Zierikzeesche fl Nieuwsbode vJUPCiENS7 WAT 'N BEZUINIGING7 FJNSTE PLANTENBOTER abonnement: Woensdag 31 Oct. 1923. zierikzeesche courant. advertentiên i PYfietparo EN DAN NOG VOOR DEN J AAA' GROOTSTEN VERBRUIKER Il/UVGULDEN EERSTE BLAD. Pry i por B maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor hot buitenland por jaar f 10,- Afzonderlijks nummers 5 cent. Versohynt Maandag, Woensdgg en Vrydag. van 1—3 regels 60 ot». van i regels en daarboven 20 ot». pet regel. Beolames 30 ets. p. regel By contract belangryke korting. 80ste JAARGANG. - No. 10999. im da* vaB u" Oir I. DE LQOZE Jr, üllj.-lhte! H. J, KOSTER. Tól,r r* LANTA y Dit nnimner bestaat uit 2 bladen. ABONNEMENTEN OP EN ADVEB- TENTIËN voor dit blad worden ook aangon'omcn door den heer BEIJZE to Stavcnlsse. BUITENLAND Caiilaux aan het wooid. De Fransche ex-premier, Caiilaux, heeft in Denain aan een feestmaal een rede gehouden, waarin hij er op wees dat de Fransche regeering in 1912 op lasterlijke wijze van Duitschgezindhe'd werd be schuldigd, nadat zij de Marokkaansche crisis in vredelievenden zin had opge lost door Frankrijk en Duitsch'.and met elkaar te verzoenen, en van anti-Engelsch omdat zij zich niet liet medeslepen in de internationale conferenties, die de na ties, welke de zee beheerschen steedis zoeken. Caiilaux besprak vervolgens de oorsprong van den wereldoorlog, zijn einde „dat den vrede niet bracht", om dat men een vrede van overheersching wilde en een misle;dende vrede kreeg. Welk standpunt men ook inneemt, aldus Caiilaux, één d:ng :s zeker: het nationa lisme heeft sedert 1917 geregeerd. „Duitschtand zal betalen", werd van de daken geschreeuwd, maar men w'eet thans hoe hel met de betalingen staat. Nochtans hoopte Caiilaux dat Frankiijk in het bezit zal geraken van de 26 mil liard goud-mark zijner schadevergoeding, d.vv.z. de heift van hetgeen het van het Verdrag van Versailles verwachlte. Hij kwam op voor een algeheele herziening van den financieelen toestand door de yerdeeiing der inkomstenbelasting te wij zigen, de successierechten te verhoogen en een belasting op buitensporge win sten te heffen. BINNENLAND. De Kabinetscrisis. De Koningin heeft ten paleize Het Loo ontvangen mr. dr. W. F. van Leeuwen, vice-president van den Raad van State, mr. H. C. Dresseihuys en mr. V.H. Rut gers, onderscheidenlijk voorzitter van de fractie van den Vrijheidsbond en van de anti-revolutionna:re fractie van de Twee de Kamer. De leden der fractie van de Chris tel ijk-Historische partij in de Eerste en in de Tweede Kamer hebben Maandag avond in het gebouw van de Tweede Ka- mer tot een zeer iaat uur gezamenlijk vergaderd, naar aanleiding van de ka binetscrisis in den thans geschapen poli- tieken toestand. Dr. Emiile Verviers te Leiden, heeft in verband met de kabinetscrisis een adres aan de Koningin ger'cht, waarin hij voor stelt,, thans eenige wijzigingen aan te brengen in de constitutioneele praktijk. De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft van den Minister van Binnenland- sohe Zaken mededeeling ontvangen, dat, nu de Koningin in overweging heeft genomen om het verzoek van het Kabi net, om van de portefeuilles ontheven te worden, de Raad van Ministers er prys op stelt verdere behandeling van aangelegenheden, by welke de aan wezigheid van één of meer leden van het Kabinet in de Tweede Kamer ge vorderd wordt, voorloopig te schorsen, Tengevolge van deze mededeellng ging de openbare vergadering der Tweede Kamer op heden, 31 October, niet door en zal tot nader bericht geen openbare vergadering worden ultgeaohreven. De Girostilstand. Mr. R. C. Bakhuizen v. d. Brink te Haarlem, heeft de zaak, betreffende het weigeren van uitbetaling van een ehèque door den Postchèque- en Girodienst, van de Haariemsche rechtbank teruggetrok ken en overgebracht naar de Haagsche rechtbank, waar zij waarschijnlijk Don derdag 8 Nov. a.s. eerst behandeld zal worden. De Minister van Waterstaat, de heer Van 8waay, overwoogt op wolko wy'ze hy (nu de interpellatie van den heer Boon niet kan doorgaan) voldoon kan aan het begrypelyk verlangen van hot publiek om wat meer te weten over de oorzaken en het verloop van de ver warring by den Postchèque- en Giro dienst, meldt het Hbl. De gewezen Dnltsohe kroonprins. Eenige dagen geleden hebben wy mel ding gemaakt, sobryft het Bbld., van een bericht in de Matin, volgens het welk de kroonprins ,de Nederlandsche rogeerlng ofiQoioel had verzocht het land te mogen verlaten". Nm zyn er, zoolang kroonprins Wilhelm op Wleringen ver toeft, herhaaldelyk dergeiyke berichten verschenen, welko steeds van de zyde der regeering werden tegengesproken. Er zyn echter omstandigheden, die ons aanleiding geven tot de veronder stelling, dat de kroonprins ditmaal toch werkeiyk eens poolshoogte heeft ge nomen in de kringen, die daarvoor in aaomerkiog komen, hoe men er over zou denken, als hy het verzoek deed ons land te verlaten. Maar wie gewoon is (berichten over zulke belangryke onderwerpen met aan- daoht te lazen, zal wellicht gevat hebben, dat hier alleen, zoowel in 't berioht als in de aanteekening, gehandeld werd over „een officiVclen stap" Men begrypt echter wel, dat iemand, die in de positie van den Kroonprins is, niet opeens met een officieel verzoek komt. En zoo spreekt het vanzelf, dat de Kroonprins, dit keer ernstig overwegend het eiland Wlerin gen en ons land te verlaten, eerst eens hier en daar, wat wy hierboven noem den, „poolshoogte" heeft genomen. Of hy tot eon offlciëel verzoek zal komen, dat zal wel afhangen van de gevoelens en de opvattingen, die men ten opzichte van zijn vertrek zoowel op het Binnenhof en 't Plein als ln Beriyn koestert. Hot is echter niet tegen te spreken, dat hy poogt, of gepoogd heeft, die gevoelens en die opvattingen te leeren kennen, Bezuiniging. In het Avondbi. der N- R- C., d.d. 29 Oct., schrijft een „Notaris" Er is, be halve de bezuinig'ng waarover tegenwoor dig zooveel gesproken wordt, eene be zuiniging op geheel onnoodige kosten voor velen, die met den fiscus in aanra king komen. Zoo ken ik een ontvan ger der registratie die bij bosjes exploi- ten uitbrengt inzake veronderstelde meer dere waarde van vast goed bij overdrach ten of successieaangiften. Ik maak er hem persoonlijk geen verwijl van, doch ik weet wél zeker, dat in de miaeste gevallen een eenvoudig briefje succes zou hebben en ik meen, dat dit wei zoo geschiedt. Uit een mij dezer dagen be- teèkend exploit blijkt, dat de waarde van de helft in tien huizen en erven verondersteld werd f 1000 heoger te zijn, tengevolge waarvan f 37,50 successierecht zou zijn bij te betalen. Daarbij kemt dan nog eens f 37,50 boete en f 5,25 voor kosten van exploit. Samen a'zoo f 42,75, welk bedrag verminderd wordt m-t f 18,75 als vrijwillig betsa'd wordt. Tenzij dus de erven willen procedeeren, hebben ze altijd f 24 onkosten, in d:t geval 64 pel. van de belastingschuld Be denkt men nu, dat de waarde van vast goed een onzeker begrip is en dal fei telijk di belastingschuldige die daarin met den fiscus van meening durft te ver schillen a prior' a!s een misdadiger wordt aangemerkt, dan is in d:t opzicht, dunkt mij. met goeden wit .wel wat te bereiken. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Hedenmorgen vervoegde zich op ons bureau de globetrotter L. Thijs uit Rotterdam, die vooraleer aan zijn reis om de wereld per auto te be ginnen eerst geheel Nederland, over een traject van 2500 K.M., te voet zal door kruisen. en waarvan tot heden reeds 1975 K M. zijn afgelegd. Reeds alle provincies, Lehalve de onze, waaraan hij thans gaat beginnen, zjjn bezocht. Ook de Wadden eilanden bezocht hij, alsmede Marken, Urk en Wieringen. Op laatstgenoemd eiland schonk de ex-kroonprins hem zijn photo met hanateekening, terwijl de ex- keizer hem zijn portret met facsimile vereerde. De heer Thijs loopt op flink en stevig schoeisei, hem gratis versteekt door de firma „Bata", ten doel hebbend daarvan de deugdelijkheid te beproeven en la ter deze schoenen te exposeeren met vermelding hoeveel K.M. er op zijn ver slonden. Het hoofddoel van deze reis is om later een boek te kunnen schrijven over de opgedane e rvatingen, etc. Door verkoop zijner portret ansicht kaarten ti acht deze globetrotter in zijn onderhoud te voorzien. Wij wenschen hem succes toe op zijn inspannende» tocht en hopen dat menig een een ansieh' zal koopen om deze on derneming, waartoe veel wilskracht en doorzettingsvermogen noodig is, slagen zal. NOOBDGOUWE. Openbare vergade ring van don Raad dezer gemeente op Dinsdag 30 October j.l. Alle leden tegen woordig. Van den Inspeoteur van het Lager Onderwya is bericht iDgekomen, dat hy geen bevestigend antwoord kan geven op de vraag of leerlingen, die met Mei a s. de hoogste klasse zullen doorloopen hebben, maar den 13-jarigen leeftyd nog niet bereikt, de lagere school verlaten mogen. Daar echter het gemiddeld aantal kinderen, dat de sohool bezoekt, van dien aard is, dat begin van het volgend jaar een leerkracht zal moeten worden by benoemd volgens de wet, zoo niet de kinderen uit de om liggende gemeenten het sohoolbezoek wordt ontzegd, wordt met algemeone stemmen besloten de toegaDg van deze kinderen tot do o. 1. school in deze gemeente met ingang van 1 Deo. a.s. te ontzeggen. Wegens den verkoop der geneesheer woning en don aankoop van een insohryving van f 16000,op het Grootboek der 21/, °/0 Nat. Schuld en eenige andere opgekomen ontvangsten en uitgaven, wordt do begrooting voor 1923 gewyzigd. Van J. Kort te 8ohudde- benrs is een sohryven ingekomen be treffende het aansteken der lantaarns aldaar. Hy heeft dat altyd gedaan voor rekening van den door de gemeente asngestelden lantaarnopsteker, terwijl de gemeente het nn door Fonteyne la&t doen. De vergadering merkt op, dat Kort niet in dienst der gemeente was, terwyi feltelyk niemand aan hem heeft gedaoht. De wensoheiykheid wordt uit gesproken, om het volgende jaar publiek aan te besteden. Tot lid van het Burgerl. Armbestuur wordt herbenoemd de heer Dalebout. Aan de orde komt do begrooting der gemeente voor het volgend jaar. De heer Ganzeman bespreekt het toezicht van de bouwpolitie In verband met de gebouwde woningen alhier. Hot blykt dat da toren vuil is. Voor het behoud van het uur werk zal die schoon gemaakt worden. De bydrage aan de ambachtsschool wordt met ingang van 1 Jan. a.s. ingetrokken. Ampel en breed wordt besproken de post: bydrage in de kosten der Ryks Hcogere Burgerschool te Zlerikzee, waar voor f 2100 ls uitgetrokken. Verschil lende denkbeelden worden aan do hand gedaan, ten einde de gemeente zoo niet geheel, dan toch ten deele van dit hooge bedrag te ontlasten. Geen enkele dezer denkbeelden brengt het evenwel zoover, dat een stemming volgt. De begrooting wordt ten slotte vastgesteld. Vervolgens wordt besproken het al of niet geven van vervolgonderwys ge durende de komende wintermaanden. Wordt dit door de gemeente gegeven, dan zal het ook aan de wet moeten voldoen, met den aankleve van dien, terwyl het Riik allo kosten op de ge meente werpt. Meer wordt gevoeld voor een particulieren cursus mot subsidie van de gemeente, dan moet een en ander niet aan de wet voldoen en kan voor een meer praetlsohe inrichting worden zorg gedragen. Van het hoofd der school is berioht ingekomen, dat tien leerlingen zich reeds hebben aan gemeld. Besloten wordt dit punt aan te honden, dan kunnen de oudercommissie en *le commissie van toezicht op het lager onderwya met voorstellen komen. By de omvraag wordt besloten voor doode boompjes nieuwe te planten, ter- wyi de aandaoht wordt gevestigd op den modderpoel langs den Hoerenweg tot aan de begraafplaats. Het denkbeeld wordt geopperd, om het volgend jaar dat gedeelte te verharden met macadam of kromme klinker. Hierna sluiting. De alhier gehouden collecten voor de noodlijdenden in Japan en voor het Roode Kruis hebben resp. opgebracht f68,75 en f 27,371/a. ZONNEMAIRE. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Maan dag 29 October j.l. Alle leden tegenwoor dig.. Op een verzoek van schipper jde Boer 0111 vrijstelling van havengeld naar billijkheid wordt gunstig beschikt. Van S. Stoel is een verzoek ingekomen betref fende regeling van zijn dagloon. Adressant verzoekt voor het 2e en 3e kwartaal en dagloon van f2,25 en voor het 4e kwar taal f2,50. Voor het le en 2e kwartaal -1923 is zijn dagloon door den Raad be paald op f 2. Voor het 3e en 4e kwartaal moet 't nog bepaald worden. Na eenige discussie wordt op voorstel van den heer van den Bout met algemeene stemmen be sloten het dagloon voor het 3e en 4e kwartaal te bepalen op f 2,50 en dat voor het 2e kwartaal te handhaven. Van het Eestuur der Landarbeidersvereeniging te Zierikzee is ingekomen een verzoek om een voorschot krachtens de Landarbei- derswet voor een plaatsje in deze ge meente. Daar bij dit verzoek geen bijla gen zijn overgelegd en o. m- de door den landarbeider overgelegde gespecifi ceerde opgave, waaruit zijne gegoedheid blijkt, ontbreekt, kan geen besluit ge nomen worden. Het verzoek wordt aan gehouden, terwijl de vereeniging naar een en ander zal gevraagd worden, om dan verder overeenkomstig de onlangs ver schenen circulaire van den minister van Financiën te handelen. Tot lid van het Eurgerlijk Armbestuur wordt herbenoemd de heer D. Deïst. Besloten wordt de com missie tot wering van schoolverzuim voor taan te doen bestaan uit 5 leden. In de vacature-de Kramer wordt befioemd de heer Hack. In de plaatselijke schoolcom missie wordt, in de vacature de Kramer benoemd de heer Hack en herbenoemd wegens periodieke aftreding de heer J. van Nieuwenhuize. Overgegaan wordt tot het benoemen van een lid in de bewaar schoolcommissie, vacature-Kluit, uit de le den van den" Raad, daar volgens het reg lement dier commissie, zooals dat op het gemeentehuis berust, slechts één lid dier commissie lid van den Raad moet zijn en thans geen leden van den Raad meer in die commissie zitting hebben. Een ont vangen schrijven van de commissie ver schilt met het reglement. Besloten wordt dat reglement te handhaven. Benoemd wordt de heer van Putte. In de geldlee- ning van 1915 wordt uitgeloot nummer 11 en in dit van 1901 nummer vijftien. De afdeeling van het Groene Kruis verzoekt om subsidie voor de tuberculosebestrijding voor 1924, onder overlegging van de reke ning over 1922 en de begrooting voor 1923. De bijdrage ad f 100, zal voor 1923 betaald worden, terwijl die voor 1924 op de begrooting zal worden gebracht. Op een schrijven van den Rijks-ontvanger te Erouwershaven omtrent inkrimping en verzetting van zitdagen in de gemeente volgt geen aanmerking. In verband met opgekomen uitgaven wordt de begrooting der gemeente voor 1923 gewijzigd. Aan de orde komt de gemeentebegrooting voor 1924. Algemeene beschouwingen worden niet gehouden. Rapporteur der commis sie van onderzoek is de heer van Splun der. De heer van den Bout zegt veel te gevoelen voor bezuiniging. Spr. stelt voor de jaarwedden der wethouders met f 10 te doen verminderen en derhalve te doen brengen van f 60 op f50. De wethouders blijken geen bezwaar daartegen te heb ben. Wordt aangenomen met een stem tegen, die van den heer van Splunder. Beide wethouders bleven buiten stemming. Een voorstel van den heer van den Bout om het presentiegeld der raadsleden te halveeren, wordt met 5 tegen 2 stemmen, die van de heeren van der Bijl en van den Fout, verworpen. Verder stelt de heer van den Bout voor 51/2 pCt. der pensioens grondslagen voor het weduwen en wee- zenpensioen op de gemeente-amb1e|naren te verhalen. De heer van Splunder kan met dit voorstel niet meegaan, daar de gemeente-ambtenaren over het algemeen genomen lager bezoldigd zijn dan de rijks ambtenaren. De heer Beije zegt, geen vrij moedigheid te hebben om met het voor stel mee te gaan. De heer van Putte zegt, dat de overheid het recht heeft om het salaris te verlagen en pensioenstorting te verhalen, doch vraagt zich af, of 'dit recht voor de gemeente nu wel gekomen is? Spr. toont aan, dat de financiën den gemeente gunstig zijn en de belasting niet hoog. Daar de begrooting sluitend is, geeft hij den heer van den Bout in overweging zijn voorstel in te trekken. De heer van den Bout houdt zijn voorstel in beraad. De commissie stelt voor de vergoeding voor kantoorhuur van den gemeente-o nt- '1 vanger met ingang van 1 Januari a.s. te

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1