Zierikzeesche Nieuwsbode jupgens? WAT Tl BEZUINIGING' FUNSTE PLANTENBOTER ?SR"—Woensdag 17 Oct. 1923. aamnMcw courant, gft SS advertentiën EN DAN NOG VOOR DEN 6R00T5TEN VERBRUIKER EERSTE BLAD. Algemeene Schouwing op de yioedpianken. ALGEMEENE SCHOUWING binnenland. ABONNEMENT: PrOi por 8 maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. van 1—8 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ot». per regel. Beolames 80 ota. p. regel I contract belangrijk* korting. LANTA Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER #n WETHOUDERS van ZlERIKZEl I Gelet op artikel 87 der Algemeene Politie verordening voor deze Gemeente MAKEN BEKEND: dat op MaAndag 22 October a.s., aan te vangon te 2 uur namiddags, eene zal worden gehouden over de vloedplanken met alles wat daartoe behoort, alsde kistingen of kaden langs de erven, de naar den waterkant gekeerde zjjden van gebouwen, de kozijnen van deuren^ en kelderramen, de keldermonden met bgbe- hoorende zijmuren en zoodanige stoepen, waaronder kelders aanwezig zijn. Zij herinneren belanghebbenden verder aan het voorschrift der bovengenoemde ver ordening, dat de vloedplanken of kistingen van de bepaalde hoogte alsdan moeten zgn buiten gebraeht en eene voldoende hoeveel heid bruikbaar klei of ander tot opstopping geschikt materiaal aanwezig moet zijn. Zierixzee, den 16 Oetober 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. 3. F. FOKKER VAN CRATESTETN TAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BUITENLAND. De Britsche Bykseonferenüe. Da grootste beteekenis wordt gehecht man een plan van generaal Smuts, be treffende de schadevergoedlngaquaestie, dat aan de Britsche Bjjkseonferentle wordt voorgelegd. Dit plan, dat het herstel van Duitschland en den terog- keer van de rust en vrede ln Europa beoogt, bestaat uit twee gedeelten. Het eerste betreft den fiaancieelen weder opbouw van Dnttsohland en is gebaseerd op de ondervinding, welke Is opgedaan by het herstel van Oostenrijk. Het plan stelt een floancieele commissie voor Duitsohland voor, onder leiding van den Volkenbond. Het tweede gedeelte van het plan betreft de instelling onder garanties van den Volkenbond van een zoogenaamde neutrale gedemilitariseerde zóne iu het Kynland, zonder inmenging in den politieken toestand ter plaatse. Het administratieve beheer zal volgens dit plan in handen van Duitsohland blijven. Ofschoon nog niet vaststaat, wanneer het formeele debat over debultealandsohe politiek zal plaats hebben en dit ver moedelijk niet vóór de laatste week der conferentie zal geschieden, wordt ver wacht, dat in de betrokken commissie reeds spoedig de besprekingen over het sohadevergoedingsvraagstuk zullen beginnen. Tumult bij een armbestanr. De meerderheid van het armbestuur van Wandsworth (Eng.) had besloten te wei geren een deputatie van het gemeentebe stuur van Battersea te ontvangen in ver band met de hoegrootheid der uitkeering aan de werkloozen. Dit was niet naar den zin van de werkmansleden van ge noemd armbestuur, en toen er dezer da gen een vergadering van het armbestuur was begonnen de werkmansleden met ra tels en schellen en „muziek"-instrumen- 'ten lawaai te maken. Ze weigerden hier mee op te houden of te gaan zitten en ten slotte worden allen geschorst. Daar zij weigerden de bestuurskamer te ver laten, werden zij met geweld verwijderd: Een der geschorste leden had een claxon meegebracht, een tweede een saxofoon en een derde een speenvarken. De voor zitter deelde mee, dat hij, wegens 't feit, dat zich reeds vroeger dergelijke wan ordelijkheden hadden voorgedaan met het oog op een eventueele herhaling den secretaris had gemachtigd vijf personen aan te nemen voor 10 sh. 6 pence de persoon qm aan de bepaling van het reglement kracht bij te zetten, dat leden, die zich wanordelijk gedragen, met ge weld kunnen worden verwijderd. Dit was geschied om het gewone personeel niet voor deze onaangename taak te plaatsen; met groote meerderheid keurde het arm bestuur het optreden van den voorzitter goed. Na een krachtig protest verliet het v,ouwelijk werkmanslid de zaal, doch de andere werkmansleden op één na moesten met geweld verwijderd worden. Een hunner, plaatselijk leider der partij, hield* zich aan de tafel vast en werd na een hevige worsteling de zaal uitgedra gen, doch kwam even later door een andere deur weer binnen, om opnieuw verwijderd te worden. flot petitionnement tegen de Vlootwet. Kort voor den aanvang van de verga dering van de Tweede Kamer op Dinsdag is het petitionnement van de S. D. A. P. en het Nederl. Verbond van Vakvereeni- gingen tegen de Vlootwet aan den voor zitter van de Tweede Kamer aangebo den. Een stoet van een paar duizend per sonen, onder wie eenige soc.-democr. Ka merleden en vooraanstaande personen uit het Verbond van Vakvereenigingen trok van de Prinsengracht naar het Binnenhof te 's-Gravenhage. Het Binnenhof was door bereden politie afgezet; de manifestanten moesten op het Buitenhof blijven. Alleen een deputatie, waarbij de heeren Troelstra en Schaper werd tot het Kamergebouw toegelaten. De heer Schaper bood aan den voorzitter van de Tweede Kamer het adres aan, met een toespraak, waarin hij zeide, dat er (1.132.228 handteekeningen in 20 dagen tijds zijn verzameld. Hij uitte de hoop, dat de Staten-Generaal en in. het bijzonder dc Tweede Kamer met den inhoud van het adres ernstig rekening zullen houden. De vliegtocht Nederland—Indië. In verband met het besluit der Neder- landache en Ned -Indische regcerlngen om den voorgenomen vliegtocht Neder land— Indlë wel moreel, maar niet gel- delyk te steunen, heeft naar het Haagsohe Aneta-kantoor verneemt, het comité be raadslaagd over de vraag, of de tooht ondor deze omstandigheden al of niet zal kunnen doorgaan. In aanmerking nemende de zeer groote belangstelling en hoogst bevredigenden steun, die het oomité reeds van Neder- landsche lichamen eD particulieren mocht genieten of toegezegd kreeg, besloot het, zjj het dan met een eenlgszlna gewijzig- den opzet en beperking der kosten, den vliegtocht op 1 April e.k. te laten door gaan. De Jachtwet. De heer Braat, lid van de Tweede Kamer, heefc aan den minister van bin- nenlandaobe zaken en landbouw de volgende vraag gericht Kan Z E. reeds meedeelen, op welk tijdstip de nieuwe Jachtwet in werking zal treden? TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag lo Oct. In de Tweede Kaïnerzitting van Dins dag, is toegestaan de interpellatie-Boon over de stopzetting van den Postcheque- en Girodienst en de behandeling bepaald onmiddellijk na de Vlootwet. Bij de behandeling der Vlootwet laakt mr. Troelstra, in verband met de voor gelezen adressen de opdracht aan een Ambtenaar van Financiën, om propaganda voor 't petitionnement t<e staken. Bij de algemeene beschouwingen be toogt dhr. Hugenholtz, dat e^n niet- ontimllitairistische Kegeering het stand punt moest innemen, dat de middelen er moeten zijn voor een vloot, die aan zijn doel kan beantwoorden. Nu neemt men een vloot, die ais vogelverschrikker moet dienen. De oorlog in de Stille Zuidzee is vol gens dhr. Hugenholtz zeer onwaarschijn lijk; wanneer een oorlog tusschen Ja pan en Amerika uitbreekt, wordt Indië 't brandpunt wegens, zijn rijstvoorraden; wanneer een oorlog tusschen Amerika en Engeland uitbreekt, wordt Indië 't brand punt wegens zijn petroleumvelden. V an verdediging kan wegens de onvoldoende vloot geen sprake zijn, terwijl de neutra- liteitshandhaving even goed met 't tegen woordige materieel kan gebeuren als in 1904 in den Japansch-Russischen oorlog. De heer Hugenholtz betoogt, dat de ministers Colijn, Westerveld, De Graai f en Heemskerk als leden der commissie van 1912, de -artillerïevloot verdedigden, en de bezwaren tegen klein materieel breed uitmeetten. De oorlogslessen heb ben die bezwaren niet Weggenomen en toch verdedigt deze regeering thans het küein-materiëel Spr. bestrijdt voorts de plannen voor de vlootbases en citeert critische artikelen uit de pers over de zwakke luchtvloot enz. Hij besluit met een opwekking tot de R.-K., om hun arbeiders niet alleen te laten staan ter wille van de coalitie. De heer Marchant betoogt, dat de Re geering herhaaldelijk heeft gezegd, dat de plannen, de geheele minimum-vloot omvatten, totdat Vrijdag minister Colijn zeide, dat deze wet alleen de halve vloot o(mvat. Hij hekelt 't standpunt der regeering, dat alléén op de vloot niet moet worden bezuinigd, met ter zijde stelling van het advies Van mr. Patijn. Er zijn twee Colijns, n.l. de ernstige financier en de door „das Militar" gedemoraliseerde'. De heer Marchant vervolgt, dat deze Vlootwet al3 gevolg heeft een permanente annuïteit; aihetaling van den eersten bouw dus eerst in '57 klaar; waarom niet gerekend met reserveering en af schrijving vraagt spv. Na ordeverstoring door enkele oud marinemannen op de tribune, laakt die heer Marchant het niet-vekenen met de Indische belangen. Da Raad van Indië en de Directeur van Financiën, dcelen- *t standpunt van mr. Trip. Waarom deelt men de meening van mr. Fock niet mede? La ten de Min. van Koloniën en Marine de verantwoordelijkheid voor deZe zaak dra gen en verdedigen, en niet dhr. Colijn De heer Marc-hant oordeelt, dat de re- gecring zich wil boeien, omdat Marine dan zeker van 'haar zaak is. Spr. be strijdt de brochure van Staatsraad Struij- cken, waarin en passant de Vloot bij djq oude Nederlandsche machtspositie wordt verdedigd. Verweren is geen eisch der groote mogendheden, is ook niet doelmatig. Onze vloot vertroebelt den toestand. Laten wij den wedloop in oor logstechniek stoppen en ons stellen op 't rechlsstandpunt. Spr. doet een beroep op de R.K., cm tegen te stemmen, opdat de oppositie kan meehelpen om iden in 't moeras ge reden wagen er uit te helpen. Uit Stad an Provlnole ZIERIKZEE. BU Kon. besluit van 12 dezer Is, te rekenen van 1 Sept. jl., a&n J. H. de Boode, lid tevens voorzitter van den Voogdijraad te ZlerlkzeoW. G. Boot, Mr. J. A. de Jong, A. F. Han sen en jonkvronvre J. E. Sohuurbeqae Boeije, leden van den Voogdijraad; mr. H. Polvllet, secretaris van dien Voogdij raad, jwegens opheffing hunner betrek kingen eervol ontslag verleend onder dankbetuiging voor do als zoodanig bewezen diensteD. Vrijdagavond vergadert de Kamer van Koophandel ten etadhulzo to Middel burg, speolaal voor de begrooting voor 1924. DÜIVENDIJKE. BU de op 8 Oot. j.l. gehouden examens ia het Wilhelma- gasthufs te Amsterdam slaagde voor kra8mverpleging mej. E. van derWeele geboren alhier, NIEUWEBKEBK. By het Maandag 11. te 's-Gravenhage gehouden examen voor monteur der telegrafie slaagde o. a. de heer lm. den Boer alhier. STAVENISSE Vergadering van den Raad dezer gemeente, gehouden op Vrij dag 12 Oct. Voorzitter de burgemeester. AUe leden present. Behalve enkele nr's- sives, welke voor notilicat's worden aan genomen komt 0.9. ook ter tafel een schrijven van het kabinet der Koningin, houdende dankzegging van de door den Raad betoonde gevoelens van trouw en gehechtheid, ter gelegenheid van Harer Majesteits 25-jang Regeeringsjubüeum. Een aangehouden verwek der onder wijzeressen om vergoeding voor gegeven handwerkonderwijs buiten de gewone schooluren wordt ingewilligd. Toegekend wordt aan m2j. Suurlandi f 40 en aan de dames Duijnhouwer en Bos elk f 90. De begrooting der gemeente voor 1924 wordt zonder hoofdeleijke stemming vast gesteld tot een bedrag van f 4ll34,66J/2 en die van het burgerlijk Armbestuur voor hetzelfde jaar goedgekeurd tot een bedrag van f 2038,89. An dei maal komt thans aan de orde het voorstel van B- en W., inzake de vervroegde aansluiting aan de waterleiding. De voorzitter verde digt nader het standpunt van B'. en W. Hij toont aan de hand van ontvangen stukken aan. dat directe aansluiting groo te voordeelen brengt voor de gemeente naren, terwijl het geheele bedrijf er mede door gebaat is, zoodat de gemeente als aandeelhoudster daarvan ook voordeel heeft. Bovendien wordt het plicht van de gemeente geacht overeenkomstig de voorwaarden, waarop het Rijk de gelden verschafte, de zaak der waterleiding-mij. Zooveel mogelijk in de hand te werken. Spreker m^ent, dat het onder de gegeven omstandigheden met wensthelijk is eerst over 3 jaar tot de z.g. verplichte aanslui ting te besluiten. Immers in 4 andere ge meenten heeft men reeds de vervroegde aansluiting, zOodat het aangewezen is, dat alle bewoners van het eiland kunnen profiteeren van het goedkoopere tarief. Bovendien wordt -met uitstel de zaak ge schaad, waarmede tenslotte de minister die bij met-voldoende medewerking het verstrekte kapitaal van de betrokken ge meente kan terugvorderen, geen genoe 2AU gen zal nemen. De datum, waarop de ge meenten zich alsnog kunnen verklaren, is door den minister verschoven tot 1 November a.s., terwijl de waterleidang- mij. den termijn, waarop de 70 o/0 aan sluitingen tot stand gekomen moeten zijn, eveneens met eenige maanden verlengde. Waar in deze dus al het mogelijke weer- gedaan is cm tol een goede oplossing van het vraagstuk te komen, meent hij, dal het algemeen belang thans aanneming van het voorste! noodig maakt. Dhr. van IJs- seldijk verklaart zich een tegenstander van dwangvoocschriften. Lettende op de eenmaal aangenomen vnnru^ardon kcuat het hem voor, dat deze thans ook moeten werden nagekomen. Vooral waar de re ductie bij vervroegde aansluiting vrij aan zienlijk is. Waar de gemeente met 5 jaar-volgens de vroeger aanvaarde voor waarden toch verplicht is te doen, wat thans in overweging gegeven werd, be grijpt hij niet, (hoe mm dezle Zaak;eers'l kon afstemmen. De gemeenten hebben op zich genomen den bloei der water leiding-mij. te bevorderen en nu kan hij niet inzien, hoe dit mogelijk is, wanneer voldoende aansluiting niet in de hand ge werkt wordt. Hij /herhaalt al wat óp dwang gelijkt af te keuren en wanneer hij de geschiedenis der waterleiding-mij. nagaat, dan is daar veel gebeurd wat hij afkeurt. f Bepaalde hij zich daartoe alleen, dan zou hij er toe komen tegen te stemmen. Hij heelt daarvoor echter thans geen vrijmoedigheid. Hij moet er echter nog zijn .bevreemding over uitspreken, dat dezelfde heeren, die vroeger de voor waarden van geldleening hebben goed gekeurd, wat hij overigens niet begrij pen kan, onlangs tegenstemden. Geleid door hst belang der ingezetenen en dat der gemeente zal hij1 dus voorstemmen. Dhr. Tazalaar verklaart accoord te gaan mst'het door dhr. van IJsseldijk gespro.- "kene. Moest nog ever aanleg van de Wa terleiding gestemd worden, vast zOu hij daar tegen zijn. Maar thans zal hij voor het voorstel van B. en W. stemmen, ten einde de ingezetenen te doen profitee ren van het goedkoopere tarief en ds ge meente zooveel mogelijk te bewaren voor een strop. De waterleiding is er eenmaal en nu moet z'.i. ook medegewerkt worden cm deze te doen rendeeren. Hij-had als nieuw lid van den raad het ook aange namer gevonden, Wanneer deze zaak door' den vorigen raad /w'as afgedaan. Dhr. van Iwaarden, eerst tegenstander van vervroegde aansluiting, zal thans ook voorstemmen, noodgedwongen, en wel om het belang der zaak. Hij vindt de ver plichte aansluiting echter niet sympathiek. Dhr. Gaakeer verklaart zich thans ook voor de vervroegde aansluiting. Men moet het den ouden raad echter niet kwalijk nemen, dat daartoe de Vorige maal niet aanstonds besloten is. Het geldt bier een gewichtige aangelegen heid en we zijn immers toch allen af- keerig van d'Wang, welke we zoo lang mogelijk wilden uitstellen. Waar we ech ter,» als het ware aan handen en voeten gebonden zijn, lijkt het hem thans ook het beste maar mee te gaan. Dhr: L C. Potappel vraagt nog inlichting, w'anneer een regenbak afgekeurd' Zal worden. De Voorzitter zegt in antwioord daarop, dat deskundigen het geneeskundig staatstoe zicht zulten uitmaken of drinkwiater aan mimmum-eischen voldoet. Voorts spreekt hij er zijn blijdschap over uit, dat men de zaak thans beziet, zooals ze alleen be zien moet worden. Het voorstel van B. en W. wordt vervolgens aangenomen met 6 stemmen. Tegen dhr. v. d. Slikke. Ver volgens vindt uog bespreking plants, on*-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1