abonnement: mm* k b|h advertentiëni .".-SC"""- Woensdag 5 Dec. 1923 zierikzeesche courant. ss?- buitenland. binnenland. Pr«« P®r 3 a«and.a f 1,60, /|A VI ||4 A A AA |||l Wj B f% lllllftS H fl A T" 1~e "g6'1 t° ot'" T" 1 fr*uoo por poit ƒ1,80. Voor het B IMI IK iMMVI IIH Jt |M I I I UKf I E I 11 I f rogelt en d>arboven 20 OU. por buitenland per jaar f 10,— B. S f> M I I Ik Mkm Ëg m M ^J| I I I M II II II ^1 Eb regel. Beelame» 60 ets. p. regel. Afzonderlijke nummer. S cent. w W - W R** - W» «W w* w BU oontraot belangrijke korttn». Orerstroomlng in Italië. Ten gevolge van hevige stortregens in het gebied van Bergamo, is de afsluit- dam van het meer Gleno, dat als reser voir dient voor de door waterkracht ge dreven electrische centrales, bezweken. Havas seint uit Rome aan de Fransche bladen het relaas, dat de commandant der Carabinieri te Coma in het gebied van Bergamo van de overstroomingsramp in het Scalve-dal heeft gegeven. Zaterdagavond hoorde de commandant een doffe ontploffing. Hij vloog naar 't venster en zag daar, dat een groot gebouw van vier verdiepingen, dat op eenigen afstand van de Carabinieri-ka- zerne had gestaan, verdwenen was. Hij had dadelijk eenig vermoeden van wat er gebeurd was en haalde oogenblikkelijk zijn vrouw en kinderen, die hij op 't dak van de kazerne liet klimmen, waarna hij ook zelf volgde. Het water begon toen het gebouw reeds binnen te strooraen. Tusschen het opkomen en het zakken van de watermassa verliep nauwelijks een uur; want in dien tijd had het water zich reeds naar verschillende kanten een weg gebaand. Toen het gezakt was, za gen de doodelijk ontstelde vluchtelingen op het dak, dat hun heele bloeiende ge meente van den aardbodem verdwenen was, op drie hutten, de kerk, en de ka zerne na. De geheele streek lag verder bedolven onder stukken steen van 3 a 10 kubieke meter. In andere plaatsen zag het er na de ramp al even treurig uit. De velden heb ben ontzettend geleden: boerderijen zijn met den grond gelijk gemaakt, boomen uit den grond gerukt; in de akkers zijn groote scheuren ontstaan, terwijl men overal lijken en stukken van lijken van mensch en dier ontwaart. De lijken van sommige inwoners van Dezzo 2/ijn op een afstand van 25 Kilometer teruggevon den; geheele families zijn verdwenen; en er is niet één gezin, dat niet een zijner leden verloren heeft. De geteisterde dalbewoners zijn onver moeid bezig de slachtoffers van de ramp op te sporen. Allen, die de overstrooming levend te boven zijn gekomen, zijn in de weer met spaden en houweelen, om te zoeken naar hun familieleden. Talrijke inwoners, die ten tijde van de overstrooming in huis waren, wer den door den stroom mijlen ver mede gevoerd. De lijken der slachtoffers, die zijn opgespoord, zijn op een lange rij naast elkaar gelegd. Behalve het groote aantal dooden, dat wel 600 bedraagt, is de schade ontzag lijk, daar juist de laatste jaren tal van fabrieken, die door waterkracht werden gedreven in het dal waren gebouwd. De reddingspogingen worden nacht en dag voortgezet. Verschillende dorpen zijn ge heel geïsoleerd. De Koning 's naar de plaats des onheils vertrokken. Het lot van ex-keizerin Zit?». Graaf Apponyi, de bekende Hongaar- sche staatsman, een der onderteekenaars van het vredesverdrag van Neuilly, heeft een bezoek gebracht aan ex-keizer:n Zita, en op 2ijn doorreis te Parijs daarom trent enkele medeaeelingen gedaan aan een medewerker van de „Echo de Paris". Hij begon met te verklaren dat hij de ex-keizer!n slechts heeft bezocht om ge tuigenis af te leggen van zijn aanhanke- lijxheid en geenszins met een politiek doel. Hij meent dat hij het recht heeft, cn hij rekent het tevens tot zijn plicht, om een zwakke en edele vrouw in uren van beproeving niet geheel te verlaten. Ex- keizer'n Zita woont thans in Lequeitio, een visschersdorpje van 4000 'nwoners aan de Spaansche noordwestkust, dicht bij de Fransche grens. Zij bewoont een bescheiden v:lla en wijdt zich geheel aan de opvoeding harer zeven kinderen. Dit :s "haar eenige bezigheid en de ge ruchten over politieke combinaties in hu welijksplannen harerzijds zijn allen op gegrond. Voor het ©ogenblik is zij er m geslaagd zich de nood'ge geldmiddelen te vcschalfen voor haar levensonderhoud en dat harer kinderen. Wat de toekomst betreft, deze is twijfelacht:g. De liqui datie van de particuliere bezittingen der Habsburgers op het grondgebied der voormal ige Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie is nog niet geëindigd. De suc- cessiestaten weigeren nog het beslag op te heffen, of wel Zij' willen dit op on aannemelijke voorwaarden doen. De ex- keizerin wordt bij de opvoeding harer kinderen bijgestaan door eenige getrou wen: graaf Degenfeld, die met de alge- mieene leiding der aartshertogen is belast; voorts een Hongaarsch Benedictijn, die Zich meer in het bijzonder aan de op voeding van aartshertog Otto, de oudste der kinderen wijdt; ten slotte de gravin nen Kerzenbrodk en Mensdorf, getrou wen uit de dagen van ballingschap. Het religieuse leven is sterk ontwikkeld in Lequeitr'o. In het afgeloopen voorjaar is aartshertog Otto in de dorpskerk aange nomen. De Paus w'as zijn peet en had zich door den aartsbisschop van Toledo op de plechtighe:d doen vertegenwoordi gen. Uit hut bakkersbedrijf. Het hoofdbestuur van den Algem. Ne- derl. Bond van arbeiders in het bakkers bedrijf en aanverwante bedrijven heeft dadelijk nadat het hoofdbestuur van de Nederl. Vereenlging van werkgevers In het bakkersbedrijf had bericht, geen nieuwe arbeidsovereenkomst te willen af sluiten, de bondsraadleden en afdeelings- besturen van die beslissing kennis gege ven en maatregelen getroffen om nu met de plaatselijke patroonsorganisaties in overleg te treden en te pogen tot over eenstemming te komen. WwldadlgheldspoBlcegels. Thans meldt men, dat de door den heer Toorop ontworpen postzegels, waar van de opbrengst boven* de frankeerings- waarde zal strekken tot steun van nood lijdende kunstenaars, met Kerstmis ver krijgbaar worden gesteld. Het Broekhuya-faillidsement. De Broekhuys-loterijen zijn, zooals men weet, eerst door hemzelf uitgegeven, toen door de z.g. Broekhuys-banken, zijnde de Hollandsche Credietvereen:ging te Rotter dam, de hollanische Verzekerings-Mij. te Amsterdam en de Z.-Nederlandsche Cre- dietbank te Heerlen. Al deze banken zijn, evenals Broekhuys persoonlijk, benevens de vennootschap Oostergarage te Rotter dam, waarin hij ook betrokken was, in slaat van faillissement verklaard. Thans biedt Broekhuys, aldus de L. K., in al deze failpssementen een uitkeering van 100 pet. aan. De fiscus "s crediteur voor een bedrag van ongeveer een half mlllioen gulden, terwijl de groep der voor ,De Dag" aan genomen journalisten, d e hun vorderin gen aan een trustee te Amsterdam heb ben toevertrouwd, een gezamenlijke vor dering doet gelden van circa millioen. Da crisis. Het „H.bl." heeft thans positiever in lichtingen gekregen, welke erop wijzen, dat jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, aan wien de Koningin opdracht heeft gegeven een extra-parlementair kabinet te vormen, bezig is een grondslag te zoe ken voor een extra-parlementair kabinet, in samenstelling overwegend rechts, maar toch ook met leden van linker-partijen erin. De heer Beelaerts heeft Zondag een onderhoud gehad met een Vrijheidsbon- der, welk onderhoud volstrekt nog niet tot iets bond, maar klaarblijkelijk bedoel de de mogelijkheid onder de oogen te zien van een optreden van dezen ver tegenwoordiger een linker groep als Mi nister van Financiën. Uit Stad on Provlnole. ZIERIKZEE. Ons werd toegezonden een exemplaar van het geïllustreerd weekblad „De Dag", welk orgaan eerst door BroekhuUs zou worden uitgegeven, maar nu door de gedupeerde journa listen wordt geredigeerd. Het weekblad, dat lederen Zaterdag versohünt, beslaat 16 pagina's. Het bevat naast politieke beaohonwiegen, aanteekcnlngen van den dag, bultenlandsoh nieuws, sport, tooneel en tllm, een vrouwenrubriek, boeken nieuws, kunstbeschouwingen, „de Geuzen- brug", oen roman.door J. B. Ublnk, een artikel van Dr. v. d. Myle over ,De geldbuidel dor Kamers van Koophandel", flnanolëal nieuws, Dagllohtjes en illustra tes. Binnenkort versohyot ook een kerst nummer. Het is een flink weekblad, dat er verzorgd uitziet. jRENESSE. In de op Zaterdag 1 Deo door den gemeenteraad gehouden ver gadering waren alle leden aanwezig. Voorzitter de burgemeester. Ingekomen w'as o.a. een aanvraag van het bestuur van het alhier bestaande Ziekenfonds van w erklieden om een jaarlijkse he subsidie uit da gemaentekas van f 150 ter voor ziening van het verminderd kapitaalbe zit van dat fonds, tengevolge van belang rijke uitkeeringen in de jaren 1920 tot en mat 1922. B. en W-, hoewel sympathl- seerende met de werkzaamheid van het fonds, zijn evenwel van oordeel, dat het minder op den weg der gemeente ligt om dit fonds finantieel te steunen, wijf door de verzekerden een recht op uit keering wordt verkregen en daarbij niet kan worden overwogen in hoeverre be trokkenen aan die uitkeering werkelijk behoefte hebben. Zij stellen dan ook vóór geen subsidie te verleenen en aan het Ziekenfonds in overweging te geven, in geval dat niet genoegzaam kan uit- keeren, met het Armbestuur overleg te plegen. I)e heer Steur wiijst er op, dat het gebeurt dat bij het fonds aange slotenen eene uitkeering genieten krach tens de ongevallenverzekering en boven dien vanwege het Z'ekenfonas, in welke gevallen ziek zijn geen vernvndenng van inkomen teweeg brengt. Dat acht hij verkeerd. Dhr. Verboom' stelt de vraag of, indien het fonds zich niet staande mocht kunnen houden, zulks de gemeente nog niet duurder zou u'tkomen? Hij pleit voor de instandhouding van het fonds, doch erkent tevens, dat wel iets tegen het verleenen van subsidie is. De heeren Hoogenboom' en Fasol wijzen et op, dat het niet wel te verdedigen is, dat ten behoeve van het muziekgezel schap Wel en voor dat londs geen sub sidie zou worden verleend. Eerstgenoem de wil subsidie verleenen en daaraan zoo danige voorwaarden verbinden, dat de subsidie niet komt ten bate van hen, die het minder noodig hebben. Dit idéé van den heer Hoogenboom vindt evenwel geen instemming bij de andere leden, omdat het voor het bestuur van het fonds tal van moeilijkheden zkI medebrengen en aldus naast het Armbestuur een instel ling wordt gevest:gd. De heer de Roo zou een afwachtende houding willen aan nemen. De financiën van het fonds zijn nog niet van dien aard, dat het in ge breke moet blijven tot uitkeering van de verschuldigde toelagen. Mocht nader blijken dat het 2icb niet zou kunnen staande houaen, dan zou de gemeente steun kunnen verleenen. Nadat nog de heer Hoogenboom heeft opgemerkt, dat zijn idéé ongeveer overeenkomt met die van den heer de Roo en de heer Steut verwijzing naar het Burgerlijk Armbe stuur heeft bepleit, wordt het voorstel van B. en W. dienovereenkomstig aan gevuld en met algemeene stemmen aan genomen. Verder wac ingekomen een ont werp tot verlenging vin de gemeenschap pelijke regeling van t.en vleeschkeurïngs- dienst, alsmede de begrooting voor den dienst vatt 1924. Aan beide wordt de goed keuring gehecht. Op wfensch van Ged. Staten worden enkele wijzig'ngen aan gebracht in de gemeentebegrooting voor 1924. Herbenoemd werd tot lid van het Burgerl. Armbestuur, de heer C. Akker- daas en als lid van de schoolcommissie mevr. S. Leendertz—De Jong. In verband met de wijziging der wet op de invor dering van 's Rijksbelastingen wordt een nieuwe verordening op de invorde ring van de Plaatselijke Belastingen in gesteld. Bij de behandeling van de verordening op de heffing van de plaatselijke belas ting, welke B. en W. ter onveranderde vaststelling voor 1924 aanbieden, stelt de heer de Roo voor de som van aftrelr voor noodzakelijk levensonderhoud van f 400 te verhoogen tot f 500. De heer Verboom achtte een aftrek van f600 nog beter; evenzoo de heer Hoogenboom. Laatstgenoemde merkt op, dat voor een hoogere aftreksom pleit het tegenwoor dige stelsel, waarbij de aanslagen door de Rijks-ambtenaren worden vastgesteld. Na eenige besprekingen wordt op voor stel van den heer de Roo besloten de af treksom op f500 te bepalen. Tegen stem den de heeren Fasol, Kooman en Padmos Thans wordt besproken in verband hier mede verhooging van de aftreksom voor samenwonenden, hetgeen de heer de Roo minder noodig acht. Met het tegen van de heeren Padmos en de Roo wordt de aftreksom voor samenwonenden gebracht van f 250 op f 300. De heer Hoogenboom houdt een pleidooi om over te gaan tot het heffen van 25 opcenten op de ver mogensbelasting en wijst er op, dat hier door de belasting eenigszins wordt ver legd naar die ingezetenen, wier inkomen aan kapitaal ontspruit. Hij blijft van mee ning, dat het kapitaal zwaarder kan wor den belast dan lieden, wier inkomen uit arbeid moet worden getrokken. De an dere leden kunnen echter niet met de idéé van den heer Hoogenboom mede gaan. De heer Steur vreest ontvolking van Renesse, terwijl het bij den heer Fa sol bezwaar ontmoet dc menschen met eenig kapitaal nóg zwaarder te belasten, ten profijte van de andere lieden met ruime inkomens. Behalve de heer Hoo genboom verklaren alle leden zich tegen heffing van opcenten. Nadat nog de heer Hoogenboom zijn bevreemding heeft uit gesproken over het feit, dat zich elders wel en hier geen leerlingen voor avond onderwijs hebben aangemeld, wordt de vergadering na omvraag gesloten. BRUIN1SSE. In de Zaterdagavond-ge houden spoedeisc-hende raadsvergadering waren alle leden tegenwoordig. Aan de orde was de stemming over het voorstel van B. en W. tot het op de begrooting brengen van twee nieuwe posten, n.l. kosten R.H.B S. en kosten Ambachtsschool en tegelijk schrapping van den post aan koop van een motorbrandspuit, over 'welk voorstel de stemmen in de Woensdag ge houden vergadering staakten. Het voor stel werd nu aangenomen met 4 tegen 3 st. Ook de verhooging van het wethou derssalaris van f 200 op f320 voor be:den, werd aangenomen met 5 tegen 2 st. De begrooting werd daarna zonder hoofde lijke stemming vastgesteld. Bij de rond vraag informeert de heer Van Vessem, of al een onderzoek is ingesteld naar een lantaarn om die te plaatsen aan den Dorpsweg. De voorzitter antwoordde hier op dal geen lantaarn meer beschikbaar is, wel een voor den langen dam. De heer van Vessem stelde nu voor een nieuwe lantaarn aan te schaffen, welk voorstel echter niet werd ondersteund. De heer Bolier wilde het voorstel niet steunen, omdat er plannen aanhangig zijn voor electric'teitsvoorziening. Spr. zou nog wat willen wachten; als de electrici- teits-voorz:ening niet tot stand komt, wil spr. een volgend jaar zoodanig voorstel gaarne steunen. De heer van den Berg zeide naar aanleiding daarvan, dat het zeer gewenscht zou zijn een geheel nieuw verliehtiogsplan te maken, waarbij als dan meer systematisch wordt te werk gegaan Spr. is er een tegenstander van om dan hier een lantaren en dan daar een neer te zetten. De voorzitter ziet daarvan niet veel terecht komen. De jarenlange ervaring heeft geleerd, dat in den bestaanden toe stand njet veel verbeterng is te bren gen. Spreker wil deze aangelegenheid nog wel eens in een vergadering van B. en W. bespreken, De heer van Vessem zeide, dat hij het college van B. en W. zeer dankbaar is, dat het hedenavond maatregelen heeft genomen om wegens de gladheid zand te doen strooien. Spr. had echter liever gezien, jlat die maat regelen hedenmorgen waren genomen, dan waren er misschien niet zooveel paarden op de straat gevallen. Hij stelde daarom voor om wanneer de straten weer glad zijn, van gemeentewege zand te strooien. De voorz'tter betreurde hetgeen hedenmorgen volgens den heer van Ves sem was gebeurd. Spreker zal zijn ver zoek overbrengen in de vergadering van B. en W. Daarna werd de vergadering gesloten. Pror. Staten van Zeeland. Najaarszitting. Vergadering uan Dinsdagmorgen 11 uur. De voorzitter, de Commissaris der Ko ningin, opent de zitting in naam der Koningin. Door een commissie worden de ge loofsbrieven van het nieuw gekozen lid, den heer L. J. Mes onderzocht en tot toelating besloten. De heer Mes legt daar op in handen van den voorzitter de voor geschreven eeden af en neemt zitting. Hierna zijn alle leden aanwezig. De ingekomen stukken worden alle voor kennisgeving aangenomen. Van de mededeelingen worden die be treffende het verzoek van de Kamer van Koophandel te Middelburg tot wijziging van de dienstregeling voor den Prov. Stoombootdienst, betreffende den veer dienst tusschen Kortgene en Wolphaarts- dijk, betreffende de overneming en de exploitatie van het veer Veere-Kamper- land, betreffende het inleggen van boo ten tusschen Vlissingen en Breskens voor het vervoer van automobielen, niet, zoo als de voorzitter aanvankelijk meende voor kennisgeving aangenomen, maar naar de afdeelingen verwezen. Bij de mededeeling van het naar aan leiding van het besluit der Staten tot H.M. de Koningin gericht adres inzake financiëelen steun voor de Provincie, merkt de heer van Niftrik op, dat dit adres, waartoe op voorstel van zijn frac tie. de Staten met groote meerderheid besloten, door Ged. Staten op zeer juiste en lofwaardige wijze werd geredigeerd. Waar het adres gezonden werd aan een regeering, die intusschen demisionnair is geworden, wanhoopt spr. niet voor de toekomst, daar nieuwe icdeeën altijd 10 jaar noodig hebben om door te werken. De mededeeling werd voor kennisge ving aangenomen, evenals die over de uitoefening van den stoombootdienst Sta- venisse—Zijpe. Nog was ingekomen een adres van G. Polderman te St.-Maartensdijk om uit betaling van het hem verleende subsidie over 1920, voor zijn autobusdienst Th» len—Stavenisse en toekenning van subsi die voor 1921, werd ter zijde gelegd, om dat het niet aan de Staten, doch aan de leden der Staten was gericht. De reeds vroeger gestelde voorstellen werden naar de afdeelingen verwezen, evenals een nieuw voorstel in verband met een verzoek van de Spoorweg-Maat schappij Tholen en West-Brabant, om ver lenging van den termijn, waar binnen aangetoond moet worden, dat voldoende gelden bijeen zijn. Ged. Staten hebben twee voorstellen geformuleerd. Wordt tot het geven van gelden voor brugbouw besloten, dan stel len zij voor, voor den spoorweg tc geven f 1.209.000 voorschot, onder bepaling, dat vóór 1 Januari 1925 bewijs moet worden overgelegd, dat de bijdragen van ande ren voor ten minste f 4.091.000 verze kerd zijn. Wordt geen geld voor de brug gege ven, dan willen zij den termijn gewoon tot genoemden datum verlengen. Daarna werdén de afdeelingen als volgt getrokken: Eerste afdeeling: de heeren v. Zuijen, v. d. Wart, Vogelaar, Moelker, Timmer man, Onderdijk, Dumolijn, v. Oeveren, Wallien, Erasmus, v. Waesberghe, Kodde en de leden van Ged. Staten, de heeren v. Rompu en Fruijtier. Tweede afdeeling: de heeren de Pauw, Sonke, v. Nieuwenhuijze, Bolier, Domini- cus, Boonman, Adriaanse, V'enings, van Niftrik, Overhoff, van de Putte en de leden van Ged. Staten, de heer van de1» Weijde en Merckens. Derde afdeeling: de heeren Lindeijer, Joziasse, Lantsheer, Welleman, Mes, Ge- schiere, Koster. Hendr'kse, Hensel, Nol- son, Hartog, Kakebeeke en de leden van Ged. Staten de heeren Dusseldorp en Dieleman. Besloten werd de eerstvolgende open bare vergadering te houden op Dinsdag 18 December, des morgens te 10 uur. Gemeenteraadsvergadering van Zlerlkzee, gehouden op Zaterdag 24 November, des namiddags 2 uur. (Sbt.) Bij art. 63, „brandweer", geeft de heer O. d. Kwast in overweging ook hier een vrijwillige brandweer op te richten; hoe beter de brandweer, hoe beter de zaken van de brandassuradeuren. De heer de Broekert heeft, gezien de gebrekkige dienstverrichting onzer brand spuiten, gedacht over een motor-brand spuit en daarnaar inlichtingen ingewonnen bij een Haagsche firma. Deze firma kan een kleine motor-brandspuit leveren voor f 2000, met een capaciteit van 450 L. per minuut. Al het noodige materiaal wordt er bij geleverd, zoodat de geheele reorganisatie de gemeente f 3000 zou kosten. Werd een zoodanige spuit aan geschaft, dan zou na 15 jaar, als rente en aflossing zijn vervallen, de geheele zaak jaarlijks f440 vorderen. Thans be dragen de jaarlijksche onkosten f 1115. Spr. doet het voorstel de Haagsche firma uit te noodigen om hier een demonstratie te komen geven. De heer Panny staat eenigszins scep tisch tegenover de aanschaffing van mo tor-brandspuiten. De voorzitter deelt mede, eenigen tijd geleden bezoek te hebben gehad van een vertegenwoordiger eener brandspuiten firma, welke eveneens een motor-brand spuit wilde leveren. Om het toestel spuit- vaardig te maken, zouden daarvoor 3 man met een machinist noodig zijn. Spr. maakte toen de conclusie, dat aanschaf fing van zoo'n spuit niet veel bezuiniging zou geven. B. en W. zijn echter bereid eens te informeeren bij de twee firma's. Deze informaties zullen 'dan in handen gesteld worden der brandweerdirectie. De heer de Broekert vraagt, of men met het huidige brandbluschmateriaal tegenover de burgerij verantwoord is atè eens iets ernstig plaats grijpt? De heer Versteeg dringt op meer toe zicht aan. De discussies worden hierover gestaakt. Aan de orde is thans art. 73, „Subsidie Burgerwacht". De begrootingscommissie is van oordeel, dat deze post op f 150. (nu f300) kan worden teruggebracht. B. en W. hebben het gevoelen ingewonnen van den commandant van de Burgerwacht. Deze is van oordeel, dat aanneming van 't voorstel der commissie opheffing zou beteekenen. Hij heeft een kostenbereke ning gemaakt, waarbij hij opmerkt, dal hoogstens f 50 kan worden bezuinigd. De heer Doeleman: Het doet de com missie genoegen, dat deze brief is inge komen. De meerderheid der commissie vereenigt zich met het gedane voorstel, den post met f50 le verlagen en alzoo le brengen op f250. De heer Versteeg had eerst het plan voor te stellen den post heelemaal af te schaffen. Hij gaat voorloopdg mede met het voorstel der minderheid van de commissie om het tot f 250 te bren gen. Dc heer v. d. Kwast is voor een goede burgerwacht. De inrichting», van de bur gerwacht is niet in orde. Spr. zou de geweren willen vervangen door karabij nen en ook een zoeklicht aangeschaft willen zien, benevens een auto, die tot een tank omgebouwd kan worden om zich snel te kunnen verplaatsen. Thans vindt hij de burgerwacht hier „Spielerei". Weill. Koopman wijst er op, dat hier niet de zuinigheid de wijsheid moet be driegen. De voorzitter is niet zoo pessimistisch als de heer v. d. Kwast. Zoeklicht en tank acht hij overbodig. De burgerwacht heeft een kern van zeer geschikte en bereid vaardige menschen. Den heer Versteeg antwoordt hij, dat, wanneer men het in stituut wenscht, men het dan ook :n staat moet stellen zijn taak waar te nemen. De heer Catshoek ziet de noodzake lijkheid van een burgerwacht niet in en waar men hier een rustige burgerij heeft, kan ze afgeschaft worden. Ze is destijds door een vergissing van Troelstra in het leven geroepen. Spr. stelt voor dezen post geheel te schrappen. De voorzitter: U haalt Troelstra aan. Deze stond in Nov. 1918 Keel apart van zijn partijraad. Als de burgerwacht op geroepen wordt, dan zal 't niet gaan tegen de partij van den heer Cats hoek, meent de voorzitter, maar tegen de partij van 't canaille en spr. z'et den heer Catshoek dan nog als vrijwillig lid der burgerwacht opkomen tot handha ving der orde. De heer Catshoek gelooft met den voor zitter, dat als er troebelen komen, die niet van zijn partij zullen uitgaan; maar wat zal dan de burgerwacht doen? Aan welke zijde zal die z!ch dan scharen? Spr. wijst in dit verband op Duitschland en handhaaft zijn voorstel. De heer Versteeg gaat na het gespro kene van zijn collega Catshoek met dezen mede en zal thans diens voorstel steunen. Het voorstel-Catshcek tot schrapping van den post, wordt hierop :n stemming gebracht en verworpen. De heeren Cats hoek en Versteeg stemden vóór. Het voorstel van de minderheid der Commissie, door den heer Lunenberg ge handhaafd, wordt met 9—4 stemmen ver worpen. Vóór stemden de heeren Lunen berg, v. d. Kwast, Versteeg en Catshóek. Art. 85, „toelage aan de Gezondheids- tommiss'e" acht de heer VJ d. Kulasi een overbodige u:tgave. Devoorzitter :s dit met hem eens. maar de gemeente kan ze niet opheffen. Bij art. 88 wenscht de commissie te vernemen, of de noodige pogingen wer den gedaan om een inspeclrce voor dc t.b.e.-bestrijding te .krijgen- Bij het ver leenen van f "500 subsidie aan de t.b.c - verceiniging alhier is hiervan sprake ge weest. De commissie wil geen voorstel doen die subsidie te schrappen, maar zij acht het niet gewenscht dat de f 500 gegeven wordt in den vorm' van arm verzorging', omdat in sommige gevallen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1