Zierikzeesche 0 Nieuwsbode Hituw Bosrderijtjii, St.-Ui Maandag 26 Nov. 1923 zierikzeesche courant. advertentiëni EERSTE BLAD. advertentie n. Betmanus Mirinosi. Niiawiniiuiien, Eerste Oproeping Stichting lÉgroièarhuring. Openbare Verkooping. Het Winke'huis en Frf, Verkiezing Notabelen J. W. van Oeveren, A. I. Moermond en A. J. Bierens. Publieke Verkooping. inru MUMMIE UN, Publieke Verkooping. een partij SOLiEDE JFIIMK, Een Werkpaard, sin Schouwing op de WaterleidingsD Openbare Verkooping INBOEDEL, Een Melk- en ecu jongs Geit te koop en Witte |nnn.y»f rin Vijf Aandeelen 20 korting C. GAST, zuiviri kwal. Biarsn-Motorjakker Kindsrjasjis en likkers m. mz. Ein 2-cylinder Indian Motorrijviel D. PADMOS, Zierikzee. ABONNEMENT: Prtyi por I maanden f 1,50, franoo por post f 1,80. Voor hot buitenland por jaar f 10,—. Afsonderljjke nummers 5 cont. Vertohjjnt Maandag, Woenadag en Vrijdag 80ste JAARGANG. Mr i. J. DE LOOZE Jr. Ultf.-I No. 11010. ct. N. J. KETSTE». ▼an 18 regole 60 ota. wan 4 regela on daarboven 20 ota. po: regel. Reclames 30 ota. p. regel. BJJ contract belangrijke korting Inzending op den dag van uit gave vOör 11 ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Uit Stad en Provlnoie. ZIERIKZEE. In den loop deïer week zal hier ter stede een collecte worden gehouden door het sub-comité van het Prov. Zeeuwsche Comité tot leniging van den nood in Du:tschland en de afd. Zzee van het Ned. Rooie Kruis, welke ver- eenig'ngen zich hebben geassocieerd om te trachten iets te doen tot letrgiwg van een deel der ellende van het Duit- sche volk. Door een voorloopig comité was Zaterdagmiddag te Middelburg een open bare vergadering belegd met het doel te komen tot plannen voor een feeste lijke herdenking van den dag, waarop Middelburg voor 350 jaar verlost werd van het Spaansche juk. De goed bezochte vergadering werd voor gezeten door den heer mr. J. H. van Bel, vice-president van de rechtbank, die o. a. zeide, dat als waar is, wat gefluisterd wordt, dat H. M. de Koningin het feest zal bijwo nen, dit bijzondere luister er aan zal geven. De datum der overgave van de stad, 22 Februari, leent zich minder tot feestvieren en het voorloopig comité meent, dat dien dag alleen een of meer groote vergaderingen moeten worden ge houden, waarin de beteekenis van den dag uiteen wordt gezet. Verder denkt het comité zich een tweetal tentoonstellingen, als schakel tusschen den eigenlijken her inneringsdatum en den dag der openbare feestviering in Mei of Juni, op welken dag een openluchtspel als hoofdnummer is gedacht. Natuurlijk zullen voor het een en ander gelden bijeen moeten wor den gebracht. STAVENISSE. In het begin dezer maand n.l. 10 dezer, is alhier overleden dhr. C. de Vos, gewezen bode der gemeente. Bijna 62 jaren iang heeft hij zijn betrek king, welke hij 1 Februar' j.l. eervol neerlegde, met trouw en ijver waarge nomen, tot volle tevredenheid van het gemeentebestuur. Bij herhaling mocht hij ervaren, hoe de raad zijn plichtsbetrach ting op prijs stelde. Stoifelijke blijken van belangstelling mocht hij van gemeen tewege ontvangen bij de herdenking van züjn 50- en 60-jarig todeschap, terwijl H. M. de eere-medallle :n zilver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau heeft willen toekennen. Bij» zijn begroten1.a wees de burgemeester nog met een enkel woord op zijln verdiensten en werd stille hu'.de gebracht voor hetgeen bode De Vos voor de gemeente is geweest. OUD-VOSMEER. Zaterdagavond werd door het paardenspel „Ro'oerti", alh:er, een uitvoering gegeven, welke zeer druk bezocht werd. Het «as tjokvol en de aanwezigen hebben werkelijk genoten van de voorstelling met ae paarden n:et al leen, maar ook de andere punten van het programma droegen de volle goed keuring van de aanwez:gen weg. Er werd genoten, vooral omdat te dezer plaatse neg nimmer een paardenspel van eenige beteekenis was. rechtzaken. aanbestedingen. STAVENISSE. Door den Kolenbtond „Al gemeen Belang" alhier, :s gegund de levering van: 133 ton dubbel gezeefde Schotsche kachelkolen (grofte 70-80 o/o) aan» de Scheepvaart-steenkolen Mpij1. te Rotterdam f 17,—, 3 ton Belgische (aierkolen, a f 28 3 ton Belgische anthra- Ciet 30/50 f 45; 2 ton Belgische an- thraciet, 20/30 a f 43,50 en 1 ton Bruin koolbriketten, aan de firma J. L. Borg- houts Zn. te Bergen-op-Zoom, alles per ton, van 1000 K.G. en franco vóór den wal alhier. kerknieuws. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Deurne, L. Plette, em. pred. te Utrecht. Te Loon op Zand, D. Bax Hz. te Noorden. Te Delft, H. A. Leenmans te Bodegraven. Aangenomen: Naar Biervl'et, A. Vrij- landt te S'.ochteren (Gr.) BRUINISSE. Tot leden van het kies college zijn herkozen de heeren A. Otte, !M. de Koning en M. Jumelet Mz. Geref. Kerk. Aangenomen: Naar Oosterend (Texel), «and. J. J. Buskes Jr. te Utrecht. Bedankt: Voor Giessen-Oudkerk en Gies- sen-Nieuwkerk, A. Bl W. M. Kok te Wommels. BROUWERSHAVEN. Woensdag 28 No vember (dankdag) 9,30 en 2 uur, ds. Vesseur van Numansdorp. ZONNEMA1RE. Woensdag 28 Novem ber (dankdag) 9,30 en 2 ure, ds. Hoek- ST.-ANNALAND. Woensdag 28 Novem ber (dankdag), 9,30, 2, en 5,30 ure, ds, Fraanje. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Oud-Beijerland, J. D. Barth te Werkendam. Bedankt: Voor Amsterdam (2e beroep) H. Biesma te Groningen. (Verb, ber.) Geref. Gem. Bedankt: Voor Moercapelle, R. Kok te Aagtekerke. Een vrouwel. Wethouder veroordeeld. De rechtbank te Assen veroordeelde dezer dagen mevrouw E. ten B., wet houder der gemeente Gasselte, wegens smaadschrift, tot 1 maand gevangenis straf. yan heinde en ver. Volgens goed ingelichte kringen heeft de Russische regeerng 500 vliegmachines in Nederland besteld. De toestellen zijn bestemd voor het vervoer van reizigers. Een deel van de bestelling is reeds af geleverd. Een ernstige aardbev'ng heeft, vol gens een ber/cht u:t Parijs, groote schade aangericht op de Zu'-deljjke helling der Pyreneën, vooral in de provincies Cata- lonle en Arragon. Een poging tot ontduiking van het drankverbod heeft te Newark te New Jer sey tot een merkwaardig ongeluk geleid. Een bewoner dier stad was bezig een reusachtig wijnvat te schilderen, twaalf voet diep en tien voet breed, dat op zijn erf stond, toen hij van den steigei gleed en in den wijn v!el. Een buurman snelde op zijn hulpgeroep toe, sprong in den wijn, maar slaagde er niet in hem te redden. Beide mannen werden in be- wusteloozen toestand naar het ziekenhu:s gebracht, waar de eerste overleed. De wijn werd door de drankverbodambtena ren in beslag genomen. De Fransdie Kamer heeft met groote J meerderheid een vertrouwensmotie van Poincaré aangenomen. Een Engelsch stoomschip is op de Middellandsche Zee in de lucht gevlo gen. Het aantal slachtoffers is nog niet met zekerheid op te geven. Volgens de bladen bereidt de Eng. admiraliteit de plannen voor de nieuwe kruisers voor, welker aanbouw door Bald win onlangs is aankondigd. Wanneer de regeering terugkeer, zullen een achttal kruisers terstond op stapel worden ge zet. Deze kosten twee milüoen pond en zijn elk ter grootte van tienduizend ton. Een der merkwaardigheden van de groote Britsche tentoonstelling, het vol gende jaar te Wemb'.ey, bij Londen, te, liouden, zal een luchtspoorweg zijn. Het wordt een soort luchtschip-vormige wa gen, dte zat bangen aan een luctn-rall, welke op zeer wijd naar buiten uithan gende stutten rust. De wagen wordt met uchtschroeven voortbewogen. In het district Moegan, in Kaukasië, wordt een stad gesticht, die ter eere van Lenin „Nofgorod Lenino" zal heeten. Dc plattegrond vertoont den vorm van de vijf-ster van de sowjet-republiek. De ruimten tusschen de punten van de ster Zijn bestemd voor park-aanleg. Er is reeds een begin gemaakt met den aanleg. In verschillende deelen van Engeland heeft het hard gevroren. Hier en daar rijdt men reeds schaatsen. Tusschen Kiëi en Charkof (Rusl.j Is een trein door gewapende benden over vallen en uitgeplunderd. De Beiersche regeerng heeft een recKs ctschen opgesteld tot wijzrging van de grondwet en verandering in de ver houding tusschen het rijk en de afzon derlijke landen. Zuid-Slave heett afgezien van d« schadeloosstelling te betalen door Bulga rije in verband met den moordaanslag op den attaché te Sofia. - Dezer dagen raakte te Parijs de chauf feur van een autobus het stuur kwijt, waardoor de wagen in volle vaart tegen een boom botste en omsloeg. Van de veertien inzittenden van een bruiloftstoet werden vier gedood, o.w. het bruidspaar, de moeder van de bruid en de chauf feur, een broer van den bruigom!. Een cycloon gevolgd door overstroo mingen op de Oostkust van Britsch-Indië, heeft o.a. hevige verwoestingen bij de spoorwegen aangericht. Over een afstand van 100 mijl werd de spoorlijn vernield; de schade wordt geschat op 300,000 pond sterling. zouden volgen, maar het tegendeel blijkt waar. Blijkens mededeeling onder Kerknieuws en de advertentie in de „Nieuwsbode" van 23 dezer, is er van die zijde abso luut geen medewerking te verwachten en het is op grond hiervan dat den recht' zinnigen kiezers dringend verzocht wordt enkel en alleen te stemmen op onze candidaten, de heeren de Vos, Bakker en Boogerd en beslist niet in te gaan op aan bevelingen van anderen, die gaarne vis- schen in water dat troebel is. Na de eerste vergadering op "13 Nov. gehouden, verscheen een aanbeveling voor een drietal heeren, waarvan er twee wa ren uitgenoodigd ter vergadering te ko men, doch niet zijn verschenen, derhalve geen candidatuur wenschen te aanvaar den. Ik zou die heeren in overweging willen geven èn t er wille van den goeden gang van zaken èn ter voorkoming van ver snippering, zulks openlijk kenbaar te ma ken, opdat een kaart gespeeld wordt, die men eerlijk noemt. Hoogachtend, £en Lid van het Bestuur. TELEGRAMMEN. (V.-D.) Uitslag Intern. Nederland—Zwitserland AMSTERDAM voetbalwedstrijd 4-1. BERLIJN (V.-D.) De voormalige mi nister van wederopbouw, Albert, heeft de opdracht aanvaard een zakenkabinet, zonder een enkele politieke richting samen te stellen. ENSCHEDE (V.-D.) De uitsluiting in de textiel-industrie Is een feit. Te En schede en te Lonneker staan alle, bij de fabrikantenvereniging aangesloten fa brieken stop. Een klein gedeelte van de arbeiders voor de expeditie en neven- afdeelingen, alsmede eenige bazen zijn werkzaam gebleven. LONDEN (V.-D.) Over het zuidelijk ge deelte van Engeland hangt een dikke mist. Het verkeer is ontwricht. SOUTHAMPTON (V.-D.) De mist is zoo dik, dat de geheele scheepvaart stil staat. De „Aquitania", op weg naar New-York, kon, evenals andere schepen, niet ver trekken. verbetering. In de Vrydag door den Heer J C. HENDRIK8E geplaatste Advertentie stond: Concorroereode prijzen in plaats van Concurr*«r»nd« P'Ijzen, en ln die van den Heer W VAN DER MAAS: Horloges en Goud, Zilver of Nikkel, dit moest zijn in goud, enz Regulateurs met gewone gang moest zijn gewone gong en B 106 moest z(jn C* 106. DE DIRECTEUR. marktberichten. ingezonden stukken. (Bulten verantwoordelijkheid der redactie). Copy wordt niet torugg wonden. Zierikzee, 26 November 1923. Geachte Redactie, Mag ik in verband met de op Vrijdag a.s. te houden verkiezing van Notabelen U ter toelichting eenige regelen in uw blad verzoeken? Bij voorbaat mijn beleef den dank. Voor de candidaatstelling zijn van rechtzinnige zijde twee vergaderingen be legd, een uitgaande van leden der Ge meente, daarna een uitgaande van de Kiesvereeniging. Er zijn drie vacatures door bedanken of vertrek, 3 welke peri odiek aftreden, dus herkiesbaar zijn. Uit een oogpunt van piëteit tegenover de aftredende heeren werd in beide ver gaderingen het besluit met algemeene stemmen genomen, geen tegencandidaten te stellen, en werd gehoopt en verwacht, dat de Vrijzinnige heeren dat voorbeeld KOrnSKDAM, 26 NOV. GRANEN. Bui- tenl. vast. Meel f 16, Maïs f202; Haver f 11. Zaden. Lijnzaad, voer- f 20 f 22, zaai- f20 f25; Karwijzaad f128 f130; Kanariezaadj f 18 f Koolzaad- f 20 f 23; Mosterzaad (geél) f 28 f 31; bruin if 43 f >42; Maanzaadl f 40 f 41'; Boek- wéit i 9,75 p. 100 kg. Aju'n, aanvoer flink Groote f 4,15—4,20, kleine f 6. Aardappe len. Zeeuwsche Eigenhe:mers f 4,30—4.75, dito bonte f5,60 f6,20; dito blauwe f5,50 f6; Brielsche Eigenheimers f4,75 f5,25; dito blauwe f3,75 a f4; Poters f3 a f3,30; Bravo's f5 f5,60; Red-Star li 4 f .4.40; Limburgsche Industr:e-aard- appelen f3,50 a f3,60; Drentsche Aard appelen f3 f3,50. Eieren f 13 f 15. Vlas. Aanvoer 10300 K.G. blauw, f 1,20 a f 1,65; 15000 K.G. Groninger, f 1,20 al f 1,60; 1400 K.G. wit, fl f 1,10; 4300 K.G. geel, f 1,20 f 1,55. VEE. Aanvoer 190 runderen, le kw. f 1,15 f 1,20, 2e f 1,05 a f 1,10, 3e f0,95 fl; 182 kalve ren, le kw. f 1,50 f 1,70, 2e f 1,05 f 1,10, 3e f 0,85 f0,95, matig; 1985 scha pen of lammeren, le kw. f0,95 fl, 2e f 0,75 f 0,85, 3e f 0,65 f 0,65; lam meren fl,05 fl,20, redelijk; 827 var kens, le kw. f0,80 f0,84, 2e f 0,74 a f 0,78, 3e f 0,66 a f0,70, lichte f0,74 f 0,78, redelijk. GRANEN. Binnenl. Tarwe f 12,40 a f 13, overigens f 11,75 f 12,35, Gerst f11,50 a f 12; Haver flO f 11Erwten, kleine f 18 a f 25,50, Kroon f 20 a f 25,60, Schok kers f 18 a f 24, bruine Boonen, puike f 36 f 39, afwijkende f 20 f 30. Coöperutlrve Velling Zlertkico. Veiling van Zaterdag 24 Nov. Bloemkool f 9—f 15; roode id. f 9 f 11; savoije Idj f 9-f 13 per 100 stuks; spruitkool 19—21 ct.; m'spels 16 ct.; ap pels: goudre/net 16—21 ct.; id. 2e soort 10—13 ct.; zure bellefleur 17—21 ct.; id 2e soort 13 ct.; oranje pipping 13 ét; ana nas reinet 2e soort 10 ct.; Groninger kroon 18—22 ct.; Bismarck 20 ct.; ster- appels 19 ct.; campagne zoet 15—22 ct. ermgaard 17—22 ct.; id. 2e soort 13 ct.; zoete bellefleur 22 ct.; grauwzoet 16—17 ct.; hollaart 18 ct.; diverse zoete 12—18 ct.; peren: pondsperen 30 ct.; klejpe- ren 24—28 ct.; id. 2e soort 17—19 ct. soldat laboureur 44 ct.; aller per kilo. Heden overleed, onze innig ge liefde Vader, Behuwd*- en Groot vader, Wtfutnur ru Neeltje in Strlen, in den ouderdom van 73 jaar en 11 maanden. 8t.-Philip8land, 26 Nov. 1923. J J. VAN NIEUWENHUIZEN. J. L. VAN NIEUWENHUIZEN— Stols en Kinderer. ter reclame van rechthebbenden op on derstaande Strandgoederen te Kerkwerue: 1 Boeitonnetje (gemerkt C 604); 1 Luik, gemerkt B XII, 1 Luik, gemerkt L XVIII, L XII; 2 Fruitmandjes, gemerkt CODA; 2 kistjes Tomaten, gemerkt D W C, M Mvoorts 2 Roeiriemen, 2 Tonnen, l Rietenstoel, 2 Battings en een stukgesla gen Drijver. Kerkwerve, 26 November 1923. De Burgemeester-Strandvonder, C. J. BOOGERD. Vergadering van bet Bestuur op Vrijdag 30 Novsmbsr 1023, des avonds 8 nar, ln de koffiekamer der Concertzaal. tot ontvangst van pachten en verhuur van zes peroeeltjes land. Notaris VAN NOUHUYS te Zierikzee zal. VRIJDAG 7 DECEMBER, te 2 ure, in het Huis uan Nassau aldaar, openbaak verkoopen: aan de Melkmarkt te Zierikzee, Sectie A 1248, groot 56 c.A. Verhuurd bij de maand aan den heer D. F. Wijsman, voor f 16,— per maand. wordt he\a ^?nieSiöfci!" wanneer er lus schen de beide bestaande richtingen ge kweekt wordt: wederzijdsche waardee ring, verdraagzaamheid en samenwer king. De lidmaat, die dat niet nastreeft, is der Gemeente vijandig en beoogt bloot de heerschappij zijner richting met al de gevolgen daarvan. Dat belang der Gemeente, dus ook het rechtmatig eigenbelang der rechtzin nige richting, vordert de benoeming van gematigde personen in onze kerkelijke colleges, van ruim gevoelende mannen, die ook het goede kunnen waardeeren ir* hunne vrijzinnige mede-leden, die willen samenwerken en niet eenzijdig zich terug trekken in hunne zelfgenoegzame krin getjes. Wie het hiermede eens is, stemme a.s. Vrijdag 30 November de volgende heeren: TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor, Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht ln den morgen van 26 Nov. Hoogste barometerst. 765 6 te Breslau. Laagste 750,6 te Stockholm. Verwacht tot den avond van 27 Nor. zwakke tot matige oostelijke tot zuide lijke wind, nevelig tot betrokken of zwasr bewolkt, aanvankelijk weinig of geen - later toenemende kans op sneeuw, zelfde temperatuur. Fietsers Ueht op i Tan 26-27 Nov. van 4,28 n.m. tot 7,18 v.m, De Deurwaarder J. DE REGT te Zierik zee zal, op Woensdag 28 Nov. 1923, des namiddags één uur, aan de woning en ten verzoeke van J. NELISSE, aan de Zuidstraat te Dreischor, publiek verkoopen: bij vorige aankondiging breeder vermeld. De Deurwaarder J. DE REGT te Zie- rik zee zal, Donderdag 29 Nov. 1923, des namiddags half twee, op het Haven plein te Zierikzee, voor zijn Principaal publiek verkoopen w.o. ramen, deuren, kozijnen, ziware en lichtere balken, ecne partij gebruikte plan ken (nog zeer igoed), ribben 2 a 3 en eene partij brandhout *en verder nog eene partij nieuwe vierkante beuken biels. te koop gevraagd: zonder gebreken. Ta bevragen bij H. J. BOOG A ABT, Dreischor. Het BESTUUR van den Pol- der Zonnemaire maakt bekend, v66r 16 Osotmbsr a.s. gehouden zal worden. Belanghebbenden worden er op gewe zen, dat het vuil zorgvuldig van de wegen verwijderd moet zijn. Het Bestuur voornoemd, F. VAN DEN BOUT, Dijkgraaf. M. P. HOCKE, Ontvanger-Griffier. Notaris VAN NOUHUYS zal, VrUdag 30 dezer, te 2 ure, te Zierikzee, op het Schoolpein van het St.-Cornelia Liefdehuis, openbaar verkoopen: als: notenhouten Linnenkast, Penantkastje, zes mah. Stoelen, dito Tafel, Spiegels, Koffer, Pendule, Veerenbed met toebehoo- ren, Wollen- en andere Dekens, Wasch- tafel, Stoelen, Boekenrek, Klokje, Tafel kleed, Ornamenten, Spreien, Glas- en Aardewerk, enz. Te bezichtigen op den dag van verkoop, van 1—2 ure. gevraagd. J. v. d HULK, ^cheepstimmerdijk, Zierikzee te koop aangeboden: met 7 of 12 Gemet prima Bouwland, zeer gunstig gelegen, midden Zuid- Beveland. Aanvaarding na keuze. Hypotheek k 5 pCt. kan gevestigd bleven. Brieven franco letter B, Hulppost kantoor Helnkenszand. Voor den meest biedenden te koopt Coöperatieve Roosendaal. Adres Bureau van dit blad. kan lk U niet geven, maar wel waarde voor Uw geld, koopt daarom b(j ik lever U oen met Pluche gevoerd, voor f 22,50 en dezelfde gewoon gevoerd voor f 17,25. He er en-Winterjassen f 21,—, f 27,35, f 29,75. TE KOOP: starter, vrfjloop en 3 versnellingen met Don zitting en Lantaarn, voor spotprys. Adres: U. 8AMAN, Varremarkt, Zie rikzee. Warmwater-Kruiken. Briket-Strjjkazers. Gewone Strijkijzers. Houten Koffiemolens. Wand-Koffiemolens. Koperen Ketels. Chocolade- Ketels. Vulemmers en Tegelplaten. Rjjwiellantaarns, zoowel carbid als electrisch. Familieschalen. Geldkisten. Hnishond-Slijpsteenen. Nieuw! Mofkruiken! AUe voorkomend DRUKWERK. bjj F.a P. OCBTMAN, Handel,drukker,}.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1