Zierikzeesche êfe Nieuwsbode DUKAAT MELANGE JliRGENS7 LAPPENDAG VERVANGT NATUURBOTER abonnement: Vrijdag 23 Nov. 1923 zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. B. H. IDELER 1 DINSDAG 27 NOV. a.s. J. BONGERTMAN, Ziarikzae. F.£ BELDEROK VAN R00 B E RiCH T. Dinsdagmorgen Algemeen Overzicht. Prgl per 8 maanden f 1,50, ft-anoo per poet f 1,80. Voor bet buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Vereohjjnt Maandag, Woensdag en Vrtfdag. 80ste JAARGANG. - Oir A. J. DE LCOZE Jr. Ult|,-feH No. 11009. I. N. J. KOSTEV. ADVERTENTIÊN: van 18 regeie 60 eu. 'an i regelt en daarboven 20 et», per regel. Reclames 80 ets. p. regel B(j contract belangrijke korting Inzending op den dag van ait gav© vóór it art. Dit nummer bestaat uit 8 bladen. „Het Gbulden VJyes". (1572). Manufacturen - Zierihzee. HUISMOEDERS! Wederom een lichtpunt in dezan malaiaetljd. Komt dus naar ..HET 61 HULDEN VLYE8", daar Tindt U alle soorten LAPPEN op 3 toonbanken geëtaleerd tegen SPOTGOEDKOOPE PRIJZEN. Heilgymnastiek. Massage. ZONDER VERPLICHTING TOT OPDRACHT, KOMT IEMAND ONZER GAARNE TEN UWENT TER BESPREKING. COMPLETE MECBILEKKIN6 - LEVERING FRANCO - Wegens (1b St.-Nicolaasdrokte zal (1b Mouwsbixle In plaats van Maan dagavond worden ullgegBven. db geabonlieerden bulten Zlerlkzeo zullen dn Courant derhalve Iets later ontvangen. 1)E DIRECTEUR. Ten einde de crisis in de Entente te voorkomen, heeft Poincaré, na zijn felle betoogen bij dc onthulling der diverse oorlogsmonumenten, een flinke scheut wa ter in zijn presidentiëelen wijn moeten doen en is men het te Parijs ten slotte eens geworden op de ambassadeurscon ferentie, welke tot 't resultaat leidde, dat een tweetal nota's door Poincaré aan den Duitschen zaakgelastigde werden over handigd, waarin geen sprake meer is van .uitlevering of wel verbanning van den ex-Duitschen Kroonprins, maar alleen de militaire controle wordt aangekondigd. Het Britsche standpunt is ten slotte aanvaard. Men zal van den ex-kroonprins geer» .martelaar" maken, doch alleen de Duitsche regeering waarschuwen voor de gevolgen, die het verblijf van den ex- kroonprins in Duitschland kan hebben. Ook wat de militaire controle betreft heeft Poincaré toegegeven aan de Brit sche verlangens, zoodat de toon der nota heel gematigd is, zeer tegen den zin van een groot deel van het Fransche publiek, dat critiek uitoefent op de houding van den Minister-President in deze kwestie aangenomen. Een ander deel steekt de loftrompet, maar die loftuitingen zullen Poincaré nog onaangenamer in de ooren klinken dan de felle aanvallen van Tar- dieu, die o. a. schrijft: „Er in twee jaar in geslaagd te zijn de reparatie-betalingen tot nul te reduceeren, een eind te maken aan de contröle der bewapeningen en den Kroonprins naar zijn land terug te' brengen, dat mag een resultaat hee- ten. Maar dit resultaat nog bovendien be reikt te hebben met een maximum van spanning en wrijving met alle bondgenoo- ten, dat is wel de kroon op de para dox. Men heeft het aan de regeering ko men van Poincaré een experiment ge noemd. Welnu, dat experiment is nu ge nomen". Voorloopig is een nieuwe crisis in de Entente bezworen, maar de oude tegen stellingen in hun gevolgde gedragslijn blijven bestaan, wat vandaag of morgen tot nieuwe moeilijkheden leidt, welke -.vel licht door de toestanden in Duitschland worden verhaast. De toestand aldaar is zóó verward, dat het onmogelijk is er een juist beeld van te geven. De positie van het Kabinet— Streseman schijnt zwak en 't is niet onmogelijk, dat op dit oogenblik, terwijl we dit schrijven, de Rijkskanselier reeds op weg is naar president Ebert om het ontslag van het huidige kabinet te vra gen, te meer daar Stresemann, in het begin der Donderdag in den Rijksdag ge houden rede, verklaarde, dat de huidige regeering de vertrouwenskwestie behan deld wilde zien. De telegraaf zal ons wel spoedig met het resultaat van de zitting op de hoogte stellen. BINNENLAND. De postcheque- en girodienst. Naar het Vad. verneemt, begint het mét de rforganisat-'e van den postchèque- en girodienst goed op te schieten- De lei ders der reorganisatie hebben reeds een datum voor de heropening Vhn den dienst ïn de gedachte, maar ze hou lea dien nog geheim met het oog op altijd mogelijke onaangename verrassingen cn: om de ab solute zekerheid te hebben, dat de her opening een ongestoorden loop van zaken Waarborgt. Het blad heelt den indruk gekregen dat deze datum in elk gevat voor het einde des jaars gelegen is. Do Staatszorg voor don landbouw. Het Kon. Nederlanaseh Landbouw-Co mité heeft aan de Koningin geschreven: dat ae behartiging van de landbouw- aangelegenheden thans is loevertrouwd aan het departemfnt van binncnlandsche zaken en landbouw; dat in bijna alle lan den de behartiging van de belangen van den landbouw in een afzonderlijk depar tement is ondergebracht; dat het onder brengen van de zorg voor de landbouw belangen bij het ministerie van binnen- landsche zaken niet 'n overeenstemming is met de beteekén-'s van onzen 'landbouw afs voornaamste tak van volkswelvaart; dat de landbouw in de huidige en in de komende moeilijke tijden de bijzondere aandacht van de regeering zal behoeven; dat de zorg voor de landbouwbelangen den gunstigan inv'oed zal ondervinden van het onderbrengen van de directie van den landbouw bij een ministerie dat in haar geheel werkzaam is op economisch eil sociaal gebied; redenen, waarom adres sant Hare Majesteit verzoekt te bevorde ren, dat tot een wijzig'ng in de ministeries van algemeen bestuur worde overgegaan. Louis Bouwmeester. De heer Louis Bouwmeester is naar V.-D. bericht, door de Fransche regeering benoemd tot ridder in het Legioen van Eer. Uit Stad en Provlnole, ZIERIKZEE. Bij Kon. besluit van 21 November is opn'euw' benoemd met in gang van 4 December, tot burgemeester der gemeente Ouwerkerk, de heer A. C. Visser. Het voormalige Huis van Bewaring alhier is aan het Ministerie van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen over gedragen en onder Rijksmonumentenzorg opgenomen. Voor het Comité van Chr. Winler- lezingen Zal op 30 November e.k-, b.ijkens een in dit nummer voorkomende adver tentie, ds. A. C. Sonneveldt optreden met het onderwerp; „Zuid-Amerikaansche toe standen". Wij' vernemen» dat op initiatief van onzen burgemeester, zich hier een voor loopig comité gevormd heeft, bestaande uit ongeveer alle burgemeesters uit Schou- wen-Duiveland, om spoed'ge tot stand koming ven eïectr'citeitsvoorziemng voor geheel Schouwen-Duiveland té bevorderen. Bij den" heer H. G. Krom, boekhan delaar alhier, ligt van af Maandag en op Donderdagen op beursuren in het hóle! „Juliana", een request ter teeke- ning, nopens den autobusdienst Wolf- aartsdijk—Middelburg, naar aanleiding van een eenige dagen geleden opgenomen ingezonden stuk onaerteekend door dhr. I- de Broekert alhk-r, hetwelk beoogde de wederinvoering van ze vechisueeksche tootverbinding metI Middelburg. Opening Waterleiding op Tholan. De opening der Waterleiding te Tholen zal den 27 November door den heer Commissaris der Koningin in Zeeland ge schieden door het in werking stellen van een fontein. Deze plechtigheid zal plaats hebben op de markt te Tholen, om 1.30. Op hetzelfde tijdstip zal in alle gemeen ten op Tholen en op Halsteren een aan vang gemaakt worden met 't opendraaien der straatkranen, waardoor de aangeslo tenen in het genot van het zoo lang ver beide water zullen geraken. Autoriteiten zullen na aankomst der treinen 8.12 uit Vlissingen en 9.50 uit Bergen-op-Zoom, naar Halsteren rijden, alwaar te voet de prise d'eau wordt be zocht. De genoodigden uit Tholen zul len daar eveneens komen. Na dit bezoek en een eenvoudige koffietafel te Tholen heeft de reeds ge noemde opening plaats. Hierna wordt naar den watertoren op Scherpenisse gereden, een gedenksteen onthuld en de toren bezichtigd. Naar wij vernemen, is de belangstelling voor de opening zper groot en gaven tal van autoriteiten hun voornemen te kennen dien dag aanwezig te zijn. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Garijp, J. W. Pieper te Oudega (H. O. N.) - Te Lage-Zwaluwe, H. J. Hak te Domburg. Bedankt: Voor Rouveen, G. J. Kool haas te Oidebroek. Voor Wierden, F. van Asch te Den Ham. Voor Hijkers- milde, A. N. Tonsbeek te Kethel. ZIERIKZEE. De kerkelijke kiesvereeni- ging „Vrijheid en Geweten" heeft tot candidaten gesteld voor de verkiezing van 6 notabelen der Ned. Herv. Gemeente op 30 Nov. a.s. de heeren J. S. Vooren, C. Stamperius en A. G. van de Velde, aftredenden, en de heeren H. van Dijke Jz., T. J. van Tilburg en P. C. van der Valk, in de 3 vacaturen, ontstaan door het overlijden van den heer J. L. Cats- hoek, en het bedanken der heeren mr. P. van der Eist en A. C. de Mooij. HAAMSTEDE. Bij de Dinsdag j.l. ge houden verkiezing voor drie notabelen zijn herkozen de heeren J. A. van Zuijen en A. de Vin en gekozen dhr. J. K. Overbeeke. Alhier werd naar aanleiding van het manifest der Zendingsvereenigingen een collecte gehouden, welke met nagekomen giften opbracht f 59,— NOORDGOUWE. Gekozen tot notabele de heeren H. Dekker (herbenoeming) en G. Romeijn (vac. J. Romeijn die niet meer in aanmerking wensehte te komen). De Zendingsavond met lichtbeelden zal Dinsdag a.s., des avonds 7 uur, in de Ned. Herv. Kerk gehouden worden. NIEUWERKERK. Dinsdagavond wijdde ds. v. d. Linden het zaaltje, of eigenlijk het gebouwtje in, door hem indertijd aangekocht van een afd. der Oud. Geref. Gemeente alhier, om te voorzien in een langen tijd door hem gevoelde behoefte aan een gelegenheid tot huisvesting van allerlei buitenkerkelijke bijeenkomsten die (zooals hij zich Dinsdagavond uit drukte), niet in strijd zijn met het chris telijk geloof en christelijke zeden. Hij schonk den naam Rehoboth (in de ruimte) aan het zaaltje, dat door milde bijdragen van gemeenteleden is voorzien van ruim honderd gemakkelijke stoelen, goed ver licht en ruimte biedt aan een 150 perso nen. De inwijding werd opgeluisterd door enkele zangnummers van het christelijk zangkoor onder leiding van den heer van den Doel. ST.-PHILIPSLAND. De oogstcollecte heeft dit jaar voor diaconie en kerk samen ruim f 302,— opgebracht. Geref. Kerk. Beroepen: Te Apeldoorn, Dr. S. P. Dee te Dwingeloo. Te Bleiswijk, J. Y. Tie- mersma te Tzummarum. Te Beetgum, J. G. Fernhout te St. Pancras. Bedankt: Voor Meerkerk, H. Brouwer te Driewegen-Borssele. tan heinde en ver, Het Berliner Tageblatt verneemt uit New-York, dat aldaar de bankier W. H. Supphen, die onlangs een nalatenschap van 6 millioen dollar erfde, dood in zijn woning is gevonden. De doode hield nog zijn pijp in de hand. De tabak die zich daarin bevond, bleek bij onderzoek in cyaankali gedrenkt te zijn. In het Deensehe Folketing heeft de minister van verkeerswezen, een wetsont werp ingediend om over te gaan tot den bouw van een spoorwegbrug over d; Kleine Belt tusschsn Funen en Jutland. De loosten zullen ongeveer 35 millioen kronen bedragen. De Belt is op dit punt ongeveer 850 miter breed en de diepste plaats in het mid'Jen bedraagt ongeveer 40 meter. In de kraamvrouwenverpleging te Weenen is een vrouw bevallen van haar acht-en-twint'gste kind. Volgens het Ex- trablatt bevinden moeder en kind 2ich- welvarend. Te Vierhoef bij Budwe's (Oostenrijk) is bij een vFegvertoooing de parachute- springer Je2ek van een hoogte van 600 M. naa- beneden gestort, doordat het toe stel zich n:et ontplooide. Jezsk werd met verbrijzelde ledematen dood opgenomen. Een tairijte menigte sloeg stom van ont zetting het ongeluk gade. De vertoon:ng werd onmiddellijk gestaakt. In de stad St.-Louis (V.S.) :s een monument onthuld, opgericht ter herin nering aan 332 kinderen, die daar den laalsteu tijd het slachtoffer waren gewor den van het auto-verkeer. Het opschrift luidt: ..Ter herinnering aan kinderlevens, geoffeid op het allaar van haast en roe keloosheid." De Belgische m risler van justitie heeft op aandringen van den burgemees ter van Antwerpen, bevel gegeven alle vreemde, in Belg van prostitutie leven de vrouwen uit het land te verwijderen. Het feil, dat Polncaré's standpunt in den Raad van Gezanten het onderspit heeft gedolven, en dat ae minister-presi dent verscheidene concessies heeft moe ten doen, wordt in de Fransche pers scherp veroordeeld. In den gezantenraad moet Engeland er moe gedreigd hebben zijn vertegen woordigers uit de intergeallieerde licha men terug te nemen als de Fransehen een afzonderlijke actie zouden doorzetten. De wolvenplaag neemt in verschillen de streken van Rusland verontrusten':e afmetingen aan, aldus „Iswestia" Ds wol ven vertocnen zich op klaarlichten dag in de hoofdstraten van de dorpen, ver- schsuren schapen en vallen paarden en koeien aan. 500 Duitsche arbeiderskinderen zullen gedurende eenige maanden in gezinnen van Fransche arbeiders worden opgeno men. In Rusland is in voorbereiding een wetsontwerp, waarbij zal worden bepaald, dat personen die zich in hun betrekking schu.dig maken aan dag.Feverij, gerech telijk kunnen worden vervolgd. Tevens zal in verband daarmede :n het burger lijk wetboek een bepaling worden inge voerd, waardoor het mogelijk zal woeden van de schuldigen schadevergoeding voor den verspilden tijd te eisc/ien. verschillende berichten. Ook een moordaanslag 1 Een dezer avonden ontmoette oen 19-jarig Hilver summer in de Kerkstraat aldaar een meisje, waarmede hy vroeger „een eer lijke verkeering" had bedreven. Deze verkeering waB afgobroken on 't jonge mensoh zon op wraak. Gemelde ontmoe ting sohonk hem de gelegenheid zijn woede te koelen. Moorddadig haalde hij een schietwapen nit zfjn zak en loste twee sohoten op het voorwerp zijner vroegere liefde. Velen kwamen ontsteld toesnellen op het geschiet en door ge waarschuwde politie-agenten -werd de bloeddorstige jongeling gearresteerd en gefouilleerd. Welke laatste operatie even wel Diet dht resultaat opleverde, hetgeen met eenigen grond kon worden verwacht. Geen revolver of browning kwam voor den dag» maar een onnoozelknal- kurkpistooltje. Afgewacht moet thans nog worden of de zenuwen der betrok ken jonge dame zoodanig zijn geschokt, dat haar gewezen vry;r van zyn kwa- jongensdaad toch nog minder prettige gevolgen zal hu. nen ondervinden. predikbeurten. Zondag 25 November te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, ds. Helder. Kleine Kerk. 10 uur, ds. Steenbeek. 's Avonds 6.30 uur, ds. de Roode. Lutkersche Kerk. 10 uur, ds. Hoevers te Den Haag. Gerei. Kerk. 10 en 6 uur, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leesdienst en 6 uur, ds. v. d. Molen Evangelisatie Jerufil II. 10, Gewone dienBt en 7 uur, de heer Storm. Oud-Geref. Gein. 9 30, 2 en 6 uur, Leeskerk. Fabrieksongeluk. De 25 jarige arbeider P. F. J. R. wilde Dinsdag in de fabriek van de firma Keunen te Eindhoven een eleotrisoh lampje, dat slecht brandde, vaster In de fitting draaien. Daarvoor ging b(j op eea twee Meter van den grond verwijderde ijzeren buis staan. Toen hij het lampje indraaide, werd hy door den stroom getroffen, waardoor h(j viel. Met een aohedelbreuk werd bij opgetomen en naar het ziekenhuis ver voerd, waar hij 'b avonds ia overleden. Het ongelukkige meisje. Het lijk van een sinds eenige dagen vermiste land bouwersdochter te Haaksbergen (Ov.) is in de bosschen gevonden, 't Meisje, een zenuw ijdares, was bijna ongekleed door de Schipbeek gewaad en :n de bosschen gevlucht. Spl-j image en landverraad. In een café te 's Hertogenbosch heeft de recherche een Belg aangehouden, op het oogenblik, dat hij van een militair een papier aan nam en daarvoor geld gaf. Het blijkt, dat deze Belg met eenige nvlitairen in ver schillende plaatsen !n ons land in verbin ding stond en door hun hulp \n het be zit kwam van pap;eren, welke op de ver- dedig:ng van het land betrekking hébben. Hij ontkent evenwel. Hij is door de maré- chaussées naar Maastricht overgebracht. Van andere z'ijde meldt men, dat de brigadecommandant der maréchaussée te Maastricht een complot van Landverraad heeft ontdekt, waarvan het beginpunt te Maastricht moet zijn en Waarvan de hoofdzetel te Rotterdam zou zijn geves tigd- Te Maastricht zijn drie onderofficie ren in arrest gesteld, bij w£« uitgebreide huiszoekingen hebben plaats gehad. Hel NederL correspondentiebureau in Den Haag meldt: Naar aanleiding van uit Maastricht gekomen berichten omtrent knoeierij met militaire documenten is ons bij navraag te bevoegder plaatse geble ken, dat drie onderofficieren gearresteerd zijn, verdacht van het zich toeëigenen van niet voor openbaren dienst bestemde stuk ken, teneinde, naar vermoed wordt, daar van een ongeoorloofd gebrüik te maken en financieel voordeel van hun handelin gen te trekken. 'De justitie houdt zich bezig met het on'derZoek van deze zaak- [Moordaanslag. Te Delft heeft een man een moordaanslag gepleegd op zijn vroe gere verloofde. Terwijl zij met haartegen- woordigerv verloofde in de Trompetstraat liep, viel hij dien man van achteren aan en stak hem met een mes in den rug. Het meisje verwondde hij met hetzelfde mes aan de oogen en stak haar in den rechter schouder. De beide verwonden zijn naar het gasthuis vervoerd. De dader wist te ontkomen. Verduistering bij een coöperatie. In de gehouden ledenvergadering van de Coöpe ratieve verbruiksvereeniging „Vooruitgang zij ons doel" te Tiel, is gebleken, dat er met kolenbons een verduistering is ge pleegd ten bedrage van tweehonderd gul den, welk bedrag is aangezuiverd. Een motie werd aangenomen om justitioneels gevolgen te voorkomen. Een der betrok kenen is lid van den gemeenteraad, in welk college nu een vacature zal ont staan. Om 41) cent. Te Stratum had door een. deurwaarder van 's l ij.«belastingen een executoriale verkoop plaats 'bij een we duwe. Bedoeld vrouwtje waren indertijd eenige waarschuwingen toegezonden, schrijft het „E. D.", welke zij echter weigerde te betalen toen zij later het bedrag van de verschuldigde belasting voldeed. Daar zij weigerachtig bleef dit bedrag, 40 cent, aan den fiscus te vol doen, werd zij1 daarvoor in rechten aan gesproken en toen dan ook de deur waarder zich aan haar woning vervoegde teneinde dc aangekondigde verkooping te houden, bleek dc deur gesloten en moest de hulp der politie worden ingeroepen, waarop de deur geopend werd en de verkooping kon doorgaan, Welke toen dan ook gehouden werd. L

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1