Zierikzeesche Nieuwsbode DUKAAT MELANGE ÜËuJUPGEIISr abonnement: Woensdag 7 Nov. 1923. zierikzeesche courant. advertentiêni Bekendmaking. buitenland. VERVANGT NATUURBOTER binnenland. PrJJi por 5 maandeu f 1,60, franco por post f 1,80. Voor hot buitenland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag» Woensdag en Vrijdag. 80ste JAABGA5G. - B'r k. I DE LOflZE Jr. Ulfc-I van 1—8 regels 60 ets- van 4 rogels en daarboven 20 ets. per regal. Reclames 80 otB. p. regel Bij contract belangrijke korting Efo» 11002, ^nzo,ldiEg °P den dag van uit tf. M. J. KOSTE#. g*r9 vóör 11 uro- Gevonden voorwerpen Een rozenkrans, een band van een mantel, een schaar, drie handschoenen, een portemonnaie. mot geld, een baalzak, lnh. 2 brofken en 2 schoenen. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 unr. De Commissaris van Politie, R P. BRONS. De BURGEMEESTER van Ziehikzkk brengt het navolgende ter kennis van belangheb benden 1. In December a s. houdt de Herkeurings- raad in een of meer gemeenten zitting 2. De Voorzitter van den IL-ikeuringsraad kan aan voor den dienstplichtingeschreven personen, die nog niet by de land- of de zeemacht zijn ingelijfd, en aan gewone, zoowel als aan buitengewone dienstplich tigen, die nog niet in werkeljjken dienst zijn geweest, de gelegenheid geven om bij genoemden raad een geneeskundig onderzoek naar hun geschiktheid voor den dienstplicht te ondergaan 3. Tot het onderzoek worden niet toegelaten personen, als in het tweede lid bedoeld, die als vrijwilliger behooren tot de land macht—de vrijwillige landstorm hieronder begrepen de zeemacht of de overzee- sche weermacht 4. Overigens wordt ©en persoon, als in het tweede lid bedoeld, tot het onderzoek slechts toegelaten, indien door hem of te zijnen behoeve daartoe een aanvraag wordt gedaan en in de aanrraag aannemelijk wordt gemaakt, dat zich een der volgende gevallen~voordoet a. dat hjj vroeger door een der keurings raden voor den dienst geschikt werd verklaard, doch na de uitspraak van dien raad ziekton of gebreken heeft verkregen, waardoor hjj vermoedelijk ongeschikt voor den dienst is geworden b dat hy vroeger by het onderzoek door een der keuringsraden behept was met ziekten of gebreken, welke toen niet tot zijn ongeschiktverklaring voorden dienst hebben geleid, doch wolke na de uitspraak van dian raad in zulk een mate zjjn verergerd, dat hjj ver moedelijk ongeschikt voor den dienst is geworden; c. dat hy vroeger verhinderd was om voor een der keurpigsraden te verschijnen op den daarvoor vastgestelde» tjjd, ook geen der keuringsraden uitspraak omtrent hem hoeft gedaan en hij' ver- moedely k ongeschikt voor den dienst is 5. In de aanvraag moeten worden vermeld de geslachtsnaam on de voornamen van den ingeschrevene, het jaar en don datum van zyn geboorte, de gemeente, waar hy voor den dienstplicht is ingeschreven, de lichting, voor welke hy is ingeschreven, het korps, korpsonderdeel of dienstvak waartoe hy behoort of waaraan hy is toe gewezen een en ander voor zoover het hem bekend is en zyn nauwkeurig adres 6. De aanvraag moet worden gericht aan don Voorzitter van den Herkeuringsraad en vóór 20 November a.s. aan dezen wor den toegezonden onder het volgende adres: „Aan den Voorzitter van den Herkeurings raad, Departement van Oorlog, Plein No. 4, 's-Gravenhage" 7. De aaarraag behoeft niet op gezegeld papier te worden geschreven, maar moet wel gefrankeerd worden gezonden. Zierikzee, den 6ien November 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CR A TESTE YN VAN RENGERSKERKE. Lloyd George'a redo te New-York. Omtrent de bijeenkomst en de rede van L'oyd George Vrijdagavond, vlak voor zijn inscheping, in Metropolitan Opera House te New-York gehouden, mel den de Engelsche Ka Jen de volgende bij zonderheden: Terwijl in de zaal een schitterend ge hoor van 3700 personen had plaats ge nomen, heeft het totaal aantal luisteraars naar de rede 2 a 3 millioen bedragen, daar de speech tot een straal van 1000 mijl in den omtrek door de draadlooze verstaanbaar werd gemaakt. Lloyd George begon zijn rede met er Op te wijzen, hoe, terwijl hij in den oorlog gestaag er naar streefde om hem tot een triomfantelijk einde te brengen, hij thans poogde om tot een nog meer triomfantelijken vrede te komen. Opnieuw zette de oud-premier dan uit een, hoe de beschaving in Europa ge vaar liep en hoe Amerika en Engeland moesten samengaan om den vrede te bereiken. Onder applaus verklaarde Lloyd George vervolgens dat Europa ondanks den oorlog nog steeds in die kracht ge loofde. Als bewijzen daarvoor voerde hij aan Frankrijk en E'zas-Lotharingen, het herstel van Polen, Rusland en de boe renopstanden. Lloyd George zeide altijd een groot bewonderaar der Fransche de mocratie geweest te zijn, doch Frankrijk kan noch achteruit noch vooruit. Het recht diende versterkt te wor den. Wanneer Amerika bulten haar gren zen op versterking van dat recht zou aandringen, zou volgens den spreker de wereld beter worden. Amerika en Enge land waren de tw'ee landen, welk niet voor eigen belang in oorlog waren ge gaan. Het werk was echter nog maar half af. Amerika en Engeland waren de twee eenige staten, welke de wereld de overtuiging konden bijbrengen, dat recht boven kracht gaat. Lloyd George's redevoering werd herhaaldelijk door ap- p'aus onderbroken. Poiltipst&klng te Melbourne Te Melbourne, in den staat Victoria, de zetel van de regeering van het gemeene- best in afwachting van het gereedkomen van de stad Canberra als hoofdstad van Australië, staakt de politie wegens loon- eischen. Zaterdagavond heeft een bende bestaande uit duistere elementen van deze staking misbruik gemaakt door 't centrum der stad in bezit te nemen. Slechts enkele leden van het politiecorps, die zich niet bij de stakers hadden aangesloten, en eenige rechercheurs deden dienst te mid den der reusachtige menigte in de hoofd straten en konden daartegen natuurlijk niets uitrichten. Des avonds begon het hiermee, dat de vreedzame burgers op het hoofd werden geslagen met leege bierflesschen, de spiegelruiten der win kels werden ingeworpen en de relletjes makers eigenden zich den inhoud toe van juweliers- en kleedingwinkels. Uit een ge weerwinkel werden wapens gestolen, hon derden gebouwen werden beschadigd en het straatverkeer werd verlamd. Vrouwen zoowel als mannen namen aan de plun- jderingen deel. Tal van stakende politie- mannen, die den ernst van den toestand zagen, kwamen de autoriteiten te hulp, .terwijl matrozen van de oorlogsschepen leveneens assistentie verleenden, maar het was middernacht voor de orde hersteld was. Twee mannen werden gedood en meer dan honderd personen werden .in de zie kenhuizen behandeld. Er hadden vijftig a' zestig arrestaties plaats, meest jongelie den onder de dertig. De regeering van den staat Victoria heeft het politietoezicht in Melbourne thans feitelijk in handen gesteld van een burgerwacht. Kon Dultsch manifest. Met het oog op de moeilijkheden op binnenlandach politiek gebied hebben de Byksregeering en de Rijkepresident een manifest tot het Dnitsche volk gericht, waarin o. m. wordt gezegd Zekere, zij het dan ook niet talrijke kringen traohten, steunende op den nood toestand dor bevolking, een onwettigen druk op het staatsgezag uit te oefenen en zoo mogelijk zelfs een broederstrijd te ontketenen. De Rijksregeering is vastbesloten een dergelijk streven met de uiterste energie te bestrijden. Zij zal allo daartoe noodlge maatregelen nemen. Zal Daitscbland over den tijd van overgang naar een waardevaste valuta, over den tijd van ernstlgo werkeloosheid, economische moeiljjkhedon et In onge- hoorden buitenlandsch polltieken druk heenkomen, dan is een voorwaarde daar toe, dat de rijkseenhold blijft behouden, alsmede orde en veiligheid In hef binnen land. Elke veriiohting op het gebied der bultenlandsohe politiek Is afhankelijk van do omstandigheid, dat de volken die Dultschland willen helpen, niet aan het Duitsche volk wanhopen. Zulk een vertwijfeling zou ook een ernstige uit werking hebben op de bevolking van Rijn en Ruhr, die tegen gewapende separatisten de Duitsche gedaohte ver dedigen. Men moet beseffen, dat elke mogelijk heid om op buitenlandsch politiek gebied iets te bereiken, definitief verdwijnt op het oogenblik, dat in plaats van d grondwettige regeering, eon of andere onwettige macht Dultschland in hot buitenland zal willen vertegenwoordigen, De Duitsche regeering bozit de machts middelen elke Putsch met sneers tegen te gaan en de grondwet te beschermen, Bijksweer en Sohutspolizei zullen, trouw aan den eed, haar plicht doen. De Rijks regeering vertrouwt er vast op, dat. Indien haar tegen haar wil de strijd zou worden opgedrongen, het ganscho Duit sche volk vastberaden zal opkomon voor de orde in en den plicht van hot Duitsche Rijk. uitkomst zal geven en dat noodig !s „een kabinet, gevormd uit bekwame energieke en doortastende mannen, dat Btenn wil zoeken ln het gezond ver stand en het verantwoordelijkheidsge voel van de Jndlvidueele leden dor volks vertegenwoordiging, doch dat anderzyds niet aarzelen zal om het parlement te dwingen weer terug te gaan in de oude banen van adviseerend lichaam, zoo onverhoopt de volksvertegenwoordiging bezwaren in don wog zou willen leggen aan eon dergelijk extra-parlementair kabinet". De anti-rev. fractie uit de Tweede Kamer heeft Dinsdag een vergadering ge houden, welke ook werd bijgewoond door de ministers Heemskerk, Colijn en Van Dijk, en door den minister van staat den heer Tdenburg. lid der Eerste Kamer. De r.-k. fractie uit cTe Tweede Ka mer heeft Dinsdag ook een vergadering gehouden, die. betrekkelijk spoedig ge ëindigd was. Ze duurde van 1 uur tot ongeveer ha'fdrje. Dinsdagavond vergaderde de chr.-hist. fractie. TWEEDE KAMER. Het ligt in de bedoeling, een open bare vergadering van de Tweede Kamer bijeen te roepen tegen het midden vhn de volgende week. Dit houdt verband met het dezer dagen bij de Kamer in gekomen initiatief-wetsontwerp van dhr. Fleskens, nopens verlenging van het zg. Schoenenwetje. De kabinetscrisis. Dr. van der Myle, te Heeze, voor zitter van den Natlonalen bond voor be zuinigicg. heeft een open brief tot de Koningin gericht ln verband met de kabinetsorisis. By betoogt dat een zoo genaamd parlementair kabinet geen Uit Stad en Provinole ZIERIKZEE. Te jMiddelburg had Dins dag de verkiezing plaats voor 12 leden van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor de Zeeuwsche Eilanden. Bij en kele candidaatstelling werden herkozen voor het grootbedrijf da heeren: G. Bou- dewijnse, VV. Bosman, A. C. de Vos, allen te Middelburg; Tj. E. B. Kielstra en J. C. E. Massee te Goes en J. G. van Niftrik te Vlissingen. Voor het klein bedrijf de heeren: W. d. Berg te Bruinisse; P. G. Laernoes en A. J. J. Klijberg te Vlissingen; J. P. A. Machgeels en L. A. Stofkoper, beiden te Middelburg en P. Oosterbaan te Goes. OOSTERLAND. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente, gehou den op 30 Oct. 1923. Voorzitter de bur gemeester. Alle leden tegenwoordig. De voorzitter deelt mede, dat de nieuwe brandspuitslangen zijn aangekomen. De begrooting voor 1923 wordt gewijzigd en eveneens de verordening op de in vordering van de plaatselijke inkomsten belasting. Wordt besloten aan de regee ring te kennen te geven, dat de bepa ling dat voor alle schoolgaande kinde ren uit hetzelfde gezin een gelijk school geld moet worden betaald, voor groote gezinnen bezwaarlijk is. Aan den heer J. Flohil wordt overeenkomstig diens ver zoek met ingang van 1 October eervol ontslag verleend als administrateur der gemeentewoningen. Aan J. K.van As wordt voor li/o jaar kwijtschelding ver leend van hondenbelasting voor één hond. en een tweetal personen wordt vrijstel ling verleend van de betaling van school geld. De huishuren van het tuindorp wor den vastgesteld overeenkomstig het ver langen van den Minister van Arbeid. Zij die tegen het bedrag van de huur be zwaren hebben, zullen worden aange zegd de woning met ingang van 1 Jan. a.s. te verlaten. De onderwijzerswoningen te Ooster- en te Sirjansland worden aan de respectieve schoolhoofden opnieuw verhuurd. In verband met de kosten, die gemaakt zijn op de haven „Da Staart" bij de daarstelling van hekken om het wegspoelen van suikerbieten te voorko men, wordt het opslaggeld met 5 cent Iper 1000 k.g. verhoogd. Het verzoek van T. v. d. Have om een stukje land van M. Bolle ondershands te .mogen huren, wordt ingewilligd. Er wordt op gewezen, dat J. v. d. Maas veel hinder veroor zaakt door het ^plaatsen vari klampen en stapels. De voorzitter zal hem daar over spreken. Men besluit om achter de kerk te Sirjansland een gootje tc leggen en bij de tuinen achter de be graafplaats te Oosterland een paar pa len te plaatsen 'voor af heining. Hierna sluiting. j ST.-ANNALAND. Maandagmorgen, het was nog pas half acht, overkwam W. S. een ernstig ongeluk. Staande op den hoek Van 't gemeentehuis bij den daar tot bescherming van het gebouw staanden steenen paal, raakte hij beklemd tus- schen dien paal en een voorbij rijdenden' wagen met bieten, met het gevolg, dat hij een beenbreuk bekwam. Een paar personen droegen hem naar zijn woning, het tweede huis van de straat. Nadat een voorloopig verband was aangelegd, is hij des middags inet de autobus vervoerd naar het ziekenhuis te Bergen-op-Zoom. Daar de man als tarreerder van bieten dagelij les op de kaai verkeert en daarom beter dan anderen 't gevaar kent, dat er op sommige dagen bij overstelpende druk te heerscht, kan er moeilijk aan onvoor zichtigheid van zijn zijde gedacht woe den. Finaacleele verhouding tuaschen ryk en provincie. In do zomervergadering van 1922 van do Provinciale Staten van Zeeland is een voorstel van den heer Van Niftrik aan genomen om er by de Koningin op aan te dringen, de financioela verhouding tussohen rijk en provincie te herzien en aan de rijksregeering te verzoeken, een egalisatie-systeem te ontwerpen in dezen zin, dat d© kosten van don technlschen dienst op alle provincies in gelijke m&te drukken. Ged. Staten hebben In dien ge*steen uitvoerig adres tot do Kroon gericht en that s leggen zy aan de Prov. Staten het antwoord over, ingekomon van den minister van binnenland6che zaken, waarin deze meedeelt, dat het geopperde denkboold om mot betrekking tot de provinciale financiën te geraken tot een ogalieatlesysteem. in dazen zin, dat de provinoialc kosten voor den technlschen dienst op allo provinclos In geiyke mate zonden drukken, tusschen hem en den minister van waterstaat oen punt van gedachtenwlsselir g heeft uitgemaakt. In verband hiermede wyet de minister er in de eerste plaats op, dat zoodanig systeem, naar het hem voorkomt, zou leiden tot verzwakking van hot verband tusschen het lichaam, hetwelk over de golden beschikt en de contribuabelen, die de gelden moeten opbrengen, zoodat bedoeld systeem niet ware te achten in hot belang van zuinig beheer en ver mindering van belastiDg. De min. meent er bovendl-n nauwelykB op te behoeven te wyzen, hoo bezwaarlijk: het zon zyn, een regeling tot stand te brengen, krach tens welke de minder zwaar belaste provincies vrywel rechtstreeks een deel der uitgaven zouden dragen van de zwaarst belaste provinoles. De minister sluit zich dan ook by de zlenswyze van zyn genoemden ambtgenoot aan, dat bet tegonwoordig systeem, waarby het ryk do holponde hand biedt in die gevallen, waarby meer dan een algemeen provin olaal belang betrokken is, niet behoort to worden verlaten. Omtrent het tweede pnnt in het adres ter sprake gebraoht, merkt de minister op, dat de rjjksultkeering krachtens de wet van 17 Juni 1905, niet bedoeld Is als een ryksbydrage naar de wisselende behoefte van de provincies, maar als een schadeloosstelling voor het verlies van hetgeen tot het jaar 1906 gemiddeld jaariyks op de staatsbegrooting krachtens de provinciale wet ten behoeve van de provinoles was uitgetrokken terzake van de uitgaven in art. 72 van die wet omschreven. Verhooging van die rijks bydrage ware mitsdien in stryd te aoliten met hare'strekking. even zoovele boeten van f 2, subs. 164 maal één dag heohtenis. Berooving. 'De Rotterdamsche rechtbank heeft uit spraak gedaan in de zaak van den 31- jarigen kamerverhuurder J. M., recidi vist en gedetineerd, die op den 23sten Oct. terecht heeft gestaan, beklaagd, dat hij op 7 Juli tezamen en in vereeniging mei andere personen den kaslooper van de Cböpeiatie Vooruitgang, A. de J., die op dien dag te omstreeks 11 uur op den- hoek van - den Noordsingel en de Zomerhof straat op de tram stond te wachten, van f 7000 zou hebben beroofd. Subs, was hem ten laste gelegd heling Van f 7000, althans vatn,' f 3000, welk be drag door de politie te Amsterdam in beslag werd genomen. Da rechtbank verklaarde bekl. schuldig aan hét primair ten laste gelegde, hem beschouwende als mededader van den diefsta', en veroordeelde hem tot 7 jaar gevangenisstraf. ONPBRWÏJ& BURGH. Tot onderwijzer aan de openb. lagere school is benoemd mej. A. J. A. Hartog, alhier. 1 Vervolgonderwijs. Door Ged. Staten van Zeeland, is aan de gemeentebesturen In die provincie een Bchryven gericht, waarin zy melden hunne beslissingen op gemeenteraads besluiten tot opheffing van het vervolg- onderwys vooralanog te hebben aan gehouden. Zy zouden het betreuren, indien als gevolg van-de'jongste wets- wyziging, de rypere jeugd, na het af- loopen van de lagere school, geheel van elk verder onderrioht verstoken bleef. Zy oordeelen dan ook wensche- lyk, dat de gemeentebesturen, indien minstens 10 kinderen zich aanmelden, op een andore minder kostbare wyze, dan door het geven van vervolgonder- wys de gelegenheid openen onderwys te ontvangen. Ged. Staten meenen, dat voor zulk oen cursus,behalve in gevallen van onvermogen, een niet te laag scrhoolgeld zou moeten worden ge heven. Zy meenen, dat waar het hier een cursuo geldt, die staat buiten het wetteiyk verband der L. O.-wet 1920, de gemeentebesturen by de vaststelling van de belooningen niet zyn gebonden aau de daarop betrekklDg hebbende wettelyke oorschriften. Om dezelfde redenen zyn z|j van meening, dat by- zoadere vereenigingen, die znlk een cursus willen oprichten geen recht heb ben op een bydrage nlt do gemeentekas, al zou dit zeker in de iyn liggen, welke de laatste jaren gevolgd is in verband met de geiykstelling van openbaar en byzonder onderwys. Al zyn besluiten in den geest van hun circulaire, niet aan hun goedkeuring onderworpen, toch zonden Ged. Staten gaarne in kennis worden gesteld met het gevolg, dat door de raden aan dit rondschry ?en is gegeven. Bovendien dringen zy op eeatgen spoed aan in verband met de door hen te nemen be slissingen over de in het begin der oiroulaire genoemde besluiten. RECHTZAKEN. De Arrond.-Rechtbank te Middelburg heeft W. H. B., 50 jaar, accountant te .Noordwyk aan Zee, gedetineerd in het huis van bewaring in verband met de malversatiën aan de Brusselsche Bank, buiten vervolging en in vryheid gesteld. Door de Arrond.-Rechtbank te Breda werden Maandag 5 Nov. o.a. veroordeeld wegens Eenvoudige beleediging: J. K., 27 j., schipper te St.-Philipsland, eisch f 40, s. 40 d. h.uitspraak f 30, s. 30 d. h. Miehandeling: J. L., 20j veldarbeider te St.-Maartensdyk elsch vryspraak, rit spraak idem. 164 maal veroordeeld. De kantonrechter te Deventer veroor deelde den directeur der Overijsselscho y'zergietery en machinefabriek wegens 164 overtredingen der arbeidswet tot KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. BeroepenTe Raamsdonk, H. Ewoldt te Zuid-Beyerland. BedanktVoor Arnemulden, O. J. van Rootselaar te Bergsohonhoek. BURGH. Tot notabele 1b herbenoemd dhr. W. L. v. d. Zande en benoemd in plaats van dhr. P. Blom, die voor een herbenoeming niet meer in aanmerking wensohte te komen, dhr. C. Kryger. ZIERIKZEE. In de Zondag gehouden godsdienstoefening werd voor het pas toriefonds gecollecteerd pl.m. f 157,— en voor de armen pl.m» f 101,—, w.o. een bankbiljet van f 25,—. Geref. Kerk. i BeroepenTe Hazerwoude, Raard, Arum en Kullumerpomp, oand. W. 8. de Vries te Tzum. Te Oosterend tTexel), cand. J. J. Buakes Jr. te Utrecht. Bedankt: Voor Ooltgensplaat, M. A. van Pernia te Sohoonrewoerd. Voor Komulerzyl, J. E. Reyenga te Ureterp. Voor Bierum, T. K. Wossels te Veere. Chr, Geref. Kerk. Beroepen Te Boskoop, J. D. Barth te Werkendam. Geref. Gem. T BeroepenTe Werkendam, R. Kok te Aagtekerke. Bedankt: Voor Ridderkerk, M. Hofman te Ryssen. Gemeenteraadsvergadering van Zierikzee, gehouden op Zaterdag 3 Nov. 1923} des 'snam. 2 uur. (Slot.) Aan de orde komt nu punt 6e der agenda, n.l. voorstel aangaande dagnor maallessen. Namens B. en W. deelt de voorzitter mede, dat deze week een conferentie ge houden is met den Inspecteur van het Lager Onderwijs Voor de huisvesting al hier van dagnormaallessen. Voor die huis-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1