Zierikzeesche Nieuwsbode im^JIIRGENS7 DUKAAT MELANGE Jï B. H. IDELER abonnement: VrijdagJ^9{jNov. 1923, zierikzeesche courant. aovertentiëni EERSTE BLAD. m c/3 VERHANGT NATUURBOTER Winttr-lrti Pr\J* per 8 maanden f 1,50, franoo per poBt f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzoaderiyke, nummers 6 oent. Verschünt Maandag, Woensdag en VrUdag. 80ste JAARGANG. Dlr l l BE LDOZE Jr. Ulfr.-f van 1—8 regels 60 ots.. van regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. No* 11003. Inzendlng °P den dag van uit- d: U. J. KOSTEN. gave vóör 11 ur®> Dit nummer bestaat uit 2 bladen. „Het Ghulden Vlyea" MANUFiCTUSEN - ZIERIK2EE. PRIMA KWALITEITEN. Wollen Sitzen Satinet' Molton Gebloemde Molton Wieg Kinderledikant. Groenen Paarden Dweil BILLIJKE PRIJZEN. J, BONGERTMAN, Ziorikzee. Heilgymnastiek. Massage. Algemeen Overzicht. Het Separatisme da afscheidingspo ging in Duitschland, dat vorige week zulk een dreigend karakter aannam en langzaam zich begon uit te breiden, is bijna geheei doodgebloed, doordat de be volking in zijn triede lagen op deze ai- scheidingsbeweging niet reageerde, hoe wel in den bcjinne de Belgische bezet tingstroepen, later door de Fcanschen ge volgd, openlijk de scheurmakers steunden. Thans komen de Fransche bladen met de waarschuwing tot hun regeering om in het Rijnland niet verder te gaan dan met behulp der bondgenooten zou zijn te bereiken. Men mag gerust constateeren, dat de Separatistische bom heelemaal mis ge sprongen is en dr. Dorten e.s. geen suc ces heeft geha.1. Dat niettemin nog tel kens weer uit zoo verschillende plaat sen berichten komen van het uitroepen der republiek vindt alleen oorzaak hierin, dai de separatistische benden over wa penen beschikker! en dus de ontwapende bevolking kunnen terroriseeren, dank zij de welwillende medewerking van de Fransche bezettingsautoriteiten. Hoever die Fransche militaire overheden daarbij gaan, leert het voorbeeld van de Palts, waar nu onder de hooge bescherming van den generaal De Metz1 de autonomie is uitgeroepen, binnen het kader van de zg. Rijnlandsche republiek. Maar ook deze Paltz-republiek zal wel een kort leven beschoren zijn, want de heele beweging vindt in het hart der bevolking geen weerklank. Het geschermutsel tusschen Parijs en Washington ever de conferentie Dan her- stel houdt aan, maar de houding van Frankrijk tegenover Amerika is heel wat deemoediger dan die, welke Poincaré te genover Duitsch'and aanneemt. Amerika ziet in Duitschland in de al lereerste p'aats een hongerlijdend land, dat onmiddellijk moet worden geholpen. Hoover, de bekende voedselregelaar, zal met die hulp worden belast; de mensch- lievende overwegingen vallen juist met de economische samen, omdat de oogst in Amerika overvloedig is. Da voorstan ders van Amerikaansche inmenging in Europeesche zaken kunnen zich dus nu op den ellendigen toestond van Duitsch land beroepen. De eerstvolgende stap in de schadever goedingskwestie moet van Amerikaansche zijde komen, is de opvatting in Engelsche regeeringskringen. Reikhalzend wordt uitgezien naar de overzijde van den Oceaan, vanwaar men hulp en uitkomst verwacht in den Euro- peeschen warwinkel. BINNENLAND.^ De KabinetscHsis.- In een gehouden openbare vergadering der Amsterdamsche Vrijz.-Dem'. vereeni- ging heeft mr. Marchant betoogd, dat de vrijz.-democraten een regeeringscom- binatie met de roomsch-kath. en soc.- dem. wenscben op een bepaald program. Blijkt een nieuwe partijformatiê onmoge- i li lijk, dan is voor de vrijz.-democraten onthouding plicht. De ex-kroonprins. De conferentie van ambassadeurs heeft besloten, er bij de Nederlandsche regee ring op aan te dringen den Duitschen ex-kroonprins niet toe te staan Neder land te verlaten. Verder zal aan de Duit- schc regeering verzocht worden, den ex-kroonprins, indien hij het voornemen daartoe mocht te kennen geven, niet tot Duitsch grondgebied toe te laten. De conferentie meent tot deze stappen te moeten overgaan, daar de ex-kroonprins op de z.g. lijst van oorlogsmisdadigers staat. TWEEDE KAMER. Initiatief foorstel ?un M«\j van Dorp. Ingediend is een voorstel van wet van mej. van Dorp tot nadere regeling van de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de daar toe bevoegd verklaarde kiezers en de toepassing op die verkiezing van 't stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Blijkens de memorie van toelichting heeft de indiening van dit wetsontwerp ten doel een vergelijking uit te lokken tusschen het daarin uitgewerkte stelsel van evenredige vertegenwoordiging en het thans geldende stelsel. De schrijfster der memorie schetst allereerst het thans geldende stelsel en de daartegen gere zen oppositie. Zij meent, dat de door haar voorgestelde regeling beter is in de erkenning van de beteekenis van het kiezen. Om de beteekenis van de voorgestelde verandering juist te beoordeelen, stelle men zich de samenstelling van de partij bij beide stelsels voor oogen. Bij het be staande stelsel zijn de hoofdbesturen, die de partijlijsten opmaken en zich natuur lijk op de eerste plaatsen stellen, inder daad eenige van herkiezing en leiding verzekerde souvereine machthebbers, wier betrekkelijke macht en invloed afhangt van het aantal partijleden, dat de kiezers hun toevoegen, zonder dat dezen werke- lijken invloed kunnen oefenen op de per sonen dier leden. Bij het nieuwe stelsel zullen ook die leiders zelf in een der 18 kieskringen gekozen moeten worden en weer gelijkwaardige leden der partij zijn, die, om leiders te kunnen blijven, door de leden als zoodanig gekozen moeten worden. Het technisch deel van het voorstel vereischt weinig bijzondere toelichting. Een verdeeling des lands in 18 kieskrin gen, in welke 5 6 vertegenwoordigers der kiezers met toepassing van het begin sel van evenredige vertegenwoordiging gekozen worden, past volkomen in het voorgedragen stelsel. Dit aantal wordt dan behouden, doch de indeeling des lands daarin behoeft wijziging, welke na aanneming van het voorstel bij nadere wet zal behooren te worden gemaakt. De verhooging van het aantal kiezers, dat een candidaat kan voordragen, tot 40, wordt voorgesteld, omdat dit cijfer onder de werking van de oude Kieswet geen aanleiding tot bezwaar heeft gege ven. Het is onnoodig het optreden van niet ernstige candidaten te gemakkelijk te maken. Tegenwoordig worden de stem briefjes met twee tot drie honderd na men opgevuld, doch de kiezer wordt verondersteld enkel de partijlijst te heb ben te zoeken, in welke hij zich wil laten indeelen en slechts bij uitzondering den naam van een bepaald persoon. In het voorgedragen stelsel zal hij uit de bij loting op het stembiljet in volgorde geplaatste namen steeds zijn voorkeur hebben te zoeken. Mocht de voorgedra gen wijziging van het verkiezingsstelsel voor de Tweede Kamer ingang vinden, dan zal zij Voor de Prov. Staten en ge meenteraden wel moeten volgen, 't Wordt echter onnoodig geacht, die wijzigingen reeds nu te formuleeren. Uit Stad on Provincie. ZIERIKZEE. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, zal hier Zondag avond optreden mej. Caroline Lankhout, piano-virtuose, vergezeld van mej. Stork, celliste. Blijkens verscheidene Duitsche persver slagen krijgen muziekliefhebbers iets extra's te genieten, in 't bizonder dames en heeren pianisten, maar ook zij, die graag goede muziek willen beluisteren. Hieronder volg. n eenige uittreksels uit Duitsche persorganen. De „Aachener Allgem. Zeitung" schrijft o. a.... een gelukkige mengeling van mu zikaal gevoel en enorm technisch kunnen. De „Aachener Post".... Car. Lankhout is een van die pianistes, waarbij men vergeet, dat de piano een snaarslaginstru ment is.... Het „Berliner Tageblatt".... Het glans punt van den avond was de kennismaking met de pianiste Car. Lankhout.... De „Schlesische Zeitung".... Nauwelijks was de laatste toon verklonken, of een begeesterend applaus barstte los..... „Bad. Presse"... In Car. Lankhout, welke het Beethovensche piano-concert in G (op. 58) speelde, leerde men een uit stekende pianiste kennen, die over een meesterlijke techniek beschikt.... D? „Norddeutsche Zeitung"... de clou van den avond, mej. Car. Lankhout, ver- rastte ons met het concert a. mol van Schuman. Het was een verrassing in den waren zin des woords... De Duitsche muziekcritici zijn, zooals men ziel, vol lof over deze Hollandsche pianiste. Donderdagmiddag vond in de be- tenedenzaal d^r sociëteit „Concordia" de eindvergadering plaats van het Districts- Cotnité voor Schouwen—Duivel and voor het Rcgeeringsjubileum van H.M. de Ko ningin. Na opening en voorlezing der no tulen, dankte de voorzitter mevr. Pol- vliet, welke na3r Curasao is vertrokken, voor het werkzaam aandeel dat zij in dit comité heeft geha 1. Verder werd mede gedeeld. dat een 70-tal vereenigingen hun bijdragen hadden ingezonden bestemd voor de Prov. Commissie; voorts gaf de voor zitter een kort resumé van de voorge schiedenis der huldebetooging; 63 perso nen uit Schouwen-Duive'and zijn te Am sterdam getuige geweest van de groot- schc Nationale huldiging; dank werd ge bracht aan den heer A. v. d. Weijde voor diens bemoeiingen inzake overtocht naar Goes met de Prov. boot; vervolgens werd dank gebracht aan alle vereenigingen welke uit sympathie hun bijdrage schon ken, zonder aan de tocht deel te nemen. Door den penningmeester werd reke ning en verantwoording gedaan over zijn gehouden beheer. Da commissie, bestaan de uit de heeren Beije en Otte, zag de rekening na en verklaarde ze voor ac- coord. Het batig saldo groot f 4, werd op voorstel van den voorzitter geschon ken aan de Zeeuwsche Vereeniging te Amsterdam, welke de betoogers zeer ten dienste was geweest, hetgeen bizonder werd gewaardeerd. De penningmeester gaf een eenigszins gedetailleerd verslag der reis naar Am sterdam, begin September door de hul- debetoogers ondernomen. De voorzitter dankte den penning meester voor diens uitgebracht verslag, waarmede de vergadering instemde. Aan 't eind dezer vergadering dankte de voorzitter allen, die medegewerkt heb ben om alles naar wensch te doen slagen. Het geduld der leden van het Nuts- departement werd Donderdagavond voor de lezing van mr. Kamp op een zeer zware proef gesteld. Het aanvangsuur was reeds per ad vertentie nog een kwartier later gesteld dan aanvankelijk was bepaald, maar... 't mocht niet baten. Kwart over 8 waren de meesten ge zeten. Half negen... geen spreker. Negen uur... nog niemand. Enkelen verlieten de zaal, om er niet meer terug te keeren. De boot, die mr. Kamp naar hier moest brengen, zat midden in de haven vast door de lage eb. Eindelijk ongeveer half 10 verscheen de zoo lang verwachte en begon maar direct, na een heel kort welkomstwoord van den voorzitter, zijn programma af te werken. In „De Jong of De menschelijke wijs heid" behandelde hij in komischen dicht trant, het spreekwoord„Met goede voor nemens is, enz." De mimiek vulde het gesprokene uitste kend aan. Ernstiger was „het Puntdicht". Hier liet de eminente spreker ons geestesoog een stukje oorlogsleed voorbij gaan. In „Gesprekthema's" hekelde hij op meesterlijke wijze de vaak onbenullige afgezaagde gesprekken, die men in trein, boot of tram hoort en waarvan die over operaties of weersgesteldheid het meest geliefd zijn. In „Het duel Dupoint-Dubois" stelde hij de opvliegendheid der Franschen en de omgekeerd evenredige moed in een schel licht. Deze satire werd hartelijk toegejuicht. Het gesprek tusschen de twee veer schippers Coppestok en Charon was niet minder aardig. Coppestok verlangde terug naar de Brielsche feesten om nog een maal de Geuzenvlag van den St.-Catna- rinatoren te zien wapperen. „Het merkwaardige huis" en „St.-Nico- laasdrukte" vielen evenzeer in den smaak. Mr. Kamp is een geestig en aangenaam causeur, die, naar 't ons voorkomt, wel uren het publiek kan boeien. De leden, die zijn blijven wachten op den spr. hebben hun geduld beloond ge zien. Wellicht krijgen we binnenkort een puntdicht van mr. Kamp over „Reizen in den winter in Zeeland!" De Donderdag hier gehouden „Vlag getjesdag" voor den Ned. Mil. Bond heeft f 78,95 opgebracht. BURGH. Openbare vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Dinsdag 6 November j.l. Aanwezig alle leden. De notulen worden aangehouden tot de vol gende vergadering. Eenige stukken wor den voor kennisgeving aangenomen. Aan dhr. M. Griep wordt op zijn verzoek eer vol ontslag verleend als onderwijzer aan de openbare lagere school met ingang van 1 Januari 1924, onder dankbetuiging voor de trouwe diensten gedurende zoo vele jaren aan de gemeente en het on derwijs bewezen. Aan Gcd. Staten zal worden geadviseerd het Plaatselijk Arm bestuur va.i Westen-Schouwen machtiging te verleenen tot onderhandsche verhuring der herberg a daar aan dhr. L, v. d. Zande. Aan dhr. J. M. Rademaker wordt toegestaan gebruik te maken van een schoollokaal ten behoeve der oefeningen van het voorbereidingskoor. De gemeente- begrooting voor 1923 wordt aangevuld met een som van f 216,34 voor uitkeering aan de gemeente Haamstede, inzake het bijzonder onderwijs. Aan de Harmonie „Witte van Haemstede" wordt ingaande 1924 een subsidie van f 30 iverleehd. Goed keuring wordt verleend aan de begrooting van den vleeschkeuringsdienst te Brou wershaven voor 1924. De verordening op de heffing der plaatselijke inkomstenbe lasting wordt ongewijzigd opnieuw vast gesteld. In de verordening op de invor dering van die belasting wordt de noodige wijziging aangebracht. Op verzoek van Ged. Staten worden eenige wijzigingen aangebracht in de gemeentebagrooting voor 1924. Benoemd wordt tot lid van het Burgerlijk Armbestuur, clhr. J. Fokker en tot lid van het Plaatselijk Armbestuur van Wc-sien-Schouwen, dhr. R. Steur, tot lid der Plaatselijke Schoolcommissie, mevr. J. Fokker. Tot onderwijzeres aan de open- care lagere school wordt benoemd mej. A, J. A. Hartog met 5 stemmen; op mej. A. P. Groeneweg werden 2 stemmen uitgebracht. NOORDGOUWE. Woensdagavond werd ten gemeentehuize alhier een gecombi neerde vergadering gehouden van het da- gelijksch bestuur der gemeente met de oommissie van toezicht op het lager on derwijs en de oudercommissie, teneinde de mogelijkheid te bespreken een oplos sing te geven aan de bezwaren van het vervolgonderwijs, zocals dit in de wet wordt omschreven. Duidelijk werden deze bezv/aren naar voren gebracht, waaruit bleek, dat feitelijk slechts op papier aan de wet wordt voldaan, daar ze in de practijk niel te handhaven is. Unaniem was de vergadering dan ook van oor deel, dat een cursus voor voortgezet on derwijs dient te worden gevormd bui ten het wettelijk verband om. De ouder- oomnvssie heeft die taak bij opheffing van het vervolgonderwijs op zich geno men, waartoe bij den gemeenteraad zal worden aangeklopt om subsidie. Voor het volgen van dat onderwijs, dat zoowel voor jongens als voor meisjes geldt, kan men zich reeds opgeven. ST.-ANNALAND. De gemeenteraad be noemde in de vergadering van 8 Nov. tot onderwijzeres aan de openb. school mej. N. Zwart te 's-Gravenhage, no. 1 van de voordracht; tot lid van de com missie van toezicht op het L. O. den heer H. Moerland Mz. en tot ambtenaar van den burgerlijken stand, den heer C. M. P. W. Hanssens, burgemeester. Aan den heer A. J. Bierens, die het ambt ruim 49 jaar heeft waargenomen, werd F.£ BELDEROK VAN R00 Ruim voorzien van alle COMPLETE MEUBILEERING LEVERING FRANCO op de meest eervolle wijze ontslag ver leend. Onze gezant te Brussel, jhr. van Vredenburgh, had Woensdagvoormiddag op de jacht onder deze gemeente het ongeluk, dat bij het afschieten zijn ge weer sprong, waardoor hij zich aan de hand erg verwondde. Heelkundige hulp werd hem verleend door den heer Quak- kelaar, die om te voldoen aan 't ver langen van zijn patiënt de reis naar Brussel met hem medemaakte. OUD-VOSMEER. Door den Kring Tho- lcn der Prov. vereeniging van geitenfok kers is benoemd tot lid van het Hoofd bestuur der Prov. vereeniging dhr. D. J. Ampt M.Jz. ONDERWIJS. Bij het Donderdag te 's-Gravenhage gehouden examen voor de akte vrije- en ordeoefeningen slaagde o. a. de heer W. v. d. Bos te Ouwerkerk. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Wouterswoude, J. W. Pieper te Oudega (H.O.N.) Te St.-An- naland, W. J. van Lokhorst te Benne- kom. Te Biggekerke (toez.), G. C. Poslma te Grootegast. Te Urk, K. Engeisma te Zwartsluis. Te Biervliet, A. Vrijlandt te Slochteren. Bedankt: Voor Amsterdam, P. Schu macher te Uelsen (Graafschap Bentheim, Duitschland). RENESSE. Herkozen als notabelen de heeren A. J. Padmos en L. van Splunder. NOORDWELLE. Daar in onze gemeente geen Zondagschool bestaat, heeft zich een commissie gevormd tot kerstfeestvie ring voor alle schoolkinderen. Het kin derkoor, onder leiding van dhr. Clement, heeft zijn medewerking toegezegd. Bin nen enkele dagen zal bij de ingezetenen een lijst ter teekening rond gaan. Men spare zijn giften niet en bezorge den kinderen een vroolijk kerstfeest. Geref. Kerk. Beroepen: Te Scharendijke, cand. W. S. de Vries te Tzum. Te Giessen-Oude- kerk en -Nieuwkerk, A. B. W. M. Kok te Wommels. Te Vl aardingen, dr. E. D. Kraan te Zuilen. Bedankt: Voor Silvolde-Gendringen, K. K. Troost te Naaldwijk. ZONNEMAIRE. Zondag 11 Nov. 9.30 en 2 ure leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Kampen, Joh'. Jansen to Leiden. PREDIKBEURTEN» Zondag 11 November te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. De derde collecte is bestemd voor de Ned. Gustaaf Aclolf-vereeniging in alle beurten. Nieuwe Kerk. 10 uur, ds. de Roode. Kleine Kerk. 10 uur, ds. Steenbeek. 's Avonds 6.30 uur, ds. Mortier ran Seroos- kerke. Luthersche Kerk. 10 uur, ds. Grottendiek van Dordrecht. Geref. Kerk. 10 en 6 uur, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leesdienst en 6.30 uur, ds. v. d Molen. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 7 uur, Gewone dienst.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1