zlzutstvLZ 7 Pr k7PP«PhP fln nl 1011UfChnnP abonnement: a| ft i i i advertentiéni M""'" w"°n""' Maandag 22 Oct. 1923. zierikzeesche courant. jjj» jbssts* .7™ d,gt"b"' DIENSTPLICHT. Bekendmaking. buitenland. binnenland. buitenland per jaar f 10,—. I Hj I I IU7 Bya l| I I I I I M ^1 WW II ^1II L> regel, Reclames 80 otf. p. regel. Afzonderlijke nummert 6 oent. W» "W By 00Btrfcet boUn^ko kortlng. Vrijstelling wegens kostwinnerschap en wegens persoonlijke onmisbaarheid. De BURGEMEESTER ran Zibrixzee brengt onder de aandacht van belanghebbenden, dat vrijstelling wegens een der bierboyen enoemde redenen vóór degenen, die voor e lichting van het volgend jaar zijn bestemd tot gewoon dienstplichtige, in het algemeen moet worden aangevraagd in de maand October van het loopende jaar. Omtrent elk dezer redenen van vrijstelling geldt voorts hetgeen hieronder vermeld is. Kostwinners. Vrijstelling wegens kostwinnerschap wordt verleend aan hem, door wiens verblijf in werkelijken dienst voor eerste oefening vol doende middelen tot levensonderhoad aan andere personen ontbreken of zouden komen te ontbreken. Onder deze personen worden uitsluitend begrepen: a. de echtgenoote van den ingesohrevene; b. zjjn bloed- en aanvorwanten in de rechte linie *\jn andere bloed- en aanverwanten in den tweeden graad; d. zijn pleegouders e. dogenen, in wier onderhoud de inge schrevene ingevolge rechterlijk vonnis moet vooizien. Geldt bet iemand, die reeds is ingelijfd dan wordt de vrijstelling niet verleend, zoo de belangen van den dienst het wen'chelijk maken, haar niet te verleenen. Het verdient bijzondere aandacht, dat ver goeding wagens kostwinnerschap voor het verbluf onder de wapenen voor eerste oefening slechts bij uitzondering wordt toegekend, nameljjk alleen in het geval, dat de behoefte daaraan eerst tijdens den duur der eerste oefening ontstaat en alsdan de belangen van den dienst niet toelaten den ingeljjfden kostwinner vrij f0 stellen. Trjjstelling wegens kostwinnerschap moet worden aangevraagd in Oetober van het jaar, waarin de ingeschrevene heeft geloot. Ter secretarie van deze gemeente moet dan wor den aangevraagd een staat van inlichtingen op te maken. Bjj uitzondering kan de staat van inlichtingen in een andere gemeente of in het buitenland worden opgemaakt. Ont staat het recht op vrgstelling na 16 Oetober van dat jaar, dan moet de aanvraag ge schieden binnen 14 dagen nadat dit recht is ontstaan. N.B. Vrgstelling wegens kostwinnerschap wordt aanvankelijk eén of meermalen voor een bepaalden duur verleend Is de vrijstel ling reeds voor een gezaraenlijken duur van ten minste vier jaren verleend en blijkt de grond voor de vrijstelling bg een daarna te nemen beslissing nog aanwezig, dan wordt de vrgstelling voorgoed verleend. Zoolang de vrgstelling nog niet voorgoed verleend is, kan xjj worden ingetrokken, als blgkt, dat de grond voor de vrgstelling niet meer bestaat. Persoonlijke onmisbaarheid. Vrijstelling wegans persoonlijke onmis baarheid wordt verleend aan hem, wiens aanwezigheid neodzakelyk is voor de instand houding der middelen van bestaan van per sonen, als hiervóór met betrekking tot kost winners onder de letters a—e zjjn vermeld. Omtrent het aanvragen van vrgstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid geldt hetgeen ten aanzien van het aanvragen van vrgstelling wegens kostwinnerschap is vermeld, p Wat hierboven onder „N.B." staat, geldt ook voor deze reden van vrgstelling. Bewijs van gedane aanvraag. Van elke aanvraag om vrgstelling wordt terstond een bewgs afgegeven aan den per soon, die de aanvraag doet. Beslissing. Op de aanvragen om vrgstelling wegens een der bovengenoemde redenen wordt be slist door den Minister van Oorlog of, betreft het iemand, die voor de zeemacht bestemd ot' bij de zeemacht ingelijfd is, door den Minister van Marine. De aanvraag moet niettemin ter gemeentesecretarie geschieden. N.B. In tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden treedt de wegens kostwinnerschap of per soonlijke onmisbaarheid verleende vrijstelling buiten werking. ZlBAlKZBB, den 17 Oetober 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WET- HOUDERS van Zikbikzss maken bekend, dat door den Raad dier gemeente in zjjne vergadering van 25 Juli 1923 zjjn vastgesteld eene Verordening op de heffing van opcenten op de dividend- en tantième belasting on eene Verordening op de invor dering dier belasting, waarop de vereischte goedkeuring is verkregen bij K. B. d.d. 3 Oetober 1923, no. 28. Ziebixzee, den 20 Oetober 1928. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER van Zibkikzbe Gelezen de circulaire van den Commissaris der Koningin in Zeeland, d.d. 19 dozer, A no. 3365, 3e Afdeeling; Brengt ter kennis van de ingezetenen de volgende beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw: DE MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN LANDBOUW; Gelet op art. 38 der Veewet; Heeft goedgevonden: amet ingang van 18 Oetober 1923, bet vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens uit het overige gedeelte des Rjjks te verbieden naar een kring, om vattende de provincie Zeeland; b. te bepalen, dat, wanneer bijzondere redenen afwijking van het sub a. bedoelde verbod noodzakelijk maken, zoodanige af wijking kan worden toegestaan door den Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, onder de door den- Inspecteur van den Veeartsengkundigen Dienst te Middel burg aan te geven voorwaarden. Zibkikzbe, den 22 Oetober 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. De nood In Dnltschlnnd. Te Berlijn kost een brood 1 milliard mark. Vrijwel alle prijzen der levensmid delen zijn met 50 pCt. en meer gestegen, Voor een pond aardappelen wordt 72 millioen verlangd. Vleesch kost gemid deld 2 milliard per pond, vet eveneens 2 milliard. Margarine kost 1 l/a milliard. Ook het fruit is veel duurder geworden. Peren kosten 400 millioen, tomaten 200 millioen per pond. Voor een ei wordt 155 160 millioen gevraagd. Al deze prijzen zijn marktprijzen. In den kleinhandel is aües nog aanmerkelijk duurder. Het ta rief der Berlijnsche trams is eveneens met 100 pCt. verhoogd. Een rit kost 100 millioen. Bij de tunnelspoor zal de prijs van een rit 60 tot 120 millioen bedragen. Voor de goedkoopste reis met de stads- spoor zal in de derde klas 100, in de tweede klas 150 millioen moeten worden betaald. Ook de tarieven van telegraaf en telefoon zijn verhoogd. Een stadsgesprek kost 50 millioen. Een enkel gesprek van 3 minuten met Dresden kost 600 millioen, met ^lunchen 1.200 millioen; dringende gesprekken driemaal meer. Voor stads- telegrammen zal een vaste taxe van 40 millioen en bovendien 20 millioen per woord moeten worden betaald, voor bin nenlandsche telegrammen tweemaal zoo- Veel. Koning Alfonso, de ware dictator. Een correspondent van het „Hbl." deelt mee, dat Alfonso XIII de ware dictator is en niet Primo de Rivera. In dit milieu Van (Madrid, in deze enorme hoofdstad, waar de millioenen verteerd worden, die al deze roofdieren uit het groote rijke land zogen, waar alles ingericht is op dit eeuwenoude verderf, zal nu ineens een generaal, van heel middelmatige in telligentie, oud-habitué van alle groene tafels en der mooiste séparés, schoon maak gaan houden! Waar mensehen, die geestelijk naast een Primo de Rivera als kolossen staan, waar Canalejas, Maura, La Cierva, Cajmbo nooit iets definitief konden doen omwikkeld, verstrikt, mach teloos gemaakt als ze allengs werden door de duizenden grijparmen van de Stille Kracht van Madrid! Jarenlang heeft Don Alfonso, die een buitengewoon in telligent man is, die, dank zij zijn sym pathieke persoonlijkheid en zijn weerga- loozen moed, vrijwel heel Spanje achter zich had, gestreden tegen de Stille Kracht der roofdieren van zijn hoofdstad. Hij gaf zijn volle vertrouwen en den steun van zijn groote intelligentie aan de minst verdorvenen, aan de flinksten onder wat het land hem! stuurde naar het parlement. Zij werden of vermoord of op andere wijze machteloos, „onschadelijk" gemaakt. Men liet ze domheden begaan, lokte ze in honderden vallen, tot ze weer plaats moesten maken voor de rein-canailles, de „jefes politicos". Verleden jaar nog heeft Don Alfonso, in een gesprek zich eens verontschuldigd over zijn regeeringen. Met die aan brutaliteit grenzende openhar tigheid, die hij soms krijgen kan, had de jonge koning gezegd; „Kan ik het soms helpen, dat ik zulke ellendige mi nisters heb? De grondwet dwingt 'mij mijn ministers te kiezen uit wat het volk afvaardigt naar het parlement. Is 't soms mijn schuld, dat ze tuig afvaardigen?" De Koning was het vechten tegen die Stille Kracht van Madrid reeds lang moe. fn 1921, toen La Cierva minister van Oorlog was, is hij te Cordoba, na een goed besproeid diner met officieren, eens heftig uitgevallen. Tevergeefs trachtte men hem te stoppen, maar hij legde den eenigen die daar toen het recht had dat te doen, zijn zwager, het zwijgen op, en ging voort met een geïmproviseerde speech, die in de Spaansche pers onder drukt werd en die La Cierva in het par lement half moest desavoueeren en half tegenspreken. Het was weer kort na een militaire ramp in {Marokko, «n Don Alfonso verklaarde, dat z. i. maar één redding voor Spanje mogelijk was: opruiming van al dat politieke vuil: weg met parlement, met gemeenteraden, met provinciale sta ten, met heel dat raderwerk van "t vuile oaciquisme... in één woord; het program, dat zijn vriend Primo de Rivera thans aan het uitvoeren is! Zou deze militaire dictatuur dus een wanhoopsdaad zijn van Don Alfonso? Een laatste kaart, die hij uitspeelt om de revolutie van links, als natuurlijk gevolg Van hét al te bar wojrden der machts misbruiken der roofvogels, te voorko men? Zijn intimi verzekeren zelfs, dat het nog lang niet de laatste kaart der monarchie is". Bureau voorbereiding In ambtenaars- zaken. De Ambtenaar verneemt, dat oud-minis ter van IJsselsteyn aan het Bureau ter voorbereiding in Ambtenaarszaken is toe gevoegd en een geheel zelfstandige op dracht heeft gekregen in verband met de voorbereiding van de herziening van het Bezoldigingsbesluit. Samenstelling examencommissies Naar de Tel. verneemt zal, Voor zoo verre een en ander van een depart, van algemeen bestuur uitgaat, bij de samen stelling van examen-commissies voortaan a'.s regel gelden, dat daarin uitsluitend examinatoren zullen worden opgenomen, die gevestigd zijn ter plaatse of in den naasten omtrek van de plaats waar het examen zal worden afgenomen. Premiëa by openbare rerkoopinger. Het Koninklijk Nederlandsch Landbouw- Comité heeft aan den minister van bin nenlandsche zaken en landbouw verzocht te willen bevorderen, dat ten spoedigste een wetsontwerp bij de Tweede Kamer worde ingediend, .w J^rbij het verboden wordt bij een openbare verkooping of verpachting eenige andere premie uit te loven dan strijkgeld. Uit de gedachtenwisseling in de Eer ste Kamer-bij de behandeling van het gelijk men weet: verworpen wetsont werp houdende regeling omtrent het dra gen der kosten van openbare verpachtin gen en het uitloven van premiën bij open bare verkoopingen en verpachtingen is, meent 't comité, gebleken dat vermoede lijk eene meerderheid is te verkrijgen voor de afschaffing van premiën bij openbare verkoopingen en verpachtingen, wanneer eene uitzondering wordt gemaakt voor het uitloven van strijkgeld. De Vlootwet. Naar wij vernemen, schrijft het „Vad." heeft de ministerpresident, jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck, zich tot de R.K. Ka- mereïub gewend met de mededeeiing dat Z.E. zich, naar aanleiding van de in ze kere kringen uitgesproken wenschelijk- heid, om de Vlootwet te verwerpen, ver plicht acht mede te declen, dat bij ver werping van de Vlootwet door een meer derheid, bestaande uit de linkerzijde en een zeker getal R.-K„ het geheele kabi net aftreedt. De vertegenwoordigers der beide coa'i- tie-partijen (Anti-Rev. en Cbr.-Hist.) heb ben den Premier medegedeeld, dat 'zij in dit geval op geen verdere samenwer king in ooallt:e prijs stellen. Op grond van de ten deze te zijner beschikking gestelde gegevens is naar het oordeel van minister Ruys de Beeren brouck de vorming van een rechtsch ka binet. steunende op de drie rechtsche partijen, daarna absoluut uitgesloten. De mededeeling heeft Zaterdag een on derwerp van beraadslaging uitgemaakt in de vergadering van de Roomsch-Katholie- ke Kamerclub. Art. 40 van het bezoldigingsbesluit. Naar den p£rlementairen redacteur van Het Volk ter oore is gekomen heeft de Road van State over het wetsontwerp, verband houdende met de intrekking van art. 40 van het bezoldigingsbesluit, een afwijzend advies uitgebracht. TWEEDE KAMER. Veruolg aitthuj uan Vrijdag 19 Oct. De heer v. Vuunen acht het R.-K. De fensie-rapport voor de eerste helft ge heel in overeenstemming met de Vloot- met en protesteert ernstig tegen de hou ding van links tegenover de critische financlëele beschouwingen in 't Vlootwet rapport, die volkomen misplaatst waren. De heer Feber betoogt, dat de mot de S.D.A.P. verwante Indische partijen vóór landsverdediging zijn, en dat zij aan dit programpunt vasthouden ten aan zien van de Vlootwet. Spr. betoogt, dat de meerderheid der Inlanders en den Volksraad onverwijlde uitvoering der Vlootwet wenschen, mede ter bereiking van het doel: zelfbeschik king, De Vlootwet beteekent toename der gewone uitgaven met hoogstens \/3Q, wat op 't maatschappelijk leven geen overwe genden invloed uitoefent. De Vlootwet- kosten zullen grootendeels kunnen wor den gevonden door afschaffing van over daad bij leger en vloot. Van krachtige bezuiniging daarop maakt spr. zijn stem afhankelijk. Spr; vraagt verder of bij den bouw met de laatste technische uitvindin gen rekening zal worden gehouden? De heer Albarda bestrijdt de meening van den heer Snoeck Henkemans, dat de Volksraad het orgaan der Ind. publieke opinie zou zijn. De invloed der Inlandsche Volksmassa op *de verkiezing ervan is miniem. Dat aan de eerste periode de tweede bouwperiode vastzit was de alge- meene opinie in den Volksraad. Of deze thans de Vlootwet nog zou aannemen, is sterk te betwijfelen. Het door dhr. Snoeck Henkemans aangehaalde Volks raadslid Burer heeft zich in Juni 1923 tegen de Vlootwet verklaard! Spr. verdedigt het' petitionnement, dat evengoed- als de bewegingen van 1853 en 1878 een groot evenement mag wor den genoemd. 1 De Weer Kersten verdedigt de Vlootwet, die uitvoering van onze plicht (verdedi ging van Moederland en Indië) mogelijk zal maken). 1 (M«j- Westerman en mevr. Bakker-Nort bestrijden het wetsontwerp, eveneens de héér Braat, die zelfs voor een gewapende roeiboot geen cent over heeft! Te 6.45 uur wordt de vergadering ver daagd tot Dinsdag Uit Slad en Provinole ZIERIKZEE. In de Vrijdagavond in de koffiekamer der Concertzaal gehouden al- gemeene vergadering van het departe ment van de Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen", werd p.a. medegedeeld, aat van mr. de Wit een schrijven was inge komen, waarin hij te kennen gaf geen bestuursfunctie te zullen aanvaarden. In de vac.-v. Dullemen werd nu op de voor dracht geplaatst de heer C. de Looze. Het jaarverslag over 1922- 23 werd aan gehouden. De rekening van den penning meester, welke met een voordeelig saldo sluit van f350,83, werd nagezien en ac- coord bevonden door de heeren v. Dijk en Gr. de Kater. De begrooting voor 1923- '24 werd voorgelezen en goedgekeurd. De rekening der Nutsspaarbank, aanwij zende een winstcijfer van f 11612,86, 'wérd goedgekeurd. De heeren Boogerd en Steendijk zagen deze rekening na. Tqt bestuursleden der Nutsspaarbank werden herkozen de heeren H. H. Prakke en H. E. Beelaerts v. Emmichoven en gekozen de heer A. v. d. Weijde. Tot bestuurslid vau 't Nut werden gekozen dhr. C. de Looze en H. E. Beelaerts van Emmic hoven. De rekening der stichting „Tuingrond- verhuring* werd nagezien en actoord be vonden door de heeren Polderman en Kosten. Tot bestuurslid dezer stichting werd gekozen de heer J. J. Romeijn. Door den afgevaardigde ter algemeene vergadering, welke op 23 Mei j.l. is ge houden, werd door den heer Beelaerts verslag uitgebracht. Aan de Nutsbiblrotheek werd een door* loopende subsidie van f 100 toegekend. Medegedeeld werd tenslotte, wie in 't komende seizoen hier waarschijnlijk spreekbeurten zullen vervullen. Genoemd werden mr. Kam, Alida Tartaud-Kiein, Hullebroeck, Joh. Schmidt, Mary Beek man, Hauss, mej, v. RooJJen, Langhout en Albert Vogel. Wie hier dezen win ter zullen optreden hangt ook af van de besprekingen, welke Zondag te Goes zijn gehouden in den „Zeeuwschen Kring", zoodat een definitieve opgave niet kan worden verstrekt. We wekken onze siadgenooten op, voor zoover zij zich nog met opgaven als lid dezer overbekende vereenig zjig, dit ten spoedigste te doen bij 't bestuur. Tevens vestigen wij nog eens de aandacht op de Nutsbibliotheek, die er wezen mag. De Zierikzeesche Nutsbibl'otheek neemt dG 7e plaats In van de Nutsbibliolheken in ons land. Binnen weinige jaren is deze bibliotheek gegroeid tot wat ze nu 's en nog breidt ze zich uit. We Zouden haar hier niet gaarne meer missen Zooals bekend is, zijn zij, wier han delszaken in het Handelsregister zijn in geschreven, verplicht bij het voorkomen van wijzigingen daarvan terstond aan de Kamer van Koophandel mededeeling te doen. Aan hen, die in gebreke bleven van eenige wijziging als bovenbedoeld aan gifte te doen, wordt m bun eigen belang in overweging gegeven, zich ten spoe digste ten kantore der Kamer aan te meiden, hetzij persoonlijk, hetzij schrifte lijk, teneinde de noodige formulieren te verkrijgen. Da inschrijving der wijzigin gen geschiedt kosteloos. RENESSE. Onder voorzitterschap van dhr. J. Braber Jr. bielden de leden van het Toelaagfonds „De Eersteling" op Zater dag 13 October in de fcaal van dhr. Telle, hun 39ste jaarvergadering. Uit het verslag van den Boekhouder, dhr. v. de noek bleek, dat de ontvangsten hadden bedragen f 803,161/2 en de uit gaven f' 761.40, waaronder aan zieke le den uitgekeerd een bedrag van f 534, en aan verplegingskosten aan het zie kenhuis voor 2 leden een som van f 115. Het reservekapitaal bedroeg f 1329,49. Het bestuurslid C. v. d. Hoek werd her kozen. In 1922-'23 zijn 4 nieuwe leden toegetreden en 2 naar elders vertrokken. 2 leden zijn overleden. Het ledental be draagt thans 75. Zeftttwscha Kamer ran Koophandel. In de Vrijdag te Middelburg gehouden vergadering van da Kamer van Koop handel voor de Zeeuwsche eilanden was o.m. een voorstel ingekomen van dhr. Jeronimus om aan de autoriteiten te ver zoeken, een einde te maken aan den rijks- steun van De Handelskamer. De voorzit ter deelde mede. dat het bureau een on derzoek te dezer zake 'instelt en in de volgende vergadering praeadvies hoopt uit te brengen. Medegedeeld werd, dat het bureau er bij de Ged. Staten van Zee land pp heeft aangedrongen, speciaal op de door de provincie gesteunde autobus ondernemingen, een streng en voortdu rend toezicht te doen houden, opdat al thans op deze lijnen een veilig verkeer zooveel mogelijk worde verzekerd. De heer Enzlin wilde, dat in verband met het Handelsverdrag met Tsjecho- Slowakije er bij den minister op aange drongen zal worden de kamers in de gelegenheid te stellen, bijzondere belan gen naar voren te brengen alvorens een verdrag tot stand komt. Bij de behandeling van de begrooting voor 1924 zeide dhr. Jeronimus o.a., dat de minister in ziijn brief wel zegt, op de salarissen te verminderen en dat de lasten, die op den handel drukken, in deze slechte tijden te zwaar zijn, maar dat hij' niet zegt, hoe die lasten nu te verminderen zijn. Spr. zou een memorie- post willen uittrekken voor gedeeltelijke restitutie van gestorte gelden volgens art. 19 der Handelsregisterwet. Over dit voorstel werd lang gediscus sieerd. Sommige leden vreesden, dat d« begrooting dan zal worden teruggezon den. Het voorstel werd tenslotte met 10 tegen 6 stemmen verworpen, omdat men algemeen er meer voor voelde, de be grooting niet te veranderen, maar aan den minister te vragen, wat met de ver meerdering van het saldo moet worden gedaan. Tot het stellen van een vraag in dien geest werd besloten. Bij de verdere behandeling van de be grooting maakte de heer Jeronimus be zwaar tegen den post reiskosten, omdat hij meende, dat de secretaris geen lid móet zijn van de vereeniging van secre tarissen. Die vereeniging is volgens spr. een vakvereeniging, wat de secretaris ontkende. De heer van Niftnk merkte op, dat het juist van groot nut is, dat de secretaris, de vraagbaak van allen, die vergaderingen bezoekt. De heer Jeronimus kwam op tegen cen tralisatie, hij acht decentralisatie zeer ge- wenscht. Hij deed geen voorstel, maar zou dit een volgende maal doen. Hij wenschte echter geacht te worden te hebben tegen gestemd. De begrooting werd tenslotte z-h st. goedgekeurd met een eindcijfer van f 13,194 (met een post onvoorzien Ad f 466,80). RECHTZAKEN. De Arrond.-Rechtbank te Middelburg deed op Vrijdag 19 Oetober j.l. uitspraak in de navolgende zaken: tegen A. J., 25 j., bakker te Antwerpen, gedetineerd, we gens verduistering te Bruinisse. Eisch 6 m. gev. met aftrek preventief. Uitspraak idem; tegen A. G., 31 j., arbeider te Zie rikzee, wegens verduistering. Eisch': 6 m. gevang, voorw., met 3 j. proeftijd. Uit spraak: 4 m. gev. yóprw., rniejti 3 j. proef tijd; tegen K. N-, 31 j.f koopman, te Zie rikzee, wegens verduistering. Eisdi: 4 m. gevang. Uitspraak idem. De Brusselsche bank. Donderdagmiddag heeft de justitie een inval gedaan bïj de Brusselsche Bank, te Amsterdam. De boeken zijn in beslag ge nomen e n per politiewagen naar de grif fie der rechtbank overgebracht ter na der, deskundig onderzoek. Zooals men weet is zeer onlangs "de directeur van het filiaal der Bank te Middelburg, op klach- te van verduistering gearresteerd; de te Schoten woonachtige inspekteur van de Bank onderging eenigen tijd geléden het zelfde lot. Het vermoeden was gerezen, dat boe ren uit Noord-Brabant en Zeeland voor' groote bedragen door de firmanten wa ren opgelicht. De benadeelden zouden so lide fondsen hebben afgestaan en daar voor, onder allerlei mooie voorspiegelin gen, w.aardelooze stukken hebben terug gekregen. De inbeslagneming der boeken en bescheiden schijnt met vermelde ar restaties m verband te staan. De directie der Bank deelde mede, In volkomen gerustheid het resultaat van- het onderzoek door de justitie af te wach ten. Aangaande het justitieel ingrijpen ten opzichte van de praktijken der Brussel- sche Bank verneemt het Hdbl. dat dit het gevolg is van hetgeen bij dc ver- hooren van een gearresteerde te Middel burg en van zekeren Witteveen uit Scho ten bij -Haarlem is gebleken. De Middel- burgsche arrestant is directeur van hel filiaal in de Lange Giststraat aldaar. Met Witteveen bewerkte hij het Zuiden des lands, speciaal der provincies. Zeeland en Brabant; in den omtrek van Zeven bergen en het Zuidwestelijk deel van N. Brabant heeft dat'tweetal „goede zaken" gedaan, ten nadeele van de boerenbevol king die er inliep. Opereerende namens de Brusselsche Bank werden de mensehen bewogen hunne soliede stukken met ge middelde rente te verkoopen tegen aan- deelen van andere maatschappijen en on dernemingen, waarvan de winsten heet ten op de iDopen tot in het fabelachtige. Op die manier zijn er, met medeweten van en volgens de operatie-methode der directie van de Brusselscbe Bank, tal van aandeelen van dezie zaak aan den man gebracht in ruil voor obligaties van de gelijke fondsen. Er zijn benadeelden die een halve tonne gouds op die manier verspeelden. Nu het parket ook hier in greep, werd tevens geïnformeerd naar de verblijfplaats der directeuren Briedé en De Jong. De officier van justitie heeft thans de aanhouding gelast en tevens, dat zij zullen worden voorgeleid. Dit be velschrift kon echter nog niet worden uitgevoerd, wijl beide personen de wijk naar het buitenland hebben genomen. Vrij zeker zullen, in verband met deze zaak, nog meer bevelen tot inhechtenis neming worden uitgevaardigd. Omtrent bovenstaande wordt nog mee gedeeld, dat bij de justitie 10 klachten uit Zevenbergschehoek in N.-Brabant zijn in gekomen. Er zijn daarbij 3 feiten, door de directie van de Brnsselsche Bank ge pleegd, aan het licht gekomen. In hoe verre de strafrechter daartegen zal kun nen optreden, wordt nader onderzocht. Als eerste feit kan worden aangemerkt, dat genoemde directie eenige Zevenberg- sche boeren heeft bewogen, effecten van zekere waarde af te staan, tegen aan deelen van de Brnsselsche Bank en de stoomwasscherij Spreng te Apeldoorn, hun

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1