Zierikzeesche Ül Nieuwsbode VAN ROSSEM's STER KOFFIE Maandag 29 Oct. 1923 zierikzeesche courant. J. BONGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. BRANOSCHOUWiNG. ALGEMEENE BRAHOSCKOÜWING Als verbruiker van zult U weten dat onze Koffie zeer voordeelig is. Weet U ook dat boven dien het achter-etiket van het pakje waarde heeft. Alleen verkrijgbaar in half-ponds pakjes. ABONNEMENT: Pr^i per 6 maanden f 1,60, franoo per poot f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. VerodhJjnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 80ste JAABGAN6. - No. 10998. t!r I i. BE LOOZE Jr, liitl.-Rite! 9. J, (3SÏEK. ADVERTENTIÊN i van 18 tegels 60 ctb. van 4 regels endaarboven 20 ets. per regel. Keolames 80 ets. p. regel. By contract belangrijke korting Inzending op den dag van ui» gave vóór tl ure. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS vati Zierikzee brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat de Directie der Brandweer op Woensdag, den 31 October eerst komende en volgende dagen eene in de woningen der Ingezetenen zal houden, overeenkomstig de bepalingen der Veror dening tot voorkoming en blussching van brand in deze gemeente. Zierikzee, den 29 October 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. J. F, FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE, Buigem. P. F. WITTERMANS: Secretaris. BUITENLAND. Streseman orer den poiitirken toestand. In zijn te Hagen gehouden rede heeft de Duitsche rijkskanselier over den algemee- nen politieken toestand gezegd: Ons zal geen materieel offer te groot zijn om de vrijheid van het Duitsche volk en het geheele Duitsche gebied te herkrijgen. Bij de keuze tusschen vrijheid en bezit zal het volk de vrijheid kiezen. Maar op het oogenblik kan Duitschland geen betalin gen of leveringen doen en het zal daar toe niet in staat zijn zoolang Rijn en Roer onrechtmatig bezet blijven. Duitschland zal zijn rechten niet meer laten krenken zonder zich daartegen te verzetten en te protesteeren. In deze op vatting is een groote Entente-staat het met ons eens; maar zoo kan men ons vragen wat doet Engeland om deze rechtskrenkingen, waarbij de eer van alle Geallieerden betrokken is, uit den weg te ruimen? -*( 1 Duitschland bedelt niet om genaJe, het verlangt 't zij die beslissing vóór of tegen ons uitvalle dat de beslissing over de vraag of Rijn en Roer bij Duitsch- t land behooren, spoedig kome. Duitschland wraakt met nadruk de beschuldiging, dat het uitsluitend verantwoordelijk is voor den wereldoorlog. Het heeft zijn archie ven voor de geheele wereld open gelegd en zich bereid verklaard het Int. Ge rechtshof over zijn schuld aan den oorlog te laten oordeelen. Als qjte andere deel nemers aan den oorlog een zoo zuiver geweten hebben als Duitschland, moesten zij toch eens -hetzelfde doen. "Spr. verklaarde liever het volk de volle waarheid te zeggen dan het te wiegen in illusies, waaruit het ontwaken vreeselijk moet zijn. Daarom moest hij heden zeggen, dat Duitschland op vreemde hulp niet be hoeft te rekenen. Het Duitsche volk staat alleen en is voor zijn herstel geheel op zichzelf aangewezen. Minister Sollmann merkte op, dat de rede van den rijkskanselier voor de ge heele wereld bestemd is en betoogde, dat Frankrijk verantwoordelijk is voor do ellende, waarin het Duitsche volk thans verkeert. BINNENLAND. Invoer van Doltscb papiergeld Tegenwoortfig wordt veel Duitsch pa piergeld naar ons land uitgevoerd, waar het dient voor reclamedoe'einden. Zelfs gaan er geheele scheepsladingen voor h^izeifde doel naar Indië en Amerika. Er zijn thans kooplieden gearresteerd, die vijftig centenaars van dat pap'er had den uitgevoerd. Drie nrjuacd in bank noten van 10.000 mark wegen acht cente naars. Voor één milliard mark wo-rdv. f 60 gemaakt. Deze verkoop maakt, dat de uitgevoerde biljetten notxt weer terug- fteeren naar de Duitsche rijkskassen. De postcheque- en girodienst. De directeur van den postchèque- cn girodienst, dh^. Kymell, :s met verlof ge gaan. Em en ander staat in verband met de sluiting van den d:enst, waartegen c!e h"er Kymell gekant v/as. Ook w'as hij voor terugkeer tot decentralisatie, 't Was zijn doel voor alle rekeninghouders mat blanco-rekeningen te beginnen en ;ntus- schen de oude te» controleeren. Dit jaar zal m-n met de heropening van den dienst niet klaar komen. Verhoogde autobnlnsting. Binnenkort zal een verhoogde belas ting op auto's en motorrijwielen ingevoerd worden. Artikel 40. De „Avp." zegt van welingelichte zijde te vernemen, dat de regeering geen uit voering zal geven aan hare plannen tot intrekking van art, 40 van het Bezoldi gingsbesluit en de daaraan vastzittende 10 pet. salarisvermindering. Het zou volgens dat blad de bedoe ling zijn door sterke inkrimping van hel aantal ambtenaren een vrijwel gelijke be zuiniging te verkrijgen die anders door de voorgenomen salarisverminder'ng zou zijn verkregen. Intern. Luchtvaartconferentie te Den Haag. Blijkens van bet Departement van Wa terstaat ontvangen bericht zal tusschen 6 en 10 November as. in Den Haag een luchtvaartconferentie worden gehouden, waartoe de Nederiandsche Regeering uit- noodigingen heeft gericht aan de regee ringen van Groot-Bnttannië, Nederland, Noord-West Duitschland en Noorwegen. Deze conferentie heeft ten doel, te bevorderen dat door middel van vlieg tuigen in aanslu'ting met boot en trein een snelverbinding tot sland zal komen tusschen Groot-Brittannië, Nederland, N.- W. Duitschland, Denemarken, Zweden en Noorwegen, waarbij bepaaldelijk aandacht zal worden gewijd aan het postvervoer. Na de verwerping der Vlootwet. De Koningin heeft n overweging ge nomen de op 27 October ingediende aan vragen om ontheffing uit hun ambt van de ministers, en hun verzocht, zxh in middels te willen blijven belasten met de behandeling en afdoening zoo moge lijk van de loopende zaken. TWEEDE KAMER. Vervolg zitting van Vrifiag 26 Octotty. De heer Bomans zal tegen stemmen, omdat de regeeringsmentatiteit niet de zijne n.l. streven naar vermindering der bewapening is. Hij zou tot de verdediging van Indië willen medewer ken, als de invoering van de Vlootwet werd uitgesteld tot na de saneering van de financiën. Als de wet mocht worden aaigenomen, zat spr. meewerken aan het haast oi magclij te herstel van den finan cieel en en oeconomschen toestand. De heer Atbarda betoogt, dat Indië zichzelf dezen strop niet >om den ha'.s beeft gehaald. De heer Schokking spreekt tegen, dat de o.-h. zouden hebben gedreigd met ver breking van de coalitie. De heer Van Schaik verklaart, dat tus schen de regeering en hem geen prin cipieel verschil bestaat. Spr. heeft ech ter verschillende tinanceele bezwaren, met name de te groote bevoegdheid van de Kroon, als b.v., a'.s eeh schip verlo ren is gegaan, dit bu'ten de Staten-Ge- neraal om kan vervangen. Ook heeft de Kroon de discretiona.'.'O bevoegdheid om het aantal leervliegtuigen te bepalen. Bo vendien handhaaft spr. 2ij.i bezwaar van de gebondenheid der kamer. Hij geeft de voorkeur aan het behoud van de vrij heid. Spr. concludeert dat zijn bezwaren tegen het wetsontwerp, voor zoover hel Nederland aangaat, onoverkomelijk zijn. Nadat de heer Rutgers 3e verklaring heeft afgelegd, dat ook door zijn partij geen pressie, van welken aard ook. is uitgeoefend, betoogt de heer Kuipers, dat hij door de rede van minister Coiijn niet is overtuigd. Deze spr. zegt verder, dat zijn geweten hem verbiedt voor de wet te stemmen. De heer Ketelaar stelt den Minister president naar aanleiding der persberich ten de vraag, of hij de Katholieke pers een mededeeling heeft doen toekomen, dat bij verwerping der Vlootwet Christe- lijk-historischen en anti-revolutionnairen niet meer ih de coalitie zouden willen samengaan met katholieken, en zoo ja, op welken grond dit berustte? Minister Ruijs deelt mede, dat de re geering van oordeel is, tegemoet geko- komen te zijn aan de financiëele bezwa ren van den Góuverneur-Generaal, waar door de financiëele lasten voor Indië voor de eerste 6 jaar met 57 millioen zijn verminderd. Den heer Ketelaar deelt hij mede, geen enkele mededeeling te heb ben ontvangen van de Chr. Hist, en A.-R. partijen, fracties of personen van den inhoud als in het „Vaderland" genoemd. In goede relatie staande tot de pers heeft spreker via de Katholieke Journalisten- organisatie op verzoek meegedeeld, wat er zou gebeuren indien de Vlootwet werd verworpen. Daarop heeft hij bedoelde me dedeeling gezonden en deze verder toe gelicht met de mededeeling, dat de samen stelling van het Kabinet van dien aard was, dat optreden van een Kabinet van drie rechtsche partijen nè verwerping der Vlootwet uitgesloten wasIn het bericht uit „Het Vaderland" was echter ingescho ven, dat hem dit verklaard was door de leiders der A.-R. en Katholieken. De [Minister van Marine zegt, dat schijn noch schaduw aanwezig is van maritie me afspraken met andere mogendheden. Spr. laat alsnog de bepaling uit 't wets ontwerp wegvallen, dat de Kroon den omvang van het hulpmateriëel vaststelt. Spr. vreest, dat de bezwaren van den heer van Schaik niet te ondervangen" zuilen zijn. (Minister de Graaff antwoordt dhr. Ger- retsen, dat plannen voor versobering en herziening van het belastingstelsel gedeel telijk in voorbereiding zijn. Minister Coiijn bestrijdt de becijferin gen van de heeren Oud en van Schaik en verzekert nog eens positief, dat de Vlootwet voor Nederland niets meer kost dan thans voor Marine wordt uitgegeven. De heer Dresselhuijs trekt dat amende ment in. De overige artikelen worden z. h. s. aangenomen. Daarna wordt de Vlootwet verworpen met 50 tegen 49 stemmen. Tegen, behalve de linkerzijde de katholieken Michielsen, Mevr. Bronsveld—Vitringa, Bomans, van Schaik, Bulten, Loerakker, Suring, Kui per, Engels en van Rijzewijk. Afwezig was dhr. Gerretson (Chr.-Hist.) Met gejuich werd ter linkerzijde de uitslag van de stemming begroet. De vergadering werd dadelijk daarna gesloten. De Geer formateur? Onder alle voorbehoud deelt de par lementaire redacteur van „De Tijd" mede, dat 'in parlementaire kringen werd ge dompeld dat dhr. De Geer de aange wezen formateur van een eventueel nieuw kabinet wordt geacht. Persstemmen. De Vloot wei verworpen. Een schip gestrand, een baken in zee dit acht de „N.R. Crt." ook op de „Schipbreuk" van Vrijdag toepasselijk. Zoo er uit het gebeurde iets duidelijk is, dan wel dit, dat de Kamer tegenover het vraagstuk, dat zij in de laatste weken te behandelen had, heel anders gestaan zou hebben, indien het zijn basis gevon den had in eene sluitende begrooting. Op dit toeken zal dus, naar de begin selen van ons staatsrecht, het schip van staat in de naaste toekomst koers be hooren te houden. Dat de bezuiniging van 'boven uj zal kunnen beginnen, vindt het Rotterdam- sche blad duidelijk. Inkrimping van het aantal departemen ten ligt voor de hand. Het is nu geen tijd voor eene zoover doorgevoerd? spe- cialisatie van 'departementen, als wij j hebben. Inkrimping zal de samenstelling van het 1 kabinet iets vergemakkelijken. Wat vraagt „Het Vad." is de be- teekenis van het votum, „waarbij niet vergeten mag worden, dat het voor Je rustige overweging wat ons land in milt- 1 taribus heeft te doen, even noodlottig I zou zijn geweest, als de xvet met één stem meerderheid ware aangenomen?" Want de militaire kwestie kan niet op gelost worden met Links tegen Rechts; die oplossing zal de vrucht moeten zijn van het overleg tusschen alfc partijen, die al hebben ze de geleidelijke ontwa pening als ideaal, tevens toch genoeg wer kelijkheidszin hebben, om in te zien. dat hierbij inderdaad de geleidelijkheid op den voorgrond moet staan. Maar de eer ste beteekenis is, dat de Volksvertegen woordiging, representeerende de Nederl. natie zich niet wil laten cegeeren door den Marinestaf, die door de Vlootwet voor jaren oppermachtig zou zijn ge worden, en het budgetrecht van de Ka mer, geheel illusoir zou hebben gemaakt. Dat is enorm veel gewonnen. ..„.Daarnaast is de politieke beteekenis niet minder groot. Ze is deze, dat het reeds lang waggelend Coalitiegebouw voorgoed is ineengestort, en nooit meer op te trekken zal wezen.... „Het Volk" wijst erop, dat de Katho lieke tegenstemmers allen, op één na, vertegenwoordigers waren van kieskrin gen benoorden den Moerdijk. Het Wad neemt aan, dat deze houding der tien katholieken is te danken aan het petitionnement. de ernstigste les gaat van deze ge beurtenis uit tot heel die reactie, waar van de regeering-Ruys de Beerenbrouck de verpersoonlijking geworden was en waaraan nu een daverend „halt!" is toe geroepen. Was het dan zulk een vreeselijk voor uitzicht, dat het kabinet-Colijn zou val len? Moest men de Vlootwet slikken ter wille van het behoud van een kabinet, dat zich door Coiijn had la len belezen om de salarisbelofte jegens de ambtenaren te breken, om de werkloozen naar de bedeeling te .jagen, om het zevende leer jaar op te heffen, om den gemeenten de toegezegde gelden te onthouden, en2. enz. Het is gauwer met den dictator-van- één-maand afgeloopen geweest, dan ook wij gedacht hadden. De hoovaardige eik heeft het nederig kreupelhout te zeer geminacht Nederland is geen land voor Mussolini's gebleken. Er wordt kort pro ces mee gemaakt. „De Ned." spreekt over „de noodlottige beslissing". Het aftreden van het Kabinet op een oogenblik, dat de moeilijkheden in het Vaderland en over de grenzen zich op hoopen, is-een zeer ernstige zaak. De in getreden onzekerheid zal ons soc'aal én economisch leven zeker schaden. Maar zelfs de beteekenis van dit aftreden wijkt op den achtergrond bij de gevolgen der genomen beslissing, als zoodanig. ....Het was voor Nederland nu 't oogen blik te doen wat plicht is, niet tot hand having van den wereldvrede dat ligt buiten onze macht maar tot wering van oorlog en van vreemde overheer sehing van ons erf. En dat oogenblik is niet gebruikt! Wij mogen niet wanho pen. Wij moeten weder aan het werk Aan een artikel in „De Stand." ,,De eenige conclusie" getiteld, ontleenen wij Door de verwerping zelve ontviel aan het zittend Kabinet de bestaansgrond en door de wijze van verwerping, door de groepeering der stemmen, wordt o. i. ook de vorming van een ander rech'.s Kabi net ondenkbaar. Bij de beantwoording der vraag, wat thans behoort te geschieden, is er niet veel keus. De eenig houdbare conclusie uit het gebeurde te trekken is, naar het inzien van het anti-revolutionaire orgaan, dat mr. Troelstra de aangewezen man ls om een nieuw parlementair Kabinet saam te stellen. De beslissing, die Vrijdag gevallen is, reikt veel verder dan het onderwerp, dat door den Voorzitter der Tweede Kamer in stemming werd gebracht aldus „De Rotterdammer"- En om die verre strekking is de ge vallen beslissing nog meer af te keuren. Zij is reeds zeer te betreuren om haar naaste strekking, de verwerping der Vlootwet. Bij de behandeling in de Ka mer is het hoe langer hoe meer onmis kenbaar duidelijk geworden, dat de Mi nisters hoofd voor hoofd de aanneming van 3e Vlootwet noodzakelijk achtten, in verwerping een ramp voor het land zagen. De „Rott." vindt het verband tusschen de anti-vloot wetagitaLe in sommige R.-K. kringen en de agitat e der sociaal-demo craten onmiskenbaar Het anti-revolutionair orgaan wenscht geen kabinet-Troeistra. Het verfoeit zelfs de gedachte eraan. „Maar de stap, dien de Kamer deed, voert noodzakelijk daar heen." De Tijd beschouwt den dag van Vrij dag als een dies ater voor Nederland en voor de Katholieke partij in het bij zonder Niet zoozeer om de Vlootwet „ahsich". Dat is een zakelijke quaestie m?t, naast de politieke, een technische en financi- eele zijde, waarover verschil van meeJ ning kan en mag bestaan. Ook niet om dat het Ruys en Aalberse zijn, die door zich democraat noemende Katholieken de laa i zijn uitgestuurd. Wat ons bekommert is wat er achter deze stemming ligt; het gaat om h?t diepere om de onderstroom ing, die zich nu heeft geopenbaard. En die zegt ons, dat het nationaal leven in groote staat kundige groepen van Nederland ziek doodz'ek. En dat de Ka holieke „demo cratie" daardoor onmachtig is gebleken om een nationaal probleem op te lossen. Dat js hei -ergste wat de Katholieke par tij, nadat zij tientallen van jaren in vele quaesties waarover de meeningen, uileen- liepen, toch hare eenheid had bewaard, kon gebeuren. De Tel. acht het belangrijkste van de zen crisis niet de vraag: coalitie of geen coalitie, zuiver-rechls of zuiver-links of gemengd rechlsch-iinksch kabinet, zelf rechtstreeksche crisis-oplossing of voorafgaande nieuwe verkiezingen, maar: „Zal gestreefd worden, op welke manier dan ook, naar.de vorming van een mfn's- terieWan-den-nieuwen-koers 1" Uit Stad en Provinole. ZIERIKZEE. De belangstelling voor „de Blauwe Vogel", welke film Vrijdag avond door „A. O." In de Concertzaal werd gegeven, was zeer matig, hoewel deze feeërie, naar het beroemde werk van Maurics Maeterlinck, wel de aan- daoht waard was. De ichrjjvcr heeft ons willen zeggen zlot hoe het geluk u omringt! Zoekt het by uzelf in uw diepste binnenste en ge zult ontdekken hoeveel reden er is eiken nieuwen dag te begroeten met een blijden jubel. Zoekt met geheel uw ziel naar „de Blauwe Vogel" (het geluk) en als ge hem vindt, bewaart hem dan veilig in uw hart. Maar zoekt vooral eerst bjj u zelf thuis, waar de meeste kan» ls hem te vinden. Het was een feeërie, maar een met diepen inhoud, welke, naar 't scheen, niot genoeg werd gewaardeerd. De mooiste by-fllma waren wel „Op den bodem der zee" en „Golvenstudles"! Zaterdagavond werd nog een voor stelling met dezelfde films gegeven, B(J de militaire vooroefeningen hebben voldaan aan het examen voor het bewys van voorgeoefendheid, de kaderlandstormersJ. M. Bal en C. J. Storm, van Zierikzee, en de gewono vrijwilligers: J. L. v. d. Byi en H. C. van 't Hof, van Brouwershaven. Door vertrek uit deze gemeente heeft de heer J. H. Ideler ontslag ge nomen als lid van den Raad en ls in zijn plaats benoemd verklaard de heer L. J. Gulnée. I Naar wij vernemen hoopt voor het Nutsdepartement hier Donderdag 8 No vember a.s. mr. Kamp op te treden. De 2e lezing wordt Donderdag 20 December ek. gehouden, op welke datum de heer Haus een voorebaeht hoopt te houden, RENESSE. Donderdag j.l. hielden de leden van het Dep. van het Nut van het Algem. alhier in de zaai van wed. Kap pers de gewone jaarvergadering. Uit het verslag bleek, dat het Dep. bestaat uit 84 leden. De rekening sloot met een na- deelig saldo van f 18,45. De voorz. deelde mede, dat door de oomitéleden van de gehouden bazar een bedrag van f264,10 tot stijving der kas was afgedragen. Een woord van dank en hulde werd gebraclfl aan het comité voor de vele moeite, die het zich heeft getroost. Door de verga dering werd f25 aan het comité ter ver- deeling beschikbaar gesteld. Besloten werd bij genoegzame deelneming dezen win ter een cursus te geven in het boekhou den voor den middenstand. Inlichtingen zullen gewaagd worden of deze cursus ook voor den landbouw dienstig kan wor den gemaakt Dewijl het hoofdbestuur van het N. v. hi. Alg. een subsidie voor het in de plaats van het opgeheven ver volgonderwijs te stellen onderwijs be schikbaar stelt, zal getracht worden de zen winter ontwikkelend, zoo noodig en mogelijk praktisch onderwijs ayn belang hebbenden te geven, en daarvoor, Indien de kosten niet door de ouders der leer lingen kan worden gedragen de gemeente besturen uit te noodigen eene subsidie voor dat onderwijs te verleenen. Uit de besprekingen bleek, dat, hoe gaarne het Dep. van het Nul alhier, eene bijdrage voor dat onderwijs zou willen verlee nen, het onmogelijk was, daarvoor iets af te zonderen. Vervolgens werd door de vergadering aan het bestuur machti ging verleend tot den aankoop van een projectielamp, welke ook ten dienste van andere vereenigingen tegen vergoeding kan worden gesteld. Aan de beurt van altre den waren de heeren Joh. Hoogenboom en C. Davidse, die werden herkozen, ter wijl In de plaats van den heer J. P. Pau- lusse, die bedankt had, gekozen werd de heer J. Witte. Besloten werd voor het winterseizoen als sprekers uit te noo digen, hetzij alleen, hetzij in verband met het optreden in het Dep. van Zierikzee, Brouwershaven en Dreischor, de heeren Mr. Kamp, J. van Meurs, ds. Makkink, Landry en Hullebroeck. Met voldoening kynnen wij nog mededeelfen, dat eenige leden zich wederom disponibel stellen dezen winter, evenals de vorige, tot het organiseeren van een Nutsavond: lees Nuts feestavond! NOORDWELLE. Met groot genoegen hebben wy kennis genomen van 't feit, dat de volksbibliotheek geheel herzien is. Tegen den kostenden prye van slechts f 0,20 zal een catalogus worden beschik baar gesteld, hetgeen o. f. een groote verbetering is De Kerkvoogdij heeft eenige gelden beschikbaar gesteld voor nieuwe werken en, dank zij de zorgjvan den heer Witte, bevindt de bibliotheek zich thans in een goeden staat. Voorts zUn eenige boeken, die na langdurig gebruik biyken gaven van levensmoeheid, afgevoerd en anderen Ingebonden. Dat er een veelvuldig gebrnlk van gemaakt moge worden! BBUINI88E. Donderdag-, Vrijdag- en Zaterdagavond werden alhier door het circus „Robert!" een drietal voorstellin gen gegeven. Vooral de voorstelling van Zaterdagavond werd door een zèer talrijk publiek bijgewoond, dat veel genoegen vond in de verrichtingen van artisten en paarden. Ook de Zaterdagmiddag gegeven voor stelling voor kinderen was druk bezocht. 8T.-ANNALAND. Openbare vergade ring van den raad der gemeente gehou den op Donderdag 25 Oot. Alle leden aanwezig. Voorzitter de burgemeester. Van den minister van onderwijs enz. was berioht ingekomen dat de vergoe ding voor 't geven van vervolgonderwijs (cursus 1922 23) 1b gesteld op f 560 en van den minister van arbeid enz., dat wat den premiebon w betreft, alleen die aanvragen om premie nog in aanmerking kunnen komen, die vóór 31 Oct. binnen komen, later worden ze ter zjjde gelegd. De voorzitter voegt hieraan toe, dat onze gemeente aan bouwpremies in 't geheel heeft genoten de som van f 18000. Een andere mededeellDg betrof de waterlei ding, waarvan de aansluitingen gestegea zijn tot by na 160. Een pas ontvangen brief van Gedep. Staten over de weder instelling van de jaarmarkt te Sober - penlsse, doet den voorzitter vragen of niemand daar bezwaar tegen heeft,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1