Zierikzeesche A Nieuwsbode abonnement: Woensdag 19 Dec. 1923. zierikzeesche courant. advertenti£n i Nieuwjaarswenschen. Nieuwjaarswenschen. binnen lan d. Prlji per 8 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het bnitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlako nxtminers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 80ste JAABGANG. Oir k. L DE LOOZE Jr. van 1—8 regels 60 ots. van regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. No. 11020. Inzon<Ung °P don ▼an uit- tl, J. lOSTEli. T0<Jrn™- In het met 1 Jan. a.s. verschijnend nummer van ods blad worden evenals vorige jaren opgènomen De prijs hiervan ls van 1—5 regels 75 cent, elke regel meer 15 oent. De Inzending kan geschieden tot en met Vrijdag 28 December, uiterlijk 's voormiddag» 11 ure. Z|j, die ïleh van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Jan. a.s. ver schijnende nummers GBATI8. De gehuwde ambtenares. Ter aanvulling van het bercht, dat de minister van binnenlandsche zaken zich omtrent het ontslag van de gehuwde amb tenares heeft gewend om advies tot de Centrale commiss:e voor georganiseerd overleg, meldt De Cour., dat het vol gende ontwerp-kcninkiijk besluit aan de commissie is voorgelegd Art. 1. Vrouwelijke ambtenaren, die in het huwelijk treden, worden met in gang van den dag van haar huwelijk eer vol uit 's lands dienst ontslagen. Art. 2. De in art:kel 1 gestelde regel lijidt uitzondering a. wanneer de vrouw den vijjf-en-veer- tigjarigen leeftijd h^eft bereikt b. wanneer ambtelijke werkzaamheden kunnen worden verricht in de echtelijke woning of in een localiteit, welke bin nenshuis gemeenschap heeft met die wo ning c. wanneer dit door Ons, u:t hoofde van de omstandigheid, dat het ambt als een bijbetrekking kan worden waarge nomen, hetzij voor een speciaal geval, hetzij voor een bepaalde categorie van ambten, wordt bepaald. Do Rijksmiddelen. De thans gepubliceerde middelenstaat toont duidelijk aan, dat de magere j'aren gekomen zijn, want de maand November maakt een hoogst ongunstigen indruk. In deze maand is f40,17 millioen ontvan gen tegen f50,92 millioen in 1922, zoodat de achteruitgang f 10,75 millioen heeft be dragen. De successierechten maakten in de afgeloopen maand wederom een slecht figuur. Er vloeide uit deze bron f 4.55 millioen in de schatkist, tegen f 9,11 millioen in 1922; achteruitgang dus f4.56 millioen. De Rijks-inkomstenbelasting bracht f8 millioen op tegen f 14,33 millioen in No vember 1922. Dank zij de goede opbrengsten in de eerste helft des jaars, is in de eerste elf maanden toch nog f31,40 millioen meer ontvangen dan elf twaalfde der raming, hoewel f 30 millioen minder dan in dezelf de periode van het vorige jaar. Het is aan dit aanvankelijk nog ruime vloeien van de inkomstenbelasting te danken, dat ondanks de sterke tegenvallers der laat ste maanden tot dusverre de totale raming der gewone inkomsten nog met f23 millioen is overtroffen, hoewel de middelen in steeds toenemende mate bij het vorig jaar ten achter blijven. De dividend- en tantièmebelasting ver toont een verderen achteruitgang. Zij bracht fl.08 millioen op, tegen f 1,25 mil lioen verleden jaar. Van de accijnzen kwam uit suiker circa 3 ton meer binnen. De bate uit het gedistilleerd verminderde met bijna vier ton. De opbrengst ad f4.72 millioen blijft thans bij een twaalfde der raming 21/2 ton ten achter. In de eerste elf maanden werd f 9 millioen minder ontvangen dan geraamd was, en f8 mil lioen minder dan in dezelfde periode van 1922. De tabaksaccijns bracht thans ruim 3 ton meer op, maar is toch nog een klein half millioen beneden de raming. De overige middelen vertoonen bijna alle een aohteruitgang. Behalve de grondbelasting, de suiker accijns en die op tabak, hebben alleen zegel- en registratierechten aanmerkelijk meer ingebracht. Bij de zegelrechten be draagt de vooruitgang f145.000. Hiervan komt eChter f112.000 op rekening van een grooter opbrengst der beursbelasting, dank zij de grootere bedrijvigheid in den effectenhandel. De opbrengst der oorlogswinstbelasting over de eerste elf maanden is teruggeloo- pen tot f 13,32 millioen, tegen f 31,24 mil lioen verleden jaar. Uit de leeningsopcen- ten kwam f 11,59 millioen binnen (v. j. f 15,03 millioen) en in de eerste elf maan den f98,35 (v. j. f 122,21) millioen. Het leeuwendeel van den teruggang komt op rekdning van de Verdedigings- en van de Inkomstenbelasting. In het geheel hebben de Rijksmiddelen in de eerste elf maanden f 506,60 millioen opgebracht, .tegen f584,86 millioen ver leden jaar, waarvan uit de gewone in komsten f 394,93 tegen f 431.42 millioen. Er bestaat dus een achteruitgang van f36.49 millioen bij de gewone en f78.26 millioen bij de totale inkomsten der schat kist in deze periode. De Kabinetscrisis. (.Wegens het voortduren van de kabi netscrisis heeft de Koninklijke familie van haar voornemen afgezien, de Kerstdagen op Het Loo te gaan doorbrengen. Het radicale middel. Naar aanleiding van de 30 zittingen van den Amerikaanschen Raad aan de begroeting gewijd, schrijft „Wijsneus" m het „Hdbl.". dat er maar één middel is om aan de „welsprekendheid" van de vroede vaderen een eind te maken. „Indien de Amsterdamsche Pers eens weigerde verslag te geven van zittingen na 30 November! In drie dagen zou dan alles afgehandeld zijn. Zoodra raadsle den niet „gereporteerd" worden is de mop voor de meesten eraf. Dan brengen hun protesten, hun interrupties, hun in terpellaties hun geen openbaar succes. 'Want „publiciteit" is 90 pCt. van hun polit.'ek bestaan. Hoeveel kiezers stem men op een raadslid om 't werk, dat hij in commissies binnenskamers verricht? Wil de pers eraan Zij hespaart zich zeif daarvoor veel gegaap jp de perstribune, veel pap'er, inkt en zetloon den lezer veel tijd en verveling der gemeente present'egeld en der wereld veel nonsens. Alle bladen, wier partijgenocten -n den raad zitten niet om hun woorden, maar om hun raai en daad. zullen zeker meedoen. Wie doet n:et mee Uit Stad en Provlnole Z1ERIKZEE. Dinsdagavond had Jen een 40-tal genoodlgden gehoor gegeven tot het bijwonen eener bijeenkomst, welke ten huize van inej. de wed. Verwer plaats had, tot het houden eener be spreking om te komen tot de oprichting eener lceszaalvereenigfng met bibliotheek voor Schouwen-Duiveland. De heer J. H. Pik presideerde deze vergadering, welke geopend werd met een woord van welkom. Spr. stelde zich een tweetal vragen, n.l. „Is een leeszaal voor Zierikzee wel noodig", Wcrdt er ten opzichte van de volksontwikkeling wel iets gedaan en voldoet d:e inrichting aan de eischen welke men daaraan mag stellen Spr. behandelde uitvoerig deze twee vragen, waarbij hij o.m. wees op de hier bestaande Nutsbibliotheek, die voorname lijk ontspanningslectuur verschaft. Zonder iets te kort tc doen aan het nut der Nuts- bibliolheek en erkennende wat het Nut voor het onderwijs heeft gedaan, vestigde spr. de aandacht op de behoefte aan ont wikkeling, welke langzamerhand anders is geworden. De behoefte aan ontspan ningslectuur wordt over 't algemeen min der, terwijl de vraag naar ontwikkelmgs- lectuur grooter wordt, door den strijd om het bestaan. Een aan de leeszaal ver bonden bibliotheek, zooals spr. die zich denkt, moet de werken van den nieuw- steo tijd bevatten, moderne lectuur dus, terwijl in de leeszaal dagbladen en tij J- schriften zullen worden gedeponeerd. De afgeslotenheid en de trag'sche ligging van ons eiland dringt des tc meer dat ieder z'n schouders onder dit werk zet. Het voorloopig comité heeft zich voorts tot het Nutsdepartemcnt gewend om te komen tot samenwerking, hetgeen wel niet is afgeslagen, maar ook niet vlot van stapel liep. Men zal evenwel trach ten de twee stroomingen in een bedding te leiden. Spr. heeft den indruk wanneer een leeszaal tot stand komt, het Nut zijn steun niet zal onthouden Van de gelegenheid, na de inleiding geboden, om algemeene beschouwingen te houden, werd een cuim gebcu:k gemaakt. Uit den boezem der vergadering werd met klem aangedrongen met het Nut samen te werken, en uitvoer g gespro ken over de financ'eele zijde van het vraagstuk en het gebouw, dat men denkt in te r'chten. De voorloopige voorzitter deelde mede, dat het comité het oog heeft op de oude gevangenis en dal men voor bescheiden eischen voor inrichting ongeveer f 1375 noodig heeft. Als inkomsten rekent men subsid'es van gemeenten, vereenigingen en contributies van een groot ledental, benevens een sticht'ngsfonds. Na langdurige discussies weed beslo ten tot oprichting der vereeniging over te gaan en daarvan aan het Nut kennis te geven, waarop de propaganda zal worden voortgezet. De ccntributiekwestie gaf aan leiding tot langdurige debatten. Tenslotte Werd een voorstel, om hen, die een jaarl. inkomen hebben van f 1500,— f 1 of meer en daarbovevi f 2 of meer contri butie te laten betalen, met algemeene stemmeti aangenomen. Tot leden van'het voorloopig bestuur, dat 9 personen'telt, werden na gehouden stemming gekozen de heeren C. Koopman Jr.. J. Catshoek, L. Doeleman, G. A. H. Wiebols, J. H. Pik, E. Hamburger, A. A. Meulendijk, H. v. d. Velde en I. de Broekert. Het bestuur werd opgedragen 't huish. reglement en de statuten te ontwerpen, welke in een volgende algemeene ver gadering 'ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. Het aantal leden, dat on- middeiijk toetrad, bedroeg 44, terwijl voorts van buiten Zierikzee verscheidene sympathiebetuigingen waren ingekomen, iwtelike zich natuurlijk als lid zullen op geven bij een der genoemde bestuursle den. Met klem vragen wij aan onze lezers hun schouders mede te willen plaatsen onder dit wferk van volksontwikkeling, waaraan hier op ons eiland groote be hoefte bestaat. In de Dinsdagavond 'n hotel „Ju liana" gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van de Zr'enkzeesche IJsver- eenig'ng werd na opening door den voor zitter, den heer A. J. Rfbbens, verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar, waaruit wij mochten vernemen, dat het ledental ongeveer stationa'r is gebleven. Voorts deed de secretaris voorlezing van zijn jaarverslag, terwijl wegens afwezig heid van den penningmeester, dhr. P. Klok, de heer A. C. Anker verslag uit bracht omtrent den financieelen toestand. De aftredende bestuursleden, de heeren Jac. van der Kloot, G. H. P. Ribbens en C. J. Verton, Werden met algemeene stemmen op een na ieder, herkozen. ZONNEMAIRE. Vergadering van den Gemeenteraad, gehouden op Vrijdag 14 Dec. 1923. Behalve 'Je heer van den Bout, zijn alle leden tegenwoordig. Na opening der vergadering zegt de heer Hooze, dat de timmerman geen aanzegging heeft gehad, om het hek op het schoolplein der O. L. School te herstellen. Spr. meent in de vorige vergadering met een kluitje in het riet te zijn gestuurd. De voorzitter zegt, dat er een opgave is en die strakjes te willen behandelen. De heer van Putte zegt te goeder trouw te hebben geant woord, daar hij niet wist, dat de tim merman nog niet was aangezegd. Bericht is ingekomen, dat bij Kon. besluit van 28 Nov. j.l. nog aan deze gemeente vol gens de Landarbeiderswet een voorschot van f4455 is verleend. Van het bestuur der bijz. lagere school alhier is ingeko men een verzoek om subsidie voor een te geven particulieren cursus voor ver volgonderwijs dezen winter, onder over legging van leerplan en lesrooster. Na eenige discussie wordt besloten aan dat bestuur voor een op te richten particu lieren cursus voor vervolgonderwijs gedu rende dezen winter volgens overgelegd plan, een subsidie te geven van f 1,50 per werkelijk gegeven lesuur voor hoog stens 14 weken van 8 uren, indien zich minstens 10 leerlingen aanmelden, en het aantal leerlingen gedurende den cursus niet daalt beneden zes. Voor toezicht op de beide cursussen voor vervolgonder wijs zal gevraagd worden de verzuimen op te geven. De gemeente-begrooting voor 1924 van Ged. Staten, voor eenige admi nistratieve wijzigingen terug ontvangen zijnde, wordt gewijzigd vastgesteld. Daar volgens de wet .wijziging noodig is van de verordening op dc invordering van de plaatselijke inkomstenbelasting, wordt deze gewijzigd en wordt ze, alsmede de verordening op dc heffing, met ingang van 1 Mei a.s. opnieuw vastgesteld. De voorzitter deelt een en ander mede be treffende de ochtendpostbestelling van 15 November tot 25 Februari a.s., tenge volge van de wijziging der dienstregeling van de R.T. M. Door dezen dienst blijkt het niet mogelijk de post eerder te ver voeren. Op een gehouden vergadering van burgemeesters te Zierikzee is be sloten een auto te doen rijden met de post tusschen Zierikzee en Brouwersha ven met financiëelen steun van de ge meenten op het eiland. De kosten hiervan bedragen f 26 per week of per gemeente omgeslagen 2 a 3 ct. per inwoner. Na eenige discussie wördt besloten voor 2 3 cent per inwoner in da kosten bij te dragen. Ver der is ingekomen een verzoek van M. Akkerdaas alh»er, om een bedrag van f 175 uit de gemeentekas, teneinde werk* loozen uit deze gemeente te werk te stellen aan het rooien van pl.m. 5 ge meten bosch. Daar alle gegevens ontbre ken, teneinde te kunnen beoordeelen welk percentage de gemeente zou moeten be kostigen, wordt deze zaak voor nader onderzoek aangehouden. Gebr. de Rijke verzoeken, ook namens andere schippers, de havenlichten te willen veranderen in gewone heldere scheepslantaarns. Daar het nut hiervan wordt ingezien wordt be sloten zulke lantaarns aan te schaffen. B. en iW. zullen een onderzoek instellen omtrent de kosten. De voorzitter deelt alsnu mede, dat het maken en plaatsen van het hek op 't schoolplein volgens op gaaf van Boot f 6,75 zal kosten, het geen Wordt goedgevonden. Betreffende het beschikken over een gedeelte van den tuin aan de o. 1. school, voor de ruiming der privaten, wordt aan B. en W. overgelaten met den tegenwoordigen pachter daaromtrent een overeenkomst aan te gaan. De heer Beije informeert naar de wanbetalers aer belastingen, voornamelijk het schoolgeld. De heer v. Splunder zegt daaraan iets te moeten toevoegen. Spr. zegt, dat het schoolgeld in deze gemeente zeer democratisch is geregeld, en vindt het eveneens hoogst onbillijk en afkeuringswaardig dat dit niet betaald 'wordt. De voorzitter geeft de toezegging,- dat aan ae :nvordenng -de hand zal worden gehouden. Dhr. Hooze vestigt de aandacht van B. en W. op de urinoir in de nabijheid der werkplaats van Van der Werff. Nadat nog is vast gesteld het suppppletoir kohier van de belasting op de honden, d:enst '23, -wordt de vergadering gesloten. STAVENISSE. Maandagmiddag werd alhier door het gemeentebestuur een proef genomen met het plaatsen van j eeti brandslang aan een der brandkranen I van de waterleid'ng. Zonder epniffpn ver hoogden druk van uit den watertoren, kon men gemakkelijk 't wijzerbord van! den toren bereiken. De resultaten waren] dus méér dan bevredigend. OUD-VOSSEMEER. Er wordt medege deeld, dat in het naburige Nieuw-Vosse- meer het medelijden met de noodlijdende Duitschers zóó groot was, dat de giften daarvoor ingezameld op het kleine dorpje bijna f 900 bedroegen. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 17 Dec. Door den kanton rechter zijn op 5 December j.l. veroor deeld wegens: Overtreding van de wet regelende de uitoefening der geneeskunst: J. B., 36 j„ zonder beroep te Rotterdam, f 10 b„ s. 10 d. h. Straatschenderij: C. B., 16 j., schippersknecht te Zierikzee, tlO b., s. 2 w. t.s. Overtreding van de Motor en Rijwielwet: W. den B., 57 j., landbou wer te Zierikzee, f 3 b., s. 3 d. h. Overtre ding van de Jachtwet: M- van D., 40 j., werkman te Duivendijke, f2 b., s. 2 d. h.; Ph. de J., 34 j., landbouwer te Duiven dijke, bij verst., f10 b., s. 10 d. h.; J. S., 52 j., kantoorhouder te Duivendijke, bij verst., f10 b., s. 10 d. h.; A. van der P., 28 veldarbeider te Eikerzee, bij verst., f5 b., s. 5 d. h. Overtreding van 't Regle ment van politie op de Rijkshavens (Tramweghavenreglement)J. C. van O., 31 j., schipper te St.-Philipsland, bij verst., f 15 b„ s. 15 d. h. Overtreding van het Zeeuwsche Stroomen Visscherijreglement: R. R., 30 j., visscher te Bouchaute, bij verst., f 15 b., s. 15 d. h., Ch. V., 40 j., visscher te Bouchaute, bij verst., f 15 b., s. 15 d. h.; J. S., 20 j., visscher te Zeebrugge, bij verst., f 15 b., s. 15 d. h., J. S-, 20j.> schipper te Zeebrugge, bij verst., f 15 b., s. 15 d. h. Overtreding Locaal Spoor en Tramwegwet: J.a van der W., 24 j., assis tent-apotheker te Rotterdam, bij vers., fl b., s. 1 d. h. Overtreding Reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland: I. C. B., 28 j., arbeider te Schuddebeurs, fl b., 1 d. h.; A. F., 29 j„ arbeider te Schud debeurs, fl b„ s. 1 d. ft.; J. S., 64 j., veldarbeider te Dreischor, bij verst., f2 b„ s. 2 d. h.; J. B., 50 j., landbouwers knecht te Dreischor, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; J. F., 30 j„ landbouwersknecht te Ellemeet, bij verst, f2 b., s. 2 d. h. Over treding van de IJkwet: hi H. van der W„ 21 j., tarreerder te BrJiaven, bij verst., f 1 b., s. 1 d. h., met verbeurdverklaring ijzeren gewicht; L. L., 24 j., bakker te BrJiaven, bij verst, f 1 b., s. 1 d. h., met verbeurtverklaring van het in beslag ge nomen koperen gewicht; H. de R', 62 j., landbouwer te Nieuwerkerk, bij verst, fl b., s. 1 d. h., met verbeurtverklaring van de in beslag genomen inhoudsmaat; L. B., 51 j., landbouwer te Nieuwerkerk, bij verst., f 1 b., s. 1 d. h., met verbeurt verklaring van de in beslag genomen in houdsmaat; A. H., echtg. van C. K., 42 j., zonder beroep te Nieuwerkerk, bif verst., f 1 b., s. 1 d. h., met verbeurtverklaring van de in beslag genomen inhoudsmaat; J. de V., 48 j., landbouwer te Nieuwer kerk, bij verst., fl b., s. 1 d. h., met verbeurtverklaring van de in beslag geno men inhoudsmaat; H. van de Z., 74 j., landbouwer te Nieuwerkerk, bij verst., f 1 b., s. 1 d. h., met verbeurtverklaring van de in beslag genomen inhoudsmaat; N. B., 24 j„ zonder beroep te Nieuwer kerk, bij verst, f 1 b., s. 1 d. h., met ver beurtverklaring van de in beslag genomen inhoudsmaat; M.a S., echtg. van J. J. v. K., 54 j., zonder beroep te Nieuwerkerk. bij verst., f 1 b., s. 1 d. h., met verbeurd verklaring van de in beslag genomen in houdsmaat; W. A. L., 28 j., timmerman té Nieuwerkerk, bij verst., fl b., s. 1 d. h., met verbeurtverklaring van het in be slag genomen gewicht; J. S., 29 j., veld arbeider te Nieuwerkerk, bij verst., fl b„ s. 1 d. h., met verbeurtverklaring van de in beslag genomen inhoudsmaat; J. B., h./v. van J. P. van D., 49 j„ zonder be roep te Nieuwerkerk, bij verst, f 1 b., s. 1 d. h., met verbeurtverklaring van de in beslag genomen inhoudsmaat; W. R., 38 j„ slager te BrJiaven, bij verst, f 1 b„ s. 1 d. h., met verbeurtverklaring van het in beslag genomen gewicht; O. V., beurt schipper te Duivendijke, bij verst., f 1 b., s. 1 d. h., met verbeurtverklaring van het in beslag genomen gewicht; J. Aran D., 30 j., winkelier te BrJiaven, bij verst, 3 maal fl b., s. 3 maal 1 d. h., met ver beurtverklaring van de 3 inhoudsmaten; Overtreding Motor- en Rijwielwet: J. J. de V., 44 j., handelaar te Zierikzee, bij verst., fl b., s. 1 d, h. Straatschenderij: A. R., 18 j., pakhuisknecht te Z.zee, bij verst., f 0,50 b., s. 1 d. h. Zich in kenlijken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg: Ch. H., 23 j„ los-werkman te Zierikzee, f 10 b„ s. 3 d. h.; A. P. de L„ 57 j., los-werkman te Zierikzee, bij Verst, f10 b„ s. 10 d. h.; S. v. D., 32j\ arbeider te Z.zee, bij verst., f10 b., s. 10 d. h.; J. E. de N., 31 j., koopman te Rotterdam, bij verstek, f 10 boete, s. 10 dagen hechtenis; E. Th. S., 38 koop man te Heerlen, bij verst., f 10 b., s. 10 d. h. Vrijgesproken: G. van Z., 17 j., veld arbeider te BrJiaven; L. van IJ., 70 j., landbouwer te Br.haven; L. M., 49 j„ landbouwersknecht te Br.haven. Overtre ding der Motor- en Rijwielwet: I. de H., 37 j., werkman te Zierikzee, bij verst., f2 b., s. 2 d. It; P. J. D., 32 j., werk man te Duivendijke, bij verst, f2 b., s. 2 d. h.; M. C. van der P., 29 werkman te Eikerzee, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; M. A. M„ 36 j„ landbouwer te Duivendijke, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; A. de R„ 27. j., landbouwer te Ouwerkerk, bij verst,. f2 b., s. 2 d. h.; C. van der M., 34 j., landbouwersknecibt te Oosterland, bij ver stek, f5 b„ s. 5 d. h.; M. Kj., 19 j.,koop man te Z.zee, bij verst., 2 maal f2 b., s. 2 maal 2 d. h.; C. H. P. van den B., 20 j^, chauffeur te Zierikzee, f 1 b., s. 1 d. b. Overtreding Algem. Politie-verordening van de gemeente Zierikzee: J. A. ten H., 20 j., landbouwersknecht te Zierikzee, bij verst., f 2 b„ s. 2 d. h. Overtreding Haven verordening van de gemeente Brouwers haven: A. P., 23 j„ schipper te Sliedrecht, bij verst., f5 b., s. 5 d. L; J. W. van B., 47 j., schipper te BrJiaven, bij verst., f 10 b., s. 10 d. h. Overtreding Algemeene Politie-verordening van de gemeente Zie rikzee: E. de N., 31 j., koopman te Rotter dam, bij verst., f 1 b„ s. 1 d. h., J. de G., 19 j„ koopman te Rotterdam, bij verst., fl b„ s. 1 d. h\; R. B.,'43 j., broodbakker te Zierikzee, bij verst., f5 b., s. 5 d. h. Overtreding Brandverördening van de ge meente Brouwershaven: I. J. v. d. V., 55 j., landarbeider; II. J. W. B., 51 j., landarbei der, beiden wonende te Br.haven, bij ver stek, ieder fl b., s. 1 d. h. Overtreding der Motor- en Rijwielverordening van de gemeente Nieuwerkerk: D. van S., 30 j., molenaar te Numansdorp, bij verst., f 10 b. s. 10 d. h. Vrijgesproken: W. van T., 50 j., veldarbeider te Noordgouwe, met vernietiging van het verstekvonnis d.d. 7 Nov. 1923, beklaagd geweest van overtre ding der politie-verordening van de ge meente Noordgouwe; W. van T., 50 j., veldarbeider te Noordgouwe. Overtreding der Warenwet: K. K., huisvr. van A. F., zonder beroep te Zierikzee, bij vonnis d.d. 7 Nov. 1923, bij verst, veroordeeld tot f 100 b., s. 10 d. h., werd na ver zet dit vonnis bekrachtigd. De vechtpirtg te Oid-mztal. Voor de rechtbank te Almelo hebben terecht gestaan J. B. A.. 27 j., G. V., 25 j., F. J. L., 20 j., F. M., 26 j„ en W. L„ 30 j., allen te Oldenzaal. Zij wlaren betrokken bij de vechtpartij in den laten avond van 11 Nov. aldaar, waarbij H. Lagcher is doodgestoken. A. werd ten laste gelegd, dat hij op 11 November aan den Bentheimerweg geweld heeft ge pleegd tegen G. J. J. Sanderink, d;e daar toevallig per rijw'el passeerde, door de zen te slaan en met een mes te stekfen en te snijden; V., dat hij heeft deelge nomen aan dezen aanval, waarbij. Herman Lagcher zoodanig met een mes gestoken werd, dat hij eenige oogenbPkken later overleed;. F. J. L„ »F. M. en W. L., dat zij medeplicht{g zijn aan dezen ge zamenlijk en aanval op Sanderink. De president wees beklaagden op hun laffe handelwijze tegenover Sanderink en gaf hun gelegenheid te zeggen 'wfft Lagcher heeft doodgestoken. Stuk voor stuk ontkenden beklaagden dit te heb ben gedaan. De officier van justitie merkte op, dat het voetbalspel in den Achterhoek niet veredelend werkt. Herhaaldelijk komen er naar aanleidng van het spel zaken voor de rechtbank. Als de heeren het spel verliezen, scheppen zij moed in den al cohol en die moed moet omgezet worden in daden. Wee den voorbijganger die 200'n clubje passeert. Sanderink had dat ongeluk, met het bekende gevolg. Wie den doodelijken steek heeft toegebracht weten we niet, maar zooveel is zeker, dat het een van zijn vrienden geweest is, omdat Sanderink het niet gedaan kan hébben; hij had geen mes en bovendien had hlji genoeg met zichzelf éh met zijn fiets tc stellen. Spr. eischte tegen A., die ongunstig bekend staat, en aanleiding tot de vechtpartij gegeven heeft, drie jaar gevangenisstraf; V., d'e niet precies wieet wien hij gestoken heeft, twee jaar gevangenisstraf en de anderen ieder een jaar gevangenisstraf, voor allen met af trek van de voorloopige hechtenis. ONDERWIJST In een door het rijksschooltoezicht in Zeeland te Middelburg bijeengeroepen vergadering van belanghebbenden bij de onderwijzersopleiding, is het woord ge voerd over „De nieuwe regeling van de opleiding en de examens voor onderwij zer", door den heer A. Rienks, hoofdin specteur van het L. O. De heer Rienks acht het noodzakelijk, dat opleiding en examen één worden. Ge- ruimen tijd stond spr. stil bij de geschie denis van ongeveer 1800 tot heden van de opleiding, en wees er op, hoe die op leiding eerst in 1855 in de wet werd vast- Tot nu toe was er steeds strijd tus schen opleiding en examen, omdat men niet zijn eigen leerlingen mocht examinee- ren. Ook de programma's voor het exa men zijn verouderd. Er komt een drang naar vrijheid, zijn eigen leerlingen te exa- mineeren, door het stellen van vragen in verband met het geleerde op de school. Over het stelsel van gecommitteerden bij de examens wil spr. nog geen oordeel vellen, omdat men niet mag oordeelen over iets, dat er nog niet is. Spr. wees verder op de verandering in de samenstelling van de examencom missie, zooals die reeds is ingevoerd. In het programma is vrije en ordeoefeningen geschrapt als het vak, waarin aanteeke- ning kan worden, behaald en is daar voor handenarbeid in de plaats geko men. Maar niet minder belangrijk is de toevoeging van de drie vreemde -talen,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1