Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiêni Maandag 19 Nov. 1923 zierikzeescke courant. 1ÏËRSTË BLADr "HINDERWET. MOND- EN KLAUWZEER MELK TE KOKEN. buitenland. binnenland. Prjjs per 6 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrjjdag. van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. Bjj contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11007. Inimdtog °p d*« uit- Dit L J. Of LOOZE Jf, H. J. KOSTEN. ™r 11 Dit nummer bestaat alt 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ?an ZiHRiKzEE maken bekend, dat het verzoek van P. GAST, broodbakker alhier, om in het perceel, kadastraal bekend in sectie A, No. 617, een benzinemotor van l'/« P-K. voor het dryven van een kneedmachine te mogen plaatsen, door hen ie ingewilligd. Zierikzbe, 17 November 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Bargem. P. F. WiTTERMANS, Secretaris. Met het oog op het heerschen van het mond- on klauwzeer oader het vee, wordt dringend aangeraden de Het gebruik van ongekookte melk levert gevaar op voor de gezondheid. ZiBKiKzsE, 19 November 1923. De Burgemeester van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. Aanbesteding leermiddelen BURGEMEESTER en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat ter Secre tarie ter inzage liggen de voorwaarden, waarnaar in twee perceelen zal worden esnbeéteed, do lowering ven de leermiddelen voor de Openbare Legere Scholen en hoi Handwerk- onderwijs voor 1024, zoomede de opgaa! van het benoodigde mate riaal. Icsohiijvingablljetten op zegel van vijftig cents behooren, vergezeld van monsters, voor zoover dqze niet aan wezig z\jn, aan Burgemeester en Wet houders te worden ingediend, vóór of op 3 December a.s. Op het Inschrijvings biljet moot de aannemiogssom voor elke school afzonderlijk worden vermeld. Zibrikzbe, 19 November 1923. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER TAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Een voortgezette roman. In Nottingham is dezer dagen een ro man voortgezet, die zich daar een kwart eeuw geleden afspeelde. 25 jaren gele den zouden Ada Wakefield en Joe Thompson in het huwelijk treden, doch op den vooravond van de plechtigheid weigerde plotseling de bruid; de ontroost bare bruidegom vertrok naar vreemde oorden en liet-niets meer van zich hooren. Mrs. Wakefield ontving echter enkele da gen geleden een schrijven van haar voor- maligen bruidegom, waarin hij schrijft dat hij thans te Vancouver een gezeten land bouwer is en er warmpjes bijzit. „Als je wilt overkomen, zal ik telegrafisch je passagegeld overmaken", luidde het ein de van den brief. Resoluut besloot Ad5 Wakefield het aanbod te aanvaarden, nr.m bij haar bank 80 pond op en vertrok naar Southampton. Een de verslaggevers van een Engelsch b'lad, die haar interviewde, verhaa'de. dat zij nog geheel buiten zich- zelve was. „Ik heb altijd wel gedacht dat Joe mij weer zou schrijven en wij elkaar zouden terugzlien", verklaarde de gelukkige, 50-jarige bruid. .Eenige jaren nadat hij Engeland had verlaten, huwde - ik een ander, doch mijn man was in valide en ik was verplicht te gaan wer ken om hem te onderhouden. Ik vond een betrekking in een woltabriek, die mij weinig betaalde, zoodat ik een moei lijk leven héb gehad. Ik ben na al jaren weduwte". Frankïyk .«iuat op zjjn stuk. Poincaré, die het woord heeft gevoerd aan een feestmaal van het Rep. Comité van Landbouw, Handel en Nijverheid, her innerde er aan, dat Frankrijk na Agadir hoopte, dat zijn gematigheid Duitschland zou hebben ontwapendhet dacht er slechts aan den oorlog te bezweren en maakte alles ondergeschikt aan de eischen eener pacificistische actie. „Thans, na de overwinning en de onderteekening van den vrede, waarvan wij de vruchten niet willen verliezen, hebben wij slechts een program van nationale politiek, weder opbouw, schadevergoeding en veiligheid. Wij moeten vóór alles den vrede opbou wen; wij zijn loyaal en vrienden der menschheid, maar wij denken ons deze menschheid niet zonder een welvarend en geëerbiedigd Frankrijk, d, w. z. niet zonder een Frankrijk, waaraan geen vol ledige voldoening wordt geschonken, zoo wel ten opzichte van het herstel zijner schade als ten opzichte van de bescher ming zijner veiligheid". De jongste gebeurtenissen, zoo vervolg de Poincaré, zullen ons niet tot zwak heid jegens Duitschland brengen of ons de Ruhrbezetting doen betreuren. Inte- genoeel, wij dienen ons gelukkig te arii- ten heden het voornaamste mijnbekken en de groote wapenfabrieken onzer vroe gere vijanden, die op het oogenblik ten prooi zijn aan nationalistische hartstoch ten en revanche-gedachten koesteren, in onze macht te hebben. Wij hebben aldus de middelen om den vrede te verdedigen en onze overwinning te redden. Wij zul len niet dulden, dit verzeker ik u, dat een van beiden in gevaar wordt gebracht. Het uur der concessies is voorbij. Het verdrag zal goed- of kwaadschiks wor den uitgevoerd. Het zou een misdaad zijn tegenover het nageslacht Duitsch land den tijd en de mjddelen te. laten om een nieuwen aanslag voor te bereiden. Wij zullen deze misdaad niet begaan. 8ep.-irntistpniie.tie. In het Zevengebergte, het heuvelland tusschen Bonn en Honnef, waartusschen een geheele reeks van kleine stadjes ligt, heeft een „veldslag" plaats gehad tus schen de inwoners en separatisten- Een groote troep separatisten, die een'gen tijd geleden door de Belgische bezettingsauto riteiten uit Crefeld was uitgewezen, had het op de bewoners van het Zevengeberg te voorzien en zoo trokken zij in kleine groepen de verschillende stadjes binnen, waar zij levensmiddelen en geld gingen requireeren, waar de bewoners niets van moesten hebben. De burgers en boeren vereenigden zich tot een zelfweêr, die hoofdzakelijk was bewapend met bijlen en toen de separatisten een aanval de den op Honnef, werden zij bij den Aegi- dienberg door de bewoners ontvangen en ontstond een verbitterde strijd, waarbij de separatisten hoewel zij van vuurwapenen waren voorzien, groote verliezen leden. Tot nu toe zijn bij de separatisten 14 doo- den en een groot aantal gewonden opge geven. urw'jl dc zelfweer sleehL» 1 doode en 1 zwaar gewonde verloor. De sepa ratisten namen daarop de vlucht en trok ken zich m het Zevengebergte terug waar 2ij zich in de bosschen schuilhouden. De Fransche bezettingsautoriteiten hebben een compagnie soldaten naar Honnef ge zonden om de orde en rust te herstellen. Door de Fransche troepen werden onge veer duizend separatisten ontwapend. De ex-kroonprins. In het plaatsje Oosterland (Wienngcn) is thans na het vertrek van den ex-kroon prins de stilte teruggekeerd. De betaal meester Bergh en het overige Duitschc personeel zijn naar hun Heimat vertrok ken. Het meubilair van den cx-kroonprins »s ingepakt om naar Oe!s verzonden te worden. Burgomccatcr Kol ff heeft vtwi den ex-kroonprins een telegram van zijn voorspoedige reis en goede aankomst in Oels ontvangen. Dc Duitsche kroonprins is volgens het „Hdbl." geheel zonder voorkennis van of overleg met den keizer vertrokken. In een briei. welke 10 Nov. ontvangen werd, vernam de keizer eerst van 't voorgeno men vertrek zijns zoons. Omtrent de scnsationeele berichten in dc buitenlendsche pers merkte de keizer •op, dat ze geheel uit de lucht gegrepen zijn. Van draadloos verbinding, noch cij fertelegrammen, noch koeriers of iets der gelijks is ooit sprake geweest. Dc kei zer ontving eerst den afscheidsbrief van zijn zoon, nadat hij de grens was ge passeerd. Was de keizer tevoren geraad pleegd, dan zou hij zelfs bezwaar heb ben gomaakt, tegen 't vertrek van den kroonprins op dit oogenblik. I)e Kabinetscrisis Van doorgaans goed ingelichte zijde verneemt het „Hbl.. dat de stappen, door mr. dr. D. A. P. N. Kooien in de richting der oplossing van de regeeringscrisis ge daan, zich hebben bepaald tot 't pogen, de drie groepen der rechterzijde tot el kaar te brengen. Na met mgr. Nolens de mogelijkheden te hebben nagegaan die de opdracht van H. M. tot een kabinets formatie kunnen begunstigen, heeft dhr. Kooien geconfereerd met in den Haag gevestigde leiders der Christelijk-Histo- rische en Anti-Rev. fracties. Deze be sprekingen, die nog zullen worden voort gezet, hebben uiteraard slechts een voor- loopig karakter, maar tot nu toe wordt in Protestantsch-rechtsche kringen aan 't welslagen van dr. Kooien getwijfeld. De Anti-Rev. Kamerleden voelen niet veel voor de vernieuwing der rechtsche coa litie. Het Kamerlid, mr. J. A. de Wilde, hoofdredacteur van de „N. Haagsche Ct,", maakt zich van die gezindheid der A.-R. leden van de Tweede Kamer de tolk door in dat blad te verklaren, dat de tijd voor zijne partij is'gekomen om weder kracht te zoeken in haar iSble- ment. Buiten de Kamerfractie gaan in anti-revolutionaire kringen andere stem men op. De Rijksmiddelen. De Rijksmiddelenstaat over de maand October geeft aanleiding tot vrees voor 's lands jinanciën, wanneer men weet, dat de gewone middelen slechts f 36^05 milhoen hebben opgebracht tegen f 47.80 Wïillioen verleden jaar, wat een ach teruitgang beteekent van; f 11^75 pif 25 Doch al is de toestand van 's Rijks schatkist verre van bevredigend, hij is toch niet zóó zorgelijk als de teleurstel lende cijfers aangeven, maar in deze af- fjeloépen maand hebben vele bijzondere omstandigheden medegewerkt die tot een buitengewoon lage opbrengst voerden. De Inkomstenbelasting, de kurk waarop langen tijd onzo Staatsfinanciën heeft ge dreven, bracht f 7,86 millioen op, tegen f 13,27 millioen 'n 1922. Ook de divideni- en tantièmebelasting en de successierechten brachten veel min der op dan in de correspondeevervdie maanden van 1922. De dividend- en tautièmebalisling brachts slechts 1 979.000 op;, tegen f 4,61 millioen io 1922. De successierechten le verden .ditmaal slechts f 3,43 millioen op; in October 1922., f 7.06 millioen. De overige cijfers van den Maandstaat maken over het geheel genomen volstrekt niet een zoo ongunstig figuur. Tal van heffingen hebben zelfs meer ingebracht dan verleden jaar, al is dit alles bij el kaar niet in staat geweest, om :n eenigs- 2ins beteekenende mate een tegenwicht te vormen tegen de drie bovengenoemde sterke tegenvallers, die overigens stuk voor stuk waren te voorzien. De grondbelasting heelt een ton, en de personeele belasting zelfs 8 ton meer ingebracht dan verleden jaar. Uit de ver mogensbelasting is een ton minder bin nengekomen. Uit den suikeraccijns f175 duizend uit het ged-'stilleerd 2i/$ ton min der. Daarentegen is uit den wijnactijns f 68.000 meer ontvangen, uit fcjer een ton meer, uit tabak IV2 ton meer, terwijl ook de aoc-ijns op 2 3Ut en die op ge slacht een bevredigende opbrengst gaven. Een nieuwe vooruitgang valt waar te nemen bij de opbrengst der registratie rechten. waaruit f 1.55 milFoen binnen kwam, tegen f 1.28 millioen verleden jaar. .Dat men zich ten aanzien van een her leving van het handelsverkeer nog geen illusies kan maken, blijkt wel u:t de opbrengst der zegelrechten, die in Oct. f 1.56 millioen bedroegen, tegen f 1,73 millioen verleden jaar. Uit de O.W.-belasting :s in October nog een restantje van f 174.000 binnen gekomen en in de eerste tien maanden f 14.57 millioen tegen f 30.23 m'llioen verleden jaar. Dj leeningsopcenten brach ten f Sj.32 (V. j. f 12,98) millioen op en in de eerste tien maanden f 86.76 (v. j. f 107,18) millioen. Het leeuwendeel van den achteruitgang komt op rekening van de Verdedig:ngs- en van de Inkomsten belasting. Uit de gewone middelen is in de eerste tien maanden f 354.76 mil lioen verkregen. Tegenover het vorige jaar beteekent dit een achteruitgang met f 43,75 millioen. Tegenover tien twaalfden van de raming is men'echter nog altijd faijna f 17 milFoen vooruit, waarvan even wel in de balde laatste maanden des jaars, naar te voorzien Is nog een stuk zal afgaan. Do huwelijkswetgeving. Het maandblad van de „Ncderl. ver- eeniging van Staatsburgeressen" bevat 't rapport, uitgebracht door de commissie voor de Huwelijkswetgeving van deze vereeniging. Deze commissie heeft een .concept samengesteld tot wijziging en uitbreiding der hoedanigheden en voor waarden, die vereischt worden, om een huwelijk te kunnen aangaan en tot wij ziging en uitbreiding der gronden voor echtscheiding. Het concept wil o. a. den huwbaren leeftijd voor de wet verhoo- gen tot achttien jaar, en bepaalt verder: dat alle personen, die met elkaar een huwelijk willen aangaan, daarvoor aan gifte moeten doen bij den ambtenaar van den burgerlijken stand der woon plaats van eene der partijen en aan de zen ambtenaar een bewijs overleggen, dat zij met het oog op het huwelijk door een medicus zijn onderzocht, en dat de an dere partij met de resultaten van dit medisch onderzoek in kennis is gesteld. De bedoeling is hier niet, bij ziekte van een der partijen een huwelijk te verbieden. Zulk een verbod zou trouwens wel het huwelijk, doch niet de samen leving beletten. De strekking van deze bepaling is enkel te beletten dat gezonde mannen of vrouwen, onwetend het slacht offer worden. Omtrent de echtscheidings gronden bepaalt het concept o. a.: Met overspel wordt gelijk gesteld een andere onzedelijke handeling, die, wat den ernst van het feit betreft, daarmee overeenstemt, in zooverre de andere echt genoot niet daarin heeft toegestemd. Kwaadwillige verlating, die minstens 3 jaren heeft geduurd (bij de tegenwoordi ge wet 5 jaar). Veroordeeling wegens een misdrijf tot vrijheidsstraf van twee jaar of meer (thans minstens 4 jaar). Opzettelijke handelingen van deneenen echtgenoot, waardoor of gevaar is ont staan voor het leven of de gezondheid van den anderen echtgenoot, of waar door het huwelijk zoodanig is verstoord, dat voortzetting van de samenleving re- derlijkerwijze niet gevorderd kan worden. Het huwelijk kan ontbonden worden: Met onderling goedvinden, indien het huwelijk minstens drie jaren heeft ge duurd, terwijl tusschen het verzoek tot echtscheiding en inwilliging minstens een jaar moet verloopen zijn. Wanneer één der echtgenooten is ver dwenen gedurende drie jaren, zonder iets van zich te laten hooren. Krankzinnigheid van één der echtge nooten, die reeds gedurende drie jaren tijdens het huwelijk heeft geduurd, ter wijl er geen redelijke kans tot genezing bestaat. Ernstige ziekte van een der echtgenoo ten, die, deze ziekte kennend, den ande ren heeft blootgesteld aan het gevaar voor besmetting. Na scheiding van tafel en bed, die min stens drie jaren heeft geduurd, op vor dering van beide of één der echtgenoo ten. Do nood in Duitschland. Prins Hendrik der Nederlanden heeft een onderhoud gehad met den Duitschen rijkskanselier. Het onderhoud was gewijd aan de maatregelen, die het Nederland- sche Roode Kruis ter bestrijding van den nood van de Duitsche kinderen denkt te treffen. Uit Stad on Provinoie. ZIERIKZEE. De Minister van Marine heeft ter kennis van de Schippersvereen. „Schuttevaer" gebracht in beschikking op haar request van October j.l., houdende het verzoek, het licht van Zierikzee zoo danig te wijzigen, dat het zoowel van uit de Hammen, als van uit de onbetonde geul onder den wal van Schouwen te zien zal zijn; dat binnenkort de plaat sing is te verwachten van twee lichten op de beide hoofden der haven van Zie rikzee; en dat na de ontsteking dier lichten geen behoefte meer zal bestaan aan den binnenwaarts over de haven schijnenden witten sector van het groote licht van Zierikzee en dat dan nagegaan zal worden in hoeverre het mogelijk zal zijn voorgeschreven verzoek in te willi gen. Door den Minister van Arbeid is ten behoeve van woningbouw (premie- bouvè) toegekend aan de gemeente Zie rikzee, f 2400 voor 8 woningen van J. J. A. v. Velthoven, en f 1200 voor 4 wo ningen van M. F. de Vos. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, treedt hier Woensdag avond het trio-Speenhof f in de Con certzaal op. De heer en mevr. Speenhof! zijn hier oude bekenden, terwijl de ken nismaking met „der Dritte im Bunde", Koos II, eenigen tijd geleden, zeer in den smaak is gevallen, bij het overgroot deel van het publiek- Koos Jr. is een aanwinst voor 't gezelschap, dat als ver tolker van levensliedjes een uitmuntende reputatie geniet. In plaats van 10 üur, vertrekt met ingang van heden, de autobus Bru nissc Zierrkzec reeds om half tien van eerst genoemde plaats, waardoor aansluiting wordt verkregen op de Prov. boot, die half elf 's morgens van hier vertrekt. RENESSE. Vrijdagavond werd een ouderavond gehouden- De opkomst was wo d o ro m a oor gori nff Ven Ho AO nildoro van schoolgaande kinderen waren er Slechts 4 (zegge vier) opgekomen, ter wijl het onderwijzend personeel het tQt het 7-tal aanwezigen opvoerde. Even als op vorige ouderavonden bleek de belangstelling voor dat Instituut zeer ge ring te zijn. Door het hoofd der school werd het „Vervolgonderwijs" behandeld en eene bespreking gehouden om 200 mo gelijk voor het opgeheven openbaar ver volgonderwijs een particul'eren cursus op te richten voor leerlingen, die de school reeds hebben verlaten- Uit de besprekin gen blefek, dat aangewende pogingen daartoe gefaald hebben, omdat slechts 2 leerlingen zich hebben aangegeven. Mochten meerdere leerlingen zich aan melden, dan zal nog getracht worden, een cursus tot stand te brengen met be hulp van subsidie van de gemeente. DREISCHOR. Raadsvergadering, gehou den op Vrijdag 16 Nov. j.l. Afwezig de heer P. de Waal. Voorzitter de burge meester. Onder de ingekomen stukken is een schrijven van het bestuur van het „Nieuwe Veer", waarbij f 25 wordt toege zegd als bijdrage in de bebakening der vaargeul. Dit bericht, door den raad met ingenomenheid begroet, zal als voorbeeld worden gesteld voor de andere aangren zende veeren, bij welke nogmaals om ver hooging zal worden aangeklopt. Bij den burgemeester is een schrijven ingekomen van eenige schippers, verzoekende verla ging van havengeld. De romp van 't voor malig slot „Windenburg", opnieuw ver pacht voor 7 jaar, heeft slechts 6 gulden per jaar kunnen halen; redenen waarom B. en W. het hebben aangehouden en voorstellen opnieuw te doen verpachten. De heer de Vrieze informeert* naar den eigenaar der brug op den grond van C. van Bloois Dz. De voorzitter licht toe, dat deze van v. Bloois is, en bij verpach ting aan een ander, zal moeten worden opgebroken, waarna tot herverpachting wordt besloten. Aangaande de bestrating van de Meelstraat hebben B. en W. kosten opgevraagd, zijnde ruim f 300. De heer P. v. d. Linde vraagt naar de rioleering. De voorzitter verklaart, dat deze dan blijft zooals ze is, n.l. door een goot, van wege de kosten. De heer W. d. Linde is er tegen. Er zijn straten, waar 't har der noodig is. Met 5 stemmen voor en 1 tegen, die van den heer W. v. d. Linde, wordt tot nieuwe bestrating besloten. Naar aanleiding van een bijeenkomst van B. en W. en de Oudercommissie, cn in verband met een circulaire van Ged. Sta ten, besluit de raad z. h. s. het vervolg onderwijs op te heffen en dezen winter een cursus te geven voor voortgezet on derwijs, durende dezen winter in zijn ge heel 170 uren. De onderwijzers hebben aangeboden deze te willen geven f 1,50 per lesuur. De heer de Vrieze betreurt het, dat er altijd zoo weinig gebruik van de avondschool wordt gemaakt. Achttien leerlingen zijn aangegeven. Daar de dag schoolkinderen hieraan echter ook mogen deelnemen, hoopt men op uitbreiding. Van den heer M. T. v. Staalen, hoofd der O. L. S. is een verzoek ingekomen om ontslag als zoodanig, om gezondheidsrede nen, ingaande 24 Dec. a.s. of zooveel later als tot goede regeling van zaken noodig wordt geacht, nader overeen te komen tusschen hem en B. en W. De raad besluit z. h. s. hem het meest eervolle ontslag te verleenen onder dank voor het vele, dat hij gedurende ruim 29 jaren voor deze gemeente gepresteerd heeft. Hierjia wordt de openbare vergadering eenige oogenblikken gesloten. De vergade ring heropend zijnde, deelt de voorzitter mee, dat hier ingevolge de wet een archi varis zal mpeten worden aangesteld, daar de gemeente anders verplicht is, haar ar chief aan den rijks-archivaris te Middel burg op te zenden, ter plaatsing aldaar. In verband hiermee en op voordracht van den rijks-archivaris te Middelburg, stelt de voorzitter voor den heer J. J. Klompe, die reeds het archief zooveel mogelijk heeft geordend, als archivaris te benoe men. Hiertoe wordt z.h.s. besloten. De opbrengst van den verkoop der voorma lige burgemeesterswoning, groot f 5310, bestemd tot gedeeltelijke aflossing der 7 pCt.s leening, is in aandeelen moeilijk af te lossen. B. en W. stellen voor hierbij f 190 te voegen ter afronding, waartoe wordt besloten. Aangaande de overname van de muziektent met de daaraan ver bonden schuld, deelt de voorzitter mede, dat er door de commissie der tent be sloten is, eerst de schuld door circulatie met een lijst bij de ingezetenen zooveel mogelijk te verkleinen en dan nogmaals bij den raad aan te kloppen. Van de ge meentebesturen 'van Wissekerke en St.- Laurens is circulaire en verzoek inge komen om mede actie te helpen voeren tegen een wetsbepaling, waarbij de ge meenten gedwongen worden, vaak boven hun draagkracht bij te dragen in de kos ten van Hooger- Middelbaar en Lager Onderwijs, indien door de ingezetenen of hun kinderen daar gebruik van wordt ge maakt. Met aller instemming wordt be sloten, afgevaardigden ter vergadering te zenden en de actie te steunen. Bij de rondvraag niemand meer het woord ver langend, wordt de vergadering gesloten. BRUINISSE. Zaterdagavond hield de Vereeniging „Algemeen Visschers- en Schippersbelang" in het Hötel „Het Veer huis" eene vergadering. De reden daar van was de op 11 Dec. a.s. te houden verpachting; van mosselperceelen. Dit ae njvjouo van Ho >wp««h»« perceelen blijkt dat aan verzoeken van verschillende schippers om hunne perceelen te nfcgen overgeven, niet is voldaan, terwijl er toch een vijtal ingegeven perceelen op voor komen, die geheel onder dezelfde om standigheden zijn verpacht. Deze onge lijke behandeling gaf aanleiding tot een levendige bespreking. Besloten werd ten slotte het bestuur te machtigen te doen wat het in deze noodig acht. De heer van den Berg— Jumelet deelde mede, dat hij, zooals hij in de vorige vergadering op zich had genomen, de noodige stap pen gedaan heeft om betonning van de Wemeldingsche Vlije te verkrijgen. Ook deelde hij mede, dat er een geleilicht zal komen benoorden het Hoofd van Zierik zee, naar het Nonnenplaatje. Ook wor den door hem mededeelingen gedaan om trent hel licht te Zijpe. ST.-PHILIPSLAND. Naar de Th. Crt. uit betrouwbare bron verneemt, bestaan er plannen om de grens tusschen de gemeente St.-Philipsland en Steenbergen zóó te veranderen, dat de geheele Prins Hendrikpolder aan deze gemeente zal ge voegd worden. SCHERPENISSE. In de Vrijdag gehou den vergadering van den Dijkraad van het Cal. waterschap „Scherpenisse", k'wiam onder de ingekomen stukken een mede- deeling van hooger hand voor, dat voort aan het gewone hoog water 1,70 M. -f- N.A.P. bedraagt, wat tqj heden 1.64 M. boven N.A.P. bedroeg. De omschrijving der werken, uit te voeren in den dienst 1924/'25, werden vastgesteld: Aan gewone werken f 4640,34 en aan buitengewone f 11317,72 te samen f 15958,06. Aan den heer P. Jobse werd over 1923/'24 een gratificatie verleend van f 100 voor ge houden politietoezicht op de werker. rechtzaken. Ken berucht inbreker. Voor de Haagsche rechtbank stond te recht een berucht inbreker, de 38-jarige meubelmaker J., die in 1919 een massa inbraken pleegde met inklimmin'g en ge weldpleging tegen een politie-agent, op wien hij schoot, waardoor de agent werd gewond. In 1918 had J. 2 jaar gezeten. Als getuigen bestolenen werden o. a. gehoord de oud-ministers König en Roëll. Tegen J. werd 9 jaar geëischt wegens massa-inbraak en 5 jaar gevan genisstraf wegens poging tot doodslag. Slecht voorbeeld. De kantonrechter te Brielle behandel de het, trots herhaalde politiewaarschu- wing, na sluitingstijd in een café ver toeven van o. m. den burgemeester van Hellevoetsluis. Tegen den burgemeester werd f 15 boete, subs. 15 dagen hechtenis geëischt. j Het drama aan den Schonkweg. I In de openbare zitting van de straf- i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1