Zierikzeesche A Nieuwsbode abonnement: advertentiën i Woensdag 12 Dec 1923 zierikzeesche courant, Nieuwjaarswenschen. Bekendmaking. PrJJ» per S maanden f 1,50, franoo per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—-. Afzonderlijk© nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ran 18 regels 60 ots. tad i regels en daarboven 20 ots. per regel. Reolames 80 ots. p. regel. BU contract belangrijke korting. In het met 1 Jan. a.s. versohijnend nummer van oxs blad worden evenals vorige jaren opgenomen Nieuwjaarswenschen. De prijs hiervan is van 1—5 regels 75 oent, elke regel meer 15 oent. De Inzending kan geschieden tot en met Vrijdag 28 December, uiterlijk '•voormiddags 11 ure. Zy, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Jan. a.s. ver schijnende nammers GKATI8. Waar NIEMEIJER'5 STER-TABAK haar geurucrjpretdh BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibkikzze maken bekend, dat de gasprjja van 1 JANUARI 1924 af is vastgesteld op de hieronder genoemde bedragen. A. PARTICULIER VERBRUIK: TIEN cent per Ms. f' Voor het gas, dat meer verbruikt wordt dan in dezelfde maand van 1922: ACHT cent per M3. Voor deten verminderden prjjs zal echter eerst een maandverbruik van 25 M3. vei* eischt zjjn. B. MUNTGASVERBRUIK. Dezelfde prjjzen als hierboven, maar EEN cent hooger. C. INDU8TRIEGAS TIEN cent per M3., behoudens de bepaling van 10 ®/o reductie volgens art. 16, alinea 2 van de Voorwaarden, waarop gas zal worden verstrekt. De boeveelheid gas, door nieuwe gasver- broikers af te nemen, alvorens deze don ver minderden prijs van ACHT cent zullen be- gtalan, wordt door de Gascommissie bepaald, ZnsiKZEE, 10 December 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Borgem. P. F. W1TTERMANS, Secretaris. BUITENLAND. E«n drama te Brighton. Te Brighton (Engeland) heeft z:ch een drama afgespeeld, lat daar te lande veel opzien heeft gewekt. De 22-jar:ge mrs. Margery Bailey, die gehuwd was met de:i 28-jarigen majoor Bailey, werd 's morgens dood te bed gevonden, ver moord 'door een revolverschot. De ko gel 'was door het linkeroor het hoofd binnengekomen en door het rechteroor weer uitgetreden. Bovend:cn was haar nog een dolk in de borst gestoken. Haar echtgenoot bleek spoorloos te zijn verdwenen en de politie stelde on middellijk een u'tgebreid onderzoek in. Daarbij- bleek, dat majoor Bailey zich met den trein naar Londen had bege ven. Later werji deze mededeeling be vestigd door het fe!t, dat verschillende personen te Brighton brieven van Bai ley ontvingen, die te Londen 'waren ver zonden. Uit d:e brieven Week duidelijk zijn schu'.d. Er valt uit af te lelden.^dat Bailey, d:e uit den oorlog een snell- shock heeft overgehouden, in dien noca lottigen nacht weer een aanval had van geestelijke verwarring. Hij verklaarde dit zelf in zijn breven en het wordt overi gens bevestigd door de mededeel1 ngen van de buren, uie verklaarden dat het echtpaar een uiterst gelukk'g leven leid de. Het spreekt vanzelf, dat de familie van het echtpaar zeer verslagen w'as biji het vernemen van het tragische voor val. De moordenaar heeft ook eén brief gezonden aan de dienstbode van zijn vrouw, waarin hij o.a. zegt: „Ik moet hedenmorgen wel totaal krankzinnig zijn gbweesl en ben nog niet in staat mijn gedachten te ordenen. Mijn vróuw was de gcheele wereld voor mij. De oorlog heeft het gedaan. Ik heb in den laatsten tijd vreeselijke nachten doorgemaakt. Engeland ©n Frankrijk. Volgens te Berlijn ontvangen berich ten uit krngen, die in betrekking staan met het Amerikaansche gezantschap te Londen, wordt verzekerd, dat tusschen Engeland en Frankrijk kort voor de ver kiezingen overeenstemming is bereikt, omtrent het Rijnland en het Ruhryebirt. Deze overeenstemming 's uitgewerkt in een tiental art:keleu, die het volgenfe bevatten: le de bezetting moet een een voudig stelsel van financieel e en econo mische controle worden, met deel neming van Engeland; 2e. deze controle, die met goedkeuring der Duttsche regee ring u:tgevoerd zal worden als een ge schikt nrddel om het herstel der Duit- sche financiën en van het Duitsche geld wezen tot stand te brengen, zal gelei delijk ook tot andere gebieden van Duitschland worden uitgebreid. 3e. Frank rijk ziet at' van allen steun aan de Rijn- sche separatisten doch zal met Belg"ië en Engeland medewerken aan het tot stand komen van een autonoom Rijnland binnen het kader van het rijk; 4e. de bestaande mibtaire bezetting van het Rijnland blijft gehandhaafd. Frankrijk zal daartoe onder verantwoordelijkheid aan den Volkenbond het voornaamste contin gent leveren. 5e. De geallieerden zullen alle aanvalspogingen terstond gemeen schappelijk bestrijden. 6e. Frankrijk doet formeel toezegging dat het afz'et van alle bedoelingen om het Rijnland te an- nexeeren. 7e. Frankrijk en Engeland slui ten een alliantie, zoowel voor het leger, de vloot als voor de luchtstrijdkrachten. 9e. Indien BaUw-n aan het bewind blijft zal tusschen Engeland en Frankrijk een handelsverdrag worden gesloten, ipet name over de douanerechten. 9e. De schadevergoeding wordt vastgesteld op 20 milliard goudmark. waaruit de scfiade- vergoeding aan Frankrijk, België, Servië, en Italië en een voldoend gedeelte der Engefsche schulden aan Amerika vol daan moeten «orden. 10e. Beide landen verplichten z!ch een gemeenschappelijke politiek te voeren, om het eens te wor den over alle continentale vraagstukken, in het bijzonder over bet geb-'ed van "de Middellandscha Zee. verleenen van ontslag aan gehuwde amb tenaressen. Aan de orde is vervolgens het voorstel- Fleskens tot verlenging van 't Schoenen wetje. De heer van der Waerden zal met zijn partijgenooten tegen stemmen, maar geen principiëel debat voeren. De heer van Gijn bestrijdt het ontwerp. De invoer is verminderd, maar er is enorm gesmokkeld en de prijsstijging kan thans nog komen. Spr. adviseert tot tegen stemmen. De heer Lovink zal eveneens tegen stemmen, omdat bet nuttig effect der wet hem niet is gebleken. Vermindering van invoer zou toch gekomen zijn. De heer Snoeck Henkemans verdedigt verlenging van het Schoenwetje, maar liefst geen zes, maar drie maanden. De heer Fleskens verdedigt zijn ont werp alleen van zakelijk standpunt. De resultaten van het wetje zijn zeer bevre digend: de werkloosheid nam af, de prij zen daalden zelfs. Daar alle moeilijkhe den nog niet overwonnen zijn, moet de regeering blijven steunen. Het voorstel Fleskens werd aangeno men met 45 tegen 33 st.;vóór stemden de rechterzijde, behalve de Chr.-Historischen Weitkamp, Bakker, Lovink en Rutgers van Rozenburg. De ©rials. Volgens den parlementairen redacteur van „De Standaard" heeft de Koningin j.l. Zaterdag te 12 uur en Maandag te vijf uur den Minister van Financiën, den heer H. Colijn, ontvangen. BINNENLAND. Mgr. Nolens wederom bij de Koningin De Koning'n heeft Maandagmiddag wederom ten paleizc Ier conferentie ont vangen, mgr. W. H. Nolens, voorziitter van de R.K. Kamerfractie. Tweede Knmer. Zitting van Dinsdag II Dec. De voorzitter stelt voor, de interpella tie-van Ravesteijn over het vertrek van den ex-kroonprins niet toe te staan, daar de minist r van buitenlandsche zaken aan r'e g„zanten der vreemde mogendheden inlichtingen heeft verstrekt en aan de zaak geen landsbelang meer vast zit. De hceren van Ravesteijn, Troelstra en Oud achten de Interpellatie gewenscht. De zaak betreft een belangrijk deel van het regeeringsbeleid. De inlichtingen van den heer van Karnebeek aan de gezanten waren onvoldoende. Deze „loopende zaak'' moet door het kabinet worden afgedaan. Het voorstel van den voorzitter om de interpellatie niet toe te staan wordt aan genomen met 55 tegen 27 stemmen. Voor het voorstel stemden de rechterzijde, de heer Braat en mej. van Dorp. Mej. Westerman vraagt daarna verlof tot het houden van een interpellatie over Ult Stad en Provlnole. Z1ERIKZEE. In het Novembernummer van de „Hongaarsch-Hollandsche Revue", maandblad ter bevordering der Hon- gaarsch-HolIandscóe betrekkingen, wordt een artikel gewijd aan de op 15 Nov. 1873 wettelijk afgekondigde samenvoe ging van de steden Buda, Pest en Oud- Buda, waardoor de grondslag werd ge legd, waarop het op deze wijze ont stane Budapest zich in een verwonder lijk korte spanne tijds tot een der mo dernste wereldsteden kon ontwikkelen. De in ons land goed bekende schrijf ster, onder het pseudoniem A. (S. C. Wallis (thans fn Hongarije woonachtig door haar huwelijk) schrijft een belang wekkend artikel over Emerch Madach, een Hongaarsch schrijver uit het midden der vorige eeuw. Marcel Vidor uit zijn dankbaarheid aan Holland in een vers. terwijl door de ver. voor vreemdelingenverkeer te Buda pest een beschrijving d'er stad en af beeldingen der meest bekende gebou wen, monumenten, etc. etc. in d!t num mer zijn bijgevoegd. NIEUWERKERK. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Woensdag 5 Dec. j.l. Tegenwoordig alle leden. Gele zen wordt een brief van den Directeur Generaal van den Landbouw, waarbij wordt medegedeeld, dat blijkens onder zoek van den Rijkslandbouwconsulent in Zeeland de door de Landarbeidersvereen:- ging „Schouwen en Du'veland" aange- kochten grond in zijn geheel wel ge schikt kan worden geacht voor het doel uitg'fte van onroerend goed ingevolge de Landarbeiderswet en :s quallficeer'uig als „van inferieure kwaliteit" sterk overdre ven; dal blijkens opgaaf van het bestuur der vereeniging van dezen grond behoor lijk vracht kan worden getrokken en dal de positie der vereeniging door den loop der zaken moeilijk is geworden, waar door, wanneer niet op een of andere wijze wordt ingegrepen, liquidatie der vereeniging zoude moeten volgen, Wat voor den geheelen kring, waarover de vereeniging werkt, schadelijke gevolgen zoude medebrengen. De Directeur-Gene raal verzoekt tenslotte nog eens ernstig te 'willen ovenvegen, of alsnog geen ter men zouden kunnen worden gevonden, om de uitvoering van de Landarbeiders- wet in deze en naburige gemeenten te bewaren voor de ontbinding der vereeni ging. De voorzitter deelt mede, dat de rijkslandbouwconsulent met B. en W. heeft geconfereerd om te probeeren de vereeniging te redden. B. en W. hebben aan de vereeniging toestemming gegeven om de gronden te bezwaren; als B. en W. van Zonnemaire dit ook hadden ge daan was alles in orde geweest. De hoofdzaak is deze, dat van de 26 aan vragers om los land in pacht zich 24 hebben teruggetrokken. Waar er zoo goed als geen aanvragen meer zijn is de zaak feitelijk van de baan. De raad heelt destijds in deze zaak een eerlijk standpunt ingenomen. De gronJ is min derwaardig, dat erkent iedereen, behalve de belanghebbende vereeniging. De heer van de Zande merkt op, dat de inhoud van den brief de gemeente geheel in het ongelijk stelt. Spr.' vraagt, is de gemeente aansprakelijk voor den slech ten grond en is het in het belang van de gemeente en van de ingezetenen om de vereeniging te steunen De heer van Klinken zegt reeds eerder den grond voor het doel ongeschikt te hebben ge acht en kan heel kort ,ziijn. Hij blijft bij deze meening. De voorzitter zegt dat Ged. Staten de kwalite:t van den grond evenzoo hebben bestempeld als den raai. De vereeniging geeft de op brengst op van blauwimaanzaad, cicho reiwortel en hooi, van den grond ge oogst, doch deze gewassen worden door de landarbeiders niet verbouwd; deze hebben noodig aardappelen, boonen, ajuin, en een beetje tarwe; deze gewas sen willen op den grond niet gedijen. De grond is de slechtste in de Vier Ban neiL De heer Stoutjesdijk kent den grond van nabij. In het eerste blok is een goed stuk van V/s geniet, de rest is slecht en sommige gedeelten zijn nog te slecht voor weiland. In den anderen blok is tamelijk goeden grond, doch daar door heen loopt een groote spie van zeer lichten grond. Beide blokken liggen zieer ongelegen, n.l. 40 minuten van huis al. De ligging van den grond is zoodanig, dat bijna alle stukken, waarin ze zou worden verdeeld, over elkaar moeten uit banen, wat zeer schadelijk is. Een prijs van f §00 per gemet is oog te veel. De heer van der Have zegt, dat allen, die voor deze zaak ageeren overtuigd zijn, dat de raad recht gedaan heeft. Als men dit erkende, zou hij de ver eeniging wiifen helpen. De heer GeJeijn- se meent, dat voor de leden, die den grond goed kennen, de toestand toch eender blijft. Spr. meent, dat het ge weten der heeren raadsleden hen ver biedt om toe te geven, teneinde de ver eeniging te redden. De voorzitter ant woordt, dat hij moeilijk van hel een maal ingenomen standpunt, dat altijd kan worden verdedigd, ter elfder ure kan afwijken. De vereeniging zit in de klem; de gevraagde hulp aan het departement van Landbouw1 is gewe'gerd. Spr. kan en mag niet anders voorstellen, dan om op het eenmaal ingenomen standpunt te blijven staan. De heer van Klinken is destijds met een klein stukje grond be gonnen en zou het toejuichen, wanneer iedere arbeider een goed stukje grond kon krijgen. Hij ontkent ten sterkste, dat de raad dezie zaak tegenwerkt. De heer Boogerd is ook overtuigd van de minderwaardigheid van den grond. Spr. vraagt of de gemeente bij eene even- tueele liquidatie geen gevaar loopt. De voorzitter antwoordt, dat de gemeente hier totaal bu'ten staat. Op een vraag van den heer Stout jesdijk deelt de voor zitter mede, dat de grond voor f 75 per jaar werd verpacht. Voor menschep die met op kunstmest behoeven te zien. kan de grond nog wel wat opleveren, doch dat gaat boven de machl van den arbetder. Hierna wordt met algemcene stemmen besloten het eenmaal ingeno men standpunt te handhaven. Ingekomen is een verzoek van den heer Paulussen om een zinkput van wege de gemeente te doen reinigen. Na eenige gedachtenwis- seling wordt hiertoe besloten. Aan Joh. v. d. Welle, metselaar, wordt een opper vlakte van 21/4 M2. gemeentegrond ver kocht aan de Stekelstraat. Wethouder van de Zande zegt de pomp te hebben gecontroleerd en heeft geconstateerd, dat ze uitstekend werkt. De heer van der Have vraagt of de door maatschappijen toegekende premien ad f 150 worden uitgekeerd aan het personeel van de brandspuit, wat de voorzitter bevestigt. De heer Stoutjesdijik geeft in overwe ging om bij sneeuw zand te stroo'en. De voorzitter en de heer Geleijnse wil len het kindervermaak niet vei hinderen. De heer Stoutjesdijk voelt daar ook voor, doch er kan wel een klein paadje ge strooid 'worden. De voorzitter zegt dat er geen bezlwaar bestaat om een voer zand "voor bijzondere gevallen in petto te houden. Da haer Geleijnse geeft in overweging om de 'nwoners aan te zeg gen asch voor hunne pecceelen te strooien. De voorzitter zal in voorko mende gevallen ciaar omstandigheden han delen. Hierna sluiting. SCHERPENISSE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Maandag 10 Dec. j.l. Tegenwoordig 5 leden. Afwezig de heeren W. L. Klos en A. A. Rijsten- bil. Ingekomen stukken. Missive van Ged. Staten betreffende de goedkeuring van de verlenging van de ontruimingstermijn eener onbewoonbaar verklaarde woning. Besluit van den Commissaris der Konin gin voor de vergunning tot het dempen en rioleeren van den sloot langs de ge meente-woningen aan den Rijksstraatweg; idem goedkeuring van de wederinvoering van de jaarmarkt; idem van het raads besluit van 12 Oct. tot in gebruik geven van een schoollokaal voor den landbouw- cursus. Betreffende het bekende schrijven van de heeren van 't Hoff en Verhorst in zake te voeren actie voor bijdragen uit de gemeentefondsen, ingevolge de Hoo ger-, Middelbaar en Nijverheids onder wijswetten, deelt de voorzitter mede, dat B. en W. gemeld hebben met den inhoud van dit schrijven volkomen in te stemmen, doeh geen afgevaardigde naar de te hou den vergadering zullen zenden, waarmede de Raad genoegen neemt. Naar aanleiding van een ingekomen missive van Gedep. Staten worden eenige wijzigingen van administratieven aard in de gemeente-be- grooting 1924 aangebracht. ST.-MAARTENSDIJK. Openbare verga dering van den raad der gemeente, ge houden op Maandag 10 December. Af wezig de heeren M. L. Koopman en A. Vroegop wegens verblijf elders. Da voor zitter deelt mede, dat deze vergadering spoedeischend :s, cmdat een besissing behoort te worden genomen inzake het subside voor de bootverbinding Stavenis- se—Zijpe, waarover in de vergadering Van 4 Dec. de stemmen staakten. De voor zitter stelt voor het subsidie te ver leenen en w"el voor denaelfden tijid als waarvoor de Province het subsidie zal toekennen. De heer Quakkelaar zal te gen stemmen. In de vorige vergadering heeft men de inwonende sch'ppers ver hoogd voor havengeld, wol is waar min der dan oorspronkelijk was voorgesteld, .maar toch nog 100 °/o. Deze schippers ondervinden nadeel van de Rotterdsm- sehe Tramwegraaatschappij; deze maat schappij nog te steunen ten nadeele van de beurtschippers komt hem allerminst gewenscht voer. De voorzitter meent dat dit misschien kan worden ondervangen door het stellen van voorwaarden. De heer Hage gelooft niet, dat het al of n:et blijven varen afhangt van het subside van f 250 dezer gemeente; gemeenten die er meer belang bij hebben moeten dan d". toegezegde bedragen maar vec- hoogen. Hij verwondert zich bovend'eu dat de R.T.M. noolit zelf een verzoek om subsidie indiende. De heer Kloet is voorstander voor het toekennen van sub sidie. Hij gelooft aan de belpngen der gemeente ook voor de verbinding met de andere gemeenten op de Z.-Holland- sche eilanden. l)e heer 'Groenewege kan ook niet gelooven dat het tootje van zooveel be teeken is is voor deze gemeente. De voor zitter verdedigt het voorstel tot toeken ning van subsidie. Het voorstel tot het toekennen van subsid'e wtordt hierna ver worpen mei 4 tegen 1 stem. Voor de heer W. M. Kloet, tegen de heeren M. P. Groenewege, A. L. Hage, C. Priem en C. M. Quakkelaar. Waarom een Openbare Lees zaal en Bibliotheek voor Schouwen en Dnlveland? De beantwoording van deze vraag mag misschien, op 't eerste gezicht, overbodig lijken, daar bijna iedereen tegenwoordig het nut van leeszalen en bibliotheken er kent. Te meer nog nu met betrekkelijk weinig moeite een comité is tot stand gekomen, samengesteld uit de meest he terogene bestandJeelen der bevolking. Op zichzelf bewijst het zeker, dat in ruimen kring de wenschefijkheid van en de be hoefte aan een dergelijke instelling te Zierikze.e. als middelpunt van Schouwen en Duiveland wordt gevoeld. Maar daar mee is het n-'et voldoende. Zooals in de oproep van het voorloopig comité staat: „Allen, van welke rang, stand, of rich ting ook, zullen gezamenlijk d:t werk moeten dragen" en dan kan hier ook, als eens, in een andere cilandenwereld, „Wat groots verricht worden Maar ook dan alleenEenerzijds immers is het tijdstip tot het beginnen van een onderneming als deze, al heel ongunstig. Het Rijk, dat tot voor een paar jaar het Leeszaal wezen overal krachtig financieel steunde, heeft zich teruggetrokken. De algemeene economische toestand is slecht. Maar dit alles behoeft, kan noch mag voor ons eiland voldoende motief zijn, om ook in dit opzicht passief te blijven en te wachten op betere tijden. Het zou beschamend moeten zijn. wanneer de 25000 zielen tellende bevolk:ng van ons eiland, zich onmachtig toonde, een 'der gelijke voor moderne volksontwikkeling zoo 'onmisbare 'nstelling tot stand te brengen en in stand te houden. Veel Wordt dcor ons. eilandbewoners, aan 'n- richt'ngen van algemeen nut gemist, bui ten onze schu'.d. Laten we er voor wach ten door eigen nalatigheid de achterstand grooter te maken. En anderzijds is het verheugend en gelukkig, dat juist n u het begin wordt gemaakt. Volkomen terecht wordt algemeen Tiet economisch herstel als de eerste voorwaarde be schouwd voor een betere, minder cr'tieke, minder desorgan'seerende en m'inder de- moraliseerende periode, dan waarvan wij nu bijna 10 jaar de deelgenoóten zijn. Hoe donker evenwel' speciaal het jaar '23, met name ook v'bor ons land ge weest is, wel heel weinigen zullen ooit aan de toekomst van een normalen tijd, het einde der crisis getwijfeld hebben. Deze verwachte economische opleving nu, laten we dat goed in 't oog houden, zaf komen in hoofdzaak door oorzaken, bui ten de invloedssfeer van ons e:land ge legen. We zijn slechts 't onderdeeltje in de wereldhuishouding, dat nu lijdt on der de algemeene depressie, maar, dat ook alleen door hei algemeen economisch herstel zijn vroegere welvaart zal terug krijgen. Laat ons hopen, dat deze tijd niet al te ver meer 's. Maar wanneer hij komt, wanneer de wereldverhoudingen z'ch weer gaan nor- maliseeren en reorgan'seeren, laat dan ook de bevolking van Schouwen en Du' veland klaar zijn om mee daarvan le profiteeren. Hoe kan dat? Dat kan niet ai/een worden bereikt door oogenblikkelijke beperking van activiteit door maatschappij en overheid. Voor alles, moet de volkskracht in tact worden gelaten. Het is niet voldoende, dat er gezegd zal kunnen worden: We zijn de crisis stoffelijk te boven gekomen. Meer en meer immers zijn de geestelijke waarden van een bevolking de doorslag gevende factor geworden in zijn strijd om het bestaan. Naar mate het bedrijfs leven zich mechaniseert en industriali seert, zal het individu, wil het zijn positie behouden of verbeteren, dit slechts kun nen, door zich verstandelijk en moreel beter toe te rusten, dan tot nu toe nood zakelijk was. Daarom zijn een openbare leeszaal en een daarbij behoorende bibli otheek voor ons eiland juist nu onmisbaar. Ze zijn een verzekering voor de vervul ling der behoeften, die de nieuwe maat schappij bij de menschen zal wekken. De .leeszaal en de bibliotheek zullen en moe ten er daarom ook zijn voor een ieder. De geest van dezen tijd eischt van den modernen mensch niet alleen een dege lijke, door meer of minder lange leer- en studietijd, verkregen hoeveelheid ken nis, maar ook geregelde kennisname van de hoofdpunten der maatschappelijke ont wikkelingsgang, zoover hij die zelf mee maakt, anders gaat hij geestelijk, onher roepelijk tot een vorige generatie behoo- ren. De sociale evolutie ging nooit snel ler dan in de 20e eeuw en er behoort een weinig profetische blik toe, om te voorspellen, dat ze zal blijven gaan in versnelde beweging. In de oudheid werden de, bij profeten, philosofen en staatslieden opgekomen nieuwe ideeën rechtstreeks, door het ge sproken woord onder het volk verbreid; de maatschappelijke kring was toen klein. In de middeleeuwen hadden de weetgie- rigen tijd te wachten, tot een boek in genoegzaam exemplaren door devoot ge duldige monniken was overgeschreven. De nieuwe tijd stelde hoogere techni sche eischen aan de volksontwikkeling. Boekdrukkunst, nieuws-, week-, dag-, och tend- en avondbladen, ze brachten telkens maar tijdelijke uitkomst. Thans heeft iedereen of wil hebben, in ieder geval heeft hij noodig zijn dagbladen van ver schillende richting, vakliteratuur, tijd schriften, al- of niet geïllustreerd, weten schappelijk of voor ontspanningsdoelein den, en daarbij moet 't binnen ieders be reik liggen, kennis te nemen van de hoofdvoortbrengselen der wereldliteratuur van alle tijden, van de ziel der menschi- heid. Dit alles zal verwezenlijkt kunnen wor den door de Schouwen en Duivelandsche openbare Leeszaal en Bibliotheek, waar mee, naar we mogen verwachten, Zierik- zee binnen korten tijd zal worden ver rijkt. Op de hierboven gestelde vraag past dan ook slechts 't antwoord: Omdat ze noodzakelijk isl

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1