Zierikzeesche êtfr Nieuwsbode Maandag 5 Nov. 1923. zierikzeesche courant. Hsderlardscha Atbsidars in België binnenland. ABONNEMENT: Prfji per 8 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. 80ste JAABGANG. - 0(r i J. DE LOOZE Jr. Ull{.-M ADVERTENTIËNI Tan 1—8 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ot*. per regel, Reclames 80 ots. p. regel. B(J contract belangrijke korting No. 11001. InzondIn£ op den dag van uit- it. J, HOSTE#. ™r De BURGEMEESTER van Ziebikzee Gelezen de circulaire van den Minister van Arbeid. Handel en Nijverheid, d.d. 31 October 1923, no. 582 AR, afd. W.V. en A.B Brengt ter openbare kennis, dat Nederl. arbeiders in België, ingevolge de Wet van 10 Juli 1883, een werkboekje noodig hebben, af te geven door den Burgemeester hunner (Belgische) woonplaats. Een dergelijk werk boekje wordt echter alieen verkregen, irfdien een bewjjs van goed gedrag wordt overgelegd. Nederlandsche arbeiders, die naar België gaan werken, dienen dus een bewjjs van goed gedrag mede te nemen. Niet mede- nemen kan hun ernstige moeilijkheden veroorzaken. Ziebikzee, den 3 November 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER TAN CRATESTEYN TAN RENGERSKERKE. BUITENLAND. uitgewezen, dat de inzittenden verstikt werden door het gas van den motor, dat door een spleet in de auto binnendrong. De dood van den jongen man wordt aan verstikking toegeschreven. Van de 16 an dere jongelui zijn er nog 4 voor wier leven men vreest. Wasehdwang uit baoteriëarrees. Dezer dagen werd voor het Berlijnsch Landgericht een merkwaardig proces be handeld. Een gemeente-ambtenaar, E'oersold, had zich schuldig gemaakt aan valschheid in geschriften en het verduisteren van ge meentegelden. Van dit alles had hij nauw keurig boek gehouden. De man was oe- hept met wasehdwang, uit vrees voor be smetting. Voortdurend moest hij zijn han den wasschen; telkens als hij iets had aangevat, moest hij wasschen en vaak een kwartier lang. Als hij op straat een hoop vuil zag li gaan, ijlde hij naar huis terug de bactaMln mochten eens op hem zijn overgesprongen! Dit wasschen voerde hij uit met een bepaald ceremo- niëel, anders, zoo meende hij, hielp het niet. Verschillende doctoren hebben hem on derzocht. en waren het er over eens, dat dit voorbeeld van wasehdwang wel hij- zonder sterk was. Toen hij voor een hun ner moest verschijnen, had hij drie uur noodig voor zijn toilet. In zijh particuliere boekhouding kwam een post voor van 30.000 M., het honora rium van een „Natuurdokter" te Potsdam, die hem beloofd had hem van zijn kwaal af te helpen door een zesweeksche kuur. En nu beweerde de man, dat hij de ver duisteringen gepleegd had, om dat geld bijeen te brengen. De rechtbank achtte hem, niettegen staande zijn wasehdwang schuldig en ver oordeelde hem tot 13 maanden. „Laat do dooden met rust". De Fransche senator Henry de Jouvenel schrijft in de „Matin", dat in zijn depar tement de Senatoren eenparig hebben be sloten niet langer deel te nemen, bulten de kantons, waarin zij thuis behooren, aan de onthulling van oorlogsmonumenten. Hoe ontroerend deze plechtigheden ook mo gen zijn, zij draaien ai gpuw op een schan daal uit, wanneer de politiek haar in trede doet en ae herdenking in een pole miek, de getuigenis van medevoelen in een getuigenis van oneenigheid en het voetstuk der martelaren in een tribuun der partijen verandert. Hoe meer de ver kiezingen naderen, hoe vaker dit voor komt. En de Jouvenel herinnert aan een incident dat Zondag 1.1. bij de inwijding van een monument ter nagedachtenis der gesneuvelden in zijn geboorteplaats had, toen een communist van de gelegenheid gebruik maakte om een propaganda-rede te houden. Te-oordeelen naar hetgeen de Jouvenel vertelt, is he.t houden van redevoeringen bij oorlogsgedenkteekenen in een „kar weitje" ontaard. Ten minste, hij vertelt, hoe Kamerleden zich wel bij hem heb ben beklaagd verplicht te zijn bij dit of dat monument een rede te houden, omdat hun politieke tegenstanders 't deden.... Vandaar dat hij graag zou zien, dat alle candidaten bij de a.s. verkiezingen zich Van nu af aan onthielden van redevoerin gen bij onthullingen van monumenten aar de dooden gewijd. „Laat men ons, na het schandaal van den financiëelen „pro fiteur de guerre" dat van den politieken „profiteur des morts" besparen", zoo besluit hij. Poincaré kan zich dit voor gezegd houden. Iu een auto verstikt. Woensdagavond werd te Diest door de turnclub een efgenaardige match gehou den, waarbij de deelnemers in een ge- s'oten auto langs verschïidene omwegen in een 'bosch of in het open veld wer den vervoerd. De inzittenden moeten dan te voet naar de plaats van vertrek terug- keeren. Die 't eerst terug is, is overwin naar. Die wedstrijd wordt liefst gehouden bij donkere avonden. De deelnemers we len na zoo'n misleidenden rit doorgaans niet meer waar ze zijn en dolen soms uren rond vóór Zij den rechten weg terug-, vinden. Woensdagavond hadden 19 leden van de turnclub in een auto plaats ge nomen. De auto had veel omwegen ge maakt en zou eindelijk de inzittenden te Ok3elaer-biJ-Sichêm in een bosch afzet ten. Toen de chauffeur het portier van de auto opende, zag hij 2 Verschrikte jon gelui er uit springen, luidkeels om hulp roepend. De andere lagen in zwij|m in de auto. De twee ontsnapten w'aren in middels geneeskundige hulp gaan halen. Een jonge man van 19 jaar kon niet meer bijgebracht worden. Alle pogingen bleven vrucfatelpo3. Het onderzoek heeft De Vlootwet-verwerping Het kan onzer demissionna're regeering tot troost en den vlootwettegenstanders tot vreugde strekken, te vernemen, dat hst bekende Engelsche financiers-orgaan „Financial T'mes", de verwerping der vlootwet besprekend, dit votum be schouwt als een factor tot versterking van de positie' van den Nederlandschsn gul den. ,,D2 verwerping der Vlootwet" zal zeer waarschijnlijk het goede crediet, dat Holland en Nederlandsch-Ocst-Indië op de internationale geldmarkt hebben, nog verder versterken." Het heengaan van den vorigen minister van Financiën zoo gaat hst Engelsche blad voort die de invoering der vlootwet onvereemgbaar achtte met de politiek van ve:ligstelling van den gulden, had een zekere onge rustheid over de Nederlandsche valuta veioorzaakt en hoewel die ongerustheid wel hier en daar Was verdwenen, toen de bekende directeur van de Royl Dutch, dhr. Colijn, de portefeuille van financrën aanvaardde, bleef toch bij velen het ge- va' aanwezig, dat vóór alles de posit:e van den gulden inaebt genomen behoorde te worden. Da beslissing, nu door het Ned. parlement genomen, beteekent voor diegenen een nieuwe overwinning der Neder!andschs valuta en man noemt reeds den naam van den ex-minister van f'nan- ciën (jhr. de Geer) a's toekomstig minis ter-president. De Kabinetscrisis. Da Koningin heeft Vrijdag ten paleize in Den Haag ter conferentie ontvangen dhr. dr. W. H. Nolens, mr. V. H. Rut gers en mr. J. Schokking, voorzitters onderscheidenlijk van de roomsch-katho- lieke, de anti-rev. en de chr.-h'.st. frac tie in de Tweede Kamer. Het subsidie roor de piardenfokkerD In een te Viissingen gehouden gecom bineerde vergadering van hat bestuur der afdeeling Zeeland van het stamboek voor het Nederlandscha trekpaard en de pro vinciale regelingscommissie voor de paar denfokkerij in Zee land, is men algemeen tot de overtuiging gekomen, dat :ntrex- king van het rijkssubsidie voor de paar denfokkerij voor die tak van volksbe staan in de provincie Zeeland de nek s'. ag zou zijn. Besloten werd een adres aan de Twee de Kamer te richten. Met zusterorgani saties In andere prov ncies zal samen werking in deze worden gezocht. Do ex-kroonprins. Het V.D.-Bureau heeft zich om inlich tingen gewend tot den burgemeester van Wieringen, dhr. Kolff. Deze deelde mede, dat de ex-kroonprins er met aan denkt onder de huidige omstandigheden naar Duilsch'and terug te keer en. Wel zou hij den wensch te kennen hebben gegeven het eiland Wieringen te verlaten en zich elders te vestigen. Hij zou in de omgevihg van Harderwijk een kleine buitenplaats willen koopen. De postcheque- en girodienst. Nu door de Kabinetscrisis door mr. Boon geen vragen konden gesteld wor den, zijn van offlcieele zijde inlichtin gen verstrekt over bovenvermelden dienst en medegedeeld, dat de kiem der moei- lijkhaden lag in het advies der M.A.B.O. Het uitloven van premies voor ponswerk had tot gevolg, dat men wel vlug, maar geen goed werk kreeg. Het aantal fou ten, dat in elk der onderdeelen gemaakt wercl. en het aantal fouten, dat aan de controle ontsnapte, waren legio. Er ont stond een toestand van grenzenlooze wan orde. Maar aan den directeur-generaal van de posterijen en teleg-afie en aan den min'ster van waterstaat werden de meest geruststellende verklaringen gege ven. De minister van f nanciën heeft reeds in den beginne slu'ting van den dienst in overweging gegeven. Uit Stad en Provlnoie. ZIERIKZEE. Vrijdagavond is de laatste autobus van Middelburg naar 't Wol- phaartsdijksche Veer op het laatste deel van den weg door bet slippen van de achterwielen in een sloot terecht geko men. Da chauffeur en 'de naast hem zit tende pdssagier kwamen op het land van de overzijde van de sloot terecht. In de bus zaten een dams en een heer. Geen der 4 personen bekwamen meer dan een lichte ontvelling, en allen konden hun reis vervolgen. De auto, die vrij ernstig beschad'gd is, werd Zaterdagmorgen op het droge ge bracht. De dienst wordt thans met kleine bussen uitgevoerd. Bij Kon. besluit is benoemd lot griffier Van de arrondissementsrechtbank te Groningen, mr. P. van der Eist, oud rechter in de ontbonden arrondissements rechtbank te Zierikziee. Hot cirom Robert! gaf Zaterdag avond hier op 't Qavenplein baar eerste voorstelling, die wellicht door het ongunetige weer door geen groot publiek werd bijgewoond, boewei de dressuur der paarden eto. etc. ten vollo de aandacht waard was. In de eer6te afdeeling der voorstelling kregen we merkwaardige staaltjes te zien van paardenèoesuur en paard reden door een dame, die o. a. door een brandenden hoepel sprong, en meer schitterende proeven van hare rijkunst aflegde. Een tweetal clowns, gewone grootte en ééu ln zakformaat, zorgden voor komlsohe aanvulling, terwijl een jeugdige danseres oen hartelijk applaus oogstte na haar optreden. Het voornaamste nummer waarmede het gezelsohap optreedt, la een .dooden- rit", en ,de man met de Ijzeren ribben", die zich door een automobiel laat over rijden. Men zie de aanplakbiljetten, waaruit blijkt, dat nog meerdere plaatsen op ons eiland in hot program van actie zijn opgenomen. Heden Maandagavond wordt weer een volledige voorstelling gegeven. Eenlge st&dsgenooten hebben zloh vereenigd, teneinde de bestaansmogelijk heid te onderzoeken vau een openbare leeszaal en bibliotheek alhier. EerstdaagB zal, naar wij vernemen, aan de besturen van alle vereenigingen, waarvan mede werking verwacht mag worden, een olrcnUlre worden gezonden waarin zy ultgenoodlgd zullen worden tot een binnenkort te houden vergadering, waar deze aangelegenheid zal worden be sproken. "WE8TEN8CHOÜWEN. Zondagmorgen werd Noord van Westkapelle ln zee een losgeslagen ledige onbekende lichter drijvende waargenomen. Het vaartuig is Zondagvoormiddag bü den Ijzeren vuurtoren van Westkapelle gestrand en zal wel wrak slaan. Er was geen be manning aan boord: HAAM8TEDE. Wegens de groote moeilijkheden die bi) dikwijls ondervond by het betrekkon van rolluiken uit den vreemdevatte de heer A. Prinoa timmerman alhier, het plan op daze luiken zelf te vervaardigen. Het is hem thans gelukt luiken te vervaardigen, die, wat kwaliteit en afwerking betreft, niet voor g« importeerde behoeven onder te doen. Aan verscheidene woningen ln deze gemeente heeft hy tot volle tevreden heid der bewoners reeds dergelijke luiken aangebracht. Wy wonechen den heer Prince, die van voldoende machines en materiaal voorzien Is, succes met z\jn nieuwe industrie. BURGH. Vrijdagavond j.l. hield de IJs club „Haamstede en Burgh" een alge- meenc ledenvergadering in het lokaal van dhr. J. v. d. Moer alhier- De rekening werd in. ontvang en uitgaaf resp. met f 329,691/2 cn f 73,55, dus sluitend met een batig saldo van f 256,13i/o, goedge keurd. Besloten werd dit jaar de con tributie der oude leden vast te stellen op f 0,50, voor de nieuwe leden op f 1,25. Aan de beurt van aftreding waren de bestuurs'eden de hoeren J. Fokker, J. v. d. Vate Jr. en H. v. d. Stolpe. Dhr. v. d. Vate stelde zich niet meer her kiesbaar. Dhr. Fokker en v. d. Stolpe werden met groote meerderheid van stem men herkozen; in de plaats van dhr. v. d. Vate werd gekozen dhr. A. van Zuijen. Dhr. v. d. Moer verklaarde zich bereid onde»* dezelfde voorwaarden als voorheen bij voorkomende gelegenheid dc vervcschingstent aan de ijsbaan te ex- ploiteeren. Nog werd besloten, ijs en weer dienende, dezen winter een ijsfeest te organiseeren. NIBUWERKERK. Vrijdagnamiddag to ongeveer half vjjf brak er brand uit in de landbouwsohuur in de Weitstraat van den heer J. H. In korten tijd stond de sohuur ln volle vlam. De brandweer was spoedig aanwezig; het blussehiogg- werk kon zich alleen bepalen tot het behouden van het aangrenzende woon huis. Gelukkig was bet stil weer en de winl gunstig. De heele sohuur is totaal uitgebrand. Er was geen levende have ln aanwezig, alleen hooi enz. BRUINISSE. Zaterdagavond hield de vereeniging „Algemeen Schapers en Vis- schersbe'.ang", in het hotel het Veerhuis een veilgadering. Na voorlezing en goed keuring der notulen deed de voorzit ter, dhr. Vijverberg mededeeling van en kele ingekomen stukken. Hij deelde o.a mede. dat dhr. Jansens, inspecteur der Visscherij, hier was geweest naar aan leiding van het verzoek der -vereeniging inzake het aanvoeren van mossels uit de Zuiderzee. Ook was gevraagd of niet een zekere retributie kon geheven wor den van de Zuiderzee-mosselen. Het ver zoek der vereeniging kon echter n!et in gewilligd worden. Besloten wordt aan de „Batavierlijn" reductie te vragen van In- laadkosten en vrachtvermindering. Ook wordt de wenschelijkheid besproken om de weggenomen betonning van de Vlije weder te herstellen of a'.daar bebakening aan te brengen. Dhr. van den Berg-Ju- melet neemt op zich daarvoor de noodige slappen te doen. Ook wordt besloten ie verzoeken bij den uitlegger te Lillo beveihgingsmiddelen te willen aanbren gen Naar aanleiding van de moeilijkhe den ondervonden bij den aanvoer van zaad uit Bouchaute, waarbij het zaaien op de perceelen belemmering ondervond, I werd besloten tot de betrokken autori teiten een schrijven te richten, waarin op de onhoudbaarheid van de maatregelen bij het uitzaaien genomen, wordt gewe zen. Nog werd besloten te verzoeken den pachters van perceelen toe te staan om telken jare desgewenscht hunne per ceelen te kunnen ingeven. THOLEN. Het uitvoerig verslag der laatste raadszitting kan boewei reeds in ons bezit heden nog niet geplaatst worden. We volstaan daarom voorloopig met de mededeeling van het allervoor naamste agendapunt „overbrugging", dat de Raad zich met 7—3 stemmen ver- eenigde met het voorstel door Ged.' Sta ten aan de Prov. Staten te doen tot toekenning van een renteloos voorschat ten behoeve der overbrugging van de Eendracht. De kosten van een brug, ge schikt voor spoorweg-, voer- en per- nenvervoer worden geraamd op f 579,000. Dit wordt verminderd met f 24,295 van het brugfonds der gem. Tholen. Het voor stel van Ged. Staten is om hoogstens één derde van het overschietende bedrag a's renteloos voorschot te geven, dus f 184,902, mits door het Rijk ook één derde wordt verleend. Verder onder voorwaarde, dat van de gebruikers van de brug geen andere rech ten worden geheven dan naar een door Ged. Staten goedgekeurd tarief. Door B. en W. was nog deze bepaling toegevoegd dat van het event, batig saldo van de bruggelden f 6000 wordt afgezonderd ter tegemoetkoming in het event, tekort we gens gemis aan veergelden. YERKOO PINGEN, ENZ. BRUINISSE, 2 Nov. Ten overslaan van notaris Korteweg, werd heden alhier in het openbaar overkoebt: een woonhuis, en erf. in de Padjes, voor f 2540,—. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Berk. BeroepenTe Baambrugge, H. Hase- lager te Oosterend (Fr.) Tc Hijkersmllde (toezA. N. Tonabeek te Kethel. Aangenomen Naar Oegstgeest, T. J. Jansen Schoonhoven te Almen-Harfsen. ELKEBZEE. B(j de Zaterdag gebonden verkiezing van 4 notabelon zyn gekozen de heeren B. v. Bplunter, T. Kloet en Jan v. d. Panne Lz. Eene vrye stemming voor nog een notabele zal plaats hebben op 10 Nov. a s. Zaterdag werd door kerkvoogden aanbesteed het veranderen der rookge- leidiog. Daarvoor werd ingeechrev n voor: metaalwerk, 8t. Verjaal f80, M. C. Pleune f 70; smidawerk, Joh. Flohil f 54,50, C. v. d. Zande f 45timmerwerk, C. D. Ornée f 17, Mare. Padmos f 9. Het werk la aan de laagste inschrijvers gegund. RENE88E. In eene gehouden vergade ring van stemgeroohtlgden Is tot lid van het kiescollege ter beroeping van predi kanten herkozen de heer KL Steur Rz. en gekozen de heer A. J. Verboom (vao. M. H. Hubregtsc) Tot leden in hot klesoollego ter benoeming van onderlingen en diakenen z(jn herkozen de heeren H. Gllyamse en J. Houtman en gekozen do heer A. J. Verboom (vao. F. do Feiter). Vrouwen in kerkelijke kiescolleges. Het Prov. Kerkbestuur der Ned. Herv. Kerk in Zeeland heeft de vraag van het classicaal bestuur van Goes of vrouwe lijke lidmaten benoembaar zijn tot lid van bot kiesoollege, bevestigend beant woord i Geref. Berk. Beroepen te Suameer, oand. H. de Zwart te Hallum. AangenomenNaar Amerongen, G. Veenendaal te Klburg. Bedankt: Voor Jonre, D. van Dijk te Groningen. BRUINISSE. Woensdag 7 Nov., 9,30 ure leeskerk? 2 ure idem. Chr. Geiref. Kerk. BedanktVoor Bnssnm, L. H. van der Melden te Dordrecht. ZIEBIKZEE. Woensdag 7 Nov., 'sv.m. 9,30 ure, ds. v. d. Molen, 'mam. 2 en 's avonds 6 ure, ds. Molenaar van Baarn Geref. Gem. BeroepenTe Moercapelle, B. Kok te Aagtekerke. BRUINISSE. Woensdag 7 Nov., 9.3C 2 en 5,30 ure, dB. Vreugdenhil. Oud-Geref. Kerk. BRUINI8SE. Woensdag 7 Nov., 9 2 en 5 ure, leeskerk. I Gemeenteraadsvergadering van Zierifczee, gehouden op Zaterdag 3 Nov. 1923, des 'snam. 2 uur. Voorzitter, de burgemeester, mr. A. J. F. Fokker Van Craijestein van Rengerskerke. De notulen van de vergaderingen op 27 Aug. en 4 Sept. worden goedgekeurd. Tot de ingekomen stukken behooren o.a. het proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger d.d. 9 October. In kas was en moest zijn f 51471,081/2", het verslag van den toestand en de ex ploitatie van de gemeente-gasfabriek over 1922; ontslag-aanvrage wegens vertrek, als lid en voorzitter van de commissie tot wering van schoolverzuim, door mr. H. Pol vliet; ontslag-aanvrage van den heer J. H. Ideler, als lidi van den Raad; afschrift van het proces-verbaal van de zitting van het Centraalstembureau, waar bij de heer L. J. Guinée benoemd is ver klaard tot lid van den Raad; idem van aanneming van die benoeming door den heer Guinée; het beroep, ingesteld door het R.-K. kerkbestuur tegen het besluit van Ged. St., waarbij ongegrond is verklaard zijn be roep tegen het besluit van den raad der gemeente Zierikzee, houdende afwijzen de beschikking op zijn aanvrage om toe- kenuing over het jaar 1921 van de in art. 102 der L. O.-wet bedoelde vergoe ding. De Kroon heeft het beroep onge grond verklaard. Een aantal ontheffingen inzake school geld worden verleend, terw'ijl ook eeni- ge worden afgewezen. I Na het opmaken der agenda is nog ingekomen een adres Van den heer A. J. Schneiders, alhier, inzake Vervolgon derwijs (verkort in ons Vrijdagnummer opgenomen), welk request terug gaat naar B. en W., ter fine van advies. B. en W. bieden hierop aan de begroo ting van het Burgerl. Weeshuis. Op voor stel van den voorzitter wordt deze be grooting in handen gesteld eener com missie, bestaande uit de heeren Lunen- berg, Panny en Quant. Daarna bieden B. en W. den Raad een concept-besluit aan, betreffende verkoop van kapitaal van het grootboek der 2i/o pCt. N.W. S„ wegens gedeeltelijke dek king van de leening aan de gasfabriek, groot f 50.000, voor invoering van het ,Goffin"-systeem. B. en W. stellen voor f 19838,18^/2 le gelde te maken op zoodanig tijdstip als zij geraden oordeelen, zullende dit be drag geredinlegreerd worden volgens 't daaromtrent bij raadsbesluit van 23 Jan. j.l. beslotene. De heer V. d. Kwast informeert voor hoe lang het geld geleend wordt De voorzitter antwoordt, dat de lee ning voor 25 jaar is aangegaan bij raads besluit. i De heer u. d. Kwast wijst op de mo gelijkheid, dat door daling van den geld koers schade voor de gemeente kan ont staan. De voorzitter: U ziet de zaak wel heel zwart in: Met de goudclausule wordt nog door niemand rekening gehouden. In elk gevèl, wij kunnen niet anders doen dan het geld verkoopen. Dc heer u. d. Kwastacht Zich niet verantwoordt, als over deze zaak niet eerst gesproken is. De heer Doeleman merkt op, dat de zaak anders zou wordien als men aan een particulier g:ng leenen; nu leent de gemeente aan een gemeentelijke instel ling. De dpmerking van den heer v. d-. Kwast heeft hier geen beteekenis. Het concept-besluit wordt hierop m.a. s. aangenomen. De voorzitter verlaat voor eenige oogen- blikken de vergadering, waarop de oudste wethouder de leiding overneemt. Ingekomen is een adres van de Tuin- bouwvereeniging „Schouwen—Duiveland". Met overlegging van de adviezen van het hoofd der O. L. School A en van den gemeente-bouwmeester, stellen B. en W. voor: 1°. aan hiervoren genoemde ver eeniging voor een te houden Rijkstuin- bouwwintercursus een jaarlijksche subsi- die te verleenen van f 115, voor den tijd Van 2 jaair; 2°. voor dien cursus een ver licht en verwarmd lokaal aan te wijzen in overleg met het betrokken schoolhoofd, Voor 2 sfvonden per week en de Zaterdag middag tot 1 April 1924. Voor verlichting en verwarming moet de vereeniging! f 15 betalen, terwijl na ge bruik, het lokaal in zindelijken en orde lijken staat moet worden gebracht en eventueele beschadiging voor reken'ng der vereeniging komen; rooken is in het lokaal verboden. De heer Versteeg wensdht voor deze zaak, die de volle steun van den Raad moet hebben, de volle subsidie te geven en niet f 15 voor verwarming terug te vragen. I Inmiddels is de voorzitter teruggekeerd en herneemt dè leiding. De heer Panny stelt den heer Versteeg tevreden na uitgelegd te hebben hoe de subsidie is samengesteld. Het voorstel van B. en W. wordt hierop z. h. s. goedgekeurd. Ter tafel komt een Concept-besluit, waarin Wordt bepaald, dat Van de bijdrage bedoeld in artt. 135 en 140 der Pensioen wet, een vierde gedeelte op de betrokken ambtenaren zal worden verhaald. De heer Catshoek vraagt, of de ge meente zich niet op verkeerd terrein be geeft, door dit besluit goed te keuren, daar destijds besloten is ambtenaren en werklieden in gemeentedienst, die een tractement hebben beneden f 2000, vrij te stellen van pensioenstorting? De heer Koopman licht toe, dat het niet loopt over de vaste, ambtenaren. De per sonen, waar het hierover gaat, zijn tijde lijke ambtenaren en beambten in gemeen tedienst, die nooit 1 cent hebben bijge dragen. Het concept-besluit wordt na deZe korte toelichting goedgekeurd. Van E. Freeke te Brouwershaven is een adres ingekomen, waarin hij Verzoekt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1