Zierikzeesche Nieuwsbode la JURGENS7 DUKAAT HEL1HBE abonnement: advertentiën i Vrijdao 16 Nov. 1923 zierikzeesche courant ?0ste Ja^bgang. - bto. 11006. »P d,n <ugv.au» EERSTE BLAD. J.BONGERTMAN, Ziarikzee Heilgymnastiek. Massage. BELDEROK VAN R00 J" m\ LEEREN CLUBFAUTEUILS. VERVANGT NATUURBOTER WEGENS VERBOUWING HAAIJER, Tholen. Algemeen Overzicht. PrJJt per 8 maanden f 1,50, franco per poet 1,80. Voor hot buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en VrUdag. van 1—8 regels 60 ots., van 1 regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. By contract belangryke korting ijuag IU g,r j, W LB0ZE Jti Bi j, K0STE> g.v. vsor tl ur. Dit nunmer bestaat nit 2 bladen. Vraag onz© offerte In COMPLETE MEUBILEEEING 66 LEVERIN€r FRANCO speciale aanbieding In RU wielen, Waseh-, Wring- en Naaimachines. Levering alléén aan Handelaren. Het plotselinge vertrek van den Duit- schen ex-kroonprins in 't laatst der vorige week, heeft heel wat pennen en tongen in beweging gebracht en de speciale aan dacht der Geallieerden getrokken, die waarschijnlijk in de veronderstelling leef den, dat de ex-kroonprins voor goed op 't vergeten Wieringen zou blijven. Ook in ons land heeft dit voorval op zien verwekt en is 't door sommige bla den belicht alsof de Nederl. regeering de hand hierin heeft gehad. De Kroonprins krekg eenigen tijd ge leden verlof tot terugkeer van de Duit sche regeering, die de voorwaarde stelde, dat hij op z'n landgoed zou blijven en zich zou onthouden van a?tieve politiek. Een dergelijke voorwaarde was hem ook gesteld door de Nederlanlsche regeering, toen deze hem het recht van asyl ver leende. Deze beperking was door ons land aan den ex-kroonprins opgelegd in belang van Nederland zelf en in over eenstemming met de Nederl. wet. Zij was in geen enkel opzicht een intern, overeen komst; evenmin aanvaardde onze regee- ring eenige verantwoordelijkheid tegen over de geallieerden, da1, zij den Prins onder bewaking zou houden. De houding der gealliëerden in deze kwestie ten opzichte van ons land is verschillend. Frankrijk en België veroordeelen eenigs- zins scherp de houding onzer regeering, terwijl daarentegen Engeland zich veel gematigder uit. Het voorname Londensche orgaan de „Times", dat deze kwestie bespreekt, zet den toestand correct uiteen en wijst er op, boe dom het is stappen te doen als door de gealliëerdei op Zaterdag voormiddag j.l. werden gedaan, bij de Ned. regeering, om 't vertrek van dev Wieringer balling te beletten. De „Times" scnrifft o. a.: De gealliëer den vroegen zelf om een échec. Blijkbaar hebben zij niets geleerd' van hun smade lijke ervaring, bij 't verzoek tot uit levering van den ex-Kéizor in 1920. De prins zal wederom een overdreven besef van zijn eigen belangrijkheid krij gen, indien de gealliëerden voortgaan met op zijn uitlevering door Duitschland aan te dringen. Veel drukt-? om^hem te me- ken, zou hem mogelijk een tijdelijke po pulariteit hergeven bij den grooten hoop van zijn landgenooten. Zijn naam is, on getwijfeld, een leuze, onder sommigen van de nationalistische heethoofden in Pruisen; maar beschouwd in de juiste proportie is zijn terugkeer nauwelijks een incident. De kroonprins is inmiddels op z'n land goed te Oehls in Silezië a-ingekomen waar hij hartelijk werd verwelkomd. Wat hij verder denkt te doen, blijft voorshands een open vraag, maar zeker is, dat hij in z'n ballingschap wel veel zal gepeinsd hebben over de wisselval ligheden van het lot en zhh misschien heeft voorgenomen nooit meer een rol te zullen spelen in een Europeesch drama, dat altijd eindigt met een heel droevig slot. Heel Europa verlangt furig naar een oplossing, die voorkomt, dat heel 't Vaste land van ons werelddeel in den afgrcnd 'schuift, maar de heeren diplomaten spelen hun politiek spel met een zeldzaam uit houdingsvermogen, zonder -zich te bekom- fmeren om een groot stuk van Europa, dat steeds dieper in kommer en ellende wordt gedompeld. Doch de heeren maken geen haast. Hun haan moet koning kraai en. De benoeming van een commissie van deskundigen tot 't onderzoeken van Duitschland's betalingscapaciteit is door de Commissie van Herstel in overwegii g genomen. Amerika zal hieraan niet deel nemen, omdat de Fransche premier een onderzoek wil naar zijn opvattingen, wel'i onderzoek volgens de meening der Amerikanen al bij voorbaat nutteloos en noodeloos is. Deze opvatting wordt gedeeld door den Engelschen gedelegeer de in de Herstelcommissie. D<- Amerika nen en Engelschen hebben het bij het rechte eind. Als men toch wil blijven vasthouden aan de tot dusver gevolgde politiek, heeft het zeker geen zin te piaten over wat Duitschland nu en in de eerstkomende jaren zal kunnen betalen, want deze po litiek vernietigt volkomen èn het ver mogen èn den wil van Duitschland on te betalen. Generaal Smuts heeft in een ar'ikel in de „Times" nog eens met nadruk op den slechten Europceschen toestand gewe zen en hij dringt er bij de Britsche regee ring op aan een nieuwe deskundigen conferentie bij elkaar te roepen, ./desnoods zoneter Frankrijk, hoew-1 hij gelooft in de mogelijkheid, dat, indien de arbeid van zoo'n commissie wordt verrichf met den goeden geest en net behoorlijke inachtneming der belangen der overige gealliëerden, de Fransche necning zich ook eventueel bij haar zal aansluiten. Hij vertrouwt, dat, bij een rechtvaardige rege ling der hangende politieke vraagstukken o. w. de herstelkwestie het vcomaamste is, men instemming mag verwachten ook van Fransche zijde. BUITENLAND. geheelc- complex van vraagstukken, waar van het herstelvraagstqk het middelpunt vormt en indien de nachtmerrie van deze groote onrust kon worden weggenomen uit de gedachten der menschheil, wij zullen zien dat deze ook met ingenomenheid zal worden begroet in kringen, waar m5n dat niet verwacht. BINNENLAND. De ex-kroouprlns. Aan de te Oels vertoevende Duitsche en buitenlandsche journalisten heeft de gewezen kroonprins het volgende ver klaard: Jk ben zeer gelukkig, eindelijk ina 9 jaar weer in mijn vaderland bij mijn vrouw en mijn kinderen op mijn bezit ting te midden mijner Duitsche landge nooten te kunnen leven en het leed van Duitschland te kunnen heipen dragen. Ik verheug mij, al mijn vrienden van voor den oorlog en mijn kameraden uit den oorlog te kunnen weerzien. Ik ben ge heel vqn plan mij aan mijn persoonlijke plichten te wijden en bij te dragen, zoo ver mijn arbeid en mijn plicht dit mo gelijk maken, aan het herstel van mijn vaderland, waaraan ik trouwens niet twij fel. De kroonprins hoopte, dat men hém als gewoon burger zou beschouwen en dat bij voortaan noch officieel noch offi cieus iets met de pers te maken zou behoeven te hebben. Uit Stad en Provlnole. Smuts over den Kuropnesclmn toestacd- Aan den vooravond van zijn terugkeer naar Zuid-Afrika heeft generaal Smuts een belangrijken brief aan de Times over den toestand van Europa geschreven. Hij geeft als zijn persoonlijke meening te kennen, dat de Engelsche regeering zon der dralen een nieuwe en krachtige po ging in het werk moet stellen om aan het uiteenvallen van Europa paal en perk te stellen. De poging die onlangs is gedaan om een conferentie van de ge allieerden en de bondgenooten over de kwestie van het Duitsche betaalvermo- gen in hel leven te roepen is mislukt iengevoJge van de beperkingen, door Poircaré inzake de bevoegdheid van deze commissie opgeworpen. De Vereenigde Staten weigerden aan deze onderneming deel te nemen, die klaarblijkelijk ge doemd was op niets uit te loopen. We derom is er een treurig vooruitz'cht op stagnatie. Generaal Smuts weigert echter te erkennen, dat mislukking steeds moet volgen en hij dringt er bij1 de Engelsche regeering op aan het nog eens te pro- beerpn maar thans op uitgebreider schaal, indien Frankrijk met zulk een poging niet wil meegaan, dan moet volgen: hem Engeland in ieder geval de mede- werking van de Vereenigde Staten èn van andere landen inroepen voor een con- ierentio die zich bez'ghoudt met het on derzoek van het herstelvraagstuk, zóó wel vati financieel als economisch ge- zifh'spunt. Smuts zegt verder dat men in het midden kan brengen dat Frankrijk buiten en afzonderlijk van zulk een ?on- ierentie veel van het werk van de con ferentie te niet zou kunnen doen door een politiek te volgen die lijnrecht te genover die staat, welke de conferentie aanbeveelt. Al moge hiervoor al eenig gevaar bestaan, doch moet men niet tc licht denken, dat Frankrijk zich opzette lijk en voor langen tijd kan kanten tegen do politiek van een Europeesche bevre diging. die z:chzelf aanbeveelt in de goed keuring der andere naties. Eerder mag men verwachten, dat, indien de arbeid van de commissie wordt verricht met den goeden geest en mei behoorlijke inacht neming van de belangen der overige bondgenooten, de Fransche meening zich ook eventueel bij haar zal aansluiten. Ik koester het vertrouwen, schrijft hij, dat indien het mogelijk ware een recht vaardige regeling te treffen inzake het Z1ER1KZEE. Eerst dians is, door het opmaken van een volledige inventaris, het jaarverslag verschenen van de ver- eeoiging het Ziekenhuis voor Schouwen en Duiveland te Noordgouwe over 1922. De Balans (toestand op 31 Dec. 1922) vermeldt: 1. Gebouwen met inrichting voor centrale verwarming, geleidingen en lampen voor E'ec. verlichting f 18000; 2. Röntgen-, Hoogtezon- en Veriichtings- insfallatie, Motor cn Dynamo, Accumula toren f 12000; 3. Aangekochte grond f 1400; 4. Meubilair f 4372; 5. Ziekenwa gen 200 6. Instrumenten f 1500; 7. Goed slot over f 1922 (bedrijf) f 857,21; 8. Restant hypotheek voor aankoop en uitbreiding f 1357,991/?. totaal f 39687,20i/2 Op bovengenoemde bezittingen rust een hypotheek, groot f 10800, blijft aan meer dere waarde f 23897,201/2. De toename van het bedrag der ver- p!eegge!d:n nvt ruim f 4000, zegt vol doende hoe de Inrichting tegenwoordig* aangeschreven staat. Met dankbaarheid wordt in het verslag melding gemaakt van een schenking van f 4000 van wij len mej. J. E v. d. Lek de Clercq. De tarieven voor de verpleging in het Ziekenhuis zijn als regel: le klasse'f 10; 2e klasse f 6; 3e klasse f 3,50 en 4e klasse f 2,50 per dag. Aan Armbesturen, Ziekenfondsen en Werkliedenvereenigin- gen. die f 25 per jaar bijdragen of f 0,25 per lid, wordt f 0,25 reductie per verpleegdag toegestaan. Voor patiënten van den Raad van Arbeid, de R. V. B., L. O. en andere Verzekeringen wordt f4 per dag betaald. Voor gebruik operatie kamer wordt een bedrag in rekening gebracht van f 2f,50 tot f 25. Tot Bcndscafé te St.-Annaland is door de A.N.W.B- aangesteld het café „De Gouden Leeuw" aldaar. Voor den Ned. Militairen Bond zal de leger- en vlootpredikant in algemee- nen dienst, ds. H. Janssen, op een drie tal plaatsen van ons eiland optreden. Men zie de hierop betrekking hebbende advertentie. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, worden door Pro Senec- lute en de Vereeniging van huisvrouwen plannen overwogen in onze provincie een tehuis te stichten zooais Pro Senectute er reeds in andere ieelen van ons land heeft opgericht. Deze vereeniging stelt zich ten doel oudere personen, die zich financieel niet zelf kunnen helpen, daarin te steunen. Waar er voor de menschen, die van huis uit reeds tot de minder be deelden mogen worden gerekend, reeds meer gedaan wordt, heeft deze vereeni ging meer speciaal ten doel steun te verleenen aan personen, die betere da gen hebben gekend, maar o.a. door den' achteruitgang van hunne foncben in moei lijke omstandigheden zijn gekomen. Men begreep dat de meeste dezer personen er bezwaar tegen Zouden hebben finan- tieelen steun te aanvaarden en zocht dan PREDIKBEURTEN. Zondag 18 November te Zierikeee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, ds. Steenbeek (H.A.) Kleine Kerk. 10 uur, ds. D. Mulder van Westwoud. 's Avonds 6 30 uur, geen dienst. Luthersche Kerk. 10 uur, geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 6 uur, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leesdienst en 6 u ir, ds. v. d. Molen. Evangelisatie JeruSl II. 10, Gewone dienst en 7 uur, dp heer Storm. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur, Leeskerk. ook een weg om op andere wijze te hulp te komen. Men heeft dit meenen te moeten doen door het oprichten van hu zsn of pensions, waar de „stille armen" tegen agen pensjonprijs een eigen kamer kun nen bekomen, waarbij gehuwden samen ecu kamer krijgen. Ook in het buitenland' heeft deze wijzte van steun veel succes gehad. De bedoeling is thans door mid del van de advertentie te weten te ko men, of er voor zulk een tehuis, waar ieder geheel vrij zal zijn in zijn gods dienstige opvattingen en dat dus met recht den naam draagt van Neutraal, be langhebbenden genoeg zijn, want er moe ten minstens 30 zijn om een tehuis te kunnen laten bestaan. H.M. de Koningin heeft aan de Di rectie der N.V. Bertels' Ohefabrieken te Amsterdam, haren dank doen betuigen voor de aanbieding van twee oranje- droogvoederbakken voor kippen, welke door Hare Majesteit gaarne werden aan vaard. Door den Commissaris der Koningin is benoemd tot secretaris der gezond heidscommissie, zetel Zierik2iee, dhr. C. dc Looze, apotheker aldaar en lid der commissie. BRUINISSE. Bij den Donderdag opko menden storm hadden eenige onzer schip pers 't ongeluk, dat hun zeilen wegwoeien, zoodat zij de haven niet konden berei ken. Br. 72 moest in 't Dijkwater anke ren en Br. 150 had het ongeluk zijn roei boot kwijt te raken. Ter aanvulling van het verslag van de gemeenteraadszitting van 9 Nov., moet medegedeeld worden, dat bij de bespre king van het schoonhouden van den Dorpsweg dhr. van Vessem niet gezegd heeft, dat dit geen enkelen keer, doch slechts eens is geschied. De burgemeester merkte daarbij op, dat zoowel door Rijks als provinciale ambtenaren voortdurend toezicht wordt gehouden op het schoon maken der wagens. Een nieuwe veror dening was onnoodig aaar hel reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland daarin voorziet. Bovendien ordervinden de landbouwers reeds zooveel tegenspoed door het natte weer dat ook daarom ecne nieuwe verordening niet wen schel ijk zou zijn. POORTVLIET. De landbouwer J. de B. alhier, viel deze week van een z.g. „dill" op een betonvloer. Uit verschillende hoofdwonden bloedend werd hij bewuste loos opgenomen. Geneeskundige hulp wérd ingeroepen om hem bij te brengen. Stoun voor hongerend Duitschland Door het Provinciaal Zeeuwsch Co mité tot leniging van den nood :n Duitsch land is aan alle burgemeesters, predi kanten. pastoors en hoofden van scholen in Zeeland een circulaire gezonden van den volgenden inhoud „De berichten, die ;n de nieuwsbladen bijna dagelijks worden opgenomen, zul len U, evenals ons, duidelijk hebben ge maakt, dat de nood in Duitschland niet alleen zeer groot is, doch nog steeds toeneemt. Daarom heeft ons Comité ge meend nogmaals een beroep te moeten doen op de offervaardigheid der Zeeu wen. Ons Comité richt z:ch derhalve tot U met het beleefd doch dringend ver zoek de actie te willen steunen en het houden van inzamelingen van geld, le vensmiddelen cn kleedingslukken wel te willen bevorderen. Wij zullen het op hoo- gen prijs stellen, indien U zich met de in uwe gemeente wonende comité-leden zoudt willen vereenigen of voor het ge val, dat er in Uwe gemeente geen comité leden aanwezig zijn, zoudt willen over gaan tot het stichten van een plaatselijk Comité ter bevordering van ons doel. Indien U sympathie gevoelt voor ons streven, verzoeken wij U met ons onver wijld de hand aan den ploeg te slaan en zien wij met belangstelling Uw berich ten tegemoet. Levensmiddelen en kle dingstukken kunnen c'oor onze b-mo deling met medewerking van het Duit sche Roode Kruis door Duitschland gratis worden vervoerd. Wanneer U ons dus laat weten wat U aan goederen te onzer beschikking hebt, zullen we U berich ten op welke wijze deze aan ons kun nen worden overgemaakt. Gelden kun nen worden gezonden aan het adres van onzen penningmeester, den heer H. Dron- kers, Lange Delft H 16/17, Middelburg, Telefoon 341. RECHTZAKEN. De boerenleenbank te Terbrejfge. De Rotterdamsche rechtbank deed uit spraak in de zaak tegen den 52-jarigen oud-hoofdonderwijzer te Hiliigersberg, L. J. H., die in zijn functie van kassier^bij de Boerenleenbank te Terbroegge, f69.000 had verduisterd. De rechtbank veroor deelde hem tot 9 maanden gevangenis straf. Het O.M. had een jaar geëischt. De Brusselsche Hank. De Amsterdamsche rechtbank heeft de aanvraag van het O.M. tot failliet-verkla- ringg van de Brusselsche Bank afgewezen. Zijn mei-ge verdronken. Voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft Donderdag terecht gestaan de 21- jarige kellner A. K. uit Eindhoven, be klaagd in den nacht van 24 op 25 Juni Allegonda van Helvoirt van het leve te hebben beroofd door haar opzettelijk in de Dommel te werpen. Het meisje is verdronken. In de instructie had bekl. volledig bekend, doch thans kwam hij daarop terug. Hij vertelde, dat hij het meisje te Bergen-op-Zoom onderhield. Zij wilde daar niet langer blijven en keerde naar Eindhoven terug, waar ook bekl. heen ging. Hij vroeg haar bij zijn ouders te komen, maar dat weigerde zij. Verder heeft hij haar niet gezien. De president liet bekl. zijn vroegere door hem onder- teekende bekentenis voorlezen, maar be klaagde verklaarde, dat alles onder dwang gezegd te hebben, omdal men hem had voorgehouden, dat, als hij bekende, hij er met twee jaar afkwam en anders acht jaar kreeg. Men had het meisje toch „Willem" hooren roepen, zei bekl., en de voetstappen, die gevonden zijn waren niet van hem. De president: Die wiren wel van jou. De president laakte de houding van bekl., die tot viermaal foe bekend heeft en alle bizonderheden omtrent de mo tieven van zijn daad heeft medegedeeld. Hij kon niet meer van het meisje hou den, was jaloersch en wist niet wat hij met haar moest beginnen. Zoo'u gemoti veerde bekentenis had de rechtbank nog zelden gehad; zij laat zich, aldus de pre sident, nu niet door bekl voor den gek houden. Dr. Caspari, psychiater, achtte bekl. niet ontoerekenbaar en een uiterst gevaarlijk en hoogst onbetrouwbaar individu. Het O. M. aanvaardde niet bekl.'s be wering, dat hij onder dwang bekend heeft. Een streng optreden van de politie tegen over zulke menschen kan spr. volkomen billijken. Bekl. heeft ook tegenover den rechter-commissaris bekend. De getuigen verklaringen en de aanwijzingen hebben het wettig en overtuigend bewijs geleverd voor deze misdaad, waarvoor bekl. vol gens dr. Caspari verartwoordelijk kan worden verklaard, al is tij psychisch gedegenereerd. Het meisje heeft den dood gevonden enkel en alleen omdat zij bekl. weerstreefde en zich niet aan zijn wil onderwerpen wil^e. De drift van bekl. als eenig lichtpunt in aanmerking nemen de, eischte het O. M. niet de maximum straf, doch 12 jaar gevangenisstraf. Mr. H. J. van Leeuwen Jr. verdediger van bekl., deelde mede, dat bekl. ook tegenover hem is blijven ontkennen. Bij de politie werd hem telkens toegeroe pen, dat hij loog. Het duurde oen heelen middag voordat de zoogenaamde beken tenis er uit kwam. PI. gaat de getuigen verklaringen na en vindt daarin geen enkel bewijs voor beklaagde'? schuld. Be klaagde is huilende bij zijn moeder geko men en heeft gevraagd cf Gonda er niet was. Toen hij met het lijk geconfronteerd werd, was hij sterk onder den indruk, maar hij ontkende. Het meisje heeft na het ontslag van bekl. gepoogd uit den trein te springen, wat bekl. verhinderd heeft. Zij had zelfmoordplannen. PI. kan zich voorstellen, dat hij zich den bewus- ten avond heeft willen verdrinken en dat

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1