 24.992 schapen, 32808 varkens. Aan schadeloosstelling is betaald 2.024.000 pond sterling. De -Perzische regeering besloot tot den verkoop van een gedeelte der kroon- juweelen over te gaan, ten einde de voor spoorwegaanleg benoodigde gelden te verkrijgen. Volgens de berichten in de bladen heerscht in geheel Italië een strenge kou de, terwijl veelvuldig lawines voorko men. De lagunen van Venetië zijn dicht gevroren. Volgens prof. Fournier Dalbe, een Vooraanstaand Britsch geleerde, staat dé wereld aan den vooravond van een groo* ten wetenschappelijken vooruitgang in de richting van de „televisie", waarbij het mogelijk zal zijn op grooten afstand te zien, zooals men thans bij draadlooze telefonie geluiden op Verren afstand kan hooren. Naar verluidt zal de Noorsche Stor ting eerstdaags een wetsontwerp aan nemen, waardoor een eind gemaakt wordt aan het „droge" regime. Noorwe-1 gen heeft nieuwe inkomsten noodig, ter wijl bovendien de handhaving van het drankverbod zeer kostbaar is. In New-York Zal een nieuwe wol kenkrabber gebouwd wordeh van 35 ver diepingen. De bouwkosten worden ge raamd op 18 20 millioen dollars. Venizelos is tot' president der Grieksche Nationale Vergadering geko zen. De beVolking van Europa is in de 19e eeuw ongeveer verdrievoudigd van 175 millioen menschen in 1801 is zij ge stegen tot 447 millioen in 1910. In Europa, het dertiende deel van het bewoonbare oppervlak der aarde, woont meer dan het vierde deel der menschheid. Volgens bericht uit Moskou heeft een aardschok in de streek van Samar kand vierhonderd huizen vernield. Er zijn 83 slachtoffers, verdeeld over twee dor pen. Een hulpactie is op touw gezet. De toestand te Parijs tengevolge van den was van de Seine is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag nog verergerd. Verschillende waterkeeringen zijn door- gesiepeld. De muur, welke het begin van den tunnel bij het station Invalides be schermt, is over een lengte van 25 a 30 M. bezweken, waarop het water zich in den tunnel heeft gestort. Er is thans in de Ver. Staten een be weging gaande, om! de films, waarvoor Mabel Normand gespeeld heeft, in den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1