Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiën i Vrijdag 2 Nov. 1923. zierikzeesche courant. Kennisgeving. Bekendmaking. Algemeen Overzicht. binnenland. Pr^i per 8 maanden f 1,50, franco per po»t f1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. A/zonderl^ke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ots. van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Becl&mee 80 ots. p. regel Btf contract belangrijke korting 80ste JAARGANG. - No. 11000. lB"nilne °p d«n d»e ™n ol' D!i l J, DE LOOZE Jr. Ultf.-IMcl. H, J, roSTEK. TdM Dit nummer bestaat uit 3 bladen. ëërstëIjlad" H I. I 1 1 I Ds BURGEMEESTER ran Zzsbixzek brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Zaterdag den 3 Nov. a s., des namiddags te 2 uar, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Aanbieding begrooting Burgerweesbuis 1924. 4. Verkoop kapitaal op het Grootboek der 2 Va N. W. S. Adres Bestuur Tuinbouwrereeniging Schouwen—Duiveland om subsidie. Vaststelling verordening verhaal inkoop som volgen* pensioenwet 1922. Voorstel tot onbewoonbaar-verklaring van een woning. 66. Verzoek van E. Freeke tot verminde ring van t taan geld. 6c. Voorstel aangaande dagnormaallessen. 6d. Voo'stel in zake subsidie bootverbin ding Stavenisse—Zjjpe v.v. 7. Onderzoek geloofsbrief raadslid. 8. Comptabiliteitsbesluit. 9. Benoeming lid Commissie Plaatselijk Toezicht op het L. O. 9a. Benoeming lid Commisne Plaatselijk Toezicht L. O. wegens periodieke af treding. 10. Benoeming twee leden der Commissie tot Wering van Schoolverzuim. Zibrikzk, den 31 October 1923. o De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. 5. 6a. De BURGEMEESTER van Zierczzbb Gelezen de circulaire van den Commissaris der Koningin in Zeeland, dd. 31 October jl., A no. 3&24, 3e Afdeeling; Brengt ter kennis van de ingezetenen de volgende beschikking van den Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw De MINISTER VAN BINNENL) ZAKEN en LANDBOUW, Gelet op artikel S3 der Veewet; HEEFT GOEDGEVONDEN t A. In te trekken zijne beschikkingen van 17 October ,jl., Directie van den Land bouw, no. 2041 en 2051, Se afd., waarbjj werd verboden het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens, respectievelijk naar een kring, omvattende de provinciën Friesland Groningen, Drenthe en gedeelten van de provinciën Overjjssel en Gelderland en naar een kring, omvattende de provincie Zeeland B. met ingang van 80 October 1923, het vervoeren of doen vervoeren van her kauwende dieren en varkens uit het buiten onderstaande kringen vallende gedeelte des Rjjks te verbieden naar a. een kring oavattende de provin ciën Friesland, Groningen, Drenthe, de provinciën Overijssel, Gelderland en Noord brabant, voor zoover deze gelegen zjjn ten oost* i v an eene grenslijn van af de Zmr?or*or* rirekend, gevormd doorden cl* Grift of Apoldoornsche kanaal, rj Dierensche kanaal, den IJssel, den Rjjn, do Waal tot Nijmegenen den ■poorljjn Njjmegen, Ravenstein, 's Her togenbosch, Tilburg, Baarle-Nassau grens en het Noordelijk deel der provincie Limburg tot en met inbegrip van de gemeenten Susteren en Roosteren, als mede de eilanden Vlieland en Terschel- ling 6 een kring omvattende de previncie Zeeland. Het onderling vervoer van bovenbe doeld vee nnar de beide kringen is ge oorloofd mits dit geschiede in gesloten, verzegelde spoorwagens. c. Te bepalen dat, wanneer bijzondere redenen afwijking van het sub B bedoelde verbod noodzakelijk maken, zoodanige afwijking kan worden toegestaan door den Commissaris der Koningin in de provincie van bestemming, onder de door den betrokken Inspecteur van den Vee- artsenjjkundigen Dienst aan te geven voorwaarden. Zibhikzee, den 2 November 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER TAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. schillende domm'ons tegenwoordig zul len zijn. Wie gedacht heeft, dat Frankrijk mil der gestemd zou zijn inzake het Her steld aagstuh, door de uitnoodiging tot hét houden eener conferentie, wairaan ook de Ver. Sta'.en zullen deelnemen, te aanvaarden, is door de Zondag te Sam- pigny door Poincaré gehouden rede, van zijn optim'sme wel voldoende genezen. Vai eenige vermnderlng van wat Duitschiaud te betalen heeft, is geen sprake; het eenige doel van een onder zoek naar Duitschland's betalmgscapac:- teit mag alléén zijn, vast te stellen wat het in de naaste toekomst zal kunnen betalen. Tegen een onderzoek in de ge geven omstandigheden is de heer- Po'n- ca-é evenwel niet, mits dat onderzoek geschiedt onder behoorlijk toezicht van de Commissie vaa Herstel. N'euwe klan ken zijn uit de gebruikelijke Zondag redevoering niet te belu'steren. Da grond toon is nog steeds „Wij (Frankrijk) zullen geen enkel pand opgeven vóór hat totaal bedrag der schadevergoeding is uitbetaald". De Britsche regeer mg heeft aan Parijs en Brussel medegedeeld, da' zij van de aFscheidingsbeweg:ng het Separatisme in Rijnland niets moet hïbben. De nota was heel kalm en vriendelijk gesteld, maar toch heel duidelijk, zoodat men om'rent de bedoeling van dit schijven niet in 't onzekere -verkeerde. Men is In Londen blijkbaar goed ;n- gelicht omtrent de „neutra'e" houd'ng der Fraasc-hen en Belgen in Rij.iland ten opzichte vaa 't Separatisme en hoe men aan de Thaems over deze houding denkt bewijst de waarschuwing, die men meende te moeten opzenden am Brussel en Parfjs. D toesta id in Dnitschtund blijft ver ve a-d en da berieh'en luiden somber. Naast moeilijke polit'eke kwesties heeft, mén te strijden tegen de groote, zich steeds uitbreidende ellende en ontbering, die in Berlijn nog erger schijnt dai :n overig Duitschlaad. Bij een betooging al- da ïr heeft de opper-burgemeester o.as medegedeeld, da' er 300,000 menschen werkeloos zijn, terwijl een veel groo- ter aintal honger en koude lijdt in on voldoend woningen. Andere vertegen woordigers h'ngen som'aere ta'ereei jn op vaa honger, ziekte en ontbering. Men v.aagt zich angstig af wat dezen winter nog voor hat Duitsche voik za' brengen en of men eindelijk eens za' bc ginnen te werken am verbetering der intern, verhoudingen, dé allereerst moeten worden tol sta ad gebraeh voor een be tere tjjd aanbreekt in Midden-Europa Met Bonar Law, de ex-premier van üroot-Brittaanie. d:e begin dezer week overleed, is voor Engeland een man heen gegaan, die de algemeene achting ge noot, zélfs van zijn politieke tegenstan ders en wiens onkreukbaar en ^rechtscha pen karakter ook door die tegenstan ders werd erkend. Gedurende de moei lijkste oorlogsja-en was hij kanselier der schatkist, hetgeen buitengewoon zw'are eischen aan zijn werkkracht stelde. In 1921 nam hij wegens gezondheidsrede nen ontsiag, doch daarop 't volgend jaar trad hij weer op den voorgrond en nam de teugels van het bewind van Lloyd George over. nadat hij noodgedwongen dezen uit den zadel moest lichten door trouw te blijven aan zijn partij. Toen Stanley Baldwin, de tegenwoor dige eerste minister, Bonar Law opvolg de, was de laatste reeds aan 't einde zij ner krachten, zoodat het bericht van zijn overlijden niet onverwacht kw'am. Maan dagmiddag wordt de asch van den Brit- sche.i politicus :n de Westminster Abdij bijgezet, waarbij de premiers der ver gebracht. In België waren al haar goede ren in beslag genomen.omdat zij door haar huwelijk de Belgische nationaliteit niet meer bezat; in Oostenrijk had ze geen rechten omdat ze Belgische was... Ten slotte Het de prinses tal van brie ven lezen met dreigementen van schuld- eischers, doch ook één van een Ameri kaan, die graaf Mattachich had gekend en haar een bedrag toezond ter bestrijding Van de kosten'der begrafenis. BUITENLAND. P.iuses Louhe van Bolglë Jules Sauerwein, de bekende medewer ker van de „Matin", heeft te Parijs een langdurig gesprek gehad met Prinses Louise van België, de dochter van wijlen Koning Leopold II, die door haar gedra gingen zoo vaak de aandacht op zich gevestigd heeft. i Wij hebben onlangs gemeld, dat enkele weken geleden graaf Mattachich, de Hon- gaarsche officier, waaraan de Prinses zeer tegen den zin van de Belgische en Oos- tenrijksche vorstenhuizen haar lot had verbonden, te Parijs in behoeftige omstan digheden is overleden, in zijn laatste oogenblikken door zijn trouwe metgezellin bijgestaan. Thans echter staat Prinses Louise geheel alleen en naar blijkt vrijwel zonder eenig vermogen of inkomen. De Prinses heeft een dramatisch leven achter zich, veelbewogen door den tegenstand, dien haar groote liefde ondervonden heeft, maar ook veelbewogen door de minder verheffende twisten en processen over de erfenis van Koning Leopold. De on verkwikkelijke ruzies tusschen de drie dochters van Leopold, Clementine, Louise en Stephanie zal men niet zijn vergeten. Sauerwein heeft prinses Louise opge zocht in het zeer schamele vertrekje, dat haar thans tot woning dient. Bedreigd door afzetters en duistere personen leidt deze vtouw, die eens met den prins van Koburg was gehuwd en aan de groote hoven .verkeerde, doch van het prakti sche leven geen notitie heeft, een zeer kommervol bestaan. Toch verklaarde zij met trots, dat zij sterk is en nu haar lot zal weten te dragen. Sauerwein trachtte haar te troosten met er op te wijzen, dat haar geboorteland haar stellig wederom gastvrijheid zal ver- leenen en dat haar eerlang een belangrijke erfenis wacht van haar tante ex-keizerin Charlotte van 'Mexico, die naar men weet sedert jaren krankzinnig is en haar ouder dom in een kasteel bij Brussel slijt. Een dochter van Leopold II zal men waarlijk niet laten verhongeren! Veel vertrouwen had de prinses echter in de toekomst niet. Zij herinnerde er aan, hoe zij na haar scheiding van den prins van Koburg gedurende zeven jaren in een zenuwinrichting in Elstern was opgesloten, om eindelijk door graaf Mat tachieh te worden verlost. Tijdens den oorlog had het paar van stad tot stad ge zworven. Onder voorwendsel, dat zij Bel gische was, werd zij uit Oostenrijk ver bannen; zij vestigde zich in Munchen, waar zij tegen woekerrente geld moest leenen om in haar onderhoud te voorzien. Zij toog naar Hongarije, waar zij zich weer met graaf iMattachich vereenigde, die jaren lang in een concentratiekamp had door De Kabinetscrisis. De Koningin beeft Donderdag ten pa- leize Het Loo ter conferentie ontvaigen mr. H. P. Ma-chant, voorzitter van de vrijzinnig-democra :scbï fractie van de Tweede Kamer. Naar mén uit pailementaire kringen verzeker?, schdjft de^Te!.", 2a" de op lossing der regeering .crisis, overeenkom sTig de mien mg van rfc Koningin gez-ub. worden in de rich' ng vai een kabinet uit de groepen der rech *e«Sjde. Men ontveinst z'ch niet, da hierbij uiteraard bijzondere mieilij' h dm zul len moeten worden overwonnen, maar In elk geva' zal aanvankelijk naar deze op lossing worden gestreefd. Da ex-kroonprins. In a insluiting aan hétgeen wij reed» bèrich'ten over den ex-kroonprins en sljn verzoek om verlof te ontvangen naar nlsgeving aangenomen, ten einde zoo noo- dig later daarmede rekening te boliden. Na eenige discussie wordt goedgevonden de verdere verpleging van een armlastig geworden krankzinnige voor rekening van de gemeente te nemen. In behandeling komt de gemeente-begrooting. Algemeen is men het er over epns, dat het niet aan gaat, dat het Rijk bezuinigt, in dien zm door uitgaven van zich af te wentelen en deze op de gemeente over te dragen. In dit verband wordt een post van f 1100 als bijdrage in de kosten van het Middel baar onderwijs dan ook alleen onder pro test aanvaard. Over de vraag of al dan niet overgegaan zal worden tot verplichte aansluiting bij de Drinkwaterleiding, ont spon zich een langdurige discussie; bij de stemming waren 4 vóór verplichte aan sluiting, één stem tegen en twee stemmen blanco, zoodat het voorstel van B. en W. om tot directe aansluiting over te gaan, aangenomen was. Niets meer te behande len zijnde, vraagt de heer Ooms eens te willen informeeren naar bet resultaat van de verandering in het Weezen-Armbestuur in een naburige gemeente. De voorzitter zegt, dat dit geschieden zal. Hierop wordt de vergadering gesloten. Door den ondernemer van den auto bus dienst Sint-An ïala id—Oud-Vossemeer Tholen—Bergen-op-Zoom is een tweede voertuig m gebruik gesteld, zoodat bij eventueele drukte van vervoer of 't man- keeren van een bus, steeds voldoende in de ritten Z3l kunnen worden voorzien Naa- mens ons mededeelde is thins Duitschiaid terug te keeren, meldt e?n J Reuter-telegram nog, sch ijft het Hdbi., 1 ook de Ned. Herv. Kerk "alhier, linge rie: de Duitsche regeering niet ongc- j «!o;en bij den Raai van Beheer. neigd zou zijn den kroonprins toe te staan naar Duitschland terug te keeren, maar alleen onder de uitdrukkelijke voor waarde. dat hij rustig op zijn landgoed in Siiez'ë za' gaan wonen. Hst Schoen en woijc. Bij de Tweede Kamér is Inged'end »en initiatief-voorstel FJeskens, om bat Schoe nenwetje, dat 1 Jan. e.k. zou vervallen, te verlengen tot 1 Juli 1924. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE. Het circus Roberti, dat reeds meerdere malen zijn tenten op Zie- rimzueschen bodem opsloeg, komt blij kens een advertentie in dit nummer Zaterdagavond ook hier voorstellingen ge ven, met als hoofdnummer: „De man met de ijzeren ribb^ Zondag, Maandag en Dinsdag blijft hel hier voorstellingen geven. KERKWERVE. Woensdag 31 Oct. was het de laatste dag. dat de heer Bongaards, hoofd der school alhier, als zoodanig daar aanwezig was, en, in het bijzijn van autoriteiten en belangstellenden, afscheid van alles en allen nam. Achtereenvolgens werden hem door den burgemeester, den inspecteur van het L. O. in de Inspectie Dordrecht, den onderwijzer, den voorz. .der Oudercommissie en één der oud-leer- lingén waardeerende woorden toegespro ken, terwijl de kinderen hem begroetten met'een toepasselijk liedje. Vanwege het gemeentebestuur, het onderwijzend perso neel, de Oudercommissie, de oud-leerlin gen en de schoolgaande kinderen werden hem als aandenken verschillende cadeaux aangeboden. Diep bewogen dankte de heer Bongaards allen hartelijk voor de spontane door hem niet verwachte hulde. ZONNEMATRE. Dinsdagmiddag werd ter aarde besteld het stoffelijk overschot van dhr. G. Brandt, die jarenlang hoofd der openbare school was. D3. Se Leur herdacht den overledene als organist, ter wijl de burgemeester eveneens een kort woord aan hst graf sprak voor hetgeen hij ais hoofd der sëhool voor het open baar onderwijs gedaan heeft. Een 3-tal kransen, van de gemsente, bet kerkbe stuur en de schoolkinderen dekten de baar. SCHERPENISSE. Met de Staatscrt. van 31 Oct. zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de Coöp. Electriciteits- Maatschappij „Scherpenisse" alhier. De in deze gemeente gehouden col lecte, ten bate van 't Roode Kruis, heeft opgebracht f 25,33. OUD-VOSSEMEER. Vergadering van den Raad, geheuden Woensdag 31 Oct. j.l. Een wijziging werd aangebracht in de Ver ordening regelende de heffing van school geld. Hierop wordt aan den heer J. Kunst eervol ontslag verleend als lantaarnopste ker met ingang van, 1 Januari a.s. De heer Ooms had gaarne gezien dat B. en W. ook hadden voorgesteld om dezen man, die 53 jaren lang zijn betrekking stipt en met ijver heeft vervuld, een gratifica tie toe te kennen. Voor Geuze heeft hij indertijd ook het woord gevoerd, doch geen meerderheid vinden in het college van B. en Wi De voorzitter zegt, dat dit nog jn het ooilege van B. en W. overwo gen kan worden. De heer Vermet zegt, dat het wel zijn plan is geweest daarover te spreken, doch waar Geuze niets gehad heeft, voelde hij voor Kunst evenmin iets; de heer Ooms heeft er wel over gespro ken, maar niet voorgesteld. De heer Ooms zegt er over gesproken te hebben, dodh dat niemand steunde. Nop ens de aanvraag om f50 in het tekort voor 't jubileum feest, wordt medegedeeld, dat dit ver zoek niet meer gehandhaafd is; het tekort is gedekt. Een opmerking nopens de wijze waarop feest is gevierd, wordt voor ken- De watnrleidlag op Tbolm. Men schrijft ons: Aléa jacta est: thans hééft ook de laat ste gemeente op Tholen, n.l. Oud-Vosse meer, dat een bolwerk was van het ver zet tegen de directe- aansluiting, gecapi tuleerd en heeft-de meerderheid van den gemeenteraad ingezien dat het een groot belang voor de gemeente is om van goed- koope tarieven te kunnen profiteeren. St.- Maartensdijk, Stavenisse en St.-Annaland waren reeds voorgegaan, thans zullen alle aandeelhouders-gemeenten bn eveneens Halsteren, dat als abonné een speciaal contract sloot met de N. V. van de goed- koopere tarieven kunnen profiteeren. Wij vernemen, dat de aansluitingen zeer bevre digend zijn, vooral gezien dat er nog geen water i» geleverd, sommige gemeenten 70 80 pCt., anderen minder, doch ook goed te noemen, gezien de vele reger.s en modderboel die de menschen in huis krijgen en hun afschrikt thans bij zich te laten werken. Was voor eenige maanden de stemming niet altijd even sympathiek, dit alles is veranderd. Men begint nu hard naar het water te verlangen, doch begrijpelijk acht men het verstandig van de directie, te meer waar de regenbakken thans vol zijn, geen water te geven, voor de kinderziek ten van het bedrijf achter den rug zijn. 27 November opening van het bedrijf, hetgeen zeer eenvoudig zal geschieden. Bezichtiging van de prise d'eau te Hal steren, koffietafel op Tholen, waar de beroemde Thoolsdie bot voor het eerst gekookt in leidingwater niet zal ontbre ken, opening door den minister of door den Commissaris der Koningin op de markt te Tholen en daarna bezichtiging van den watertoren en onthulling van een gedenksteen meraoreerende de ope ning van het bedrijf, stichters etc. De Tholensche waterleiding is vaak een smartekind genoemd, steeds waren de om standigheden ongunstig, doch de aloude Zeeuwsche woorden: Luctor et Emergo zijn ook hier van toepassing. Raad van Beheer en Directie zien met vertrouwen de toekomst tegemoet, het zal op Tholen wel gaan. want evenals op zoovele plaat sen gaat de burgerij thans ook medewer ken. De waterleiding moge een zegen zijn voor de talrijke gezinnen, die tot op heden slechts vies water tot hun beschikking hadden. Voor de huisvrouwen een dubbele zegen, want dit staat nu al vast, ze heb ben 't stiekum geprobeerd: „het water Is heerlijk zacht voor de wasch". Daardoor zal de waterleiding het hart der vrouwen stormenderhand veroveren en de vrouw gewonnen is veel, zoo niet al gewonnen. RECHTZAKEN. ONDERWIJS. De Zald-Holl. Credletrereenlglng. Het gerechtshof te 's Giavenhage heeft arrest gewezen inzake de vordering, !n- gesteld door de curatoren in het fail lissement van de Zuid-Hollandsche Cre- dietvereeniging te 's Gravenhage tegen den gewezen directeur van deze instel ling, dhr. W. J. J. A. Truffino, tot schade vergoeding, omdat deze bij het verlee- nen van credieten het door de statuten daarvoor toegestane' bedrag zou heb'ben overschreden. De directeur werd aanspra kelijk gesteld voor hetgeen boven het geoorloofde maximum op de credietnum- mers onverhaaibaar bleek. De Haagsche rechtbank heeft in eerste instantie de, vordering toegewezen en den gedaagde veroordeeld tot betaling van een schade vergoeding aan curatoren van ruim f 1,700,0000. Thans heeft ihet hof beslist, dat de vordering ten volle haar recht vaardiging vindt in de dagvaarding ge stelde feiten, en dat dhr. Truffino aan sprakelijk is voor zoover het maximum werd overschreden. Het hof bevestigde het vonnis van de rechtbank. Als resultaat van de ouderavond te Noordwelle is een vereeniging opgericht voor vervolgonderwijs. Het aantal leden bedraagt 20; het bestuur bestaat uit de heeren C. Kosten, D. Hart, H. Knuijt, (M- Moermond en L. Zonruiter. Aan de ge meente is subsidie gevraagd. De bedoeling is geen hooger schoolgeld te heffen dan voorheen. Aangifte van leerlingen kan plaats hebben bij een der bestuursleden. STAVENISSE. Daar er zich een vol doend aantal leerlingen heeft aangemeld, zai de particuliere cursus voor vervolg onderwijs. uitgainde vanwege de ouder commissie, alh'er aanvangen op Maan dag 12 Nov. De lessen worden gegeven 4 a .-onden per week en wel op ver zoek der ouders, door de heeren Oude- «luijs en Buijze. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Slnt-Filipsland, A. Kar dol us, caid. te Delft. Te Winterswijk, J. N. Bakhuizen van den Brink te Nieuw- Dordrecht. Te Rouveen, G. J. Kool haas te Oldebroek. Te Wierden, F. van Asch te Dan Ham Bedankt: Voor Aalburg, H. A. de Geu» te Veenendaü. Voor Puttershoek, C. J. van der Graat te Kockengen. RENESSE. Zondagnamiddag na afloop der godsdienstoefening zai stemming ge houden worden: le. voor leden In het kiescollege ter beroeping van predikan ten; 2e. voor leden in het kiescolleg» ter benoeming van ouderlingen en dia kenen. Op 7 Novetrtber as. zal verkiezing plaits hebben voor twee notabelen. Gercf. Kerk. Beroepen: Te Meerkerk, H. Brouwer Je Borssele. Te Gramsbergen, cand. J. J, Buskes Jr. le Utrecht. Te Brulnisse- Oosteriand. H. Veldkamp te Anna Jacoba- polder. Te Ulrum, K. Prins te Nie- ziji. Bedankt: Voor Katendrecht, dr. J. Th(js te Meppel. Geref. Gem. Bedankt: Voor Krabbendljke, G. H. Kersten te Ierseke. PREDIKBEURTEN. Zondag 4 November te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 uur, dSteenbeek. Kleine Kerk. 10 «ur, ds. Helder. 'e Avonds 6 30 uur, ds. J. B. Netelenbos te HeinkenBzand, In de orthodoxe beurten is de 8e collecte bestemd voor het Pastoriefonds. Ds. de Roode heeft zjjn catechisaties hervat. Lutherecbe Kerk. 10 uur, geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 6 uur, ds. Wielenga (Bed. H. A.) Woensdag 7 Nor. 10 en 0 uur, idem. Chr. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 uur, Lcesdienst. Woensdag 7 Nor. 10 uur, ds. v. d. Molen, 2 en 6 uar, ds. Molenaar van Baarn. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 7 uur, Gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur, Leeskerk. TAN HEINDE EN VER. Moer dan 70 oorlogsschepen ran de Britsche Atlantische vloot {[zullen Zaterdag b(j wijze van voorspel op de wereldreis der Engelache marine defl- leeren. In meer dan 300 gemeenten in Engeland en Weles hebben Donderdag gemeenteraadsverkiezingen plaats gehad. Het Belgische sportblad Velo Sport bevat een statistiek van het aantal rij wielen In België in gebruik. Daaruit blfjkt, dat thans 1.306.500 rijwielen in gebruik zijn-, men verwacht dat dit aantal wel zal oploopen tot 1.500.000, wat 1 rijwiel per 5 Inwoners beteekent. Uit Valencia (Spatje) wordt storm en regenval gemeld. Alle rivieren z(jn bniten haar oevers getreden; bruggen zijn weggeslagen; telegraaf-, telefoon- en spoorwegverbinding Is gestoord. De hongersnood in de Tartaren- republiek neemt af, hoewel de plaag nog lang niet voorbij ls. 400.000 men schen lijden nog dagelijks honger. De Amerlkaansohe ddlkboot „O 5", die dezer dagen ln de buurt van het Panama-kanaal tengevolge van een aan varing gezonken is, is, na 31 uren onder water te zijn geweest, gelicht. Twee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1