Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiëni Vaandag 24 Dec 1923 zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. Heeren Kantoorhouders, Boekhandelaars en Agenten NIEUWJAARSWENSCHEN H.H. Correspondenten DIENSTPLICHT. Nieuwjaars-Collecte. buitenland. binn e n l a n d. Prl<» per B maanden f 1,50, franco por post f 1,80. Voor hot buitenland por Jaar f 10,—. Afzonderlijk© nummert 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag, van 1—8 regelt 60 oti. van 4 regelt en daarboven 20 ott. per regel. Reclames 80 ott. p. regel. BJJ contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11022. °p ■»- Dlr J. DE LOOZE Jr. Ultt-Mcl. U. J. KOSTE». *m yódr 11 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. verzoeken w|j ons met den moesten spoed de in hnn bezit z|]nde te doen toekomen. Na Vrijdag 28 dezer, uiterlijk 's voormiddag» 11 ure kan geen enkele NienwjaarswenBch meer worden aangenomen. DE djkeCTEDR. Z|j, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Jan. a.s. ver schijnende nummers GRATIS. Htf* Wegeng het KERST- FEEST zal de Nieuws bode a.s. Woensdag utet worden uitgegeven. DE DIRECTEUR. die ons opgaaf verstrekken der Predikbeurten en die voor Zondag 30 Dec., Oudejaars avond of Nieuwjaarsmorgen nog niet hebben gezonden, gelleven dit omgaand te doen. DE REDACTIE. INSCHRIJVING voor dbs De BURGEMEESTER van Zierikzbb maakt bekenddat in JANUARI a.s. voor den dienstplicht moeten worden ingeschreven per»oneD, die geboren zyn in 1905. Voor de aangifte ter inschrjjving zal in het bjjzonder gelegenheid worden gegeven ter gemeentesecretarie op iederen werkdag, des voormiddags van 9—12 uur. Omtrent deze inschrjjving en omtrent de inschrijving, die in sommige gevallen binnen een anderen termjjn moet plaats hebben, gelden de volgende bepalingen van de Dienst plichtwet en van het Dienstplichtbesluit. Wie wól en wie niet ingeschreven moeten worden. Art. 6 der wet. 1. Behoudens de bepaling yan het tweede lid wordt voor den dienst plicht ingeschreven a. de Nederlander, die op 1 Januari van het jaar, waarin hij 19 jaar oud wordt, in Europa woonplaats heeft of wiens wettige vertegenwoordiger op genoemd tjjdstip in Europa woonplaats heeft; b. de niet-Nederlander, die op genoemd tgdstip ingezetene is. 2. Voor den dienstplicht wordt niet inge- geschreven de ingezetene, niet-Nederlander, die blijkt te behooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aan verplichten krijgs dienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van weder- keerigheid is aangenomen. In Welke gemeente de inschrijving moet geschieden. Art. 8 van het besluit. 1. De inschrjjving voor den dienstplicht geschiedt: <z. indien de wettige vertegenwoordiger in Nederland woonplaats heelt, in de ge meente, waarin deze woonplaats is gelegen b. indien de in te schrijven persoon in Nederland woonplaats heeft, in de gemeente waarin deze woonplaats is gelegen, tenzjj hij een wettigen vertegenwoordiger heeft, die in oen andere gemeente in Nedeilnnd woon plaats heeft; c. indien noch de in te schrjjven persoon, noch zijn wettige vertegenwoordiger in Ne derland woonplaats heeft: te Amsterdam, zoo de in te schrijven per soon of is diens woonplaats buiten Europa gelegen zjjn wettige vertegenwoordiger woonplaats heeft in Duitschland of Zwitser land te Rotterdam, zoo de in te schrijven per soon of is diens woonplaats buiten Europa gelegen zijn wettige vertegenwoordiger woonplaats heeft in België, Frankrijk of Groot-Brittannië en Ierland te s-Qravenhagezoo de in te schrjjven persoon of is diens woonplaats buiten Europa gelegen zijn wettige vertegen woordiger woonplaats heeft in een ander deel van Europa 2. Voor de toepassing van het vorig lid wordt in aanmerking genomen de woonplaats, die de ingevolge art. (J der wet in te schrijven persoon of zijn wettige vertegenwoordiger had op 1 Januari van het jaar, waarin eerst bedoelde persoon 19 jaar oud wordt, of de woonplaats, die de ingevolge art. 7 der wet in te schrjjven persoon of zjjn wettige ver tegenwoordiger had op den dag, waarop het in dat artikel bepaalde van toepassing is geworden. Aangifte ter inschrijving. Art. 8 der wet. 1. Behoudens de hier onder vermelde uitzonderingen geschiedt de inschrjjving voor den dienstplicht op aangifte bjj den burgemeester der hierboven vermelde gemeente. 2. De aangifte geschiedt door den in te schrijven persoon zelf of bij verhindering door zjjn wettigen vertegenwoordiger; zjj kan geschieden door tussehenkomst van een daartoe schriftelijk gemachtigde. 3. De aangifte geschiedt a. voor zooveel betreft de ingevolge art. 6 in te schrjjven personen, in de maand Ja nuari van het jaar, waarin zjj 19 jaar oud worden Tegen schraalheid en open springen der huid. Pu rol 1* doozen 90, 60 en 30 ct. Bjj apoth. en drogisten. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzee brengen ter kennis van de ingezetenen dat, ter verlichting van den nood der armen, op Vrijdag 28 December a.sdes middags eene Collecte zal gedaan worden, om nit het beloop daarvan eene buitengewone uitdeeling aan alle behoeftigen te doen, eu verbieden aan alle behoeftigen om op 1 Januari eerstkomende aan de wo ningen der ingezetenen rond te gaan, om, onder voorgeven van Nieuwjaar-wenschen, te bedelen. Zjj noodigen de ingezetenen uit, om op den aanstaanden Nieuwjaarsdag geene giften aan hunne huizen uit te reiken aan zoo danige armen die, ondanks dit verbod, aan de woningea mochtkomen bedelen, en verzoeken hen op den 289ten December a.s. milde bgdragen in de Collecte te doen en alzoo mede te we ken aan het doel, hetwelk het Bestuur zich voorstelt Zibrikzee, den 24 December 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER YAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. W1TTERMANS, Secretaris. b. voor zooveel betreft de ingevolge art. 7 in te schrjjven personen (zie hierna), binnen dertig dagen na den dag, waarop het in dat artikel bepaalde op hen van toepassing ia geworden. Art. 9 van het besluit. 1. Zonder aangifte wordt voor den dienstplicht ingeschreven, hjj die: a. is opgenomen in een krankzinnigen-, idioten-, doofstommen- of blindengesticht, een rijksopvoedingsgesticht, een tuchtschool, een gevangenis of een rijkswerkinrichting b. ingevolge art. 39 van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking van de Re geering is gesteld en niet in een rijksopvoe dingsgesticht is opgenomen e als vrjjwilliger behoort tot de land macht, de zeemacht of de overzeesche weer macht, uitgezonderd den vrjjwilligen land storm. Inschrijving vóór den gewonen tjjd. Art. 14 van het besluit. 1. Hjj, die een jaar eerder wenacht te worden ingeschreven dan naar zjjn leeftjjd zou moeten geschieden, vraagt daartoe met opgaaf van redenen toe stemming bjj een verzoekschrift, dat hg aan den Minister van Oorlog zendt vóór 10 Jan. van het jaar, waarin by 18 jaar oud wordt Hjj legt daarbjj over een bewjjs van instem ming van zjjn wettigen vertegenwoordiger. De Minister stelt den bolanghebbende in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan ter zake van lichameljjke geschiktheid en licha melijke geoefendheidean en ander voor zoover niet bjj het verzoekschrift verklaringen ■zjjn overgelegd, waaruit de geschiktheid en de mate van geoefendheid voldoende bljjken Inschrijving na den gewonen t|)d. Art. 7 der wet. 1. Yoor den dienstplicht wordt ook of wordt opnieuw ingeschreven voor zoover hg niet reeds ingevolge art. 6 is ingeschreven a. de Nederlander, die na 1 Januari van het jaar, waarin hjj 19 jaar oud wordt, en vóór 1 Januari van het jaar, waarin hjj 25 jaar oud wordt, zijn woonplaats in Europa heeft gevestigd of wiens wettige vertegen woordiger in dat tjjdvak zjjn woonplaats in Europa heeft gevestigd b. hg, die in bedoold tjjdvak Nederlander of opnieuw Nederlander is geworden, indien bij of zjjn wettige vertegenwoordiger in Europa woonplaats heeft; c. de niet-Nederlander, die in bedoeld tjjdvak ingezeten# of opnieuw ingezetene is geworden d. de ingezetene, niet-Nodorlander, die in bedoeld tjjdvak ophoudt te behooren tot een staat, als bedoeld in nrt. 6, tweede lid (zie hiervoren). 2. Met betrekking tot het bepaalde onder c geldt ait. 6, tweede lid. Strafbepalingen. Art. 46 der wet. 1. Met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd vjjftig gulden wordt gestraft a. hjj, die niet voldoet aan een o.a- in gevolge art. 8, tweede lid, op hem rustende verplichting b. de voor den dienstplicht in te schrjj- ren of ingeschreven persoon en zjjn wettige vertegenwoordiger, die de in verband met deze wet van hem gevraagde opgaven niet of niet naar waarheid verstrekt c. diegene der bestuurders van krank zinnigen-, idioten-, doofstommen- ofblinden- gestichten, rijksopvoedingsgestichten, tucht scholen gevangenissen of rijkswerkinrich tingen, die niet voldoet aan een ingevolge art. 8, tweede lid, op de bestuurders rustende verplichting of die niet overeenkomstig door Ons te geven voorschriften opgaven verstrekt ter inschrijving voor den dienstplicht van in die gestichten opgenomen personen. 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden wordt gestraft hjj, die opzettelijk een der in het eerste lid bedoelde feiten pleegt. Opmerking omtrent vrijstelling. Bij de aangifte ter inschrijving bestaat gelegenheid om op te geven de reden van vrijstelling, die do in te schrjjven persoon vermoedelijk zal kunnen doen gelden. Beteekenffl van de uitdrukking „wettige vertegenwoordiger". Waar in de Dienstplichtwet of in het Dienstplichtbesluit wordt gebezigd d9 uit drukking „wettige vertegenwoordiger" wordt daaronder verstaan degeen, die de ouderlijke macht, de voogdij of de curateele uitoefent. Ziebikzbs, 21 December 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN 1 TAN RENGERSKERKE. Ken koningsdochter voor de reohtbnnk. Vijf dagen lang heeft geheel Weenen voor niets anders geleefd dan voor het proces-Milica Bosko Brankowitsj, het 29- jarige koningskind, dat als giftmengster voor de jury stond. Milica, de afstammelinge van de oude Servische koningen, was beschuldigd in 1922 beproefd te hebben professor Stülp- nagel en zijn geheele gezin te vergiftigen. Zij woonde als gouvernante in bij Stülp- nagels; zij werd verliefd op den veel ouderen professor, dien zij tot echtschei ding trachtte over te halen; toen dit niet gelukte, zou zij volgens het O. M. beproefd hebben het geheele gezin te vergiftigen. Talrijke vooraanstaande figuren uit de Weensche society woonden het proces bij, mannen zoowel als vrouwen. Milica wekte al dadelijk bij haar ver schijnen in de rechtzaal opzien; zij vroeg de ontruiming van de tribunes met de woorden: „Allen, <Jie hier kwamen, wer den daartoe alleen door nieuwsgierigheid gedreven, zij moeten vertrekken". Haar verdediging was al even sensationeel. In dien ik dit wenschte, zoo verklaarde znj, zou ik den titel van prinses van Servië kunnen doen gelden. In de 14e eeuw heerschte mijn voorvader, een schoon zoon van koning Lazar, als vorst over half Servië. In den slag van Kossowo- polje, waar Servië zijn onafhankelijkheid verloor, verried hij zijn land aan de Turken. Daarvoor werd hij gevloekt met een vloek, die thans nog voortleeft in de Servische sagen: „God verdoeme de Bran- kowitsien; moge nooit een hunner voor spoed deelachtig worden, noch tot wel vaart komen, moge het graan van hun akkers en de kinderen van hun huis niet groeien en bloeien". Mijn vader, zoo ver volgde Milica, was de laatste mannelijke afstammeling van ons ras. Deze vloek drukt op ons leven". De ambtenaar van het O. M. bezwoer de jury, zich niet door den nimbus van deze vrouw te laten verbluffen. De psy chiaters verklaarden Milica toerekenbaar, maar uiterst zenuwachtig. Den president van de rechtbank, die haar als dame behandelde, vertelt de correspondent van de „Voss. Z.'\ belee- digde zij door haar wijze van optreden tegen hem. Het regende In haar cel hu welijksaanzoeken, niettegenstaande in den loop van het proces bleek, dat Milica ten tweede male als giftmengster terecht stond. Even als vroeger werd ook thans niet bewezen, dat zij werkelijk had willen dooden, daar de toegediende hoeveel heden en het soort vergif niet voldoende waren. Met zes tegen zes stemmen werd de kwestie van moord ter zijde gesteld; zij kwam er af met twee jaar gevange nisstraf wegens het toebrengen van licha melijk letsel. Haar toeleg om haar rechters te impo- neeren, gelukte volkomen. En haar rech ters niet alleen. Het publiek, dat met binocles gewapend was verschenen, voeg de zij toe: „Het betreft hier geen ope rette, maar een ernstige zaak". Den rech ters verzekerde zijn, dat zij niet in staat waren de worstelingen van een vrouwen ziel te volgen en te begrijpen; geen oogenblik toonde zij eenig teeken van berouw, geen traan vergoot zij. Zij wilde overwinnen door "mponeeren. De presi dent liet haar op een stoel voor zich' plaats nemen, omdat hij haar niet als vorstin in de beklaagdenbank wilde zet ten. Ongehinderd verliet zij de zittings zaal, wanneer haar dit behaagde. Dan verscheen zij weer, dreef een getuige in een hoek, maakte een deskundige be lachelijk, sprak op voornamen toon, om het volgende oogenblik van taktiek te veranderen en bescheiden om verlof te vragen zich te mogen verwijderen gedu rende het verhoor van mevrouw Stülp- nagel. Twee jaar gaat de beroemd geworden Milica thans de gevangenis in. De Kshinetscrists. De Ned. zegt uit goede bron te ver nemen, dat min'ster de Visser „in elk geval" als hoofd van het departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen wenscht af te treden. Naar verluidt, zou minister Colijn genegen zijn de leiding van dit departement en dat van finan ciën op zich te nemen. Het staat er niet met zooveel woor den, maar men zal uit dit bericht wel moeten besluiten, dat thans op behoud of reconstructie van het huidige kabinet wordt aangestuurd. De postehèque- en girodienst. Dezer dagen zal men beginnen mei aan de rekeninghouders bij den post cheque- en girodienst toe te zenden een afschrift van de gereconstrueerde reke ningen-courant over het tijdvak van 25 Augustus tot 4 October j.l., teneinde hen in de gelegenheid te stellen de juistheid van de daarop voorkomende bedragen vast te stellen. Om spoedig een inzicht te kunnen verkrijgen in de resultaten der reconstructie, zal men het eerst verzen den der rekeningen boven no. 100.000, aangezien daarop slechts betrekkelijk weinig mutaties hebben plaats gehad. De afrekeningen worden voorafgegaan door een circulaire, waarin de toezending wordt aangekondigd, en vergezeld van een toelichting en van twee formulieren, strekkende: a. tot het verkrijgen van na der gewenschte inlichtingen; b. tot het kenbaar maken van instemming met de opgegeven bedragen, of wel van de daar tegen eventueel gerezen bezwaren. De gehuwde ambtenares. Naa>- het Nederl. Correspondentietu- reau ;n Den Haag verneemt, bestaat bij de regeering bet voornemen, de wacht geldregeling voor ambtenaren aldus te wijzigen, dat ambtenaressen, d:e geduren de de periode van voorbereiding van de ontslagregeling in het huwelijk treden, beschouwd zullen werden alsof zij na het in werk:ng treden van het besluit tot ontslagregeling gehuwd zijn. De wAlda(llgh»idapogtcegels. De oplaag van de weldadighe:dspost- zegel van 2 en 10 cent, waarvan de ver koop op de postkantoren 15 dezer is begonnen, is voor elke waarde 500.000 stuks. De voorraden, die op 16 Januari niet verkocht zijn, worden vernietigd. In het gunstigste geval kan ïlus de bate voor steun aan kunstenaars f 50,000 be dragen. Da bevolking van Nederland over 1922. Aay de statist'ek van den loop der bevolking :n Nederland ever 1922 ont leen en wij: Op het einde van 1922 telde ons land 7,086,913 inwoners. Het aandeel der vrou wen wordt voortdurend minder. De toe neming der bevolk:ng bedraagt 1.57 pet., in 1921 1.63 pet. Het aantal levend aangegevenen 181,686 1000 meisjes tegen 1057 jongens, bedroeg 25.9 per 1000 inwoners (27.4 'n 1921). Niettegenstaande de hooge huwelijkscij fers in 1921 en ook 'n 1922 is het ge boortecijfer in 1922 aanmerkelijk lager dan in 1921. In 1840 bedroeg het ge boortecijfer pl.m. 33 per 1000 inwoners; het steeg met schommelingen tot 37 in 1876 en daalde zoo goed als geregeld tot het lage cijfer van 24 in 1919, in de laatste jaren onder den invloed van den oorlog. Op het platteland is de ge boorte grooter dan in de steden. Het aantal onwettig geborenen (in de grocte gemeenten belangrijk grooter dan in d e kleine) bedroeg in 1840/9 per 100 géborenen 5.01, daalde voortdurend tot 2.10 in 1919, met een geringe stijging in 1920 (2.20) en 1921 (2.16) en in 1922 weer te dalen tot 2.02. Het aantal huwelijken, dat van 1840/9 tot 1870/9 sleeg van 7,39 tot 8.10 per 1000 inwoners, daalde met schommel'ngen tot 7,34 in 1918 en steeg in 1919 en 1920 resp. tot 8.56 en 9.58 om in 1921 en 1922 weer te dalen (resp. 9.19 en 8.70). Door echtscheidingen werden in 1922 1954 huwelijken ontbonden, terwijl 241 scheidingen van tafel en Tied plaats von den. De sterfte (op het platteland grooter dan in de steden en bij de vrouwen Jager dan bij de mannenx doch van liever lede gelijk wordend, in 1922 nog slechts 0.06 verschillend) is sedert 1840/9 (26.56 per 1000 der bevolking) zoo goed als ge regeld gedaald tot 1913 (12,35). In de oorlogsjaren 1914—1917 'Is zij gestegen tot 13,12 en in 1918 tot 17.22 -(griep epidemie). In 1919 en 1920 was het sterftecijfer resp. 13.17 en 11.95, terwijl 1921 een sterftecijfer aanwijst, kleiner dan ooit te voren (11.13). Het jaar 1922 geeft weer een iets hooger cijfer te zien (11.43). Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. Aan den per adverten tie gedanen oproep tot het bijwonen eener vergadering in de bestuurskamer der Ambachtsschool op Zaterdagavond j.l., tot het houden van besprekingen voor een te organiseeren Hu'svlij'ttentoonstel- ling i n Mei 1924, hadden slechts enkelen gehoor gegeven. Niettemin werden in een der lokalen der Ambachtsschool, onder presidium van Rheumatlek en Spierpijn. Spoedige verlichting van de pijnen en weldra genezing door Sanapirin* Tabletten (Mynhardt). Koker 75 cent. - By Apotheker# en Drogieten. - den heer J. H. Heimbach, de te treffen maatregelen besproken en een comité ge vormd. Het doel der Huisvlijttentoonstelling js de huisvlijt meer algemeen te doen wor den en vooral ingang te doen 'vinden bij de jongere generatie. Van de jongelui wordt ditmaal iets meer verwacht dan de vorige keer, toen de volwassenen vooral hadden ingezon den. Enkele leden van bet comité zijn gaarne bereid de jongelui in 't begin leiding te geven, wanneer zij iets willen maken voor de tentoonstelling. Binnen kort wordt op ruime schaal een circu laire verspre'd, waarop nadere toelich tingen tot deelneming worden bekend gemaakt. De vergadering besloot aan mevr. Fok ker van Crayenstein van Rengerskierke het eere-voorzitsterschap op te dragen en den heer P. v. d. Have te Heemstede tot eere-lid der te houden tentoonstlelbng te benoemen. Prijzen zullen beschikbaar worden gesteld voor verschillende leef tijden; zij zullen bestaan uit medailles en kunstvoorwerpen. 'We wekken gaarne de jongere gene ratie op ons eiland daar buiten is me- dedingmg uitgesloten met aandrang op reeds thans, nu ae avonden zoo lang zijn, te beginnen aan een stukje huisvlijt, dat op de komende tentoonstelling een goed figuur zal maken. De collecte, welke Zondagavond j.l. tijdens de Kerstviering der Vrijzinnige Zondagschool in de Kle:ne Kerk alhier werd gehouden ten bate der Kerstviering van de Zondagscholen in Duitschland, dieeft opgebracht da somma van f 64.78. Door de vereeniging voor Kamer muziek a'.h:er, werd Vrijdagavond, onder leiding van den hec h. v. Praag en met medewerking van den heer Peter Saenen (viool) leeraar aan 't Konuklijk Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen, voor een volle Concertzaal een concert gegeven, dat buitengewoon in den smaak is gevallen, n'et alleen door 't spel der leden, die de met zorg gekozen num mers uitnemend vertolkten, maar ook door een koor van 16 zangers en zange ressen, welke een 3-tal liederen zeer verdienstelijk u'tvoerden. De vereeniging voor kamermuziek be schikt over versche'dene der beste krach ten, die wij h:er op muzikaal gebied heb ben, waardoor iets heel moois kon wor den ten gehoore gebracht op vocaal en instrumentaal terrein. Voegen we hierbij het prachrige viool spel van den heer P. Saenen, dat ent housiast werd toegejuicht, dan vormde dit alles een avona van kunstgenot, waar mede we hier nooit erg verwend •wor den, hoewel ae laatste jaren daarin eenige verbetering is gekomen. Den directeur werden bloemen aan geboden, evenals den heer Saenen, die herhaaldelijk teruggeroepen, nog één nummer ten beste gaf. De jonge vereeniging mag met dank baarheid op dezen avond terugzien door 't succes dal ook ditmaal werd behaald. Van de firma Janssen Bierens, Stoomververij en Chem. Wasscherij „De Regenboog" te Tilburg agent f.a Joh. den Boer te Zierikzee ontvingen wij een fraaie maandkalen der, waarop een reproductie van een Engelsche gravure, voorstellende een bloemenmeisje. A. W. Sijthoff's Uitgevers-Mpij. te Leiden gaf ook dit jaar weer een Kerst nummer uit. De gekleurde omslag ver toont een stadsdeel bij' winter. De eerste plaat geeft het Kerstverhaal weer, een reproductie van een onbekenden middel- eeuwschen meester, terwijl voorts een fraaie^ plaat „Najaarsstemming in 't Haag- sche Bosch", benevens kerstverhalen, het geheel tot een aantrekkelijke uitgave maken. De firma Jongmans deelt ons mede, dat bij haa- eenige prijzen zijn gevallen, w.o. van f 1000, op de door haar ver kochte sportobigaries en zendt ens te vens een trekkingslijst van de „Mpij. Na tionaal Sportpaleis" ter controle, welke ieder op haar kantoor kan komen u't- oefenen wat betreft "de juistheid der ge vallen prijzen. De trekking van de 5e uitgifte heeft 5 Januari a.s. plaats te 's Gravenhage. Men leze de in dit num mer opgenomen desbetreffende adverten tie. Wij maken onze lezers attent op een in dit nummer voorkomende ad vei-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1