Zierikzeesche fH Nieuwsbode yj ifll. jmrgenst WL ihihm&t mfianrp uuhhmi ncmnut Op alle GOEDEREN 10 tot 20 pCt. korting. Y FUNSTE VERVANGT NATUURBOTER tot 8 December. C. A. VAN SPLUNTER - Tholen, Hulp aan OuitschM. Vrijdag 30 Nov. 1923 zierikzeesche courant. advertentiênt EERSTE BLAD. Voor do Stervenden! i. BONGERTMAN, Zierikzee. $0- Op verzoek te ontbieden. "V ABONNEMENT Pry« per 8 maanden f 1,50, ttaneo per post f 1,80. Voor hot buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regelB 60 ets. van l regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. 80ste JAABGA5Ö. - 5e. 11012. Mn d»« Oir A, J. DF LOOZE Jr. U. J, KOSTEN. T04r Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Voor vijf Qulden voedt U één persoon gedurende één maand ln or ze Hollandsche keukens die voor Duiteohers en Nederlanders ln Duitschland beot-md zya. Zendt nog heden dez- gift aan het Hoofd bestuur van het Nederlandsche iRoode Kruis, Prii cesaegracht 27, Den Haag, onder motto„Voor Duitschland", en gÜ doet een goed werk Heilgymnastiek. Massage. BUITENLAND. „Het nieuwe Europa". Onder bovenstaanden titel wijdt de „Times" een artikel aan den nieuwen toestand, die door de Fransche politiek in Rijn- en Ruhrland is geschapen en welke aan de Britsehe regeering aanlei ding heeft gegeven tot een interdeparte mentale conferentie. De „Times" wijst er op, jtet t plicht is van de Britsehe regeer'ng om de Brit sehe belangen in Europa te beschermen met het oog „op den buitengewonen toe stand, die ontstaan :s door de schepping van wat feitelijk een n:euwe politieke en economische eenheid is in het rijke en belangrijke gebied, dat gelegen is tusschen het onbezette Duitschland en Frankrijk". De „Times" wil maar zeggen, dat in Rijnland en Ruhrgebied een nieuwe toestand is ontstaan en dat men moet re kening houden met het fe:t, dat dit ge bied zich feitelijk in Fransche handen be vindt. „Het kan zijn dat de Fransche politiek het doel heeit bereikt, wat mert in het oog had toen de eerste Fransohe troepen in Januari het Ruhrgebied bin nenrukten. Maar dit is geschieci door een proces, dat volkomen het systeem wij zigt van iotergeallieerde samenwerking, waarop de vrede Was gebaseerd. Het Ver- drag van Versailles en de daardoor inge stelde uitvoerende organen zijn gebruikt om een afzonderlijke actie te bemante len, welke tot resu.taten heelt gevoerd, die in het verdrag niet waren vervat. De verschillende voorwendselen, waarover in het verloopen jaar zooveel is getwist, kunnen niet langer dienst doen". Er is nu een nieuwe werkelijkheid en „Groot- Brittannië staat voor de noodzakelijkheid zijn houding te bepalen ten aanzien van de groote verandering, d'e in Europa is tot stand gekomen". Dat deze verandering moest komen, was te voorzien door ;eder, die geen slachtoffer was van de verschillende voor wendselen", waarover de „Times" thans spreekt, en welker onthulling tot hun ware beteekenis men ons 'wel eens kwa lijk heeft «genomen. De werkelijkheid :s thans zoo, schrijft het Hdbl., dat in Rijn- en Ruhrland de Duitsche regeer'ng vrijwel is uitgescha keld. De Ruhr-industr'eelen hebben zich aan de Franschen onderworpen. Met groote volharding en een !n ze keren zin bcwonderenswaard'ge stelsel- matighe'd hebben de Franschen dit doel bereikt. Maar het is te begrijpen, dat men in Engeland ongerust wordt over dit resul taat van de Fransche staatkunde, dat mis schien da nationale belangen van Frank rijk kan dienen, maar dat, gelijk „de Times" opmerkt, ,,met Br'tsche belangen niets te maken heeft, no^h metkde Brit sehe opvatting van een vriedzartle Euro- peesche regeling". 66 v/h. J. C. GELDERBLOM. Uit S i en Provincie ■ZIERIKZEE. Voor de vereenig'ng „A O." alhier, trad Donderdagavond -n de Concertzaal op, de heer J. J. Cock, dir. der Ins. Hyp. bank, tot het houden van een lezing over zijn onlangs ondernomen reis naar Noord-Afr'ka. Spr. begon met een overzicht te geven van zijn reis door Nederland, Belg'ë en Frankrijk, tot waar de groote havenstad aan de Mk'dellandsche Zee, Marseille, werd bereikt. Daar de heer Cock een uitnemend photograaf is, werd deze le zing bizonder interessant, doordat hij zijn verzamelde foto's door middel van het filmapparaat op 't w'tte doek het bren gen en waardoor hij de aandachtige toe hoorders in den geest de re's liet mee maken. Te Marseille werd de boot genomen, die den reiziger over de zee, naar Afrika's noordkust, speciaal naar Algiers voert. Deze stad, die van uit zee een schitteren den aanblik biedt, is verdeeld in een half- Euro peesche benedenstad en een Oos- tersche bovenstad, in welke laatste men een gids haast niet kon ontberen wegens de onveiligheid en den doolhof van trap pen, die daar zijn aangebracht. Men waant zich een Arabische stad uit de „Duizend en een Nacht". Verschillende bonte Oos- tersche tafareelen liet da heer C. ons aan de hand van lantaarnplaatjes van nabij zien. De belangwekkendste tocht was wel die, welke naar het binnenland, naar de Sahara voerde, na een woest bergland schap, „de Atlas" per auto te zfjrf door getrokken. Hoogst interessant waren de woestijn- kiekjes met hun bekende stoflage, de ka meel en 't Arabisch paard, terwijl afbeel dingen der oasen ons de weelder'gc Oos tersche plantengroei toonde. In zijn belangwekkende causerie ge waagde spr. van verschillende gewaar wordingen en waarnem'ngen, aie hij tij dens zijn reis had ondervonden of gezien. De voorzitter van ,.A. O." d; heer Prakke, was zeer zeker de tolk van alle aanwezigen, toen hij den heer Cock dank zegde voor zijn aangename en belang wekkende voordracht. Het reisverhaal van de heer Cock ver schijnt eerstdaags in „de Kampioen". BRUINISSE. In de Woensdag gehouden Raadsvergadering, die door alle leden behalve dhr. J. de Waal, werd bijge woond, werd mededeeling gedaan van verschillende ingekomen stukken. Zoo was een schrijven ontvangen van B. en W. van Oosterland en een idem van B. en W. van. Nieuwerkerk, mededeelende, dat zij be reid waren aan- een conferentie in zake voorziening van gas deel te nemen. Met het oog op de berichten omtrent moge lijke verlichting door electriciteit werd besloten deze bijeenkomst voorloopig op te schorten tot het a.s. voorjaar. Ingeko men was een brief van den Min. van O., K. en W., mededeelende, dat aan het verzoek van het Gemeentebestuur, om vrijstelling Pan betaling der kosten j van de R. H. B. S. niet kan worden vol- J daan. De voorz. deelt mede, dat de vo- rige week een brief is ontvangen van het- j zelfde departement, waarbij betaling van i die kosten werd verzocht. B. en W. heb ben geantwoord, dat het college daaraan j niet kon voldoen, omdat de Raad heeft geweigerd, die uitgaven te brengen op de begrooting 1923. Dit schrijven is dezer j dagen door tusschenkomst van Ged. St. j weer bier terug ontvangen om bericht en raad. B. en W. hebben in een uitvoe rig schrijven Ged. St. ingelicht, waarom die post niet door den Raad op de be grooting is gebracht. Ingekomen is ook een circulaire van een wethouder van St.-Laurens en den burgemeester van Wissekerke, inzake eene actie tegen het opleggen van de kosten voortvloeiende uit de Middelbaar Onderwijswet en de Nijverheidswet en verzoekende medewer- j king daartoe te verleenen en een afge vaardigde aan te wijzen naar eene te Middelburg te houden vergadering. Be sloten wordt de voorzitter naar die ver gadering af te vaardigen. Ingekomen was een brief van 't bestuur der bijzondere school inzake een cursus voor onderwijs aan de niet meer leerplichtige jeugd (her- halings onderw.). Het vraagt daarin een subsidie van f 130, verminderd met de opbrengst van het te heffen schoolgeld, a f 1. f0,50 en f 0,25 per maand. De be looning per lesuur zal fl bedragen. Ook vraagt het f50 als vergoeding van vuur, licht en leermiddelen. Ook was ingeko- men een verzoek vatv do Oudercommissie der openb. school om f120 subsidie om eveneens een avondcursus te kunnen op richten, ook met aftrek der te ontvangen schoolgelden, gesteld op hetzelfde bedrag als door het bestuur der bijz. school. Evenals bij de bijzondere school wordt dit subsidie aangevraagd ter beiooning der onderwijzers a fl per lesuur. Beslo ten wordt op voorstel van den voorzitter, na breedvoerige discussieën, zoowel aan de Oudercommissie ais aan de bijzondere school een subsidie toe te staan van f 120 met aftrek der schoolgelden en f 40 voor vuur, licht en leermiddelen. Op een ver zoek van J. Goudzwaard om afschrij ving van hondenbelasting wordt afwijzend beschikt, daar dit verzoek vóór 1 Juli had moeten geschieden. Ingekomen is ook van Ged. St. de teruggezonden begrooting over 1924, vergezeld van enkele opmar- kingen over de posten kosten R. H. B. S. en Ambachtsschool te Zierikzee. Ged. St. verzoeken die posten alsnog op de bc- begrooting 1924 te brengen. B. en W. stellen voor aan het verlangen van Ged. St. te voldoen en als de Raad daartoe mocht besluiten den post motorbrandspuit van die begrooting af te voeren. De heer Bolier zegt naar aanleiding daarvan, dat hij het was, die indertijd het voorstel deed die posten niet op de begrooting te bren gen, doch om er zich langer tegen te verzetten, zou niet in het belang der administratie zijn. Hij stelt nu voor die posten op de begrooting te brengen en dus mede te gaan met het voorstel van B. en W„ doch dit te doen onder pro test. Dit wordt echter met 4 tegen 2 stemmen verworpen. Het voorstel van B. en W„ alsnu in stemming gebracht, ver krijgt 3 st.. terwijl 3 st. er zich tegen verklaren. Daar de stemmen aldus sta ken, zal in een volgende vergadering nog maals eene stemming moeten plaats heb ben. De voorzitter stelt nu voor de ver dere behandeling der begrooting ook tot die vergadering uit te stellen, waartoe zonder hoofdelijke stemming wordt be sloten. Uit de door B. en W. opgemaakte voordracht voor een lid van het burgerl. armbestuur, bestaande uit de heeren Lev. de Waal (aftr.) en L. van de Velde, wordt de eerste met algemeene stemmen herbenoemd. Ten slotte wordt besloten op den havendam weer een lantaarn te plaatsen en ook nog een aan den Dorps weg. STAVEN1SSE. Alhier :s voor hongerend Duitschland 'ngezameld f 107,34 en ten behoeve van het Nederi. Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen f 30. Beide bedragen zijn overgemaakt aan de provinr'ale commissie te Middelburg. ONDERWIJS. - Benoemd lot hoold der O.L. School te Hansweert, de heer L. J. Heijboer. eerste onderwijzer aan de O.L. School te Poortvliet. POST EN TELEGRAPHIE. Bij Kon. besluit van 26 dezer is, met» ingang van 1 Dec. a.s., aan den hoofd commies der posterijen K. A. van Lan- geraad eervol ontslag als zoodanig ver leend. RECHTZAKEN. Z'n meisje verdronken. De rechtbank te 's Hertogenbosch heefï den 21-jarigen kellner A. K. u't Eindho ven, die zijn me'sje. Allegonaa van Hel-, voirt, 'n den Dommel had geworpen, waardoor zij verdronk, en tegen wien 12 jaar was geëischt, veroordeeld tot 10 jaren gevangenisstraf. Poging tot doodslag. De rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft de behandeling voortgezet van de zaak tegen den landbouwer Ch. B., te Otter- sum die op 23 September 1922, toen hij ziek te bed lag, zijn vrouw, d:e klaagde: „Wat zijn wij toch tobbers, waren we maar bij Onze Lieve Heer", zou hebben toegevoegd: „daar kun je gauw genoeg zijn", en daarbij meteen getracht zou hebben haar den hals af te snijden. De vrouw was echter gevlucht, i pekl. ontkende hel hem ten laste ge legde. De dokter uit Gennep, d'e bekl. ~- die zichzelve ook een wonde had toe gebracht behandeld heeft, achtte den man ontoerekenbaar, doch volgens dr. Casparie, die hem lang in de gevangenis heett geobserveerd, is hij wel toereken baar. Het O.M. eischte 8 jaar gevange nisstraf, met aftrek van de voorloopige hechtenis. Hnar rchfgnnoot gedood Voor de Haagsche rechtbank is Don derdag onder groote belangstelling be handeld de zaak tegen een 62-jarige dame uil Voorburg, gedetineerd, die beschul digd wordt, dat zij, na daartoe in kalm beraad het voornemen te hebben opge vat, op den 23slen Juni j.l. haar man van het leven heeft beroofd door dezen met een dolkmes in de rechterbost te steken. Subsidiair was de bekl. zware mishandeling, meer subsidiair gewone mishandeling van haar echtgenoot ten laste gelegd door dezen met een dolk mes in de rechterbost te steken ten ge volge waarvan de rechterlong. het hart en de lever werden verwond. Nadat de president de gebruikelijke vragen aan de beklaagde heeft gesteld, leest de griffier verschillende stukken voor, o. a. een uit voerig rapport van doctoren, die een onderzoek naar de geestvermogens van de beklaagde hadden ingesteld. De con clusie der psychiaters was, dat men hier te doen heeft met een verminderde to« rekeningsvatbaarheid der beklaagde. Na het getuigenverhoor neemt de pre sident de beklaagde een uitvoerig ver hoor af. Zij deelde mede, dat zij in 1883 jnet den verslagene gehuwd is. Be klaagde had een jaarlijksch inkomen van ongeveer f4000. Haar man had geen for tuin. Beklaagde's kapitaal slonk langza merhand geheel in. Haar man was nog al roekeloos met het geld en kocht ook veel schilderijen. De verslagene had ach teraf zelf wel bekend, dat hij de schil derijen had gekocht van het geld van beklaagde, waarover hij het beheer had. Het huwelijksleven was niet erg geluk- ueui JBeif jBpuio 'apSBBinaq Jooa Sim zeer jaloersch was. Daarom durfde zij bijna met niemand om gaan. Een broer van beklaagde was haar geneesheer, ook al vanwege de jaloerschheid van den echtgenool. Gedurende de laatste jaren had er eenigen omgang bestaan met dc familie van der Graaf. In het begin had beklaagde niet den indruk gekregen, dat haar man gaarne in het gezelschap van mevrouw v. d. Graaf verkeerde. In den nawinter van het vorige jaar had zij arg waan gekregen. Bekl. is daarna een tijd op reis geweest. Toen zij weer thuis was gekomen, had haar man verteld, dat mevr. v. d. Graaf verhuisd was naar een perceel aan de Schenkkade. In het begin van dit jaar ging beklaagde me vrouw v. d. Graaf in haar nieuwe woning opzoeken. Haar man kwam op hetzelfde oogenblik uit het huis. Bekl. vroeg dezen waarom hij mevr v. d. G. had bezocht, maar deze gaf daarop een, naar haar meening, onvoldoend antwoord. Bek), ging vervolgens naar mevr. v. d. G. om deze om inlichtingen te vragen. Zij trof rae- PREBÏKBEÜRTEX. Zondag 2 December te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, ds. Steenbeek. Kleiue Kerk. 10 uur, ds. Helder. '8 Avonds 6.30 uur, ds de Leur. Luthersche Kerk. 10 uur, geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 6 uur, ds. Wielen ga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leesdienst en 6 uur, ds. y. d. Molen Evangelisatie Jeruél II. 10, Gewone dienst en 7 uur, de heer Storm. Oud-Geref Gem. 9.30, 2 en 6 uur, Leeskerk. vrouw in een zeer ongekleed toilet. Hier uit en uit verschillende andere omstan digheden kreeg beklaagde den indruk, dat <fe verhouding tusschen haar man en me vrouw v. d. G. niet was, zooals het be hoorde. Beklaagde heeft toen ruzie gekregen met mevrouw De Graaf, en maakte zich boos, toen zij zeide, dat zij ook wel eens met een ander had geloopen. Haar man, die buiten had gewacht, was intusschen binnengekomen en vroeg met hem mee te gaan. Ze heeft hem toen gesmeekt, die vrouw te laten loopen, maar hij zei: „Ik kan haar niet loslaten". Dienzeifdén avond is er echter een verzoening tus schen hen tot stand gekomen en beloofde hij er niet meer heen te gaan. Later heeft hi) die belofte toch weer gebroken. Drie dagen vóór den moord vierde 't echt paar hun 40-jarig huwelijk. De man bleef dien avond thuis. Den dag van den moord, Zaterdag 23 Juni, werd zij door een dame opgebeld. Zij deelde door de telefoon mede. dat haar man een verhouding had met mevr. de Graaf en dat hij haar be loofd had ter gelegenheid van zijn 40- jarig huwelijksfeest f 30.000 cadeau te doen. Toen ze dat hoorde, wist ze niet weer wal ze deed. Ze is naar de kamer van haar man gegaan, heeft een tasch meegenomen en is naar de Schenkkade gegaan. Toen zij in de voorkamer kwam, stond mevrouw dc Graaf in hetzelfde toilet als den laatsten keer, dat zij haar zag. Ook haar man was er. Ze vroeg hem of het waar was, dat hij f 30.000 aan mevrouw de Graaf zou geven, waar op hij een ontkennend antwoord gaf. Toen zeide hij: „ik blijf hier en jij gaat er uil". Snikkend verhaalde daarop beklaagde: „Dat was te veel voor mij. Wat ik toen deed, weet ik niet meer. De pres.: Weet u niet, dat u uw man met een dolk stak? Bekl.: Dat herinner ik mij niet meer. De pres.: Riep uw man niet: Ik ben gestoken? Bekl.: Ik hoorde alleen zoo iets van.... gestoken. Hij liep naar het kabinet, waar ik hem volgde. Ik ben op een stoel bij hem gaan zitten. Eerst was hij boos op mij en zei: „ga weg". Later werd hij kalmer, en zei: Ik zou de Zon nog eens willen zien 1 Ik heb het gordijn toen op getrokken en hem een kussen gegeven om op te liggen. Toen heeft mijn man mij vergiffenis geschonken. Wij hebben elkaar gekust en zijn zoo blijven z'itten tot de politie kwam. Bewogen eindigde beklaagde hier haar schokkend verhaal. jlet O.M. eischte een jaar gevangenis straf mat aftrek van de voorloopige hech tenis. iDe verdediger meende, dat ln geval van veroordeel iog, een straf, gelijk aan da voorloopige hechtenis, meer dan vol doende is. Uitspraak over 14 dagen. De moord te Valkenswenrd. Voor den Hoogen Raad zal op 10 December a.s. behandeld worden het casa- tieberoep van mevr. Desmet, die door het gerechtshof wegens medeplichtigheid aan poging tot moord, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. 8P0RT. De Maatschappij Nationaal Sportpaleis te 's Gravenhage, directeur T. van der Horst, Commissarissen C. P. J. Keiser, reserve kolonel b. d. en J. A. Saurel, Majoor N.-I. Leger b. d„ is heden door aankoop van alle aandeelen der Maat schappij „Zuiderbosch" e'genaresse ge worden van 30.000 M2. terrein, gelegen eau deu Bezuidenhoutschen weg te 's- Gravenhage. Het terrein 's bestemd voor den bouw van een groot Sportpaleis met overdekte Wielerbaan, tevens tentoonstelL'ngsge- bouw met bijbehoorende gebouwen. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1