Zierikzeesche Nieuwsbode JUPGENST „WAT 'N BEZUINIGING' FUNSTE PLANTENBOTER r° abonnement: advertenti£n Vrijdag 26 Oct. 1923 zierikzeesche courant, "ft smk EN DAN NOG VOOR DEN1 AAA* GROOTSTEN VERBRUIKER llflfV Q U LDEN "EERSTE BLAD. Algemeen Overzicht. buitenland. F.£ BELDER0K VAN R00 VERHUIZINGEN Pry* per 6 maanden f 1,50, franco per poBt f 1,80. Voor hoi; buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Vereohijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regel* 80 et*. van i regel* en daarboven 20 el*, per regel, Reclames 30 ote. v( regel. Bij contract belangrijke korting.. 1 LANTA Dit nümmeT bestaat uit 2 bladen. Zitting Centraal Stembureau Verkiezing Gemeenteraad De VOORZITTER van het /Centraal Stem bureau voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad maakt bekend, dat bet Centraal Stembureau een zitting zal houden in het Gemeentehuis, op Zaterdag 27 Octo ber as, des namiddags -3 uur, ten einde te voorzien in de tasrchentgdsche vacature van een Raadslid, ontstaan ten gevolge van het ontslaguemen door den heer J. H. IDELER. Zibrikzeb, den 26 October 1923. De Voorzitter voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CR A TESTE YN VAN RENGERSKERKE. De Zuid-Afrikaansche prenver, generaal Smuts, thans te Londen vertoevend in verband meL de Britscha Rijkstonferen- tie, heeft de2ö week een uitvoerige rede gehouden over den toestand, wgike speech wat de kern betreft in 't bijvoegsel van dit nummer is opgenomen. Generaal Smuts beeft geen blad voor zijn mond genomen waar hij sprak over de politiek der huidige Fransche regeering ten opzichte der herstelkwestie en uit- eengezet, dat de Ruhrbezatting onwettig is en dat men ook thans van het verdrag van Versailles kan spreken, met de be ruchte en zooveel misbruikte woorden van von Bethmann-Hollweg, als over „een vodje papier De Engelsche pers bespreekt deze kloeke rede druk, te meer daar men al gemeen van oordeel is, dat de Britsche regeering met onkundig van deze rede was. De Franschgezinde bladen keuren haar natuurlijk af. terwijl daarentegen ande ren vragen of Baldwin, de eerste minis ter, /leze rede niet had moeten hbuden Stanley Baldwin heeft echter Donder dag te Plymouth een rede gehouden, waarin hij' een dringend beroep deed op Poincaré om een conferentie ovér het vergoedingswaagstuk, waaraan ook Ame rika wil deelnemen, n:et te verhinderen. Wat de Duitsche vergoedingen betreft, zeide de premier .dat Duitschland een rechtvaardige boete voor den oorlog moet betalen; maar voor die betalingen moet het in de gelegenheid gesteld worden. Zijn munt moet worden gestabiliseerd, zijn financiën onder toez'cht geplaatst en er moeten behoorlijke waarborgen zijn, als er betaling verzekerd moest worden. En, rekening houdend met de gebeurte nissen van de 2 laatste jaren, moet het bedrag Van de schadevergoeding opnieuw worden vastgesteld in het licht van de huidige en toekomst'ge betalingen. Met betrekking tot het beroep, dat Engeland had gedaan op zijn Europeesche bondgenooten tot een voorgestelde con ferentie, zeide de premier, dat de ant woorden, die tot dusver waren binnen gekomen, verre van ontmoedigend waren. Afgewacht dient hoe Poincaré hierop zal reageeren en de uitnoodig:ng tot het bijwonen eener nieuwe conferentie, d'e noodwendig moet leiden tot verzachting van 't beruchte traetaat van Versailles, zal aannemen. Het groote Duitsche gebouw door den „IJzeren kanselier" met zooveel zorg en kracht opgetrokken, heeft deze week schokken te verduren gekregen, welke de cement, waarmede het was samenge voegd, ernstig hebben beschadigd. De voornaamste oorzaken daarvan zijn, de recalcitrante houding van Beieren en de Separatistische beweging in West- Duitschland, ten doel hebbend een Rijn- andrepubliek te stichten, waartoe reeds eerder door dr. Dorten pogingen zijn aan gewend en die thans, nog bedekteiijk door Frankrijk, maar openlijk door Bel gië wordt gesteund, getuige de vete ge vallen van bescherming der scheurmakers. De toestand in Rijnland is troebel en hoewel de afscheidingsbeweg:ng heel angzaam gaat, wordt toch met groote zorg deze beweging door Berlijn gade geslagen, want meer en meer wordt het duidelijk, welke bedoelingen Frankrijk had met het nemen van de dusgenaamde panden aan de Ruhr. Ook de toestand in Beieren baart zorg. Deze week heeft generaal von Lossow, de commandant der Beiers:he Rijksweer- troepen, draadloos tot verzet tegen het centrale gezag, dat te Berlijn zetelt, aan gespoord bij de overige generaals in Duitschland. Ontrouw aan het Duitsche Rijk als zoodanig zat niet voor, deelde deze potentaat mede, maar hij wenschte een regeevmg, welke niet de denkbeel den van Karl Marx huldigt. De tegen woordige Duitsche regeerng bestaat ech ter volstrekt niet alleen uit aanhangers der marxistische leer. Van de 12 Rijks ministers behooren er maar 3 tot de soc. dtm. partij. Het bekende spreekwoord ais men een hond wil slaan, kan men gemakkelijk een stok vinden, blijkt ook hier van toe passing. Hoe 't zij, Münthen en Berlijn zijn het op 't oogenblik roerend oneens en met belangstelling zien we den verderen loop der gebeurtenissen tegemoet in de kwes tie: Beieren en het. Rijk. Beieren pleegt lijdelijk verzet, maar o? Jhet die ia kliek zal blijven toepassen bij de verdere ontwikkeling der zaken, mag worden betwijfeld, hoewel ernstige po gingen worden aangewend om tot verzoe ning te geraken en door 't geven van concessies te waken voor het uiteenvallen van het Duitsche Rijk. en vluchtte om don doodstrijd niet te behoeven te aanschouwen. Ongelukkiger wijze brak het koord een seconde te vroeg, het kind viel, wist adem te schep pen en trachtte een raam te openen, om hulp te roepen. Schaper hoorde den val, keerde terug en sloeg zijn slachtoffer met een hamer de hersens in. Twee dagen dwaalde de moordenaar door Berlijn rond, toen begaf hij zich op de Alexanderplatz, vlak voor 't hoofd bureau van politie, onder de menigte, d;e een spijsuitdeeling-van het Leger des Heiis afwachtte. Op de vraag van een rechercheur om zich te legitimeeren, ant woordde hij onmiddellijk; „Neem mij maar mee. 't Is in orde.' Ik ben het", gevolgd door een volledige bekentenis. BINNENLAND. Ontzettende misdaad. Een ontzettende misdaad heeft de in deze tijden bijna gevoellooze bevolking van Berlijn op het einde der vorige week toch nog opgeschrikt. Ten huize van de weduwe Conrad woonde, als onderhuurder de 50-jarige hor logemaker Schaper, wien de huur echter werd opgezegd. Den dag van zijn vertrek verliet de weduwe reeds 's morgens haar woning om zich naar haar werk te be geven. Schaper vroeg haar of hij het 7- jarig dochtertje nog even goeden dag mocht zeggen, waar de vrouw niets tegen had, omdat de horlogemaker altijd bij zonder aardig voor het kind geweest was. Hij riep het kind, dat zich aankleedde en, zooals gewoonlijk, haar schooisommetjes onder zijn toezicht'maakte. Daarna speel de hij korten tijd met haar, tot het kind zich' gereed maakte om naar school te gaan. Bij de gedachte, dat hij 't meisje nu 's middags niet meer zou terugzien, overviel Schaper plotseling een zoo krank zinnige woede en jaloersheid op de moe der, die hem, naar het schijnt, om slechfls kleine onaangenaamheden de kamer had opgezegd, dat hij een strik maakte en dien het argelooze kind om den hals wierp. Toen hing hij het aan een knop De spreekwo^de der Knmer Uit „Parlement en Kiezer": 'Van de 86.788 c.M. kolomlengte der in de Twee de Kamer gedurende de zitting 1922-1923 gehouden redevoeringen komen voor re kening Van de S.D.A.P. (20 leden) 25.112", R.-K. (32 1.) 14*808, V.-B. (10 1.) 12.416, A.-R- (16 I.) 11.037, C.-H. (11 1.) 8956, V.-D. (5 1.) 8665, C. P. (2 1.) 2868. L. P. (1 1.) 1472. P. R. (2 1.) 844 en S. G. P. (1 1.) 615 c.M. welsprekendheid. TWEEDE KAMER. Zitting aan Donderdag 25 .Oct. Bij de voortzetting van het Vlootwet debat betoogt Minister de Graaf, dat de Indische financiën een goede toekomst tegemoet gaan. Voor 1923 en 1924 wor den sluitende tekorten verwacht. Door der. leeningsdienil, pens'oenlasten en Vlootwetfonds zullen de uitgaven van '23 tot 1938 toenemen met f 20 to4; f 60 mil li- oen. Uitvoering der Vlootwet valt beslist binnen de financiëele grenzen van Indië. (Minister Colijn betoogt, dat het ontwerp slechts voor de halve vloot bindt. Anders zou hij 't Ministerambt niet hebben aan vaard. Hij bestrijdt de becijfering van den heer Oud en handhaaft volkomen de bij de interpellatie-Troelstra gegeven cij fers en getrokken conclusies betreffende de lasten voor Nederland en koloniën. De (Minister antwoordt den heer van Schaik, dat de maritieme uitgaven z. i. toelaatbare grenzen niet overschrijden. De maritieme uitgaven zijn gedaald en blij ven gelegenheid voor bezuiniging bieden, daar de bedrijfskosten 3/t van de Mari tieme uitgaven uitmaken. Spr. antwoordt den heer Kuiper, dat het tegenwoordige vlootsysteera voor de toekomst lasten meebrengt, even goed als het Vlootwet stelsel. Zelfs wanneer thans de vloot werd afgeschaft, zou men aan de bouw contracten Vastzitten. (Minister van Karnebeek zegt, dat Ne derland alleen de internationale verplich tingen hééft van eiken neutralen staat in een conflict tusschen anderen. Zelf- standigheidspolitiek brengt mee, dat zelf standigheid wordt gehandhaafd. Verlaten van dit standpunt beteekent politiek af hankelijk worden. Een neutraliteitsvloot is noodig voor de handihiaving der neutrali teit. De Volkenbond schrijft in art. 8 nati onale veiligheid voor. Het ontwerp gaat niet tegen den Volkenbond. De Minister betoogt verder, dat 't Was hingtonsche verdrag wel de spanning tus schen Japan en Amerika heeft vermin derd, maar niet de oprzaken (o. m. China als afzetgebied) heef t weggenomen. Wan neer de spanning opnieuw komt, moet Nederland zijn plicht kunnen doen. In den tegenwoordigen Europeeschen toe stand van latenten oorlog en bij het ver anderen van rechts- in machtsposities, is het nemen van voorzorgen geboden. De Vlootwet gaat vrij uit, ook voor den Volkenbond en is geen hinderpaal voor den arbeid aan betere internationale ver houdingen. De voorzitter deelt mee: Morgen 11 uur Kamerzitting; eindstemming in den namiddag; Woensdag 11 uur interpellatie Boon; Woensdagmiddag tot 7 November op reêes; daarna de Indische belasting wet en de Staatsbegrooting. Bij de replieken vraagt de heer Dressel- huijs of Nederland een uitnoodiging heeft ontvangen voor een vóór-conferentie ter bespreking van de vloot'oeperking? Min. van Karnebeek antvCoordt bevestigend. Omschrijving van het doel der confe rentie is in 't persbericht echter niet geheel juist. Daarna repliceert de heer Hugenhbltz, die klaagt geen antwoord op zijn vragen te hebben ontvangen en volhoudt, dat wij buiten staat zijn ons te verdedigen. De heer Marchant constateert, dat de kleine mogendheden op het gebied .van macht en geweld niet kunnen meedoen, maar meent, dat de groote Mogendheden zich thans toch storen aan het recht en zich schamen als zij het recht met voe ten treden. Hij bestrijdt uitvoerig het be toog van den heer Rutgers, dat wij ver plicht zijn onze neutraliteit te handhaven. Onze marine zal uitsluitend moeten die nen voor politie. Spr. houdt vol, dat de Vlootwet hier wordt doorgedreven tegen het uitdrukkelijk advies van den Gouver- neur-Genera'ak De vergadering wordt te 6.15 verdaagd. Uit Stad en Provinoie. ZIERIKZEE. In de Donderdagavond in het hotel „Juliana" gehouden algemeene vergadering der vereeniging „Algemeene Ontwikkeling" alhier werd het verslag der vereeniging, de rekening en verant woording en het verslag der bioscoop commissie over 1922 goedgekeurd. In de vacature-P. Verbeek, die perio diek aftrad, werd de heer P. Verbeek herkozen. In de plaats van den heer P. v. d. Have werd de h,eer G. Breetvelt en in de vacature mr. H. Polvliet werd de heer J. Busscher gekozen. Bij de bespreking over de dit seizoen te houden spreekbeurten werden o. m. ge noemd de heer Cock "wien verzocht zal worden een lezing te houden over zijn reis naar Algiers en mr. Salm', dte vroeger al eens is opgetreden met astronomische onderwerpen, welke zeer in den smaak vielen. Door den Minister van Justit'e is bij besluit van 24 Oct. j.l. benoemd tot plaats vervangend lid van de Kamer van Toe zicht op de Notarissen én Candidaat-No- tarissen te Middelburg, de heer mr. S. R. Bakker, Kantonrechter, alhier, zulks met ingang van 10 December e.k. In de Woensdagavond in het hotel „Juliana" gehouden vergadering van de „Zierikzeesche Oranjevereeniging", werd na een korte toespraak van den voorZ., over het 31 Aug. gehouden feest, de pen ningmeester van het sub-comité, de heer Eethe, gedechargeerd, en bleek dat de rekening van genoemd comité een voor- deelig saldo aanwees van f 27,69Va. terwijl daarna de algemeene penningmeester re kening en verantwoordig deed over het afgeloopen jaar. Ook deze rekening sloot met een klein voordeelig saldo. Zij, die zich voor en tijdens de festiviteiten ver- DOOR GEHEEL EUROPA ONDER GARANTIE: dienstelijk hadden gemaakt, werden dank betuigd voor hunne medewerking, op welke men voor een volgende maal we der aanspraak maakte. - De Donderdag alhier .gehouden col lecte voor het Roode Kruis bracht in totaal op f 192,761/». Dank aan de milde gevers en meisjes-collectanten. STAVENISSE. Met den aanleg der aan sluitingen der hu:zen aan de Waterleiding alhier heeft men een begin gemaakt. ST.-MAAR'JENSDIJK. De dezer dagen alhier gehouden collecte voor het Roode Kruis heeft zuiver opgebracht f 125,94. RECHTZAKEN. Do roofmoord to Sohültorf. De rechtbank te Osnabriick heeft be handeld de zaak tegen Kalt en Rommer, die op 23 Aug. j.l. m den trein tusschen Saizbergen en Schultorf den roofmoord hebben gepleegd op de familie B. Ruben uit Amsterdam, waarbij de heer RubSn ais slachtoffer viel en diens vrouw en dochter je ernstig, maar niet levensge vaarlijk gewond werden. Omlrent dó behandeling van deze zaak /voor de rechtbank te Ösnabrüok wordt gemeld: Beklaagde Kalt verklaarde dal hij, om geld te krijgen de misdaad had begaan in overleg met Pommer. Doodslag en roof was niet zijn bedoeling geweest, wei bewusteloos maken en daarna be- rooving. Den heer Ruben had hij eenige slagen met het platte deel van zijn rnoe- der's bijl op het hoofd toegebracht, daar na eveneens mevrouw Rubeti en einde lijk hun 12-jarig, s'.apend dochtertje. Ver volgens had hij de menschen beroofd. Pommer verklaarde, eerst met Kalt hel plan te hebben gehad ean veekoopman of een postwagen te plunderen, uit geld- gebrïfk. Later was hun pjan geworden een overvallen van iemand in een spoor wegcoupé 2e klasse. Pommer had ech ter ten laatste niets meer van dot plan willen weten en zich afgewend, toen Kalt den vrceselijken aanslag pleegde. Als bewijsstuk van de ziw;are mishande ling van den heer Ruben was diens sche del ter terechtzitting aanwez'g, die vier zware verwondingen, welke volgens des kundigen alle doodelijk moesten zijn, ver-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1