Zierikzeesche fp Nieuwsbode üürgens' WAT 'N BEZUINIGING' FUN5TE PLANTENBOTER SROOTSTEN VERBRUIKER ll/l/VGULDEN 6. H. IDELER, LAPPENDAG abonnement: advertentiën i Vrijdag 19 Oct. 1923. zierikzeesche courant. gft /mk EN DAN NOfi VOOR DENT AAA* EERSTE BLAD. «mimn«Kii - mmwE. DIENSTPLICHT. HINDERWET. bu i TE n l an d. tfrtfs per 8 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor hot buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets. van 4 rcgelo on daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. LANTA Pit nummer bestaat uit 3 blad op. „HET GULDENVLIES" Het succes en de reuzenvoorraad LAPP E M dwingen ons Dinsdag 23 Oct. a.s. een BUITENGEWONE te houden. MEN PROFITKKBK HIERVAN1 Alle lappen zijn uitgestald in den winkel op de toonbanken, duidelijk voorzien van oliemaat -t- en prijs per lap Bekendmaking van uitspraak Inzake vrijstelling. Da BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter algemeens kennis, dat bjj besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, d d. 12 October 1923, No. 109, 3de afdeeling Dienstplicht, aan BENJAMIN WILLEM SCHOT, dienstplichtige van de lichting 1924, voor goed vrijstelling van den dienst plicht is verleend, wegens broederdienst Omtrent beroep tegen deze nitspraak enz., wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplakbord van het Stadhuis. Zierikzee, den 17 October 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CR AT EST ET N TAN RENQERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzeb brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bjjlagen van P. GAST, brood bakker, te Zierikzee, om vergunning tot het plaatsen van een benzinemotor van l'/i p.V. voor bet drjjvcn van een kneedmachine in zijne bakkerij, gelegen in het perceel aan de Oude Haven wjjk A 402, kadastraal be kend in sectie A no. 617. Op Donderdag t November a.s des natn. 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid be staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen scbrifturen.- Dt aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 aer Hinderivet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. Zierikzee, 18 October 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Algemeen Overzicht. Aan plannen om de dubbeltjes van Duitsch.and binnen te krijgen, althans om binnen afzienbaren tijd wat solider betaalmiddel machtig te worden dan de bijna waardelooze Mark, heeft het se dert den wapenstilstand, hoewel de wa pens nog geenszins rusten, zeker niet ontbroken. In de algeloopen week men weer 2 plannen te berde gebracht, n.l. een Bel gisch voorstel, dat de Commissie van Herstel in bewerking gaat nemen, maar tot nu toe geheim wordt gehouden en een uitgewerkt plan van den ter Lon- densche conferentie vertoevenden Zuid- Afrikaanschen prenrer, generaal Smuts, hetwelk minder is gebaseerd op: wat is er in Duitsch'.and te halen, dan wel op: hoe helpen we het er weer boven op om het tot betalingen voor het herstel in staat te stelten? „Slim Jannie", houdt ook de teere kwestie van Frankrijk's vei ligheid in 't oog, door Ivoor te stellen, het Rijnland onder garantie v3n den Vol kenbond te demilitariseeren, met de be paling echter, dat het onder Duitsche sou- vereiniteil moet blijven. Dit denkbeeld is niet geheel nieuw. Het is in Engeland reeds eerder geop perd, maar men weet dat Poincaré meer vertrouwt op de Fransche bajonetten en de voorkeur geeft aan zijn eigen pro ductieve panden'. Van beide plannen is voorbands wei nig te verwachten. In Berlijn ziet mm dan ook met be zorgdheid de toekomst tegemoet, omdat geen rust in 't binnenland zal kunnen heersohen, vooraleer de buitenlandsche politiek in' goede banen is geleld. Wat dit laatste betreft, bestaat er voor 't oogenblik geen schijn van kans, dat de kwesties m3t de Entente en vooral met Frankrijk worden opgelost, hetgeen weer gebleken is uit het onderhoud, dat de Duitsche zaakgelastigde te Parijs deze week met Poincaré had, en waar hij de opvatting der rijksregeering inzake de regeling van de toestanden in het be zette gebied en de verdere besprekingen over de a'.gtmeene schadevergoedings vraagstukken uiteenzette. Uit dit onderhoud bleek weer Poin- caré's onverzoenlijke houding. Hij wei gerde het aanknoopen van regeerings- onderhandelingen over de hervatting van den arbeid in 't Bezette Gebied. Hij wenschte volkomen herstel van de toe standen van vóór 11 Januari. De Duit sche verklaring omtrent de onmogelijk heid van de financiering der leveringen in ratura, beschouwde hij als een clement van verzet, terwijl hij de bespreking van èvenWieele Duitsche voorstellen door de Commissie van Herstel, niet eerder zal toelaten, vóór, naar de mjening van Frankrijk, de Duitsche tegenstand volko men geëindigd is. De algemene indeuk van het onderhoud is, dat men verder dan ooit verwijderd is van eenigen stap' van Fransche zijde in de goede richting en daarmede van her stel van de slagen die Europa in den wereldoorlog heeft ontvangen. Hongerstaking op groote schaal. Woensdag heeft een vergadering plaats gehad van de „Ard Fheis", den opper sten raad van de Iersche republikeinsche partij. Dinsdagavond werd een telegram ontvangen van den waarnemenden voor zitter, waarin werd medegedeeld, dat alle gevangenen" in den Ierschen Vrijstaat de plechtige gelofte hebben gegaan geen voedsel te gebruiken, voordat zij onvoor waardelijk in vrijheid zouden worden ge steld. Dit is de grootste hongerstaking in de geschiedenis. De hongerstaking is begonnen in de Mountjoy-gevangenis. De republikeinen, die vrij zijn, hebben be sloten te propageeren en te bidden voor de gevangenen, gedurende zeven dagen. Op den zevenden dag, den verjaardag ran het overlijden van Terence MacSwiney, den burgemeester van Cork, die den hon gerdood stierf in de gevangenis, zullen de republikeinen extra-diensten voor de gevangenen houden. De republikeinen hebben- dit oogenblik voor de hongerstaking gekozen, in ver band met den moord op Noel Lemass. Tafereelm uit het leren in Rutland. Onderstaand tafereeltje is qan de „Izwestia", het officiëele orgaan van de Russische regeering, ontleend: Ik zit in den trein van Moskou naar Sebastopol. Op ieder station hoor ik een klagende stem, die bedelt: „Meneertje, geef me een stukje brood!" En telkens Zag ik denzelfden bedelaar, een in lompen gekleeden jongen van een jaar of tien. Eerst dacht ik, dat het ge zichtsbedrog was, dat de ellende en de honger op de gezichten van al deze zwer vers een stempel hebben gedrukt, dat hen zoozeer op elkaar doet lijken. Maar neen, het is beslist dezelfde jongen. Dat zie ik aan zijn lompen een onoogelijk gele blouse en verscheurde broek en hiet gelaat. Hoe "kan echter die jongen de dure reis betalen? Het geval begon me te interes- secren en ik vatte post bij het open raam'. De trein zette zich in beweging. De jon gen holde naast onzen coupé en plotseling verdween hij onder den wagon. Ik slaakte een kreet van ontzetting. Arme kleine! Honger en ellende hebben hem tot ver twijfeling gebracht en tot zelfmoord ge dreven. Ik bleef bij het open raam staan en peinsde over bet droevige lot van den zelf moordenaar. Doch, toen de trein het vol gende station naderde, verscheen plotse ling van onder den wagon een met roet ingesmeerd snuitje, dat ondeugend lachte. Nauwelijks hield de trein stil of de gele blouse vertoonde zich opnieuw onder het Taam van mijn coupé en een klagend stem metje bedelde: „Meneertje, geef me een stukje brood!" Geïnteresseerd, verliet ilc mijn coupé om de zaak te onderzoeken. Het bleek eenvoudig en diep treurig. Onder iederen wagon zijn twee kisten vastgemaakt. Waarvoor zij eigenlijk be stemd zijn, is mij niet duidelijk, maar de reizende kleine bedelaars maken er dankbaar gebruik van. Een volwassene zou in deze kisten moeilijk kunnen lig gen; een jongen van een jaar of tien ;echter wel. Zoodra de trein een station nadert, springen de kleine vagebonden uit hun „coupè's" en mengen zich onder de menigte. Zet de trein zich :n beweging, dan hollen zij naast de wagons en op het geschikte oogenblik springen zij in hun kisten. De kisten bevinden zich in het midden van den wagon, zoodat de jon gens onder het rijden voor den woedenden conducteur onbereikbaar zijn. Hoe zuidelijker wij kwamen, hoe groo- ter het aantal dezer eigenaardige passa giers werd en ten slotte moesten zij met hun drieën een „coupé" deelen. Nu en dan verliet een der jongens op een groot station den trein om den nacht ergens on der de struiken of achter een houtmijt door te brengen. Den volgenden dag zette hij mst een anderen trein de reis voort. Soms brengt een achtergeblevene op een plaats een heelen dag door, bedelend en stelend proviand voor de verdere reis verzameld. Tenslotte gelukte het den reiziger vast te stelten, waar zij vandaan kwetnen. Het waren vluchtelingen uit het hongergebied aan de Wolga. De honger is reeds voor bij, maar zijn gevolgen nog lang niet. De honger heeft duizenden kinderen door geheel Rusland verspreid en nu zwerven zij door het land. Van het verteden is voor hen niets overgebleven en hun toe komst is donker. Zij reizen, zmider te weten, waarheen en waarvoor. Honger en doorstane ellende hebben al het goede in hen gedood en veranderen hen in wil de dieren, die klaar zijn ieder oogenblik hun vijand te bespringen en vijanden zijn voov hen alte menschen, zelfs hun eigen kameraden. Wat kan er van hen worden? In hel gunstigste geval dieven, maar waarschijn lijker roovers en moordenaars. En het is een leger van vete duizenden. BINNENLAND. Een nieuw bankbiljet van f 40. Na 20 Oct. komt een nieuw bankbiljet (Iran f 40 in cm'oop. De voorzijde van het biljet toont het medaillon-portret van prins Maunts met ter weerszijden „Ned. Bank"' en in de benedenrij de «en rivier gezicht. In de slaande randen zit links een Mercurius met sta» en rechts een oud-Hollandsche zeilschip. De voorzijde van 't biljet is groen gekleurd. De bil jetten zijn gedateerd van 1 Febr. 1923 af. De Vlootwet. De kameroverzichtschrijver van De Tijd bericht aan zijn blad: ln de Woensdag gehouden clubvergade ring der Katholieke Kamerleden is men, ondanks langdurige beraadslaging, over het Vlootwet-ontwerp niet tot overeen stemming kunnen geraken. Het staat vast dat, onvoorziene omstandigheden buiten gesloten, de medestanders van den heer Eomans niet talrijk genoeg zullen blijken le zijn, om het ontwerp te doen vallen, ook als de geheele linkerzijde aaneenge sloten tegen is. Tweode Kamer. Zitting van Donderdag 18 Oct. Bij het voortgezet Vlootwetdebat laakt de heer van Ravesteijn de houding vem de R.-K. en Protestantsche pers, die de Vlootwettegenstanders en het petitionne ment bespotten. In de R.-K. Partij is ge lukkig een soepeler houding, maar de Calvinisten blijken van nature vóór den oorlog en tegen den vrede te zijn. Spr. betoogt voorts, dat uit arbeiderskringen ideëel verzet komt, uit den Vrijheidsbond slechts oporlunistisch verzet. Spr. acht de Vlootwet Zich storten in m periahstische avonturen, waarbij men het volk de vrije keus niet laat. Die avontu ren gingen tijdens den oorlog in 'de rich ting van bescherming onder het Duitsch- Japansch verbond; thans zeer duidelijk onder Engelsche bescherming tegen Ja pan. Spr. acht het oorlogsgevaar door de steunpunten vergroot, omdat Japan die steunpunten'dan moet bezetten voor zijn goede defensie. In de groote botsing Ja pan—Vereenigde Staten zal Engeland neu traal blijven. De heer van Schaick zal overtuigende argumenten van de Regeering afwachten tegen de gevoerde critiek. Kan de Re geering het plan der R.-K. Defenslecom- missie niet aanvaarden? Spr. is niet hee- 210 lemaal gerust gesteld, dat de kosten de draagkracht niet te boven gaan. In de stelselloosheidspolitiek zal geen afdoen de verandering komen, terwijl door het „vastleggen" van technische uitvindingen niet voldoende gebruik zal worden ge maakt. Dat de Kamer aan banden wordt gelegd, is voor spr. het hoofdbezwaar. Het R.-K. volksdeel wenscht ontwapening en de Kamerleden kunnen door „vastleg gen" aan die taak geen uitvoering geven. Spr. concludeert, dat de Regeering het Vlootplan zonder de wet moet uitvoeren of minder moet vastleggen in een wet. De heer Oud bestrijdt van der Voort van Zijp en Snoeck Henkemans en be toogt, dat de Raad van Defensie advi seerde over 't geheele plan en niet over de eerste zes jaar. Becijferingen zijn zeer speculatief, daar van prijzen en verloop niets valt te voorspellen en eventueele hoogere en duurdere technische eischen niet in rekening zijn gebracht, enz. Spr. becijfert, dat de Vlootwet verzwa ring der begrooting beteekent met f 1.350 200. Col ij n heeft mooier beeld! gegeven door verschuiving van de uit gaven van buitengewoon naar gewoon. De Vlootwet is niet anders dan een nieu we fase in het, .vaste plannen draina" der Marine De heer Dresselhuijs bestrijdt v. d. Voort van Zijp, die de Vijheidsbond heeft aangevallen en komt op tegen dè vast stelling van Minister Ruijs, als zoude hij met de Marine willen blijven voortsuk kelen. Spr. vraagt van den Minister van Ma rine een positieve verklaring of de twee de termijn van zas jaar, al dan niet in eigen vorm consequent vastzit aan den eersten termijn van zes jaar. Spr. laakt verder de onvoldoende voorbereiding en wijst o.m op de beteeken is 'van het: lucht wapen voor de verdediging van In- dië. Spr. betoogt, dat het vlootplan uit een oogpunt van neutraliteitsvloot vol maakt onevenwichtig is en vraagt of men het zich met Sarabaja als basis kan blij ven stellen De heer van der Bilt kan zlich niet voorstellen, dat onze militaire verplich tingen geringer zullen zijn dan het bij deze Vlootwet voorgestelde. Spr. heeft vertrouwen in het Vlootplan en acht aan neming daarvan in 's lands belang. Uit Stad en Prcvlnoie, ZIERIKZEE. Onze stadgenoot, dhr. J. Bos, cipier van het Huis van Bewaring, dat m?t 1 November e.k. buiten dienst wordt gesteld, is overgeplaatst naar Utrecht, a'.s hooldbewaarder aan de straf gevangenis aldaar. Bij Koninklijk besluit vag 16 October is benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Middelburg mr. W. (M- G- Jolles, oud-rechter in de ontbonden arrondissementsrechtbank al hier. Vergunningen Vogelwet. De Commissaris der Koningin in Zee land heeft onder de aandacht van de burgemeesters In die provincie gebracht, dat het verleenen van vergunningen, als bedoeld ln art. 9 der Vogelwet 1912, voor den tfo'd van een vol jaar, zooali door verscheidene burgemeesters is ge schied, in de meeste gevallen niet noodig is, aangezien de landerijen, of althans een zeer groot gedeelte daarvan, gedu rende kortoren of langeren tijd niet bezet zijn met gewassen, waaraan door vogels sohade wordt toegebraoht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1