Zieneesche tê Nieuwsbode '*p, JURGENS7 DUI\AATTE>L'INGE VERVANGT NATUURBOTER abonnement: advertentiëni HH. ADVtRTttROERS Kennisgeving. PrO* per 6 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per JaAr f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag. Woensdagov. 1923. zierikzeesche courant. 80ste JAARGANG. - Ui J. DE LOOZE Jr. UII|.-IMi No. 11008. t H. J. KOSTER. van 1—8 regels 60 ets., van i regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van alt- gave vóór 11 ure. verzoeken w(J advertentlBn, bestemd voor ons nummer van a.s. Vrydag, ons zooveel mogeltyk Donderdag te doen toekomen. DJE DIRECTEUR. Gevonden voorwerpen Eon band van een damesmantel; een handschoen; een damestascbje; een R. K. kerkboekje; een portemonnale m. geld; een das; een band van een heerenjas; een jongensjas een broche een bril een onderrok; een ceintuur; een rijwiel. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politic, R P. BRONS. D« BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Zaterdag den 24 Nov a s., des namiddags te 2 u_ir, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: 1. Installatie raadslid L. J. Guinee. 2. Vaststelling notulen. 3. Ingekomen stukken en mededeelingen. 4. Vaststelling herziene verordening ophef fing en invordering van schoolgeld 5. Beschikbaarstelling lokaal voor vervolg- onderwjjs. 6. Levering bespanning voor reinigings dienst. 7. Beroep besluit Gedep. Staten tot toeken ning bijdrage bijzonder vervolgonderwijs. 8. Aangehouden voorstel aangaande Rijks normaallessen. 9. Begrooting 1924 met bjjbegrootingen. Zierikzee, 20 November 1923. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. 66 BUITENLAND. Canada en de landverhuizer?. Canada gaat blijkens een bekendmaking van den heer Robb, minister van Immi gratie, over tot een ingrijpende wijziging in zijn immigratiepolitiek. Het zal de moeilijkheden, tot nog toe aan immigran ten in den weg gelegd om in Canada binnen te komen, aanzienlijk verminde ren, zoodat immigranten van alle natio naliteit, die in staat en bereid zijn te werken, mits zij zich houden aan de ge bruiken in Canada geldig, Canada voor zich open zullen vinden. De scheepvaart maatschappijen, die van de ruimere be palingen een vermeerdering van den stroom van immigranten verwachten, heb ben der regeering reeds toegezegd, een verlaging van de overtochtskosten voor derde klasse-passagiers te zullen over wegen. Immigranten, die vroeger bij in scheping meteen moesten bepalen naar welk deel van Canada zij zouden gaan en bij aankomst in Canada direct moesten doorreizen, kunnen thans volstaan met de ticket voor één der Canadeesche ha vens en mogen daar aangekomen eerst hun definitieve bestemming bepalen. Aan een Reuter-telegram over boven bedoeld onderwerp ontleenen wij nog, dat Ca>enoe8 als eenige eischen voor t» behalve de bereidwillig heid orken, lichamelijk en geeste lijke gil stelt. laad In Dussrldorf. De gjeldorf geeft op het oogen- blik eéch beeld van de tijdsom- standijEr is nauwelijks mjer een straat, de sporen draagt der on- lusten.buitenwijken zijn alle «rin kels dnmerd. Gedfle vorige week hadden el- ken altisten plaats, en er zijn vo'.doeiwijzingen, dat deze onlus ten nit voortkwamen uit de duurte en hagen, maar door dat de com- munisfin de hand hadden. Er zijn b.v. «geplunderd, d:e met honger en k<!ets u!tstaandc hebben, a's porcefels enz. In de onlusten zat een a'steem; zij traden op ver- schillèatsen tegelijk op, zoodat de politi<durend beziggehouden werd en nidaat was ze spoedig te on- derdri Sinds de bezetting is de politljts 400 man sterk, hetgeen veel t:g is voor een stad van bijna een fcilloen inwoners. Het gevolg was, tie industrieele voorsteden als Oberfcaar de bevolking in meer- derhekmunistisch gezind is, de me nigte lacht had cn deed wat zij wiideot de Fransche nrlitairen aan dezenand een einde maakten. Bij verscL communisten hadden huis- zoekplaats cn greote hoeveelheden wapïraunit-'e werden in bes'.ag ge- nom:irtien commumsten werden gc- arresl BNENLANO. Vrge ouderdomcrereekerlDg. Melt ons mede, dat voor de vrlj- willig-verzekerden ex-artikel 24 der Ouderdomswet (rente f 3 per week-pre- mie 39 ct.) van nu af ook de mogelijk heid geopend is om een aanuul'ings-uer- j zekering voor een rente can l of 2 gld. te sluiten. Zij kunnen dus bijverzekerin gen sluiten van 1 tot 17 g'.d. toe. Het totaal verzekerde bedrag mag niet lager zijn dan 3 gld. en mag 20 gld. niet te boven gaan. De bevolking van Nederland. Het bevolkingscijfer in het rijk be droeg 1 September 1.1. 7,165,901 zielen te gen 7,041,441 een jaar tevoren- De bevol king nam dus in dit jaar toe met 124,460 zielen of 1,77 percent. In de groote ste den telde de bevolking op de genoemde data onderscheidenlijk 1,764,616 en 1,732,080 zielen, gevendeen toeneming met 32,536 zielen of 1,88 percent. De ver gelijking der be:de verhoudingscijfers wijst op aanhoudende 'concentratie der bevolking. De Kabinetscrisis. De Haagsche redacteur van de A.-R. R'dammer meent dat wé den tegenwoor- digen toestand als volgt kunnen teekenen: Mr. Kooien schijnt in de raeen'ng ver keerd te hebben, dat met eenig toege ven aan beide zijden der coalitie het mogelijk zou zijn om eep kabinet te for- meeren, dat slechts een weinig zou af wijken van het min:sterie-Ruys. Immers is overdu:delijk gebleken, dat de lin kerzijde niet in staat is een kabinet te leveren en hetzelfde geldt van de anti- Vlootwet-grocp in de Kamer. De heer Kooien hoopt er blijkbaar op, dat de anti-rev. partij „zich wel mati gen zal". In Roomschen kring ontkent men, dat er een vast actoord bestond over de Vlootwet. Heeft min:ster Coliju getneend, dat hij op de geheele rechterzijde kon rekenen, dan heeft -men hem een te optira'stischen kijk op de zaken ge geven. Evenmin zou het vastgestaan heb ben, dat hij voor zijn bezuinigingsplan nen algem;ene instemming, althans ver dediging zou vinden. De Chr.-Hist. fract:e zou zakelijk ge heel aan de zijde van het kabinet-Ruys staan, maar schijnt toch wel geneigd te zijn om een eventueel kabinet-Kooien te steunen. Bij de anti-rev. fractie echter zou mr. Kooien heelemaal geen succes gehad hebben. Op grond van een en an der mag de conclusie dan ook wel ge bouwd worden, dat mr. Kooien niet zal slagen in zijn plannen om een coalitie kabinet te formeeren. De Zomertijd. In een vergadering van de dagelijksche besturen vau de drie centrale landbouw organisaties (den Nederlanaschen Boeren bond, het Koninklijk Nederlandsch Land- bouw-comité en den Chrstelijken Boe ren- en Tuindersbond In Nederland), wel ke Zaterdag j.l. te Amsterdam gehou den werd, is besloten opn:euw te trach ten tot afschaffing van den wettelijken, zomertijd te geraken. Aan den eventueel nieuw optredenden Minister van Land bouw en zoo noodig aan het nieuwe Ka binet zal verzocht worden een wets voorstel in dien zin in te dienen. Mocht van die zijde afwijzend beschikt wor- "den, dan zal aan Kamerleden van de ver schillende politieke partijen verzocht wor den een desbetreffend ontwerp van wet aanhangig te maken. Mr. Treub over den gulden. De oud-minister mr. M- W. F. Treub heeft zich tegenover een medewerker van het „Alg. Hbl." over de positie van on zen gulden als volgt uitgelaten: „Wat de intrinsieke positie van den gul den betreft, ben ik van meening, dat men den laatsten tijd over het gevaar van een inflatie in ons land veel te veel heeft gepraat en geschreven en hierdoor het publiek bang gemaakt heeft, hetgeen dan als het psychologische element van de recente daling van den gulden be schouwd mag worden. Het herstel van het evenwicht van onze Staatsfinanciën is echter geenszins een onoplosbaar pro bleem en ik zou de vrees voor de ont wrichting van onze Staatsfinanciën slechts kunne begrijpen, indien wij met de waar schijnlijkheid van een ministerie-Troel stra rekening zouden moeten houden. Deze mogelijkheid acht ik echter uitge sloten. Men heeft van het gevaar van een inflatie veel meer gesproken, dan m. i. noodig is geweest en dit was onvoorzich tig, aangezien het ongunstige psycholo gische effect van onrustbarende verkla ringen over inflatie zich ten opzichte van de in ons land belegde belangrijke buitenlandsche kapitalen bijzonder sterk kan doen gelden. Ongetwijfeld heeft ech ter de recente daling van den gulden ook hare gunstige zijde, omdat hier door voor de nieuwe regeering geheel duidelijk gemaakt werd dat de toestand ernstig begint te worden en het nemen van krachtige maatregelen eischt". UK Stad en Provinoie ZIERIKZEE. Da verplaatsing naar 's Gra- venhage van den heer P. Sonke, kommies 2e kl. te Brouwershaven is ingetrokken. Verschenen is een geïllustreerd maandblad „Het Roode Kruis", voor jonge menschen, uitgave van de Ned. vereeni- ging het Ned. Roode Kruis. Het maand blad heeft ten doel, aldus de inleiding het werken en streven van het Nederl. Roode Kruis meer onder de Ned. jeugd bekend te maken en zoodoende onze jonge menschen op te voeden tot hulpvaardige mannen en vrouwen. BURGH. De maandelijksche vergadering dar Zendingsvereeniging werd diimaal in de bekende zendingsweek druk be zocht. Een aangename afwisseling naast de gewone werkzaamheden bracht één der leden door op onderhoudende wijze te vertellen van zijn reis van Liverpool naar Oost-Indië; te meer interessant, waar ruim 500 terugkeecende Mekka- gangers de tweede helft der reis zou den meemaken. Met bijzondere aandacht werd geluisterd naar de uiteenzetting der ervaringen en godsdienstige handelingen der 2.g. ..hadjè's", zoowel op hun tocht naar Mekka als aan boord. Vóór het einde der samenkomst werden de zen dingsenveloppen geopend, die in den loop der week in de gemeente waren rond gebracht en door 4 der leden bereidwil lig opgehaald. De opbrengst was wer kelijk een verrassing. Aan de samenwer kende zendingsoorporatie's kan f 60 wor den opgezonden. Na een woord van dank aan alle gevers en geefsters en gebed en dankzegging werd d;t aangenaam samen zijn door den voorzitter gesloten. Zaterdagavond j.l. werd een alge- meene lodenvergadering gehouden van het ziekenfonds „Helpt Elkander". Na opening door den voorzitter werden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd vastgesteld. De penning meester gaf daarna verslag zijner admini stratie over het afgeloopen boekjaar. Be sloten werd van December tot en met Februari een contributie te heffen van 10 ct. per lid en per week. Tot leden der commissie tot nazien der volgende rekening werden benoemd de heeren J. B. Semeijn, J. Slaager en J. L. v. d. Werf. DREISCHOR. Dinsdagavond j.l. verga derde hier onze Nutsvereeniging. De af tredende bestuursleden werden herko zen. Het bestuur Üeelde mede de Nuts- avonden voor den a.s. winter :n verband met verschillende sprekers reeds te heb ben vastgesteld. Op 20 Dec. hoopt op te treden Öhr. Haus van 's Gravenlyge, als declamator, half Januari de heer v. Giesen van Oud-Graftdijk en omstreeks half Februari de heer Neijsnhu's—Ockhui- sen van Oterleek. RECHTZAKEN. (■«huurde moordenaar. In het begin van dit jaar is op den heer Meuffels, een oud-Maastrichtenaar, die thans te Lu:k woont en daar ge huwd is, een moordaanslag gepleegd. Zaterdag werd deze zaak voor de Luik- sche rechtbank behandeld. Uit het ver hoor bleek, dat bekl. Bruis, die een goed oogje had op de echtgenoote van Meuffels. een zekeren Pierard had om gekocht om Meuffels uit den weg ,1e ruimen. Als belooivng zou Pierard een paardendrijver, die al heel wat veroor- deelingen achter den rug heeft, 25.000 francs ontvangen. Het slachtoffer zou in de Maas verdronken worden. Het O.M. eischic tegen Bruis levenslange gevange- Wat d« begrafenis vpn aan- ztenHjfce personen ln de 18e eenvr kostte. Mr. Pieter Mogge, de aan de Zierik- zeeënaars bekende persoonlijkheid, die aan zijne geboortestad f 420,000 legateer de, was Zaterdag 6 November 1756 te 's Gravenhage overleden. Zijne ziekte moet een "kort verloop gehad hebben, want Dinsdag 26 October had hij nog de zitting der Staten-Generaal bijgewoond. Onmiddellijk na het overlijden had zijn neef, de kolonel Stavenisse Pous, een expresse naar Zierikzee gezonden om het sterven aldaar bekend te maken, welk reisje f 99,75 kostte. De verdere kosten te 's Gravenhage beliepen voor het aldaar verrichte en ge leverde als volgt: 3 afleggers samen f31,50; het maken der kist en van het wapen f 291; apotheker Hagens leverde het wassen kleed (om het lichaam in te wikkelen) en kru:den voor de kist voor f 106; voor het leggen in de kist geno- ten dc drie afleggers weder f 31,50; 2 knechts die de kennisgeving deden, trok ken f 42; de aanspreker van der Haer voor diensten en leveranties f289; voor het thuisbrengen van de kist en ophan gen (aan den voorgevel) van het wapen f 10,50; voor het schilderen der wapens, wapenkas, enz. f 179; doktersvisiten f 28; beeldhouwen vdn het wapen, de wapen- kas enz. "f 218; drukken van rouwbrie ven enz. f 33,25; geleverd zwart laken en stof f 342,75; luiden der kloki f 16,50; zegel der oproepcedul f 14,45; in de arm- bus gestort f 105; recht van de lijkkoets f 16; recht van begraven voor 's Gra venhage f 61,50;' koetsier van de lijk koets f 31,50; 2 koetsiers der volgkoet sen f 21; 30 flambouwdragers f 5,25 (ieder, f 157,50; 32 flambouwen van witte was f 96; 16 Staten-boden f 8(4 -f; 'f 42 voor verteer; aan de dienders er» klap- wake 18,75; fooien f 60; geleverde kaart 11,87; aan den wapendrager f 31,an 2 assistenten daarbij f 21; wegelcverd katoen, linnen en netel- doelö,621/2; atin huurkoetsiers werd t 5o]taa'.d; voor geleverde waaiers, handnen, schoenen en hoeden, werd f 12betaa'.d; aan naaisters f 40,95; voorane diensten door meiden, op- passei knechts f 80,15, voor brood, vleesi confituren f 77,841/2! nog en kele igheden f 9,40. Te Gravenhage huurde müu een jachh het stoffelijk overschot naar Dreij te brengen, alwaar de over leden den grafkelder zijner ooms Ooi e wenschte te worden bijgezet. Dit ;ht kóstte met verschotten t 26f2. Teiinissc nam men nog een loods riaar.ischor voor f 2,90. Op laatstge- meldlaats aangekomen, kostte het verwvan het lijk naar het slot Win- denb (het in 1837 noodeloos afge- brokkasteeltje bij Dreischor) met in- begran wagenvrachten, enz., f 147,45; de jls, benoodigd voor de begrafe nis, fepen f 300,45; eene nieuwe ^Braag- baarerd te Dreischor gemaakt en de kostvan de opening van den grafkel der bedroegen gezamenlijk f 49,80. Veen dragers droegen den overledene grafirts op Vrijdagnamiddag 19 Nov. 1756e genoten ieder f 15,75 (een gou den icaton), tezamen alzoo f 220,50. De cht van den overledene, Steven Jansdroeg ook hier het wapen en trok f 11; 14 bidders, de schoolmeester van-eischor voor het klokluiden, enz. genei gezamenlijk f 184,80; 16 rijtui gen j de begrafenis kostten f 84. Ook te lïschor werd een wapen en kXvar- tieregebruikt, geschilderd voor f 109,20 dooAndries de Granje; Willem in den Booft leverde 12 vaten bier voor de burgij aldaar voor f 33,30; de bakker Qorids der Weduwen voor f 24,80 aan brood, koekjes, enz.; aan kaas, pijpen, tabak enz. f 26,30; de wijnkoopers Hugo Magerus en Albertus van 'Steveninck te Zierikzee leverden voor f 88,50 aan wijn; nog werd te Dreischor verteerd f 174; voorts leverde de suikerbakker Cornells Schuurbeque te Zierikzee voor f 22 aan waren; voor lijkstroo wterd t 4 betaald"; de schou». van Dreischor had nog f 46,90 verschoten en kreeg f 15,60 tot eene vereering; voor huur van servetten, tin, enz. werd f 23,10 betaald; nog werd door den Zierkzeeschen timmerman Izak Corbeel een stel wapens en kwar tieren gemaakt voor f 20,80; de huur van rouwmantels van het Armkinderen- huis te Zierikzee beliep f 52, het Wees huis aldaar verhuurde het beste dood kleed voor f 31, terwijl nog andere uit gaven samen f 63 beliepen. Zoo kostte dan het begraven van Mr. Pieter Mogge te Dre-'schor de respecta bele som van f 5054,05, terwijl de marme ren tombe, die door den beeldhouwer An thony Wapperom en den Zierrkzeeschen steenhouwer Matlhijs van Nooijen ver vaardigd werd, tenslotte nog f 13,200 kostte 1 Maar deze uitgaven waren :n even redigheid met de aanzienlijke betrekkin gen welke de overledene bekleed had en niet minder met het kapitaal, dat hij had nagelaten. Wc willen h!er nog laten volgen de beschrijving eener andere begrafenis, die op 10 October 1783 in de kerk te Bru:- nisse in den ambachtsheerlijken grafkel der plaats had. Op 3 October 1783 was de ambachts- vrouwe van Bruinisse op hare buiten plaats aldaar gestorven. Zij heette Maria Magdalena Stavenisse, was weduwe van den Zierkzeeschen burgemeester Dr. Ja cob de Witte van Eikerzee en woonde des winters :n de stad, in het ruime huis naast het stadhuis (nu werkplaats en achterhuis Gebroeders De Vos). Na den geheelen zomer van 1?83 cp het buiten harer ambachtsheerlijkheid te hebben doorgebracht, was zij er ziek geworden en overleden, 83 jaar en 8 maanden oud, Zij was de laatste van de oude aanzien lijke regentenfamilie Stavenisse, welker stamvader zich reeds in 1418 te Zie rikzee gevestigd had. Al was hare be grafenis niet zoo kostbaar als die van Mr. Pieter "Mogge, deels omdat ze niet elders overleden was, deels ook om lat de uilvaart eener vrouw niet zooveel praalvertooniug vorderde, als die van een regeeringspersoon d:e vele hooge posten bekleed had, toch kostte haar laatste tocht van haar buiten naar de kerk te Bruinisse nog f 1471,55. Kort na het over lijden werd door haar huisknecht van dat sterfgeval kennis gegeven aan den bal juw, den predikant en den dijkgraaf van Bruinisse. Eenigen tijd daarna werd die aanzegging ook gedaan door den bode of, zooals men toen zeide, 's Heeren dienaar, aan alle op- en ingezetenen van Bruin:sse. Veertien dragers werden ver zocht uit den Mag'straat, het Polderbe stuur en den Kerkeraad. Op de begrafe nis werden, behalve de lanvlieleden, den baljuw en den predikant, alle 'ngezete- nen genoodigd die nering deden of een handwerk uitoefenden, benevens 's Lands sloeproeiers van Zijpe en eenigen van dc voornaamsten uit de burgerij en den boerenstand, samen 62 personen, behalve de dragers. Op 10 October 1783, 's namid dags 1 uur. had toen de ter aarde be stelling plaats. Met een behoorlijk voer tuig werd toen het lijk van de buiten plaats tot aan het einde der Nieuwstraat gebracht, waar het op een baar werd geplaatst en gedragen door de Nieuw straat, den Ring, de Oude straat en het Kerkslop, naar de kerk. Voorop ging de knecht der overledene met haar wapen; daarop volgden 11 bidders en vervolgens de baar met het lijk. Op het rouwkleed hingen dc vier kwartieren der overledene, de wapens harer grootouders Stavenisse, de Keijser, Stoutenburg en Bolle. Nadat het lijk in den grafkelder was geplaatst en de stoet dc kerk verlaten had, werd het wapen met de vier kwartieren aan stonds boven de ambachtsheerenbank op gehangen. Gedurende zes weken, te be ginnen met 4 October, werd de klok drie maal daags geluid, telkens een half uur, n.l. 's morgens van 8 tot B1/^ 's namid dags van 12 tot 121/2 en van '4 tot '4J[£ uur.'Voor dit luiden trok de schoolmees ter f 31,80. Andere kósten waren o.a.: de timmerman A. van der Weel voor de kist f65,40; de metselaar A. Meeldijk, werk zaamheden aan den grafkelder f 14,70; het ruimen van 2 lijken en het schoon maken van den kelder f 10,60; chirur gijn A. Bakker, visiten enz. f 15,90; aan zegels f 129,05; kerkerecht f 27; voor 35 bossen lijkslroa f 5,80; aan Joh de Waal voor wijn en hetgeen verder te zijnen huize op het rouwmaal is gebruikt, het ge"bruik van zijn huis, tafelgoed, koper, tin, enfl. f 50,67 '/aaan A. van der Weel voor idem f 36,30; aan den bakker Cor nells Bal f 6,85 voor brood en vleesch braden; een Marinus Ockersse voor bo ter, kaas en tabak f 9,85; aan Willem Voorbeijtel voor idem f 8,071/2; aan den brouwer Marinus Cornelisse voor 2 kin netjes bier f 4,80; aan fooien voor het brengen van rouwmantels, rouwkleed (uit Zierikzee), aan brengers van het wapen, kwartieren, lijkstroo enz. enz., samen f 50,021/2- Dit waren de „kosten van de „Honorable en Pompeuse begrafenisse van „de Overleedene geschiet met veel statie „te Brunisse in de Kerk aldaar, op den „lOen October 1783", zooals haar schoon zoon Mr. Bonifacius Mogge Pous te Zie rikzee d:e in zijne rekening van den boe del verantwoord heeft. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1